DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Wij eisen weer souvereiniteit Heeft de arbeider het recht om te staken? Kostwinnersvergoeding voor militairen verhoogd N.S.B.ers plegen chantage in Het Gooi Nederlandse aanval was grondiger dan de Japanse invasie" Gevechten duren nog voort 't Britse volk moet offers brengen „Volendam" had moeilijkheden f 2.50 per kind extra Beschikking over wapens Credietwaardig Gironummer 510330 Bank; R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs; 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 11 Augustus '47 Nr. 717 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER SJAHRIR IN NEW YORK: >9X Na zijn aankomst in New York heeft Sjahrir tegenover de pers verklaard, dat de Nederlandse aanval zelfs grondiger was geweest dan de Japanse invasie. „Het was een volledige oorlog, grondig voorbereid en even grondig uitgevoerd." De eis van souvereiniteit voor de Republiek, die voor Linggadjati was ver laten, is weer van kracht geworden bij het uitbreken der vijandelijkheden, aldus Sahrir. In een formele verklaring relde Sjahrir gekomen te zijn om zich In verbinding te stellen met de Voor- Indische eu Australische afgevaar digden. die de kwestie voor de Vei ligheidsraad hadden gebracht. „De Republiek Indonesia, aldus Sjah rir, volgt met gespannen belangstelling, welke verdere positieve actie de Vei ligheidsraad zal ondernemen om zijn be vel „staakt het vuren" tot een logisch resultaat te lelden niet alleen te zor gen. dat de gevechten worden beëindigd, doch ook dat de bestaande bedreiging van de vrede wordt weggenomen. Mijn regering heeft voorgesteld, dat de Vei ligheidsraad een commissie naar Indo nesië zou zenden om toe te zien, dat beide partijen loyaal aan zijn bevel vol- 'doen. De huidige moeilijkheden in In donesië vinden hun oorsprong in de weigering der Nederlanders om hun verplichtingen, bij verdrag vastgesteld, na te komen. Wij aanvaarden het aan bod van goede diensten van Amerika in het vertrouwen dat de Verenigde Sta ten dit beschouwen als een deel van de actie, die de Veiligheidsraad zich heeft voorgenomen. Wanneer zulks het geval is, dan Is het veel beter, dat andere lan den als Australië en India door de Vei ligheidsraad benoemd worden om de USA ter zijde te staan bij het uitvoeren van alle maatregelen, die de veilig heidsraad noodzakelijk acht." Geen vertrouwen Indonesië, aldus Sjahrir, verwerpt de Nederlandse beschuldigingen ais waar deloos: al degenen die van Nederlandse afkomst zijn en zich nog op Republi keins gebied bevinden, zijn daar uit eigen vrije wil en hebben vrijwillig de Indonesische nationaliteit aangenomen. Door de afspraken te schenden, die zij plechtig beloofd hebben ge trouw te zullen nakomen, hebben Je Nederlanders bi| de Indonesiërs het geloof in 1—n bekwaamheid en bereidheid om zich aan vrijwillig aangegane verplichtingen te hou den, weggenomen. Over de militaire actie zcide Sjahrir nog. dat de verliezen a^n Indonesische kant niet hoog waren, doch dat een groot aantal burgers het slachtoffer van de Nederlandse actie was geworden. Sjahrir verklaarde, dat te Palerabang vele burgers, die verscheurde Republi- Brittanje's zorgen (II) Kernpunt van de Britse cri sis is we hebben het in onze vorige beschouwing al ge- l zegd het -gaP011" k de gat": het grote ÉÊmgjfl£j verschil tussen in- Bnfc en uitvoer. Men moet dus de invoer IKmB beperken en de uit voer vergroten. Het eerste stuit al onmiddellijk op Amerikaanse tegenstand. Voor de Verenigde Staten is het immers een kwestie van lijfsbehoud om de ex port minstens op dit peil te hand haven, niet om de handelsbalans, waarop de uitvoer enkele malen de import overtreft, maar omdat men voor zijn enorme productie-over schot de afzetgebieden moet trachten te behouden. En verder eist de in voerbeperking opnieuw offers van het Britse volk. Dan de vergroting van de uitvoer. Dat betekent: verhoging van de pro ductie en tot nieuwe beperking van rle productie voor binnenlands ver bruik (10% op het woningbouwpro gramma!) van voor uitvoer geschikte artikelen. want Groot-Brittannië stuwt nu al meer naar buiten dan het in feite missen kan. Dat leidt dus verder tot strenge voorschriften van de regering ten aanzien van wat ge produceerd moet worden, en hoeveel. Het een en ander brengt met zich mee: een scherper toezicht op de fabrikanten en controle op de ver deling der arbeidskrachten. Attlee had gehoopt de steun van het gehele land voor zijn nood-pro- gram te krijgen. Conservatieven noch liberalen hebben echter, wat zij een aantasting van de individuele vrijheid noemden (en dat natuurlijk ook is), kunnen aanvaarden. Labour zal dus een nationale politiek op eigen verantwoordelijkheid moeten voeren. AAR opnieuw: zal het plan sla- ■LV1 gen? Een zo ver doorgevoerde ..planning" zonder volledige mede werking van het bedrijfsleven maakt nog veel meer controle nodig. En het toch al overbelaste ambtenaren-ap paraat, omvat op het ogenblik al een tiende van de werkers van Groot- Brittannië. Een ander bezwaar is fundamenteler: Hoe weet men dat de gefabriceerde export-artikelen ook door andere landen gekocht zul len en kunnen worden? Brit- tannië is zelf al het voorbeeld van een land dat zijn aankoopmarkten door de Amerikaanse lening beperkt zag hoe zal dat gaan met de an dere landen die een dollar-tekort hebben? Zouden de landen met ..harde" va luta voldoende afzetgebied vormen voor de aldus opgevoerde export? Het export-programma zal moeten worden gebaseerd op handelsover eenkomsten die er nog niet zijn. Wellicht is dit de verklaring voor het onvolledig, het voorlopige karak ter van Attlêe's plan, waar al veel Britse critici op hebben gewezen. AD INTERIM. son'AN UAHRIR keinse uniformen droegen, omdat zij geen andere kleding bezaten, door de Nederlanders waren doodgeschoten. Op Oost-Java hadden de Nederlanders lie ver op de zich overgevende soldaten geschoten dan hen krijgsgevangen ge maakt. De staten Oost-Indonesië en West- Borneo worden door de Republiek niet erkend, omdat zij door de I Icdcrlandse regering niet eens In kennis was gesteld van de oprichting daarvan en omdat deze „staten" niet berusten op de wil van het volk maar regeringen hebben, die door de Nederlanders waren be noemd. „Wij Indonesiërs willen een natie zijn." Sjahrir zeide voorts, dat de Republiek de privé-rechten van buitenlandse on dernemingen en beleggingen zou erken nen, ook die van Amerika Neder land. Over de lening van de Wereld- Beide partijen melden bestandsschendingen In het Nederlandse legerbericht van Zondag wordt melding gemaakt van contact met een bende op Bor neo en met een andere op Zuid-Ce lebes. die beide werden verdreven. Bij de ontmoeting op Borneo leden de Nederlanders enige verliezen. Sedert 5 Augustus bedragen de Nederlandse verliezen nu: acht tien gesneuvelden, 43 gewonden en één vermiste. In het legerbe richt van Zaterdag werd o.m. ge meld. dat 2000 Chinezen en 800 gevangenen werden gered. Het communiqué van Zaterdag meldde, dat er enkele aanvallen wer den ondejnomen op de Nederlandse linies. Bij Semarang werd mortier vuur der Republikeinen met artille rievuur beantwoord. In Republikeinse communiqué's wordt gemeld dat gevechten plaats vinden in Midden- en Oost-Java. Met steun van artillerie en luchtmacht zouden de Nederlandse troepen een dorp hebben bezet, tien kilometer be zuiden Ivlalang. In de omgeving van Semarang zijn volgens Djogja even eens plaetsen bezet. Een Republikeins rapport, waarin er nogmaals op wordt aangedrongen dat er een internationale arbitrage commissie naar Indonesië zal komen, is Vrijdag naar de Veiligheidsraad gezonden. In het rapport wordt op gave gedaan van de laatste verbonds- schendingen en gezegd dat de Neder landers hun militaire actie voortzet ten. bank aan Nederland zcide hij: „Indo nesië is bezorgd, dat het geld eventueel voor militaire doeleinden zal worden gebruikt." Toen de mogelijkheid van terugkeer naar Linggadjati werd aangeroerd, ver klaarde Sjahrir: „Wij keren niet terug naar de sfeer van rozengeur en mane schijn." Gani: „Geannuleerd" Naar aanleiding van Sjahrir's verkla ring dat de Nederlanders door hun mili taire actie de overeenkomst van Ling gadjati geschonden hebben, heeft de Republikeinse vice-premier dr. Gani ge zegd dat deze overeenkomst niet alleen geschonden is, maar ook „geannuleerd". Als bewijs haalde hij de nota aan. die hem op 20 Juli 's avonds werd over handigd en waarin gezegd werd: „De Nederlandse regering beschouwt zich niet langer meer gebonden aan de over eenkomst van Linggadjati." Vijf minu ten daarna, aldus dr. Gani, werd ik ge arresteerd. Ik kon deze nota derhalve niet meer aan Djogjakarta voorleggen. Daarom heeft Sjahrir van de inhoud geen kennis kunnen nemen, ik zal hem er echter vandaag telegrafisch van op de hoogte brengen. Zaterdagavond heeft het werkcomité van het K.B.I.P. een resolutie aange nomen, waarin de politiek der Republi keinse regering sedert de beslissing van de Veiligheidsraad wordt goedgekeurd en waarin tot uiting wordt gebracht, dat het conflict door arbitrage moet worden geregeld. Tevens eist de reso lutie, dat de Nederlanders zich achter de demarcatielijnen terugtrekken, zoals deze in October 1946 werden vast gesteld. Walter Foote. de Amerikaanse con sul-generaal. heeft per radio bekend ge maakt dat hij van plan is ora naar Djogja te vliegen. Op Foote's verzoek om te Djogja te mogen landen, heeft Sjarifoeddin geant woord dat hij met genoegen zijn bezoek zou ontvangen. Chinezen in Indonesië doen beroep op de UNO De voorzitter van de grootste Chine se vereniging in Indonesië, de Choeng Hwa Choeng Hwi, heeft in een radio rede een beroep gedaan op de Verenig de Naties uit naam der Chinese bewo ners van Indonesië om geen uitspraak te doen in de Indonesische kwestie, voordat de Chinezen volledig hun in zichten hebben kenbaar gemaakt. De voorzitter zette uiteen, dat de gru welen tegen de bevolking vaak zijn ge pleegd door Indonesiërs in het uniform van het Indonesische leger. „Als men sen en als Aziatisch volk gaan de Chi nezen accoord, dat het Indonesische volk eens zijn vrijheid krijgt, maar dit betekent niet. dat de republiek de po tentiële rechten van het Chinese volk als volk van Aziatisch ras vergeten moet. „Sedert de capitulatie van Japan zijn de Chinezen in Indonesië herhaal delijk vermoord, geplunderd, en op alle mogelijke manieren uitgezogen door In donesiërs. De Indonesische republiek heeft herhaaldelijk blijk gegeven on machtig te zijn eigen leger en volk m toom te houden, zelfs zo, dat op het ogenblik eigendommen en levens van Chinezen gevaar lopen. Een telegram van met deze rede overeenstemmende inhoud is door de voorzitter van de Choeng Hwa Choeng Hwi gezonden aan de Chinese vertegenwoordiger in de veiligheidsraad dr. Hsi Chin Lin met het verzoek dit aan de veiligheidsraad voor te leggen. Treinramp in Engeland Zeventien passagiers zijn om het leven gekomen en ongeveer 50 wer den gewond toen de Londen-Leeds express in de huurt van Doneaster op het achterstuk van een andere trein reed, die eveneens op weg was naar Leeds. De locomotief en de eerst© drie wagens van de express ontspoorden, terwijl de laatste vier wagens van de andere trein totaal werden vernield. Beide treinen wa ren overvol. Dc Britse premier, Clement Attlee, heeft een radiorede gehouden, waar in hij een beroep deed op het Britse volk om behulpzaam to zijn bij de uitvoering van het regeringsplan, dat Engeland door do economische moeilijkheden moet heen helpen. Mij verklaarde, dat meu bereid moest zijn offers te brengen, langer te wer ken, zich nieuwe vaardigheden eigen te maken, bestaande handels metho den te herzien en wellicht loon eisen e. d. voorlopig in te trekken. Attlee zei, dat hij zeker van do overwinning was, gezien de natuur lijke hulpbronnen en de bekwaam heid en ijver van 't volk. „Wij staan voor een situatie, die behoort tot de ernstigste, waarmee wij in do loop van een lange geschiedenis te maken hebben gehad.1' Toen het Nederlandse stoomschip de „Volendam" met 3000 militairen voor Indonesië aan boord Zaterdag middag om half drie de haven van I'ort Said binnenvoer, liep een me nigte Egyptenaren te hoop, die het sehip wilde beletten olie en water in te nemen. Er werd „Lang leve vrü Indonesië" en „Weg met vervolging en tyrannic" geroepen en er ontston den gevechten met de politic. Honderden demonstranten die zich in sloepen en andere bootjes bevon den. leverden op het water strijd met de politie-boten. die de tank-schepen naar de „Volendam" escorteerden. Twintig demonstranten werden ge arresteerd; toen zij aan wal en verder de stad in werden gebracht, werd er door burgers gedemonstreerd. die ..Weg met het Nederlandse imperia lisme" en „Vrij Indonesië" riepen. De politie verspreidde de menigte met behulp van gummi-stokken. De „Volendam" is in de nacht van Zater dag op Zondag er in geslaagd water, stookolie en levensmiddelen aan boord te nemen en Zondagmorgen om 6 uur het Suez-kanaal binnen te varen. Toen de „Volendam" Zondag Ismaïla binnenliep, hebben zich nieu we demonstraties voorgedaan De po litie. die de „Volendam" in boten van af Port Said had begeleid hield de de monstranten op een afstand. Vanmor gen vertrok de Volendam naar Suez. Odom vloog in 73 uur om de wereld Captain William Odom, in zijn Reynolds «Bombshell, is tc Chicago geland na in iets minder dan drie dagen om de wereld te zijn gevlogen. Hij heeft hiermee het wereldrecord solovlucht om de wereld, dat op naam stond van Wiley Post '.1933) verbeterd. Zijn tijd was: drle-en-ze- ventig uur, vijf minuten en veertig seconden. Post had in 1933. 186 uur en vijftig minuten nodig. Odom was bijzonder moe. daar hij de laatste drie dagen weinig geslapen heeft. Tussen Ancho rage (Alaska* en Edmonton (Alber ta) is hij in de lucht in slaap geval len cn heeft gedurende een uur en veertig minuten op zijn automatische piloot gevlogen. Hij ontwaakte juist bijtijds om een botsing met een berg te voorkomen. Luc van Dam verspeelde -in Bep van Klaveren door een non-arbitrale uitspraak zijn titel van midden gewichtkampioen van Nederland. Als een panter loerend op zijn prooi, wacht Beb van Klaveren in volledige con centratie zijn kans af. Vorige maand, voordat op Zondag 20 Juli, de Minister-President het be sluit tot politiële actie op Java bekend maakte, stelde het Nederlands Instituut voor de Publieke opinie een representatieve „doorsnede" van ons volk de volgende vragen: „Vindt U dat de arbeiders principieel het recht moeten hebben om te staken?" èn „Vindt U dat de arbeiders op het ogenblik 't recht hebben om te staken?" JA, zegt 76%, maar - NIET NU, zegt 54% De antwoorden, die de Nederlan ders van 23 jaar en ouder geven, luiden: Principieel Recht om "nu stakingsrecht te stakoo Heeft recht 76% 36% Niet 20% 54% Geen oordeel 4% 10% De antwoorden op de eerste (prin cipiële) vraag verschillen weinig van die op eco nagenoeg gelijklui dende, dip het N I.P.O. ruim een jaar geleden (tijdens de havensta kingen» stelde 70% antwoordde toen Ja, 26% Neen (4% Geen oordeel). Bijna zeven van iedere tien onder vraagden meenden echter dat do ha venstakingen van toen niet geoor loofd waren. Staken op dit ogenblik werd dus begin deze maand door wat minder mensen afgekeurd. Het De kostwinnersvergoeding voor dienstplichtigen, die tot nog toe niet meer mocht bedragen dan in totaal 50 is thaDS gesteld op 80 percent van het geen de dienstplichtige in het gezin in bracht met een maximum van 50 per weck, welk maximum echter verhoogd wordt met 2.50 per kind per week, Daar komt dan nog bij het volledige bedrag van de kinderbijslag. Aldus de minister van Oorlog in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer naar aanleiding van het in de Kamer besprokene met betrekking tot het wetsontwerp in zake de bekrachti ging van de algemene maatregel van bestuur betreffende dienstplichtvoorzie- ningen. Trad de dienstplichtige op als mede-kostwinner van het gezin, waar toe hij behoort, zo vervolgt de minister, en genoot een der gezinsleden, b.v. zijn vader, kinderbijslag, dan werd deze bij slag tot nog toe tot de gezinsinkomsten gerekend. Het gevolg daarvan was. dat, na de in het vorig jaar tot stand geko men verhoging van de kinderbijslag, de vergoeding in sommige gevallen met een gelijk bedrag moest dalen. Dit zal nu anders worden. De ver goeding zal. die tot dusver als gevolg van het meerekenen van de kinderbij slag, een daling beneden de 80 percent, die als basis geldt, ondervond, met een zelfde bedrag worden verhoogd. Het verhogen van het maximum van 50 brengt bovendien nog mee, dat ook in gevallen, waarin in het gezin geen kin derbijslag werd genoten b.v. als het bestond uit de moeder van de dienst plichtige en andere kinderen de ver goeding op een hoger bjdrag dan tot nu toe gesteld kan worden. Enige tijd geleden is te Naarden de vee-arts Ter Beek, die als N.S.B.-er geïnterneerd is geweest, in arrest ge steld wegens het operatief verwijde ren van blocdgroeptckens bij S.S.- crs. Met deze arrestaties is een tipje opgelicht van de sluier, hangend over de ondergrondse activiteit die verschillende groepjes onruststokers in het Gooi ten toon spreiden, met het doel ondergedoken of vrügelaten N.S.B.-leden te helpen. Nog is er geen sprake van een grote organisatie; de diverse elemen ten, verenigd in zelfstandig opereren de groepen, vormen nog geen wijd vertakt complot. Desondanks kan 't Gooi mee praten over hun optreden, dat gepaard gaat met contactpunten in de bewaringskampen, met „onder- duik-adressen" en met het wegwer ken van verkeerde elementen naar het buitenland. De arrestatie van de Naardense vee-arts geschiedde nadat de politie, samenwerkend met een voormalige S.S.-er. er in geslaagd was het over tuigend bewijs te leveren, dat Ter Beek er inderdaad 'geen been in zag het bloedgroepteken Jangs operatieve weg te verwijderen. Prompt voldeed hij aan het verzoek van de S.S.-er. Na de operatie overhandigde hij het stukje huid met het S.S.-teken in 'n EóN, TWEE, DRIE.... DAAR GAAT-lEl Een door het motorschip Springwood (cargadoor Anth. Veder) uit Engeland aangevoerde acht tons-auiobus bestemd voor de Ned. Spoorwegen wordt met twee portaal- kranen netjes en zonder een schrammetje op de kant gezet. De Britse fabrikanten van deze bussen voor 45 personen geven service; de wagens worden geleverd compleet met registratie-nummer en richting-transpa- rantt „TilburgDongeji—Oosterhout'' staat er opl flesje alcohol aan een tussenpersoon van de politie. De samenspannende N S.B.-ers volstaan er in 't Gooi niet mee ontsnapte delinquenten uit de kampen te doen onderduiken of naar het buitenland te brengen, neen. zij schrikken zelfs niet voor chantagepogingen terug. Het is bovendien bekend, dat zij be schikken over wapens. Wat zij willen bereiken? Er zijn onder hen elementen, die niets meer of minder dan een omwenteling wil len, die dan volgens enkelen binnen vijf jaar tot stand zal zijn ge komen. Aan de ene kant is hun drijfveer vrienden en oud-partijge noten uit de kampen te bevrijden. Daarnaast willen zij wraak nemen op degenen, die hun detentie be werkten: illegale werkers, ja zelfs ledeh van Tribunaal en Bijzonder Gerechtshof. Aangezien het in het Gooi gesigna leerde optreden van diverse groepjes onruststokers nog niet tot een wijd vertakt complot is uitgegroeid, zal men wellicht er toe overhellen hun gewroet als ongevaarlijk te beschou wen. Wie echter weet dat deze on ruststokers geruggesteund worden door lieden die uit de heersende on tevredenheid munt trachten te slaan, zal er mede op aandringen, dat met harde hand een eind aan dit optre den worde gemaakt, opdat de rust en veiligheid verzekerd blijve. Giral wijst opdracht van de hand De voormalige minister-president van de Spaanse republikeinse rege ring in ballingschap, José Giral, heeft president Barrio medegedeeld, dat hij de opdracht tot het vormen van een nieuw kabinet - niet aan vaardt. Motorrijder verongelukt Doordat dc bestuurder van een mili taire auto geen voorrang verleende, kwam de 61-jarige motorrijder J. J. van Swiken uit Aalsmeer op het kruispunt Laapersveld—Utrechtse weg te Hilver sum met deze auto in botsing. Hij werd zo zwaar gewond, dat hij spoedig over leed. De „Stichting Nieuw Walche ren" heeft van dc bevelhebber der zeestrijdkrachten, luit.-admiraal C. E. L. Hclfrich, een chèque van f 594.96 ontvangen voor de aan plant .van 237 bomen. principle stakingsrecht, wordt door grote meerderheden van alle groepe ringen in on& volk onderschreven. Van de rijkste mensen is 66%, van de middenstanders 76%, van de volksklasse 78% ervoor. 61% der Anti-Rov., 67% der K-V.P- ers, 87% van de aanhangers van de Partij v. d. Arbeid en 98% der C.P. N.-stemincrs vinden dat arbeiders er principieel recht op hebben. Om nu te gaan staken heeft men geen recht, menen echter de meeste politieke groepen. Alleen onder de communisten zijn er 90%, die dit recht nu ook opeisen. Onder de aan hangers van de Partij van de Ar beid zijn de stemmen ongeveer ge lijkelijk verdeeld. Het waarom De (54%) tegenstanders van het recht op nu staken motiveren hun oordeel als volgt: Nadelig voor 't gehele volk, voor de productie. Kan onze econo mische toestand niet verdragen, an ders loopt het met dc wederopbouw spaak, enz. 2% Door niet te staken wordt meer bereikt, op andere wijze doel berei ken. 13% Diverse andere motieven. 2% Geen motivering. Zij, die ook nu recht op slaken toekennen, zeggen: 12% Staken is het enige strijdmid del. 10% De lonen zijn te laag 5% Dit recht heeft de arbeider al tijd. 4% Als er werkelijk reuen t»e is, als vakorganisaties er toe besluiten. 4% Diverse motiveringen. 1% Geen reden opgegeven. Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie. Belangrijkste sportevenementen Van Klaveren reglementair kampioen middengewicht van Nederland. Nederlandse Zwemkampioen- schappen zonder verrassingen. Engelse tenniszege op Neder landers. Nederlandse athletiekzege op België en Frankrijk. Nieuw-Loosdrechtwcek geëin digd. Mühring en O'Kclly delen de eerste prijs in Hilversums schaak tournooi. Bijster sloeg Harris te Zurich tijdens de wielerwedstrijden en Van Vliet won in België. Op Mereveld werd paard Priola kampioen van Nederland. Verklaring P.v.d.A. over Indonesië Jhr. mr. M. van der Goes van Na- ters, voorzitter van de Tweede Ka merfractie der Party van de Ar beid, deelde het A.N.P. het volgen de mede: „Er schgnt enige misverstand te bestaan naar aanleiding van een ge sprek, dat de heer van de Kieft, voorzitter van de Eerste Kamer- fractie van de Party van de Arbeid, op zgn reis door Indonesië heeft ge had met Aneta. over de gewenste omvang der thans geëindigde actie op Java. Een vergadering van de Eerste en Tweede Kamerfracties tezamen heeft zich met deze aangelegenheid bezig gehouden. Men plaatste zich eenstemmig op het standpunt, dat de regering te recht tot beperking der actie is overgegaan door op 4 Augustus het vuren te doen staken". Minister Licftinck heeft vijanden welke minister van financiën zou ze niet hebben maar hij heeft veel meer vrienden. De geschiedenis zal zijn naam eren als van dc man, die het heeft bestaan, om een land, dat in Mei 1945 doodgebloed scheen te zijn. voor een financiële déböcle te behoeden. Onder de ministers van financiën in Europa staat hij bovenaan. Prof. Lieftinck's werk wordt gekenmerkt door „lijn", methode, door beginsel tevens. Hij is de geleerde, die een financiële politiek heeft weten op te bouwen op principes. Hij heeft het verleden begrepen cn houdt reke ning met de toekomst. Hij heeft door zijn maatregelen ons de moei lijkheden niet gespaard en offers ge- eist: moeilijkheden en offers waren nodig om grotere te vermijden cn de grondslagen te leggen voor stabili teit cn orde. Het gelukt prof. Lief- tinck! Deze minister steunt op zijn kabi net en hulde aan hem betekent hulde aan hetzelve. Prof. Lieftinck heeft Vrijdagavond weer voor de radio gesproken en den volke kond gedaan van de be tekenis der lening, welke de Inter nationale bank voor herstel cn ont wikkeling heeft toegestaan. Honderd vijf-en-negentig mtllioen dollar yoor productieve doeleinden. Geen klei nigheid. Deze lening is niet alleen een fei telijke steun voor ons herstel. Zij is meer. De motivering er* van is een compliment voor ons financieel-cco- nomischc beleid en een waardering voor het in ons land verrichte op- bouw-werk. Deze motivering is daardoor geworden een schone pro paganda voor Nederland en de le ning heeft onze positie in de wereld in belangrijke mate versterkt. Onze moeilijke deviezenpositie is deels te wijten aan de Indonesische kwestie. De minister, die niet alleen een voortreffelijk financier, maar ook een goed spreker is. sprak elegant van het regeringsbeleid, gevoerd „in zaken de samenhang van het Konink rijk betreffende". Het is thans op verblijdende wijze gebleken, dat on ze soliditeit evenmin daardoor heeft geleden Wij zijn dc laatste maanden ver vuld van dat alles overheersende on derwerp Indonesië en het dreigt de belangstelling voor andere vraag stukken te verdringen De teleurstel ling, waartoe de onderhandelingen met de Republiek hebben geleid, overschaduwt de waardering voor bereikte resultaten op andere gebie den. Zij zijn niet gering, die resul taten. Laten we positief zijn die, resultaten zijn groots, zeker als men de vergelijking aandurft met wat er elders in Europa is bereikt. Op so ciaal gebied, al evenzeer als op fi- nnnciecl-cconomisch gebied. Neder land. in materieel zowel als in cul tureel opzicht, herleeft. Dank zij ook dit kabinet, dat dc energie van ons volk weet tc activeren. Er zit span ning in dat volk. Het kan grote pro blemen aan ook het Indonesische Het is credietwaardig in elk op zicht! Stoffelijk overschot van Prinses Hermine niet naar Doorn Het stoffelijk overschot van Prin ses Herminc zal te Berlijn worden begraven. Het kan voorlopig niet bijgezet worden naast het stoffelijk overschot van dc ex-keizer in het familiegraf te Doorn, aldus is door verwanten van de overledene ver klaard, ofschoon dc Sowjct-Russi- sche bezettingsautoriteiten hier tegen geen bezwaar gemaakt heb ben. Thomas Mann in ons land De bekende 72-jarige Duitse schrij ver Thomas Mann, thans Amerikaans staatsburger, is in een K.L.M.-vlieg tuig uit Zürich op Schiphol aange komen. Hij zal tot 29 Augustus a s. in Noordwijk zijn vacantic doorbren gen. Daarna vertrekt hij weer naar Californié. waar hij in de omgeving van Hollywood een landhuis bezit. Mann is deze zomer in de Queen Elisabeth van Amerika naar Enge land overgestoken. Na een kort ver blijf aldaar is hij naar Zwitserland gevlogen. In beide landen heeft hij enkele lezingen gehouden. Een daar van: „Nietzsche in the light of our experience" zal hij Donderdagavond a.s. in de aula van het Indisch insti tuut te Amsterdam ten bate van de stichting 19401945 opnieuw uit spreken. Op Schiphol deelde Thomas Mann onder meer mede. dat zijn onlangs voltooide boek „Dr. Faustus", waarin hij de geschiedenis van een modern musicus beschrijft, niet alleen in het Engels, maar binnenkort ook in het Nederlands zal worden vertaald. Onlusten in de Pendsjaab 138 Moslems en 2 Sikhs zijn ge dood tijdens onlusten in een aantal dorpen. De Mohammedaanse bevol king van drie dorpen zou nagenoeg uitgemoord zijn. In de buitenwijken van Amritsar hebben gevechten tus sen Moslems en Sikhs plaats ge had, waarbij van granaten en ma chinegeweren gebruik is gemaakt. UITZENDING WEER BERICHTEN Met ingang van Donderdag 14 Augustus 1947 zal het K.N.M.I. in De Bilt uitzendingen van weerbe richten in de vroege ochtenduren verzorgen over de zender Hilver sum II (415.5 meter) en wel in het tydvak van 1 Maart tot 1 Novem ber om 5.45 en 6.45 en in het tijd vak van 1 November tot 1 Maart om 6.45 uur. Droog en zonnig i Weersverwachting van De Bilt, jj geldig van Maandagavond tot f ij Dinsdagavond, In de nanacht plaatselijk vor-1 g ming van nevel, mist of lage wol- 1 J kenbanken, die in de ochtend jj -• snef oplossen. Overdag droog en J zonnig met weinig verandering I ran temperatuur. Matige wind uil Noordelijke richtingen. C - 1

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1