DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Sjahrir en Salim toegelaten tot Veiligheidsraad Binnenhuis - architecten streven naar beter Minister Neher met politieke opdracht naar Indonesië? Nood in slagersbedrijf dreigt permanent te worden UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Republiek niet soüverein, maar met in terna tionale rech tspositie Spiegel der wereld Luchtpostdienst naar Indonesië pestaakt Batavia zou Haagse koers niet volgen Zuinig met suiker Wij kunnen ook nooit eens een prettige dag hebben!" Sjahrir officieel tegengesproken Toekomstplannen Eind September conferentie met de West Ruhr-conferentie is begonnen Balkan-kwestie in een impasse Sovjet-zuivering in Duitsland Te veel slagers, te weinig vlees? Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbua 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of i.— per kwartaal Losse nummers 10 et. Woensdag 13 Augustus 1947 Nr. 718 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Met acht stemmen voor en drie tegen (Groot-Brittannië, België en Frankrijk) heeft de Veiligheidsraad gisteravond be sloten tot toelating van Indonesische afgevaardigden bij de be- bcsprekingen. Het besluit werd genomen na een langdurig debat, waarbij behalve mr Van Kleffens, ook Columbia en België zich tegen toelating hadden uitgesproken. De Amerikaanse afgevaar digde Herschel Johnson was er voor, maar legde er de nadruk op, dat de U.S.A. dit niet beschouwen als een indirecte erken ning van de Republiek. Sjahrir en Hadji Agoes Salim, die gisteren op de publieke tribune zaten, zullen vandaag reeds aan de besprekingen deel nemen. De Republikeinse ministers van financiën en onderwijs, Maramis en mr Sastroamidjojo, zijn alsnog afgevaardigd. Van Kleffens behield zich het recht voor om ook Oost-Indo* nesië en West-Borneo in de Veiligheidsraad te brengen. Het Republikeinse verzoek om toelating kreeg de steun van Gro- royko, B. R. Sen (India), Herschel Johnson (U.S.A.) en kolonel Hodg son (Australië). \*an Kleffens betoogde dat de Re- publick geen souvereine staat is, omdat de Republikeinen zelf in Linggadjati. en zelfs nog in de brief van Soekarno aan de Amerikaanse regering van 10 Juli. de Nederland se souvereiniteit hebben erkend. Sen en Hodgson wezen er echter op. dat de souvereiniteit niet in het geding is. De U.N O heeft ook nict- souvereine staten erkend. Het gaat er om, of de Republiek in het inter nationale recht wordt erkend. Australië heeft een motie in gediend. waarin wordt aange drongen op de vorming van een commissie, die na onderzoek ter plaatse, aan de Veiligheidsraad verslag zal uitbrengen over de toestand in Indonesië De mo tie noemt geen bepaald aantal voor de leden dezer commissie, noch tot welke nationaliteit zij zouden moeten behoren. De Philippijnse delegatie heeft de Veiligheidsraad verzocht, het ver zoek om de Philippijnen toe te la ten lot de discussies over de Indo nesische kwestie, dat 7 Augustus verworpen werd. nogmaals te over wegen In het memorandum, dat de afgevaardigde Romulo overhandig de. wordt er nogmaals de nadruk B'lkan in Lake Success HT OEN de Veilig- 1 heidsraad zich met de Griekse kwestie ging bezig houden werd de i zaak als een proef- k i'jA stuk voor de U N O. jfe*. iÉllTiffa beschouwd. Men BKrSm heeft dat inzicht na verloop van tijd Hli maar vergeten. toen er nieuwe proefwerken op de agenda kwamen, want als naar dc Griekse kwestie de kansen van een nieuwe internationa le rechtsorde moeten worden afge meten. ziet het er voor onze nieuwe wereld al heel ongelukkig uit. U.N.O 's bemoeienissen met het Balkan-probleem zijn een lijdensge schiedenis geweest, van het begin af. Toen een speciale comissie naar de Balkan werd gezonden om de zaken ter plaatse te onderzoeken, bleek Markos, de opperbevelhebber der guerilla-strijdkrachten. voor de com missie niet te spreken (alleen voor de Russische en Poolse afgevaardig den), Albanië. Joegoslavië en Bulga rije hielden de grens voor de com missie gesloten, en toen men ten slotte op het punt stond een rapnort op te steller, weigerden de Pool en de Rus de conclusie van de commis sie te aanvaarden. Over dat rapport is toen in de Vei ligheidsraad lang en breed gediscus sieerd; eenstemmigheid werd echter niet bereikt. De climax was de eind stemming. de vorige week. Bij de artikelsgewijze behandeling zweeg Gromyko. zodat de artikelen afzon derlijk alle aanvaard werden; tij de eindstemming sprak hij zijn veto uit. Gevraagd waarom hij op deze wijze zoveel tijd verloren had doen gaan. anlwoordde hij. dat de Veiligheids raad naar zijn mening wat rust no dig had een grapie dat de andere gedelegeerden moeilijk konden ap preciëren. NT OG minder worden de uitgespro- 1 ken anti-Griekse tendens van het Bulgaars-Joegoslavisch verdrag en de berichten over verbreking der Russisch-Griekse betrekkingen ge apprecieerd. Amerika is bereid hier zijn conclusie uit te trekken. Als de Sowjet-Unie geen vertrouwen heeft in de organisatie der Verenigde Na ties. waarvan zij het werk saboteert, of langs de oude. brede weg van ge- weldpolitiek meer voordelen kan behalen, dan is Amerika gedwongen urn op zijn beurt de zaken in eigen hand te nemen Washington zal geen ogenblik aarzelen, als het geen an dere weg meer ziet. heeft Herschel Johnson in de Veiligheidsraad te verstaan gegeven Zo b 1 ij f t de Balkan-kwestie een proefstuk, maar dan een van veel grotere betekenis dan men aanvan kelijk dacht. Een rechtsorde kan ontstaan, resp. stand houden, wan neer óf alle samenstellende elemen ten vóór alles de rechtsorde wil len. óf de centrale instantie de macht heeft om de wil van de meer derheid aan de enkeling op te leg gen. Het laatste heeft men tot dus ver niet gewild (en zal in het geval Rusland ook wel heel moeilijk zijn). De eerste mogelijkheid wordt door de voortdurende Russische obstruc tie voortdurend onzekerder. Maar van één van deze mogelijkheden zal het bestaan van de U.N.Ö. afhangen. AD INTERIM op gelegd, dat de Philippijnen vita le belangen hebben bij het Indone sische probleem. Aanbod afgewezen? William Foote heeft zich over zijn bezoek aan Djogja niet uitgelaten. Hij was, zegt men. naar de Republi keinse residentie vertrokken om het Amerikaanse aanbod van „goe de diensten", dat de Republikeinen als „arbitrage" hadden geïnterpre teerd, toe te lichten. In welingelichte Republikeinse politieke kringen te Batavia geelt men te verstaan, dat het antwoord van de Republikeinse regering een waardering van het Amerikaanse aanbod bevat, doch tevens de ver klaring, dat het vroegere verzoek aan de Veiligheidsraad cn de aan vaarding van het Australische ar bitrage-aanbod niet te niet kunnen worden gedaan. Tadjoeddin Noor. minister van de staat Oost-Indonesië. heeft in het openbaar de vraag gesteld, of dc Nederlanders wel het recht hadden zich gelijk te stellen met de cen trale federale regering, die politi ële maatregelen mag nemen, in het oog houdend, dat de Verenigde Sta ten van Indonesië nog moeten wor den gevormd. Wanneer dc Verenigde Staten van Indonesië gevormd ziin. aldus mr Tadjoeddin Noor. is het van- 7elfsDrekend. dat de federale cen tra'*» regering het recht h°eft een oolitiële actie tegen een deelstaat nit te voeren die weigert zieh aan de heslicsiefen van die regering te op^orweroen Tntnssen heeft de Tndonec,Vr.v»e ReniiKljeV raar rnenin» van Tad joeddin None v»*t reeht. zich niet meer aan T.ipemdjp*; gehon^n te •seh+nn. aanfe^ien "it d® Neder- lond<;e iiif*r)rt»knn HniHoUitr je trp- J-)lpl<-pn He T!n«*- gadiati niet mo«T- e-v-oenen Patrouilles aangevallen Anela verneemt van officiële Ne derlandse zijde, dat patrouilles in de bezette gebieden op Java cn Su matra zijn aangevallen. Een infil tratie-poging in het Padangse weid verijdeld. Een onderzoek heeft uit gewezen. dat verantwoordelijke lei ders van Fort de Koek tot de aan val opdracht hadden gegeven. Gisteravond meldde het Republi keinse legercommuniqué Neder landse aanvallen in de richting van Tasikmalaja Volgens dit communi qué is Tjiamis. bij Tasikmalaia. door Nederlandse troepen bezet Er worden gevechten gemeld bij de Nagrek-pas. tussen Tjiamis en Ta- sikmalaja. Garoet werd van twee zijden aangevallen, waarbij door de Indonesiërs, volgens het Republi keinse communiqué, heftige tegen- sland werd geboden. Later werden gevechten in Garoet gemeld. In \erband met de omstandig heid, dat de K.L.M. niet langer te Colombo kan landen, wordt de luchtpostdienst naar Indonesië x oorloplg gestaakt, zo deelt de persdienst van de P.T.T. ons mede. Onderhandelingen zyn gaande, waarvan liet resultaat dient te wor den afgewacht. NEDERLANDSE MARINIERS in gesprek met de Indonesische bevol- king op Oost-Java. De verstandhou ding blijkt hier goed te zijn, te oor delen naar de vrolijke gezichten Collectieve werkgemeenschap tussen kunstenaar en uitvoerder Uit welingelichte kringen verne men-wij, dat minister Neher in Indo nesië niet alleen hoogst gewichtige zaken aangaande de P.T.T. en de we deropbouw zal regelen, maar boven dien zal optreden zoals hij zelf meedeelde „al naar de bui zou vallen". Het feit dat de secretaris van Over zeese gebiedsdelen dc tocht mee maakt. zou er op kunnen wijzen, dat minister Neher een uiterst belangrij ke opdracht heeft, die directer ver band houdt met de huidige crisis in de Nederlands-Indonesische betrek kingen dan met de wederopbouw- problemen. In de ministerraad van gisteren, ook door minister Neher bijgewoond, is onder meer de regeringsverklaring besproken. Minister Neher zal dus in de gelegenheid zijn in Batavia duide lijk uit een te zetten welke politiek de regering dringend nodig acht om de Indonesische kwestie weer vast in handen te krijgen. Er zijn veel tekenen welke er op wijzen, dat in Batavia andere denkbeelden leven over de hou ding welke Nederland thans te gen de Republiek en tegenover de wereld zal moeten innemen, dan de weg welke de regering meent te moeten volgen. Men heeft hier de indruk dat het in regeringskringen in Batavia cn in het legerhoofdkwartier aldaar niet bij denkbeelden blijft, maar dat men daar. niettegenstaande de instructies van Den Haag. die fatale denkbeel den bezig is uit te voeren op een wijze welke voor Nederland niet an ders dan moeilijkheden met zieh mee kan brengen. Reeds tijdens de politie-actie op Java en Sumatra bleek tot grote ver wondering van de binnenlandse en buitenlandse pers. dat de gebeurte nissen op Java steeds een andere wending namen dan men in Den Haag meende te mogen veronderstel len. In sommige doorgaans welin gelichte kringen heeft men thans Gedurende de zomermaanden is eens per veertien dagen een bon- nenlijst gepubliceerd. Na 30 Augustus worden de-bonnen weer wekelijks aangewezen, waarbij dan o.m. de suikerbon in de twee de week van elke veertiendaagse periode uitkomt. De eerstvolgende suikerbon komt dus op 4 Sep tember. Teneinde de suikervoorziening te vergemakkelijken wordt deze week een bon bekend gemaakt, rechtgevend op 750 gram in plaats van 500 gram suiker voor perso nen van 5 jaar en ouder. Op 4 Sep tember zal een bon worden Tie- kendgemaakt, rechtgevend op 500 erram in plaats van 750 gram sui ker. Voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar worden deze wek en op 4 September bonnen geldig ver klaard. rechtgevend op 500 gram suiker. (Voor de bonnenlijst zie pag. 3) Telkens wordt geprobeerd on- ter wille van haar kinderen door ze prinsesjes onder het publiek te willen lopen. Doch zelfs toen te brengen, maar steeds weer is luisterde men niet. het juist dit publiek, dat door Het publiek drong op, de zijn gedrag elk plezier bederft, prinsesjes in het water nauwe- an elk kind, ook van een prin- liiks een meter ruimte latend, sesje, is het de wens net als an- Het bleek onmogelijk op deze dere kinderen te zijn, net als zij manier langer aan zee te blijven te genieten en behandeld te wor- ben verzuchting Zo kwam het dat prinses Beatrix de verzuchting slaakte: Wij kunnen ook nooit eens een prettige vacantiedag hebben". Is dol nu nodigKan men niet meehelpen een zo begrijpelijke wens ie vervullen? De prinselij ke familie wil graag in eigen land van de vacaniie genieten. Het prinselijk paar wil ook dan graag tegemoet komen aan het verlangen de prinsesjes in het publiek te brengen. Echter, van de wijze waarop men toont den. Maandag hadden de prinsesjes thuis in Soestdijk een heerlijk vacanlieplan gemaakt. Zij wil- den in Katwijk aan Zee gaan zwemmen, een fort houwen en picniccen op het strand. Zo ge beurde het ook. Aanvankelijk ging alles goed. Zij hoorden bij de grote badgastenfamilie, totdat elk plezier totaal bedorven werd door het hinderlijk gedrag van het publiek. Hulpvaardige badgasten ver- vr ,WVIll zochten de mensen rustig niet te begrip te hebben voor de vurige blijven staan en trachtten door wens van de prinselijke ouders spel de aandacht af te leiden, hun kinderen ter wille van hen Toen dit niet hielp, vroeg prinses zelf, met rust te laten, zal afhan- Juliana de mensen persoonlijk, gen of dit mogelijk is: sterk de indruk, dat niet het on belangrijkste deel van de op dracht. welke de regering aan minister Neher heeft meegege ven. tot dool heeft in Batavia duidelijk te maken dat niet daar. maar in Den Haag de koers be paald wordt welke de regering zal voeren en tevens dat de koers thans gericht zal zijn op het be reiken van een oplossing van de moeilijkheden langs vreedzame weg. Het meest van alles heeft in Den Haag de aandacht getrokken dat men minister Neher heeft belast met deze uiterst delicate opdracht. Want als er toch gezocht wordt naar een of meer personen die namens de re gering kunnen optreden om de zaak in Batavia uit een te zetten overeen komstig dc wens van Den Haag. dan zijn dat toch wel de leden van de commissie-generaal. Het liikt wel haast vast te staan dat men in de boezem van de regering aan deze voor de hand liggende oplossing heeft gedacht. Dat men niet tot het nemen van een beslissing in die geest heeft kunnen komen kan nauwelijks anders betekenen, dan dat er tegen stellingen in het kabinet zijn van zo uitgesprcker karakter, dat zij in de besluiten 'der regering niët meer ver bloemd kunnen worden. Toch moet er zeker wel eerst een andere naam dan die van de mi nister van Wederopbouw naar voren zijn gekomen Ook over die persoon is de regering het blulcbaar niet eens kunnen worden, zodat men tenslotte zijn toevlucht heeft moeten zoeken tot het verlenen van de opdracht aan een minister wiens werkzaamheden hem toch waarlijk niet bij uitstek voor deze taak de uitverkorene ma ken. Dc regeringsverklaring En tenslotte is er nog de onbevre digende verklaring, welke de regering vannacht over haar te voeren beleid heeft gepubliceerd. Wij houden vast aan Linggadjati. heeft de regering in dit stuk tot uitdrukking willen bren gen. doch indien zij (hans ernstig van dit standpunt wil blijk geven, waarom dan niet de meest cardinalc van alle vragen beantwoord, n.l. die over de handhaving van de uiterlijke vormen van de Republiek. De rege ring drukt zich waarlijk wel heel voorzichtig uit als zij zegt. dat de thans bezette gebieden voorlopig on der de Interimregering zullen kun nen komen. In eerste aanleg dus niet onder dc Republiek en daarna? De verklaring wijst wel weer op de ar tikelen 3 en 4 van Linggadjati. doch zij laat een duidelijk antwoord ach terwege. „Geen vlammenwerpers en geen Japanners" Voor het eerst is gereageerd op uitlatingen van Republikeinse zij de. Sjahrir krijgt uit Den Haag een logenstraffing van zijn andere be weringen op de persconferentie, waarop hij de Amerikanen „inlicht te", toen hij in New York arri veerde. Hij vertelde daar o.m., dat de Nederlandse troepen tijdens de politiële actie gebruik hebben ge maakt van vlammenwerpers. Sjahrir vertrok evenwel reeds vóór het inzetten van de actie naar het buitenland en had sindsdien geen rechtstreeks contact meer met de Republikeinse regering, zodat hij zijn gegevens slechts uit de vrtf verwarde persberichten kan heb ben geput. De Nederlandse troepen hebben geen vlammenwerpers gebruikt, noch is op burgers geschoten zelfs niet op hen, die „in gescheur de Republikeinse uniformen ge kleed" waren en evenmin is ge vuurd op soldaten, die zich over gaven. Japanners De marine-brigade heeft in Oost- Java o.m. twee vlammenwerpers buitgemaakt. De Republikeinse ra dio heeft bil herhaling beweerd, dat aan Nederlandse zjjde Japanners meestreden. De Nederlandse troe pen hebben echter 6 Japanners ge vangen en 7 gedood. De Republikeinse radio schuift de aanvallen op lijf en goed van de Chinese ingezetenen en van andere nationaliteit op rekening der Ne derlanders. Uit de verklaringen, mededelingen en protesten van de slachtoffers relve hliikt echter on omstotelijk het tegendeel. Het KI.M-toestel ..Paramaribo" is uit Batavia vertrokken met alle achterstallige post voor Nederland en zestien passagiers aan boord. Meermalen zijn vóór do oorlog indix idueel pogingen gedaan tot xerbetering van het Interieur. Een streven, dat met min of meer suc ces bekroond werd. Immers het was afhankelijk van de geneigdheid van dc uitvoerder om er uan mee te werken, van het doorzettings vermogen van de ontwerper en de toegankelijkheid van de koper van het nieuwe en praetische voorwerp. Do Nederlandse Federatie van Be- oepsvereniglng van Kunstenaars heeft gemeend, dat een bemoeiing die centraal geregeld werd, tot nut van do betrokken partijen kon zjjn. Haar plannen zullen weldra, nader uitgewerkt en toegelicht, geopen baard worden en architect Paul Bromberg toonde zich bereid al thans over de eerste opzet wat na ders te vertellen. Instructeurs Door samenwerking van verschil lende organisaties, die zich met wo ninginrichting bezig houden, is men gekomen tot de oprichting van de Centrale Stichting van Toegepaste Kunsten en Industriële Vormge ving. Dit bureau zal op verschillend terrein ook b.v. met betrekking tot wandversiering en Kerkelijke Kunst adviezen geven. Wij zijn, zo deelde de heer Bromberg mee, reeds bezig jonge architecten tot instructeurs te maken, o.a. voor de huishoud scholen, waar de wooninrichting tot verplicht leervak is geworden. Zij zullen door het houden van le zingen met lantaarnplaatjes voor lichting kunnen geven over het ef fectief gebruik en de aesthetische normen van woonruimten en andere vertrekken van het huis. Wanneer Wederopbouw woningen gereed heeft stelt deze zich met de archi tecten voor dc binnenhuiskunst in verbinding. Werkelijkheid Gepcrfectionneerd meubelkunste naar en uitvoerder zullen in collec tief verband gaan samenwerken en de eerste pogingen hiertoe zullen weldra tot werkelijkheid worden, zegt vervolgens architect E. Ber- kovich, die zijn streven rieten meu belen, die oorspronkelijk alleen voor serre en tuin werden gebruikt, ook voor woonkamers bruikbaar te maken, spoedig tot werkelijkheid zal zien worden. De vereniging van rietmeubelfa brikanten, die vooral in Nooidwolde gevestigd zijn, gaat in overleg met de groep binnenhuis architecten van de G.K.F. (de afd. Gebonden Kunsten van de Federa tie) rieten meubelen, vervaardigen. De architecten zullen werkgroepen vormen, die de bestaande modellen critisch zullen bekijken en hun ad viezen zullen geven omtrent meer dere bruikbaarheid en aesthetische uitvoering. Dc nieuwe modellen, waaraan ontwerper en vervaardi ger na onderling overleg hun goed keuring hebben gegeven zullen waarschijnlijk op tentoonstellingen, die in het najaar o.a. in het Stede lijk Museum te Amsterdam gehou den zullen worden, aan de verbrui- Ter nadere uitwerking van de beginselen der Koninklijke rede van December 1942 en in aan sluiting op het staatkundig pro gramma van de overeenkomst van Linggadjati, heeft de Ne derlandse regering besloten om streeks de tweede helft van September van dit jaar een ronde-tafelconferentie bijeen te roepen van vertegenwoordigers van Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederland, teneinde gezamenlijk overleg te plegen over de verhouding in het nieu we staatsbestel tussen deze staatsdelen in Amerika en Ne derland in het bijzonder. Ter voorbereiding wordt een gemeenschappelijk secretariaat ingesteld. De Brits-Amerikaanse conferen tie over de steenkoolproductie van het Ruhrgebied Is gistermiddag te Washington geopend. De leiders der beide delegaties, Sir William Strang (Brittannië) en Willard Thorp (U.S.A.) verklaar den, dat zij het volkomen eens wa ren over de omvang der technische besprekingen ter verhoging van de Duitse steenkoolproductie tot meer dan 300.000 ton per maand. Gezaghebbende kringen wijzen er op dat de conferentie vooral technisch zal zijn. De twee moei lijke politieke problemen sociali satie en financiering van de Ruhr- mynen worden langs vier diplo matieke kanalen behandeld. Bevin heeft zich hierover met Marshall in verbinding gesteld. Zowel Britse als Amerikaanse bronnen spreken het uit New York afkomstige bericht, dat er reeds door de beide landen overeenstem ming zou zijn bereikt om het Britse plan voor socialisatie van de Ruhr- mqnen voor onbepaalde tijd uit te stellen, tegen. kers getoond worden. De namen van dc ontwerpers zullen daarbij niet vermeld worden, alleen een kenteken van de G.K.F. zal als dui delijke aanwijzing dienen voor het op deze op nieuwe wijze gemaakte neten meubel. Vacan tie-Stadje! Eobriekcn zullen deze week in Bergi i op Zoom niet draaien, want drieduizend arbeiders heb ben het werk neergelegd'. Niet uit protest, integendeel, het is hun goed recht om zeven dagen lang Zondag te houden. In het stadje heerst va:~ ntie-stemming: de arbeiders gaan uit, zij zullen sporten, picnicken en naar con certen luisteren. Heel Bergen op Zoom leeft mee met de 3(1(10 ge lukkigen, die een week vacan tie hebben. (J.S.A. gereed om „andere maatregelen" te nemen Dc voorzitter van dc subcommissie van de Veiligheidsraad die benoemd was om een compromis te vinden ten aanzien van dc toekomstige actie der UNO op dc Balkan, heeft aan dc Raad medegedeeld, dat men geen oplossing heeft kunnen bereiken. Dc Amerikaanse gedelegeerde liet dc Raad later weten, dat de U.S.A. gereed zijn, andere maatregelen te nemen om Griekenland te beschermen wanneer ac tie van dc Raad door het veto van dc Sowjct-Unic zou worden verijdeld. Dc enige spreker over dc Griekse kwestie in dc Veiligheidsraad was gis teren de Amerikaanse afgevaardigde Herschel Johnson. Deze beschuldigde kortweg dc communisten er van verant woordelijk te zijn voor de moeilijkhe den van Griekenland. Hij zei, dat Grle- kenlands noordelijke buren agressieve handelingen verrichten en dat dc U.S.A. bereid zijn met elk ander lid der UNO maatregelen te nemen om Grie kenland zijn onafhankelijkheid te hel pen bewaren. Het is duidelijk, dat cr niet lan ger enige hoop bestaat om een compromisoplossing in deze volle dige impasse in bereiken, zei John son. Wij moeten niet langer een dreigend veto trachten te bezweren en de tijd is gekomen om onze eer lijke meninq te kennen te geven. Indien de Veiligheidsraad faalt door het uitspreken van het veto, moet het probleem aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Johnson kwam toen tot zijn duidelijke waarschuwing van mogelijke Amerikaanse actie buiten de Veiligheidsraad. Het wordt al te duide lijk, dat het veto wordt gebruikt ter verdediging van agressies door Joego slavië. Albanië en Bulgarije, zo zei hij. Johnson legde een nieuwe Ameri kaanse resolutie voor. waarin de Raad wordt verzocht Albanië, Joegoslavië en Bulgarije schuldig te bevinden aan steunverlening aan de Griekse gucrilla- strijders. waardoor een bedreiging van de vrede ontstaat. Donderdag zal dc Raad de debatten voortzetten. Naar de Bcrlijnse correspondent van de News Chronicle meldt, „is een reorganisatie met alle tekenen van een kleine doch betekenisvolle zui vering in de hogere bestuursregionen van dc Russische zóne van Duits land aan de gang". Volgens dc correspondent zouden dc adjudanten van de Soxyjetrussi- sche opperbevelhebber, zijn voor naamste plaatsvervanger en zijn staf chef. van hun functie ontheven en naar Moskou ontboden zijn. Ver wacht wordt, zo meldt de correspon dent. dat dc „reorganisatie" zich zal uitstrekken tot dc militaire geweste lijke gouverneurs van de Sow jet- zóne. die bij maarschalk Beria, de Sowjet-minister van Binnenlandse Zaken, in ongenade gevallen zijn, omdat zij cr niet in geslaagd zijn het communisme in Duitsland populair te maken. Volgens het Amerikaanse blad „Neuc ZeiUmg" is thans in dc Russi sche bezettingszone een serie maat regelen getroffen, die door dc Rus sen zelf „grote zuivering" wordt ge noemd. De ontwikkeling zou. vol gens het blad. de tendens vertonen van het terugnemen van bepaalde hoge militaire functionarissen, die tot nog toe golden als exponenten van de bezettingspolitiek. Zij zou den vervangen worden door civiele beambten Dc zuivering zou zich ook uitstrekken tot lagere instanties met name tot officieren, die met toezicht op clc politieke partijen zijn belast. Het falen van de pogingen om tot popularisering van het Sowjet-bc- stuur en systeem in Duitsland te ko men wordt als de voornaamste oor zaak aangegeven. Staking bij „Hoogovens Een zo groot percentage der bij na 500 arbeiders van dc twee afde lingen Hoogovens der Koninklijke Nederlandse Hoogovens cn Staal fabrieken N.V. tc IJmuidcn legde gistermiddag het werk neer, dat ook voor de overigen de voortzetting van dc arbeid nutteloos was. Over dc oorzaak van deze sta king deelt de directie van het be drijf het volgende mede: Sinds enige tijd heerste onder de arbeiders dor twee afdelingen Hoog ovens enige onrust over de voorlo pige regeling voor invoering van een taricfloon, die met goedkeuring van alle vakbonden cn daartoe be voegde autoriteiten korte tijd gele den van kracht was geworden. Nadat dc taricfcommissics uit cn dc vertegenwoordiging der arbei ders zieh nut deze voorlopige rege ling accoord hadden verklaard, heeft ccn groep arbeiders nieuwe eisen gesteld, welke naar de di rectie meent uitgaan hoven do door dc autoriteiten gestelde moge lijkheden. Houdt „Volendam" tegen zeggen jeugdorganisaties Via do Republikeinse zender „The Voice of Free Indonesia" heb ben Republikeinse jeugdorganisa ties en studenten de studenten en arbeiders van Ceylon gevraagd het voorbeeld van hun Egyptische col lega's te volgen cn het hunne to doen om tegen tc gaan, dat het Ne derlandse troepenschip „Volen* dam" zyn weg naar Indonesië ver volgt. Dc „Oranje" zal Vrijdag enkele uren eerder dan aanvankelijk was be paald uif Amsterdam naar Indonesië vertrekken. De slager werkt twee dagen in zyn winkel; de rest van de week poetsen de gezellen d* machines en de baas werkt in .Je oogst. Dat is het huidige beeld van dp toestand, die in de slagerij heerst. Een omzet van nauwelijks deel van 1938. veel hogpre lasten, ontslagverhod voor personeel en bonnenadmini stratie. ziedaar 'Je klachten die wij vanmorgen hoorden op een perscon ferentie van de slagersbonden. De welden staan vol vee. maar 't vleesrantsoen is minimaal. Is het wonder, dat slagers zich met bezorgdheid afvragen waar het met hun bedrijf heen gaat? Te meer baart deze gang van zaken grote zorgen omdat de toestand permanent dreigt te worden. De eerste jaren zal het rantsoen niet boven de 200 gr. kunnen stijgen. Oorzaken? Slechts vijf procent van het noodzakelijke krachtvoeder wordt geïmporteerd. Dat is nog niet alles. Vee] erger is het kwaad van le huisslachting, de smokkelarij en de zwarte handel. Wanneer al het vlees, dat op deze wijze aan de di°- trihutie wordt onttrokken voor de distributie zou vrij komen, zou ieder van ons maar liefst 300 gram vlees per week meer kunnen ontvangen met het gevel? dat aan Je behoefte van het publiek (gezien de koop kracht) ruimschoots zou worden voldaan. De uitgebreide zwendel op de veemarkt en bet feit. dat talrijke dorpsgenoten en hoeren mee profi- fpren van de z.g. huisslaehtingen nnttrpkf 03.000 ton eerste kwaliteit vet en vlees aan de distributie. Hier aan moet allereerst een einde ko men. Inmiddels staan de slagerswinkels Sanering: Huisslachting beperken Verplichte levering Bestrijding zwarte slachtingen Voeder-import Rantsocnverhoging schoongeveegd en leeg. Zijn er dan slagers to veel? Zoals do stand nu is: ja. Maar belangrijker is dat er veel te weinig vlees wordt toegewe zen. Broodjeswinkels schieten als paddestoelen uit de grond. De sla ger mag toezien en met één dag wer ken per week trachten zijn bedrijf in stand te houden. Er is geen kijk op een lonend bedrijf, nog in geen jaren. Tenzij de voorgestelde sane ringsmaatregelen spoedig worden getroffen. 10.000 draagkrachtige, werklustige en geschoolde midden» standers gaan anders onverbiddelijk ten onder. Aldus de mededelingen van de vertegenwoordigers der sla gersbonden. De stakings beweging In de mijnen van de Centre en de Borlnage (België), die reeds lang cp kleinere schaal voort duurde. schijnt thans een groter omvang te gaan aannemen. Het aantal stakers Is gestegen tot 5000. Geleidelijk warmer Weersverwachting van De Bilt, geldig tot Donderdagavond: ln de na-nachj opnieuw hier en daar vorming van nevel, mist of lage wolkenbankendie in de ochtend snel oplossen. Overdag zonnig en droog weer met iets hogere temperatuur. Matige, ge- 5 leid el ijk iets meer naar kef Oos- 'en draaiende wind. ui: -i n 'c

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1