DAGBLAD VOOR AMERSFOORT POLITIËLE ACTIE IN INDONESIë WORDT VANNACHT GESTAAKT Van Mook beveelt pas op de plaats Het woord en de daad is thans aan Djogjakarta Toch nog een wereldtitel Pasoendan vindt navolging in Sumatra's Oostkust Djogja aanvaardt U.N.O.-besluit Van Beek derde bij de amateurs Verzoekschrift om onafhankelijkheid Zwarte praktijken Honger dreigt in vele landen Verborgen wapens in Berlijn Gironummer 510330 - Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.—» per kwartaal Losse nummer» 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 4 Augustus 1947 Nr. 711 6e Jaargang Dr. VAN MOOK heeft in een radio-rede bekend gemaakt, dat aan de Nederlandse troepen, bevel is gegeven de politiële actie heden te middernacht te beëindigen. „De Nederlandse regering is van mening dat de Veiligheidsraad niet bevoegd was te treden, in een interne kwestie van bet Koninkrijk, maar zij wil geen gelegen heid laten voorbijgaan om te tonen, dat zij een vreedzame oplossing wenst van het Indonesische probleem," aldus de lt-G.G. Republikeinse leiders, die in Bata via onder bewaking stonden, w.o. Gani, Mohammed Tamzil en Mohammed Ratsir ziJn vrijgelaten. Alleen de Republikeinse burgemeester van Batavia en zijn plaats vervanger worden nog gevangen gehouden. Van Kleffens sprak gisteren met de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken, Robert Lovett. Hij zei: „Zowel het beroep van de Veiligheidsraad als het Amerikaanse aanbod van „goede diensten" zijn bevorderlijk voor dat, waarvan ik ook vertrouwen verwacht, dat het een vreedzame oplossing zal zijn". Direct na dr Gani's vrijlating heeft dr Van Mook hem schrif telijk gevraagd of hij bereid is het voor de Republikeinse rege ring bestemde telegram van de Veiligheidsraad door zijn be middeling naar Djogja te laten overbrengen. Gani heeft echter doen weten, dat hij de verantwoordelijkheid hiervoor niet op zich kon nemen. Het telegram is thans door Radio-Batavia in de Engelse taal naar Djogjakarta uitgezonden. Gani heeft nog mee gedeeld, dat het wellicht moeilijk zal zijn de activiteit van de J.R.I. op korte termijn te doen staken. De Republikeinse regering heeft bekend gemaakt, dat zij volledig accoord gaat met de beslissing van de Veiligheids raad. .Teneinde tewaarborgen, dat er geen bedreiging. vredebreuk of daad van agressie meer zal plaats vinden, is het noodzakelijk, dat de Veiligheidsraad het bevel geeft, dat Nederland zijn troepen uit de Indo nesische archipel terugtrekt", al dus de regeringsverklaring. „De Republiek doet oen ernstig beroep op de Veiligheidsraad om een door dit lichaam gekozen commissie te zenden, die zich zal kunnen overtui gen van de feitelijke toestand in Indonesië, zodat een spoedige rege ling van het conflict zal worden mogèlijjk gemaakt". De Republiek doet een beroep op alle naties, die een vrede verlangen, gebaseerd op het recht van de mens om vrij te zijn, een beroep om al les in het werk te stellen een einde te maken aan de „koloniale agres sie" der Nederlanders. De verkla ring zei tenslotte, dat naar de me ning der Republiek beëindiging der vijandelijkheden alleen nuttig effect kon hebben, als aan beide zijden de gewapende machten zouden terug trekken achter de demarcatielijnen, door partijen vastgesteld in Octo ber 1946. De havenstad Tjilatjap is Zaterdag door de Neder landse troepen zonder strijd bezet, zo meldt de Marvo (marinevoorlich- tingsdienst). Landingstroepen der marine be zetten het havengebied, terwijl le gereenheden de stad van de land zijde binnenrukten. De stad was practisch onbewoonbaar, aldus het communiqué, daar zowel in de stad zelf als in de haven door het vuur verwoestingen werden aangericht. Deze verwoestingen, zo gaat het communiqué verder, werden alleen veroorzaakt door optreden van de Indonesische troepen. De Chinese wijk der stad is afgebrand. Slechts enkele opslagplaatsen in het haven gebied zijn intact gebleven. Bij Poenten, aldus het Neder landse legercommuniqué, is een ovcrlandverbinding tussen Patjet en Betoe tot stand gebracht. In Malang zyn nog sluipschutters. In het Krawangse wordt de pa trouillegang op intensieve wijze voortgezet. Vele wapens worden vrijwillig door de bevolking ingele verd. Verder geven vele Indonesiërs zich op voor deelneming aan de vorming van een veldpolitie, waar bij zij als reden opgeven, dat zy gaarne willen medewerken aan het herstel van veiligheid en recht. Ook in Zuid-Sumatra wordt nog activiteit van sluipschutters ge meld. Er zijn nog veel Republikein se groepen, die zich vooral bezig houden met het vernielen van brug gen en spoorwegen. Op de Westkust van Sumatra zijn de Nederlandse troepen opge rukt tot Kota Pandang. In de bin nenlanden van het Padangse werd nog een intensieve propaganda voor de guerilla gevoerd. De Nederlandse verliezen be dragen volgens het Nederland se legercommuniqué: 59 doden, 131 gewonden en 16 vermisten. Volgens een Republikeins leger- bericht hebben de Nederlanders bij 'hevige gevechten by Inggaroeng *8 doden en twee tanks verloren. Makassar tegen Re ministerraad van Oost-Indo- hesie heeft zich uitgesproken tegen interventie van de Veiligheidsraad betreffende het Nederlands-Indone sisch conflict, aldus heeft de Oost- Indonesische minister van voorlich ting op een persconferentie te Ma kassar medegedeeld. De minister raad achtte een spoedige oplossing van het conflict noodzakelijk, maar was van mening dat de oplossing in eigen boezem moet worden ge zocht. In dit verband is een uitvoe rig telegram aan de Nederlands- Indische regering gezonden met het verzoek aan de Nederlandse re gering en de Veiligheidsraad dit te legram te willen voorleggen. Via radio-Djogja zijn alle leden van het werkcomité van het K.N.I. P. verzocht zo spoedig mogelijk naar Djogja te komen. Soetan Sjahrir is Zondagmorgen uit New Delhi per vliegtuig naar New York vertrokken. Hy werd uit geleide gedaan door Pandit Nehroe. Volgens „De Nieuwsgier" heeft Djogja een beroep gedaan op alle ingezetenen van de Republiek om haar met geldleningen te steunen tegen promessen met een looptijd van 6 maanden of door goederen van militair belang af te staan. „De Nieuwsgier" haalt het Chi nese blad „Sinpo" aan, waarin ge zegd wordt, dat in Tjilimoes ten Zuiden van Cheribon de tweede grote slachting van Chinezen na Tangerang heeft plaats gehad: Kort na de aankomst der Neder landse troepen aldaar werden twee tot driehonderd Chinezen vermoord. „Hoewel de verhouding tussen de Indonesiërs cn Chinezen te Tjili moes altyd goed geweest is, zette de bond van Islamitische jongeren in critieke dagen de moordpartij op touw. Hierby fungeerden twee Hadjis (Mekkagangers) als beul". Geen verbod voor K.L.M. om te landen in India Het Ancta-bericht, als zou do K.L.M.dicnst BataviaAmsterdam voorlopig zyn opgeschort in ver band met de weigering van India om landingen op het gebied van Voor-Indië toe te staan, blijkt vol gens het A.N.P. op een misverstand te berusten. De luchtverbinding zal normaal doorgang vinden. Anti-Joodse relletjes duren voort De anti-Joodse demonstraties in Engeland hebben na do ophanging van twee Britse sergeants in Palestina schorper vormen aan genomen. Te Londen word een bijeenkomst onder auspiciën van de Britso ver eniging van Joodse oudstrijdors door de politie beëindigd, toen een menigte van ongeveer tweehon derd personen een vilandige hou ding ginn tonon. In Zuid-Oost Londen zijn zes ruiten van een synagoge vernield. Te Liverpool is een houten syna goge moedwillig afgebrand. De po litie denkt maatregelen te nemen tegen verder geweld. Te Liverpool, waar de brand weer een in brand gestoken Jood se fabriek wilde blussen, trachtte de menigte de brandslangen af te snijden. Naar de politie verklaar de. werden kinderen door volwas senen aangespoord om vernielde Joodse winkels te plunderen. Een onbekende jood werd mishandeld en moest naar het ziekenhuis worden vervoerd. In Manchester werden de spiegelruiten van een kledingmagazijn met bakstenen ingeworpen en een grote menigte joelde „weg met de Joden". Een andere menigte van -400 personen trachtte een aantal Joden te be letten om een gebouw te verlaten waar zij een dansavond hadden gehad. Radiorede dr. H. v. Mook Maar vernielingen moeten ophouden In zijn radiorede, waarin dr. H. van Mook het staken der vijande lijkheden aankondigde, heeft de luitenant-G.G. o.m. gezegd: Ofschoon de Nederlandse regering overtuigd is dat de Veiligheidsraad zich ten onrechte heeft gemengd in de interne aangelegenheden van het Koninkrijk, heeft zy niettemin be sloten om aan het gedane beroep gehoor te geven. Zij wil daardoor nogmaals tonen, dat zii geen mo gelijkheid voorbij wil laten gaan om de actie, die noodzakelijk was ge worden om aan de onhoudbare toe stand van bedreiging en wetteloos heid een einde te maken, zoveel doenlijk te beperken. Bovendien wil z\i aan Djogja- karta nogmaals de gelegenheid geven de houding van agressie en ophitsing te laten varen cn tot een werkelijke uitvoering van de overeenkomst van Linggadjati te komen. Zij wil ten slotte de regering der V S. de ruimst mogelijke gelegenheid verschaffen om de aangeboden goede diensten te effectueren. Daarom is bevel gege ven de actie uiterlijk te middernacht van 4 op 5 Augustus af te sluiten. Daarbij zal. zodra de binnengeko men rapporten zulks mogelijk ma ken. duidelijk worden aangegeven in welke delen van Java en Sumatra de Nederlandse regering de rechtstreek se zorg voor orde en veiligheid, als gevolg van dc actio, heeft overgeno men en verder zal dragen. Geen vergelding Terwijl haar zelf iedere gedachte aan politieke vergelding vreemd is. wenst zij aan allen, die onder haar rechtstreekse bescherming staan, de verzekering te geven, dat zij tegen iedere vorm van zodanige vergelding of wraak, van welke zijde ook. op die bescherming kunnen blijven rekenen. Indien voor zover in die streken or deverstoringen plaats vinden, of voortgang vinden, zal zii daartegen met kracht en beslistheid optreden, in nauwe samenwerking met de bur gerij en de organen van bestuur en politie De regering zal nu afwach ten, of de Republiek eveneens gevolg zal geven aan het beroep, door de Veiligheidsraad gedaan. Zij wil daar bij. in dit stadium alleen verklaren, dat een staking van de vijandelijkhe den. naar haar oordeel, mede omvat een staking van vernielingen, van gewelddadigheden tegen verschillen de delen der bevolking in republi keins gebied en van de vijandige propaganda, die in de laatste tijd zelfs aansporingen tot massamoord heeft omvat. Dr. v. Mook besloot ziin rede met een persoonlijk woord tot de bur gers in de door de Nederlanders be zette gebieden. Voor u is de tijd van vrees, van onzekerheid cn van vijandschap voorbij, of zal hij spoedig voorby zijn, zodra de nog rondzwervende, gewapende groepen tot de orde zijn geroepen of in dc maatschappij ziin teruggebracht. Voor u is de tyd van positieve arbeid aangebroken, on danks hetgeen verblinde landgeno ten in een laatste vlaag van ver nielzucht nog hebben kapot ge maakt. Voor u kan, na een benauw de droom, het rijke en vrije leven weer beginnen. Wel verre van een nieuwe verdrukking; te brengen, hebben wij gezamenlijk de druk op geheven, die op het land lag. Wi1 hebben in deze streken niets te ver bergen en aanvaarden niet in de laatste plaats daarom van harte het Amerikaanse aanbod. Overal begint de arbeid en het verkeer weer op te leven. Commissie-generaal weer thuis Weg tot elkander blijft open Precies kwart over vier landde Zaterdag op h-t vliegveld Schiphol een K.L.M -vliegtuig uit Batavia met de leden van de Commissie- Generaal aan boord. De secretaris generaal Kieveron was ter begroe ting aanwezig benevens mr. P. v. d. Goes van Naters. mr. A. M. Joekes, ir. S. A. Posthumus en mr. P. San ders. Nadat de leden van de Com missie-Generaal door hun familiele den begroet waren, hadden de jour nalisten nog even gelegenheid voor een kort onderhoud. „Wat Is uw mening over de ont wikkeling in Indonesië in de laatste dagen „Wij weten niets, wil komen hier om te luisteren. \yij hebben drie da- 6cn lang in het vliegtuig gezeten. r weet waarschijnlijk meer dan wij." Aan prof. W. Schermerhorn werd de vraag gesteld of hil nog iets te zeggen had op de verklaringen van Frans Goedhart, na diens terug komst uit de Oost. „U weet dat de regering deze verklaring gedementeerd heeft. Ik hoef er dus niets over te zeggen." OMRINGD DOOR JOURNALIS TEN werden Schermerhorn en Vun Poll aan een kruisverhoor onder worpen. Maar dc commissarissen generaal waren niet mededeel/nam: „We hebben drie dagen in het vlieg tuig gezeten." zei Schermerhorn. „U weet wellicht meer dan wij". „U dementeert de verklaring dus ook?" „Zeker doe ik dat, dat heb ik ook tegenover verslaggevers van A.P. gedaan." De heer Max van Poll zeide nog: „Het is van groot belang, dat men in Nederland weet. dat er op 15 Juli in feite overeenstemming was De- reikt met Sjarifoedin en Setvadjlt. Er is hier in Noderland niet genoeg de aandacht op gevestigd. De voor stellen waren toen door nllen als redelijk erkend, doch zii werden in Djokja niet aanvaard. Het ging hierbij niet om een bepaald punt. doch om dc gehele opvatting van Nederlandse zijde. Thans moeten wij hier dc situatie geheel opnieuw bekijken." „Denkt u dat er nog een weg open is om elkander door middel van onderhandelingen te vinden?" De heer Van Poll antwoordde hierop: „Er bestaat altijd een mo gelijkheid nog te onderhandelen, in dien men ook van republikeinse zijde dit in de juiste geest wil doen." Morgen wordt Prinses Irene 8 jaar cn zal hel in het prinselijk gezin op Paleis Soest dijk weer een feestdag zijn. Wij herinneren ons nog goed hoe dit eerste zusje van Beatrix in de spannende dagen van 1939 toen in Europa de oorlogswolken zich opstapelden. Nederland zich mobi liseerde werd geboren. Sindsdien heeft Ir eentje, wier naam de vrede symboliseerde heel wat omzwervin gen gemaakt. Maar morgen, in het ouderlijke huis, temidden van haar zusjes en vriendinnen op het zonni ge Soestdijk zal het weer een ouder wetse verjaardag worden. Middelkamp wint het wegkampioenschap voor professionals Na de vele teleurstellingen welke de wereldkampioenschappen wiel rennen voor ons land in de afgelopen week te Parijs brachten, werd het Zondag nog een gloriedag voor de Nederlandse wielersport. Theo Middel kamp wist op de laatste dag toch nog voor een wereldtitel te zorgen, door te Reims als eerste bij de profs o\er de eindstreep te gaan. Janssen kwam als derde binnen. Naar dc Regeringsvoorlichtingsdienst meedeelt hebben in woners van het gouvernement Sumatra's Oostkust bij dc recom- ba voor Noord-Sumatra, dr J. J. van der Velde, een verzoek schrift ingediend, waarbij voor dit gebied een afzonderlijke status binnen de Verenigde Staten van Indonesië wordt gevraagd. Sumatra's Oostkust is het grootste gouvernement van het eiland, en omvat de afdelingen Deli, Langkat, Asahan, Kaso- landen en Bengkalis. Het bericht van de R.V.D. luidt aldus: Bij de amateurs was het Van Beek die als derde binnen kwam terwijl de finale der stayers even eens een derde plaats voor ons land opleverde, daar Pronk zich derde plaatste achter Lesueur en Lambo- Rechtspositie van Ned Indische ambtenaren De Nederlandse regering heeft besloten de rechtspositie van het Nederlands-Indisch ambtenaren corps te garanderen. Deze garantie betreft de op 1 Maart 1942 in dienst zijnde uit Nederland uitgezonden landsdie naren. voor zover zij bereid zijn hun krachten ter beschikking te stellen van de nieuw op te bou wen organen, waaraan in begin sel worden gegarandeerd de grondslagen, waarop de huidige rechtspositie van de Nederlands- Indische ambtenaar berust, zoals b.v. het recht op pensioen, de aan spraken op non-activiteitsbezoldi gingen en buitenlandse verloven. ley, een succes dat niemand zal verwacht hebben. Door deze succes sen van de laatste twee dagen der kampioenschappen plaatste Neder land in het algemeen landenklasse- ment zich nog derde. Italië legde belag op de beker gevolgd door Frankryk. Theo Middelkamp, die Zondag te Reims wereldkampioen op de weg bij de profs werd. Belangrijkste sportnieuws Middelkamp werd in Reims wereldkampioen op de weg bij de profs. Janssen kwam als der de binnen. Bij de amateurs legde van Beek beslag op de derde plaats. Pronk zorgde voor een verras sing door bij de stayers de derde prijs te bemachtigen. Frits de Ruyter won op de Nederlandse A thtetiekkampioen- schappen twee titels, nl. de 800 en de 1000 meter. Op de 100 en 200 meter wist Jan Klein beslag te leggen. Fanny Blankers vormde een klasse op zich zelf door niet minder dan zes kampioenschap pen op haar naam te brengen, nl, de 100 m„ 200 m„ 80 m. hor den, hoog- en verspringen en kogelstoten. In de internationale achtkam- pen leden dr. Max Euwe en de Belg O'Kelly verrassende neder lagen tegen resp. van Oosterwijk Bruvn en Mühring. Westerkwartier werd korfbal kampioen van Nederland. Brabantia bleef door een 42 zege op Sittard eerste klasser. Op het voorerf van ae residenls- wonmg ie ivieuan verzameiuen zien z,aieru<iginiuüag uuizeuueu inwo ners van au gewest voor net aan- uieuen van een verzoeKschrut, waaim onaihanKeiyKneiu voor de DevoiKng van £>uiuauas uooikuot oinneu net aauer van de overeen- Komsi van muggaujau werd ge vraagd. aan dit verzoeKscnrut is net vuigende ontleend: „net volK van Sumatra 'iimoer (Oost-Suma- tra acht thans het ogenblik aange broken om als autocnione bevol king van dit gebied haar gevoelens kenoaar te maken aan vertegen woordigers van de Nederlands-In dische regering, gevoelens, die zij sedert de prociamtie van „Indone sia Merdeka" hebben gekoesterd en verkropt. Deze gevoelens z\jn ont staan en gegroeid door de wijze, waarop men gemeend heeft de vrij heid te moeten verkrijgen. De ont wikkeling van deze gewesten toont duidelijk aan, dat het bestuur in handen lag van personen, die voor namelijk op eigen voordeel bedacht waren en geen rekening hielden met het belang van het volk. By de z.g. revolutie werden honderden aanzienlijke bewoners van dit ge west en hun aanhangers op gruwe lijke wyze vermoord en zij ging ge paard met plundering en roof. Nog op dit ogenblik zuchten honderden personen in interneringskampen, ofschoon reeds meer dan een jaar geleden justitieel onderzoek hun onschuld uitwees. Dit is slechts een greep uit de vele wantoestanden, welke hier onder het Republikeins bestuur zijn ontstaan." Nader overleg Het verzoekschrift zegt verder, dat reeds een voorlopig comité is gevormd om de belangen van de bewoners van Sumatra s Oostkust te behartigen en voegt hieraan toe, dat door het verloop der omstan digheden zekere delen van dit ge west nog niet openlyk hun stem kunnen laten horen, hoewel met ve le personen en groepen van deze streken contact bestaat. Dr. J. J. van de Velde, de recom- ba voor Noord-Sumatra, heeft op dit verzoekschrift geantwoord, dat hij onmiddellijk de wensen en ge voelens aan dr. Van Mook zou ken- Werk hervat in haven van Amsterdam Als resultaat van besprekingen die Donderdag en Vrijdag te Am sterdam zijn gehouden, is het werk in de haven Maandagmorgen her vat. Dat scheelt In verband met de verlaagde kersenprijs van dit jaar, is van 1 Augustus af de prrjs voor kersen jam verlaagd. Eerste soort kersen jam In glazen potten van 450 gram netto mag thans ten hoogste 0.86 kosten tegen voorheen 1.03. baar maken. „Ik nodig uw comité uit zo spoedig mogelijk in nader overleg te treden omtrent de wyze, waarop uw ideeën in practische da- aen kunnen worden omgezet. U hebt hiermede blijk gegeven van grote zedelyke moed en u zelf be kend gemaakt als te behoren tot de grote groep van constructieve elementen uit het Indonesische volk waarop de luitenant gouverneur- generaal zo dikwijls een beroep deed in het belang van land en volk." Ditmaal f 10.000 verdiend Uit een onderzoek, dat recher cheurs van de Centrale Dienst voor de Economische Controle (C.D.EC) instelden bij een stpcnkolengroot- handel te Goes, bleek, dat de ver tegenwoordiger K. en de boekhou der E. in een kort tijdsbestek frau duleuze manipulaties met distribu tiebescheiden, hadden verricht. Bei de employé's, zo meldt men ons van de zijde van de C.D.E C. genoten het volste vertrouwen van de zaak en zagen zodoende kans door ge knoei in dc boekhouding tav. ruim 500 ton brandstoffen onregel matigheden te plegen. Gedurende de laatste maanden hadden zij on geveer 10.000 extra verdiend, van welk geld zji goede sier maakten. Een bclangryk geldbedrag, alsmede een hoeveelheid kolenbonncn kon den worden achterhaald. Beide ver dachten zijn in het huis van bewa ring te Middelburg Ingesloten. De firma N. treft in deze geen blaam en staat geheel buiten ge noemde „zwarte praktijken". Uitstel van dienstplicht De leerlingen van middelbare landbouwscholen, dc rijkszuivcl- school en van de hoogste klasse van de land- en tuinbouwwinterscholen. ingeschreve i voor of behorende tot de lichtingen 1945. 1946 cn- 1947, worden in het genot van uitstel van eerste oefening gesteld, voorzover zij niet afgekeurd, tot buitengewoon dienstplichtige zijn bestemd of reeds in het bezit zijn van vrijstel ling van de dienstplicht wegens per soonlijke onmisbaarheid. President Morinigo gevlucht? Volgens berichten uit Argentinië zyn president Morinigo van Para guay en zijn kabinet met onbeken de bestemming gevlucht. Op 5 Kilometer ten Noorden van de hoofdstad Asuncion vinden hevige gevechten plaats, welke zich rondom de stad uitbreiden. Morgen 5 Augustus te 20.05 uur zal voor de A.V.R O. de tweede va- cantieagenda. samengesteld door de Algemene Nederlandse Vereni ging voor Vreemdelingenverkeer worden gelezen. Deze agende bevat bijzonderheden uit de periode van 10 tot 28 Augustus. Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Rapport van Trygve Lie Trygvc Llc, sccrctarls-gcncrani van dc UNO heeft in een tc Lake Succes» gepubliceerd rapport aangedrongen op onmiddellijke actie om verschillende landen, dlc binnen dc komende twee maanden voor weinig minder don een hongersnood zouden staan, tc hulp te komen. Hij somde de volgende landen In dit verband op: Polen zou zijn reed» schaarse rantsoenen graan, vlees en vet tot dc helft moeten inkrimpen, tenzij de voorraden door invoer werden aange vuld. Polen zou naar schatting 500.000 ton graan voor de komende drie maan den nodig hebben. In Jocgo-Slavië hadden vele gebie den die aan dc rand van dc hongers nood stonden, dringend behoefte aan graan totdat de nieuwe oogst zou zijn binnengehaald. Griekenland zou geheel afhankelijk zijn van dc invoer van graan tijden» de maand Augustus. Italië had finan ciële steun nodig om het door dc inter nationale noodvoedsclraad toegewezen kwantum vet op te kunnen nemen. Hongarije kwam graan tekort, terwijl het tekort aan vlees steeds groter werd. Oostenrijk had een tekort aan essen tiële voedingsmiddelen. De nieuwe oogst zou naar verwachting dc brood crisis in deze landen slechts voor een paar maanden kunnen verlichten. Van deze landen zou waarschijnlijk alleen Hongarl|c na de oogst een graanover schot hebben. Verplichte aanmelding van dollarwaarden Ingezetenen zijn verplicht aan gifte te doen bij de Nederlandse Bank van alle obligaties, certifi caten van obligaties, aandelen en certificaten van aandelen, luiden de in U.S.-dollars, die zij in hun bezit of onder hun berusting heb ben. in het binnenland zowel als in het buitenland, alsmede van de in het binnenland tegenover de- poteenheden uitgegeven depot- fractiebewijzon. Dc aangifte voor obligaties en dienovereenkomstige depot fractie- bewijzen dient te geschieden \óór 15 September 1947; voor aandelen, certificaten van aandelen en dien overeenkomstige depot fract iebe- wijzen vóór 15 October. Verder dient vóór 15 November aangifte te worden gedaan van alle andere buitenlandse effecten, luidende in U.S.-dollars. alsmede van -de in het binnenland tegen over depoteenheden uitgegeven dcpotfracticbewijzen. Een en ander naar de stand van 15 Aug. 1947. Dc aangifte dient te geschieden oj) formulieren, welke van 15 Aug. af bij de Nederlandse Bank verkrijgbaar zijn gesteld. Het doel van deze aanniite is in dc eerste plaats een overzicht te krijgen van het Nederlandso bezit aan dollareilccten en de verdelinq hiervan over de verschillende soorten. Dit overzicht is o-m. van belang voor het geval een onvol doende vrijwillige liquidatio van dollareifecten het noodzakelijk zou maken tot vordering van be paalde eiiecten over te gaan. Voorts zal de aangifte worden dienstbaar gemaakt aan een ver eenvoudiging van de certificatie- procedure. Daartoe moet bij do aangifte o.a. een splitsing worden gemaakt tussen effecten, behoren de aan ingezetenen, die getroffen werden door het Koninklijk Be sluit op hel vijandelijke vermogen en de overige effecten. Het ligt in de bedoeling voor deze laatste ca- legorie de certiflcnticeisen be langrijk te vereenvoudigen De Nederlandse bank heeft voor schriften gegeven, waarin is be paald, dat de uitvoer van Ameri kaanse effecten voorlopig niet mag plaats vinden. Slechts in zeer bij zondere qevallen zal een speciale vergunning kunnen worden ver kregen om in afwijking van bo venstaand verbod deze uitvoer to bewerkstelligen. Het ligt in de be- doclinn reeds in de loop van do volgende week dezo maatronelen bij nadere aankondiging in te trekken. In twee fabrieken van de „Aska- nia Werke" in de Amerikaanse sec tor van Berlyn hebben Amerikaan se legerinspecteurs grote hoeveel heden oorlogsmateriaal gevonden, welke daar verborgen lagen. In een communioué van het Ame rikaanse militaire bestuur werd verklaard, dat de gegevens er op wjjzen, dat het materiaal zonder toestemming van het Amerikaanse bestuur „voor een vreemde mo- mendheid" werd vervaardigd. Onder de personen, die gearres teerd zyn bevinden zich graaf Westarp, de directeur en familie van wylen graaf Westarp. die in de eerste jaren van de republiek van Weimar een voorname rol speelde als agitator tegen het vredesver drag van Versailles. r- 7.,'*1 (Meer bewolking W eersver wachting i van De Bilt, I geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. Wisselende bewolking met h'er r. en daar enige lichte regen. Wei-1 f nig vert, dering van tempera- tuur. Zwakke tot matige wind overwegend t'irsen Zuid en Oost i

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1