DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Regering voldaan over de nieuwe lening Gevechten op Madoera? Volmachten-wet in Lagerhuis in beginsel aanvaard Realistische verkoeling in de hondsdagen Twee trams botsten bij Edam op elkaar Nederlandse volk moet zich offers blijven getroosten Werkcomité steunt Djogja's politiek Churchill: Aanslag op de vrijheid Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Posthu* 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 9 Augustus 1947 Nr. 716 6e jaargang Red. en Adra.: Snouckaerdaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Prof. Lieftinck voor de radio: „Het herstel van financieel-economischc zelfstandigheid is even belang, rijk als het herwinnen van eigen politieke zeggenschap." aldus de minister Van Financiën prof. mr. P. Lieftinck in zijn rede Vrijdagavond voor de beide zenders, gehouden naar aanleiding van het verleende crediet der wereldherstelbank, waardoor een groot deel van het tekort op onze beta, lingsbalans voor 1947 en begin 1948 wordt gedekt. Enige weken geleden kon ik U een mededeling doen over een gunstige regeling, die was getroffen met de regering der Verenigde Staten ten aanzien van de Nederlandse finan ciële verplichtingen, die tijdens de oorlog en de eerste maanden na de bevrijding tegenover Amerika waren ontstaan. U herinnert U, dat aan ons land het grote bedrag van 262,5 millioen dollar werd kwijtgescholden en dat voor de resterende schuld gemakke lijke afbetalingsvoorwaarden werden verkregen. Een deel van de zware last die op ons land was komen te drukken, werd op deze wijze aan. merkelijk verlicht. Wij meenden daarop wel enige aanspraak te mo gen maken, gezien onze bijdrage aan de geallieerde zaak. Hoe belangrijk deze verlichting ook was, voor het eigenlijke herstel van ons land zijn wij vooralsnog van buitenlandse hulp afhankelijk. Ook bij de uiterste soberheid ten aanzien van de invoer voor het op peil bren gen van het vervoersapparaat en voor de wederopbouw, is Nederland nog niet in staat het hoog nodige door uitvoer van goederen en het Ie- veren van diensten zelf te verdienen. Op dit laatste is het streven gericht en over enkele jaren zal het ook be. reikt moeten worden, wil ons land niet noodlijdend bljjven. Het inzetten van alle krachten, om ons zo snel mogelijk uit die toestand te bevrij den, mag niet verslappen, noch wor den uitgesteld. Offers nodig De regering heeft het vertrouwen, dat het Nederlandse volk hiervoor begrip heeft en bereid is beperkin. gen te aanvaarden en offers te bren. gen en toch zijn beste krachten te geven aan de economische bevrijding van ons land. Dit geeft haar de vrij moedigheid, om gedurende de nood zakelijke overbruggingsperiode in Brittanjes zorgen (I) i mm P) E economische crisis waarin Groot-Brittanje op r rVA het ogenblik ver- keert is acuut ge- 1 worden door het k i-N gM opraken van het dnllar-crcdiot. Dat KJWb dit zo voel sneller fooJa 3 gebeurde dan werd WmtÊk verwacht is voorna melijk het gevolg van de artikelen 7. 8 en 9 van de leningsovereenkomst, waarbij Enge land zich verplichtte zijn oorlogs schulden aan andere landen desge wenst in dollars uit te betalen, en bij de invoer aan Amerikaanse produc ten absolute voorrang te verlenen. Men heeft op deze bepalingen scher pe critiek uitgeoefend. Een Britse de legatie gaat nu naar Washington om herziening te verkrijgen, maar men kan niet zeggen dat de regering er in is gelopen. Amerika leent nu een maal uitdrukkelijk niet om de we reldhandel van „harde" valuta te voorzien, maar om zijn eigen over laden markt te spuien, want ook daar vreest men voor een criste (een crisis uit overproductie dan» Wel blijft het zuur voor Engeland dat het op deze wijze eigenlijk voor anderen heeft geleend, en verder duurder heeft moeten inkopen dan nodig was. maar zonder dollar-le ning was men tenslotte verder van huis geweest. Dit is dan de reden, waarom Hugh Dalton, de minister van financiën, in zjjn Lagerhuis-rede met een ruim gebaar de lenings kwestie van de tafel heeft geveegd. Die kwestie is geëindigd, zo zei hij ongeveer; laat ons er niet meer over nakaarten De lening heeft ons over een moeilijke tijd heengeholpen, maar we zullen toch eens op eigen benen moeten staan; wij kunnen niet blijven rentenieren van Amerikaans geld. Ih N inderdaad het probleem ligt niet hier. Waar het wel ligt heeft Herbert Morrison onlangs in een rede voor de mijnwerkers ge zegd: wij produceren maar twee-der de van de waarde van onze import, en wij voeren maar drie-kwart in Van onze import van voor de oorlog. Wij zouden dus tweemaal zoveel moeten gaan produceren, willen wij evenveel kunnen invoeren als voor de oorlog. Dit is een crisis uit onderproduc tie een gevolg nog van de oorlog, maar ook van de technische achter- Ipkheid van het Engelse mijnbedrijf. Want steenkool is zoals overal het kernpunt: alleen een verbetering, door rationalisering en mechanisa tie van de mijn-industrie, en mede daardoor een verhoging van de opbrengst per mijnwerker en een vergroting van het aantal mijnwer kers kan de basis vormen van Brit- tanje's economisch herstel. „De mijn werkers zijn thans voor Engeland wat de vliegers in 1940 waren", zei Morrison. Of zij evengoed zullen slagen De Britse crisis maakt het Ruhr- probleem opnieuw actueel. Het is te begrijpen dat Engeland nu eindelijk wel eens wat in ruil wil hebben voor de dollars die het aan Duitsland be steedt. Tot dusver was Frankrijk te zeer bevreesd voor Duits gevaar om een verhoging van de productie in het Ruhr-gebied toe te staan, maar men schijnt langzamerhand tot ande re ideeën te komen. Men zal het minste kwaad moeten kiezen. AD INTERIM. het buitenland leningen af tc sluiten en daarvan met overleg en zorgvul digheid een passend gebruik te ma. ken. Een gebruik, dat er vóór alles op gericht is de productieve kracht van het Nederlandse volk te versterken door het verschaffen van voedsel en kleding. Voor zoveel dat enigszins mogelijk is daarnaast door het be drijfsleven de grondstoffen en pro ductiemiddelen ter beschikking te stellen, die de arbeid om vruchtbaar te zijn, behoeft. Niettegenstaande scherpe be snoeiingen op het. aanvankelijke in- voer-programma, krachtige bevorde ring van de uitvoer en een actieve politiek om langs andere wegen de voorraad van buitenlandse betalings middelen te versterken, werd ons land in toenemende mate bedreigd door het spook der deviezenschaars- te, met name wat dollars aangaat. Steeds duurder De voortgezette prijsstijging met name in Noord- en Zuid-Amerika, die onze invoer uit die landen steeds duurder maakte, heeft daartoe onge twijfeld bijgedragen. Hoewel de ge dachte, die ten grondslag ligt aan het plan van de Amerikaanse minis ter Marshall een plan tot finan ciële hulpverlening aan Europa door de regering van harte wordt toegejuicht en zij alles in het werk stelt om de voorwaarden voor de verwezenlijking daarvan te helpen scheppen, bestaat de kans, het worde verhoed, dat hulp in die vorm voor de meest geteisterde Europese lan den, waaronder ook Nederland, te laat komt. Onder deze omstandigheden is het verheugend, dat de internationale bank voor herstel en ontwikkeling het besluit heeft genomen aan Ne derland een crediet te verlenen van 195 millioen dollar. Met grote vol doening kan ik vermelden, dat de be slissing om aan Nederland deze le ning toe te staan met algemene stemmen genomen werd en dat daar aan een motivering werd verbonden, die overduidelijk bewijst, dat het volste verrtouwen wordt gesteld in Nederlands credietwaardigheid. De laatste maanden heb ik nog al eens te horen gekregen, dat Neder land bij buitenlandse credietgevers uit de pas geraakt was, wegens het gevoerde regeringsbeleid in de za ken, de samenhang van het ko ninkrijk betreffende, maar vooral ook wegens de beperking en offers, die aan ons volk werden opgelegd en naar de mening van de rege ring moesten worden opgelegd om de grondslagen te verschaffen voor de gezondmaking van onze na tionale economie en financiën. Mijn repliek daarop was, dat de overgrote meerderheid van ons volk verstandig genoeg is, om de noodzaak der des betreffende maatregelen te erken nen en voldoende bereid is tot het brengen van offers om de regering op haar weg te volgen en dat dit ook het buitenland iets te zeggen had. Dit laatste is thans op verbie dende wy gebleken. Aanval op Asuncion begonnen Naar het radiostation der Para- guese opstandelingen meldt, hebben de opstandelingen op vijf. punten in de Noordelijke, Oostelijke en Zuide lijke sector de aanval op de hoofd stad Asuncion ingezet. Het Lagerhuis heeft het wetsontwerp waarbU de regering verstrekkende bevoegdheden wordt verleend om het hoofd te bieden aan de economische crisis in tweede lezing goedgekeurd en daardoor in principe aanvaard. In derde lezing wordt het ontwerp artikelsgcwyzc behandeld. John Strachey, minister van voedselvoorziening heeft een rantsocnverlaglng voor levens middelen (waaronder ook alle genotmiddelen en delicatessen vallen) met 1/8 aangekondigd. De bonnentoewUzing voor café's en restaurants wordt overeenkomstig verminderd. I:en der drie magistrale zelfportrett en van Remhrandt, welke prijken op de tentoonstelling van Oostenrijkse Kunstschatten. Een werk van grote dramatische kracht Volgens een Republikeins woordvoerder zouden er op Madoera gevechten gaande zijn. De Nederlandse troepen hebben, aldus deze woordvoerder, op zes Augustus, dus twee dagen na de staking der vijandelijkheden, de stad Pamekasan bezet. Ook de stad Bangkalan zou bezet zijn. Er wordt tegen stand geboden, zo zei de w oordvoerder. Djogja meldt verder nog de volgen de beslandsschendingen: Nederlandse troepen hadden Pingit, ten Zuidwes ten van Ambarawa aangevallen en in de omgeving Kranggan en Kobloko bezet. Nederlandse troepen waren opgerukt in het gebied van Malang, doch op Republikeinse tegenstand gestuit. Naar radio Batavia meedeelt, is in de vergadering van het werk comité van het ICNIP. het be leid van de huidige regering over het algemeen goedgekeurd. Spe ciaal gold dit de buitenwerking- stelling van de overeenkomst van Linggadjati. Daarom zullen zelf standige betrekkingen met het buitenland worden aangeknoopt. Alle partijen zegden de regering steun toe. In Batavia zijn rapporten binnen gekomen over gruwelijke massa moorden op Chinezen te Boemiajoe en Malang. Bij de terroristen werden onderscheidingstekens van de „Mas- joemi" gezien. Uit archiefstukken, zo wordt verder uit Batavia gemeld, blijkt dat in 1946 gedetailleerde Chi nese rapporten aan Sjahrir zijn ge zonden over de moorden te Tangge- rang. met opgave van de schuldigen. Volgens de archiefstukken zou tegen de schuldigen niets ondernomen zijn. In een radiorede heeft Sjari- foeddin gisteravond eezegd dat de Republikeinse regering de anti-Chinese terreur van onver antwoordelijke elementen veroor deelt. Sjarifoeddin zei te weten, dat er lieden zijn, die de Indonesiërs tegen de Chinezen ophitsen, maar hij ver zocht zijn eigen volk niet in de Ne derlandse val te lopen om de Chine zen van de Indonesische bevolking te scheiden. Hij waarschuwde, dat de Indonesiërs niet van de gehele Chi nese bevolkingsgroep moesten den ken. dat zij op Nederlandse hand is. aangezien bewezen is. dat de Chine zen ook samenwerken met de Repu bliek tegen de Nederlanders. Voorts dient met nadruk gezegd te worden, aldus Sjarifoeddin. dat het niet de bedoeling is de verschroeide aarde-tactiek zonder onderscheid toe te passen, maar alleen bij die objec ten. die voor de Nederlandse mili tairen wellicht van nut zouden kun nen zijn De Indonesiërs moeten zich op een dergelnke wijze gedragen, dat Nederland zijn militaire actie niet zou kunnen rechtvaardigen. Tenslotte de Chinese bevolkings groep toesprekend, zei Sjarifoeddin. dat. indien Chinese levens en eigen dommen verloren waren gegaan, dit geschied was dpor onverantwoorde lijke elementen. Dit zal niet herhaald worden. Einde van boycott? A.F.P. meent te weten, dat de Australische boycot op verschepin gen naar Nederland Maandag a.s. zal worden opgeheven, als gevolg van een onderhoud tussen de pre mier Chifley en de leiding der vak verenigingen. In een spoedvergadering van het Oost-Indonesische kabinet is beslo ten dat ook mr. dr. Soemokil, mi nister van Justitie, en waarschijn lijk de radja van Goa naar Amerika zullen gaan. Delegaties van N.V.V. en E.V.C. hebben besprekingen gevoerd met de secretaris-generaal van het Wereldvakverbond. Het W.V.V. zal contact opnemen met de Sobsi en de vakbonden van Nicuw-Zeeland en Australië. De vakvereniging van Indonesi sche ondernemingsarbeiders heeft besloten de verschroeide-aarde- tactiek voort te zetten als de Ne derlanders de wapenstilstand blij ven overtreden. Sjahrir in New York Sjahrir is per vliegtuiq in New York aangekomen teneinde de In donesische zaak voor de veilig heidsraad te bepleiten. Hij werd door een grote groep Indonesiërs en vertegenwoordigers van de re gering van India en van de Ara bische Liga verwelkomd. PAR1JSE BRIEF: Water en waanzin bij de sur-realisten (Van onze correspondent) IN deze hondsdagen, waarin de temperatuur zelfs tot do record hoogte van 105 gestegen is, staan de tentoonstellingen en musea, die Parijs toch zo royaal ook de zomer- bezoeker biedt, niet op ons pro gramma. Het is, voor wie het as phalt niet kan ontvluchten, beter in een van de vele zwembaden binnen of huiten de stad, beter ook in de schaduwen van het B o is de Bou logne of het B o i s de V i n- r. en nes, beter zelfs op een café terras met een ijskoude dronk. Met onze boorden en jassen laten wij de cultuur voorlopig thuis. De enige tentoonstelling, die wij misschien (misschien!) bezoeken, is die gewijd aan het surrealisme, ingericht in de Galerie M a e g h t. Als de enthousiasten onder de be langstellenden in deze geruchtma kende expositie Nederlands kenden, zouden z(j zeker een nieuwe verruk king gesmaakt hebhen vanwege de toepasselijke naam van deze kunsthandel. De Franse zoeker naar associaties en dubbelzinnighe den kunnen echter niet smullen van dit etiket, maar overigens krijgen zy in de Galerie M a e g h t een rijke tractatie naar het bekende re cept. Het is niet uit liefde voor de buitenissigheden van de heren surrealisten, dat wij de warmte trotseren, om eens hij hen te gaan kijken. Het is alleen, om dat het op deze tentoonstelling regent. Dit is- geen vergissing, die de warmte mij doet ver gaan: het regent w c r k e- 1 k op do tentoonstel ling. van -de surrealis ten in P a r ij s. Water. Bij druppels, bij straaltjes. Het giet in een van de zalen van deze tentoonstelling. Dit is nu juist een van die sur realistische stunts, waar de heren 7.o trots op zijn en die wij nu, met dit weer, toch ook wel waarderen. Er komen mensen met parapluies, er komen ook lieden, die hun hemd uittrekken en zich heerlijk nat laten plassen. Er komen er ook. dio be hoedzaam tussen de regen door la veren, om, droogbljjvende, van de koelte to genieten, die het water brengt. Er komen er toch ook, die de schilderijen willen bekijken, die door do regen heenschemeren. Vernieling der kunst P)E schilderijen met de bekende 'symbolen, waarmee de surrea listen ons nu al dertig jaar trachten to imponeren. Schilderijen en voor werpen, die uitdrukking moeten ge ven aan een toch wel machtploos protest tegen de maatschappij, te gen de heersende zeden en tegen de kunst. Er is een zaal, gevuld met doeken van Miro, de schilder, die de „Vernieling van de schilder kunst" geschilderd heeft. De schrij ver Sartre, die een behoorlijke do sis nuchterheid tegenover dit soort manifestaties bewaart, heeft opge merkt, dat de brandbommen ieder ogenblik de schilderkunst en zijn vernieling zouden kunnen vernie len. Maar de surrealisten verheffen zich boven -deze triviale relaliteit. Zij protesteren met grapjes (e r n- stige grapjes) en machientjes, die deze tentoonstelling tot een soort van griezeltent van de kermis maken. Donkere gangetjes vindt men er, met kijkkastjes, gevuld met model letjes van vrouwenhenen of andere lichaamsdelen, bloedige schaartjes, klantenknipsels, groenige insecten. Men kan er ensembles van slagers móssen en vrouwenboezems bewon deren; rare foto's, handjes van was en héél véél dubbelzinnigheden. Er is ook een gewoon biljart waarop men kan spelen, als men daar zin in heeft; door rustig en toegewijd te biljarten temidden van een warwin kel van freudiaanse symbolen, kan men er protesteren tegen de waan zin van deze wereld Als al -deze omslachtige en na drukkelijke oppenkasterjj bijzonder verrassend en smaakvol uitgevoerd was. dan kwamen wij, ondanks de warmte (misschien) voor die pop- penkastery. Nu komen wij alleen voor -de regen. Toen Winston Churchill tijdens de debatten in het Lagerhuis opstond om te spreken, werd hij door zijn aanhangers luide toegejuicht. De gevraagde bevoegdheden ziin een ontkenning van de Britse vrij heid en de Britse levenswijze in vre destijd, zo zei hij. Als men kijkt naar landen als België en Nederland, die door Duitsland zijn onderdrukt en beroofd cn de herleving van hun nationale kracht en gezondheid ziet. is het moeilijk te geloven, dat deze drukkende en ijdele maatregelen, na de oorlog volgehouden, heilzaam zijn. De voornaamste oorzaak van min stens de helft van Brittannië's moei lijkheden is de partijpolitiek en ad ministratieve incompetentie der re gering. „Alle kwade dingen van de oorlog bestaan nog in ons land; in sommige gevallen thans nog erger. Ontkent U het?" riep hij naar de regeringsban- ken. De leider der liberale partij, Cle ment Davies. zei. dat de geestelijke vrijheid van het volk in het spel was: Voor de eerste maal in de Britse ge schiedenis leggen wij ons lot in han den van een totalitair persoon, die zal bepalen wat het beste is. Richard Crossman. een der „rebel len" binnen de Labour-partv, gaf zijn steun aan het ontwerp. Het symboli seert het einde van de waanvoor stelling der oppositie, dat de tijd zal komen, dat de regering van haar so cialistisch pad of zal gaan. Hij wen ste. dat deze wet ook zou leiden tot socialistische planning voor produc tie voor Sowjet-Russische en Oost- Europese markten. Het labourlid Hughes zeide, dat vele regeringsmaatregelen niet ver genoeg gingen. Andere Labourlcdcn drongen aan op grotere inkrimping van de legermacht, drastische beper kingen van de invoer van enkele ar tikelen en een verzachting van de voorwaarden der leenovereenkomst met de U.S.A. Geen films uit USA Het Brit.z ministerie van financiën heeft bekend gemaakt dat slechts 25^ van de winst, behaald op bui tenlandse films zal worden overge maakt. De overige 75r« moet aan de schatkist worden afgedragen. Het nieuwe recht wordt niet geheven op films die voor 8 Augustus zijn inge voerd; daardoor zal het nog enige maanden duren voor de hoge dollar rekeningen van de Amerikaanse filmmaatschappijen zullen verminde ren. De directeuren van de filmmaat schappijen. aangesloten bij de M.P. E.A.. hebben onmiddellijk besloten om de invoer van films in Groot- Brittannië stop te zetten. Militaire goederen in India geblokkeerd Het militaire hoofdkwartier te New Delhi heeft, na overleg met de Voor-Indische regering en de voor lopige regering \an Pakistan, het bevel uitgevaardigd tot het „bevrie zen" van alle militaire goederen in de Indische havens, die bestemd zijn voor overdracht aan de Nederlandse regering. Er worden maatregelen genomen om te voorkomen, dat geen Nederlands schip, dat thans in een Voor-Indische haven ligt, een derge lijke lading vervoert. WFA heeft 20.000 pond tekort Volgens verslagen van de En gelse bladen over een persconfe rentie Donderdag op het bureau \an de World Friendship Asso ciation te Londen door crediteu ren van de W.F.A. gehouden, is Oe organisatie op het ogenblik ongeveer twintigduizend pond sterling schuldig aan zeventig za kelijke crediteuren. De crediteu ren zijn overeengekomen niet op betaling aan te dringen en de W.F.A. voorlopig haar werkziam- heden te laten voortzetten, even tueel onder advies van hun kant. De kinderen, die gelden hebben ingebracht, kunnen. volgens de toestand van het ogenblik, dit geld niet terug krijgen, aldus werd medegedeeld cn wanneer er geen gunstige wending optreedt zullen zij dit geld als verloren moeten beschouwen. A.N.W.B.-wegenwacht uitgebreid Tien van de 25 nieuwe, uit Amerika geimporteerde, gele mo- torzijspan-combinaties van de we gen wach van de ANWB stonden gistermiddag op het Rokin te Am sterdam opgesteld. Zij zullen worden gebruikt voor do verdubbeling van de patrouille diensten op de drukste verkeers wegen. De wegenwacht die 15 April 1945 werd opgericht, had v,p 15 April 1947 531236 km. afgelegd ruim 13 maal de aardomtrek Er zijn thans 50 ziispancombina- ties op de weg. Er zijn grote plan nen voor de toekomst, o.a. uitrus ting met radiozenders. De heer O. J. Ryan van de En gelse wegenwacht van de Automo bile Association, die 1500 zijspan- combinaties op de weg heeft, was ter gelegenheid van de uitbreiding van de Nederlandse wegenwacht even o\ergekomen. Verliezen Nederlandse strijdkrachten De regering maakt tot haar leed wezen bekend, dat in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Marine: J. A. Jan sen uit Arnhem; Th. J. Giescn uit Gaandcren; J. G. A. Nols uit Kerkradc; A. ten Hove uit Kaalte; L. van Rixtcl uit Den Bosch. Koninklijke Nederlandse Land macht: G. van Rossum uit Vleuten; Th. J. W. Hendriks uit Schiedam; C. Vcrwcy uit Gouda; D Harmscn uit Hcllendoorn; U. Struiving uit Grijpskerk (Gr.)H. Hut uit Zuid- broek; D. Kwnstra uit Ulrum (Gr.); A. F. van Hilst uit Waalwijk; W. R. H. Mccuwscn uit Leeuwarden; M. A. C. van den Wijngaard t uit Breda; H. van der Ploeg uit Noord- wijkerhout; H. van der Land uit Huizen (L.); G. Vos uit Heerlen; J. van der Laan uit Tcrmuntcn (Gr.); P. Brandt ui' Leiden; B. J. Heyink uit Olst; H. Paap uit Haar lem; J. D. Spierenburg uit Ecfdc (gcm. Gorsscl): G. van der Ploeg uit Oostrum (Fr.). Postverbinding met Indonesië niet verbroken Naar de K.L.M.-persdienst me dedeelt is de K.L.M. er ondanks de huidige moeilijkheden in ge slaagd de ontstane achterstand in de postverzending naar Batavia geheel in te halen. Ook voor de naaste toekomst zyn maatregelen genomen om de postverbinding met Indonesië zonder al te veel stagnatie te onderhouden. Prinses Hermine overleden De Duitse nieuwsdienst in de Britse zone meldt, dat prinses Her mine, de weduwe van wijlen keizer Wilhelm, Donderdagnamiddag plot seling is overleden in de leeftyd van 59 jaren te Frankfort aan de Oder. Prinses llrmineo Schönaich-Caro- latb werd geboron in 1888 iu Greir, als dochter van Hoinrich XXII, vorst van Ren^z in do oudero linie. Nadat zy weduwo was geworden van prins Schonaich- Carolath. her trouwde zij 5 Nov. 1922 mot ex- Keizer Wilhelm II, toen balling in Doorn. Tot ean do dood van de ex- Keizer hoeft zij op Huuo Doorn ge woond. In het dorp zelf wis /.ij bij de bevolking niet zoir gezien, waoi- schijnlijk wegens haar sterko sym- thieön voor het nationaal-socialisme. Zij onderhield nog voortdurend con tact mef Duitsland en mot haar eigen landgoed „Sabor" in Silózië. Zij heeft nog in Doom voor Duits® vrouwen, die in moeilijke omstan digheden verkeerden, verdienstelijk werk gedaan, door de organisatie van het „Herminc-IIilfswerk". Dit stond in de verkoop van handwer ken van adellijke dames uit do °m- geving van Doorn. Prinses Hermine had uit haar eerste huwelijk twee zoons cn twee dochters. De jongsto dochter is ge trouwd met een kleinzoon van ex- keizer Wilhelm. Tijdens de oorlogsjaren verbleef zij op liet Pruisische landgoed van haar eerste echtgenoot, doch zij vluchtte naar het Harz-gebergto hij de nadering van de Sowjet Russische troepen. In November j.l. trof men haar aan in een klein huisje bij een Oekraïns gezin te Frankfort aan de Oder in do Sowjet Russische zóne. Zij bleef daar wonen met haar acht tien maanden oude kleinzoon, prins Franz Joseph, onder Sowjet Russische bewaking. Zij had vrijheid van beweging verkregen in een be paald gebied doch kreeg geen toe stemming om zich naar liet huis van de Hohenzollerns te Berlijn te bege ven. Kapitein Odom, die met de „Rey nolds Bombshell" het snelheidsre cord voor solovluchten om dc we reld tracht te breken, is Zaterdag ochtend om 01.10 uur Nederlandse tijd te Karachi in Voor-Indie ge land. Twee trams van de Noord Zuidhollandse Tramweg Mij. zijn gisteravond te Edam op elkander gereden. De Amsterdamse conducteur Klandcrmnw werd hierbij op slag gedood. Een 12-jarig meisje uit Volendam, A. Veer* man, dat terugkeerde van een vacantiereisje naar Amsterdam, werden beide voeten verbrijzeld. Verscheidene passagiers liepen merendeels door glasscherven lichte verwondingen op. Remmen werkten niet Het ongeluk is mogelijk te wijten aan het niet werken der remmen van een der wagens. Om half zeven zou den de trams elkander op de Mon nikendamnier Jaagwcg passeren. De tram uit Volendam had daar op de wisselplaats moeten wachten om de uit de richting Amsterdam komen de wagen te laten passeren. Het licht stond dan ook op rood. Vol gens verklaringen van de bestuur, der. die met een snelheid van onge veer 10 km reed, bemerkte hij plot seling, dat zijn remmen niet werk ten en hij was niet bij machte de tram op het wisselspoor tot stilstand te brengen, zodat hij machteloos moest toezien hoe zijn wagen het enkelspoor opreed, waarop van de andere zijde de tram uit Amsterdam met vrij grote snelheid naderde. Beide trams botsten niet grote kracht tegen elkander. De bestuur der van de tram uit Amsterdam had nog de tegenwoordigheid van geest van de wagen te springen, doch de conducteur Klanderman, die even eens op het voorbalcon stond, zag daartoe geen kans meer. De aan hangwagen van de tram schoof op de motorwagen, waardoor het ach. terbalcon geheel werd vernield. Het Volendammer meisje Veerman, dat op dit balcon stond werd hierbij deer lijk aan beide voeten gewond. De be stuurder van de andere tram bleef ongedeerd. Een der vrouwelijke pas- „Kota Baroe" niet naar Amerika Het m.s. „Kota Baroe" van de Rotterdamse Lloyd, dat aanvanke lijk. zoals gemeld, dezer dagen naar Amerika zou vertrekken met aan boord de bemanningen voor ten behoeve van ons land in de Ver. Staten aangekochte schepen, zal, naar thans is vastgesteld deze reis niet make.i. De „Kota Baroe" vertrekt nl. 28 Augustus naar Batavia met ca. 500 passagiers, merendeels employe's van ondernemingen e.d. Met welk schip de scheepsbemanningen nu naar Amerika gebracht zullen wor den, staat nog niet vast. Amerikaans vliegtuig O O verongelukt Een Amerikaans '.ynvliegtuig met 21 passagiers aan boord is in de Flushing baai gestort toen het °P het New Yorkse vliegveld La-Guar- dia trachtte te landen. Er bevonden zich slechts vijf personen aan boord waarvan er twee gered, doch de drie overigen zijn omgekomen. Het brood zal in Frankrijk met in gang van Zondag ruim tweemaal zo duur worden. Voor Parijn komt de prijs van ll!4 francs op 24 francs per kg., voor het platteland op 27 M mn temperatuur. Weinig wind. frs. en voor de provinciesteden op 28 eagiers is van het ongeval zo ge- Schrokken, dat zij in het ziekenhuis te Hoorn is opgenomen. Bij onder zoek is gebleken, dat de remmen van de tram uit Volendam inderdaad in achterwaartse stand stonden. De verongelukte conducteur laat een. vrouw en twee kleine kinderen na. Bon voor fietsband aangewezen Van 10 Augustus t.m. 30 Septem ber a.s. is op de bon C 26 van het bewijs van inschrijving voor fiets banden BI 606 een toerbuitenband beschikbaar gesteld. Geruchten rond de sigaretten Naar aanleiding van de geruchten, dat de sigaretten spoedig vrijkomen een bericht van bevoegde zijde spreekt zelfs van September a.s. heeft een firma in deze branche ons over het vermoedelijk ontstaan dezer geruchten ingelicht. Op het moment is het de grote fabrieken gelast niet meer dah 50 van de totale pro ductie af te leveren. Dit is gedaan zo vertelt men ons om de klei ne fabrieken de gelegenheid te geven hun oude voorraden op te ruimen. Deze bedrijfjes leveren nl. eenzelfde kwaliteit tabak, maar missen het ka pitaal om hun producten met veel reclame en fraaie verpakking aan de man te brengen. Wat nu zal gebeuren met de over gespaarde voorraad van de grote fabrieken blijft een vraagteken. Voorlopig echter is van officiële zijde elk bericht over grenzeloos si- garettengenot gedementeerd. Het zal dus afwachten zyn en kno pen tellen. Borrel wordt duurder De prijs van jong© jenever en alle dranken, waarin deze is ver werkt, per glas van 35 cm.3 wordt met ingang van 13 Augustus ge wijzigd van 40. 35, 25 en 22 cent (vier prijsklassen) in 42, 35, 27 en 23 cent. Voor oude jenever, brandewijn, fladderac, citroen- en bessenjene ver, oranjebitter, schilletje. Voor burg en alle dranken, waarin oude jenever is verwerkt, wordt de prijs per glas van 35 cm3 ge wijzigd van 45, 40. 30 en 27 cent in 47. 40. 32 en 28 cent. Vrij zonnig Weersverwachting van De Bilt, l geldig van Zaterdagmorgen tot Zaterdagavond Droog, vrij zonnig weer met geleid et ijl; enige verdere stijging\

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1