DAGBLAD VOOR AMERSFOOST OOK SOEKARNO BEVEELT „STAAKT HET VUREN" B AMSTERDAM Sjarifoeddin wil arbitrage 1 B Vakarbeiders in de kampen luchten hun hart Een geleerde en een moedige vrouw Wat nu „Linggadjati niet meer van kracht" Republiek niet onafhankelijk Laatste acties Douane-unie van 16 landen in Europa? KOMT NAAR U TOE! 120 millioen dollars voor Europa? Gironummer 510330 - Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 1 4.~ per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 5 Augustus 1947 Nr. 712 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Soekarno heeft gisteravond in een radiorede bevel gegeven de vijandelijkheden te middernacht te staken. Sjarifoeddin, die na hem voor de microfoon kwam, viel in een scherpe politieke rede opnieuw de Nederlandse houding aan. De Nederlanders verklaren thans, dat zij voor orde en rust zullen zorgen in de door hen bezette gebieden. Dit moet onder ons volk wraakgevoelens wekken, aldus Sjarifoeddin. In het bezette gebied vechten nog vele strijdorganisaties, die moeilijk bereikbaar zijn. Hoe kunnen wij hen op tijd bereiken, terwijl ons pas heden het telegram bereikte? Wij moeten ons thans houden aan de beslissing van de Veilig heidsraad. zo ging Sjarifoeddin verder. Aan Linggadjati zijn wij niet meer gebonden, want de Nederlanders hebben opnieuw Linggadjati geschonden door Banka, Billiton. en Riouw on afhankelijkheid te geven. Wij willen het conflict op vreedzame wijze oplossen, maar op een geheel nieuwe basis. Wij wensen arbitrage door een der de. Wapenstilstand betekent voor ons dat de pemoeda's wor den vrijgelaten en de Neder landse troepen weer achter de demarcatielijnen worden terug getrokken. Voor Diogja's besluit om de vijan delijkheden te staken viel. waren nog enige moeilijkheden op te los sen met betrekking tot het voor de Republiek bestemde telegram van de Veiligheidsraad. Gani. zo blijkt achteraf, had geweigerd voo- de overbrenging te zorgen, omdat hii geen kans zag on tijd Diogja te be reiken. en do indruk wilde voorko men dat de Republikeinse regering treuzelde met de afkondiging van het ..cease five". Het telegram was ovorieens al van Zaterdag 12 tot Zondag 8 uur in handen van de Ne derlands-Indische regeling. Men overwoog vertegenwoordigers van de U.N.O. of van een vreemde mo gendheid om bemiddeling te vragen, maar om tijdverlies te voorkomen werd het telegram tenslotte voor de zender Batavia voorgelezen en later uit een vliegtuig boven Djogja neer gelaten. Het Nederlandse Icgcrbericht van gisteren meldde zonder nadere uit leg dat „veiligheidsmaatregelen" waren getroffen op Madoera. Een militaire woordvoerder heeft later meegedeeld, dat uit dit bericht moet worden afgeleid dat er troepen zijn ontscheept. Hij verklaarde, dat dc Madoercse bevolking, die meer dan een millioen zielen telt. hongersnood lijdt, daar zij is afgesneden van het Javaanse vasteland. Er zijn grote ladingen rijst naar het eiland ge zonden. Verder werd op de laatste dag van de „politiële actie" de bezetting van Kroja en Soempioeh bekend ge maakt. resp. 15 km. ten Zuiden en 14 km. ten Oosten van Bandjoemas. Eveneens werd bekend gemaakt, dat de verbinding tussen Tegal en Seniarang aan de noordkust (die blijkbaar door de T.R.I. verbroken was) weer was hersteld. Bij de opmars op Noord-Sumatra stond het Nederlandse leger 80 km. ten Oosten van Pematang en Sian- tar. even buiten Tandjong Balai. Het spoorwegverkeer tussen Medan Met haar beminnelijkste glimlach slapte een 22-jarig Amerikaans meisje uit Texas te Schiphol als laatste uit het toestel van de Ame rican Overseas Airlines uit Frank- a^' schoonheidskoningin der Amerikaanse luchtvaart troepen in Europa! Zij werd gekozen uit 27 meisjes, die elk een luchtvaarton. derdeel in Europa vertegenwoordi gen Veertien maanden werkt Vir ginia nu bij de luchtmacht in IFi'es- baden en miss is ze ook niet meer.,.. Ze heeft haar hart geschonken aan een jonge Amerikaan, ook uit Texas, met wie ze nu ruim een jaar getrouwd is. Als beloning voor haar schoonheid mag ze nu drie dagen in Holland doorbrengen, wat ze most lovely" vindt! en Tebing Tinggi was Maandag her vat. en de dienst op de ljjn tussen Medan en Siantar zou Dinsdag weer worden geopend. De bronnen bij Sibolangit. die het water voor Medan leveren, werden in tact aangetroffen, doch het was nog niet bekend of de 40 km. lange pijpleiding naar de stad gebruikt kon worden, aldus het communioué Bij de opening van de zitting van de Veiligheidsraad deelde gistermid dag de voorzitter. Faris al Choerv mee dat hij bericht had ontvangen van de minister-President van de Indonesische Republiek, waarin de ontvangst van hot telegram van de Veiligheidsraad bevestigd werd, maar waarin geen mededeling wei d gedaan van de voornemens der ve- publiek. Al Chocry. blijkbaar Sjari foeddin met Gani verwarrend, zei verder, dat Sjarifoeddin uit gevan genschap ontslagen was. Ook van Nederland was dc bevestiging ont vangen van de ontvangst van het telegram. Hoewel België een discus sie zonder de aanwezigheid van Ne derland en India wilde voorkomen, kreeg toch Hodgson (Australië) het woord. Hodgson beschuldigde de Nederlandse regering ervan, dat zij het telegram van de Veiligheids raad voor Djogja langer heeft op gehouden dan nodig was. Hij stelde voor een officiële afgevaardigde van de U.N.O. naar Indonesië te zenden, om de Veiligheidsraad op de hoogte te houden. De voorzitter zou hier over het secretariaat raadplegen. Saparoea in ballast naar Amsterdam Het 6000 ton metende Nederlandse schip „Saparoea" is uit Southamp ton naar Amsterdam vertrokken. Het schip liet Engelse surplus oor- logsvoorraden achter, welke, toen het verbod van dc Engelse regering op de uitvoer van oorlogsmateriaal naar Indonesië werd afgekondigd, nog niet ingescheept waren. De !i- ding. welke reeds aan boord was voordat het verbod was bekend ge maakt, mocht aan boord blijven. Het ms. „Johan de Witt", dat be halve 851 uit Indonesië komende re- patriërenden, in Southampton nog 241 repatriërenden afkomstig uit Australië en behorende tot de ko ninklijke marine aan boord heeft genomen, zou vandaag te Amster dam aankomen. zegt Washington De Verenigde Staten erken nen de Indonesische Republiek niet als een afzonderlijke natie, aldus deelt het Amerikaanse de partement van buitenlandse za ken mede. In April 1947 werd de Republiek de facto erkend: Dit is het uiterste, wat dc Verenigde Staten onder soortgelijke omstandigheden kun nen doen, omdat Indonesië niet een volledige onafhankelijke natie Is, krachtens de overeenkomsten met de Nederlanders. (A.P.) Legerbericht van heden: De Nederlandse troepen heb ben in de nacht van 4 op 5 Augustus om 24 uur plaatselijke tijd de opmars gestaakt ingevol ge opdracht van de legercom mandant. Van dit tijdstip af zul len slechts maatregelen worden uitgevoerd voor het vestigen cn handhaven van recht en veilig heid in de thans bezette gebie den. zo wordt in het Neder landse legerbericht van heden gemeld. Uit nagekomen berichten blijkt, dat het totaal aantal gesneuvelden volgens tot dusver ontvangen gege vens 74. het aantal vermisten 16 en het aantal gewonden 178 bedraagt. Over de acties van Maandag zegt het legercommuniqué: West-Java en Midden- Java: Zuiveringsacties en afron dingsacties zijn 4 Augustus voort gezet. In verband met berichten be treffende terreur tegen daar wonen de Chinezen is Gombon. 30 kilome ter ten Oosten van Banjocmas. be zet. Oost-Java: Grissec, 15 kilome ter ten noordwesten van Socrabaia, is bezet. Op Madoera werden de be veiligingsmaatregelen en zuive ringsacties voortgezet. Boven Ka- mal is een „firefly" door luchtaf weergeschut neergeschoten. Noord-Sumatra: de maat regelen voor het herstel van recht en veiligheid werden voortgezet. Kisaran, Tandjoengbalai en Oelak- Meöan (resp. 150, 190 en 180 kilo meter ten zuidoosten van Medan) en Aaer Saoeli bjj het Togomeer werden bezet. Midde n-S umatra: De bezet ting van Loeboek Aloeng bleek noodzakelijk in verband met de ter reur tegen de bevolking. De zuive ringsacties op Zuid-Sumatra gingen gepaard met enige schermutselin gen. o.a. ten Noorden van Batoe- radja. Uit welingelichte kringen te Pa rijs wordt vernomen, dat de vor ming van een douane-unie door 16 landen van de commissie voor Europese economische samenwer king, die gevormd is in verband met het plan van Marshall, weldra op de agenda >an de commissie zal worden geplaatst. De commissie za| zich beperken tot het toestemmen in een derge lijke unie en zal een bijzonderhe den uitwerken, Jaar de commissie op het ogenblik nog slechts vier weken tijd heeft om het uitgebreide programma te voltooien. In welingelichte kringen is men van mening, dat het gehele voorstel staat of valt met de houding van Engeland. In verband met de impe riale preferenties is het voor En ge',md moeilijk zich bij een derge lijke unie aan te sluiten, terwijl het volgens de leden van de Engelse delegatie niet waarschijnlijk is, dat de landen van het empire zich wen sen aan te sluiten bij een zuiver Europese douane-unie. De aangele genheid is reeds hesprnken met de Amerikaanse autoriteiten, die te kennen gaven, dat een dergelijke douane-unie hun goedkeuring zou wegdragen. Olie-productie weldra weer op volle toeren De grote olievelden van Zuid- Oost Sumatra en dc daarbU beho rende raffinaderijen zullen spoedig genoeg olie opleveren, om in de be hoefte van geheel Zuid-Oost Azië Ie voorzien, aldus verklaren Neder landse ambtenaren. Volgens berichten uit Palembang waren er slechts enkele petroleurn- bronnen in brand gestoken door de terugtrekkende Indonesiërs. Alle branden waren geblust en vele an dere olievelden waren onbeschadigd. De raffinaderij van de Royal Dutch Shell, die betrekkelijk wei nig beschadigd was in 1942, zal deze zomer weer op volle toeren draaien. De raffinaderij Soengi Gerong van de Standard Vacum wordt vol komen gereconstrueerd en.zal tegen October weer vliegtuig-benzine pro duceren. Asuncion omsingeld Volgens mededelingen van Para- gucse vluchtelingen, die aan de Argentijnse grens zijn aangekomen, hebben de opstandelingen thans de hoofdstad van Paraguay, Asuncion, omsingeld. De tweede legergroep, die in het week-end inderhaast door de Paraguese regering is samenge steld en voor het grootste deel uit gewapende burgers bestaat, is on der leiding van generaal Villsboa, de minister van openbare werken, in een hevige strijd gewikkeld met de „opstandelingen" in de nabij heid van Asuncion. (Ingezonden mededeling) (zie annonce van morgenavond) .1 1 „Waarom krijgen wij geen vacantiegeld?" (Van onze speciale verslaggever) „Kunt u ons nou vertellen, hoe het komt, dat wij nog nooit fietsban den hebben gekregen?" „Weet u wel, dat er hier metselaars zijn, die in een kort broekje op de steiger staan, omdat ze geen werkbroek meer hebben? „Vindt u het geen schandaal, dat we strak in onze vueantieweek nog niet eens met een weekloon thuis komen? Met een beetje geluk krijgen wc f 30.uitbetaald, en daar kunnen we niet eens van leven, laat staan dat we met vacantie zouden kunnen gaan. Die vacantic- week wordt voor ons een smartweek". we In dc vacantieweek naar huis Gebrek aan waardering Het was tijdens de pauze van een culturele avond in het arbeiders kamp te Randwijk, dat wij dit kruisvuur van vragen moesten door staan. Het gezelschap „Theo Pater- notte" bracht daar een gevarieerd muzikaal programma, waarnaar ook minister Neher, die behaaglijk aan zijn pijpje trekkend, op de eerste rij zat, met genoegen luisterde. Verder waren daar aanwezig het kamerlid Mr. A. M. Joekes, die voorzitter is van de centrale commissie voor cul tureel werk in dé arbeiderskampen. Het was een aardige avond, en de arbeiders genoten volop, maar hun aandacht werd enigszins afgeleid door de aanwezigheid van vele jour nalisten. Blijkbaar verlangden zij er naar, hun hart eens te luchten, en in de pauze kregen ze daartoe alle gelegenheid. Deze welbespraakte, rasechte Am sterdammers, toegerust met een flinke dosis humor, maar ook met een scherp onderscheidingsvermo gen, maakten van hun hart geen moordkuil. Maar het merkwaardige feit deed zich voor, dat ze over het kamp zelf, over hun lichamelijke en geestelijke verzorging, vrijwel geen klachten hadden. Hun bezwaren gingen veel verier. „Meneer, wij worden als bouw arbeiders niet gewaardeerd, leder een krijgt fietsbanden, iedereen krijgt werkkleding. Wij niet. Wy zijn deze winter 13 weken uitgevro- ren geweest. We hebben toen geen vacantiebonnen ontvangen. Nu gaan Spionnageaffaire in de Universiteits bibliotheek te Utrecht Er was een tijd, dat van het boek de band het belangrijkste was voor dr. Hanna Kohlbrugge Schrander ondergronds werk WIE zo tussen 1920 en 1930 op de banken van het Utrechtse gymnasium zat, werd wel eens krie gel, als hij de naam Kohlbrugge hoorde, want dat betekende onver mijdelijk een vergelijking, die niet in z(jn voordeel was. De meisjes Kohlbrugge, dat waren nog eens leerlingen om trots op te zyn! In een verstandig ogenblik overwoog het slachtoffer van de vergelijking misschien wel eens. dat het voor die „wurmen" zelf toch ook niet leuk was, want zrj werden niet al leen aan anderen ten voorbeeld ge steld, maar zij werden ook onder ling vergeleken; nummer één ging boven nummer twee en de jongste kreeg het helemaal hard te verdu ren, want Addie en Ise, die hadden het toch nog veel beter gedaan. Dat 't juist die jongste, Hanna zou zijn, die no<- eens op de nominatie zou komen voor professor in het Per zisch aan de universiteit in het Sticht, zullen haar klasgenoten niet vermoed hebben. Hanna Kohlbrugge studeerde oude talen; zjj promoveerde in het Sanskrit! en werdwerk loos. In die dagen kort voor de oorlog was aan leraren geen ge brek en pas-afgestudeerden kwa men niet onder dak. In arrenmoede werd zij wetenschappelijk assisten te aan de Universiteitsbibliotheek in Utrecht; in feite kwam zij hier door in de werkverschaffing. Zij studeerde verder, nu oud-Perzisch. De oorlog brak uit; zij bemachtigde nog net op het laatste ogenblik een Linguaphone-cursus Nieuw-Per- ziseh en begon die taal te bestude ren. Dat bleef zij doen, ook toen haar heel wat ander werk wachtte. Vlak voor de oorlog had haar jongste zusje Hebe al te Potsdam in de gevangenis gezeten wegens haar werk voor de Bckenntnis- kirche. Onmiddellijk na de inval der Duitsers ging die weer aan de gang, Hanna hielp op alle mogelijke wij zen mee. Dezer dagen is gebleken, welk een belangrijke rol de Univer siteitsbibliotheek hierbij vervuld heeft. Wy hebben er uitvoerig over geschreven. Hebe werd door de Gestapo ge zocht; iemand vertelde de Sicher- heitsdienst, dat hij Hanna en Hebe samen had gezien; Hanna werd ge arresteerd en in de Amsterdamse strafgevangenis opgesloten. Na tuurlijk ontkende zy alles, maar zij praatte daarbij zo geleerd, dat ze haat ondervragers tot wanhoop bracht. En toen haar oudste zuster er ook nog bij kwam en zo'n hoge toon tegen deze mannen opzette, dat die er beduusd van werden, lie ten zij haar in vredesnaam maar weer gaan. Hanna ging, werkte door, studeerde Perzisch, en ver zond boeken als „geschenk van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek" naar de bibliotheken van Genève en Madrid, waar deze opnieuw gebon den werden, want in de oorspron kelijke band zaten de microfoto's met waardevolle inlichtingen voor de geallieerden. De zaak werd verraden, Hanna Kohlbrugge klom op de fiets en trapte met haar schryfmachine naar Amsterdam. Twee dagen la ter verzond de Amsterdamse „Uni versiteitsbibliotheek" geschenken naar neutrale zusterinstellingen! Kort daarna was dit niet meer no dig. want het Zuiden van het land was bevrijd en telefoon en koeriers zorgden er voor, dat alle berichten sneller doorkwamen dan via boe- kenzendingen mogelijk was. Stoïcijnse kalmte Dit betekende niet, dat Hanna Kohlbrugge op non-actief kwam. Hebe was tijdens een poging om naar Engeland over te steken, ge vangen genomen, naar Vught en later naar Ravensbrück gebracht. Hanna had haar werk als secreta- resse-archivaresse van een der voormannen uit het verzet overge nomen. Die hele hongerwinter door sjouwde zij van 's morgens vroeg tot aan. ook wel tot na het „sperr- uur" door de stad, geheime aocu- menten overbrengend van het hoofdkwartier naar de telegraaf- rost, torsend met zware archief- koffers, als de bergplaats van het archief weer eens gevaarlijk was geworden. Eens overkwam het haar, dat de drie koffers op haar fiets losraakten. Ongelukkig stond ze te sjorren; er kwam een land- Dr. Hanna Kohlbrugge, die aan moderne en oude talen, met inbe grip van Sanskrit en Oud-Perzisch, niet genoeg had en behalve aan de studie haor hart verpand had aan de strijd tegen de bezetter. Van boeken en boekbanden weet zij alles af en van deze kennis maakt zij dankbaar gebruik om het de vijand lastig te maken. Dr. Hanna Kohlbrugge Is taalgeleerde met spe ciale belangstelling voor Nieuw- Perzisch. Zal zij eenmaal aan de Universiteit te Utrecht mogen doceren? Velen hopen zulks. wachter aan. Hanna dacht niet an ders dan dat zij verloren was, de man zou natuurlijk informeren, wat zij in die koffers had, denken, dat het levensmiddelen waren en van vreugde in de lucht springen, als hij merkte, wat hij gevangen had. Hanna had de tegenwoordig heid van geest Duits te praten: ogenblikkelijk boog de man als een knipmes en haalde een lang stuk touw uit zijn zak, waarmee h\j de zaak deugdelijk vastmaakte. 's Avonds bij de carbidlantaarn, vlak bij het potkacheltje, in een be nauwd klein hoekje zorgde zij dat de registratie van alle stukken vol komen bij bleef. Maar 's ochtends om half zes, zes uur was zij, toen zij eenmaal gemerkt had, dat een carbidlantaarn na dc nachtrust nog wel een paar uur wilde branden, al weer op en dan gebeurde het vaak, dat z\j zich verdieptein de stu die van Arabisch of andere Ooster se talen. Nog tijdens de bezetting was zy gepolst, of zij eventueel docente zou willen worden aan een uit handels kringen voortgekomen instituut, dat beoogde jongelui geschikt te maken voor de handel met het Na bije Oosten. Daartoe moesten zy o.a. Arabisch en Nieuw-Perzisch kennen en dr. Kohlbrugge was de enige in Nederland, die deze taal grondig bestudeerd had. Een leerstoel Nieuw Perzisch Na de bevrijding namen de plan nen om het contact met de Arabi sche landen, dat Nederland vroeger zo lang en zo goed onderhouden had, weer op te nemen, vastere vorm aan. Iran wil graag betrek kingen aanknopen met andere lan den en dan het liefst met landen, waarvan het geen overheersing of Invasie te duchten heeft, dus o.a. met Nederland. Zakenkringen in Nederland weten dit en zij zijn vastbesloten de kans te benutten. Maar dan moeten er weer Neder landers komen, die Arabisch en Perzisch kennen. Dat wil dus zeg gen, dat er eerst geleerden moeten zijn, die hun dit kunnen onderrich ten. En zo kwam men opnieuw by dr. Kohlbrugge en deed haar voor stellen betreffende een leerstoel nieuw-Perzisch aan de Utrechtse universiteit, die door haar zou moe ten worden bekleed. Om dit zo te kunnen doen, dat het ook weten schappelijk verantwoord is, was het nodig, dat dr. Kohlbrugge eerst nog een jaar ging studeren aan de Oriental School in Londen en daar na naar het land zelf, naar Iran zou gaan. Het jaar te Londen is thans voorbfl; natuurlijk met succes, alle gewenste resultaten zijn bereikt en dezer dagen komt dr. Kohlbrugge, die nu ook nog een Engels „fellow ship" verkregen heeft, naar Neder land terug. Het plan was, dat zij na een korte vacantie naar Iran zou vertrekken, doch op het laatste ogenblik doen zich deviezenmoeilyk- heden voor. Kan Nederland de be nodigde gelden hiervoor beschik baar stellen? Lukt het niet. dan staat te vre zen, dat dr. Kolhbruggc voor Ne derland verloren is. Reeds is haar een Amerikaans stipendium toege zegd en men kan er verzekerd van zyn, dat een der Amerikaanse uni versiteiten, waar kenners van de talen uit het Nabije Oosten ook niet groot in aantal zijn, haar zal weten vast te houden. Dit zou ook hierom te betreuren zyn, omdat de moge- lykheid te Utrecht nieuw-Perzisch te studeren, niet alleen aangenaam zou zyn voor Nederlanders, die naar Iran willen, doch omdat hier door ook de kans geschapen wordt buitenlandse studenten in Oosterse talen naar Nederland te trekken. Tydens haar verblijf te Londen, waar zij aan de Oriental school na tuurlijk mensen van alle nationali teiten ontmoette, is het dr. Kohl brugge gebleken, dat Nederland op wetenschappelijk terrein nog altijd een uitstekende naam heeft. Wordt het bekend, dat men Oosterse talen ook in Nederland kan studeren, dan zal een a^htal studenten er on- fetwijfeld de voorkeur aan geven it hier te komen doen. met een week steun, in plaats van met een normaal weekloon, plus een toeslag." Wij konden hen die avond in Randwijk niet helpen, maar wel zegden wij toe, hun bezwaren te publiceren. Hetgeen wij bij deze doen. Cultureel werk in dc kampen Een enkel woord dienen wij nog te wijden aan een hoogst belangrijk onderdeel van het werk in de kam pen zelf: de zorg voor het geestelijk welzijn van de arbeiders. Mr. Joekes heeft ons daar een en ander van verteld. Er is een brede organisatie opgezet van plaatselijke commissies en provinciale commissies, die haar overkoepeling vinden in de centrale commissie. Vertegenwoordigers van de departementen, van de vakbon den en van de kerken hebben in dc centrale en in de provinciale com missies zitting. In dc plaatselijke commissies vindt men ook afgevaar digden van de burgerij en van de arbeiders uit het kamp zelf. „Onze zorg strekt zich uit van de voetbal tot aan de kerk", zo schetste Mr. Joekes het arbeidsveld der cul turele organisaties. Aan sport wordt veel aandacht besteed, cn dan onder deskundige leiding. Voor Zeeland en Gelderland zijn al sportleraren be noemd. In de cantines wordt gezorgd voor behoorlijke lectuur, kranten en periodieken; verder worden er cur sussen gegeven, de eigen werkzaam heid van de arbeiders wordt be vorderd, en ten slotte zijn daar dan nog de ontspanningsavonden, die een bonte verscheidenheid bieden van: toneel, cabaret, film. muziek en sprekers over interessante onder werpen. Voor toneel, film en cabaret be stond vrijwel 100 belangstelling onder de arbeiders, voor de spre kers 60 tot 75 voor de lichte mu ziek 100 en voor het zwaardere genre 60 Aan de vak- en ontwik kelingscursussen nam ongeveer 10% van de arbeiders deel. Op deze wijze wordt er naar ge streefd, de arbeiders in hun vrije tijd verstrooiing en ontspanning te brengen. Het zal wel nooit gelukken, de huiselijke sfeer geheel te vervan gen. maar er wordt in dit opzicht serieus en loffelijk werk gedaan. Het Amerikaanse en het Britse mi litaire bestuur in Duitsland proberen Noord en Oost Europese landen, die onder Russische invloed staan te win nen voor een stelsel van vrije mone taire handel in plaats van ruilhandel. Het plan van de Westelijke geal lieerden werd officieel bekend ge maakt door de financiële adviseur van gen. Clay, Bennett. Bennett zei. dat het plan was tus sen de Brits-Amerikaanse zóne en Europese landen, handelsovereen komsten af te sluiten, welke voorzien in betaling van de goederen en dien sten in dollars of harde valuta's. De 120 millioen dollars, welke ver kregen worden bij de verkoop van de Duitse export, zullen in Europa gebruikt worden voor de aankoop van goederen van de Duitse nabuur- staten. Het jongste succes binnen het ka der van dit plan was, de onderteke ning van een accoord met Tsjecho- Slowakije. Verder zijn onderhandelingen be gonnen met een Finse delegatie voor een dergelijke overeenkomst. Spoe dig zullen er conferenties volgen met Hongarije, Zweden en Denemarken. (A.P.) Weer geluks telegrammen Met ingang van 1 October as. zal het wederom mogelijk zijn, tele grammen te verzenden, die geluk wensen ot rouwbeklag inhouden. Ook telegrammen op luxe-formu lieren zullen weer met ingang van die datum gebruikt kunnen worden. Elandsfontein naar het vaderland De „Elandsfontein" ls op 2 Augus tus van Danzig naar Nederland op weg gegaan. Zoals bekend, is dit schip van de „Verenigde Neder landse Scheepvaartmaatschappij" tijdens de oorlog gebouwd op de werf van Schickau te Danzig. DE Nederlands© regering heeft het bevel „Staak' het vuren" gegeven en op zich zelf stemt dat tot grote vreugde. Maar diep te betreuren is. dat dit bevel gege ven moest worden na een aanma ning om niet ie zeggen: bevel van de Veiligheidsraad. Do eiligheidsraad heeft daarmee hoe men de zaak ook wendt of keert dc „politionele actie" der Nederlanders veroordeeld. Daar mee is het internationale prestige van ons land gedaald cn do Repu bliek heeft er sterk door aan pres tige gewonnen. Handelbaarder ten aanzien van tie Nederlandse ver langens is de Republiek er zeker niet door geworden. liet is nu gebleken hoe gevaar- I ilk het was door gewapend optre den te riskeren, dat het Indonesi sche probleem een zaak van tie U.N.O. zou worden. Zeker op de lange duur moeten er dan beslis singen vallen, die niet in dc eerste plaats dc belangen tier betrokken partijen maar die der grote mo gendheden dienen. De bemoeiin gen van tic Veiligheidsraad zijn pas begonnen. Wat gaat er nu ver der gebeuren? Nederland heeft voor dc inter- nationele uitspraak gebukt (en daarmee ontegenzeggelijk een voorbeeld gegeven, waaraan de andere mogendheden, dc grote in de eerste plaats, zich kunnen spie gelen. Maar enige slagen heeft ons land toch nog om dc arm gehou den. Het blijft de bevoegdheid van de Veiligheidsraad in deze aange legenheid bestrijden en bovendien heeft Van Mook in ziin radiorede duidelijk te kennen gegeven, dat Nederland niet van zins is het in dc laatste weken bezette gebied te ontruimen. Dc bedoeling is nu, dat de on derhandelingen. met gebruikma king van de goede diensten van Amerika, worden hervat. Maar hoe? Moet Van Mook nu. na de door hem aanbevolen gewapende actie, weer met dc Republiek aan de tafel gaan zitten? En zal de Republiek daartoe bereid zijn als vrijwel overal op Java dc Neder landse troepen staan? Zal dc Re publiek er genoegen rnco nemen als Java in een aantal staatjes wordt verdeeld, hetgeen in de Ne derlandse bedoelingen schijnt te liggen? Dc Republiek acht in haar offi ciële verklaring het nu al „van het grootste belang, dat de Neder landse troepen uit de gehele ar chipel worden teruggetrokken." En in de Veiligheidsraad blijft Rusland er op staan, dat de troe pen minstens het in de laatste we. ken bezette gebied weer prijs geven. Neen, eenvoudiger is de zaak er door de .politionele actie" zeker niet op geworden. De moei lijkheden zullen zich de komende dagen blijven opstapelen. En ze zullen o.i. alleen overwonnen kun- nen worden indien Nederland de koers die het de laatste maanden heeft ingeslagen, consequent ver laat en een politiek voert, die in staat is het vertrouwen der Indo nesiërs. thans zo sterk geschokt, te herwinnen. Speciale KLM-vlucht naar Michigan Op 11 Augustus a s. zal de K L.IVf een vlucht Amsterdam—Grand Ra< pids (Michigan) uitvoeren, waar van gebruik gemaakt kan wordei voor het vervoer van philatelistisctu stukken. De stukken, die men met dezi vlucht mede wil geven moeten ge adresseerd zijn aan het post offie* Holland (Michigan) en de aandui ding dragen „per extra K.L.iVl,- vlucht Amsterdam—Grand Rapids II Augustus 1947." De terugzending geschiedt gratis; hiervoor behoef geen antwoord-coupon te wordei ingesloten. De K.L M. heeft voor di doel 10 000 speciale enveloppen doei vervaardigen. Duitse partijleiders in Londen Een delegatie van twaalf Duitst politieke leiders, behorende tot alU partijen, zijn uit de Britse zóne vooj een vierdaags bezoek te Londen aan gekomen. Zij zullen studio makei van het Britse plaatselijke bestuui en de parlementaire organisatie. Max Brauer, de sociaal-democra tische burgemeester van Hamburg en leider der groep, verklaarde, dai men vooral belang stelde in de eco nomische toestand van Engeland „Alles, wat uw eerste-minister in d< volgende paar dagen zegt, zal voo) ons van vitaal belang zijn, wan' Duitslands toekomst is nauw met dt uwe verbonden." De delegatie ba staat o.m. uit vertegenwoordigen van sociaal-democraten, communis ten en centrumpartij. Begin September zal de Zeeuws middelbaar technische school f Vlipsingen haar poorten openen. Onweersachtig I Weersverwachting, van De Bilt geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. Meest zwaar bewolkt met. regen hier en daar mét onweer, later in 9 het Westen uat opklarend. Zwak 5 ke tot matige winj tussen Zui't p en West. Iets lagere temperatuw jjj dan vandaag.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1