DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Egypte vraagt: 1 Sept. Britse troepen weg Spiegel der wereld de moed der stichters" Majoor Breimese brengt vier punten naar voren Padvinders storen zich niet aan invloedssferen Alexander Cadogan: Brits-Egyptisch verdrag van 1936 is geldig Joden vechten met Arabieren KLM-viiegtuigen |„Moge Holland bloeien door weer op Ceylon Behandeling in de Raad van State Regering biedt geschenk aan Rijn-Ruhrkanaal gedeeltelijk vrij Onderwijzers uit militaire dienst Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0-31 per week oi 4.— per kwartaal Lowe nummer! 10 ct UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 14 Augustus 1947 Nr. 720 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De premier van Egypte, Nokrasji Pasja, heeft de Veiligheids raad verzocht te bevelen, dat de Britse troepen per 1 September uit zijn land zullen worden teruggetrokken. Dit is de eerste maal dat Egypte een tijdsgrens stelt. Er is voor de Britten geen nieuw verdrag nodig, om het land te verlaten, zei Nokrasji. Het nieuwe systeem van collectieve veiligheid, vastgelegd in het UNO-Handvest, maakt Britse troe pen als beveiliging van de kanaalzone overbodig. Verder wordt er door de aanwezigheid van Britse troepen voortdurend druk uitgeoefend op'de Egyptische regering. Egypte kiest voor het Handvest in plaats van het Anglo-Egyptische verdrag van 1936. Sir Alexander Cadogan, de Brit se afgevaardigde, had tevoren ge zegd: Nokrasji Pasja schijnt te denken, dat 19e eeuws imperialisme en fascisme hetzelfde is. Toen de Engelsen in Egypte kwamen, trof fen zij daar een ondoelmatig despo tisme aan en slavernij. Thans be staan deze dingen niet meer heerst er orde en recht. Op grond van de bepalingen van het Handvest, aldus Cado gan, moet de eis van Egypte worden afgewezen. Het ver drag van 1936 is geldig en vormt geen gevaar voor de vei ligheid, tenzij Egypte zelf een gevaar schept door zijn ver plichtingen niet na te komen. Sir Alexander wees de .insinua ties" van Nokrasji van do hand, dat Engeland de Soedanezen buiten de besprekingen over hun toekomst wil houden en hun zelfbeschikkings recht op de lange baan wenst te schuiven. De Engelsen hebben ge tracht te bewijzen, dat de Soedan, in tegenstelling tot de verklarin- ?en van Egypte, niet door geogra- ische ligging, ras, taal en econo mie onverbrekelijk met Egypte ver bonden is. Als het volk van,de Soe dan gehele zelfstandigheid mocht wensen, is er geen enkele reden zulks in de weg te staan, aldus Ca dogan. In de kamer heeft Nokrasji onlangs nog gezegd, dat de Soeda nezen voor altijd met Egypte zijn verbonden, onverschillig of zij zulks wensen of niet. Over de rol van Egypte in de laatste wereldoorlog zeide Sir Alexander, dat het naar zijn me ning het verdrag van 1936 en niet Egvpte's loyaliteit tegenover de geallieerde zaak was dat in de eer ste plaats tot de geallieerde over winning in het Midden-Oosten heeft bijgedragen. Cadogan onthulde dat tijdens de oorlog hooggeplaatste Egyptische functionarissen met de As sympa thiseerden, en de geallieerden actief tegenwerkten. Lewis' tegen-offensief DE arbeidersor ganisaties hebben zich in de Verenigde Staten heel anders ont wikkeld dan in Europa, en ook veel beter. Wette lijk erkend werden zij pas in 1933, door de maatrege len van Roosevelt. Toen was de overkoepelingsorgani satie de A.F.L., later richtte John W. Lewis, die ais de grote voorman van de Amerikaanse vakbeweging geldt, de C.I.O. op. waarin hij de arbeiders organiseerde naar de be drijven waarin zjj werkten, in plaats van naar hun vak. Deze or ganisatie-vorm, die sedertdien door de A.F.L. is overgenomen toont duidelijk wat men hier als de hoofd taak ziet: de machtsvorming tegen over de concerns om zo sterk mo gelijk te staan bij het afsluiten van de collectieve contracten. Politieke betekenis hebben C.I.O. en A.F.L. dan ook nauwelijks. Het was duidelijk dat de tegen standers. toen na de dood van Roosevelt het progressieve gety verliep en vooral toen de Republi keinen een verkiezingsoverwinning behaalden, zaten te wachten op een gelegenheid om ook hier de zaken op de oude voet terug te brengen. Zij vonden die in de mislukte sta king van Lewis' mijnwerkers, die de gemoederen in het begin van dit jaar in beweging bracht. Het re sultaat was, ondanks de waarschu wingen van Truman, die zyn grote voorganger niet helemaal doet ver geten, rle beruchte wet-Taft-Hart- ley. Hierbij werden de arbeiders bonden in hun stakingsrecht be knot, ontkomen door in de contrac ten de bepaling op te nemen dat zij voor de bedrijven in kwestie niet in acht zullen worden genomen. TV! ^AR de senatoren Taft en Hart- x 1 ley en hun medestanders had den toch te weinig met Lewis reke ning gehouden Op het ogenblik ziet men dat hun front langzamerhand wordt opgerold. Op drie hoofdpunten van de wet richt zich het offensief van de arbei ders: de National Labor Relations Board, waaraan arbeidsgeschillen zouden moeten worden voorgelegd, de garantie niet te zullen staken, die in de collectieve contracten moet worden opgenomen, en de voorwaar de dat het contract onder alle om standigheden moet worden nageko men. Aan deze voorschriften tracht men te ontkomen door in de con tracten de bepaling op te nemen, dat zij voor de bedrijven in kwestie niet in acht zullen worden genomen. Lewis beet de spits af door de mijneigenaren deze bepalingen af te dwingen. Hij vond onmiddellijk Mur- rav (CIO.) en Green (A.F.L.) aan zijn zijde Gezamenlijk namen zij het initiatief voor een beslissende slag tegen het grote Ford-concern, dat over het hele land vertakt is. Henry Ford Jr heeft zich gewonnen moe ten geven Een gewonnen slag: nie mand twijfelt er aan dat er meer zul len volgen. AD INTERIM Cadogan verzocht de Raad de Egyptische kwestie van de agenda af te voeren. Bij de discussie kwam alleen nog Polen aan het woord. Suchy, de Poolse afgevaardigde, beschuldigde de Britten van imperialisme, door het streven naar nationale onaf hankelijkheid van bepaalde landen tegen te werken. Polen achtte de aanwezigheid van Britse troepen in Egypte in strijd met het Handvest en vond, oat de Veiligheidsraad het recht heeft verwijdering van die troepen te eisen. Suchy meende, dat de Soe dan bij zijn streven naar zelfbe schikkingsrecht diende te worden gesteund. Het was een moeilijke kwestie en Polen kon geen oplos sing aan de hand doen. Het debat v/erd verdaagd tot volgende week Woensdag. Een delegatie van het Soedanese onafhankelijkheidsfront is op weg naar Lake Success, waar zij voor de Veiligheidsraad der UNO hoopt te getuigen, te Londen aangeko men. Het is niet zeker, of de Soe danese afgevaardigden in staat zullen worden gesteld hun getuige nis voor de raad af te leggen. Djogjakarta meldt nog gevechten Het Republikeins legercommuniqué van Woensdagavond meldt uit West-Java, dat het gebied van Soekaboemi de laatste drie dagen door de Nederlanders is beschoten. Op Oost-Java werd Boeloelawang na hevige gevechten door de Ne derlanders bezet. De daarop vol gende dag (11 Augustus) werden de Nederlanders weer verjaagd. Aneta meldt van officiële zijde de volgende gegevens over de toestand op Oost-Sumatra te hebben ontvangen: In het gehele gebied van Sumatra's Oostkust, waar de bevolking van de terreur der gewapende benden werd verlost, wordt grote medewerking van de bevolking ondervonden. In verschil lende streken moet nog worden opge treden tegen gewapende benden, waar onder zich ook Japanners bevinden. De destijds door de Republiek verbannen en thans door het Nederlandse leger be vrijde volkshoofden worden overal met vreugde ingehaald. In de omgeving van Tebingtinggi opereert een bende van 50 Japanners. Hierdoor kunnen de onder nemingen in dit gebied, die voor de productie gereed zijn, nog niet in be drijf gesteld worden. Djogja protesteert „Delegaties kunnen niet worden gehoord De leden van het republikeinse kabinet zullen een protest aan de Veiligheidsraad zenden tegen het horen door de raad van de delega-^ ties van Oost-Indonesië en West- Borneo. Deze delegaties, zeggen zij. bestaan uit hoge officiële per- soneff van de twee staten, die niet representatief zijn voor de in de desbetreffende gebieden wonende Indonesiërs. De regering van die staten zijn niet door een plebisciet aan het bewind gekomen en staan onder controle van de Nederlanders. In de verklaring wordt bovendien nog eens het standpunt uiteenge zet. dat de Nederlanders het ge bied dat zij bij de jongste vijande lijkheden veroverd hebben, terug moeten geven en zich moeten te rugtrekken achter de demarcatie lijnen van October 1946. (A.P.) Marshall-conferentie in derde stadium Hervé Alphand, rapporteur-generaal van de Europese commissie voor eco nomische samenwerking, heeft meege deeld, dat de coördinatie van de ant woorden der leden-regeringen voltooid is. Aan de commissie van samenwer king deelde hij mee, dat het stadium, waarin de maatregelen tot het herstel van Europa met elkaar in overeenstem ming zullen worden gebracht, een aan vang zou nemen. De rapporten over de antwoorden, die door de technische commissie zijn opgesteld, zullen alle tegen het weekend moeten zijn samengesteld. De centrale groep van de conferentie heeft de eerste drie hoofdstukken van het memorandum, bestemd voor de Amerikaanse autoriteiten, gereed ge maakt. Deze behelzen, de preambule, de historische feiten en de doelstellingen der conferentie. De hoofdstukken zullen spoedig aan de uitvoerende commissie voorgelegd worden. Het orgaan van de A.N.J.V. „Op Je plaats rust'' is op de lijst van verboden geschriften voor mi litairen geplaatst. Tien doden, 38 gewonden Sedert Zondagavond, toen Arabie ren een Joods café in Tel Aviv met vuurwapens bestookten, worden voortdurend botsingen tussen Joden en Arabieren gemeld. Tot dusver zijn 3 Arabieren en 7 Joden gedood en 12 j Arabieren en 26 Joden gewond. Volgens berichten uit Arabische bron hebben Arabieren vier Joden, die in het bezit van wapens waren, te Jaffa overmeesterd en hen aan de politie overgeleverd. Gisteravond zijn alle stalletjes van een Arabische markt te Jaffa door brand verloren gegaan. De schade wordt op 20 000 gulden geraamd. Volgens de politie is de brand door 50 Joodse jongelie den gesticht. Enige honderden Joodse vrouwen en kinderen hebben de nacht in de grote synagogen van Tel Aviv door gebracht uit vrees voor Arabische represaille-maatregelen. De Irgoen Zwal Leoemi heeft gis teravond een verklaring gepubli ceerd, waarin beweerd wordt, dat Britse agenten en Britse wapenen in het spel zijn bij de botsingen tussen Arabieren en Joden. „Groot-Brittan- nië blijft onze voornaamste vijand", zo werd in de verklaring gezegd. In enige Arabische en Joodse wij ken is de avondklok afgekondigd. Latere berichten maken melding van verdere doden en gewonden, zowel aan Arabische als aan Joodse zijde. Ook de postdienst hervat Van officiële zijde vernemen wij, dat de luchtverbindino met Bata via \ia Colombo van heden af zal worden hervat. Reeds eerder hadden wij ons. naar aanleiding van het onderhavige geval, tot de Britse ambassade ge wend, waar men on., mededeelde, een bericht te hebben ontvangen, dat KLM-vliegtuigen weer op Cey- lo# mogen landen. Dc K' M wist dit te bevestigen. Ook dc luchtpostverbinding naar Indonesië is hervat. Oorlogsbodems in de West Het vormingssehip voor adelbor sten „Van Kinsbergen" cn de beide onderzeobotcn „Zwaardvisch" cn „O 23", die gedurende enkele maan den een oefcnrcis maken in de W cst-Indische wateren, zijn in Willemstad op Curasao aangeko men. De bemanningen hebben op deze heenreis honderden telegram men ontvangen van bezoekers van de tentoonstelling „Zeemacht" tc 's-Gravcnhagc. GEBLAKERDE RULERS, lege geblutste olievaten, verwrongen resten van fietsen en auto's, alles bijeen in een kleine nog chaotische ruimte, die eem een suikeropslag plaats in Cheribon was. De vernielingen wa ren het gevolg van een brand, dieiijdens 't politiële optreden ontslond ,,Er is sprake van laster en eerroof" zegt zijn verdediger De sobere vergaderzaal van de Raad van State kreeg gistermiddag alle entourage. die de spannende slotacte van een belangrijke rechts zaak pleeet te omgeven. Een volle tribune, een aandachtig college, een hartstochtelijke, ontroer de appellant en een knap verdediger. Even overrelf uur komt majoor Ereunese. correct in een blauw ..bur ger" costuum naar voren en de be handeling van het beroep op de Kroon tégen zijn ongevraagd eervol ontslag uit de.militaire dienst vangt aan. Breunese wordt bijgestaan door dr. Kortenhorst. Slechts 4 punten, knap geformu leerd. wenst Breunese naar voren te brengen, als hij het woord krijgt. 1. Na de onstellende verwarring, die na de capitulatie ontstond, paste het m.i. niet. dat een officier de troep in de steek liet Dit kon ik mij als chef-staf v d. 3e Divisie niet ver oorloven. Winkelman stemt hiermede in. 2. Géén man is door mijn toedoen naar Duitsland gevoerd. Daar ben ik nög trots op. Zelfs min. Fievez (thans Oorlog! en generaal Koot (Binnenl. Strijdkrachten) werken onder mijn leiding door! 3. Seyss-Inquart vraagt mij: Hoe veel mannen van de N.A D. krijg ik van u voor het Sevffard-legioen? Ik antwoordde: Niet één! 4. Ik heb de ontroering gekend, die ons sterkte toen door mijn toe doen iedere morgen in de kampen van de Arbeidsdienst de rood-wit blauwe vlag met plechtig ceremo nieel werd gehesen. Het is zoek De Commissie-Roell besloot na zijn terugkeer uit krijgsgevangen schap in 1945 (Breunese nam in 1941 ontslag en ging eigener be weging in gevangenschap) rrtet één stem tegen géén maatregelen tegen hem te treffen. De minister van Oorlog week van dit advies af en gaf hem ongevraagd eervol ontslag. Daarna volgde de „Vierdaagse-rel". Vervolgens bracht de Proc. Fiscaal van het Haagse B. G. een nieuw rapport uit. dat één grote waarde ring inhoudt voor het gedrag van de majoor, maarby de dossier stukken treft men het nu niet aan. Het is zoek Tijdens het betoog van de raads man. dr. Kortenhorst, komen ver slagen. almanakken, notulen en brochure's ter tafel. Gesprekken met Seyss-Inquart en met collega's worden aangehaald ten bewijze van de strijdlust en het verantwoorde lijkheidsgevoel van Breunese. Spreekt zijn openlijke rehabilitatie hij rle laatste Vierdaagse geen dui delijke taal? En als dat niet vol doende is dan zijn hier de getuige nissen van Commissaris Kesper, Kardinaal de Jong, Mag. Stokman en Henri Hermans: allen zyn het er over eens. dat hier groot onrecht is gepleegd, ja dat er" sprake is van laster en eerroof. Een aantal feiten.... De vertegenwoordiger van de mi nister van Oorlog, nïr, M. J. P. D. baron van Harinxma thoe Slooten, bepaalt de aandacht van het colle ge bij een aantal feiten: Het aanblijven na omzetting van O.D. in Arbeidsdienst, de onderteke ning van het memorandum van prof. Langeveld. waarin aangedrongen wordt op het aanvaarden van feite lijke lotsverbondenheid met Duits land. de aansporing, om zich aan te melden voor hun werk in Duitsland, de redevoering te Arnhem tegen het Bolsjewisme, toen Rusland onze bondgenoot was en waarin hij zeide. dat Nederland geesteliik aan de kant van Duitsland moest staan, het hijsen van een Duitse vlag. het bijwonen van een bijeenkomst, waar de Rijks commissaris een propagandarede hield en ook een bataljon van de Arbeidsdienst aanwezig was. tenslot te het doen uitgaan van een circu laire. waarin stond, dat propaganda voor de Duitse S S. diende te wórden toegelaten Dit alles deed een hoofd officier. dié een eed van trouw aan de Koningin aflegde, aldus spr. De uitspraak van de Kroon zal la ter volgen. Koninklijke boodschap aan jubilerende stad in Noord-Arnerika Ter gelegenheid van de overhan diging van het geschenk der Neder landse regering aan ..The Nether lands museum" van Holland (Mi chigan) heeft jhr O. Reuchlin. bui tengewoon gezant cn gevolmachtigd minister een boodschap van de Ko ningin aan de stad voorgelezen. Het geschenk, bestaande uit ccn groot aantal oud-Hollandse ge bruiksvoorwerpen. is bijeengebracht door dc rijksadviseur voor de mu sea, dc heer D F Lunsingh Scheur leer. In de boodschap zegt de Konin gin o m. het volgende: ..Het is met oprechte vreugde, dat ik en mijn volk verlangen, deel te hebben aan het feest van een ge meenschap, die honderd jaar gele den gesticht werd door de moed. het beleid en de trouw van een kleine groep mannen en vrouwen uit Nederland en die thans als bloeien de Amerikaanse stad met trots cn eer dc naam Holland draagt. Miin kinderen bewaren prettige herinneringen aan de vriendschap, aan hun persoon en aan ons land betoond, bij het bezoek, dat zij in Juni 1941 aan Holland in Michigan hebben gebracht, bij welke gelegen heid „Hope college" aan mijn doch- „Betaal ook de Belgen grensgelden terug" Verzoek van het NVVG In een schrijven, gericht aan de minister van Financiën verzoekt het Nederlands verbond van gerepatri- eerden om de Belgen, die voor de oorlog hier te lande waren geves tigd en door bemiddeling der ar- bcidsbureaux in Nederland of door razzia's of anderszins uit ons land naar het buitenland werden gede porteerd voor gedwongen tewerk stelling. eveneens te betrekken in de regeling der terugbetaling der zoge naamde grensgelden. In een ander schrijven aan de mi nister van Financiën vestigt het N. V.V.G. dc aandacht op de pro blemen, voortvloeiende uit door de minister uitgevaardigde besluiten? houdende vaststelling en aanvullin gen van het besluit regeling in- en uitvoer Nederlands en vijandelijk geld 1944, in het bijzonder in zake het afhouden van door sociale dien sten verstrekte voorschotten en on dersteuningen. Zoals bekend hadden deze ten doel de familiebetrekkin gen, welke afhankelijk waren van in het buitenland gedwongen te werk gestelde Nederlanders, in het leven te houden gedurende de tijd. dat deze gedeporteerde Nederlanders niet in de gelegenheid waren dit zelf te doen. Vervolgens wordt de aandacht nog gevraagd voor de door Neder landers by hun repatriëring ingele verde Nederlandse gelden boven vijftig gu' Verschillende leden van het N.V. V.G.. aldus dit schrijven, beklagen zich er over. dat zij nog steeds niet in de gelegenheid zyn gesteld het door hen aan de Nederlandse grans ingeleverde Nederlandse geld in ontvangst te nemen. Geen brand op de Leusderhei Voor de tweede maal is het af branden \an een gedeelte van de Leusderheidc ten Zuiden van Amersfoort uitgesteld. Enige tech nische moeilijkheden maken het noodzakelijk dc ..operatie-heide brand" nog een weekje op te schor ten. ter het eredoctoraat in de rechten heeft verleend De uitnodiging om het eeuwfeest in Holland te bezoeken, die ik ont ving van een eminent lid van een Nederlands-Amerikaanse familie, heeft mij diep getroffen en ik be treur ten zeerste, dat zaken van groot belang mij hebben verhinderd dc uitnodiging te aanvaarden. Gevoelens «van oprechte gemeen schapszin kwamen op treffende wij ze tot uiting in Mei 1940, toen de vijand Nederland binnenviel en het de stad Holland is geweest (toenter tijd juist bezig met dc voorberei dingen voor haar jaarlijks feest), die het initiatief heeft genomen om te helpen, hetgeen spoedig daarop in de gehele Verenigde Staten zou geschieden onder leiding van die grote organisaties, welker weldaden aan het land bewezen, voor immer in de herinnering zullen voortleven. Mogen Holland (Michigan) en dc andere steden cn gemeenten in het middenwesten die een eeuw gele den door Nederlandse pioniers ge sticht zijn. groeien cn bloeien door de moed en de geest van de stich ters." Koffie-smokkelaars in hun werk gestoord In Nijmegen hielden ambtenaren van de C.C.D. in samenwerking met de Spoorwegrecherche op het emplacement van dc Nederlandse Spoorwegen een militair aan, die met koffie cn levensmiddelen op een Duitse locomotief trachtte mede tc rijden. Hij bekende reeds vaker op een dergelijke manier kof fie en andere artikelen naar Duits land te hebben gesmokkeld. Ook in Rekken werd een inten sieve controle gehouden op het smokkelen van koffie naar Duits land. Deze smokkel vindt vaak zijn oorsprong in dc ter plaatse aanwe zige winkels. Bij ccn winkelier werd o.a. een grote doos met levensmid delen in beslag genomen. Een an dere winkelier had sinds Januari 1947 280 kg. koffie meer van zijn leverancier^ op toewijzingen betrok ken dan waarop dc aan hem uitge reikte recht geven. De andere toe wijzingen had hij van onbekenden ontvangen Een-actie van de CCD, te Dinx- pcrlo wees uit. dat de koffie geruild werd tegen steenkool uit Duitsland. Geen groentenexport naar Duitsland Dc onderhandelingen, welke eerst in Alinden. later in Berlijn gehou den v.erden onder dc auspiciën van de Nederlandse trust-maat schappij over groentenexport naar de Britse cn Amerikaanse zones in Duitsland zijn voorlopig stopgezet. De onderhandelingen waren begon nen op basis van ruil van groen ten tegen industriële producten. Hierover was men het zo goed als eens en in dc,laatste dagen ging het alleen nog over de uitwerking van detailpunten. Na zes weken is men echter van geallieerde zijde van bo vengenoemde basis teruggekomen. Grote droogte heeft inmiddels een ruimere spreiding van de aan voer op de veilingen veroorzaakt, zodat van zeer grote productie overschotten thans niet kan worden gesproken. Hilversum I zendt vanavond om 7.15 uur een rede van prof. Gerbrandv over de Indonesische kwestie uit. Jamboree in Moisson Zij proberen elkaar te begrijpen (Bijzondere correspondentie) Langs de grote weg van Mantes naar Moisson wijzen kleine bordjes in de richting van het grote terrein, waar de Jamboree wordt gehouden. Franse padvinders vervullen de taak van gendarme; zij vatten hun werk eins tig op en trots maken zij met de armen gebaren om de be zoekers de juiste weg aan te dui den. De wagens rijden door het bos en komen op een open ruimte met vlaggemasten en allgorishe hou ten gebouwtjes. Tenten, fenten en nog eens tenten. Ronde, rechthoe kige, vierkante. Hoge en lage. Vlaggen en totems. En jongens, on gelofelijk veel jongens, kleine en grote, blonde en bruine, zwarte en gele, een onafzienbare massa. Wij zien Hongaren met de tradi tionele pluim op hun hoed. Schotten met hun rokken aan staan rondom hun doedelzakkapel: Indische pad vinders met sprookjesachtige groene tulbanden gesticuleren druk tegen Libanese broederpadvinders met lan ge witte hoofdbedekkingen. Engelse zeeverkenners lachen tegen kleine Amerikanen met rode gezichten. Een Amerikaans orkest probeert tever geefs boven de muziek van een Tsje- Tegen een achtergrond van hoog geboomte steken de tenten fleurig af en de deelnemers aan de Wereldjamboree hadden rhoeilijk beter terrein in prachtiger omgeving kunnen treffen cho-Slowaakse kapel uit te komen, welke laatste met haar glimmend- gepoetste instrumenten het bos doet daveren. Kampvuren worden door horden van lachende, schreeuwende jongens omringd Een verschrikke lijk dikke Belg sleept met zijn tan den op elkaar geklemd een hoop bro den. die belangrijk groter is dan hij zelf. mee. Op een open plek oefent een zangkoor van Franse meisjes. Canadese en Nieuw-Zeelandse pad vinders spelen een gecompliceerd balspel. Uitroepen in alle talen van de wereld weerklinken. Het hele bos is vol van de echo's van gelach en geschreeuw. Begrip voor elkander... Deze jongens weten niets van de moeilijkheden van een ratio neel geleide export. Zij storen zich niet aan blokken en in vloedssferen en zij breken zich niet het hoofd over de vorming van een politieke mening. Voor de atoombom zijn zij niet bang en uniformen dragen zij slechts om ze fantastisch met insignes en bandjes te versieren en er zo vrolijk mogelijk uit te zien. Voor hen is de neger uit Cameroen een padvinder uit Cameroen, de tulbanddrager een padvinder uit India. Zij hebben geen verdra gen nodig en geen Charta, geen propaganda en geen ministers. Zij zijn kameraden met verschil lende hoofdbedekkingen, een verschillende huidkleur of een onbekende taal. Zij begrijpen el kaar. Zij tonen ue groteren de weg. In de grote arena, temidden van de tribunes schallen de luidsprekers en klinken officiële redevoeringen. De strale.. van schijnwerpers dwalen over de vlakte Magnesiumlampen bliksemen, de kapellen spelen op vol le kracht. Stof dwarrelt in wolken op. Tienduizenden jongens lopen en marcheren en roepen ..Hoera". Een mengsel van rassen en naties, van kleuren en klanken Over twee-en-twintig van de een-en-dertiq nazi-dokters en -be wakers van het beruchte kamp Buchenwald is het doodvonnis uitgesproken. Het Rijn-Ruhr-kanaal tussen Duisburg en Mühlheim is voor Je scheepvaart vrijgegeven. Hierdoor is het mogelijk het ver voer per schip van dc steenkool van het Ruhrgebied naar Frank rijk, België, Nederland en Luxemburg te versnellen. Demobilisatie voor drie lichtingen mogelijk Onderwijzers, geboren in 1918, 1919 en 1920 komen in aanmerking voor groot verlof of, indien zij een vrijwillige verbintenis hebben aan gegaan, voor ontslag of groot ver lof. Voor hen gelden dozelfde voor waarden als voör do vorige catego. rie, n.l. de onder-officieren van 30 jaar cn ouder en do korporaals en soldaten van 27 jaar en ouder. Be trokkenen kunnen, indien zij naar het onderwijs als bovengenoemd te rugkeren, een daartoe strekkend verzoek om groot verlof dan wel ontheffing uit hun vrijwillige ver- hintenis langs de hiërarchieke weg tot do minister richten onJor over legging van een verklaring, afgege ven door het schoolbestuur, waaruit blijkt, dat zij bij het onderwijs zul len terugkeren, zodra aan hen groot verlof, dan ^el ontheffing uit hun vrijwillige dienstverband zal zyn verleend. Buitengewone minister raad Vandaag is de ministerraad ln bijzondere zitting bijeen gekomen. Aan het overleg werd ook deelge nomen door de leden van de com missie-generaal. Vandaag is Pakistans geboortedag Burggraaf Mountbatten. de onderko ning van Indi7, cn Lady Mountbatten zijn Woensdagavond in Karatsji. de hoofdstad van het nieuwe Britse domi nion Pakistan, gearriveerd, om deel te nemen agn de viering van de geboorte van het Dominion, die vandaag zal plaats vinden. Mohammed Ali Djinna, gouverneur-generaal van Pakistan, bracht ter ere van Lord Mountbatten de toekomstige q. generaal van het do minion van de linie van India, 'n toast uit op koning George, bi) welke gele genheid hij zeide: „De regering van ko ning George VI zal in dc geschiedenis geboekstaafd worden als de periode waarin de vrijwillige machtsoverdracht in India, dat met recht de schitterend ste parel van het Britse keizerrijk werd genoemd tot stand kwam. Een derge lijke vrijwillige en algehele overdracht van dc macht en het bewind is in de wereldgeschiedenis nog niet voorgeko- Prins-regent Karei uit Congo terug Op het vliegveld Mclsbroek bij Brus sel is gistermiddag prins-regent Karei teruggekeerd van het bezoek, dat hij, vergezeld van de minister van Kolo niën. aan de Belgische Congo heeft ge bracht. Hij werd verwelkomd door ko- r.inginmoeder Elizabeth, de leden der regering, de voorzitters van Kamer en Senaat en het corps diplomatique, waarin Nederland vertegenwoordigd, was door de zaakgelastigde dr. H. R. van Houten en de militaire attaché, ge neraal G. J. Sas. Afdelingen van de luchtmacht brachten de prins eerbewij zen. Van de openbare gebouwen in de hoofdstad wapperde de vlag. Na zijn aankomst op het i paleis ontving de prins-regent minister-president Spaak, die hem op de hoogte bracht van de toestand in het land. Vliegtuig-ongelukken in Boekarest en Pau Drie personen zijn gedood en vijf ernstig gewond bij de mislukte lan ding van een vliegtuig van de Roe meens-Russische luchtvaartmaat schappij (TARF), dat de dienst Con- stantzaBoekarest, onderhoudt. Een vliegtuig van de dienst Biar ritzCannes is op 15 km van Pau (Zuid-Frankrijk) neergestort. Do pi loot en twee passagiers kwamen om het leven. Tot Zondag mooi weer Verwacht kan worden, dat de periode van droog weer met wei nig wolken en veel zonneschijn nog tot en met aanstaande Zondag zal voortduren. De temperaturen zullen in de volgende dagen ge leidelijk nog hoger worden, maar tengevolge van de grote droogte van de lucht kan nog vrijwel ner gens onweer ontstaan. Pas tegen Zondag wordt de kans op enkele verspreide onweersbuien wat gro ter. zo meldt het K.X.M.I. te de Bilt. lets warmer Weersverwachting van De Bilt. 1 geldig tot Vrijdagavond. Heldere nacht met nog slechts op enkele plaatsen wat ochtend- a nevel. Overdag zonnig, droog weer. Opnieuw iets hogere tempo- rnturen Matige Oostelijke wind. '"I 'I--_.,X 71

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1