DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Djogjakarta wenst arbitrage, geen bemiddeling PERRY AMERSFOORT stemming in Batavia Spiegel der wereld Egypte wenst terugtrekking der Britse troepen Krijgt ondergedoken officier geen vergoeding? Grote verjaardagstaart voor Prinses Irene Republiek acht zich niet meer door Linggadjati gebonden Aanbod van USA ook aan Djogja Sjahrir en Salim naar Lake Success Nokrasji Pasja in Veiligheidsraad OokMarijkefeestte mee Oplichter gepakt Aan Nederland de eerste stap Gani Besch u Idigingen van weerszijden Weer een explosie in Jeruzalem Russen confisceren in Oostenrijk Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL V oensdag 6 Augustus '47 Nr. 713 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Sjarifoeddin heeft gisteren in de zitting van het werkcomité van het K.N.I.Pgezegd dat de Republiek geen bemiddeling zal aanvaarden, maar alleen arbitrage door een commissie die door de U.N.O. benoemd is. De Republikeinse regering zal spoedig bekend maken tot welke lan den zy zich zal wenden om arbitrage te verkrygen, zo meldt Antara. Sjarifoeddin herhaalde dat de Republiek zich niet meer door Linggadjati aan het lidmaatschap van de Verenigde Staten van Indonesië gebonden acht, niaar volkomen onafhankelijkheid wenst, en eigen buitenlandse vertegenwoordigers wil hebben. Nadat Hatta de noodzakelijkheid betoogd had, dat de Nederlanders zich terugtrekken on de vroegere demarcatielijnen, besloot hij zijn rede met de woorden: „Ik weet, dat er onder ons heethoofden zgn, maar wij moeten er ons toch op toelegden het hoofd koel te houden. Een vreedzame regeling is te verkiezen boven een oorlor. Dat mag ons echter niet weerhouden in de over tuiging dat de overwinning aan ons zal zijn. omdat het recht aan onze zijde is." Djogja's afwijzing van bemidde ling kwam nog vóór het officiële aanbod van de U.S.A. Walter Foote de Amerikaanse consul-generaal te Batavia, heeft gisteren dr. Ganl er van in kennis gesteld dat het aan bod van „goede diensten" ook geldt voor de Republiek. Mohammed Hatta, de Rcpubli- kleinse vice-president, heeft giste ren in een rede te Fort de Koek (Sumatra's Westkust) gezegd: „Wij moeten, overeenkomstig de wens van de Veiligheidsraad, vijan delijkheden vermijden, maar wan neer de Nederlanders ons aanvallen zullen wij weerstand bieden. Het Indonesische volk verlangt naar vrede, maar het zal zich paraat houden voor elke Nederlandse pro vocatie. De Nederlanders hebben talrijke steden bezet, maar onze soldaten zijn er in geslaagd hun verbindingen af te snijden. Wan neer de Nederlanders zich geïso leerd zien, zouden zij hierin een voorwendsel kunnen vinden om aan te vallen. Laat ons dus waakzaam blijven." Palestina 17 ASCISME in 1 Europa de oorlog Joden strij den mee in de ge allieerde legers. 1-^.V-n Doch hun trouw k 1\aan de democratie Bfeh. ir3Smocht niet baten. BSi Dat zij 55 milliocn w <n tMC™ pond sterling had- Un jBajfl den belegd m Pa lestina. 175.000 II A. woestijngrond in cultuur hadden ge bracht; nederzettingen gesticht, ste den gebouwd, een universiteit opge richt het had alios zo weinig te betekenen in een wereld, waarin het Mohammedaanse fanatisme ener Arabische Liga de politiek bepaalt der grote mogendheden. Dat er Joden zijn, die radeloos en redeloos zijn geworden wie zal er zich over verbazen. Enkelen onder hen, geboren als socialisten in Zion. verloren hun ideaal Teleurstelling en leed dwong hen tot illegale handelingen. Het En gelse bezettingsleger beschouwde Arabieren en Joden gelijk, 't Moest zorgen voor orde en rust en waken tegerx clandestiene immigratie Juist na 4te7.p oorlog werd dc drang om het heilige land te bereiken onweer staanbaar bii duizenden en mot sche pen vol togen zij naar de Palestijnse kust De Engelse vloot maakte jacht op ze en bracht ze ot> naar Cyprus. Duizenden Joden verdreven van huis en haard, arm als de mieren, maar met nog écn hoop Zion moes ten stranden aan de kust van het beloofde land. De „Exodus" een paar dagen geleden terug naar de Franse haven, waar vandaan het was vertrokken. Een schip tot berstens toe gevuld met Joodse mannen, vrou wen en kinderen Dat deed het En geland van Balfour dat in 1917 de Joden een nationaal Thuis beloof de. doch sindsdien met de Joodse be langen heeft gesold, vergeefs heeft gepoogd de Joodse kool en de Arabi sche geit te sparen. OOK in Palestina ontstond onder grondse activiteit De Haganah, de ..officiële" illegale organisatie, op gericht met het doel om zelf voor be scherming te zorgen tegen Arabische agressie, ook om de clandestiene immi gratie in dp hand te werken en ille gaal aangekomen Joden te helpen, werd zelfs door de Engelsen min of meer ..geduld". De Irgoen Zwai Leoemi (De Natio nale Militaire organisatie) echter is vervallen tot het onduldbare uiterste en veroorzaakt sinds lang door ge welddaden. onrust en zaait haat. De Joodse Gemeenschap keert unaniem de handelwijze van de Irgoen af. de Haganah heeft zich eveneens tegen haar gekeerd. Zij, de Irgoen-lcdcn en die van de Stemgroep, zijn echter de bezetenen, die vergiftigd zijn door fascistische ideeën, desperado's. Zij zien geen grenzen meer. En inplaats van hun volk te dienen, berokkenen zij het schier onherstelbare schade. Onlangs vermoordden zij twee En gelse sergeants als repressaillc tegen het ophangen van drie hunner leden, wegens een overval op de gevange nis in Acre, waarbij zes Engelsen sneuvelden. Deze wandaad op on schuldiger) heeft een storm van ver ontwaardiging te weeg gebracht. Zelfs waren er anti-scmietische rel letjes in Engeland n.b. in het de mocratische Engeland er het ge volg van. Een teleurstelling te meer voor de na-oorlogse wereld. Het af schuwelijke anti-semitisme. waar voor de mensheid zich diep behoor de te schamen, dat volkomen in strijd is met iedere democratische ge dachte. ter bestrijding waarvan er duizenden zijn opgetrokken tegen de nazi-horden. dat anti-semitisme dreigt te worden aangewakkerd door Palestunse Joden. Alles weten is alles begrijpen. Alles begrijpen wil niet zeggen alles vergeven. Het Jood se terrorisme, moet evengoed als het Duitse worden uitgeroeid in het belang van de Palestijnse Joden, het heroïsche volk. dat in enkele decen nia Arabieren en politieke geweten loosheid ten spijt, een woestijn her schiep tot een oase. Antara verneemt uit welingelich te bron te Djogja, dat de Republi keinse regering van plan is <le U.S.A., Groot-Brittannië, de Sow- jet-Unie, Frankrijk, China, de Ara bische staten, India, Pakistan, Siam, Philippjjnen, Australië en Nieuw-Zeeiand uit te nodigen waar nemers naar Indonesië te zendon om do situatie ter plaatse in ogen schouw te nemen. Het officiële bericht van het aan bod van goede diensten door Ame rika heeft de Republiek nog steeds niet bereikt. De genoemde invitatie tot persoonlijke waarneming staat los van het Republikeinse voorstel tot arbitrage. Een Republikeins woordvoerder heeft volgens Radio-Djogja, van nacht, na de kabinetszitting, ge zegd, dat de Republiek scherp pro testeert tegen de bezetting van Gombong ten Oosten van 3anjoe- mas) na de afkondiging van het bevel „staakt het vuren" en tegen het vasthouden van het telegram van de Veiligheidsraad. Generaal Soedirman heeft aan de Republikeinse troepen de volgende instructies gege ven: 1. De strijdkrachten moe ten alle vijandelijkheden staken en op hun posten blijven. 2. Zij moeten in het defensief blijven en zich gereed houden om elke Nederlandse aanval te weer staan. 3. Zij moeten zich ge reed houden andere orders of instructies te ontvangen. Antara meldt, dat de Republiek de autonomie van Banka, Billiton en de Riouw-archipel niet zal er kennen. omdat deze daerahs uit sluitend van Nederlands maaksel zijn. Nog juist voor het bevel „staakt het vuren" van kracht werd hebben Nederlandse troepen uit Semarang ten Westen van Welcri contact gemaakt met de troepen die uit het westen langs de kust zijn opge rukt. De gehele noordkust van Ba tavia tot Semarang is dus op het laatste ogenblik in handen van de Nederlandse troepen gevallen. De soldaten die 's middags om vijf uur op weg gingen, wisten nog niet dat te middernacht de wapenstilstand zou ingaan, meldt Aneta. Het Nederlands-Indisch gouver nement heeft voor de pasbezette gebieden van Java en Sumatra een voorlopig rechtsreglement vastge steld. Dit reglement gaat uit van het principe niet in te grijpen in de locale rechterlijke organisaties en de bestaande rechtsbedeling. Uit drukkelijk wordt aan de militaire rechter alle rechtsmacht over de Indonesische bevolking ontzegd. Om de objectiviteit van de recht spraak te verzekeren bevat het re glement een voorschrift, waardoor nationalistische opvattingen van de locale rechter kunnen vermeden worden. Het centrale toezicht wordt uitgeoefend door het hooggerechts hof te Batavia. Sjahrir, die gisteren in Cairo aan kwam. deelde aan op het vliegveld verzamelde journalisten mee dat h(j vandaag met Hadji Agoes Salim, Sja- rifoeddins minister van buitenlandse zaken, naar Lake Success zal ver trekken. Ik ga om beschikbaar te zijn voor alle besprekingen van de Indonesi sche kwestie door de Veiligheidsraad, en om te zien hoe de zaken erbij staan na het besluit om het vuren te staken, zo zei hij. Ik zal trachten vast te stellen welke stappen de Veiligheidsraad zal ondernemen. Het besluit van de Veiligheidsraad is het gunstigst voor de Nederlan ders. die hun positie kunnen conso lideren. aldus Sjahrir. Ik denk dat arbitrage een oplossing zou kunnen brengen. Sjahrir zal waarschijnlijk verzoe ken om een internationale commissie van onderzoek. De beste oplossing van het conflict zou de evacuatie van de Nederlandse troepen uit Indonesië zijn, zei hij. Generaal Spoor voor de radio Luitenant-Generaal Spoor heeft over radio Batavia een kort woord gericht tot de familieleden van de troepen in Indonesië. Hij bracht hen dank voor de grote moreie steun ge schonken aan de soldaten in deze moeilijke weken. Ondanks alle provocaties hebben de militairen steeds volhard in hun pogingen het Indonesische volk als vriend tegemoet te treden. Zij nebben hun plicht als soldaat met blijmoedigheid gedaan en hun offer in grootheid gebracht. Nokrasji Pasja. Egypte's premier, heeft gisteravond in de Veiligheidsraad een uiteenzetting gegeven van het standpunt van Cairo in de kwestie van de Britse troepenbezetting, die door Egypte bij dc U.N.O. aanhangig is ge maakt. IIy eiste onmiddellijke en onvoorwaardelijke evacuatie Van de Britse troepen uit Egypte en de Soedan. Verder verlangde hij dat het Britse be stuur van de Soedan (in 189D ingesteld) terstond zou worden beëindigd. Nokrasji Jasja zei dat volgens de Egyptische regering de huidige span ning tussen Engeland en Egypte een gevaar voor de vrede oplevert. De blijvende bezetting van Egypte door Britse strijdkrachten schept voortdu rende wrijving. Het Anglo-Egyptisch verdrag van 193S, aldus de minister, is in strijd met het Handvest der U.N.O.. omdat dit verdrag de volkomen souvereini- teit van Egypte niet erkent. Egypte was bij het sluiten van dat verdrag n;et vrij. omdat er Engelse troepen op Egyptisch grondgebied lagen en er pressie op de Egyptische regering werd geoefend. Engeland, zo betoogde Nokrasji Pas ja, wilde in werkelijkheid geen bond genootschap met Egypte. Zij zijn er op uit om de aaneensluiting van de Soedan met Egypte te verhinderen. De Britse permanente afgevaardig de, Sir Alexander Cadogan, ant woordde Nokrasji. Hij zei. dat het verdrag van 1936 vrijelijk door beide partijen was aangegaan en bindend was tot 1956. Daar het verdrag gel dig is kan de Veiligheidsraad nieis anders doen dan do kwestie van de agenda schrappen. Juist door het ver drag was Egypte nagenoeg zonder schade en als een rijker land uit de oorlog te voorschijn gekomen. De aanwezigheid van vreemde troepen maakte het verdrag nog niet strijdig met het handvest. Een even tuele herziening van het verdrag ging slechts beide partijen aan en niet de Veiligheidsraad De onder handelingen waren mislukt omdat Egypte niet bereid was de Soedane- zen zelfbestuur te geven. Overigens kon Egypte geen aanspraak op her ziening maken vóór 1956. Goede indruk Over het algemeen heeft de rede van de Egyptische afgevaardigde door haar duidelijkheid een goede indruk gemaakt. Hoewel vele afge vaardigden zich van een officieel commentaar onthielden, kwam in gesprekken wel duidelijk tot uiting dat de rede grote indruk heeft ge maakt. Een vooraanstaand Euro- Pees afgevaardigde vond het deel. dat op de Soedan betrekking heeft, net zwakst, daar niet is aange toond, dat de Soedanezen door ^gvpte willen worden bestuurd. De onmiddellijke reactie van de Egyptische delegatie op de rede van Cadogan was. dat zij knap in elkaar was gezet doch niet beantwoordde aan de Egyptische nationale gevoe lens. Een der afgevaardigden zeide: „Cadogan had een krachtig juri disch argument, dat hij grondig heeft uitgebuit". De Egyptische de legatie schonk niet veel aandacht aan een bericht uit Cairo, dat men in kringen van de oppositie een vol komen mislukking van de Egyp tische zaak voorspelt en als gevolg daarvan de val van de huidige re gering. Oud-G.G. De Graeff wordt 75 jaar Jhr. mr. A. C. D. de Graeff, oud- Gouverneur-Generaal en oud-minis ter van Buitenlandse Zaken, wordt op 7 Aug. 75 jaar. Hij werd in Den Haag geboren als zoon van jhr. Dirk de Graeff. die gezant der Nederlan den in Japan was. Uit zijn in 1897 gesloten hu welijk met jkvr. A. van der Wijck sproten drie dochters en één zoon. De jubilaris stu deerde in Leiden rech ten. Na zijn promotie in 1894 deed hij examen voor de Indische dienst en vertrok naar Ingezonden mededeling) verse functies klom hij hier op tot algemeen secretaris. Daarna werd hij lid cn later vice-president van de Raad van Indië. In November 1918 keerde hij met pensioen terug naar Nederland. Achtereenvolgens werd hij daarna gezant in Tokio en Was hington en in 1926 werd jhr. de Graeff benoemd tot Gouverneur-Ge neraal van Ned.-Indië, welk ambt hij juist gedurende dc moeilijke de pressie-jaren tot 1931 bekleedde. De oud-minister is Commandeur in de Orde van de Ned. Leeuw en voorts drager van een groot aantal belang rijke onderscheidingen. In 1937 vertegenwoordigde Jhr. de Graeff de Nederlandse regering op de Negen-mogendhedenconferentie te Brussel. Herhaaldelijk bezocht hij Genève om als Nederlands gedele geerde de Volkenbondsvergaderin gen bij te wonen. opent morgen 11 uur haar filiaal UTRECHTSCHESTRAAT 14 TEL. 5294 K I—-I l™. L—J g—g '1g-g T—ï g Eigenlijk is de Nederlandse krijgs macht sinds de intrede van het vrou welijk element in ons leger ook peet moeder geworden en dus waren gis- Schriftelijke vragen Op vragen van het Tweede Ka merlid, de heer Algera, betreffende het toekennen van een vergoeding aan ty'dens de bezetting ondergedo ken reserve-officieren, waardoor deze niet financieel achtergesteld blijven by de reserve-officieren, die zich in krijgsgevangenschap bega ven. heeft de minister van Oorlog o.m. geantwoord, dat hij over de aangelegenheid, reeds eerder met de Tweede Kamer van gedachten heeft gewisseld, zowel schriftelijk als mondeling. In aansluiting daarop zy nog het volgende medegedeeld. Het is juist, dat die reserve-officieren, die zich in 1943 op bevel van de vgand in krijgsgevangenschap be gaven, hun salaris hebben genoten gedurende de duur hunner gevan genschap. De reserve-officieren die het bevel van de vijand niet opvolg den, hebben als zodanig geen bezol diging genoten. De minister merkt op, dat ten aanzien van laatstge noemden moeiglk van een bepaalde „categorie" kan worden gesproken. De gevallen zijn onderling zeer ver schillend en de subjectieve overwe gingen van de betrokkenen spelen een belangrijke rol. Hierin ligt juist een der grootste moeilijkheden op dit terrein. Indien aan alle onder gedoken reserve-officieren, die aan het ondergrondse verzet deelnamen en in verband daarmede financieel nadeel leden, een vergoeding werd toegekend, zou enerzijds het voren bedoelde verschil in behandeling met de krijgsgevangenen worden weggenomen, doch anderzijds een nieuwe onbevredigende verhouding worden geschapen, namelijk tussen deze reserve-officieren en alle ove rige verzetsstrijders. Vccsmokkcl onderzocht Op vragen van het Tweede Ka merlid, de heer Droesen betreffende het optreden tegen veesmokkelaars hbben de ministers van Justitie en van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening o.m. geantwoord, dat tussen 20 en 27 Mei jl. zeven ver dachten in het arrondissement Roermond zijn aangehouden en in verzekering gesteld ter zake van overtreding van het voedselvoorzie- Prinses Irene's peetvader de Nederlandse krijgsmacht ter zee, te land en in de lucht die op 31 Mei 1940 bij de doop der Prinses in dc palcis- kapel van Buckingham Palace te Londen voor het eerst als zodanig optrad, is op dc achiste verjaardag van het prinsesje niet achterwege gebleven. .Deputaties van de onderdelen der Nederlandse krijgsmacht dc Konink lijke Luchtmacht, het K.N.I.L., de Marine die de veelhoofdige peetvader vertegenwoordigden, maakten hun opwachting ten Paleize Soestdyk om er het jarige prinsesje gelukwensen en geschenken van dc peetvader aan te bieden, teren een V.H.K.-sergeante en een sergeante van de MARVA in de de putatie opgenomen. Ritmeester van der Laan zette het „zwaard" in dc grote taart, die het prinsesje van de krijgsmacht had ge kregen cn even later zat de jarige al smakelijk te eten. Een verrassing Belangstellend onderhoudt Prinses Juliana zich met de soldaten, onder officieren en officieren, die deel uit maken van de deputatie. Irene zegt het wel jammer te vinden, dat het regent, maar haar gezichtje straalt zo veel opgeruimdheid uit. dat het gezelschap amper merkt, dat buiten de regen haar schade voor een heel seizoen schijnt te willen inhalen. En dan komt voor het gezelschap de verrassing: prinses Marijke wordt binnengebracht. De jongste prinses bleek erg leven dig. Zij was, naar Prinses Juliana meedeelde, de operatic uitstekend doorgekomen. Terwijl de drie oud sten om beurten of tegelijk de jong ste Oranje-spruit kietelen, horen we dat het vingertje in het mondje er op wijst, dat er spoedig een tandie door zal breken. Ook in het Prinselijk ge zin. zoals overal elders, vreugde over het komende eerste tandje. „Ze spuugt", merkt Irene op. ..Neen. ze kwijlt", verbetert Beatrix haar zusje. Na een verversing en een stuk van de grote verjaardagstaart neemt de deputatie dan bij monde van ritmees ter van der Laan afscheid van Prin ses Juliana en haar vier dochters. Er staat voor Irene immers nog meer te wachten. De deputatie van dc Nederlandse krijgsmacht was als volgt samenge steld: Koninklijke Landmacht: rit meester H. H.t?. van der Laan: cava lerie: adjudant O. O. P. Muilwijk: HKG.S.: soldaat C. A. Meyer; artil lerie, O.V.W.-er: sergeante V.H.K A. M. Kleyn; KNIL: kapitein der infan terie P W. van Schendel: onderluite nant der infanterie C. Th. Ruchtie: militie: korporaal G. Ch. v. d. Capel- len; marine' luit. ter zee 2e kl. Jhr. H. de Jonge van Ellemeet; adjudant machinist B. C. van Gent; korporaal der mariniers G. Dikken; MARVA sergeante M. Dunn. ningsbesluit en het deviezenbesluit 1945 veesmokkelary Twee hunner werden in de loop van het onderzoek door de onder zoekende politionele autoriteiten op vrije voeten gesteld. De beslissing tot invrijheidstelling is door geen andere factoren beïnvloed. Met name heeft de omstandigheid, of de betrokkenen al dan niet hebben be hoord tot de illegaliteit, geen rol gespeeld. Van de verdachten in deze zaak is niemand naar België vertrokken. Een persoon, die in de volksmond wel eens „Koning der veesmokkelaars" wordt genoemd, was in deze zaak niet betrokken. Uiteraard wordt ook door de mi nisters een krachtige repressie van de veesmokkelary noodzakelijk ge acht en bevorderd. Hij „organiseerde uitstapje naar België Eind April werd in een Zeeuws dagblad geadverteerd dat het mo gelijk was per touringcar naar Ant werpen te reizen op 4 Mei ter bij woning van de voetbalwedstrijd BelgiëNederland. De kosten van reis en entree in het stadion be droegen 12.50. Degenen, die in schreven, kregen bezoek van een incasseerder, die het geld haalde en in ruil daarvoor kaarten verstrekte voor de bussen, die zouden toebe horen aan een maatschaDpg in Den Haag. Op de bewuste 4 Mei ondor- vonden de gegadigden tot hun te leurstelling, dat zij opgelicht wa ren, want "de bussen kwamen niet opdagen en bij informatie bleek, dat de touringcarmaatschappij in Den Haag van de hele affaire niets wist. De recherche te Goes heeft thans de oplichter gearresteerd. Het is een zekere Van G. uit Den Haag, die inmiddels van Goes naar Putten is overgebracht, waar men eveneens een appeltje met hem te schillen heeft. Indië-vliegtuig niet naar Batavia De K.L.M.-persdienst op Schip hol deelt mede, dat het Indië vlieg tuig morgenochtend beslist niet vertrekt. NED. VERLIEZEN Na de opgave van gisteren van de verliezen der Nederlandse strijd krachten in Indonesië zijn nog mel dingen binnengekomen, waardoor de totalen worden: 77 doden, 192 ge wonden en 17 vermisten. Batavia. 27 Juli 1947 p Zondag de 21e, even voor nid- dernacht reed een auto van het Paleis het erf binnen van het vroegere huis van Sjahrir. In deze auto bevond zich dr Koets die aan dr Gani (de hoogste op Batavia aanwe zige Republikeinse functionaris) per brief mededeling deed van het besluit van de Regering, dat ze zich niet meer gebonden achtte door het bestand. En hiermee was, zoals het heet, ,,de teerling geworpen." Het stadsbeeld van Batavia heeft de politieke spanning van de laat ste weken nauwelijks geregistreerd. Eerst de afgelopen Zaterdag was voor een goede opmerker enige ver hoogde militaire actie te bespeu ren; ze was echter van die aard dat men gemakkelijk kon denken aan alleszins begrijpelijke voorzorgs maatregelen, gegeven de politieke spanning. Wie hierdoor niet ver ontrust wilde worden, behoefde het ook niet te zyn. Op Zondagochtend, de 21ste raakte echter in beperkte kring een marine-circulaire bekend met duidelijke aanwijzingen in de richting van een op handen zynde actie. In de loop van de avond werden de aanwijzingen duidelijkr. Op het Koningsplein begonnen de motoren van de tanks te draaien, in vele militaire gebouwen (en er zijn er heel wat!) brandde licht en ook in het Paleis scheen van buitenaf meer beweging dan gewoonlijk. La ter bleek dat men om elf uur be gonnen was met de bezetting van Indonesische brief Republikeinse instellingen, gebou wen. vitale bedrijven en de aan houding van een aantal personen, waarvan thans de meesten weer zyn vrijgelaten. Bh' het verhoor van een van de studenten in het Indone sische studentenhuis trachtte één van hen te ontvluchten; hij werd door een viertal kogels getroffen en overleed enige dagen later. r~)lT is voor zover bekend het enige ernstige incident ge weest. Toch zgn er onnodig lichte mishandelingen gepleegd en de be jegening die de aangehoudenen on dervonden, moet in bepaalde geval len nog wel wat te wensen hebben overeglaten, vooral als men deze beziet in het licht van de dagorder van Spoor. In elk geval heeft men ook tegenover vrij hooggeplaatste Republikeinse regeringsambtenaren verzuimd de elementaire beleefd- hidsvormen in acht te nemen, het geen niet te verwonderen valt, als men de mentaliteit van deze tot aanhouding uitverkorenen kent. Men kan er zeker van zijn, dat deze incorrecte handelingen bij de Indo nesiërs breed uitgemeten zullen worden, dat men zich gegriefd en beledigd zal voelen en dat men zgn haatgevoelens zoals gewoonlijk zal opkroppen. Hoe onbelangrijk de in cidenten op zichzelf ook moge schijnen ze bepalen in sterke mate de stemming en de gevoelens jegens de Nederlanders en in zovrre zijn ze zeker niet onbelangrijk. De stemming onder de Hollanders hier schommelt tussen vreugde dat er eindelijk eens op „die Inlan ders" wordt losgeslagen en onlust dat het zover is moeten komen. Uiteraard is de laatste categorie de kleinste. Op het onvermydelyke van de acties legt men hier in Europese kringen sterk de nadruk, ook in die welke zich „progressief" noemen. In allerlei toonaardne en met ver schillend accent hoort men hier zeggen: „het móést, het móést, het móést Merkwaardig is dat zelfs zeer be zonnen lieden, na het vallen van de beslissing een gevoel van opluch ting hebben gehad. DE impasse heeft inderdaad te lang geduurd. Te lang heeft men in Batavia en in andere steden, onder zéér slechte omstandigheden geleefd in een gevoel van afwach ting en spanning, van geen zaken te kunnen doen, ook niet in de let terlijke zin des woords en hoe lan ger hoe meer is dit gevoel ondra gelijk gebleken. Daarby heeft men, weinig geschoold als men in dit op zicht is, zich niet bekommerd of niet willen bekommeren om het po litieke spel, dat, zo meende men, over de hoofden van de belangheb benden heen gespeeld werd. In elk geval had men er als „realist" („wy staan met beide benen op de grond") geen enkel gevoel voor. Als men de Hollandse samenleving hier hoort, spreekt en ziet, beseft men eens te meer, hoe de Indische regering met haar verzoenende, be- trekkelük progressieve politiek, in een vacuum heeft moeten leven en hoe de regering en de Indische sa menleving elkaar nü, eindelijk voor het eerst wat genaderd zgn. Of de Indische regering tenslotte bezweken is (onder de druk der on dernemers, naar men zegt) of dat zU zelfstandig tot andere Inzichten is gekomen? Men weet natuurlijk nooit precies waar de grenzen lig gen. In lek geval kan men dit in het midden laten en er toch zeker van zijn, dat de regeringspersonen deel gehad hebben aan de algemene stemming, die bepaald werd door het besef dat de toestand onoplos baar was, dat do impasse niet te doorbreken was met onderhandelin gen. Het is bekend, dat verschillen de regeringspersonen psychisch ge leden ohbben onder do loodzware druk die de impasse op op hen leg de. Het is mogeiyk dat ook zy hu iets van opluchting voelen vooral nu de operatics zich zonder veel bloedvergieten hebben voltrokken. XTr zullen maar weinigen ziin zo- als die handelsman die zich de vraag stelde: „oorlog, goed, maar wat dan? We zullen „winnen" na tuurlijk, maar als de militairen hun plicht gedaan hebben, kunnen wij dc bloedvlekken uitwassen en je weet hoe moeilgk die uit de kleren gaan". Een Hollander als hy die het gevoel heeft weer in een andere, persoonlijke impasse te zgn geko men, zal weinig opluchting voelen, omdat hij weet dat andere, niet di rect realiseerbare waarden onher roepelijk vernietigd zullen worden en dat vooral gescheiden wordt wat bij elkaar hoort: een bepaalde soort Indonesiërs en een bepaalde soort Nederlanders. Een Republikeins ambtenaar zei: „Ik zal mijn persoonlijke vriend schappen niet verloochenen, maar, evenmin myn instinct als Indone siër, daarom heb ik elke samen werking met Nederlanders verbro ken". Hij voegde eraan toe dat dit de algemene stemming onder de in tellectuelen was. „Voor mg", zo ging hij voort, „liggen de verhou dingen anders dan voor jullie Ne derlanders die nu in twyfel verke ren en voortdurend de gevolgen van de geweldsmethode afwegen tegen de directe voordelen; wat mij betrft, al mijn twijfel aan de Repu bliek (en ik kan je verzekeren dat dit al te vaak is geweest) ben ik I kwijt, alle critiek is weggevaagd, ik weet nu beter dan ooit waar ik sta j en dat geeft bij alle spanning een gevoel van zekerheid", Dr. Ganl, de republikeinse vice- president, heeft tegen do vertegen woordiger van A.F.P. gezegd: „Ik weet, dat de Nederlandse re gering de Nederlandse autoriteiten te Batavia opdracht gegeven heeft met mij in contact te treden. Ik wacht hun bezoek: aan hen ls do eerste stap". Dr. Gani heeft nog geen enkel contact met hoge Nederlandse autoriteiten gehad. Evenmin heeft hij opdrachten van Djogja ontvan gen. Dc reacties te Makassar over het bericht, dat Nederland de resolutie van dc Veiligheidsraad aanvaardde, waren uiteenlopend. Er was onmis kenbaar enige verwarring te con stateren, hetgeen verklaard moet worden, zo meldt Ancta, door de veronderstelling, dat dc Republiek niet in staat zou blijken haar strijd organisaties in do hand te houden. Tegenover algemene opluchting in Indonesische kringen over het feit, dat verder bloedvergieten beperkt wordt, betreuren deze kringen het, dat thans een precedent geschapen is, waardoor de Veiligheidsraad tel kens bij conflicten tussen separatis tische cn andere bevolkingsgroepen binnen het rijksverband voor ver zoeken van overeenkomstige aard geplaatst kan worden. A.F.P. meldt verder dat Ganl aan Sjahrir een telegram heeft ge zonden van de volgende inhoud: „Rond de door de Nederlanders bezette steden handhaaft het repu blikeinse leger zijn strijdmethoden. Het bevel tot het staken der vijan delijkheden zoals het door dr. Van Mooie is gegeven, betekent, dat de Nederlanders niet verder zullen op trekken, maar wel voort zullen gaan met hun zuiveringsacties. Dit impliceert de mogelijkheid, dat liet bevel tot het staken der vijandelijk heden illusoir is. Deze toestand moot duidelijk ter kennis worden gebracht van de vreemde mogend heden en van de Veiligheidsraad. Het bevel tot het staken van het vuren, dat door de republikeinen is gegeven, houdt geen enkele beper king in", aldus het telegram. De Republikeinse regering heeft in een officieel radiotclcgram uit Djog ja de voorzitter van de Veiligheids raad der U.N.O. er van in kennis gesteld, dat de Nederlandse troepen dc order „staakt het vuren" zes maal hebben overtreden. De Republiek precisieert deze gevallen als volgt, de bezetting van Gómbong, het bombar dement van. Pingit op Dinsdag 5 Augustus 16 uur. een lucht verken ningsvlucht ten Zuiden van Malang, de bezetting van Grissee op Oost- Java en acties op Madocra en Suma tra. Een Nederlands communiqué uit Batavia meldt, dat de Republikeinen drie maal het bevel „staakt het vu ren" in de wind hebben geslagen. Al deze overtredingen van Repu blikeinse zijde hadden plaats bij Soc- rabaja. Tc Watadoekon. werd met automatische wapens op een Neder landse post gevuurd. Te Gemolkerep en Modjokasri werden Nederlandse detachementen door groepen van 200 a 300 Republikeinen aangevallen. Verder wordt in dit communiqué ontkend, dat Gombong na het bevel tot het staken van het vuren is be zet. De plaats werd 4 Augustus bezet, aldus het communiqué. Nog geen 24 uur na dc vernieti ging van een arsenaal van verzetslie den door Britse sappcurs te Jeru zalem. hebben Joodse verzetslieden het arbeidsbureau opgeblazen. Het gebouw werd door een tijd bom verwoest. Een van de slacht offers, een Britse politieagent, trachtte de bom uit het gebouw te verwijderen. Jeruzalem schudde door de explosie op zijn grondves ten. Van officiële zijde wordt mede gedeeld. dat voor Joodse wijken te Jeruzalem de avondklok van sche mering tot dageraad weer is afge kondigd. Later is nog officieel me degedeeld, dat twee Britse politie agenten onder het puin gevonden zijn, zodat in totaal drie personen bij de explosie het leven gelaten hebben. De grootste Oostenrijkse olieraffi naderij te Lobau in de Sovjet-zón« is door Russische troepen overge nomen. Dc raffinaderij, die toebe hoort aan dc östcrreichische Minc- ralölwerkc en waarvan do Shell cn de Socony Vacuum Company van New York dc meeste aandelen be zitten, werd op 1 Augustus door Russische militairen bezet. Later arriveerden Sovjet-func tionarissen, die de employé's bijeen riepen en een proclamatie voorla zen, waarin werd vastgesteld, dat de raffinaderij eigendom van de Sovjet-Unie was geworden. Ver schillende employé's werden om politieke redenen ontslagen. Britse, Amerikaanse en Franse autoriteiten te Wenen spraken hun grote verwondering uit over de Sovjet-maatregel, daar de commissie voor het Oostenrijkse vredesverdrag nog steeds de Oostenrijkse olie- activa als een van de belangrijkste kwesties moet ontrafelen. j Opklaringen Weersverwachting van De Bilt, 3 geldig van Woensdagavond tol Donderdagavond Rog plcitselijk regenbuien, J l vooraf in de nacht. Daarna zwaar q bewolkt met opklaringen. Iets f hogere temperatuur. Matige aan 'i 'le kust vrij krachtige wind tus-f i sen Zuid-West en Noord-West. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1