DAGBLAD VOOIS AMERSFOOI1T f 3 Nederland aanvaardt „goede diensten" van USA Gevallenen der Stijkelgroep in Den Haag herdacht Branden woeden in Kroja, Poerwokerto en Tjilitjap J VEILIGHEIDSRAAD DOET BEROEP OP BEIDE PARTIJEN Gromyko's voorstel had geen kans Nederlandse verliezen in Indonesië Diamanthandelaar neergeslagen Zeeland vraagt om de „Zeeland" Parade van de v/eek Winst of verlies? Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0J1 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Zaterdag 2 Augustus 1947 Nr. 710 6e Jaargang Red. en Adra.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Nederland aanvaardt het aanbod van goede diensten van de Verenigde Staten, zo heeft mr Van Kleffcns in de Veiligheids' raad meegedeeld. Zij zal met Washington in overleg treden over de wijze waarop van deze goede diensten gebruik kan worden gemaakt. De Veiligheidsraad heeft op voorstel van de Amerikaanse afgevaardigde Herschel Johnson besloten, een beroep te doen op Nederland en de republiek om de vijandelijkheden onmiddellijk te staken en het geschil „door arbitrage of op andere vreedzame wijze" op te lossen. België, Groot-Brittannië en Frankrijk ont hielden zich van stemming. zo spoedig mogelijk te doen. Op het ogenblik kan ik niet meer zeggen." De resolutie, die met acht stemmen werd aangenomen luidt als volgt: „De Veiligheidsraad, met bezorgdheid kennis ne mend van de nog voortgang hebbende vijandelijkheden tus sen de gewapende machten van Nederland en de Republiek, doet een beroep op beide partijen om: le de vijandelijkheden terstond te staken; 2e het geschil door middel van arbitrage ol op een andere vreedzame wijze te slech ten en de Veiligheidsraad hier van op de hoogte te houden." Gromyko hield vast aan zijn amen dement. Van Kleffens verklaarde: Het Amerikaanse voorstel „door arbitrage of op andere vreedzame wijze" was een amendement op het Australische, waarin alleen van ar bitrage sprake was, om de juridi sche vraagpunten van Indonesia's souvereiniteit en de bevoegdheid van de Veiligheidsraad in deze te om zeilen. Herschel Johnson deed het voorstel aan het begin der debatten van gistermiddag, nadat Ferdinand van Langenhove (België) en Valen tine Lawford (Groot-Brittannië) te kennen hadden gegeven dat zij niet inzagen dat de Veiligheidsraad be voegd was in het Indonesische ge schil op te treden en Van Klellens had meegedeeld dat Den Haag het Amerikaanse aanbod had aanvaard. Lawford stelde hierop voor dat de raad de kwestie van de agenda zou afvoeren en zou af wachten wat Amerika's „goede diensten" zouden uitrichten. Gromyko (U.S.S.R.) was van me ning dat de Republiek een souve- reine staat was en dat de raad vol maakt bevoegd was op te treden. Hij stelde het volgende amendement voor op de Australische resolutie: „De raad oordeelt het noodzakelijk dat de troepen van beide zijden on middellijk worden teruggetrokken naar hun uitgangsstellingen, die zij bezetten voor het begin van de mi litaire operaties". Amendement verworpen Van Kleffens zei in de avondzit ting: „Niemand zou zich meer ver heugen dan de Nederlandse rege ring, wanneer de vijandelijkheden werden gestaakt. Wij zijn bereid dit Nieuwe gevechten in Griekenland In het Parnassus-gebergte, honderd kilometer van Athe ne. zijn gevechten uitgebro ken tussen Griekse partisanen en militaire eenheden. De partisanen, 500 man sterk, zouden zware verliezen celeden hebben. Het koningsgezinde blad „Estia" beweerde, dat grote groe pen „bandieten" zich over de Bul gaarse grens teruggetrokken had den en zich bij de Grieks-Bul- gaars-Joegoslavische grens con centreerden en dat zii met Bul gaarse militaire auto's vervoerd werden. Het blad venvacht een in val door de ..communistische ben den" in Tracic, die de verbinding over land met Turkije zouden wil len verbreken. Naar uit officiële bron te Athene wordt eemeld. is een guerillagroep van TOO man. die trachtte drie dorpen nabij Fiorina op 18 km. van de Joegoslavische grens te veroveren, na gevechten, die de eehele nacht duurden, terugge slagen. Opstandelingen weer in actie in Paraguay Volgens berichten van Paraguese opstandelingen te Buenos Aires marcheren ongeveer 8500 opstande lingen Zuidwaarts langs de rivier de Paraguay in de richting van de hoofdstad Asuncion. Dit is een nieuwe actie tegen de regering van generaal Morininigo. De opstand duurt nu reeds vijf maanden. Volgens genoemde berichten be vinden de opstandelingen zich 85 k.m. ten Zuiden van Concepcion, hun hoofdkwartier, na de verove ring van enige plaatsen en het buit maken van grote voorraden oor logsmateriaal. Zij zouden vele ge vangenen. onder wie hoge officie ren, hebben gemaakt. Terwijl sommige opstandelingen de bewering van de regering, dat haar troepen Concepcion zijn bin nengerukt, tegenspreken, verklaren de ander dat de stad in een „bril- lante manoeuvre" door de troepen der opstandelingen is ontruimd. De laatsten zouden zich daarbij tussen de hoofdmacht van de regerings troepen in het gebied van Concep cion en Asuncion hebben opge steld. Vier der ontvluchten uit Vught weer gepakt Van de elf ontvluchte gedetineer den uit het kamp Vught. die tij dens de staking onder het bewa kingspersoneel van de vorige week kans zagen er vandoor te gaan zijn er vier weer gegrepen. Zy hadden blijkbaar nog geen gelegenheid ge had een goed „onderduikadres" te vinden, want zij werden zwervende langs de weg aangetroffen. „Wanneer onze troepen terugtrek ken, zullen er verschrikkelijke ver geldingsdaden begaan worden, wan neer de Republikeinse benden terug keren". Hij waarschuwde de Veilig heidsraad zeer ernstig tegen het voorstel van de Russische afgevaar digde. Het amendement werd ver worpen; slechts Polen en de Sowjet- Unie stemden voor. Voorzitter Fans Ai Choery (Sy rië) deelde mee, dat de Nederlandse regering en de Indonesische Repu bliek in kennis gesteld zouden wor- dei: van de beslissing °n verzocht daaraan onmiddellijk te voldoen. Bij de stemming over de resolutie gold de onthouding van Groot-Brit- tannie niet als ec^ veto. Frankrijk en Belgie gaven als reden voor hun onthouding op, dat zu er nog aan twijfelden, of de Veiligheidsraad in deze kwestie wel competent is. De vergadering werd tot Maandag ver daagd. De Griekse kwestie is dan weer aan de orde. Republiek naar Havanna De Sociale en Economische Raad van de U.N.O. besloot gisteren op voorstel van India om de Republiek uit te nodigen voor de komende eco nomische wereld-conferentie in Ha vanna. Voor stemden: India, Chili, Cuba, Peru en Venezuela; tegen: Groot-Brittannië. Frankrijk, de U.S. A. en Nederland. De raad besloot met 8 tegen 4 stemmen en 8 onthoudingen dat het stemrecht op de wereldconferentie beperkt zou blijven tot leden der Verenigde Naties. Men besloot te vens uitnodigingen te zenden aan Albanië, Oostenrijk, Bulgarije, Ier land, Finland, Hongarije, Italië, Pa kistan, Portugal, Roemenië. Zwitser land, Transjordanie en Jemen. Treffende plechtigheid in de Grote Kerk „Zyt getrouw tot in de dood, en Ik zal u geven de Kroon des Le vens", met deze woorden beslot Ds. A. K. Straatsma de voorlezing van de namen der 43 gevallenen van de Stijkelgroep, ongetwijfeld het in drukwekkendste moment uit de plechtige dienst, die gistermiddag in de Grote Kerk te 's-Gravcnhage werd gehouden. Allen verhieven zich van hun zetels en luisterden met ontroering *naar de namen van hen. die het offer van hun leven ga ven voor de vrijheid van ons land. Na het zingen van het Lutherlied beklom de burgemeester van de residentie, mr. W. A. J. Visser, de kansel. „Op dit ogenblik, waarop ons den ken zich met alle intensiviteit en weemoed richt op de dood van zo vele jonge mensen, worden wij ge confronteerd met een geweldige leegte in ons volksleven," zo zeide de burgemeester. „Maar toch: dat begrip leegte is zo negatief, koud en bevredigend. In een herdenkings boekje voor een onzer grote man nen op muzikaal gebied wordt aan gehaald diens verbazing over de ons allen ingeboren traditie, om een leegte achter te laten. Hij meende, dat wij niet als leegte, maar als volte moesten voortbestaan, in een woord, een daad of een gedachte. En juist in deze dienst moeten wij ons er van bewust zijn, dat wij staan tegenover volle plaatsen, wel ke deze jonge helden van het verzet achterlieten." Nadat het Zaan's Kamerkoor het Ecce Quomodo Moritur ten gehore had gebracht, betrad ir. H. Glazen- burg, één van de vier overlevenden van de Stijkelgroep, de kansel. Met een sober woord herdacht hij het werk van deze verzetsstrijders. Iets bitters De laatste spreker was Ds A. K. Straatsma, Ned. Herv. predikant te 's-Gravenhage. Ds A. K. Straatsma herinnerde aan de in Hebr. 11 genoemde ge loofsbelofte en trok daarna een ver gelijking met de leden van de Stij kelgroep. die ook in één ding één waren. Zij waren mensen die ont vangen hadden de belofte dat Ne derland zou herrijzen. Zij leefden in de spanning van leven en dood. Denk niet dat zij desperado's waren zij leefden net zo graag als wij al len. Zij zijn gestorven.en daar zit iets bitters in. De profiteurs leven, de voorzichtigen leven, de helden zijn heengegaan. Ik weet dat er verbittering heerst bij nabestaanden, die zich thans af vragen: hebben onze jongens voor dit Nederland hun leven gegeven? Moge God hen sterken en troosten en brenge Hij heel ons volk terug naar de bron: het Evangelie van Jezus Christus. Terwijl de klokken beierden en allen zich van hun zitplaats verhie- .Nederland-Zwitserland' een nieuwe stichting Enige tijd geleden is het initiatief genomen om een stichting Neder landZwitserland in het leven te roepen. Hoofddoel dezer stichting is: de betrekkingen tussen Neder land en Zwitserland in de meest uitgebreide zin des woords, te be vorderen en uit te breiden. Teneinde de gestelde doelen be ter te kunnen verwezenlijken zullen de volgende landelijke adviescom missies ingesteld worden: een afdeling voor culturele aan gelegenheden. voor onderwijs en wetenschappen, voor sociale en ieugdaangelegenheden, voor ver keer en tourisme. voor handel, nij verheid en scheepvaart en voor sport. In de jongste vergadering heeft de senaat der Leidse universiteit be sloten het ere-doctoraat in de rechts geleerdheid te verlenen aan lord Malcolm Hailey. ven, werd hierna de baar uit de kerk gedragen. Na afloop van de dienst, waarvoor een overweldigende belangstelling bestond, werd 't stoffelijk overschot van een der gevallenen van het kerkgebouw met militaire eer over gebracht naar de Algemene Be graafplaats „Westduin". Verscheidene verenigingen uit de illegaliteit cn verenigingen, waar van de leden der Stijkelgroep lid waren geweest, namen met een de putatie aan de uitvaart deel. Dieptreurig einde van 15000 kg peren Een hoeveelheid van 15.000 k.g. peren, door Belgisch», handelaren voor de Engelse markt bestemd, heeft gisteren een treurig einde ge vonden op de groente-mestvaalt te Venlo. De ir Nederland verpakte peren, die door een Venlose firma vervoerd werden, bleken bij con trole in Rotterdam reeds overrijp te zijn en werden voor export afge keurd. Men wilde toen met drie trailers het fruit naar België bren gen, maar daar werd op deze lading verder geen prijs gc :teld. Na veel omzwervingen kwam de vracht te Venlo aan. waar ze met petroleum aan de vernietiging werd prijs ge geven. Ontspanning voor soldaten De gezelschappen van Cees de Lange met dc drie Jacksons, Nlcky Noble en van Ge Smith met Dulci Ouwcrkcrk. S. Zilverberg en Mari- nus Voorburg zijn per Skymaster naar Indonesië vertrokken. Zij zul len, daartoe door de NIWIN uitge stuurd, optreden voor militairen op de buitenposten. Niet direct smeerkaas De „extra"-bon voor korstloze en smeerkaas, die op 31 Juli is bekend gemaakt, dient om de voorraden bij de handel weg te werken. Het zal daarom niet steeds in alle gevallen mogelijk zijn. dat de bon onmiddel lijk gehonoreerd wordt. „Wij hebben genoten in het Friese land" Prinselijk gezin vol lof Aan de vooravond van hun ver trek uit Friesland hebben Prinses Juliana en Prins Bernhard zich met grote lof over de Friezen en het Friese merenlandschap uitge laten. „Nog nimmer heb ik op een werkreis het zakelijke zo goed met het aangename kunnen combine ren," zo zei de Prins onder meer. ,,De heerlijke omgeving heeft de drukte van ons volle programma ruimschoots vergoed. Ik had de Friese meren reeds dikwijls uit de lucht gezien, maar zy blyken mij thans veel groter te z\jn dan ik had vermoed. Wij zullen de prettigste herinneringen aan Friesland bewa ren." Ook Prinses Juliana, die tijdens het gesprek de kajuit binnentrad, toonde bijzonder grote waardering voor dc schoonheid van het land schap. Een enorme ontvangst is het Prinselijk paar met de prinsesjes in Leeuwar den ten deel gevallen, vanwaar zij op de Piet Hein" een vacantietocht door Friesland hebben gemaakt. Prinses Juliana en Prins Bernhard pakken voorzichtig het reismandje met prinses Marijke uit de auto, bij aankomst aan het huis van de Commissaris der Koningin in de provincie Friesland. Aanslag in Jeruzalem Kort na het middaguur hebben zich ln Jeruzalem drie explosies voorgedaan, die werden gevolgd door geweervuur. Verzetslieden hebben handgrana ten geworpen naar het hoofdkwar tier van het Oryal Hampshire regi ment, nabij de kantoren van het Joods bureau. Het is nog niet be kend, of er doden of gewonden zjjn. De meeste ruiten van het gebouw van het Joodse bureau zijn ver nield. Lijken der sergeants gevonden De lijken van de twee Britse ser geants, die door de Irgoen Zwai Leoemi waren opgehangen als re presaille tegen het doodvonnis, uit gesproken tegen leden van de Ir goen, zijn in de nabijheid van Na- thamya gevonden, hangende aan een eucalyptusboom. Zij waren ver bonden aan een booby-trap, die ont plofte toen men de gehangenen wilde afsnijden. Een Brits soldaat werd gewond. Lire gedevalueerd Het Italiaanse kabinet heeft met onmiddelljjke inwerkingtreding de koers van de Italiaanse lire ver laagd tot 350 lire tegen een Ame rikaanse dollar. Italië keurt vredes verdrag goed De Italiaanse wetgevende ver gadering heeft de ratificatie van het Italiaanse vredesverdrag met de geallieerde landen, met een meerderheid van 194 stemmen goed gekeurd, na een week van hevige debatten. 262 stemmen waren voor en 68 tegen, terwijl 80 communisten en de socialisten van de door Pietro Nen- ni geleide linkervleugel, zich van stemming onthielden. Nobelprijswinnares 1947 is een Noorse De Nobelprijs 1947 voor littera tuur is met eenparigheid van stem men toegekend aan de 28-jarige Noorse schrijfster Maria Brekk.er, voor haar boek „Moeder Maria, de intieme geschiedenis van het dage lijks leven van de Heilige Familie". Als uitgewekene in Zweden schreef zij tijdens de oorlog onder pseudoniem om geen repressail- les tegen haar i'amilieden in Noor wegen uit te lokken het boek „Ik ben een Noorse". Anti-semeta in Liverpool Van verscheidene Joodse winkels te Liverpool zijn de ruiten inge gooid. Een arts moest de hulp van de politie inroepen, daar hjj in een café aangevallen was. De politie patrouilleerde maar verrichtte geen arrestaties. De regering maakt tot hanr leedwezen bpken.l, dat in de af gelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: koninklijke Marine: Mar. 3de kl. II A. M. Caris uit Neder- weerd; 2de It. mar. F. J. van lersel uit 's-Hertogenbosch; serg. mar. L. H. Buntinx uit Maas tricht. Koninklijke Nederlandse Land macht: sold. 1ste kl. A l.ege- heeke, uit Haarlem; sold. \V. A. J. teo Hoopen, uit Haakshergen (Eppenzolder); sold. 1ste kl. D- van der Pol, uit Amsterdam; sold. I. G. Voogdt, uit 's-0raven- polder; sold 1ste kl. W. C. .1. Verheiden uit Wamel; sold. L. A. Hoogland uit Zeist., korp. G. S. Hoekstra uit Leeuwarden; ka pitein-veldprediker J. n. Kuy- pers uit Rotterdam; sold. Isto kl. Th. F. Kemperman uit Doesburg; korp. H. G. Jacobs uit Simpcl- vel(j (L.); sold. 1ste kl. J. F. Of fermans uit Voerendaal (L-); sold. W. van Oudshoorn uit Al phen a.d. Rijn; 2de It. C. J. M. Jansen Schmidt uit Haarlem; korp. J H. Reints uit Oostwolde; sold. 1ste kl. A. Rooter uit Am sterdam; 2de It. M. F Blaauw uit Rotterdam: sold. C. Slevpen uit Maastricht; grenadier M. Hopman uit Egmond a.d. Hoef; korp. A. J. Hillegaard uit Am sterdam. Koninklijk Nederlands-Indisch Leger: 1ste It. K. V. vlieger- waarnemer mil. luchtvaart J J. Stuuihaan uit Amsterdam; Amh. sold. 2de kl. J. Hallatu, Men.- sold. 2e kl. F. M Imbang, beiden uit Indonesië; serg. vliegtuig- monteur .1. P. W. Jansen uit Nij megen; Jav. sold. Isto kl. Mar- gani; Amh. sold. 1ste kl. C. Ma- tulessii; Jav korp. Misram Alias Martodihardjo; Amh. korp. J. Si- tanala; Men. korp. C. W. Tampi; Soend. sold. 2de kl. Toorinata; Jav. sold Isto kl. Wakidjan; Jav. mil. sold. Sakoeri I hi n Sa- kiman; Jav. mil sold. Soedjnk Bin Sakihan; Jav. mil sold. Soekidjo Bin Ranoesenojojo, al len uit Indonesië; serg. inf. J. Mak uit Ursum; Jav. mil. sold. Wongsosetiko Bin Marfosentiko; Amh. korp. C. Sahertian; Chin, sold. 2do kl. Ong Mog Sioe; serg. maj. instr. J. L. Pictorsz serg. maj. instr. C. J. Frederiksz; lste It. inf. A. II. W. Spreeuw; Chin, sold 2de kl Sim Siang Hin, allen uit Indonesië, In Poerwokerto woeden hevige branden, zo wordt in een Nederlands legercommuniqué gemeld. De Chinese wijk in de omgeving van het station staat in brand. In Kroja brandt het station. Boven Tjilatjap stegen grote rookwolken op; blijkbaar zijn de olietanks in brand gestoken. Het complex van hotel-Selecta in Malang is geheel uitgebrand. „Groot enthousiasme" meldt legerbericht Bij de bezetting van Kaliwoengoe, even beoosten Semarang. bleek het. dat de bevolking grotendeels door de T N I. was weggevoerd. De geëvacu- eerden keerden echter snel naar hun woonplaatsen en naar hun werk te rug. Overal in dit gebied heerste een ongekend groot enthousiasme bij de komst der Nederlandse troepen en allerwege werd bij het opruimen der versperringen vrijwillig hulp gebo den, zo deelt het legercommuniqué mee. De suikerfabriek bij Kaliwoen goe bleek door de T.N.I. verwoest te zijn, de machines waren wegge haald. Over de treinverbindingen van Noord-Sumatra wordt nader gemeld, dat de verbinding van Medan naar Arnhemia en van Mcdan naar Blnd- jai en Stabat zijn hersteld. De open stelling van de lijn MedanTcbin- tinggi kan over enkele dagen worden verwacht. De electriciteitstoevoer en de waterleiding naar Lahai (Zuid Sumatra) zijn hersteld. Op het tra ject PramoeboeliMoeara Enim moesten vele zware wegversperrin gen worden opgeruimd. Vele brug gen warén vernield. Op 29 Juli wer den in het Palcmbangse nog rond zwervende benden Japan'nezcn neer gelegd. die aan Republikeinse zijde hadden gevochten. De toestand is hier overigens rustig. Verdedigingsmaatregelen Het gebied van Djogjakarta is tot „bijzondere militaire zone" ver klaard, onder bevel van lt.-generaal Oeroip Soemohardjo, die zal worden bijgestaan door een staf van tien le den. onder wie de sultan van Djogja karta. aldus radio Djogja. De zender voegde er aan toe, dat het instellen van deze militaire zone betekent, dat Djogjakarta en het omliggende ge bied, waaraan men een zeer groot Roofoverval in Amsterdam op klaarlichte dag Nadat twee oog onbekende indivi duen gistermiddag op handige wijze telefonisch de 32-jarige Amster damse diamanthandelaar en taxa teur D. P. W. in de val hadden ge lokt onder een kleine tunnel, bij de Weesperzijde, sloegen zij hem be wusteloos en beroofden hem daarna van zijn portefeuille, waarin zich 300 bevond. Het slachtoffer werd enige ogenblikken later door voorbij gangers opgemerkt. Nader is gebleken, dat de dia manthandelaar, die zich om 1 uur in café „Die Port van Cleve" bevond, naar de telefoon werd geroepen en een gesprek voerde mët een hem onbekende man, die hem voor zo ver thans hekend verzocht naar de Weesperzijde te komen, omdat hij hem zakelijk wenst© te spreken. Tegen half twee vanmiddag arri veerde W. daar op de fiets. Nauwe lijks was hij van zijn rijwiel gestapt om te zien, waar de onbekende om roeper zich bevond, of een ongeveer 40-jarige man kwam de tunnel in fietsen en vroeg hem de weg naar de Amstellaan. Terwijl hij deze man inlichtte werd hij door e:n ajider be wusteloos geslagen. Nadat zij hero van zyn portefeuille hadden beroofd, zagen de beide daders kans te ont komen. Duits arts uitgeleverd Aan de Ned regering is de Duitse arts Brunner uitgeleverd, die ver antwoordelijk wordt geacht voor de toestanden in bet kamp Rees, waar 225 Hollanders omkwamen. Boven dien was hij lid van het entrau- mungs-kommando, dat Arnhem leeg plunderde. De zanger I.arry van Os is door de B.b.C. uitgenodigd 3 recitals te geven van volksliederen van ver schillende landen met eigen luitbe geleiding. belang hecht, tot het uiterste verde diqd zullen worden. Het Republikeinse legercommuni qué van gisteravond, meldt dat rond om Tjcrmc op Oost-Java nog steeds gevechten woeden, evenals in de ge bieden ten Noorden en Noord-Westen van Modjokerto. Kepandjen ten Zui den van Malang is drie maal uit de lucht aangevallen. Twee Nederlandse jagers hebben 's ochtends het vlieg veld Magoewo beschoten. Op Middcn-Java is Wonosobo uit de lucht aangevallen. Op Sumatra zijn de Nederlanders geland in Pantai Tjermin Zij ruk ken thans op naar Siantar. De ge vechten zijn- nog steeds gaande. „He denochtend om 6.55 uur hebben wij Siantar heroverd, waarbij wij veel materiaal op de vijand buit maakten o.a. dertien tanks. De vijand is Lnhat gepasseerd op weg tiaar Loeboek- linggau en Tjoerocp", aldus het Re publikeinse legercommuniqué. Aan het einde van de zomerzit- ting der Prov. Staten van Zeeland dienden de fractievoorzitters een motie in, waarin op de regering een dringend beroep wordt gedaan, haar invloed aan te wenden, om te berei ken, dat de stoomvaartmjj. „Zee land" in Vlissingcn terugkeert. Zon der hoofdelijke stemming werd de motie door de staten aangenomen. Zowel de stichting „Nieuw-Wal cheren" als V.V.V. op Walcheren hebben requesten gezonden aan de voorzitter van de ministerraad, waarin met tal van argumenten wordt gezegd, dat Zeeland in het al gemeen en Walcheren in het bijzon der ernstig getroffen zal worden, in dien besloten wordt de stoomvaart- mij. „Zeeland" niet naar Vlissingen terug te doen keren. Demobilisatie-regeling het militair kader Met betrekking tot een bericht over demobilisatievergoedingen aan vrijwilligers, dienstplichtig- en re servekader wordt van officiële zij de nader gemeld, dat vrijwilligers, die zeer speciale verbintenissen hadden, bijzondere categorieën dus, voor een demobilisatie-bonus in aanmerking komen. Het heeft dan ook geen zin voor oud-vrijwilligers zich met een der bureaux van de Sociale Dienst van het ministerie van Oorlog in verbinding te stel len. Rechthebbenden krijgen het hun toekomende automatisch. Ten aanzien van bijzondere vergoedin gen voor dienstplichtig- en reserve kader staat nog niets vast. Voor" deze categorie zou hoogstens voor zeer bijzondere gevallen een rege ling kunnen worden gemaakt, die van de bestaande zou kunnen af wijken. Werktijden voor banken Aan hoofden of bestuurders van ondernemingen, aangesloten bij de hoofdgroep banken is tot en met 31 December 1947 vergunning verleend om het administratief personeel van 18 jaar en ouder op de eerste vijf werkdagen der week gedurende ten hoogste 10 uren per dag en ten hoogste 55 uren per week arbeid te doen verrichten, onder enige beper kende voorwaarden. In een tydvak van drie achtereen volgende weken mag door de be trokken personen niet meer dan 150 uren arbeid worden verricht. Daders bomaanslag komen in September voor De Krijgsraad te Velde West zal vermoedelijk op 18 September en zo nodig op 19 September in het ge bouw van de Hoge Raad te 's-Gra venhage de zaak van de bomaan slag op Sint Nicolaasavond te Den Haag behandelen. Zoals men zich zal herinne ren, werden toen bij een bomaan slag op de Prinsegracht te 's-Gra venhage een garagehouder, alsme de zijn vrouw en dienstbode gedood i terwijl zijn dochter werd gewond. I DEGENEN die het niet met ons eens waren, dat Nederland met zijn gewapende actie in Indo nesië een „heilloze weg" heeft be treden, moeten nu zo langzamer hand toch wel gaan inzien, dat het op zijn minst een zeer gevaarlijke weg is geweest. Men kan nu wel juichen over snelle militaire succes sen maar meer dan schijnsuccessen zijn dit niet. Dat het modern uit geruste Nederlandse leger sterker was dan de uit de grond gestampte Indonesische troepen stond bii voor baat vast. Maar dat met het bezet ten van al of niet ln brand gestoken steden cn havens nu Java ook metoen „gepacificeerd" zal zijn. dat dc kans op een jarenlange (en voor ons nooit meer te winnen) gucrilla- oorlog daarmee tevens verdwenen is, dat de Republiek nu na deze „klappen" gehoorzaam de Neder landse eisen zal slikken, dat alles zal men toch in zijn hocra-steminlng niet zonder meer aannemen Laat ons alstublieft nuchter blijven. Andere, en onmiddellijke gevaren, die wij eveneens herhaaldelijk heb ben aangewezen, zijn de laatste da gen wel duidelijk aan het daglicht getreden. Het is nu wel gebleken at. buiten ons land, vrijwel nie mand in dc wereld een goed woord voor de Nederlandse actie heeft over gehad. Nu kan men wel zeg- §cn dat de „anderen" daar zo hun edoeling mee hebben, maar daar Is men niet mee klaar. Want in laatste instantie beslissen niet wij wat er in Indonesië gebeurt, maar juist die „anderen". Wij hadden een belangrijke stem in het kapittel, zo lang wij nog alleen met dc Repu bliek onderhandelden. Maar door de onderhandelingen te verbreken en het kanon te laten spreken, met de bedoeling de beslissing in eigen hand te nemen, hebben wij het grote gevaar geschapen die beslissing juist automatisch in de handen van andere mogendheden te leggen. En wij weten zo langzamerhand wel, dat dc beslissing dan niet genomen wordt ten gunste der betrokken partijen maar in het belang van de mogendheden, die het op het ogen blik voor het zeggen hebben in de wereld. Wil leven niet meer ln de tijd van J. P. Coen en ook niet meer in de tijd van Van Heutz. Toen konden wij zelf onze zaken „rege len". Nu zijn er te veel andere be langen mee gemoeid. Nederland, hoezeer van goede bedoelingen be zield. heeft met zijn „politionele actie" getoond nog met dc gedach ten in het verleden te leven. Hoe onjuist dat was hebben de gebeur tenissen der laatste dagen wel aan getoond. AUSTRALIë heeft de zaak in de Veiligheidsraad gebracht. Neen, niet omdat Australië met het lot der Indonesiërs begaan ls. Austra lië was ook niet begaan met het lot der inheemse Australische bevol king. die inmiddels bijna uitgestor ven is. Australië moet in het „eigen" land niets hebben van kleurlingen. Maar het „blanke" Australië wil graag een goede beurt weggeven omdat het zelf. meer en meer vereenzaamd, temidden van oen door gekleurde rassen bevolkt gebied ligt. Men zou zich over de handelwijze van Australië kunnen ergeren, maar ongedaan maken kan men haar niet. Engeland heeft zich dezer dagen, door het weigeren van militaire le veranties aan Nederland voor Indo nesië. reeds van de Nederlandse zaak gcdistanciecrd. Ook uit eigen belang. Omdat Engeland moet re kening houden met zijn eigen kolo niale of oud-koloniale gebieden. Amerika zou om bepaalde redenen misschien wel graag achter Neder land staan maar moet rekening houden met de publieke opinie in de U.S.A., diè overigens slecht voorgelicht tegen Nederland is. Dat Frankrijk Nederland gunstig gezind is komt doordat het zelf in Vietnam met soortgelijke problemen worstelt. En Rusland? Gromyko toonde zich enthousiast over het be handelen van de Indonesische kwes tie in de Veiligheidsraad. De be handeling kon geen uitstel velen. Men kan met ergernis bedenken, dat Rusland juist enige dagen ge leden door zijn (elfde) veto belette, dat de UNO zich met de zaken iq de Balkan ging bemoeien, waar dfl vrede minstens even zwaar wor<L* bedreigd als in Indonesië. MEN kan nog veel meer beden* ken. Maar men schiet er nieti) mee op. Zodra de andere landery zich er mee bemoeien, gaan niet* Nederlandse en niet-Indonesischo belangen overheersen. Wy hebben ons met deze „binnenlandse aange legenheid" in een internationaal wespennest gestoken. Nu wij dit schrijven Vrydagavond) is de Vei ligheidsraad nog druk aan het ver- faderen en heeft Nederland inmid- els te elfder ure het Amerikaan se bemiddelingsaanbod aanvaard. Hoe de zaak zich precies verder zal ontwikkelen is op dit moment nog niet te voorzien. Maar „in eigen hand" hebben wij haar door onze „politionele actie" niet gekre gen. Dat is nu wel duidelijk. De Nederlandse qplitiek heeft gefaald, wijl z(j te kortzichtig is gebleken. Ons aanzien heeft internationaal een knauw gekregen, het vertrou wen der Indonesiërs, waarmee wjj toch in een Unie willen samen le ven. is ernstig geschokt. De succes sen van generaal Spoor betekenen voor ons geen winst. De laatste we ken brachten slechts schade op ve lerlei gebied, die alleen met zeer veel moeite zal zijn tc herstellen. Vrij warm ln het Koorden van het land j vrij zonnig weer en weinig wind. In het Zuiden meer bewolking, a Ook hier aanvankelijk evneens J zwakke, later echter matige wind S uit oostelijke richtingen. Over het j algemeen iets hogere temperatuur m dan gisteren.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1