DAGBLAD VOOR AMERSFOORT DE VOLKEN VAN INDONESIë VOOR TUSSEN-REGERING UITGENODIGD J Spoedig Ronde-tafelconferentie Spiegel der wereld Prinses Hermine, beroofd en vergiftigd? Tweeërlei oppositie tegen Attlee's noodwet Thomas Mann gelooft niet in nieuwe wereldoorlog De juiste vorm Regeringsbeleid niet gewijzigd Minister L. Neher naar Indonesië Sinaasappelen uit Suriname Donderdag harde en zachte zeep Extra snoepbon op 31 Augustus Amendement van Churchill Bepleit het lot der gijzelaars! Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 12 Augustus '47 Nr. 718 6e Jaargang r Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER In een officiële verklaring heeft de Nederlandse regering aangeboden een Indo nesische federale interimregering voor het gehele gebied van de vroegere kolo nie, waarin vertegenwoordigers van de deelstaten en vertegenwoordigers van nog onvoldoende vertegenwoordigende minderheden met de lt.-G.G. kunnen samenwerken. In de verklaring wordt gezegd dat de Nederlandse regering bereid blijft de troepensterkte te verminderen zodra de Republiek kan beschikken over een betrouwbaar politie-apparaat; verder wordt een ronde-tafelconferentie „bin nen de kortst mogelijke tijd" in het uitzicht gesteld. De regering doet een ernstig beroep op de Republiek om haar medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Nederlandse plannen. Deze stap kan worden beschouwd als een poging om het ver trouwen van de Republiek in de Nederlandse bedoelingen te winnen door de mogelijke samenwerking te verplaatsen naar een ander terrein, zonder de besprekingen te hervatten over de in zichten, die na de politiële actie opnieuw ver uiteen zijn geraakt. De Republikeinse regering zou in de interim-regering de thans nog onder haar gezag vallende gebieden vertegenwoordigen: de gebieden die door de Nederlandse troepen zijn bezet zouden door de interim-regering worden bestuurd. De regeling van de verdere zaken op Java, Sumatra en Madoera zou, schijnt het, voorlopig ter zijde zijn gesteld. De regeringsverklaring omvat de volgende punten: 1) Opnieuw ziet de Nederlandse regering zich thans gesteld voor de vraag hoe zij met vreedzame mid delen haar doel in Indonesië kan be reiken. Dit doel is bekend. Het is geenszins de terugkeer tot enigerlei koloniale verhouding. Het is geen andere dan de uitwerking der toe kenning van het door de Nederland se regering als grondslag van haar beleid aanvaarde zelfbeschikkings recht. Het is geen ander, dan het ombouwen van het oude Neder- lands-Indië tot een nieuw Indo nesië, een souvereine, democratische en federale staat, zelfstandig lid der Verenigde Naties en met Nederland, Suriname en Curacao verenigd in een reële Unie. Het is dus nog steeds hetzelfde doel, dat belichaamd Brittanjes zorgen (III) T~Ae Tories heb- ben Labour de medewerking ge weigerd. Maar To ry zijn de „cap- 1 terns of industry", k J de grote onderne- «w. AbtjgÉ^j mers, de leiders HbfiO van de sleutel-in- Pa dustrieën. Labour BK^| zal dus de econo mie moeten leiden tegen de leiders van de economie in; zij zal, om de weg uit de crisis te vinden, een conflict moeten riskeren met de kapitaal-bezitters. Het is het grote probleem van een socialistische partij aan het bewind: het heeft altijd de mensen in de sleutelposities tegen. Dat verklaart waarom het Labour-gouvernement in de meeste gevallen niet consequent kan handelen. Labour had een program om in de toekomst crisissen te voorkomen, maar, aan de macht gekomen op het ogenblik van een crisis die de geza menlijke inspanning 'van alle Britten vergde, stond het voor het dilemma: èf verdeeldheid te stichten door vol ledige uitvoering van het program, èf concessies te doen en ontoereiken de maatregelen te nemen. Men is van crisis tot crisis gegaan, steeds heeft men nieuwe offers geëist van het volk en telkens bleken deze offers onvoldoende. Maar hier is de oppo sitie binnen Labour waakzaam. De toestand eist, zeggen de back-ben chers. geen concessies aan de kapi taal-bezitters. maar in tegendeel snellere uitvoering van het nationa lisatie-program cn strenger ge leide economie. HET probleem is inmiddels acuut geworden, doordat op het ogen blik een beslissing voor de deur staat over de nationalisatie van de staal-industrie (van de reeds gena tionaliseerde mijnen, de belangrijkste voor de nationale huishouding), die voor na de vacantie op het program ma staat. In de partij wordt sterke druk op de regering uitgeoefend om op dit belangrijke punt niet te wij ken. Aan de andere kant zijn de waarschuwingen, om het land in de ze kritieke periode niet in een par- tijstrijd te storten, vele. In de boe zem van het kabinet schijnt er ver deeldheid te -zijn. John Wilrrf^t, de verantwoordelijke minister zal. naar men zegt. aftreden als het plan door gaat. en dan krijgt Aneurin Bevan, de doortastende minister van ge zondheid. zijn portefeuille. Wordt het plan afgelast dan loopt Bevan weg. Volgens de laatste berichten heeft de regering in de Maandag gehouden fractie-vergadering voorgesteld de beslissing aan te houden. Een com promis-voorstel waarvoor zij maar 81 van de 250 afgevaardigden warm kon krijgen, ma^ir dat werd aan genomen, doordat een kleine honderd leden blanco stemden een zwij gende oppositie, waarmee Attlee re kening zal moeten houden. Het schijnt dat de premier heeft aangeboden zijn ontslag te nemen, maar dan zou Bevin, die doorgaat voor de ..sterke man", premier moe ten worden, en dat willen Morrison en Shinwell niet. Men is dus de „slag om Engeland" begonnen met de eerste belangrijke kwestie —niet op te lossen, maar of het zo kan blijven is op zijn minst zeer de vraag. AD INTERIM. werd in de overeenkomst van Ling- gadjati. 2) Vóór alles is nodig het verder herstel van rust en orde, onmisbaar voor de veiligheid van persoon cn goed, voor de Verzekering van de fundamentele menselijke rechten cn vrijheden, voor economische weder opbouw. voor Indonesië's deelne ming in de wereldhuishouding en voor de vestiging van de nieuwe rechtsorde. Daartoe behoeft Indo nesië een deugdelijk politie-appa- raatr- De Nederlandse regering her haalt haar bereidheid haar troe pensterkte te verminderen, zodra een deugdelijk politie-apparaat de handhaving van orde en rust zal vermogen te waarborgen. Aanbod herhaald 3) Om iedere mogelijke twijfel aangaande haar bereidwilligheid om werkelijk een souvereine, democra tische en federale staat in Indonesië tot stand te brengen, de pas af te snijden, heeft de Nederlandse rege ring aangeboden aanstonds, hangen de de voorbereiding van deze staat, gedurende een noodzakelijke over gangsperiode een Indonesische fede rale interim-regering te vormen, waarin vertegenwoordigers van de verschillende deelstaten, alsook van de nog onvoldoende vertegenwoor digde minderheden onder de bevol king, met de lt. gouverneur-generaal zouden samenwerken. Met de regeringen zowel der Re publiek als der andere Indonesische deelstaten. Oost-Indonesië en West- Borneo, was hieromtrent reeds in belangrijke mate overeenstemming verkregen. De Nederlandse regering herhaalt thans dit aanbod tegenover alle deelstaten en bevolkingsgroepen in Indonesië. Zij is voornemens te bevorderen, dat deze ïntcrim-rege- ring voorlopig ook het beheer zal voeren over de gebieden, die ln de vorige weken wérden bezet. Het politie-apparaat, hierboven bedoeld, zal aan deze regering ondergeschikt worden gemaakt. Zo spoedig moge lijk zullen ook de reeds eerder voor gestelde federale organen, waarbor gend de voedselvoorziening alsmede de economische, monetaire en han delspolitieke eenheid van Indonesië, alle eveneens onder meergenoemde regering ressorterend, door haar dienen te worden gevormd. 4) De totstandkoming ener Interim-regering zal geenszins de stap vertragen naar een blij vende oplossing. De Nederlandse regering is voornemens op de kortst mogelijke termijn ver tegenwoordigers der verschillen de deelstaten en bevolkingsgroe pen in Indonesië om een ronde tafel bijeen te roepen teneinde over de definitieve inrichting van het nieuwe Indonesische staatsbestel te beraadslagen. Waar de bevolking van enig ge biedsdeel het verlangen hiertoe te kennen geeft, zal zij langs democra tische weg zich kunnen uitspreken over haar plaats in het nieuwe staatsbestel volg is beginselen m de art. 3 en 4 van Linggadjati neerge legd. 5) Bij de Nederlandse regering leeft de overtuiging, dat de andere staten en Staatsdelen evenals de verschillende minderheden onder de bevolking van Indonesië met haar denkbeelden cn voorstellen insiem- men en onmiddellijk aan de uitvoe ring daarvan zullen willen deelne men. Op de Republiek doet zij een ernstig beroep ook haar medewer king daartoe te verlenen. Zij koestert dc hoop, dat de goe de diensten, door de Verenigde Sta ten aangeboden, hiertoe belangrijk zullen bijdragen. Uit de omstandig heid, dat het gaat om de hervorming van het Indonesische staatsbestel derhalve niet om de besleehting van enig geschil vloeit voort, dat de oplossing wel door goede diensten kan worden bevorderd, niet door arbitrage tussen Nederland en de Republiek zou kunnen worden uit gemaakt. Dc nieuwe staatkundige constructie is immers een zaak, waarbij naast Nederla/id en de Re publiek ook de andere deelstaten en bevolkingsgroepen betrokken zijn, en is een onderwerp, dat uiteraard reeds bij de totstandkoming van Linggadjati van arbitrage uitgeslo ten werd. Reis voorbereid onder Stoffelijke resten naar Doorn In Berljjn vraagt men zich vol gens UP af, of prinses Hermine vermoord is door dieven, die voor bijna twee millioen dollar waarde van haar kroonjuwelen hebben ge stolen. De weduwe van ex-keizer Wilhelm gaf 43 uur voor haar plot selinge dood een kleine theepartij. Het wordt niet uitgesloten geacht, dat zij toen werd vergiftigd. Het uitgebreid onderzoek naar de geheimzinnige verdwijning van de juwelen van prinses Hermine heeft geleid tot de aanhouding van een oud-vriendin van prins Ferdi nand, Vera Herbst, die bij het smokkelen van de juwelen uit de Russische zone als koerierster heeft dienst gedaan. Bij haar arrestatie werden nog smaragden, diamanten en safieren, gevat in oorbellen en in een tiara die door de prins niet ge mist werd, aangetroffen. Ook zy'n nog juwelen van prinses Hermine gevonden in de woning van de zuster van prins Ferdinand, Carolina von Schoeneish-Carolath in Berlijn. Frau Herbst ontkende tijdens het verhoor dat zij de ex- keizerin vermoord had. Ook ont kende zij een gedeelte van de juwe len gestolen te hebben. Zij vertelde dat zij twee maal naar Frankfort a. d. Oder gereisd was om de juwe len vandaar naar Berlrjn te bren gen. Een gedeelte was, naar zij ver klaarde, in opdracht van prinses Hermine verkocht en het geld was gebruikt om voor prins Ferdinand het Berchtesgadener Hof, een hotel dat destijds op last van Hitier ge bouwd is, te kopen. Na een ondervraging van 13 uur is Vera Herbst weer vrijgelaten. Naar Doorn Er worden voorbereidingen ge troffen om het stoffelijk overschot van prinses Hermine in Doorn ter aarde tc bestellen. De Russische autoriteiten zouden beloofd hebben het lijk ln Frankfort a. d. Odor, In de Russische zone, ter beschikking te stellen. Het zal naar Bciyn ge bracht worden waar men zal trach ten de goedkeuring van de Neder landse regering te krijgen voor de begrafenis ln Doorn. Tigermoth neergestort, vlieger omgekomen Op de vliegbasis Woensdrecht is gistermiddag de korporaal L. A. J. Dirken, bij het maken van een oefen- vlucht, dodelijk verongelukt. Het toestel een Tigermoth raakte plotseling in een vrille en kwam ruim 500 meter van het vliegveld neer en vloog onmiddellijk in brand. Hoewel hulp spoedig aanwezig was, kon niet worden voorkomen, dat het vliegtuig geheel uitbrandde. Eerst daarna slaagde men er in het ver koolde lichaam te bergen. DE LAATSTE FOTO van Prinses Hermine, de plotseling overleden weduwe van de Duitse ex-keizer. Acht en veertig uur voor haar dood gaf zij nog een kleine theepartij, zodat het niet uitgesloten wordt ge acht, dat zij is vergiftigd. gehcii inhouding Geheel onverwacht is vanochtend om 6 uur de minister van wederop bouw en volkshuisvesting L. Nchcr per K.LM.-vliegtuig van Schiphol naar Batavia vertrokken. Aan de reis van de minister was te voren geen enkele ruchtbaarheid gegeven, zodat het slechts aan en kele ingewijden bekend was, dat Neher zich onder de zes passagiers bevond, die vanmorgen by het krie ken van d^dag plaats namen in de naar Indonesië vertrekkende PH TSA. Vlak voor zijn vertrek van Schiphol verklaarde minister Neher dat hy ging als vertegenwoordiger der Nederlandse regering ter be spreking van vraagstukken, die zich bij de wederopbouw van Indo nesië en bij de organisatie der P.T.T. aldaar voordoen. Hij achtte het niet in 's lands belang op dit moment leeds nader over zyn ver blijf ln Indonesië, uit to weiden en kon evenmin ook maar by benade ring antwoord geven op de vraag hoe lang dit zou zjjn, al voegde hy daaraan toe, dat het zeker niet minder dan twee weken zou zijn. Geen adviseurs Dc enige die de minister op zijn reis naar Indonesië vergezelt, 'is zyn eigen secretaris, mr, H. G. Quik. Mevr. Neher nam met haar zoon op Schiphol afscheid van haar echtgenoot, die voorts uitgeleide werd gedaan door de directeur-ge neraal der P.T.T.T. van Houwe- lingen, de secretaris-generaal R. H. V. Mouton, de chef van zijn kabi net, jhr. ir. A. C. D. de Graeff en de directeur-generaal der volks huisvesting. dr. Z. Y. van der Meer. De D.C. 4, waarin de minister de reis maakt, wordt bestuurd door gezagvoerder G. Moll. In Cairo zal een twintigtal gestrande passa giers aan boord gaan, waarna de reis wordt voortgezet naar Sjarja in Arabië. Wegens de moeilykhe- den, die de K.L.M. in India onder vindt, wordt dan alleen nog Co lombo op Ceylon aangedaan. Van Colombo uit hoopt de piloot zon der tussenlandingen naar Batavia to vliegen. Walter Foote terug De Amerikaanse consul-generaal te Batavia, Waller Foote, is gister middag laat met een speciaal Ame rikaans marinevliegtuig uit Djogja teruggekeerd. Hij verklaarde by aan komst te Batavia, dat bij ongeveer twee uur met het Republikeinse ka binet besprekingen had gevoerd cn daarna ongeveer een uur met Soe- karno persoonlijk. Over het bespro kene kon hy geen enkele medede ling doen. Binnenkort zonder bon verkrijgbaar Naar w(j vernemen zal nog dezo maand een hoeveelheid sinaasappe len uit Suriname te Rotterdam aankomen. De vruchton zullen zon der bon verkrijgbaar worden ge steld. De sinaasappeleultuur in Surina me staat nog ia de kinderschoenen, maar men venvacht, dat deze cul tuur geleldelyk kan worden uitge breid. Naar wjj vernemen, zullen Don derdag bonnen voor 225 gram har de zeep en 250 gram zachte zeep hekend gemaakt worden. Weer een ei In de bonnenlijst van deze weck zal een bon worden aangewezen voor een ei Deze verstrekking geldt voor alle leeftijdsgroepen. (Van onze Haagse redacteur) Ter gelegenheid van do verjaar dag van dc Koningin zal een extra bon versnaperingen voor allo leef tijdsgroepen worden aangewezen. Verhoging broodprijs pas op 18 Augustus De aangekondigde verlaging van de subsidie op patentbloem met f 6.80 per 100 kg. zal om technische redenen niet zoals oorspronke lijk werd gemeld op 11 Augus tus a.s. maar op 18 Augustus in gaan. Bon voor bananen Op 13 Augustus zal /oor kinderen tot 5 jaar opnieuw een bon voor 500 gram bananen bekend gemaakt wor den. Aangezien dc verstrekking van bananen afhankelijk is van allerlei factoren, die met dc transitohandel in dit product samenhangen, is het noodzakelijk, dat ook dc nieuwe bon op lanRe termijn lopende is. waar op naar mogelijkheid gedistribueerd kan worden. Churchill heeft zich geweerd t>U de voortgezette debatten over het wets ontwerp voor voorzieningen en diensten, waarbij- voorgesteld wordt dc re gering verstrekkende bevoegdheden te geven om aan dc economische moei lijkheden te ontkomen. Hij zei dat Attlee cn Morrison onder druk van buiten handelden en beschuldigde de regering van Hitleriaanse taal, maar haastte zich er aan toe tc voegen dat zijn politieke tegenstanders respec tabele lieden zijn. Churchill hield staande dat achter liet wetsontwerp „Cryplo-communisten cn extremisten" een rol spelen. De „houd-links"-groep der partij treft maatregelen om tijdens het par lementaire reces als commissie actief te blijven toezien. In de Maandag^ehouden fractie vergadering. zo nPlhans bekend ge worden, heeft de regering een voor stel om de beslissing over de natio nalisatie van dc staal-industrie uit tc stellen, er door gekregen met 81—77 stemmen Bijna honderd afgevaardig den onthielden zich van stemming. Churchills krachtigste aanvallen golden de bepalingen, die de rege ring in staat moeten stellen de wer kers over de verschillende bedrijfs takken tc verdelen (arbeidsconscrip- tie"). Hij diende een amendement in om deze voorstellen te verwerpen, en kreeg daarbij zelfs de steun van een Labour-lid, R. Blackburn. Tevoren had Churchill een tegen aanval tc verduren gehad van Sir Hartley Shawcross (Labour), op grond van zijn uitlatingen, dat het Labour-bewind een totalitaire rege ring was en dat hij vreesde voor „nachtelijke Gestapo's, spoken en dictators". Shawcross betoogde, dat deze dingen alleen in de verbeelding van Churchill bestonden, voor zover deze ze op de Labour-regering be trok. Morrison, die voor de regering ant woordde, zei: Churchill houdt er van andere mensen „Hitier" te noemen, maar hij is zelf een interessant ge val voor de psychologie. Toen hij zelf eerste-minister was, meende hij de meest uitgebreide bevoegdheden voor zich te moeten opeisen, maar als een ander volmachten vraagt is hy een dictator in Churchills ogen. Vanochtend om negen uur, na een vergadering die achttien uur had ge duurd, werd het ontwerp met 178 63 stemmen in derde lezing aan vaard. Het gaat vandaag nog naar het Hogerhuis. Back-benchcrs actief Een derde der Labourleden van het Britse parlement is nog ontevre den over de plannen der regering. Gisteravond werd vernomen dat 150 of meer leden, die een beslissing had den willen forceren ten aanzien van de nationalisatie van de ijzer- en staalindustrie en de omvang van de gewapende macht, nog niet tevreden zijn na de geheime vergadering van de parlementaire fractie, tijdens welke Attlee en zijn voornaamste ministers openhartige critiek hebben moeten verduren. Men gelooft, dat de woordvoerders der regering meer tijd voor beide kwesties hebben gevraagd en tevens hebben verzocht de regering niet in verlegenheid te brengen door aan te dringen op het nemen van vroegtijdi ge beslissingen. Ervaren waarnemers voorspellen thans, dat enige veranderingen in het kabinet onvermijdelijk zijn om de partij tegemoet te komen. „Ik kom met schaamte" In de Sarphatizaal van het Am- stelhotel te Amsterdam ontving de grote Duitse schryver Thomas Mann enkele tientallen persverte genwoordigers. De 72-jarige schry ver, die reeds voor de oorlog Duits land verliet en in 1936 door het Hitler-regiem van het Duitse staatsburgerschap vervallen werd verklaard, zag er opgewekt uit en sprak zyn vreugde er oVer uit weer in Nederland te zyn, waar hij het laatst in 1939 was geweest op de doorreis naar Amerika. Hij was toen zeven weken in ons land, dat hij thans terugzag, nog niet geheeld van de wonden door de oorlog toe gebracht. Steden en landschap van Nederland kende hij van ouds als ook de hoogstaande Nederlandse be schaving. „Ik kom als Duitser tot U met een schaamtegevoel voor wat de nazi-leiders U hebben aangedaan", zegt de grote romaneier en hy zegt tc begrijpen, dat de Duitse macht hier diep gehaat werd. Deze haat strekke zich echter niet uit tot de Duitse taal, die ondanks het boze dat van Duitsland uit over de we reld werd gebracht, het instrument is van een grote geestelijke bescha ving en traditie. Spreker heeft die pe bewondering voor dc grootheid van hart van een aantal Nederlan ders, de organisatoren van voedsel- zendingen uit Nederland naar Duitsland. Dat is werkelijke ziele- grootheid. Vele journalisten maakten ge bruik om de schrijver vragen te stellen. Neen, Thomas Mann zal niet naar Duitsland terugkeren om daar opnieuw te beginnen, maar hij bleef Duitsland trouw in de tijd toen hy het nazi-regiem bestreed en ook thans nu hij in de Duitse taal zijn boeken schryft. Er zullen eerlang in Duitsland, in oplagen van 150.000 exemplaren en zéér goedkoop, boeken van Duitse schrij vers uitkomen, die door het Hitler- regiem waren verboden. In zijn eigen werk zal Thomas Mann uit drukking geven aan het geloof in de mensheid en in haar toekom stig geluk, hoewel er steeds een grondtoon van ironie in zal klin ken. Men behoeft niet te geloven om een belyder te zijn en om tegen het diepe pessimisme in te gaan. De Duitse literatuur is op het ogenblik zeer arm het Hitlcr-be- wind heeft alles verzuurd en als met loog uitgebeten. Als er echter goede boeken in de Duitse taal zul len komen, dan zullen ze ook in vertaling waardevol blijven, gelijk spreker zelf ervoer, die byv. de Russische schrijvers in Duitse ver taling heeft gelezen. De Duitse jeugd bevindt zich in een diepe cri sis, maar in de diepte zijn thans reeds herstelkrsichten werkzaam, hoewel ze nog weinig zichtbaar zyn. Spreker leidt dit echter af uit zy'n levendige correspondentie met jonge mensen uit Duitsland. Wat denkt u van Amerika? Gevraagd naar zyn oordeel over Amerika verklaarde Thomas Mann veel sympathie voor dit jonge land te hebben. Oorspronkelijk ontleende Amerika veel aan de Europese cul- T HOM AS MANN tuur thans geeft het veel aan Euro pa terug. Zeker er zijn in Amerika soms reactionnaire golven, maar Thomas Mann citeert met instem ming Harold Nicholsen, die ver klaarde: „men moet in Amerika on derscheid maken tussen het weer en het klimaat. Het weer is er vaak slecht, maar het klimaat is goed!" Thomas Mann heeft nog steeds hoop op toenadering tussen Rus land en Amerika, hij hoopt dat het eerste democratischer en het laat ste socialistischer zal worden en dat beide wereldmachten elkander zullen vinden op de grondslag van een humaan socialisme. Aan een nieuwe wereldoorlog kan hij niet geloven, hij zou het einde van alles meebrengen. Duitsland kan niet van buiten af worden beïnvloed, het moet zichzelf heropvoeden. Men moet, naar het woord van Goethe, eigen daden in de weeg schaal der historie v/erpen, al het andere is ijdel. Beroep op Van Klef fens De gemccnsehappclllko actio van Nederlandse vrouwen heeft het vol gende telegram aan mr. van Klef- fons doen toekomen. „Nu politiële actio gestaakt Is, wenden do grote Nederlandse vrou wen-organisaties verenigd in ge meenschappelijke actie zich zeer bewogen en ten diepste geschokt tot tl met dringend verzoek het lot van gijzelaars, geïnterneerden, vrouwen en kinderen In gedwongen concubinaat le\cnd, moord op land genoten cn rijksgenoten, levend verbranden van Chinezen, In Veilig heidsraad met klem namens ons naar voren te brengen". Een afschrift. \an dit telegram werd toegezonden aan mevrouw Roosevelt. „Wij willen Nederlandse schepen boycotten" Het havenpersoneel en de haven arbeiders van Ismailia, Suez en Port Said hebben een vergadering belegd, waarin z(j de methoden zul len vaststellen om alle Nederlandse schepen te boycotten, welke met besterhming Indonesië in de Egyp tische wateren aankomen. In krin gen der havenarbeiders is men wei nig tevreden over het resultaat van hun interventie tegen de „Volen- cam", welk schip Zondag 10 Aug. het Suczkanaal is doorgevaren. Het blad „Al Misri" beschuldigt de Britse autoriteiten er van, dat zij belangrijke voorraden munitie aan boord van de „Volendam" heb ben laten brengen, toen deze door de Rode Zee voer. Van Britse zijde wordt de juistheid van deze be schuldiging officieel ontkend, daar het schip zijn reis vervolgd heeft zonder aangehouden te zyn. Breuk tussen USSR en Griekenland? Het welingelichte Griekse rege ringsblad „Estla" bevestigt, dat een breuk tussen Griekenland en do Sowjet-Uulc waarschijnlijk Is na de protesten, de vorige week door de Sowjet-zaakgelastlgdo by do Griek se regering ingediend. De Griekse autoriteiten zouden volgens dc zaakgelastigde on vriendschappelijke daden hebben verricht, die niet in overeenstem ming waren met de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen. Het blad voegt hieraan, onder aanhaling van gezaghebbende krin gen, toe, dat eenzelfde stap van Joegoslavië wordt verwacht. Politieke kringen te Athene zijn van mening, dat de verbreking der diplomatieke betrekkingen tussen Griekenland en de naburige landen do eerste stap naar de vorming van een „vrije Griekse regering"' betekent. Deze regering zou door de guerillastryders worden ge vormd en naar men vermoedt on middellijk door Joegoslavië, Bulga rije, Albanië en de Sowjet-Unie worden erkend. WFA blijft bestaan Na een vergadering te Londen heeft het bestuur van de World Friendship Association verklaard, dat de organisatie haar werk op dezslfde basis zal voortzetten, meldt de „News Chronicle". Ofschoon de positie van de Britse nationale organisatie ernstig is. vertrouwt het bestuur dat zy de middelen zal kunnen vinden om haar werk voort te zetten. DE tentoonstelling van Wcense kunstschatten, in het Rijksmu seum tc Amsterdam, mag zich in een overweldigende belangstelling ver heugen. Zo zelfs, dat terloops de mo gelijkheid al is aangeduid, dat men op een gegeven ogenblik misschien het bordje vol op de muscumdeuren zal moeten hangen. Stemt deze grote toeloop enerzijds tot grote verheu ging en dankbaarheid, anderzijds ver dient hij toch ook een nadere analy sering. In de eerste plaats is die grote be langstelling te verklaren uit het feit, dat het publiek in een aantal jaren niet in staat is geweest klassieke kunstschatten te bewonderen Wij staan ook op dit gebied voor een ach terstand, die wij op dc grote na-oor- logso tentoonstellingen bezig zijn in te halen. Voorts is er dc omstandig heid, dat op deze expositie een col lectie kunstwerken is bijeengebracht, die voor het kunstminnend deel van ons volk dc eerstvolgende jaren ab soluut ontoegankelijk zal z.iin, waar door het te begrijpen is. dat men er. zo veel als meer mogelijk is. van wil genieten, te meer ook waar het nu eenmaal een feit is. dat een belang rijk deel van hen die de kunst waar lijk liefhebben, niet zo financieel draagkrachtig zijn. dat zij zich dure buitenlandse reizen kunnen veroor loven. Wij hebben hiermee een aantal fac toren genoemd, die er derhalve al- temaal voor pleiten om op de weg van deze grote reiz.ende tentoonstel lingen voort te gaan, zeker zolang het internationale verkeer nog niet in volle omvang is hersteld, cn het laatste argument is zelfs een aan sporing om zo ook nadien voort te zetten. Want men zal in deze over gangsperiode in de kringen der mu seumdirecteuren een principiële be slissing moeten nemen of men deze voor de oorlog menen wij niet mo gelijke uitwisseling van gehele collecties zal bestendigen. Zijn wij goed ingelicht dan heerst daarover in de kringen cler deskundigen geen overeenstemming. Vanzelfsprekend zijn er ook argu menten aan tc voeren. \Velke er tegen pleiten. Er is iets voor te zeggen, dat men een collectie leert kennen in de omgeving cn dc sfeer waarin zij is opgebouwd en gegroeid. Belangrij ker lijkt ons echter het argument, dat dergelijke exposities het gevaar met zich brengen het snobisme in de hand te werken. De .titel, de roep, die er van uitgaat, en de glans, die er om hangt, fascineren dermate dat men ze moet hcbbcn'gezicn, ook al bezoekt men in andere gevallen vrij wel nimmer een museum. Andere tentoonstellingen van op- zichzelf belangrijke meesters zijn dan ook buiten verhouding minder be zocht. Een tweede gevaar is, dnt het eigen kunstbezit devalueert, dat een Nederlands schilderij niet meer be langrijk is als het niet van Rem brandt of Steen is en onze musea, als zij straks weer met het blijven de eigen bezit zijn ingericht, geen of nagenoeg geen belangstelling zullen trekken Een reden tc meer voor het drukke bezoek is gelegen in de om standigheid, dat velen die een dagje naar Amsterdam zijn, automatisch naar het Rijksmuseum gaan, zoals men in Valkenburg de gemeentegrot en in Apcldoprn dc Echoput bezoekt, De kleding van vele tentoonstelling bezoekers en de aanwezigheid van kleine kinderen wijzen daar ook op. Onze museumdirecteuren staan voor de moeilijke taak een tussenweg te moeten vinden. Want staat het vast, dat het van grote waarde is. dat be langrijke kunstwerken ook voor min der draagkrachtigen van elders toe gankelijk zijn. niet minder duidelijk is het, dat snobisme en vermindering van het gehalte der belangstelling zo veel mogelijk voorkomen dienen te worden Wellicht dat het uitwisselen van kleine collecties, welke tijdelijk meer in het eigen bezit opgaan en daar door minder domineren een moge lijkheid zou blijken. En tenslotte mo gen wij in dit verband buiten elk plaatselijk eigenbelang om mis schien eens een pleidooi houden voor het exposeren van wat grotere col lecties in de provinciesteden. Wij ge loven, dat men daar minder bezoek zal krijgen van mensen, die een „dagje uit" zijn, waardoor het resul taat zal zijn: minder bezoek, maar wel bezoek van meer werkelijk be langstellenden. Motie van vertrouwen voor Ramadier De Franse Assemblee heeft met 404 tegen 184 stemmen haar vertrouwen in Ramadier uitgesproken. Deze had Zater dag de vertrouwenskwestie ge steld in verband met het re geringsvoorstel betreffende wijziging van do wet op de ge meenteraadsverkiezingen. Ramadier werd gesteund door socialisten, M.R.P., radicalen en an dere gematigde en rechtse afge vaardigden. Slechts communisten en deze zeer na staande afgevaar digden stemden tegen. Ramadier staat vanavond nog voor een nieuw groot probleem, dat van het herziene statuut voor Al- gerië. De moelijkheden met de ra dicalen over het tijdstip van behan deling van deze kwestie loste hy op door een compromis, nl. dat het de bat onmiddellijk zal beginnen, maar dat er geen tydslimiet zou worden gesteld en dat het Algerynse pro bleem voordat het oarlement op reces gaat, geen prioriteit heeft boven de andere punten op de agenda. Hetzelfde weer ,i Weersverwachting van De Bilt, geldig van Dinsdagavond tot n Woensdagavond: In de na-nacht plaatselijk vor- ■-} ming Van nevel, wist of lage wol- a kenbanhen, die in de ochtend f snel oplossen. Morgen overdag '4 .i enkele overdrijvende wolkenvel-1 i den, doch over het algemeen zon- nig en droogWe/nig verande- a ring van temperatuur. Zwakkejj I tijdelijk matige wind tussen jj Noord en Oost.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1