DAGBLAD VOOR AMERSFOORT f' i India houdt telegram aan UNO op Amsterdam ook 's zomers aantrekkelijk J Moskou aanvaardt invitatie van Londen Rondvlucht boven gebied der verschroeide aarde Wordt Britse leger sterk ingekrompen? Luchtvaartverdrag afgelopen C.G. niet terug naar Batavia? Spiegel der wereld Weinig verliezen ook bij T.R.I. In vier jaar 535 millioen dollar Vernietiging op grote schaal Nieuwe crisis verwacht Dakota uit India neergeschoten Zonder Rode Kruis tekenen J Weinig verandering Gironummer 510330 Bank: R damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of Aper kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Woensdag 30 Juli 1947 Nr. 707 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De regering van India heeft haar beroep op de Veiligheidsraad inzake Indonesië uitgesteld. Een A.F.P.-bericht, dat Bevin naar New Delhi had getelegra feerd, een nieuwe Britse verklaring af te wachten, wordt door het Foreign Office tegengesproken. Volgens waarnemers zou het uit stel zijn oorzaak vinden in nieuwe hoop, dat de U.S.A. en Qroot- Brittannië een nieuwe stap zouden overwegen. Verder schijnt men de komst van Nederlands eerste ambassadeur in India, dr Lamping, af te wachten. Wel heeft India het luchtvaartverdrag met Nederland beëin digd. Het laatste Nederlandse vliegtuig is gisteren van Calcutta vertrokken. Diplomatieke kringen in New Delhi vragen zich af of dr. Lam ping komt met bevoegdheden om met Sjahrir te onderhandelen, die in New Delhi verblijft als Indone sia's speciale afgevaardigde voor het buitenland. Sjahrir heeft ver klaard over ruime bevoegdheden to beschikken, om bij eventuele onderhandelingen voor Indonesia op te treden Officiële Nederlandse bronnen verklaarden dat zii niet over in lichtingen beschikten aangaande de plannen van of instructies aan mr. Lamping en Sjahrir heeft ge zegd. dal hij geen bericht van de Hongarije 'F OEN in Juni 1 de Hongaarse premier Nagy van het toneel ver dween en door ft5£-VTÏ Dinyes werd ver- k JvC-^d vangen, heette dit Ahpgfgj gebeuren in de of- Bra ficiële taal van w #1 «Ir t! Boedapest alleen een zuive- ringsproces, een uitstoten .van reactionnaire samen zweerders Van een koersverande ring nas geen sprake, zo heette het. de nieuwe premier behoorde immers tot dezelfde partij als zijn voorgan ger. Sindsdien zijn er echter vel enige dingen gebeurd, die deze simplisti sche voorstelling van zaken logen straffen. De grote banken zijn gena tionaliseerd. een maarregel, die Nagy had tegengehouden. (De grote ban ken. want een kleinere bank. die in communistische handen is. is hier zorgvuldig buiten gehouden). In be gin Juli is een driejarenplan door het Parlement heengejaagd. waar door de Hongaarse economie volledig wordt ingesteld op de landen van het Oostelijk blok. Wel was Honga rije bereid geweest om de uitnodi ging voor de Conferentie van Parijs aan te nemen, ja dit was zelfs al ge beurd èn als hoofd van de delegatie .was de communistische minister van Verkeerswezen aangewezen, toen ;een enkel bezoek van generaal Swi- ridof. de Russische gedelegeerde in de Geallieerde Contróleraad. aan premier Dinyes een verandering in deze plannen van de Hongaarse re gering bracht. Verder is er besloten tot het hou den van nieuwe verkiezingen, hoogst waarschijnlijk op 31 Augustus, welke dat kan men nu reeds voorspellen de partij der kleine bezitters hun positie van grootste partij zullen ont nemen en aan de meer rechtsstaande groeperingen zo mogelijk nog min der kans zullen geven. Een enkele blik op de nieuwe Kieswet, die on langs door het Parlement is aange nomen is hiervoor voldoende. HET aantal leden van het Parle ment wordt gereduceerd; was er tot dusver één afgevaardigde op 12.000 kiezers, thans is dit één op 14 00" geworden. Uitgesloten van de verkiesbaarheid zijn al degenen, die in de dagen van Horthy zitting heb ben gehad in het Parlement voor een der toenmalige regeringspartijen. De ze bepaling sluit al direct een aantal leden van de Vrijheidspartij, de be kende oppositiepartij van Suljok. uit. Nieuwe groeperingen en partijen, welke niet aan de verkiezingen van 1945 hebben deelgenomen, kunnen pas candidaten stellen, wanneer zo'n candidatuur door 3000 kiezers per district wordt ingediend. Aangezien er 24 districten zijn. moet zo'n nieu we partij om in het hele land te kunnen meedingen, dus 72 000 hand tekeningen opbrengen, hetgeen ons een zware taak lijkt. Voorts werden er nog verkiezings- comité's gevormd, die het recht krij gen bepaalde candidaten uit te slui ter. terwijl het actieve kiesrecht ont nomen wordt aan de Duitse minder heid en aan alle oud-ambtenaren en gepensionneerden van het regiem- Horthy. die blijk hebben gegeven van anti-democratische gezindheid. Waar de nieuwe kieswet tenslotte nog in een nieuwe verdeling van de overschotzetels voorziet, welke uit- slu-itend aan de partijen van het reeeringsblok ten goede komt. staat het nog meer vast. dat de oppositie zich nauwelijks zal kunnen doen gelden. Intussen is de verkiezingscampag ne reeds begonnen met een rede van de communistenleider Rakosi. die zijn naaste vrienden, de socialisten, aanviel, door te beweren, dat buiten landse socialisten hen zoeken te be ïnvloeden en te verdelen (de lezer weet. hoe gevaarlijk het in Oost- Europa is om in contact te staan met het buitenland'), terwijl hij de rech tervleugel van de socialisten ervan beschuldigde, dat zij de stemmen der reactie (nog zo'n gevaarlijk woord) zochten te verwerven. Rakosi's speech is koren op de molen van die beschouwers, die van mening ziin, dat de communisten in Hongarije, zoals in Roemenië en Boelganje reeds gebeurd is. niet zullen rusten, voor zij hun partners in het regeringsblok volkomen onder de duim hebben. nieuwe Nederlandse gezant ont vangen heeft. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken gaf gis teren te kennen, dat de regering geen stappen overweegt in ver hand met het conflict in Indone sië. Een woordvoerder zei. dat er geen eedachtenwisseling met de Blitse regering had plaatsgevon den. en uit diplomatieke bron wordt vernomen, dat het State Department ni*t van plan is stappen te doen. voordal India de kwestie heeft voorgelegd aan de Veiligheidsraad. Het State Departement blijft wat zijn politiek betreft vasthou den aan de verklaring van de vo rige week. waarin uitdrukking werd gegeven aan de spijt, dat Nederland tot geweld was overge gaan en de weL, dpr onderhande lingen had verlaten De commissie-generaal ie. zo werd te Batavia officieel medegedeeld, naar Den Haag teruggeroepen om besprekin gen te voe-on met het Neder lands: kabinet Prof, W Scher merhor. i en nir Max van Poll zouden vanochtend per vlieg tuig verirtkknn. Van goed ingelichte zijde werd voorspeld, zo meldt A. D. dat de commissarissen-generaal niet naar Indonesië zouden terugke ren. Hieraan werd toegevoegd, dat Dr. Van Mook. luitenant-gou- verneur-generaal. nu ter plaatje volledig het gezag uitoefent en waarscht'nlijk ziin taak zal voort zetten voor de vorming van de Veronigdp Staten van Indonesië. Van officiële Nederlandse zijde wordt bevestigd dat de T.R.I. een luchtaanval op Se- marang heeft ondernomen. Volgens Batavia is een bom te rechtgekomen op een woonwijk van inheemsen, waar 7 personen gedood en 7 gewond werden, en een tweede op de gasfabriek, waar echter geen schade werd aange richt. Behalve Semarang was ook Salatiga aangevallen, aldus Djog- ia. Nederlandse jagers hadden de Republikeinse vliegtuigen achter volgd. maar zonder resultaat. Als vergelding, zo melde A.P. uit Republikense bron. hebben twee Nederlandse vliegtuigen de vielgveiden van Diogja en Soera- karta beschoten. Bij beschieting SOERABAJA-SECTOR («lonqnikite w«g*n - -.Ylr Aan Nederland e militaire zij de- zijn geen gegevens hekend omtrent het aant'v rbezen bij de Repuhlikeir se strijdkrachten. Men geeft echter te 1 enncn dat een schatting van enige bon- eerden wellicht nog aan de zeer hoge kan is. Het maken van krijgsgevangenen wordt door hef Nederlandse leger to» een uiterst minimum beperkt. Alle Indonesische strijdkrachten, die zich oveigeven aan de Neder landse stri|dkrachtcn, worden ont wapend en naar huis gestuurd- Slechts enkele zter gevaarlijke ele menten worden ge"angon gehouden Vele leden \„n de Indonesische strijdorganisaties zo deelt men in dit verband van militaire zij lo mede demobiliseren overigens zich zelf en keren me* achterlating van unifoim. sch« eisel en wapens naar huis terug Het geheel van de bewapening der Indonesische strijd organisaties maakt °en zonderlinge indruk, al kan zij nophtans zeker voor 70 modern worde i genoemd. Vele groepen ziji. met moderne au tomafische wapens uitgerust: mor tieren, veldgeschut, luchtafweerge schut mitrailleurs, deels van Japan se origine, deels ook afkomstig uit de Nederlandse en geallieerde de pots, die bij de Japanse overval verloren gingen. van het dorpje Klaten werden twee personen gedood. Volgens een uit Djogja ver minkt opgevangen radiobericht van het Republikeinse persbureau Antara zijn de Nederlanders met zeven schepen op de kust te Tjer- min, ongeveer 70 km. van Tebing- tinggi aan de oostkust van Suma tra, geland, waarbij tegenstand werd geboden, 's Middags, aldus dit bericht, was de vijand reeds vijf km. van Perbaoengan. De ac tie werd voorafgegaan door twee vliegtuigen. Ministerraad bijeen Hedenmorgen om 9.30 uur zou de ministerraad bijeenkomen teneinde de jongste ontwikkelingen In ver band met de Indonesische kwestie te bespreken. De mogelijkheid s niet uitgeslote.n dat de vergade ring plaats heeft ten huize van mi nister Jonkman, die, naar reeds ge meld, 7Jek is, doch zjjn werkzaam heden voortzet. WW delegatie gearriveerd Drie vertegenwoordigers van het Wereldverbond van Vakverenigin gen zyn gisteravond in Amsterdam gearriveerd. Zij zullen op hot bu reau van het N.V.V. met de hoofd besturen van het N.V.V. en de E.V.C. besprekingen voeren in ver band met de gebeurtenissen in In donesië. In October voorbereidende besprekingen tot Duits vredesverdrag Drie weken geleden heeft de Engelse regering uitnodigingen gi ian Moskou. Parij9 en Washington voor een in October te Lo; gezonden aan Moskou. Parij9 en Washington voor een in October te Londen te houden conferentie van de plaatsvervangende ministers van buitenlandse zaken der Grote Vier ter voorbereiding van het vredesverdrag met Duitsland. De Soxvjet-Unie heeft thans, als eerste van de drie, de uitno diging aanvaard. dan volgens Russische opvatting, de ratificatie van het Italiaanse vredesverdrag door da Grote Vier moeten plaats hebben. Graaf Sfor- za, de Italiaanse minister van bui tenlandse zaken, zou gisteravond de Russische voórstellen aan de na tionale vergadering voorleggen. „Plan-Marshall-deur" nog steeds open In Londen wordt deze acceptatie van zeer veel belang geacht omdat men hierin een geruststelling ziet, dat Moskou, ondanks zijn houding ten aanzien van het plan-Marshall, blikbaar wel de in November ook te Londen te houden confe rentie der ministers van buiten landse zaken wil doen doorgaan. Overigens is Rusland nog steeds in de gelegenheid, alsnog mede te werken aan het plan-Marshall. De Franse afgevaardigde in de econo mische en sociale raad der UNO heeft met de verklaring, dat „de deur nog steeds voor Rusland open staat" andermaal een beroep ge daan op de Sowjet-Unie, het wan trouwen terzijde te stellen en mee te doen aan het plan voor het eco nomische herstel van Europa. Rome naar Moskou Volgens Reuter heeft de Sowjet- Unie te Rome voorgesteld, dat een Italiaanse economische missie naar Moskou zal komen om besprekin gen te voeren over wat genoemd wordt „de versteviging van de eco nomische banden tussen de twee landen". Na die besprekingen zou Van ome correspondent Lt/ IE aan Amsterdam >n de zomer denkt, ver eenzelvig f bij de eerste ge dachte Nederland's hoofd stad met iedere willekeu rige grote stad binnen of buiten de grenzen. Hij her innert zich uit eigen erva ring of die van anderen de verhalen van ondraag lijke hitte, waarbij iedere voetsta'j vjn afdruk na laat in het gloeiende as phalt of de dagen van on onderbroken regen in een door zijn bewoners verla ten stad. Inderdaad, de Amster dammers halen al hun rug zakken en koffertjes van zolder, ze hebben verleden week al in hun overhemd jes vóór hun café's ge wacht tot de nacht een be gin van koelte zou bren gen langer konden ze de terrasjes niet bevolk sn, want de grote café's slui ten als de tram om 11 uur zijn laatste rit begint. En toch is Amsterdam in de zomer niet een uitqe- s tor ven, aan zijn lot over- gela en stad en valt er werkelijk, tussen het I I en de Amstel nog veel te be leven, al verkiest menige derde étagebewoner hef tent leven boo*n zijn alle daags bestaan Het zomers Amsterdam houdt zijn aantrekkings kracht, al uas het alleen al door zijn oude, de stad doorsnijdende gi achten, de volbebladerde bomen, waaraan de houthakkers handen in onze brandstol- loze winter zich niet waagden. Wandelaars en rond var enien er staan ieder uur van de dag hier voor rtjen liefhebbers bij de afvaarlplaatsen op Ro- Al is de Amsterdammer in zijn vacanlie de warme stad ontvlucht, toch zal hij de kunstgenoegens, wel ke de hoofdstad ook in de zomer biedt, niet vergeten kin en Damrak blijken er genoeg te zijn, die zich hiervan willen overtuigen. Ook „binnenshuis" is Am sterdam aantrekkelijk in de zomer, want op uw locht door de aan ouie gevels rijke binnenstad kunt ge makkelijk belan den bij één der vele patri ciërshuizen. waar door een kunst hand elaur samenge brachte schilder- of beeld houwkunst uw aandacht gaande kan houden. E kunt ook, wanneer ge het Stedelijk Mu seum binnen gaat, u inle ven in de Parijse sfeer van de 18de tot de 20ste eeuw. In de zalen, welke onder de verzamelnaam „Mode als spiegel der Historie" ducr het Parijse modehuis GalerieLafeyette zijn in. gericht, vindt ge een stuk je van de oude Franse hoofdstad terug. De vitri ne in de gang, op weg naar deze expositie vor men de door Steinlen, Cle- ret en Macha ontworpen affiches de charmante Y vette Guilbert vindt ge er op terug met andere be. kenden een goede in leiding. In de vitrines er tegenover maakt ge reeds direct kennis met de lu xueuze kleding en de tooi van de Parijse vrouw uit het Tweede Keizerrijk Daar liggen haar precieus afgewerkte parasolletje en ajour-bewerkte effen of in voor ons vreemde kleuren uitgevoerde kousen. Daar ziet qe haar uit ver schil lende lagen opgebouwde bijouterienkistjes naast de voor die tijd gebruikelijke sieraden. En wanneer ge verder de tentoonstellingsruimten doorloopt langs de afbeel dingen va.de oudste wa renhuizen, en de vergeelde portretten uit de familie albums dan wordt ge ge plaatst tegenover de kle derdrachten uit de Franse Revolutietijd, Directoire en ConsulatDoor de ven sters van de paskamer se- conde-empire kijkt ge u't op "j PI -■ Vendonne en op de achtergrond van de poppen uit de lichtstad van eeuwen terug ont waart ge de boulevards met de diligences en de flanerendi Parijzenaars. TT ET Stedelijk Museum -FZ met zijn gebruikelij ke collecties ov de boven verdieping die van Regnault, met zijn door wandtapijten de laatste ja ren vooral gewaardeerde Lurcat —z de vooroorlogse Chagalls is terug heeft nog meer voor deze maand in petto. Amsterdam kent geen zomerseizoen. Op Schip hol vliegen buitenlandse kunstenaars de stad bin nen. Amsterdam in de zomer. Het is niet gewaagd te be weren, dat zelfs de naar buitenlucht en landelijke rust snakkende grootste- deling de verleiding niet zal kunnen weerstaan zijn zee- of bosgenoegen te on derbreken. Immers, hij mo ge Amsterja ten volle m alle seizoenen weten te genieten, waf Amsterdam ook op kunstgebied hem in de zomer te bieden heeft, zal hij zich niet loten ont gaan. Wereldbank leent aan Nederland De heer Mac Cloy, president van de Wereldbank, verklaarde Dinsdag, dat de Bank voornemens is aan Ne derland een eerste lening van 150 200 millioen dollar te verstrekken op een totaal van 535 millioen dol lar. te verdelen over vier jaar. Hij voegde hier aan toe. dat de kwestie van het al of niet verlenen van het crediet, geenszins in ver band staat met de gebeurtenissen in Indonesië. Er zal alleen rekening worden gehouden met de gebeurte nissen in Indonesië, wanneer deze de algemene economische positie van Nederland beïnvloeden. „Oranje" eerder thuis De „Oranje" van de maatschap pij Nederland, die Maandagavond 21 Juli uit Tandjong Priok is ver trokken, zal waarschijnlijk een dag eerder dan verwacht werd te Sou thampton aankomen. Men ver onderstelt, dat het Zaterdag 9 Aug. 10 uur de sluizen van IJmuiden zal binnenlopen. Het embarkement te Tandjong Prlok, dat juist een dag na het begin van het politieel optreden in de Archipel plaat 3 vond, had een vlot verloop. In een Nederlandse B-23 Mitchell bommenwerper boven republikeins Java, 29 Juli (A.P.). De republikeinse bedreiging alles met de grond gelyk te branden wordt over een uitgestrekt gebied van Zuid-West Java, een van de rijkste gebieden In Indonesië in praetjjk gebracht. Letteriyk honderden branden woeden tussen de heuvelachtige streek tussen de W Unkoopsbaai en Tasikmalaja, meer dan 20 km naar het Oos ten. lilt de glazen neus \an «|it verkenningsvliegtuig heb ik een groot gedeelte van het afgesloten gebied van West-Java gezien, waarboxen wy in vier uur meer dan 1300 km aflegden. De vlucht over de onbezette West- Meestal vloog luitenant Nol van der Veen, uit Den Haag, ongeveer 30 meter boven de grond, ik zag op zyn minst drie rubberplantagcs die in brand stonden. Op andere plantages waren de rubberbomen omgehakt en lagen zij kris kras over elkaar op de grond. Tientallen andere branden woed den in streken, waar volgens loden van de bemanning thee en kinine verbouwd wordt. Een rubberfabriek staat in brand een grote rookzuil stijgt er uit op. Op een gegeven moment toen wjj in een bergachtig gebied gedwon gen waren tot 1.000 meter hoogte te stijgen, hing er nog steeds oen verstikkende rook. nadat ik meer dan 200 branden had geconstateerd, ben ik met tellen opgehouden. Zonder redelijkheid Tientallen branden, waarvan de rook zich boven honderden vierkan te kilometers verspreid heeft sche nen zonder enige redelijkheid te zijn ontstoken verschroeide aarde terwille van de tactiek der ver schroeide aarde. Op slechts enkele meters hoogte vliegen is het duide lijk, dat vele branden die in rimboe- streken woeden van geen onkel eco nomisch belang zijn, weer andere zyn normale branden van rUststro, die in dit seizoen verwacht kunnen xvorden. Veel belangrijker echter is de duidelijke vernietiging op grote schaal van plantages. Op deze eerste vlucht van een journalist over geheel West-Java zag ik in het gebied xvaar de vlam men woeden zelden menselijke we zens. Er waren geen tekenen van veld slagen. Er werd niet op ons toestel geschoten. Tweemaal zagen wy stukken veldartillerie, die onheil spellend naast Nederlandse weg versperringen stonden. Ik zag een republikeins kanon op een weg, maar er was geen repu blikeinse infanterie slechts de vlammen die als vingers de heuvel hellingen en de bosjes rubberbomen betastten. Vervolgens zette mijn B-25, die mij speciaal door bemiddeling van generaal Spoor ter beschikking was gestold. koers terug naar zijn basis te Tjilitan na in het Westen boven Tangerang en in het Noorden tot aan de Java-Zee gevlogen te zijn. In Zuidelijke richting ging het weer terug over de afgesneden Westpunt van Java tot de Indische Oceaan bij de Wijnkoopsbaai naar het Oosten over 180 mijl brandende aarde naar de republikeinse basis in Tasikmalaja, dan Noordelijk langs de Java Zee weer naar Che- ribon en opnieuw naar het Westen. Geen Balkancommissie: veto van Gromyko De Soxvjet-afgevaardlgdc in de Veiligheidsraad. Andrei Gromyko, beeft Dinsdag zijn veto uitgesproken over het gehele Amerikaanse voor stel om een commissie van onder zoek op de Balkan te houden De Amerikaanse afgevaardigde, Herschell Johnson, stelde onmiddel lijk na Gromyko's veto voor, de bij eenkomst te verdagen, opdat de af gevaardigden hun regeringen over dit ..buitengewoon ernstig" gebeuren zouden kunnen raadplegen. De raad ging daarop tot Woensdagavond uit een. HOGE PRIJZEN* STAATS LOTERIJ 501ste Staatsloterij, 4e klasse, 2e trekking, f 5000.— 21686 f 1500.— 2526, 17298 f 1000.— 3032. 20112 f 400.— 5172. 19787 f 200.— 17008, 19214 f 100.—: 2456, 2581, 7989, 10404, 10676, 11084, 11635, 13379, 15858, 20208, 21237. Monty terug naar Londen Officieel is te Londen medegedeeld, dat veldmaarschalk Montgomery, stafchef der gexxrapende macht van het Britse Imperium zjjn bezoek aan Japan heeft afgelast en in allerijl naar Londen terugkeert. Dit bericht werd in Londen in verband gebracht met berichten, dat Groot-Brittannië gedwongen zou zjjn om op drastische xxijze zjjn gewapende strijdmachten In te krimpen met het oog op de dreigende economische crisis, aldus de correspondent van Reuter. Hoewei het ministerie van oorlog als reden van zyn plotselinge terug keer „dringende zakelijke aangele genheden te Londen" opgaf, vestigt het besluit van Montgomery de aandacht op Attlee's grote pro bleem, namelijk de steeds dwingen der behoefte aan ingrijpende maat regelen om het tekort aan arbeids krachten op te heffen, dat een her nieuwing dreigt te veroorzaken van de vorige wintercrisis die de in dustriële productie in dit jaar be lemmerde. Terwijl tussen Attlee en de leiders der Labourparty voort gegaan werd met het voeren van besprekingen over de kritieke si tuatie. deden by de volgelingen ge ruchten over hangende verschui vingen in het kabinet de ronde, waarby de posities zowel van de premier Attlee, als van de minister van buitenlandse zaken Ernest Be- vin en van de minister van natio nale organisatie Herbert Morrison betrokken waren. Volgens geruchten onder de meest links georiënteerden van de Labourparty zouden op de vergade ring van morgenavond de meest rechts georiënteerden het voorstel willen doen, dat Attlee de leiding aan Bevin zou overdragen, zo ver volgt Reuters correspondent. Een ander gerucht wilde, dat de persoonlijke aanval in de Daily Mirror op het leiderschap van Att lee, die de partij opriep om Attlee te vervangen door Morrison ge ïnspireerd zou zyn. „Nuchtere waarnemers echter hechten niet te veel waarde aan deze geruch ten". Achter al deze tegenstrijdige berichten staan echter twee feiten. Ten eerste dat de regering met het oog op de dollarcrisis zo spoe dig mogelyk een aantal beslissin gen zal moeten nemen, die zy tot nu toe steeds uitgesteld heeft. Ten tweede, dat onder de huidige kri tieke omstandigheden de verschil len in het kabinet die tot nu toe het nemen van een beslissing ver hinderd hebben het dagelykse on derwerp van gesprek geworden zijn van de parlementsleden die de re giering steunen. punt van Java en Zuldelhk naar «lo zee gaf hetzelfde beeld te zien, maar hoven de gekartelde groene heuvels van «Ie Wijnkoopsbaai brandden de hellingen. Drie kwartier lang zagen xvH overal branden. De wegen lagen vol bomen en eenmaal zag ik een tank val. Maar er xvaren geen gevechten en geen mensen. Ik zag een man ln een sloot duiken toen ons vliegtuig naderde. Anders was er niets dan motorengeronk, rookwolken en gril lig gevormde vlammen. In Meungpcuk steeg rook uit een rubberfabriek, terwijl de rood en witte republikeinse vlag in de xvind van het voorbijsnellende vliegtuig knallend opwoei. Dinsdagmiddag is een Dakota met medicijnen van het vliegveld bjj Singapore vertrokken. Volgons radio Djogja is het toestel, dat het eigendom is van do Indiër Patnaik en onlangs Sjahrir xan Djogja naar Singapore vervoerde, door Neder landse jagers neergeschoten, jul9t voordat het op het vliegveld van Djogja zou landen. Volgens berichten van Agence France Presse uit Batavia vervoer de de Dakota negen passagiers. Waarvan vier Britse onderdanen en vijf Indonesiërs. De Dakota, aldus mededelingen van Radio-Djogja, xvas gecamou fleerd, waardoor de vergissing der Nederlanders begr^pelyk is. Een Nederlandse militaire woord voerder te Batavia kon nog geen nadere bijzonderheden hierover me dedelen, aangezien nog geen offi ciële rapporten waren binnengeko men. Hij verklaarde echter, dat do vergissing der Nederlandse piloten waarschijnlyk te wijten was aan het feit, dat het Voor-Indisch toestel niet de onderscheidingstekens van het Rode Kruis droeg. Waarschuwingsschoten Volgens een Nederlands commu niqué heeft het Nederlandse vlieg tuig slechts xvaarschuwingsschoUn gelost, waarna de Dakota tegen een boom te pletter vloog. Radio Djogja heeft bekend ge maakt, dat de Nederlandse jagers het vliegtuig over grote afstand hadden achtervolgd. De jagers mi trailleerden de Dakota, welke Wam vatte en neerstortte. De inzittenden waren: de voormalige R.A.F. Wing- commander Constantine met echt genote, een nog niet geïdentificeer de Engelsman, de Indiër Meeano Bidaran, de squadron-leader Hasol- hearst, Ali Soetjipto, dr. Abdoe- rachman Ealeh, Hadji Soemarmo Wirjokoesoemo, Arifin, en Abdoel- gani. Alle inzittenden behalve ab- doelgani werden gedood. Volgens een in Djogja verblyven- de Engelsman Peter Ratcliffe wer den acht personen gedood. Hij ver klaarde, dat hy zelf de lijken in het ziekenhuis van Djogja had gezien. De heer Ratcliffe was toevallig op het vliegveld aanwezig en maakto de beschieting mede. Hy gaf voor de radio een ooggetuigeverslag. Hoge boetes voor schoenfabrikanten Een aantal schoenfabrikanten is geverbaliseerd voor het berekenen van hogere prijzen dan geoorloofd was. Aan de eigenaars van een schoen fabriek te Moergestel xverd 30.000 boete opgelegd, terwyl de eigenaars van twee schoenfabrieken te Don gen tot betaling van 45.000 en 105.000 werden veroordeeld, de eigenaars van twee andere fa brieken in Dongen moesten respec tievelijk 9.000 en 15 000 afgedra gen en een fabrikant uit Oisterwijk moest 10.000 betalen. Twee fabri kanten in Nijmegen zyn veroordeeld tot betaling van respectievelijk 30.0U0 en f 50.200. Tussen Noord- en Zuidpool Mekkagangers xvorden modern! 150 van hen in Zuid-Afrika charterden een vliegtuig, om de grote reis te ondernemen. Orson Welles, filmacteur en regis seur, heeft aangekondigd, dat zijn vrouw Rita Hayworth, na haar te rugkeer uit Europa een echtschei dingsproces tegen hem zal beginnen. De eerste fiets met straalaandrij ving is te Dayton (U.S.A.) ontwor pen. De uitvinders hebben een snel heid van veertig kilometer per uur bereikt. Het hitterecord voor Parijs is Maandag gebroken, doordat de ther mometer 98 graden in de schaduw wees. In de Sahara was het die dag koeler. Weersverwachting van De Bilt, I geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. ln de nacht zwakke, morgen geleidelijk wat toenemende wind tussen Noord en Oost. Enkele i overdrijvende wolkenvelden. Bij-1 na overal droog weer. Weinig j] veranderinq van temperatuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1