DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Groot-Brittan je haalt opnieuw de buikriem aan PERKY J Australië en U.S.A. bereid te bemiddelen Amerikaanse films worden onbeperkt toegelaten UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL TOEZICHT OP VERDELING VAN DE ARBEIDSKRACHTEN Europa's langzaam herstel oorzaak Spiegel der wereld Spaanse republikeinse regering afgetreden Nadjamoeddin naar Amerika Ook sultan Hamed II op reis? Riouwraad plechtig geïnstalleerd Treinramp in Tsjecho- SJovakijc Bioscoopbond was niet ingelicht Mr. Teppema sprak met Chifley Als je in het veen zit... Groente uit Italië? Franse regering tegen prijzenherziening Toch goud in bodem van Veluwe? Negentien Joden door bejaard echtpaar verraden Eekhout deed alles in een droom Gironummer 510330 Bank; R'damsche Bank Posthui 9 Abonnementsprijs: 0J1 per week oi 1— per kwartaal Losse nummera 10 ct. Donderdag 7 Augustus '47 Nr. 714 6e Jaargang Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Opnieuw heeft premier Attlee drastische bezuinigingsmaat regelen aangekondigd» ditmaal tijdens de debatten over de binnenlandse economische toestand, die gisteren in het Lager huis zijn begonnen. Het leger zal worden ingekrompen, benzine toewijzingen worden verminderd, het reizen naar het buiten land beperkt, de import-quota voor luxe-artikelen, hout en levensmiddelen verlaagd en de productie van niet direct nood zakelijke artikelen stopgezet. De beoogde verhoging van de export zal enige opoffering van de individuele vrijheid met zich meebrengen voor de ondernemers en arbeiders, aldus Attlee. Er zal een tijdelijk toezicht worden ingesteld op de verdeling der arbeidskrachten, om het indienstnemen van arbeiders voor minder belangrijk werk te beperken. lars worden meegerekend. Voor de eerste zes maanden van 1947 be droeg ons tekort aan Amerikaanse dollars 405 millioen pond sterling. Er is evenwel een verschil tussen een ernstige stemming en een pa niekstemming. In de U.S.A. heb ben wy 250 millioen pond sterling van ons crediet uitstaan en in Ca nada 125 millioen pond sterling, terwijl wij nog een reserve van 600 millioen pond sterling bezitten", al dus Attlee. De premier Attlee deelde mee. dat Marshall het Britse voorstel tot een Brits-Amerikaanse bespre king over de Britse dollar-positie had goedgekeurd. Hoger productie Hierna maakte Attlee de maat regelen bekend, die de regering dacht te nemen om de economische toestand het hoofd te bieden. Een van de belangrijkste dingen is. de binnenlandse hulpbronnen verder te ontwikkelen. „Wij moeten zoveel mogelijk van deze hulpbronnen aanwenden voor de wederopbouw en de ontplooiing van de voornaamste industrieën, de export van goede ren en de productie van datgene, waardoor wij onze import kunnen beperken. De productie van niet direct benodigde artikelen moet stopgezet worden. In de tweede plaats moet de totale productie zo danig opgevoerd worden, dat Groot-Brittannië in de kortst mo gelijke tijd op eigen benen kan staan. Ten derde moet voortgegaan worden met plannen ter uitbreiding van de productie in de koloniën van het Keizerrijk", aldus Attlee. Het beoogde exportcijfer voor dit jaar kon niet worden bereikt. Het cijfer voor 1948 zou 140 zijn ver geleken met 1938, en tegen medio 1948 opgevoerd moeten worden tot 160 tegen het eind van dat jaar. „Dit zal", zo zeide Attlee, „enige opofferingen van indi viduele vrijheid met zich mee brengen voor werkgevers en werknemers. Wij zullen zekere controlemaatregelen moeten nemen ten aanzien van het in dienst nemen van arbeiders. Het zou nodig kunnen zyn, om het indienstnemen van arbei ders voor minder belangrjjk werk te beperken". Nadat de vroegere minister van koloniën Oliver Stanley (cons.) het debat had geopend, stond Attlee, onder een storm van toejuichingen van de regeringsbanken, op, om zijn aangekondigde „crisis-rcde" te houden. Hij begon met een alge meen overzicht van wat in de pe riode dat Labour aan het bewind is geweest werd bereikt. Wel zal de dollar-lening aan het eind van het Jaar uitgeput zijn, zo zei hij, maar de dollars zijn niet verspild. In de afgelopen twee jaren waren de prestaties van die aard geweest, dat het land er trots op kon zijn. Het langzame herstel van Europa en de grote verplichtingen in hot buiten land hadden Groot-Brittannië's herstel echter tegengewerkt en konden ook niet onder contróle gebracht worden. Het totale nadelige saldo van de betalingsbalans 400 millioen pond sterling in 1946 was in de eerste helft van dit jaar gestegen tot iets meer dan het jaarlijkse ge middelde van 700 millioen pond sterling. ..Voor het jaar 1916 be droeg ons totaal tekort aan dollars minder dan 350 millioen pond ster ling. zelfs indien de Canadese dol- Accoord te Bied T-T ET verdrag A dat Bulgarije en Joegoslavië Za terdag in Bied hebben gesloten i zou cen rusti«er k I wereld hebben jmW&éI kunnen schokken VSil rompS in clc onzc heett E-sJb Tpfc* 5 de ondertekening wKfÈmm geen bijzondere aandacht getrok ken. Deze overeenkomst is niet zo zeer een verrassing de belde landen, met sterke communistische inslag, waren elkaar in de Griekse kwestie al zeer dicht genaderd als wel in zekere zin een curiosum. Partijen golden tot voor kort als aartsvijanden en waren dat nog in de laatste oorlog (beide door Duitsland bezet, vocht Joegoslavië voor de geallieerden, Bulgarije voor de As). Zulke wonderen bewerkt de Sowjet-Unie zonder veel moeite; men kan moeilijk zeggen dat de Russische politiek niet efficiënt is. De inhoud van de overeenkomst is zeer vérstrekkend: zij voorziet ln een verdrag van wederzijdse bij stand en de nauwste samenwerking in economische, politieke en cultu rele aangelegenheden; de visa worden afgeschaft, bezittingen in het grensgebied worden gemeen schappelijk eigendom en men hoopt tot een tol-unie te komen. Verder ziet Joegoslavië af van de oorlogs schatting van 25 millioen dollar die het volgens het vredesverdrag van Bulgarije te goed heeft. Het is, kortom, niets minder dan een broe derschapsverdrag. MEN zou zeer verheugd kunnen ziin dat op een zo soepele en tegelijk grondige wijze een van de belangrijkste Balkan-tegenstellin gen uit de wereld wordt geruimd, ware het niet dat in cen enkele zinsnede uit het verdrag een on verholen vijandschap tegenover Griekenland tot uiting kwam. „De beide landen zullen nauw met el kaar in contact treden ten aanzien van de herhaalde provocaties aan de grens door de Griekse regering," zo staat er. Waarmee dan waar schijnlijk bedoeld wordt de eindelo ze actie tegen de guerillaleger9. die. volgens het rapport van de U.N.O.- commissie, uit Joegoslavië en Bul garije Griekenland binnenkomen... Het is geen wonder dat men in Athene van een dergelijk verbond aan zijn nauwelijks verdedigbare Noordgrens geducht is geschrok ken. Men zegent het uur waarop Amerika zich Griekenlands lot heeft aangetrokken. Zo begint onze na-oorlogse we reld stoeds meer vorm te krijgen. Op de Balkan zow/1 als in Duits land, op Korea, en waar nog meer de invloedssferen van Rusland en Amerika-Engeland aan elkaar grenzen, wordt de scheidingslijn steeds scherper getekend. In deze situatie zullen eventuele conflicten moeihik gelocaliseerd kunnen wor den. Een Plaatselijk conflict zon on middellijk een wereldconflict kun nen worden. De Groten van beide zijden zijn daarom nu wel genood zaakt om hun greep op de grens gebieden steeds te versterken, op dat niet een der satellieten de crisis doet uitbreken, die noch Rusland, noch de westelijke mogendheden op dit ogenblik wensen. AD INTERIM Lager uitgaven Vervolgens sprak Attlee over voorstellen tot beperking van uit gaven. De totale sterkte van de ge wapende strijdmacht zal tegen Maart 1948 tot 1.007.000 man te ruggebracht zijn. In verband met deze beperking van de strijdmacht was een grondig onderzoek inge steld naar de Britse defensie-poli tiek in de toekomst. Verder deelde Attlee mede, dat de regering voornemens is de toewijzing voor benzine voor particulieren met een derde te verminderen en extra- toewijzingen (zoals voor dokters) met 10 De toewijzing van ben zine voor commerciële voertuigen zal eveneens met 10 verminderd worden. Voor reizen naar het bui tenland zuilen in plaats van 75 pond sterling per jaar 35 pond sterling per 14 maanden toegestaan worden. Voor de invoer van luxe-artikelen zal een verlaging van 5 millioen pond sterling gelden. De invoer van hout zal met 10 millioen pond ster ling verlaagd worden. De invoer van levensmiddelen zal met 12 mil lioen pond sterling per maand wor den beperkt. De regering zal alles in het werk stellen om de levensmid delenrantsoenen te handhaven. In dien deze echter zouden moeten worden verlaagd, zal een zodanige regeling getroffen worden, dat voor zware arbeid hogere rantsoenen be schikbaar gesteld worden. Versobe ringsmaatregelen voor restaurants en hotels zouden in ieder geval on middellijk ingaan. Er zal strenger toezicht gehouden worden op parti culiere en openbare kapitaalsinves teringen. Het programma zou uitge breid moeten worden, waarbij in de eerste plaats prioriteit verleend zou worden aan het bouwen van huizen voor arbeiders in essentiële bedrij ven. Attlee deed een beroep op de arbeiders niet aan te dringen op loonsverhogingen. „Niet onze schuld" De voornaamste oorzaken van de huidige economische positie van Groot-Brittannië zijn, zo besloot Attlee, gcIegL.i buiten het bereik van welke regering dan ook. De re gering heeft zonder twijfel, even als andere regeringen, enkele fou ten gemaakt. Een conservatieve re gering zou ook fouten gemaakt hebben. „Vandaag zijn wij gewik keld in een slag om Groot-Brittan- nie, die niet door enkelen kan wor den gewonnen. Dit vereist de geza menlijke inspanning van de gehele natie. Ik ben vol vertrouwen, dat de natie dit zal willen doen, zodat wij nogmaals zuilen overwinnen." Ziliacus, die deel uitmaakt van de oppositie binnen Labour, drong er nogmaals op aan meer samenwer king te zceken met Oost-Europa, om minder afhankelijk te zijn van Amerika. De Spaanse communistische par tij heeft zich uit de Spaanse rege ring in ballingschap teruggetrok ken. Hierna heeft de eerste minis ter Llopis zijn ontslag aan presi dent Barrios aangeboden. Deze heeft het ontslag aanvaard. De crisis werd reeds verwacht sinds de so cialistische partij tot de conclusie was gekomen, dat alle anti-Franco elementen zich zonder dc commu nisten moesten verenigen. MET BEZORGDE GEZICHTEN stond gisteren een menigte voor Downingstraat 10, waar voortdurend ministers aon- en afreden voor de doorlopende conferentie die aan Atttee's „crisis-rede" voorafgingen. Aneta verneemt uit Makassar, dat de minister-president tan Oost- Indnnrsië, Nadjamoeddln, vla Bata via naar Amerika zal vertrekken. Hy zal waarschijnlijk vergezeld worden door dc ministers van bin nenlandse zaken en van voorlich ting. Het ligt in de bedoeling, dat de Oost-Indonesische ministers con tact zullen maken met mr. E. N. van Kleffens om hem van advies te dienen bii de behandeling van de Indonesische kwestie. Voorts is het niet onmogelijk, dat sultan Hamed 11 tan West-Borneo volkomen op eigen initiatief naar Amerika zal reizen. Maandag is de Riouwraad door de resident van Riouw plechtig ge ïnstalleerd. Na diens rede nam de voorzitter van de Riouwraad. Mo hammed Apat, het woord, die de dank van de raad overbracht aan de-regering voor de verleende auto nomie. Radio Praag meldt, dat minstens zestien personen om het leven zijn gekomen door dc ontsporing van cen sneltrein op weg \an Praag naar Banski. 45 personen werden gewond. I-Iet ongeluk is te wijten aan het feit. dat dc trem het sta tion van Sekul zonder vaart tc minderen binnenreed. De trein ontspoorde toen op de wissels en de machine sloeg over de kop. De machinist en dc stoker zijn gear resteerd. Dinsdagmiddag is te Winters wijk dc tentoonstelling ..De Ach terhoek bouwt en herstelt" offi cieel geopend door de wih Com missaris der Koningin in de prov. Gelderland, baron mr. W. F. F. van Verschuer. Naar wij vernemen is tot Con sul-Generaal te Singapore benoemd de heer H. M L. Winkelman, tot voor kort tijdelijk zaakgelastigde in New Delhi. De kapokmatrassen-faorick van de Pol te Oostzaan is gistermiddag omstreeks twaalf uur door brand verwoest. Neerlands tweede koopvaardijschip, het motorpnssnfiicrsschip Willem Ruys" van de N.V. Rottcrdamsche Lloyd, nadert zijn voltooing. Men hoopt het schip, dat onder commando van kapitein C. Vellinga komt te staan, begin September van Vlissingcn naar Rotterdam te kunnen dirigeren, waar het in een droogdok zat worden opgenomen Voor het verven van de romp. Het zal vermoedelijk wel October wor den alvorens de „Willem Ruys" gaat proefvaren Ingezonden mededclinc Utrechtschestraat 14, Tel. 5294 HEEFT HEDEN HAAK HEUKEN GEOPEND en biedt U vele nieuwe snufjes In een officiële radio-uitzending is gisteren cen Australisch aanbod om samen met de U.S.A. te bemiddelen aan dc regering der Republiek overge bracht. Walter Footc. dc Amerikaanse consul-generaal te Batavia heeft gis teren. via Radio-Batavia het Amerikaanse aanbod van „goede diensten" aan Djogja meegedeeld. Marshall heeft op een persconferentie tc Washing ton verklaard, dat dc U.S.A. bereid zijn een bemiddelingscommissic naar Indonesië te zenden, wanneer beide parlücn daarmee bun instemming heb ben betoond. Op dc vraag, of dc ten aanzien van Indonesië gevolgde poli tiek oen precedent vormt voor andere onrustige gebieden, antwoordde Marshall: „Ik kan geen poging doen deze vraag tc beantwoorden. Tot op heden is dat kwaad al voldoende. Ik kan niet zeggen, dat w(J van plan zijn alle geschillen by te leggen". De Motion Picture Export Association uitvoervereniging voor films uit de Verenigde Sta ten, waarvan de grootste Ame rikaanse filmondernemingen lid zijn) heeft bekend gemaakt, dat de Nederlandse regering beslo ten heeft het ministerieel besluit, waarbij bepaald was. dat in Ne derlandse bioscopen ten hoogste achtentwintig speelweken per jaar films uit de Verenigde Sta ten vertoond mogen worden, op te heffen. De beslissing werd gepubliceerd door de president van de M.P.E.A., Eric Johnston, die telefonisch op de hoogte was gebracht door de am bassadeur der U.S.A. in Nederland. Baruch. De mededeling van Johnston hield verder in. dat de „nieuwe overeen komst tot stand is gekomen bii een onderhoud tussen Baruch en J. H. Reinink. secretaris-generaal van het Nederlandse ministerie van Onder wijs. Kunsten en Wetenschappen." Er is volgens het Amerikaanse bericht ook onderhandeld met een grote productiemaatschappij in de Verenigde Staten aangaande ten minste één en mogelijk twee semi- documentaire films over Nederland. Van bevoegde departementale zijde verneemt het A.N.P., dat liet totaal-bedrag aan deviezen, dat voor films uit de Verenigde Staten beschikbaar blijft, niet verhoogd wordt. De heer J. G. J. Bosman, direc teur van de Nederlandse Bioscoop bond, heeft medegedeeld, dat het ministeriele besluit aangaande de beperking van speelweken voor Amerikaanse films voor een jaar van kracht was en dat de minister de geldigheid niet verlengd heeft. Met betrekking tot nieuwe maat regelen was officieel nog niets be kend. De heer Bosman meende in tussen te künnen verzekeren, dat de Bioscoopbond er naar zou streven, dat die maatregelen worden getrof fen, welke in het belang zijn van het Nederlandse filmbedrijf. Vol gens hem zou de meerderheid der exploitanten niet aarzelen maatre gelen te sanctionneren, welke ertoe leiden, dat de ondernemingen in Ne derlandse handen blijven. Ook al zouden deze maatregelen in eerste instantie wellicht een nadeel bij de exploitatie betekenen. De bond zal een billijke verdeling der deviezen nastreven. Engelse phytopathologen heb ben in Nederland studie gemaakt van de bestrijding van de colorado kever, zijn overtuigd van de kracht der bestrijding en waren onder de indruk van de in Nederland bereik te resultaten. ONDERHOUDSWERK TABOE! en de minister sloopte het weer De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, de heer L. Neher, heeft zich in een circulaire tot de burgemeesters van alle gemeenten gewend, om bij hen aan te dringen op een strenge handhaving van een door hem uitgevaardigd besluit, volgens hetwelk met ingang van 1 Augustus tot 31 October het verle nen van goedkeuringen voor onder houdswerkzaamheden wordt stop gezet. Deze maatregel is noodzake lijk omdat onderhoudswerk in het algemeen zeer arbeids-intensief is, terwijl thans alle arbeidskrachten noodzakelijk zijn om vergroting van de wóningvoorraad mogelijk te ma ken. In dezelfde brief doet de Minis ter een beroep op de burgemeesters niets achterwege te laten, om ook het zwarte bouwen tegen te gaan. De minister deelt in dit verband mede, dat hij kort geleden ln zeven gevallen van zwart bouwen besloten heeft de afbraak van hetgeen reeds was opgetrokken te gelasten. Makreel wordt tien cent duurder De prijs voor gerookte of ge stoomde makreel is met 10 cent ver hoogd. De maximumverkoopprys is thans vastgesteld op 1.45 per kg. netto. Het bedrijfschap voor vis serijproducten heeft tevens bepaald, dat in het belang van de afzet klei ne kabeljauw tot 35 cm en schelvis tot 30 cm. gerookt of gestoomd mo gen worden. Voor deze vissoorten gelden de volgende maximumver koopprijzen 1.10 resp. 0.95 per kg. netto. Mr. P. E. Teppema. de Nederland se gezant te Cambcrra. heeft gisteren de Australische minister-president. Chifley, bezocht om hem te spreken over de Australische boycott op Ne derlandse schepen. Beider commen taren na afloop van het onderhoud waren nogal tegenstrijdig. Chifley zei tegenover de pers, dat tijdens de discussie de situatie in In donesië was besproken en de Neder landse handel met Australië, doch een officieel protest tegen het eerder genoemde verbod had hij niet ont vangen. Van ziin kant verklaarde mr. Teppema. dat de actie van de bond van vakverenigingen de ern stigste gevolgen dreigde te hebben voor dc betrekkingen tussen Neder land en Australië. Hij uitte de hoop. dat de Australische regering het hare zou doen om dit verbod op te heffen Radio-Djogja heeft gisteravond een nieuwe schending van het be stand door de Nederlanders gemeld. Uit officiële bron werd meegedeeld, dat de Nederlandse troepen van Gombang uit verder opgerukt zijn naar Karanganjar Het comité, vertegenwoordigende de Daerah Istimewa Soematcra Ti- moer (Sumatra's Oostkust) heeft in een teiegram de aandacht van de Nederlandse regering er op geves tigd, dat zij geen onderhandelingen over dit gebied met de Republiek er kent. indien niet voorafgaand over leg is gepleegd met de vertegen woordiging der bevolking. Het tele gram was namens het comité gete kend door dr. T. Mansoer. Naar eerst thans bekend wordt, is te Bandoeng onmiddellijk bij het be- De veengebieden Groningen. Dren te en Overijssel stonden de afgelo pen week extra in het teken van de tutf. Ter voorbereiding van een nieuwe prijzenbeschikking werd van overheidswege ieder transport van turf in de genoemde gebieden ver boden. Niettemin werden er toch pogingen ondernomen om turf te vervoeren, hetgeen aanleiding gal' tot een vijftigtal processenverbaal. Uit vrachtauto's langs de wegen werden ca. 225.000 stuks pers- en 300.000 stuks baggerturf in beslag genomen. Hetzelfde lot trof de in houd van een 25-tal turfschepen, te schatten op 2*4 millioen turven. Het vervoersverbod is thans op geheven en een nieuwe beschikking, welke in werking trad op 31 Juli 1947, bepaalt, dat buiten de veen- districten geen turf mag worden verkocht anders dan door tussen komst van erkende handelaren. Di recte verkoop van verveners aan verbruikers is alleen nog toegestaan binnen de veengebieden. De Ondervakgroep import van Groenten en Fruit heeft in ver band met de komende onderhan delingen inzake het handelsver drag met Italië nogmaals de aan dacht van de bevoegde autoritei ten gevestigd op het belang van de groenteïmport uit Italië in de periode \an half N"o\ember tot eind Maart. De ondervakgroep heeft dit gedaan met het oog op de in die periode hier te lande heersende schaarste aan groenten, welke het vorige jaar en andere jaren lot exhorbitant hoge groen- tenprijzen leidde met alle daaruit voortvloeiende moeilijkheden. gin van de politiële actie op 21 Juli j.l. tegelijk met verscheidene figuren uit de Indonesische wereld in verze kerde bewaring gesteld dc heer Koch, voorzitter van de Nederlandse progressieve groep en cen bekend journalist van vooruitstrevende rich ting. De heer Koch, die een der ver tegenwoordigers was van de pro gressieve groep op de conferentie van Pangkalpinang, werd aangehou den op last van dc militaire autori teiten. Het blijkt moeilijk, omtrent de motieven tot dc/.e aanhouding, die te Bandoeng en ook elders in pro gressieve kringen veel opzien wekte, concreet uitsluitsel te verkrijgen, doch voor zover Aneta vernam, is zij geschied op grond van de om standigheid, dat de heer Koch te Bandoeng adviseur was van enkele Indonesische verenigingen. Naar aan leiding van stappen, dor het bestuur van de progressieve groep bij dc re gering ondernomen, heeft men zich van hoger hand met de zaak be moeid, met het resultaat, dat de Re- comba voor West-Java onmiddellijk een onderzoek heeft ingesteld. Dit heeft reeds tot vrijlating van dc heer Koch geleid De Chinese consul-generaal te Ba tavia, Tsjiang Tsjia Toeng. heeft in een radiotoespraak zijn grote teleur stelling uitgesproken over de hou ding van de Republikeinen tegen over de Chinezen. Hij verklaarde, dat in tegenstelling tot Republikein se beweringen, de Chinezen nergens partij hebben gekozen voor de Ne derlanders. ,.Dc onderdanen van de Republiek, aldus de consul-generaal, schenen alle haat over te dragen op de Chinezen, toen zij de vlag van China op de huizen van de Chinezen zagen". Hij raadde de Chinese ver eniging te Djogja aan om te trach ten de Republikeinse regering tot het inzicht tc brengen, dat zij in dit op zicht beneden de maat van een be schaafd volk bleef. Het Franse kabinet heeft de overeenkomst tussen de werkge- versbond en het algemeen vakver bond afgekeurd met het oog op het inflatiegevaar. Volgens de overeen komst zouden de lonen met 11 pro cent worden verhoogd. Wat de prij zen betreft heeft het kabinet zich uitgesproken tegen een algemene herziening daarvan. Het handhaaft echter zijn besluit in de naaste toe komst de pryzen van bepaalde goe deren, waarvan de productie niet langer lonend is, tc herzien. Het besluit van de Franse rege ring wordt zowel door de werkge vers als door het vakverbond sterk gecriti5ccrd. Beide bonden zullen afzonderlijk en onderling hun hou ding bepalen. De werkgevers ver gaderen Donderdag en het vakver bond Maandag a.s. Aardappelmeel naar Engeland Als resultaat van onlangs ge houden besprekingen tussen een Nederlandse delegatie cn verte genwoordigers van het ..Ministry of Food" in Engeland is een rege ling tot stand gekomen betreffen de de export van aardappelmeel, speciale aardappelmeel producten en dextrine naar Engeland voor het seizoen 1947*4S. Als gevolg van deze regeling kan de Nederlandse industrie per 1 September a.s. beginnen met de aflevering van 50.000 ton aardap pelmeel en aardnppelmcelproduc- ten naar Engeland. Kans op nieuwe onderzoekingen Hoewel het onderzoek dat de mi nister van Economische Zaken enige maanden geleden heeft laten instellen in verband met de goud vondsten op de Veluwe cen aanvan kelijk vry onbevredigend resultaat heeft opgeleverd, bestaat er, zo vernemen wij, toch nog een rede lijke kans dat binnenkort op de Veluwe nieuwe onderzoekingen op grotere schaal zullen worden ge daan. Men heeft naar aanleiding van officiële bodemproevcn in samen werking met de geologische stich ting te Haarlem dc structuur van do Veluwe-bodem nog eens aan een uitgebreid onderzoek onderworpen. Hieruit bleek dat van de onlangs genomen grondmonsters die elk een redelijke hoeveelheid goud en zilver bevatten, vrijwel alle afkomstig waren uit de omgeving van een thans verdwenen grote zij-arm van de Ryn. In verband hiermede be staan plannen om de bodem ln de buurt van deze vroegere arm aan een grondig onderzoek te onder werpen, daartoe zal men boringen tot enige tientalion meters diep wil len verrichten. Wfj vernemen hier omtrent nader dat het Rijk echter weinig genegen is do onderzoekin gen voor zy'n rekening te nemen en dat het meent, dat dit werk door partieulicro firma's moet worden verricht. Een 70-jarige vrouw, Maria van Geel en haar 58-jarige tweede echt genoot Cornells Pouw uit Amster dam, die gedurende de Duitse bezet ting aan de Amsteldyk te Amster dam cen pension exploiteerden, had don zich gisteren voor het Amster damse Bijzonder Gerechtshof te ver antwoorden wegens het verraad van verscheidene Joden. Pouw zelf erkent, dat hij ten min ste negentien Joden aan de S.D. heeft overgeleverd. Hij nam deze Joden in huis, incasseerde het pen- siongeld voor cen of meer maan den en leverde hen dan ten spoedig ste, soms reeds na enige uren, aan de Duitsers uit. De advocaal-nscaal mr Janssen eiste tegen beiden een gevangenis- stiaf van 20 jaar. De president be paalde de uitspraak op 18 Augustus. Ik deed alles in een droom, ver klaart de 47-jarige letterkundige Jan H. Eekhout voor het tribunaal te Leeuwarden Er is hem heel wat ten laste gelegd, Hh was lid van de N.S.B., hij adviseerde het nationaal- socialistisch gezinde hoofd van de afdeling „Boekwezen" van het de partement van volksvoorlichting en kunsten op welke wijze men het best tot de oprichting van een na- tionaal-socialistisch schrijversgilde kon komen. Hij stelde zich ter be schikking van Gocdewaagen als lei der van dc vakgroep letterkunde. Hij schreef in verschillende natio- naal-socialistische bladen. Tot het werk dat hy tijdens dc bezetting uitgaf behoort Groot-Duitse Dicht kunst. Toen Eekhout in 1943 naar Leeuwarden verhuisde, betrok hy een Joodse woning. ,,U stelde Uw gaven in dienst van dc vijand. Op alle mogelijke manieren bent U hun van dienst geweest. U had moeten inzien dat de Duitsers U op litte rair gebied voor hun wagen span den," zei dc president. De raadsman van Eekhout doelde mede dat deze na de bevrijding van het ene Duitse kamp naar het andere was overge bracht. Tenslotte kwam hij in een kamp in ons land terecht. H(j wordt thans in een sanatorium in VVezep verpleegd. In verband met de ge zondheidstoestand vroeg hy het Tri bunaal zyn cliënt een lichte straf op te leggen. Het Tribunaal adviseerde daarop internering tot 1 October 1947. Deze week: alleen tabaksbonnen Gedurende het tijdvak van 10 t/m 23 Augustus zijn geldig de bonnen „Tabak J-31" van de tabakskaart elk recht gevend op 2 rantsoenen siga retten of kerftabak. Bon „Tabak J-35" van de gecombi neerde kaart is eveneens aangewe zen voor het kopen van 2 rantsoe nen sigaretten of kerftabak. Bon „Tabak J-32" van dc tabaks- kaart is niet aangewezen. Kaas naar keuze Met ingang van de volgende dis- tributiepcriode (17 t.m. 30 Augus tus) kan de consument desgewenst op de aangewezen kaasbon inplaats van per rantsoen van 100 gram na- tuurkaas, 125 gram gesmolten (korstloze en/of smeerkaas, met uitzondering van buitenlandse kaas) betrekken. Zondag 24 Aug. a.s. zal het echtpaar N. G. Langen Sr. en E. A. C. de Bruijn te Delft 60 jaar ge trouwd zijn. Meer zon Weersverwachting van De Bilt, geldig van Donderdagavond tot y Vrijdagavond, Aanvankelijk not enkele ver- spreide buien. Morgen overdag 2 afnemende bewolking met perio den van zonneschijn en over we gend droog weer. Verdere stij- ging van temperatuur. Geleide- M lijk verder afnemende wind tus- sen West en Noord.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1