DAGBLAD VOOR 'AMERSFOOKT Nederland zal UNO-leden tot bezoek uitnodigen Oorlogsschaderegeling in parlement Gecombineerde operaties tegen Tjilatjap Van Klef fens' verzet tegen toelating van Republikeins vertegenwoordiger Australië dient resolutie in Malang geruïneerd „Geruchten missen grond" - Vorrink Laatste schip met Brits oorlogstuig ONDERHOUDSWERK TIJDELIJK VERBODEN Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 1 Augustus 1947 Nr. 709 6e Jaargang Red. en Adra.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER INDONESIË BLIJFT, OP DE AGENDA VAN D2 VEILIGHEIDSRAAD De eerste ronde van de besprekingen der Indonesische kwes tie in de Veiligheidsraad is geëindigd met het besluit vandaag verder te gaan. Mr Van Kleffens was als vertegenwoordiger van een der belanghebbende partijen tot de besprekingen toe gelaten. Hij veriette zich tegen de toelating van een vertegen woordiger der republiek, omdat Indonesië geen souvereine staat is. Aan het slot legde hij de volgende verklaring af: De Indonesische aangelegenheid valt buiten de jurisdictie van de Veiligheidsraad, zoals die in het Handvest is omschreven. Met het oog hierop ben ik verheugd te kunnen meedelen, dat mijn regering van plan is leden van de UNO uit te nodigen, elk een vertegenwoordiger te zenden naar Indonesië om niet alleen een bezoek te brengen aan de republiek, maar ook aan Oost-lndonesië en West-Borneo, met het verzoek, dat zij de wereld als mannen van eer hun bevindingen zullen meedelen. De vergadering begon gisteravond met een debat over de vraag, of de Indonesische kwestie al dan niet op de agenda geplaatst moest worden. De Australische afgevaardigde ko lonel William Hodgson zeide, dat alle pogingen van regeringen af zonderlijk en alle aanbiedingen tot bemiddeling tot dusver zonder suc ces waren gebleven. De Sowjet-afgevaardigde Andrei Gromyko stelde voor. dat de Vei ligheidsraad een Indonesisch ver tegenwoordiger zou uitnodigen, maar hij was van mening, dat er geen reden was om de besprekin gen uit te stellen, totdat deze zou zijn gearriveerd. Mr. Van Kleffens verklaarde zich tegen toelating van een Indonesisch vertegenwoordiger met het argument, dat hier mede op de dingen zou worden vooruitgelopen. De Indonesische regering is slechts een de fac- toregering en geen souvereine. Er is geen grond voor de toe lating van een dergelijke poli tieke figuur in de vergadering, aldus Van Kleffens. Kolonel Hodgson (Australië) rei de, dat de vijandelijkheden in Indo nesië niet loutpr een „politiële ac tie" waren, maar een feitelijke oor log. H\j diende een resolutie in, Ongebruikelijk T~Ae begrippen „staat" en „partij" lopen de laatste decenniën in bepaalde poli- V tieke systemen k dooreen, zelfs zo èS dat de staat door BA ■upB één party volko- FL# vË/* 3 men wordt geab- Iflflk ■tfifiBfl sorbeerd. Ook te genwoordig zien wij daar voorbeelden genoeg van, ook al wordt soms dit éénpartijen stelsel nog gecamoufleerd door een eenheidsfront van bepaalde groepe ringen. Tegenove» het buitenland houdt men ook bij dit systeem in de regel zo lang" mogelijk vast aan de schei ding tussen staat en partij. Van daar ook. dat het ministerie van buitenlandse zaken in de regel al thans nog een schijn van onafhan kelijkheid ten opzichte van de par tij-instanties behoudt. Wanneer wij dit weten, doet een bericht uit Oostenrijk, dat dezer dagen binnen kwam, des te merk waardiger aan. De lezer zal zich misschien herinneren, dat de Oos tenrijkse regering al meer dan een jaar pogingen aan het doen is, om van de Russische regering gedaan te krijgen, dat de Oostenrijkse krijgsgevangenen eindelijk volledig zullen worden gerepatrieerd. Zij heeft daarmee maar zeer gedeelte lijk succes gehad. In de zomer 1916 kreeg zij te horen, dat de laatste 20.000 iri het najaar naar huis zou den worden gezonden en dat daar mee de repatriëring afgelopen zou zijn. Op 23 Mei legde echter de Oostenrijkse minister van binnen landse zaken, Helmer, een verkla ring af. waaruit bleek, dat er in werkelijkheid geen 20.000, maar slechts 13.000 naar huis waren te ruggekeerd en dat er nog duizen den (hij noemde het getal van 35.785 wier kampadres in de Sow- jet-Unie bekend was) in krijgsge vangenschap werden achtergehou den. Wat dus helemaal niet klopte met de mededeling van de Russi sche regering van de zomer 1946. ^INDSDIEN is de regering te Wenen blijven aandringen op te rugkeer van deze krijgsgevangenen, maar zonder succes. Maar nu heeft de communistische partij in Oosten- riJk zich tot Stalin gewend met dit zelfde verzoek. En ziet, terwijl de regering geen uitsluitsel kon kry- gen, heeft de communistische par tij op 21 Juli dadelijk antwoord ontvangen: Stalin heeft beloofd, Vu krijgsgevangenen allemaal tnuis zullen zijn voor het eind van dit jaar. De weg die Stalin hier heeft in geslagen is inderdaad heel onge woon: met totaal negeren van de officiële instanties, wendt hy zich tot een partij en dan nog wel een partij, welke in Oostenrijk nog heel ver verwyderd is van die absolute macht in de staat, waarover wij het in het begin hadden. De bedoeling van deze geste is duidelijk. De Oostenrijkers moeten begrijpen dat de weg naar het hart van Stalin loopt over de communis tische partij. Of zy de les zullen verstaan waarin verklaard wordt, dat de Veiligheidsraad met bezorgdheid nota heeft genomen van de ln gang zijnde vijandelijkheden en vaststel lend, dat volgens het Handvest van de U.N.O. deze vijandelijkheden een inbreuk op de vrede betekenen, een beroep doet op de twee regeringen om: le. de vijandelijkheden onmid dellijk te staken; 2e. haar geschil op te lossen door arbitrage, in over eenstemming met artikel 17 van het accoord van Llnggadjatl. Dit is een van de meest dringende pro blemen, welke door de Veiligheids raad behandeld zijn, zei Hodgson. Dit is een proefstuk voor de Vei ligheidsraad. aldus Hodgson, waar mee zijn reputatie staat of valt. Niet souvercin In zijn uiteenzetting wees mr. Van Kleffens er op, dat het ge vaarlijk is zich te laten misleiden door de term „Republiek". Als ge heel zullen de Verenigde Staten van Indonesië, waarvan de Repu bliek een onderd.el zal vormen, vol gens de overeenkomst van Ling- eadjati een souvereine, democrati sche staat worden op federatieve grondslag. Van Kleffens bestreed, dat de Veiligheidsraad enige com petentie bezat om deze aange legenheid te behandelen, daar deze binnen de binnenlandse zeggenschap van Nederland viel. Hij vroeg bovendien, wel ke aanwijzingen er bestonden, dat de huidige actie in Indone sië een gevaar voor de vrede betekende. Hij beschuldigde de Republiek van de verderfelijke practyk nog steeds gijzelaars vast te houden en zcide, dat hij aan de regering der Republiek verzocht had, om docu menten betreffende meer dan dui zend schendingen van het bestand ter voorlegging aan de Veiligheids raad. Er was, aldus mr. Van Klef fens, bijna geen spoor te vinden van wezenlijke medewerking van de Republiek op basis van Linggadja- ti. Er is alleen sprake geweest van beloften, ontkenningen, uitvluchten en woorden doch niet van daden' „Dit betekent niet, dat wij niet verlangend zijn zo spoedig mogelijk op basis van Linggadjati met de Republiek tot overeenstemming te komen, Wjj nemen aan. dat zeer binnenkort de omstandigheden op Java en Sumatra dank zij onze ac tie zodanig zullen zijn. dat de be sprekingen met de Republikeinse regering hervat kunnen worden. Wanneer eenmaal de orde is her steld, zullen wij ons gelukkig pry- zen deze besprekingen onmiddellijk te openen. Indien de helpende hand van een bevriende mogendheid, bij voorbeeld de Verenigde Staten, van nut kan zijn, dan zullen wij deze gaarne aannemen." Komt Sjahrir? Men verwacht dat de Veilig heidsraad vandaag een beroep op de Nederlanders en Indone siërs zal doen om de gevech ten te staken, opdat beide par tijen zouden kunnen worden gehoord en de kwestie grondig zou kunnen worden behandeld. Vele gedelegeerden waren van ge voelen, dat Nederland zijn zaak sterk verdedigd had, maar de In- dier B. R. Sen zei, dat hij een aan tal Nederlandse verklaringen zou weerleggen. Men achtte het waar schijnlijk, dat zowel India als de Sowjet-Unie zich tegen de resolutie van Australië zouden uitspreken. Andrei Gromyko maakte duide lijk dat hij over Indonesië nog veel meer te zeggen had en volle'dige ge legenheid voor debat wenste. De Veiligheidsraad heeft besloten de discussie voort te zetten zonder af te wachten of de Indonesische Republiek zou worden vertegen woordigd. Drie niet-officiele Indo nesische waarnemers waren bij de vergadering aanwezig. Volgens Reuters correspondent te New- Delhi. zal Soetan Sjahrir. die by aankomst in New-Delhi verklaard heeft, dat hy volledige bevoegdheid heeft om namens de Republiek op te treden, met het eerste beschik bare vliegtuig naar New York ver trekken. Uitwisseling VVFA met Engeland stopgezet De „World Friendship ssocia- tion" heeft de uitwisseling van kin deren uit Engeland tegen kinderen van het vasteland voor het door brengen van de vacanties in het buitenland tydelijk stop gezet we gens het gevaar van kinderverlam ming, welke ziekte in Groot-Brit- tannië is uitgebroken. Ruim twee honderd Engelse kin deren, die dezer dagen in België aankwamen, moesten op aanwijzing van de Belgische gezondheidsdienst onmiddellijk naar Engeland terug. Alleen de ongeveer vijfhonderd Nederlandse kinderen, die op 1 Augustus in Engeland moeten arri veren, zullen nog gehuisvest wor den. De Britse minister van ge zondheid, Bevan, heeft verklaard, dat de kinderverlamming in Groot- Brittannië niet epidemisch is. Voor de bezetting van het Oostelijk deel van Java werden op vele plaatsen aan de kust troepen aan land gezet. Hierboven een foto van de landing bij Pasir Poetih (Noordkust Oost-Java). Minister Vos hield zich in de ruimte Luchtverkeer in do Senait (Van onze parlementaire redac teur) Minister Vos heeft gistermiddag in de Eerste Kamer zich nogal in de ruimte gehouden, zowel ten op zichte van de deelneming van de scheepvaartmaatschappijen in het luchtverkeer, als van het Rotter damse vliegveld. Hij verklaarde oen open oog te hebben voor de belan gen der scheepvaart, doch wees er op, dat deze alleen belangstelling hebben voor de rendabele luchtlij nen. Bij het vaststellen der alge mene verkcerspolitiek, waarby naar een strakkere coördinatie zal ge streefd moeten worden, zal met de belangen der scheepvaartmaat schappijen ten volle worden reke ning gehouden. Doch het algemeen belang zal altijd moeten prevale ren. De heer Kraayvanger (K.V. P.) van wiens houding in feite het lot van het wetsontwerp afhing, toonde zich grootmoedig en nam met de vage toezeggingen van de minister genoegen, echter met het voorbehoud, dat bij de a.s. behan deling van de begroting van Ver keer en Waterstaat het beleid van de Minister ten opzichte van de gewraakte punten nader onder het oog zal worden gezien. Het wetsontwerp werd ten slotte met 24 tegen 13 stemmen aange nomen. Het debat over de wijziging van de Dienstplichtwet, dat Woensdag avond voor zulk een formeel wets ontwerp een ongekende omvang had aangenomen, werd beantwoord door minister F i v e z, die grote practische bezwaren had tegen de door de heer Donkersloot geënta meerde geestelijke verzorging van buitenkerkelijken. De beschuldiging van de heer Koejemans, dat de re gering op Java troepen zou hebben opeengehoopt voor een offensief, wees spreker met verontwaardiging van de hand. Het wetsontwerp werd met 24 te gen de 4 stemmen der C.P.N. aan genomen. Over het wetsontwerp bevordering van doelmatige verde ling van woongelegenheid kwamen de tongen los. Zeven sprekers wens ten dat deze onvermijdelijke impo pulaire wet met tact en wijsheid zal worden toegepast. Het wetsont werp werd z.h.st. aangenomen. In de avondvergadering was de wjjziging van dc Leerplichtwet aan de orde. die naast belangrijke ver beteringen de sterk bestreden op schorting van het achtste leerjaar omvat. Minister G i e 1 e n bleek goede hoop te hebben, dat in 1950 alles gereed zal zijn voor een efficiente wederinvoering van 't achtste leer jaar. In verband met het gering aan tal Kamerleden dat nog aanwezig was, waren de P. v. d. V. en de C. P. N. zo vriendelijk om geen hoofdelijke stemming te vragen. Beide fracties kregen aantekening, dat zij geacht willen worden te heb ben tegen gestemd en aldus werd het wetsontwerp z.h.st. aangeno men. STAPELLOOP MISLUKT E. Op de scheepswerf van de firma A. Vuyk dl- Zonen te Capelle a'd Usel zou Woensdagmiddag het motorschip „Ribetra Grande", in aanbouw voor een Portugese rederij te water gelaten worden. Na de doopplechtigheid, verricht door de viscountess Do Botelho. bleef het casco echter zitten. Zelfs hebben twee sleepboten, de Europa en de Vrede, op volle kracht aan het op de helling liggende schip getrokken, zonder resultaat echter. Na ruim een uur ingespannen werken heeft men de pogingen opgegeven. Volgens nog onbevestigde berichten zijn de Nederlandse amphibie-opera- ties begonnen met steun uit de lucht om Tjilatjap te bezetten, meldt Reuter. Van officiële Nederlandse züde was van dit bericht geen bevestiging te ver krijgen. maar betrouwbare berichten maken melding van landingsoperatics nabij de haven, waarbij gepoogd wordt de vernietiging van de daar aanwe zige honderden tons rubber, sisal, kapok, suiker en thee te beletten. (Tjilatjap is de laatste haven die nog in handen was van de Republiek). 1 Batavia terugkeerde. Malang. een der bolwerken van de Republiek in Oost-Java. is gisteren door Nederlandse troepen bezet, aldus het offi ciële legercommuniqué. Aneta's bijzondere correspondent te Malang meldt, dat de stad een woestenij is. Vele publieke gebou wen. labmken, het klooster, de bioscoop en de sociëteit zijn opge blazen of verbrand. Reeds dagen ge leden waren de winkelstraten leeg geplunderd. De stad is uitgestorven. Om half negen bereikten de eerste Nederlandse troepenatdelingen de straten van de stad. nadat zij Woens dag wegens vernieling van bruggen voorbij Singosari en ondermijning van de wegen moeilijk vooruit kon den komen. Het raadhuis en het postkantoor zijn door bommen ge schonden. De winkelruiten in de hoofdwinkelstraat zijn vernield; de uitstal waren zijn gestolen. (Dit ge schiedde overig.ns eecis dagen ge leden door een strijdorganisatie). Langzamerhand komen enige achter geblevenen uit hun schuilplaatsen tevoorschijn. Zij toonden de corres pondent van Anet? het interieur van huizen, waar zelfs het kapok uit de matrassen gehaald was bij de toepassing van tactiek der ver schroeide aarde. Dc bevolking van meer dan honderdduizend zielen was weggevlucht. De achtergebleve nen waren voornamelijk Chinezen, Europeanen en Arabieren. In de stad bevinden zich nog enkele sluipschutters. Soekaradja bereikt Vooruitgeschoven Nederlandse eenheden hebben, gesteund door vijf gevechtswagens. Soekaradja, 10 km. ten Oosten van Poerwo- kerto bereikt, aldus een republi keins legerbericht. Dit communiqué meldt voorts, dat een convooi van Nederlandse vracht wagens is waargenomen, dat zich beweegt in de richting Poerbaling- ga, 15 km ten Noord-Oosten van Poerwokerto. Verder maakt het communiqué melding van gevechten bij Kroja 30 km ten Zuidwesten van Poerwokerto. De correspondent van A.F.P. merkt naar aanleiding van dit Republikeinse legercommuni qué op. dat hieruit blijkt, dat de Nederlanders belangrijke vorderin gen hebben gemaakt in Midden- Ja va. In Semarang, aan het Noordelijk- centrale front doen de Republikeinen tegenaanvallen, zo werd m een Ne derlands communiqué toegegeven, maar deze werden zonder Neder landse verliezen teruggeslagen. Op Noord-Sumatra bieden de Atjehers sterke tegenstand Dit werd medegedeeld door een Neder lander, die gisteren uit Medan naar Naar aanleiding van geruchten, volgens welke de Partij van de Ar beid haar standpunt ten aanzien van het Indonesisch probleem zou heb ben gewijzigd, heeft de heer Vorrink verklaard, dat deze geruchten Iedere grond missen. De heer Vorrink zeide verder, dat het hem een raadsel is. hoe zelfs kon worden verondersteld, dat zijh partij onderhandelingen over het Indonesische vraagstuk zou hebben gevoerd met de Britse Labour- partv. „Geruchten van deze aard worden in verband gebracht met veronderstellingen, als zou de Ne derlandse regering stappen willen ondernemen om Engelse bemidde ling in Indonesië te verkrijgen". Dakota vloog buiten voorgeschreven route Volgens officiële rapporten die bij het Britse ministerie van buitenland se zaken zijn binnengekomen, be vond zich de Dakota, die twee dagen geleden door een Nederlandse jager zou zijn neergeschoten, buiten de route, die krachtens de Chicago Air Convention was voorgeschreven. De woordvoerder van het Britse minis terie van buitenlandse zaken voegde aan deze verklaring toe. dat volgens deze ingekomen rapporten, de piloot van de Dakota van te voren was ge waarschuwd. dat hij bij afwijking van de vastgestelde route, de kans liep te worden beschoten Ook. zo zei de woordvoerder, is vastgesteld, dat de Dakota niet onder de be scherming van het Rode Kruis vloog en dat het toestel ook geen kenteke nen droeg van die aard. In een Republikeins communique worden enige Republikeinse succes sen aangekondigd. Zij leiden: Op het Oostelijk deel van Java is de druk op Lawang versterkt. Op het Westelijk deel van Java zijn Tanggerang. Serpang en Tjime- ne op 29 Juli heroverd. Onze troepen marcheren uit ver schillende richtingen op Batavia aan Soekaboeml is door onze troepen heroverd. Wij hebben Madjalala en Tjiparaj geheel in ons bezit. Deze berichten zijn echter t*>ch door de Nederlanders, noch door buitenlandse journalisten op Java bevestigd. Egyptisch aanbod Egypte is bereid stappen ie on dernemen om een rechtvaardige en vriendschappelijke regeling tussen de Nederlanders en de Indonesiërs te bewerkstelligen, zo heeft de Egyp tische waarnemende minister van buitenlandse zaken, Ibrahim Dis- souki Abaza Pasja, tegenover de Nederlandse gezant te Cairo, W. C Graaf van Rechteren Limburg, ver klaard. Een aantal Republikeinse politieke partijen en organisaties heeft via de radiozender „Voice of Free Indo nesia" een beroep gedaan op de havenarbeiders van de steden langs de zeeweg naar Indonesië om de „Volendam", die juist met troepen uit Rotterdam vertrokken is, te boy cotten. Groot- Brittannië heeft de le vering van oorlogsmateriaal, bestemd voor lading in het Ne derlandse vrachtschip „Sapa- roea" in de haven van Sout hampton, thans stopgezet, al dus deelt het Foreign Office mede. Uit betrouwbare bron wordt ver nomen, dat nog een hoeveelheid mi litaire goederen, die reeds voor Be- vins verklaring over stopzetting der leveranties aan de Nederlandse militaire autoriteiten was overge dragen, moet worden geladen. Dan zal de „Saparoea" het laatste schip zijn, dat met oorlogsmateriaal voor de Nederlandse regering een Britse haven zal verlaten, zolang de ge vechten in Indonesië duren. Hoewel het Britse aanbod tot bemiddeling nog steeds van kracht is, wordt door de verklaring van mr. Van Kleffens, dat bemiddeling thans geen nut zou hebben, de mogelijk heid om het conflict op te lossen uitgeschakeld, totdat Nederland de militaire operaties heeft beëindigd, aldus diplomatieke waarnemers te Londen. Franse begroting niet in evenwicht De Franse minister van financiën, Robert Schuman, heeft de nationale vergadering medegedeeld, dat de Franse gewone begroting voor 1947 niet in evenwicht zal zijn, ondanks de kortelings verzwaarde belastin gen en de in het begin van het jaar door Ramadier afgelegde verklaring, dat het begrotingsevenwicht, ..kost wat het kost" zou worden bereikt. De begrote uitgaven voor het lo pende jaar bedragen 635 milliard francs, terwijl de inkomsten op 610 milliard francs zijn geraamd. Het fa len van de regering om de begroting in evenwicht te brengen zou een gevolg zijn van de eisen om loonsver hoging. Minister Neher over wederopbouw (Van onze Haagse redacteur „WU hopen, dat het na het reces van de Staten-Gencraal mogelijk zal zijn. een wetsontwerp aan de Kamer voor te leggen met betrekking tot dc rege ling van de oorlogsschade. Aan de gemeenten is bericht gezonden, dat in Augustus. September en October alle onderhoudswerk verboden is, opdat alle beschikbare krachten aan de bouw van huizen, kantoren en fabrieken kunnen worden gezet. Er is op het ogenblik materiaal voldoende, om aan alle bestaande bouwopdrachten te kunnen voldoen. De uitbetaling van de kosten van het zg. licht herstel zal versneld worden". geen zorg meer, hout begint ruimer Ziehier enkele kernpunten uit de belangrijke rede. welke minister Ne her Woensdag hield in het arbeiders- logeerkamp te Randwijk, in de Be- luwse gemeente Heteren, voor een gezelschap journalisten, dat onder leiding van het Ministerie van Open- fcaie Werken en Wederopbouw een tocht langs deze kampen maakte. De minister constateerde allereerst, dat er thans bouwobjecten volop zijn, waarvoor teven., het materiaal aanwezig is. Er bestaat op het ogen blik overal een grote drang, om te herstellen, te veranderen of uit te breiden, doch deze werkzaamheden hebben lang niet altijd een noodza kelijk karakter. Vele millioenen guldens aan materiaal en vele dui zenden arbeidskrachten worden op die manier onttrokken aan objecten, die veel dringender zijn. Daarom is aan alle gemeentebesturen bericht, dat in Augustus, September en Oc tober onderhoudswerk niet mag wor den toegestaan, en dat scherp gelet moet worden op „zwart bouwen", waarbij zo nodig tot afbreken van hetgeen clandestien werd opgetrok ken kan worden overgegaan. Woningtoestand Met de volkshuisvesting is het niet rooskleurig gesteld. Nog ge durende enkele jaren zal het wo ningtekort groter worden, daar het aantal nieuwe gezinnen te snel groeit, om het reeds thans door nieuwbouw op te kunnen vangen. Er is een tienjarenplan ontworpen, waarbij de jaren tot 1950 als aanloopjaren gelden, en de jaren van 1950 tot 1960 als planjaren. Aan het eind van die periode zal de grote achterstand op het gebied van de volkshuis vesting zijn weggewerkt. Industrialisatie in het bouwbedrijf wordt noodzakelijk. Het inrichten van de nodige fabrieken kost tijd en geld. maar reeds zijn er enkele in wording, en hun getal zal zich de ko mende jaren geleidelijk uitbreiden De steden zullen de hoogbouw hand haven Er zal tegen worden gewaakt, dat er van die verschrikkelijke woon buurten ontstaan, waar de mens slechts betrekkelijk gelukkig kan zijn Onze materiaalpositie is iets be ter geworden. Voor steen hebben wij te komen, maar ijzer in bewerkten vorm blijft zeer schaars. Schaderegeling De minister kondigde vervolgens dc indiening van het wetsontwerp inzake de vergoeding van oorlogs schade aan. Het grote strijdpunt in deze is de basis, waarop de vergoe ding zal rusten: de vervangings waarde (integrale vergoeding) of... de waarde ln IVIei 1940. Rij liet bepa len van haar standpunt heeft de re gering zich laten leiden door twee overwegingen: de rechtvaardigheid en de financiële draagkracht van het Nederlandse volk. Er zal een redelijke spoed betracht worden. Ook de uitbetaling van de gemaakte kosten voor het zg. licht herstel (tot f 3.000zal aanzienlijk worden versneld. Het gaat om bijna 400.000 gevallen, en de afdoening er van werd vertraagd, omdat alle re keningen dienden te worden gecon troleerd. 's Mensen zwakheid kwam ook hier tot uiting, want vaak ston den op de rekeningen posten, die bij het licht herstel slechts zijdelings be trokken waren. Bij 400.000 gevallen lopen die kleine fraudes in de tien tallen millioenen....! Er is thans echter een nieuwe controle-methode aangenomen, waardoor de afwikke ling aanzienlijk sneller zal gaan. Huurverhoging De minister gaf toe. dat de meeste huizen practisch geen rendement meer geven, zelfs verlies opleveren, omdat de huuropbrengst in geen ver houding meer staat tot de vaste las ten en de onderhoudskosten Er zal dus een huurverhoging moeten ko men. Zal daarnaast een loonsverho ging tot stand moeten komen, om deze hogere kosten van het levens onderhoud op te vangen? Onmiddel lijk verband houdt hiermee weer het probleem van de handhaving van hel prijspeil. Dit tezamen vormt een complex van vraagstukken, dat de regering met grote zorg vervult, te I meer waar het gekoppeld is aan de I vraag, of wij ons op de buitenlandse I markt zullen kunnen handhaven met I onze nationale producten Kunnen wit dit niet. dan bete!.ent dat het I verlies van welvaart: ja van levens- oorwaarden voor velen van ons. I Ontevredenheid, ook bij gymnastiekleraren Gelijke bezoldiging voor allen gewenst Het hoofdbestuur van de vereni ging van leraren en onderwijzers in de lichamelijke opvoeding in Neder land heeft een adres aan de mi nister van O., K. en W. gezonden, waarin het zijn teleurstelling uit spreekt over de salaris-regeling, welke is vastgesteld voor de aan de rijkskweekscholen te verbinden spoedcursussen tot opleiding van onderwijzers. De bijzondere arbeid, aldus het bestuur, die van alle betrokken do centen gevraagd wordt om in een jaar tijd de leerlingen der spoed cursussen voor te bereiden tot het onderwijzersambt en voor dc akte lager onderwijs, is voor allen even moeilijk en zwaar. In dit verband wordt er in het adres op gewezen, dat volgens „een verouderde diffe rentiatie in de bezoldiging van de leraren voor de verschillende vak ken het onderwijs m zingen en lichamelijke oefening naar een la gere mSatstaf wordt bezoldigd, clan dc lesuren in de andere vakken." Het hoofdbestuur heelt de leden van de vereniging verzocht geen be noeming voor deze spoedcursussen te aanvaarden, zolang geen gelijke bezoldiging voor alle docenten la vastgesteld. Koffie-smokkelaar neergeschoten In de afgelopen nacht troffen ko- miezen bij het grensdorpje Ovcr- Dinkel twee smokkelaars aan. die poogden koffie over de grens te brengen. Onmiddellijk werden waarschuwingsschoten gelost, doch zonder succes. Hierop vuurden de komiezen op vluchtende mannen, van wie er een dodelijk werd ge troffen. De andere smokkelaar is in de duisternis ontkomen. Vegen in de „Hoek" Nader vernemen wij. dat de Ko ninklijke Marine onmiddellijk na het ongeval van de „Sunetta" een onderzoek naar de oorzaak heeft ingesteld. Mijnenvegers zijn op het ogen blik bezig de buitenhaven van Hoek van Holland te vegen. Toch naar Leipziger Messe Nog bestaat gelegenheid een be zoek te brengen aan de Leipziger Hcrbstmesse. welke zal worden ge houden van 2 tot 7 September Be langhebbenden dienen zich zo snel mogelijk te melden ten kantora van de Nederlandse kamer van Koophandel voor Duitsland, Van de Spiegelstraat 18 te 's-Gravenhage en tevens hun geldige pas in te le veren. Spijsolie wordt „extra" verstrekt Zoals bekend, zal in de twaede helft van Augustus voor alle leef tijdsgroepen een rantsoen van 120 gram spijsolie beschikbaar worden gesteld. Aanvankelijk lag het ia de bedoeling deze 120 gram spijsolie in de plaats van 125 gram marga rine te verstrekken. Thans is even wel besloten de olie als „extra" bo ven het normale vetrantsocn te ge ven. Schoenwinkels van 11 t.m. 16 Aug. gesloten Wegens personeelsvacantie zul len de schoenwinkels van 11 tot en met 16 Augustus a.s. gesloten zijn. Bessensap goedkoper In verband met de verlaging van de prijs voor rode bessen is ook ro de bessensap belangrijk goedkoper geworden. Sedert 24 Juli is de prijs voor een fles van liter, die voor heen 0.85 bedroeg, bepaald op 0 64, terwijl een fles van liter 1.23 kost tegen voorheen 1.65. De prijzen voor zwarte bessensap en voor frambozensap blijven gelijk aan die van het vorige jaar. Treinen in Augustus In Augustus zullen de volgende extra-treinen rijden: Op Zaterdag 2 Aug.: Maastricht (v 12.54) stopt te Sittard, Roer mond en Weert Eindhoven (a 1455). Op de Zaterdagen 2 en 9 Aug: Eindhoven (v. 13.48) stopt te Weert. Roermond en Sittard Maas tricht (a 15 43). Deventer (v 14.21) stopt te Rijs- sen Almelo (a 15.03 v 15.06) Hengelo (a 15.21 v 15.26) Ensche de a 15.36). Zwolle v 14 36) sneltrein Utrecht (a 15.58 v 16 06) Woerden (a 16 23 v 16 25) Gouda (a 16 42). Gouda (v 16.46) Voorburg (a 1709 v 17.11) Den Haag (a 17 16). Op de Zondagen 3 en 30 Aug: En schede (v 39 03) Hengol (a 19 11 v 19.17) Almelo (a 19 32 v 19 35) stoot te Rijssen Deventer (a 20.15) Rotterdam-Maas (v 7.23) Gouda (a 7.48). Den Haag (v 7.18) Voorburg (a 7.23 v 725) Gouda (a 7.48). Gouda (v 7.53) Utrecht (a 8.24 1.3#) Amersfoort (a 8 58 v 9 02) Apeldoorn (a9.43 v 9.47) De venter (a 10.07). Op de Maandagen 4 en 11 Aug: Enschede (v 7.00) Hengelo (a 7.09 v 7.15) Almelo (a 7.30 v 7.33) stopt te Rijssen Deventer (a 8 13). Hogere temperatuur Weersverwachting van De Bilt, geldig van Vrijdagavond tot Za- J- terdagavond. Op enkele plaatsen ochtend 4 mist, overigens zonnig weer met hogere temperaturen. In het - Noorden van het land weinig J wind. InD het overige gedeelte aanvankelük zwakke Inter mali ge wind uit Oostelijke richtingen. r s

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1