DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Philippijnen thans toegelaten Malino-staten niet Olie-opslagplaats in Priok (door sabotage?) in brand Onafhankelijkheidsfeesten in Pakistan en India Uiteenlopende standpunten van U.S.A. en Rusland Bij P.H.Ritters65e verjaardag Wil Nederland arbitrage en onderzoek aanvaarden Langdurig debat; Gromyko schamper Nederlands spel op Jamboree Minister Neher in Cairo gestrand Borneose federatie thans een feit De literatuur na twee oorlogen Australische boycot beperkt Bakkers zullen spoedig beslissen Hoogoven-staking duurt voort Gironummer 510330 Bank: R'damsche Baak Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of L— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 15 Augustus 1947 Nr. 721 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Het herhaalde verzoek van de Philippijnen om aan de be sprekingen over de Indonesische kwestie in de Veiligheidsraad te mogen deelnemen is aangenomen met onthoudingen van Sowjet-Unie en Polen. Het verzoek om toelating van Oost- Indoncsic en West-Borneo, door België ingediend, werd ver worpen. Het kreeg slechts vier stemmen (U.S.A., Groot-Brit- tannië, Frankrijk en België),de overige delegaties onthielden zich van stemming. Sjahrir kreeg voor het eerst het woord in deze vergadering. Na de vergadering heeft Van Kleffcns gezegd het unfair te hebben gevonden, dat hij na Sjahrir niet het woord kon krijgen, terwijl hij een belangrijke mededeling had. Volgens welinge lichte kringen zou deze mededeling inhouden, dat de Neder landse regering bereid is onderzoek ter plaatse en arbitrage van een onpartijdige commissie te aanvaarden, mits niet onder juris dictie van de Veiligheidsraad, daar deze niet bevoegd is. Over de toelating van Oost- Indonesië en West-Borneo heeft de Veiligheidsraad twee uur ge debatteerd, nadat de Belgische afgevaardigde de woorden „op gelijke voet met de Republiek Indonesië" had laten vervallen. Het debat werd geopend door Co lumbia. die vreesde voor heftige meningsverschillen als de beide deelstaten werden toegelaten. Van Kleffens antwoordde, dat de regeringen van Oost-Indonesië en West-Borneo zijn erkend voor wat zij zijn, n.l. elk op gelijke voet met de Indonesische Republiek. ..Als gij de Indonesische Repu bliek toe'aat. dan zouden om rede nen van billijkheid en recht de bei de èndere staten eveneens moeten worden toegelaten". Hodgson 'Australië) achtte deze beide gevallen niet van gelijke waarde. Hij viel Van Kleffens ver klaring. dat slechts een zeer gering aantal staten de Indonesische Repu bliek heeft erkend, aan door de volgende landen te noemen- Syrië, Irak. Nederland. Engeland. USA en Australië. De twee deelstaten zijn daaren tegen alleen door Nederland erkend. Hodgson was echter bereid de bei de regeringen volgen* artikel 'personen die op verzoek van de Veiligheidsraad inlichtingen ver schaffen) uit te nodigen. Herschel Johnson (USA) sloot zich hierbij aan. Gromyko zei dat een dergelijke uitnodiging betekent dat de Veilig heidsraad een ..vrije stem" krijgt aan te horen. Van Kleffens betoogde dat Oost-Indonesië en West-Borneo grote belangen hebben bij de oplossing van het geschil, wellicht meer dan de Philippijnen. Columbia voerde aan dat er alleen in de ogen van de Nederlandse regering geen verschil bestaat tussen de Republiek en de deelstaten. Hierop haalde, Gromyko £e bneL v-^n Nadjamoeddin aan de Veiligheidsraad aan. waarin deze zijn instemming met de politiële ac tie betuigt. Politiële actie betekent oorlog. Ziet gij nu, wie de Neder landse regering ons wil laten uitno digen? vroeg Gromyko schamper. Onderzoek gevraagd Tijdens de debatten over de Aus tralische motie over een commissie van onderzoek, kreeg Sjahrir het woord: Hij zei: (Eigen correspondentie Het Nederlandse contingent heeft in de Arena van het Jamboree-ter- rein het beste beentje voorgezet met een symbolisch spel onder lei ding van de Utrechtse leiders H. Mi Rozendaal en J. Bodegraven. Hoewel er geen gelegenheid was geweest „thuis" nog te oefenen en er eerst in de trein de rollen kon den worden verdeeld, heeft ons contingent, na enige dagen intensief repeteren, een prachtige voorstel ling gegeven, die qua gehalte en inhoud de demonstratie van andere landen tot dusver verre overtreft. In de aanvang van het spel zag men de padvindersacliviteit voor de oorlog, met daarin verwerkt boeren dansen, vendelzv/aaien, torens bou wen en andere onderdelen van het padvinderswerk. Dan schuift er de zwarte bende naderbij padvinders gehuld in donkere mantels, die de argeloze jeugd bespringt en hun vredig spel bederft. Men ziet dan hoe elk jeugdig werk wordt beknot en hoe de jeugd aan banden wordt gelegd. 'Dan daagt de vrijheid weer: we zien de geallieerden naderen ver- Renners uit andere landen ..geleend" die in een grote linie met hun vlag en °?rnarc'leren Daarna ontwik- de vredesactiviteit weer. We zien niet alleen de herbloei van de padvinderij, maar ook van koop vaardij (zeeverkenners), spoorwe gen 'een groepje met de befaamde rode petten), visserij, industrie, be geven zich groepjes over het veld waar elk een bepaalde tak van op bouw demonstreert. Dan groeperen allen zich plotse ling op een fluitsignaal tot de let ters ..Holland" en het jaartal 1947. terwijl langzaam onder de tonen van het Wilhelmus de nationale vlag aan de mast rijst. Velen hebben dit imposante spel met grote belangstelling gadegesla gen en het (langdurig en Frans- geestdriftig applaus was een waar dige bekroning van dit met veel vuur gespeelde openluchtspel. Getuige de feiten blijken de Ne derlanders nooit oprecht een vreed zame regeling met de Republiek te hebben gewenst. Alle Nederlandse actie politiek, militair en econo misch was niets anders dan voor bereiding tot agressieve actie tegen de deelgenoot van de overeenkomst van Linggadjati. Sjahrir verzocht de Raad het be vel te geven tot volledige terugtrek king der Nederlandse troepen uit alle Republikeinse gebieden en on middellijke benoeming van een com missie der UNO om. ter plaatse su pervisie uit te oefenen op de nale ving van het verzoek van de Raad om het vuren tc staken. De com missie zou eveneens moeten beslui ten welke maatregelen moeten wor den genomen om recht en orde te garanderen en vergeldingsacties te voorkomen, wanneer de Nederland se troepen terugtrekken. De com missie zou arbitrage moeten verle nen in alle punten van geschil tus sen Nederland en Indonesië. Sjahrir ontkende ten stelligste de juistheid van de Nederlandse be schuldiging, dat de Republiek nog 700 gijzelaars heeft. Hij beschuldig de de Nederlanders er van, dat zij de overeenkomst van Linggadjati schonden door de „marioncttensta- ten" Oost-Indonesië en West-Borneo op te richten en door hun gewapen de troepenmacht te verhogen tot 30.100 boven het toegestane aantal. Als de Nederlandse troepen worden teruggetrokken verzekert de Repu bliek de Veiligheidsraad dat zij zich verantwoordelijk zal stellen voor recht en orde in het hele Republi keinse gebied, aldus Sjahrir. Koets c.s. aangekomen De afgevaardigden van Oost-In- donesië en West-Borneo, en de heer Koets tlie als vertegenwoordiger van het Nederlands-Indisch gou vernement mr. Van Kleffens zal bijstaan, zjjn gisteren In New York aangekomen. Van officiële zftde wordt er de aandacht op gevestigd dat de commissie die is samenge steld uit vertegenwoordigers van dc regeringen van Oost-Indonesië en West-Borneo uitsluitend namens en in opdracht van de regeringen dier beide staten naar Amerika is vertrokken. De heer Koets die, ver gezeld van enige ambtenaren, ge lijktijdig met deze commissie is meegereisd, vertegenwoordigt al leen het Nederlands-Indische gou vernement. Sprinkhanenplaag in Zuid-Frankrijk In Zuid-Frankrijk, vooral het ge bied van de Gironde, waar grote schade is aangericht, lijdt aan een sprinkhanenplaag Aanvankelijk bestreed men de plaag met motor spuiten, maar thans zijn water vliegtuigen gerequireerd, die een verdelgingsmiddel uitstrooien. Deze bestrijdingsmethode is zeerjy afdoen de gebleken. Naar schatting is in 't gebied waar de vliegtuigen geope reerd hebben. 90% der sprinkhanen vernietigd. Een zwerm sprinkhanen is dezer dagen neergestreken op de stad Lourdes, waar zij ontsteltenis onder de bedevaartgangers teweegbrach ten. Men trachtte dc insecten door alarmsirenes te verjagen. Na een half uur vloog dc zwerm weg. Tweede grote brand in paar maanden Op de olie-opslagplaats van de Koninklijke Petroleum Maat schappij aan de haven \an Tandjong Priok is een felle brand uitgebroken, naar ver ondersteld wordt ten gevolge \an sabotage. Dc olie kon voor een groot gedeelte gered worden. Vol gens A.F.P. is de schade geringer dan de omvang van de brand aan vankelijk deed vermoeden. Cijfers zijn echter nog niet bekend. De brand begon in het Westelijk fedeelte van de opslagplaats èn reidde zich spoedig uit over een gehele treinlading olie- en petro leumvaten. Een grote tank vlieg tuigbrandstof werd bedreigd tot de wind van richting veranderde. Vol gens de laatste berichten loont een olicopslagplaats, waar honderden olievaten liggen opgestapeld ge vaar te ontploffen. Een vliegtuig werd gebruikt voor het geven van de aanwijzingen aan de brandweer. Honderden mannen vormden een schakel om de grote voorraad va ten uit de vuurhaard te redden. Deze brand was de tweede grote brand in het gebied van Tandjong Priok in de afgelopen maanden. Bij de eerste, waarbij verscheidene schepen gevaar liepen, werd een van de grootste rubberopslag plaatsen vernield. Daarbij werd eveneens sabotage vermoed. Het republikeinse legercommuni qué van Donderdagavond meldt, dat op Madoera een Nederlandse aanval met 21 brigades aan het front bij Pamekasan heftige tegen stand ontmoette. De verliezen be- dioegen aan Nederlandse zijde 3 doden en 7 gewonden, aldus het re publikeinse communiqué. Op Middcn-Java rukten de Ne derlandse troepen op tot op 2 kilo meter afstand van Karanggajam. Boemiajoe bij Salatiga en Gawang bij Seleri werden aangevallen. Aan het meer boven Djogja werden verschillende verkenningsvluchten gemeld. De Indonesische vakverenigings centrale „Sobsi" heeft, volgens An- tara, een telegram verzonden aan de C.I.O. en de A.F.L. (de beide Amerikaanse vakbonden) met het verzoek op de Amerikaanse rege ring invloed uit te oefenen ten einde de instelling van een inter nationale arbitrage-commissie voor Indonesië te bevorderen. Antara meldt, dat de Indo-Euro- pese organisatie „Indonesia Mer- deka" in een radiogram aan de pre sident van de Veiligheidsraad ge protesteerd heeft tegen de beschul- Schumacher herhaalt zijn eis: socialisatie Kurt Schumacher, voorzitter van de soc.-democratische partij in Duitsland, heeft een rede gehouden, waarin hij het juist zes jaren gele den geproclameerde Atlantic Char ter een onvervulde belofte noemde. Schumacher noemde Duitsland het slachtoffer van de onenigheid on der de geallieerden. Hij keerde zich in zijn gewone scherpe vorm Voor namelijk tegen de Sowjet-Unie. Hij verweet de Socialistische Een heidspartij, ondanks haar propagan da voor Duitsland's eenheid, de grootste steun te zijn voor het im perialisme. Schumacher herhaalde zijn eis: Socialisatie der basis-industrieën in West-Duit stand en vroeg in dit op zicht van de Amerikaanse bezet ting, dat zij haar beloften waar zou maken, nl. dat de Duitsers over het bezit dier industrieën zelf zouden kunnen beslissen diging van het Indo-Europees ver bond in een telegram aan de Vei ligheidsraad van dertien Augustus, waarin gesproken wordt over ..het vermoorden en martelen van Indo- Europese mannen, vrouwen en kin deren". De republikeinse strijdorganisa ties „K.R.I.S." en ,P.I.M." hebben in een radiogram aan de Veilig heidsraad dc aandacht gevraagd voor „de moord op veertig duizend inwoners van Zuici-Celebes. waar onder nog duizenden anderen ge vangen zpn gezet". Dr. A. K. Gani heeft telegrafisch aan Sjahrir in Lake Success mede gedeeld dat de Nederlanders zich niet houden aan het bestand. Hij verwijst hiervoor naar Nederlandse aanvallen in de driehoek Bandoeng C'.ieribon—Tjilatjap, het doorsto ten naar Tasikmalaja, het bezetten van Tjiamis, waarbij parachutisten zijn gebruikt en de hevige gevech ten te Garoet. USA tonen zich bereid in Paraguay te bemiddelen Een woordv oerdcr van het Ame rikaanse ministerie van Buitenland se Zaken heeft verklaard, dat Amerika bereid is te bemiddelen bij de burgeroorlog in Paraguay, wanneei beide partijen in dat land dit zouden wensen. Overigens staat de Amerikaanse regering op het standpunt, dat zij zonder meer in het binnenlands geschil niet moet intervenieren. De voordvoerder zeide voorts, dat volgens telegrammen van de Amerikaanse zaakgelastigde te Asuncion ond de stad hevige ge vechten gaande zijn. Het zaken leven in de stad ligt geheel stil en de voedselvoorraden worden klein. WOLKENKRABBER-IDEE? Amsterdam bouwt in de hoogte om een oplossing le vinden voor het woningvraagstuk cn het grondprobleem. Op een fabrieksdak verrijst een nieuw, houten kantoorgebouwtje. Britse soldaten zullen deze week vertrekken Lord Mountbatten heeft de consti tuerende vergadering van Pakistan gisteravond een boodschap van de Engelse koning voorgelezen, waar in deze opmerkte, dat de geest van samenwerking in de toekomst de waarborg zal blijven voor geluk en voorspoed. De onderkoning zelf prees in een toespraak de goede verstandhouding met Djinnah en noemde het weder zijdse vertrouwen een goed voorte ken voor de toekomstige betrekkin gen. Djinnah dankte Mountbatten uit naam van Pakistan en verzocht hem de koning de verzekering van good will en vriendschap over te brengen. Politieke gevangenen zullen van daag worden vrijgelaten cn de ge meentelijke en provinciale autori teiten hebben duizenden ponden sterling uitgetrokken voor een pas sende viering van de grootste dag in het leven van deze generatie van Voor-Indiërs. De ec-ste grote groep Britse sol daten, die Voor-Indiè verlaat, ver trekt dit week-end uit Bombay. De U.S.A., China en Egypte heb ben besloten Ambassadeurs voor de Unie van Voor-Indië cn Pakistan te benoemen, terwiil Arthur Hender son. de Britse onder-winisler voor Voor-Indië cn Birma is benoemd tot minister van Staat voor de betrek kingen met het gemenebest. Canada en Pakistan zullen hoge commissa rissen uitwisselen. „Een der Uwen" Vanmorgen heeft lord Louis Mountbatten, in handen van sir Harilal Kania. de president van de hoge raad van de unie van Voor- Indië. de eed als gouverneur-gene raal der Unie afgelegd. Later nam Mountbatten de eed af van de nieuwe kabinetministers rier Unie. In de raadskamer ver klaarde de nieuwe gouverneur-ge neraal: „Ik vraag u mij te beschou- Auriol en ministers op Jamboree De president van Frankrijk Vincent Auriol, bracht gisteren in gezelschap van de minister-president Ramadier, de minister van buitenlandse zaken Bi- dault, de minister van onderwijs en jeugdzaken Boilleau, de minister van koloniën Moutet. de generaal De Lat- tre de Tassigny en de Nederlandse am bassadeur in Frankrijk Jhr. Tjarda van Starkenborgh, een bezoek aan de Jam boree. Nadat het gezelschap een de monstratie van de Schotse padvinders had bijgewoond volgde er een défilé voor de vlaggenwachten van alle deel nemende naties. Vervolgens brachten de gasten een bezoek aan het tenten kamp. Jhr. Tjarda van Starkenborgh en zijn echtgenote gebruikten de thee in bet Nederlandse hoofdkwartier. Na af loop bezocht de ambassadeur de Ne derlanders in het subkamp „Bourgonje". wen als een der uwen. die de be langen van dc unie geheel is toege daan". Voorts zeide hij. dat hü voor nemens is om volgend jaar April zjjn ontslag in tc dienen, daar hjj van gevoelens is, dat de unie vr(j moet zjjn om desgewenst een van haar eigen mensen als gouverneur- generaal te hebben. Dr. ^adjendra Prasad, dc voor zitter van 'de constituerende verga dering, zeide in zgn antwoord, dat de betrokkingen met Engeland voortaan zullen rusten op basis van gelijkheid, wederzijdse welwillend heid en wederzijds voordeel. Mahatma Gandhi, dc 77-jarige veteraan van de Voor-Indische vrij heidsstrijd, die gisteren door Pan dit Nchioe „de grootste man van onze generatiewerd genoemd, zal tor gelegenheid van de onafhanke lijkheidsdag 24 uur vasten. Nog geen roente naar de Britse zone Naar aanleiding van het stoppen van enige aan de grens bij Venlo aangekomen Nederlandse groente- transporten naar Duitsland heeft generaal Robertson, de vice-gouvcr- neur van de Britse zone, verklaard, dat de Britse overheid m Duitsland op het standpunt blijft staan, dat de voor Duitsland beschikbare financiële middelen zo efficiënt mogelijk moeten worden besteed. Zij laten, volgens Robertson, geen in voer- van groepte toe. zo lang de daarvoor gevraagde prijs in ver houding tot de calorische waarde veel hoger is dan voor andere levensmiddelen Ik hoop, dat Ik, door mün erva ringen aan de Nederlands-Indische autoritellen medo te delen, In staat zal 7.fjn om een beter begrip tot stand te brengen voor do moeilijk heden op vele gebieden, waarmee zowel Nederland als Nedcrlands-In- dlë te kampen hebben", aldus ver- klaardo minister Neher tegenover Aneta. De minister Is op weg naar Ba tavia te Cairo gestrand, maar h(| zal met een toestel van de BOAC naar Singapore doorvliegen. Minister Neher verklaarde, dat hjj zonder politieke instruc tie der regering naar Batavia gaat, maar h\1 wees op het be lang van persoonlijk contact tussen de Nederlands-Indische en Nederlandse regeringen. Z(jn reis is voornamelijk' van technische aard, met het doel om verbetering te brengen in dc telc- communicatics, radiotclex cn pers- verkccr. Op hot gebied van de wederop bouw wil de minister een idee krij gen van de schade in de verschil lende delen van Indonesië. Hij was van mining, dat er buitenlands ka pitaal nodig is voor de wederop bouw. Op 26 Augustus zal de federale raad voor Oost-Bom» o worden geïn stalleerd. De zelfbcstuurders van Koetel, Boelongan. Sambalioeng cn Gocnoentaboer hebben op 12 Mei van dit jaar besloten zich te ver binden in een federatie voor do be hartiging van hun wederzijdse be langen op soeianl, economisch 6D staatkundig gebieil. De onderafde ling Pasir zal eveneens aan de fede ratie deelnemen. Als voorzitter van de raad van zelfbestuurders zal de Sultan van Koclci optreden. Hier mede Ik een volledige federatie van liet gebied van do residentie Oost- Borneo tot stand gekomen. Textiel bij demobilisatie Dienstplichtigen beneden de rang van adjudant - onderofficier, c.q vaandrig of kornet, komen voor zover zij tenminste zes maanden werkelijke dienst verricht hebben, bij groot-verlof in aanmerking voor een extra textieltoewijzing. Alle employe's van de PTT in Chili zijn in staking gegaan. De re gering heeft her leger opgedragen dc werkzaamheden voorlopig tc verrichten. Gromyko spreekt op ironische toon. Bij de voortzetting der dis- cussie over de Griekse grens incidenten in de Veiligheidsraad heeft het permanente lid An- drej Gromvko (SU) stelling ge nomen tegen Je conclusie der Verenigde Staten omtrent deze incidenten. De USA stellen Albanië, Bul garije en Joego-Slavië aanspra kelijk en verzoeken de Veilig heidsraad de incidenten als een bedreiging van de vrede op te vatten. Gromvko daarentegen stelde de Griekse regering annsprake- kelijk cn was dc mening toege daan. dat de Veiligheidsraad eisen aan de Griekse regering moet stellen. „De grensinci denten", merkte hij op, „worden veroorzaakt Joor de hevige strijd tussen enerzijds de demo cratische krachten en ander zijds de anti-democratische Zijn werk kenmerkt zich door een gracieuse, lenige pending van de geest OP 16 Augustus a.s. hoopt dr. P. H. Ritter Jr. zijn 65ste verjaar dag te vieren. Dat Jr. klinkt ogenschijnlijk wat vreemd, maar in wezen *is het dat niet, want Ritter is nog altijd een vitale, impul sieve en levendige figuur. Als hij tegenover ons zit op zijn studeer kamer, in die vertrouwde, eenvoudige, degelijke sfeer, waar hij onder het praten zijn pijp rijkelijk stopt en zijn sigaar steeds weer opnieuw aansteekt, zakt zijn rechterooglid telkens naar beneden. Een dikke vleesrimpel legt dan een zware barricade over het gelaat. Maar even dikwijls opent dat oog zich en dan flitst er een felle twinkeling door, want Ritter is een geboren, beweeglijk causeur en als Gossaert hem in zijn werk ziet als de man van de intellectuel imagination" dan mag men die kenschetsing ook toepassen op zijn conversatie. Ook daar is hij de man van de gracieuze, lenige wen ding van de geest, die zich onderscheidt van de grote verbeelding. Ondanks de grote verscheiden heid van zjjn kwaliteiten is dr. Ritter voor alles literator en een li teratuur-proever en als wij met deze door en door Utrechtse figuur naar aanleiding van het aanstaande heuglijke feit een gesprek voeren, beginnen wjj dan ook met een vraag betreffende de letterkunde: Wat is Uw oordeel over de na-oorlogse literatuur en welke ver schillen ziet U in de letterkunde na de beide laatste oorlogen? Na de vorige wereMcorlog ont stond de Stern-beweging en open baarde zich, zo kan men haast zeg gen. in ons land een humanistische reactie. Het verschil met nu is. dat men destijds een nieuwe wereld Dr. P, H. Ritter Jrn wilde opbouwen en nu bang is voor een derde wereldoorlog. De situatie in de literatuur hangt met dit alge mene verschijnsel samen. Na de vorige oorlog waren Cos- ter, Havelaar en Van Suchtelen grote figuren, men kan overal het weer opnemen van de grote eman cipatie van de Nederlandse geest constateren, die in het begin van dezq eeuw zich bewoog in de rich ting van een bredere cultuur op sociale, men mag zeggen, op socia listische basis. Hoewel zelf geen so cialist, ziet dr. Ritter de betekenis daarvan voor de literatuur ter dege in. In de genoemde periode is het zoeken van een synthese tussen de ethische en de aesthetische waar dering het belangwekkendste ver schijnsel. In dat tijdvak valt ook de opbloei van Verwey, die de idee in- plaats van de gewaarwording als richtsnoer kiest voor zijn werk. In de latere jaren van de periode tussen de beide oorlogen valt dit alles weg en treedt een kentering in naar het individualisme en de sceptiek, de Forum-groep (Ter Braak en Vestdijk) vormt zich, waar een Nietzschiaanse inslag en een rancune tegen het leven vallen waar te nemen. Verschijnselen, waarvan de wraakneming op het leven wel het meest curieus is. wel ke wellicht voor 'n goed deel zijn te verklaren uit een soort voorgevoel van het naderend onheil, van een nieuwe catastrophe. Dan volgt de periode van de ver zetsliteratuur, maar deze is nog. om straald door zulk een geheiligd licht, dat de literaire critiek zich nog aan een oordeel daarover heeft te onttrekken. Zie verder pag. 2 krachten, die om de huijige Griekse regering gegroepeerd zijn". Gromyko wees ook de resoluties van Columbia en Australië af, die volgens hem even verwerpelijk wa ren. Op de verklaring van do USA dat zij eventueel (hij toepassing van het veto-recht door de Sowjet-Unie) le zaak voor de algemene verga dering der UNO zouden brengen ging Gromvko niet in. Slecht? zin speelde hij op „niet ter zake doende dreigementen". Op ironische toon vroeg de Rus sische afgevaardigde, waarom Je Verenigde Staten zich thans wilden beroepen op hoofdstuk zeven van het handvest .bedreiging van (1° vrede"), terwijl zij twee weken ge- leden hoof Istiik ze? („vreedzame re geling") voldoende achtten. Ilij achtte Johnson's (USA) jong ste rede vo| „frivole taal", welke slechts geëvenaard werd door die van de Griekse minister van Bui tenlandse Zaken, TsalJaris, die naar Gromvko's opinie meer weg heeft van ppn „handelsreiziger uit de provincie" dan van een minister. Uit Saloniki wordt gemeld, dat Griekse geregelde troepen, gesteund door artillerie en luchtmacht, een groot offensief hebben ingezet tegen Je gueriila-stri.jders nabij de berg Grammos en nabij de Alhenese en Joegoslavische grens. Het doel is de guerillastrijders hier te veriagen, daar zij enige grote steden in West on Noord-Macedonië bedreigen. De „activiteit van bandieten" in Je provincies Roemclië eif Boeotiö zou naar de mening der regering die nen om het gros der geregelde troe pen af te leiden naar de operaties in noordelijke richting. Onbevestigde berichten zeggen, Jat de Griekse regering een hood- schap van de opperbevelhehher der guerillastrijders, generaal Markog. in handen heeft gekregen, welke boodschap de datum van 'stichting ener „vrij'e Griekse regering" zou n.l. 8 Augustus. bevatten, Afgevaardigden van 18 vakhon den In Australië hebben besloten dat de boycot zat beperkt worden tot transporten van personeel, wa penen, ammunitie of goederen die door de Nederlanders gebruikt worden tegen de Indonesische Re publiek. Een gevolg van dit gewijzigde besluit is dat de HollandAustra- lië-l(jn zjjn diensten zal kunnen hervatten. Op de conferentie werd echter besloten om de federale re gering te verzoeken aan Neder lands militair personeel niet toe te staan Nederlandse schepen in Australië te laden met militaire uitrusting, zoals dat kort geleden gebeurd is in Tjibesar. Vanavond zullen in Den Haag besturen en Hoofdbesturen van de bakkersverenigingen bijeen komen om de gerezen moeilijk heden in hun bedrijf onder ogen te zien. Dc bakkers moeten een hogere meclprijs betalen, doch mogen dc broodprijs niet op slaan, hetgeen hun zeer onrede lijk voorkomt. Wanneer zij niet in flc gelegenheid worden ge steld de broodprijs te verhogen, zal het niet onmogelijk zijn. dat tot dc uiterste maatregel wordt overgegaan, die niet veel min der dan een totale staking zal betekenen. Het landelijk actie-comité, dat zich met deze aangelegenheid ern stig bezig houdt, zal na de heden avond te Den Haag te houden ver gadering Zaterdagavond een beslis sing nemen, die door het grootste deel der Nederlandse bakkers zal worden opgevolgd. Omtrent het gerucht, dat as. Maandag reeds gestaakt zal worden, konden wij nog geen zekerheid ver krijgen, doch wel staat vast. dat de stemming onder de belanghebbenden in het gehele land zeer pessimistisch is. Kinderbijslag ook voor arbeidscontractanten Enige tijd geleden heeft het N.V.V. zich gewend tot de minister van Binnenlandse Zaken, met het verzoek do uitbreiding van de kihdéi bUsl&k tót het eerste en tweede kind, ook van toepassing te doen ziin op de arbeidscontrac tanten in riiksdienst. Thans is me degedeeld. dat zeer spoedig een re geling kan wordon tegemoet ge zien. Commissie onderzoekt „spreiding van bezit" Dc ministerraad heeft aan de minister van Sociale Zaken mach tiging verleend om over to gaan tot instelling van een commissie, welke een onderzoek zal instellen naar de vraag of en zo ja, in hoe ver het wenselijk is. door wettelij ke maatregelen do spreiding van bezit over de grote massa des volks en een redelijker verdeling van het inkomen over de verschil lende groepen der bevolking te be vorderen. Ongeveer de helft van de 4000 arbeiders van het Hoogoven bedrijf te IJmuiden kwam in de staalfa briek bijeen, om te luisteren naar een uiteenzetting van de heer P. Mulder, voorzitter van de bedrijfs- kern, over de staking der beide hoogoven afdelingen. Uitvoerig zette de heer Mulder de actie, gevoerd ter verkrijging van een algemene loonsverhoging, uiteen, hetgeen tot resultaat had, dat de directie, in overleg met de rijksbemiddelaars, zich bereid had verklaard een tariefsysteem in te voeren, gebaseerd op de prestaties van voor de oorlog. Toen de eerste week na de toepas- ring van het nieuwe systeem bleek, dat dit voor de arbeiders der beide hoogovens een verhoging van ruim ƒ6.— per week inhield, gingen zij in staking omdat het minder was, dan de gevraagde 15%. De heer Mulder wees op het grote belang, ook voor de arbeiders, het bedrijf gaande te houden. Hij raadde aan het werk te hervatten en dan eerst de definitieve resultaten van de nieuwe loonregeling objectief te be oordelen Enige stakers merkten hierna op. dat alleen dan het werk hervat zou worden, wanneer de ge vraagde 15% loonsverhoging werd gegeven. Aan het slot van de vergadering stelde de heer Mulder een stemming voor als vertrouwenskwestie tegen over de bedriifskern. De aanwezigen weigerden echter en bloc tc stem men. Gevechten op de grens van twee steden Uit Arabische bron wordt verno men, dat er tc Salamah op de grens van Jaffa cn Tel Aviv, een „veld slag" woedt tussen Joden en Ara bieren, De zegsmqn verklaarde, dat volgens politieberichten aan beide zijden aanzienlijk veel personen vechten. Er wordt sporadisch ge bruik gemaakt van vuurwapenen. Vanavond zal een uitgaansverbod van schemering tot dageraad in gaan. Volgens latere berichten staat een Joodse houtopslagplaats in brand, du schade wordt officieus geschat op 100.000 pdt. st. Gisteren werden vijf personen gedood: vier Joden en een Arabier. Leden van de Haganah. het Jood se ondergrondse leger, zijn in actie gekomen om ccn „doorbraak" te voorkomen. Volgens berichten uit Joodse bron worden automatische wapens en handgranaten gebruikt in de strijd tussen twee steden Jaffa cn Tel Aviv. Van Arahische zijde wordt meegedeeld, dat twee Arabische scmi-militairc organisa ties aan dc gevechten deelnemen. 4 Het vertrek van het KLM-toe- stel PH. TAH naar Batavia is uit gesteld tot morgen. rer.S H III ■IWIf Ml 1 I H 'I II I'IIILL. IJIJI Droog, warm weer Weersverwachting van De Bilt. geldia tot Zaterdagavond: Heldere nacht met weinig wind. I Overdag zonnig, droog weer met opnieuw iets hogere temperatu ren en matige Oostelijke v ind. jTll— I i

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1