DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 INDONESIë VANDAAG IN DE VEILIGHEIDSRAAD r Spiegel der wereld Debat over dienstplichtwet Suriname onder de hamer UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Donderdag 31 Juli 1947 Nr. 708 6e Jaargang Australië wenst staking van de strijd; geen politieke inmenging Nu nog Malang en Madoera? Tanker bij de Hoek op mijn gelopen India protesteert Richtprijs voor slacht- varkens Welvaartsfonds van f 40 millioen na discussie aangenomen Extra kaas en soda Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et R*d. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De Veiligheidsraad zal vanavond de Indonesische kwestie behandelen, die door India (in tegenstelling tot berichten van gisteren) cn Australië aanhangig is gemaakt. Zij wordt het eerste punt van de agenda voor de vergadering, die vandaag om 8 uur begint. Chifley, Australië's premier, heeft gezegd: Australië heeft de Indonesische kwestie voor de U.N.O. gebracht om te bereiken, dat de vijandelijkheden worden gestaakt. Men wil zich niet in politieke aangelegenheden mengen, maar wenst dat beide par tijen naar art. 17 van Linggadjati zullen handelen. India argumenteert zijn stap met de zienswijze, dat de toe stand in Indonesië een gevaar vormt voor de vrede en de inter nationale veiligheid. Louise O'Reilly, A.P.-correspon- dente, meldt uit Soerabaja, dat Ne derlandse troepen in camouflage- uniformen gisterochtend by zonsop gang begonnen «Un uit Lawang op te rukken naar Malang. Neder landse officieren voorspelden, dat Malang tegen het vallen van de avond in Nederlandse handen zou zijn. Naar verluidt, zou Malang grotendeels verwoest zijn door de factiek der verschroeide aarde van de republikeinen. Tussen Lawang en Malang waren veel Amerikaan se rupsauto's en veldkanonnen te zien. Reuter's correspondent te Bata via. Braham Jenkins, seint: Vol gens betrouwbare, doch tot nu toe onbevestigde berichten treffen de Nederlandse troepen heden voorbe reidingen om van Soerabaja uit naar Madoera over te steken en het eiland te bezetten. Waarnemers zyn van mening, dat, na dc bezet ting van de haven van Tjilatjap aan de Zuidkust van Java. de bezet ting van Madoera voorlopig de laatste grote militaire operatie op republikeins gebied zal zijn. Of de Nederlanders nog verdere militaire acties zullen ondernemen, zal, vol gens Nederlandse bron. afhangen van ..politieke overwegingen" en van de houding der republikeinse autoriteiten. Waarnemers menen, dat de republikeinen niet geneigd zullen zijn de vijandelijkheden te staken, tenzij hun door de Veilig heidsraad zulks verzocht zou wor den of zich mogelijkheden zouden voordoen van arbitrage door een derde mogendheid. Verliezen: 170 Reuter meldt uit Batavia, dat uit Nederlandse kringen wordt ver nomen. dat de Nederlandse troepen 60 kilometer ten Zuiden van Me- dan. de hoofdstad van Sumatra, Loeboengpak en Tebingtinggi heb ben bezet. Op Java zouden de Ne derlandse troepen Kaliwoengoe. 20 kilometer ten Westen van Sema- rang, hebben bezet. Bezoek van de week A/ ANNEER wjj in onze krant een rubriek had den met het op schrift Bezoek l van de week, L dan zou daar on- jfrw itegga getwijfeld ditmaal Hrfö vSjSmSyvS 'n vermeld worden Tvjgr 2 de visite. welke de ■HA BBtUmI Boelgaarsc pre mier Dimitrof op het ogenblik brengt aan maar schalk Tito in Belgrado. Over de bedoelingen van dit be zoek wordt in de internationale pers veel gespeculeerd. Dat het er om gaat om de banden tussen beide landen nauwer aan te halen, spreekt wel vanzelf. De vraag is alleen maar, op welke wijze en hoe ver dit zal gaan. LTit de woor den, die Dinutroi neelt gesproken, toen hij de Boelgaars-Joegoslavi- sche grens overschreed, hebben sommige commentatoren de con clusie getrokken, dat hij in Belgra do over een tolunie ging onderhan delen. Anderen menen, dat de plan nen nog verder reiken en dat er een Slavische Balkanfederatie in wor ding is, die ook Albanië en ook een eventueel op te richten autonome Macedonische staat moet omvatten. Tenslotte bestaat nog de mogelijk heid, dat over een Donaufederatie zal worden gesproken. In dit ver band wijzen wij er op, dat de Roe meense premier Groza enkele dagen geleden in Sofia is geweest. Erkend dient echter, dat het resultaat van dit laatste bezoek tot dusver al thans niet meer schijnt te zijn ge weest dan de gebruikelijke betui gingen van wederzijdse goede ge zindheid, welke ons weinig hou vast geven. 1 N ieder geval is het zeker, dat -1 men in Athene en in Ankara het bezoek van Dimitrof aan Belgrado met gespannen belangstelling volgt; voor Griekenland zowel als voor Turkije is iedere verandering in de situatie op de Balkan van di rect belang. Vooral in de Griekse hoofdstad ziet men argwanend toe: men verdenkt er (niet helemaal ten onrechte) een Slavisch Balkanblok welke vorm dit dan ook krijgt van snode plannen ook ten opzichte van Grieks Macedonië, het cen trum, zoals de lezer weet, van de „burger"oorlog in Griekenland. En deze argwaan zal niet minder wor den. nu de Sowjet-Unie in de Vei ligheidsraad het veto weer eens heeft gehanteerd en daarmede de instelling van een internationale contrólecommissie voor de Balkan onmogelijk heeft gemaakt. In een Nederlands legercom muniqué wordt meegedeeld dat de Nederlandse verliezen thans 170 bedragen: 51 gesneuvelden, 9 vermisten, 110 gewonden. In de officiële legerberichten van Nederlandse en republikeinse zyde is slechts sprake van plaatselijke schermutselingen. Het Nederlandse legercommuni qué maakt bekend, dat in Oost- Java enige groepen republikeinen Nederlandse posten, vooral in het gebied van Buitenzorg en Soeme- dang hebben aangevallen. Deze aanvallen werden zonder veel moeite afgeslagen. Tjiwidej, 20 km ten Zuid-Oosten van Bandoeng werd bezet cn Tji- tjalengka, 15 km ten Zuid-Oosten van Bandoeng is hernomen. In Midden-Java is Kaliwoengoe, 20 km ten Westen van Semarang. be zet. Dinsdagochtend heeft een re publikeins vliegtuig van Japans maaksel twee bommen laten vallen op de voorsteden ten Noord-Westen van Semarang, tengevolge waarvan 7 Indonesiërs werden gedood en enigen gewond werden. Procedure-kwesties In Lake Succes neemt men aan dat procedure-kwesties vandaag het voornaamste onderwerp van bespreking zullen uitmaken in de Veiligheidsraad. Volgens liet Handvest der Ver enigde Naties moeten bij elk geschil de partijen worden uitgenodigd aan de discussie deel te nemen en men is ziuh bewust, ctat het verscheidene dagen zal duren voor een Indone sisch vertegenwoordiger in New York zal zijn. Op een persconferentie heeft de Nederlandse ambassadeur in de U.S.A., mr. E. N. van Kleffens, verklaard, dat India en Australië ..buiten de grenzen van de jurisdic tie van het Handvest" gingen, door de Indonesische kwestie aan de Veiligheidsraad voor te leggen. Hy legde er de nadruk op, dat het hier geen geschil betrof tussen souve- :eine staten en dat daarom de naar voren gebrachte klachten onge grond waren. Mr. Van Kleffens interpreteerde de Australische stap als volgt: ..Wat de Australiërs steeds voor ogen staat is hun precaire positie in 1942. Zij willen thans voorwaar den scheppen, die de nationale vei ligheid van hun land kunnen verze keren. Zy zullen dit echter later be treuren". Volgens de Nederlandse ambas sadeur zou noch bemiddeling van Groot-Brittannië noch van de Ver enigde Staten enig nut hebben. ..Wij wensen onze troepen terug te trekken zodra wij kunnen, doch eerst moeten constructieve krach ten de leiding hebben". Twee doden, vijftien gewonden Het gisteravond van Rotter dam naar Aruba vertrokken Nederlandse tankmotorschip Sunetta van de N.V. Petroleum Mij. „La Corona" is vannacht om 1 uur even buiten de Pieren te Hoek van Holland op een vermoedelijk losgeslagen mijn gelopen. Het 7987 ton bruto metende schip heeft by de ontploffing belangrijke schade aan het voorschip opgelo pen. Het water stroomde door een gat naar binnen en het vaartuig maakte slagzij over stuurboord. Onmiddellijk toegeschoten sleepbo ten namen de ..Sunetta" op sleep touw en brachten haar naar Rot terdam. waar het schip aan dc boeien werd vastgemaakt. De mijnontploffing schijnt ernsti ge schade te hebben aangericht In het logies waar de Chinese beman ning is ondergebracht. Twee Chine zen werden gedood, vier zwaar ge wond en elf licht gekwetst. Brits leger volgend jaar uit Duitsland Dc Britse minister-president. Cle ment Attlee, zou tüdens een, met dc Labour-parlcments-fractic gehouden bijeenkomst medegedeeld hebben, dat het merendeel van het Britse leger in de Duitse bezettingszone in Februari aanstaande teruggetrokken zou worden. De parlementsfractie heeft haar „eensgezinde steun" gegeven aan de maatregelen, door minister-presi dent Clement Attlee aar.gekondird ter bestrijding van de economische crisis, aldus heeft Maurice Webb, de voorzitter van de partij, ver klaard na een partij-bijeenkomst in het lagerhuis. Engelse Kroonprinses trouwt 18 November U. P. verneemt uit goed ingelichte kringen, dat prinses Elizabeth, de kroonprinses van Engeland, en luite nant Philip Mountbatten, 18 Nov. in de Westminster Abdij in het hu welijk zullen treden Dc keuze van een wcckse dag wordt als een verrassing beschouwd. Daar werd gevreesd, dat het huwe lijk dan de Britse productie, die geen uur kan mis: n, ernstig zou bena delen. had het kabinet dan ook een Zondag voorgesteld. Geen nitraten meer naar Frankrijk De slachtoffers van de ontploffing, welke zich aan boord van het Noor se schip ..Ocean Liberty" te Brest heeft voorgedaan, zullen heden wor den begraven. De Franse regering heeft besloten, dat er tot nader order geen import van nitraten over zee in Frankrijk zal worden toegelaten. Tevens heeft de Franse regering be sloten het parlement om een bedrag van 250.000.000 francs te verzoeken voor hulpverlening aan en wederop bouw van de getroffen stad Brest. KONINGINNEN DER ZEE ONTMOETEN ELKAAR.' Hel En&elsc mailschip Oueen Mary waarvan de verbouwing van troepentransportschip tot passagiersschip dezer dagen gereed kwam, keerde van haar proeftocht naar Southampton terugjuist op het ogenblik, dat haar zusterschip, de Queen Elizabeth" van die haven naar New York vertrokDc „Queen Mary" (op de voorgrond) blaast dikke rookwolken uit bij wijze van groet aan haar naar zee vertrekkend zusterschip Ontwerp moet gezien worden onafhankelijk van Indonesische politiek In de Eerste Kamer kwam gister avond de wijziging van de dienst plichtwet aan de orde. De heer Koejemans (CPN) protesteerde tegen de overhaaste be handeling van dit wetsontwerp Bij deze materie heeft men steeds te doen met een zekere overrompelings- taktick. De kamers worden steeds voor voldongen feiten geplaatst Het uitbl.'jven van de memorie var. ant woord is een onderdeel van deze tak- tiek Alle troepenzending naar Indo nesië acht spr. in strijd met de wet. Spr. houdt een uitvoerig betoog over dit onderwerp en zegt dat de partij van dc arbeid het socialisme heeft verraden. Hulde brengt spr. aan hen. die weigeren te werken om nog meer troepen naar Indonesië te doen verschepen. Schande is het reeds, dat Nederland voor de veilig heidsraad is gesleept. De heer van Voorst tot Voorst (K.V.P.) ziet in dit ontwerp alleen een regularisèring van de bestaande toestand, die reeds grondwettelijke grondslag heeft ge vonden. De heer Donkersloot (Arb.) acht het thans niet het goede moment een discussie te voeren over het diep be treurenswaardige conflict in Indone sië. De aanwezigheid van troepen al daar berust op het onveranderde re- gerings-beleid. Intussen vestigt spr. nog eens de aandacht op het verlies aan studietijd en opleiding door de militaire dienst. De zorg voor de niet kerkelijke militairen beveelt spr. in 't bijzonder aan. Snr. bepleit de nood zaak om te komen tot vermindering van ons militaire apparaat. Dc heer van Santen (C.P.N.) be toogt dat dit ontwerp niet los be schouwd kon worden van de Indone- Schadevergoeding voor Dakota gevraagd India heeft bij het Nederlands- Indische gouvernement geprotes teerd tegen het neerschieten van de Indische Dakota, geladen met me dicamenten voor de Republiek. De eigenaar \an het \liegtuig. B. Pat- naik, heeft meegedeeld, dat h\| de regering van India verzocht had een schadevergoeding van 70.000 pond sterling te vragen voor de slachtoffers. De twee Nederlandse vliegers die bij het incident betrokken waren, luitenant-vlieger B. J. Rensink uit Den Haag en sergeant-majoorvlie ger W. E. Erkelens uit Semarang. hebben meegedeeld dat zy het vliegtuig niet kunnen hebben ge raakt. Zij gaven beiden één vuur stoot. Het vliegtuig vloog niet, zoals een Dakota zou doenhet dook met grote snelheid omlaag en steeg en daalde vervolgens met een snelheid van 350 mijl per uur. Toen het vliegtuig omlaag dook, zag Reusink, het plotseling in vlam schieten, op een wyze, dat het leek, of het munitie aan boord had. Ander vliegtuig? Men begint echter te ver onderstellen dat het vliegtuig dat Reusink en Erkelens zagen neerstorten niet de Dakota uit India is geweest, maar een bommenwerper van Japanse origine. Gisteravond heeft het Neder- lanüs-lncusche gouvernement via Kaüio-isatavia aan de KepuDnkc-m- se regering te Djogja doen weten, cfat zij in principe geen bezwaar heeft tegen levering van medicij nen aan de Republiek. Het ant woord op de vraag, aan welke me dicamenten het meest behoefte be staat, zou insgelijks via Radio- Djogja kunnen worden gegeven. De Nederl.-Indische autoriteiten stel len voor een verstrekking van de gewenste medicamenten via het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Indonesië, of het Internationale Ro de Kruis te doen geschieden. DE T-BRIGADE uit Semarang bezette op 23 Juli het krachtstation van Midden-Java, Toentang, dat onbeschadigd was gebleven. Volgens leger berichten blijft het station stroom leveren aan Djogja cn Solo. Volendam vertrokken Banka en Biliton Gistermiddag om vijf uur is de „Volendam" met troepen aan boord naar Indië vertrokken. De lading van het schip en het vertrek hebben een normaal verloop gehad. Op Katendrecht werd een verga dering gehouden om te protesteren tegen de maatregelen in Indonesië. Ook de havenstaking in Antwerpen maakte op deze bijeenkomst een on derwerp uit van bespreking. Om drie uur zijn arbeiders, die deze vergade ring hebben bijgewoond, echter weer aan het werk gegaan. Van de zijde van de legervoorlichtingsdienst ver nemen wij, dat men ter gelegenheid van het vertrek van de „Volendam" van bepaalde zijde wel heeft getracht een staking uit te lokken, doch dat men daarin niet is geslaagd. autonoom In een Nederlands communiqué is medegedeeld, dat Banka, Billiton en de Riouw-Archipel tot afzonder lijke autonome gebieden zijn ver klaard binnen het kader van de Verenigde Staten van Indonesië. Deze gebieden worden volgens Linggadjati beschouwd als delen van de Republiek Indonesië. Alle drie gebieden hebben belangrijke Chinese bevolkingsgroepen. Banka en Billiton zijn grote tin-producen ten. De Riouw-Archipel is strate gisch belangrijk als verdediging van Singapore en om de productie van bauxiet, dat gebruikt wordt bij de vervaardiging van aluminium. sische politiek. Reeds daarom dient het ontwerp niet te worden aan vaard. De heer Algra (A R.) en Molenaar (Vrijh bestrijden de heer Koeje mans. Met sabotage en obstructie tast men de democratie aan. Mr. Joekes acht huidige politiek nodig Mr. A. Ai. Joekes. Tweede Kamer lid, heeft voo- de Partij van de Ar beid te Leiden het woord gevoerd over Indonesië, waarbij hij een overzicht gaf van het ontstaan van de republiek. Spr. bracht dc fouten naar voren, die de laatste tvvee jaren aan beide zijden zijn gemaakt. Zijns inziens is de huidige politiek nodig, doch deze weg is uitsluitend toelaatbaar, indien hij tot het uiter ste beperkt blijft. Wij paaien ons niet met dc hoop dat voortzetting der onderhandelingen direct moge lijk zal blijken, aldus spr., doch met de waarachtige wil om te helpen en met behulp van bevriende naties zal toch zo spoedig mogelijk een cn an der verwezenlijkt moeten worden. Spr. becritiseerde de slappe houding van dc regering tegenover de uitge zonden ambtenaren en militairen, die zich openlijk tegen dc regering verklaarden. Verder wees hij op de verklaring van dc P. v. d. A.. dat zij n.l. zal vasthouden aan het beperkte karak ter der militaire handelingen. Tenslotte merkte Spr. nog op. dat indien in de regering de P. v. d A. alleen bepalend was, haar beleid anders zou z.jn geweest. Prins Bcrnhard in Heerenveen De derde plaats van Friesland, Heerenveen. heeft in geen enkel op zicht willen onderdoen voor de grootse ontvangst, welke Prins Bern- hard Zondag in Sneek te beurt is ge vallen. Heerenveen mag dan niet kunnen bogen op een stadhuis, zoals Sncek er een heeft, de Prins voelde zich zeker niet minder thuis in het eeuwenoude Herenveense gemeente- eeuwenoude Heerenveense gemeente bestuur hem ontving. De oude Friese klederdracht der Heerenveense scho nen. die hier de thee ronddienden, wedijverde als het ware met de cos- tuums waarin de Sneker dames zich hadden gestoken. Heerenveen wacht te zijn hoge gast aan de rand van de stad om met een keur van „Tjonger- ruiters", die tezamen met een plaat selijk muziekcorps aan het hoofd van de stoet liepen bij de tocht naar het hart van het stadje. Z.K.H. Prins Bernhard heeft gis termiddag in Heerenveen de schaat- senfabriek Batavus bezocht. Daarna reed de Prins in snelle vaart terug naar het gemeentehuis te Heeren veen. waar vertegenwoordigers der burgerij aan de hoge gast werden voorgesteld. In de late namiddag bracht Prins Bernhard in gezelschap van de Com missaris der Koningin in de provin cie Friesland, mr. H. P. Linthorst Homan. en diens echtgenote, een be zoek aan de traditionele kaatswed strijden. die van 1853 af zonder on derbreking ieder jaar gehouden zijn. Ingevolge het besluit van het be stuur van het bedrijfschap voor vee en vlees, wordt met ingang van Maandag 4 Aug. i s. een voor het gehele nd geldende richtprijs voor slachtvarkens ingesteld van 1.85 per kg. geslacht gewicht. Als ge volg van dit besluit vervalt de rege ling van maximumprijzen van 1.87, 1 93 en 2.per kg. geslacht ge wicht. afhankelijk var de zone. waarin de overnemer is gevestigd. Eerste Kanier trotseert zomerhitte (Van onze parlementaire redacteur) Op een tijdstip, dat onder normale omstandigheden liet parlement geniet van zijn verdiende zomerreces, is dc Eerste Kamer thans bezig zich door een uitgebreide agenda hoen te werken. Achter de regeringstafel zit een vermoeide minister aantekeningen te maken, omdat dc Senatoren, of hun leven ervan afhangt, lange redevoeringen houden over wetsontwerpen, die enige weken eerder in dc Tweede Kamer uitputtend zUn behandeld. Doch de Senaat is zich van zun waardigheid bewust en behalve dc minister cn de voorzitter z(Jn er toch altyd wel een stuk of tien leden, die met dc spreker dc scnatoriale waardigheid ophouden. Minister Lieftinck mag nog een jaar zuiveren Minister Lieftinck. die altijd zeer omstandig de sprekers beant woordt, vond zijn beloning in de verlenging met een jaar van dc machtiging voor de gcldzuivcring. Het geschiedde zonder hoofdelijke stemming, nadat hij in een uitvoe rig betoog geen nieuws had verteld. Ook minister Drees zag zijn sym pathieke wetsontwerp voor de op neming van minder valide arbeids krachten in het arbeidsproces zon der hoofdelijke stemming aangeno men, nadat mej. T j c c n k Wil link (arb) had gepleit voor de vergemakkelijking van het opnemen van geestelijk onvolwaardigen in het arbeidsproces en voor een goede voor- en nazorg. En toen was minister Lieftinck weer aan de beurt, want het Wel vaartsfonds voor Suriname 40 millioen in vijf geiyke termijnen) maakte de senatorialc tongen los. En minister Jonkman was aan zijn bed gekluisterd. „Een land zonder mensen" noem de de heer Algra (A.R.) dit ge bied en hij pleitte voor een forse nationale emigratiepol. 2k. Op de Joodse kolonisten, die naar Surina me komen, wilde hij een selectie toepassen, opdat communisten wor den geweerd. De heer Kropman (K.V.P.), die voorzitter is geweest van de parle mentaire commissie, die Suriname heeft bezocht, vond. dat Suriname vooral drie dingen nodig had: een behoorlijk bestuursapparaat, een goed ingeric ite technische dienst en een prima belastingadministratie. Hij critiseerde de tariefpolitiek van enige scheepvaartmaatschappijen, waardoor de rijstexport, v n 1. naar Venezuela in groot gevaar wordt gebracht. In de avondvergadering lieten nog twee sprekers hun licht over het Surinaamse probleem schijnen, cn wel prof. Dc Zwaan (C.H.), die Contract met België en Engeland op kunststofgebied Het kunststoffeninstituut T.N.O. te Delft, de kunststoffenrommissie van het technologisch instituut V.I.V. te Antwerpen en het British Institute of Plastics Technology tc Londen hebben te Delft een overeenkomst gesloten betreffende voorlichting en opleiding op het gebied van kunst stoffen. Bij deze overeenkomst is o m. be paald. dat het B.I.P.T. te "Londen, schriftelijke cursussen organiseert voor opleiding tot technische cn theo retische bekwaamheid op het gebied van kunststoffen. Dc cursussen zul len gegeven worden in de Neder landse taal voor België cn Nederland. De overeenkomst wordt aangegaan voor twee jaar. waarin basis zal wor den gelegd voor een intensievere samenwerking tussen Engeland. Bel gië en Nederland op kunststoffenge bied. Naast de schriftelijke cursus zullen tentoonstellingen, voordrachten en practische demonstraties worden ge organiseerd. Het contract, dat heden is gesloten, beoogt coördinatie op het gebied der opleiding en voorlichting. Mogelijk kan in de toekomst een innige sa menwerking ook op het terrein van het researchwcrk hiervan een ge volg zijn. Brand in Parijse gevangenis In de vrouwengevangenis te Tou relies bij Parijs is brand uitgebro ken. Hoewel brandweerwagens uit alle delen van de stad spoedig ter plaatse waren, kon niet worden voorkomen, dat een aantal vrou wen door het vuur werd ingeslo ten. In een slaapzaal heeft men 21 verkoolde lijken gevonden. Voorts ls een naar het ziekenhuis vervoer de gevangene later aldaar overle den. Men vermoedt, dat de brand ont staan is in een werkplaats, waar zich celluloid bevond. Ontvoerde Britten opgehangen De twee ontvoerd*- Britse ser geants, die zich in banden van de Irgoen-Zwai-Leoemi bevonden, zijn heden opgehangen. Bedevaart naar Dokkum Honderden pelgrims hebben een bezoek gebracht aan Dokkum. Dit was de zestiende nationale bede vaart naar deze plaats. Biddend en zingend trok men door de smalle straatjes naar het Martelveld hij de Wond poort. Mgr. J. P. Huibers, bisschop van Haarlem richtte zich daar met een korte predicatie tot de gelovigen, waarin hij het leven en werken van St. Bonifacius uiteenzette. STAATSLOTERIJ Hoge prjjzen: f 5000.— 21686 f 1500.— 2526. 17298 f 1000.— 3032, 20112. ook uit eigen aanschouwing sprak cn pleitte voor bevordering der geestelijke welvaart van Suriname, cn de heer Stufkens (arb). die door het onderhavige wetsontwerp dc weg zag geopend naar nieuwe staatkundige verhoudingen. Dc uit voering van het plan moet daarom in handen van Suriname gelegd worden. Evenals de lieer Kropman voor hem gedaan had. bracht hij hulde aan het werk van zending en missie cn vroeg daarvoor krachtige steun. In zijn verdediging erkende mi nister Lieftinck. dat veertig mil lioen slechts een bescheiden bijdrage vormt voor het welvaartspeil van Suriname. Behalve een welvaarts- plan zal er ook een financieel plan voor Suriname komen. Tot zo lang zullen de begrotingstekorten van Suriname uit het Wclvaartsfonds moeten worden gedekt. Ten slotte word het wetsontwerp z.hs. aangenomen. Aanbod voor de oogst is voldoende Het aantal oogstvrijwilligcrs, dat zich heeft aangemeld voor de Wie- ringermcer cn Ovcrijscl is zo groot geweest, dat aan verdere aanmel dingen voorlopig geen behoefte meer bestaat. OFFICIËLE BONNENLIJST voor het tydvak van 3 t.m. 16 tj Augustus a s. Elk oor volgende bonnen geeft recht op het kopen van- Bonkaarten KA, KB, KC 709 (Serie J) J-01 Brood: 800 gram brood J-02 Brood: 400 gram brood J-01 Boter- 125 gram boter J-02 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vei J-03 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet J-01 Vlees 100 gram vlees J-02 Vlees: 200 gram vlees J-01 Melk- 4 liter melk J-03. J-05 Melk: 7 liter melk J-01 Diversen: 200 gram kaas J-02 Diversen: 50 gr. korstloze kaas J-03 Diversen: 750 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 1500 gr. jam. stroop enz. of 750 gram ver snaperingen J-04 Diversen: 250 gram waspoedcr -F 250 gram soda J-03 Reserve: 1600 gram brood J-04 Reserve: 200 gram kaas J-06 Reserve: 800 gram brood. Bonkaarten KD. KE 709 (Serie J) J-ll Brood: 800 gram brood J-ll Boter: 250 gram boter J-12 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet J-ll, J-12 Vlees: 100 gram vlees J-13. J-15 Melk: 12 liter melk J-ll Diversen: 100 gram kaas J-12 Diversen: 50 gr. korstloze kaas J-13, J-14. J-15 Diversen: 250 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 500 gram jam, stroop enz. of 250 gram versnaperingen J-16 Diversen* 250 gram waspoeder 4- 250 gram soda J-13 Reserve: 800 gram brood J-16 Reserve: 500 gram rijst of kin dermeel (uit rijst bereid) of kinderbiscuits Bonkaar!on MA. MB. MC, MD, ME, MF. MG 709 (Serie J) (Byz. arbeid, a.s. moeders en zieken) J-21 Brood: 800 gram brood J-21 Boter: 250 gram boter J-22 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet J-21 Melk: 5 liter melk J-21 Vlees: 300 gram vlees J-22 Vlees: 100 gram vlees J-21 Kaas: 200 gram kaas J-2i Eieren: 5 eieren J-21 Suiker: 250 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 500 gram jam. stroop enz. of 250 gram versnaperingen Versnapcringcnkaarten enz. QB, QC 707 J-33 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen. of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop enz. J-3C Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen, of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. Petroleum spoedig vrij Naar „Het Parool" verneemt is dezer dagen een beschikking van de minister van Economische Zaken te verwachten, waarbij de distributie van petroleum zal worden opge heven. Mastiek vrij van distributie Van 1 Augustus a.s. af zal de distributieregeling voor mastiek komen te vervallen, hetgeen in houdt. dat met ingang van die da tum dit materiaal zonder vergun ning, machtiging of bon aan ver bruikers mag worden afgeleverd. r '/r-'i ;t - - v i Wisselend bewolkt Weersverwachting van De Bilt, geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. Wisselend bewolkt met plaat selijke enige regen. Hier en daar met onweer. Over het algemeen i weinig wind en ongeveer zelfle I temperatuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1