DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Wel arbitrage - Veiligheidsraad echter niet competent Protest tegen behandeling der Nederlandse verzoeken Mij. Nederland contra K.L.M. Mogelijk zullen de bakkers Maandag staken Twee voorstellen aan de republiek Prins-chauffeur bleek nazilid Wilde vaart in de lucht N. Palar vertrekt naar Lake Success Weer bonnen voor fietsbanden Ned. verliezen in Indonesië Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbu» 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et* UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Zaterdag 16 Augustus 1947 Nr. 722 6e jaarg. I Red. en Adra.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Woorden van teleurstelling, beklag en protest In dc gisteravond gehouden vergadering van de Veiligheids raad heeft de Nederlandsche afgevaardigde, mr. Eelco van Klcf- fens, verklaard dat zijn regering bereid is het instellen van een onpartijdige commissie voor onderzoek en arbitrage in Indonesië te aanvaarden, mits dit niet oqder de jurisdictie van de Veilig heidsraad geschiedt. Hij argumenteerde dit laatste met de opmer king, dat het recht tot interventie van de raad in deze aangelegen heid niet door de Nederlandse regering wordt erkend. Voorts protesteerde de heer Van Kleffens tegen de wijze, Waarop de Nederlandse verzoeken door de Veiligheidsraad zijn behandeld. Ook de verklaring van Sjahrir nam de Nederlandse afgevaardigde onder de loupe. Hg achtte haar een in hoge mate gekleurd relaas vol algemeenheden van een weinig pre cies karakter. „Het was meer een aannemelijk betoog voor het niet- wetend publiek, dan een exacte zakelijke verklaring", zo merkte de heer Van Kleffens op. Na deze toe lichting schilderde de afgevaardig de vervolgens de toestanden in de Republiek, waar ,.het roerig is, het terrorisme hoogtjj viert, de auto riteiten niet opgewassen zijn tegen gewapende benden". Ook noemde de heer Van Klef fens do verwoestingen, brandstich tingen en moorden, die volgens hem in Indonesia aan de orde van de dag zyn. „Het is betreurenswaardig, dat het clichebeeld van arme Indone siërs die strijden voor hun vrijheid, bg velen overheerst en toch is niets meer bezijden de waarheid. De be woners van de Republiek kunnen deze vrgheid te allen tijde krijgen, evenals de bewoners van Oost-In- donesië en Borneo deze hebben ont vangen. Al wat wij wensen is afiar- chje en chaos tegen te gaan. Met andere woorden: „Niet'wij, Neder land staan die vrijheid in de weg doch de wetteloosheid, die de onbe kwame republikeinse regering nooit de baas heeft kunnen worden". Hierna ging mr. Van Kleffens over tot een geschiedkundige uit eenzetting. Hij schetste het ont staan der Republiek, de binnen landse toestanden in haar gebieden en schilderde het Japanse element in haar organisatie. Tenslotte riep hy uit: Niet in deze zaak „Ge kunt arbitreren in menings verschillen tussen geordende en gevestigde regeringen, zoals die van Oost-Indonesië en West-Bor- neo, doch niet wanneer men te maken heeft met de gezagsloze re gering van de Republiek, die niet In staat is om haar gegeven woord gestand te doen". Ten aanzien van de juridictie van de Veiligheidsraad merkte hij op: „Ik zou nogmaals in herinnering willen brengen, dat de Nederlandse legering de wens van de raad tot het staken van de vijandelijkheden heeft vervuld, omdat zij de huma nitaire motieven v/elke zonder twijfel de grond waren voor deze handelwijze van de raad ten volle wilde laten gelden. Dit is het uiter ste waartoe de Nederlandse rege ring kan gaan. Wy zijn van me ning dat het een zeer gevaarlijk presedent is dat de Veiligheidsraad stap voor stap zich beweegt naar bevestiging van volledige jurisdic tie welke zy zo overduidelijk mist „Hoewel wg dus op deze grond het Australische voorstel afwezen, wil dat niet zeggen, dat onze hou ding zuiver negatief is. Integendeel, de Nederlandse regering is bereid aan de regering van de Republiek voor te stellen: In de diefstalzaak der Duitse kroon juwelen doen zich thans bijna dagelijks nieuwe situaties voor. Gisteravond werd prins Ferdinand, de zoon van prinses Hermine door Engelse en Ame rikaanse CID-agentcn gearresteerd on der beschuldiging lid geweest te zijn van de Nazi-partij. De prins zou een vragenlijst welke door het militair be- •stuur aan elke Duitser wordt voorge legd moedwillig foutief hebben ingevuld door te verklaren dat hij nooit partijlid was geweest. Hoewel men uit het partijarchief zijn lidmaatschapskaart heeft opgezocht, waaruit blijkt dat hij in Augustus 1932 tot de partij toetrad, blijft de prins ont kennen ooit iets met het regime te ma ken hebben gehad. Toen de prins gear resteerd werd bevond zijn gewezen vrouw Rosa Rausch zich ook in de wo ning. Enige uren te voren had zij de begrafenis van prinses Hermine bijge- -oond. Prins Ferdinand zelf was liever tnuis gebleven, daar hij bang was dat de Russische politie hem zou arresteren. Uit de vragenlijst bleek nog dat de prins een baantje als chauffeur zocht op het moment dat hij de liist moest invul len. Later heeft hij inderdaad zon be trekking gevonden en wel bij een geal lieerd officier waar hij verscheidene maanden in dienst bleef. Het stoffelijk overschot van prinses Hermine is gisteren naar Potsdam over gebracht en daar ter aarde besteld. On geveer 100 personen onder wie prinses Carola waren in het antieke kerkje op het landgoed van Sans-Souci aanwezig. (U. P.). Het K.L.M.-vIlegtulf, dat in Cairo was opeehonden. Is naar Colombo ver trokken Minister Nelier. die reeds pas sage geboekt had bij de B.O.A.C., heeft thans per K.L.M. zijn reis voortgezet Twee voorstellen 1. Dat leder een staat a an wijze. Beide aldus aangewezen staten zul len een andere staat aanwijzen, die door beide partijen geacht wordt volledig onpartijdig te zijn. Deze onpartijdige staat, zal indien hij daartoe bereid is een aantal van haar burgers naar Indonesië zen den om de situatie te onderzoeken. Zji zullen toezicht houden op de uitvoering van het bestand, en ver der de situatie bestuderen aan de rapporten welke zij aan hun rege ring uitbrengen zal de grootst mo gelijke publiciteit worden gegeven. In geval de Republiek in gebreke mocht blijven op ondubbelzinnige wijze het aanbod van goede dien sten van de zijde der Amerikaanse regering te aanvaarden zal deze waarlijk onpartijdige derde mo gendheid gemachtigd kunnen wor den om de besprekingen tussen Ne derland en de Republiek onmiddel lijk te doen hervatten. 2. Al dc beroepsconsuls in Bata via gevestigd zullen onmiddellijk een rapport opstellen over de si tuatie op de eilanden Java, Suma tra en Madoera. Wy hopen dat op deze wijze een belangrijke bijdrage zal worden geleverd tot het berei ken van een onpartijdig inzicht. Mijn regering verzoekt daarom alle landen, welke beroepsconsuls of consuls generaal te Batavia hebben deze de nodige instructies te ge ven". Na dc rede Na de rede van mr. Van Kleffens betwistte dc Belgische afgevaardig de de competentie van de Veilig heidsraad om zich met het Indone sische probleem bezig te houden. De Poolse vertegenwoordiger stel de daarentegen voor, een commis sie op te richten, die zou moeten bemiddelen en arbitreren. De Syrische afgevaardigde stelde voor de kwestie van de competen tie van de Veiligheidsraad op te lossen door een formele motie van enig lid, waarin zou moeten wor den voorgesteld om de Indonesische kwestie van de agenda af te voe ren daar deze niet onder de com petentie van de raad valt. De Phi- lippynse afgevaardigde was van oordeel, dat de Nederlandse ziens wijze over de competentie geba seerd is op een zeer beperkte inter pretatie van het internationale recht. Hierna werd de zitting tot Don derdag 21 Augustus verdaagd zon der dat besloten werd de bespre kingen over de Indonesische kwes tie dan te hervatten. Ernstige mijnramp in Engeland 118 Mijnwerkers opgesloten Men vreest, dat 118 mijnwerkers te Whitehaven (Cumberland) zijn ingesloten in de steenkoolmijn „Wil liam'' de oudste onderzeese mijn in Engeland, tengevolge van een he vige explosie, die gisteren in het vroege avonduur plaats had. Ruim een uur later had men nog geen contact met de slachtoffers gehad, ofschoon reddingsploegen onmiddel lijk waren afgedaald. In de mijn „William", die ruim 120 jaar geleien is gegraven, wer ken 900 man. Drie jaar geleden is bij een ontploffing een aantal mijn werkers om het leven gekomen. Men heeft toen het betrokken deel van dc mijn wegens het gevaar af gesloten. Later op de avond werd gemeld, dat de reddingsploegen ie lijken van 16 mijnwerkers hadden geborgen. Er bestaat niet veel hoop. dat men een deel van de ingesloten mijnwerkers levend naar boven zal brengen. De reddingsploegen heb bed met grote moeilijkheden te kampen: gas en neervallend ge steente. Er is geen enkel teken van leven van de slachtoffers ontvan- De myn strekt zich tot ongeveer 12 km. onder de zee uit. Whitehaven is reeds door verschillende mijn rampen getroffen. Een der ergste vond in 1910 plaats. Toen 136 men sen door een serie ontploffingen om het leven kwamen. Er zijn onderhandelingen gaan de voor een tournee door Nederland van de Engelse toneelspeler en filmster Dan Cunningham. (Speciale berichtgeving) Op het vliegveld Ypenburg is dezer dagen een toestel geland van de „British-Nederland Air Services Ltd.", dat met een lading vracht uit Engeland kwam. Het behoort aan een enkele maanden geleden opge richte maatschappij, waarin de Stoomvaartmaatschappij „Neder land" aanzienlijke financiële belan gen heeft. Er wordt gevlogen met Miles Aerofanvliegtuigen, welke speciaal voor vrachtvervoer zyn ingericht en een nuttig laadvermo gen van één ton hebben. De heer Bronsing, directeur van de Stoomvaartmaatschappij „Neder land" bevestigde ons dat zijn maat schappij betrokken is bij deze nieu we onderneming. Dit is dus de eerste daadwerkelijke stap van de Neder landse Scheepvaart om zich met luchtverkeer bezig te houden. Onze luchtvaartmedewerker tekent hierbij aan: Na de duidelijke nederlaag welke onze scheepvaart tegen de combina. tie RegeringK.L.M. heeft geleden, komt het bovenstaande bericht als een verrassing. In het request van de Stoomvaartmaatschappij „Neder, land" aan de Eerste Kamerleden, werd reeds gezinspeeld op de moge lijkheid die de reders onderzochten om de deviezen, welke zij buiten ons land verdienen, op de een of andere wijze in luchtvaart te investeren. De „Nederland" had reeds aan de rege ring verzocht om vliegtuigen voor haar dollars te mogen kopen, het geen is afgewezen door Den Haag. Blijkbaar is de Maatschappij er toch in geslaagd met eigen kapitaal een luchtvaartbedrijf onder Britse vlag op te richten. Enkele vliegtuigen De Maatschappij werkt nog slechts met enkele vliegtuigen. Het zijn zeer kleine toestellen, uitsluitend geschikt voor vrachtvervoer en wat dat betreft is de gehele onderneming nog van geringe omvang. Voor een regelmatig lijnverkeer tussen bepaalde landen en plaatsen zijn officiële toestemmingen en con cessies nodig. Het is zeer de vraag of deze binnen afzienbare tijd ver leend zullen worden. Minister Vo en de K.L.M. zullen er zich ernstig tegen verzetten. Een andere kwestie is dat „wilde vaart" niet verboden kan worden. Het eerste „Nederland"-toestel land de dezer dagen op het Haagse vlieg veld met een vracht uit Engeland welke uiteraard niet geweigerd kon worden. In feite hebben we hier dus met het merkwaardige geval te maken dat onze Scheepvaart voor het eerst het element „wilde vaart" in het Nederlandse luchtverkeer heeft ge bracht.-In elk geval is het een nut tige oefening voor luchtvaart ambië. rende rederijen. DAAR GAAT-IE, dc Nieuw Amste rdam, trots van onze handelsvloot cn symbool van Nederlands herstelNu nog een verfje op de kiel en dan in de vaart, om onze roem uit te dragen over dc wereldzeeën. Geen oplossing van het conflict? (Speciale berichtgeving) Tenzy op het laatste ogenblik nog een uitweg wordt gevonden, zullen do bakkerspatroons In Amsterdam, Twente eit Limburg Maandag hun zaken sluiten. Er is met minister Mansholt langdurig onderhandeld, maar zonder resultaat. Vier weken geleden, juist op de dag, toen het conflict op Java en Sumatra scher pere vormen aannam, hebben de bakkers toegestemd in een uitstel tan de bedrijfssluiting om de mi nister alsnog gelegenheid te get en een accountantsonderzoek naar de prijzen te laten instellen. In deze periode is echter de toeslag tan f .">.80 op patentsbloem tertallen, zodat de meelprys weer is geste gen. Dc bakkers zeggen, dat zij 2.7 cent toeleggen op een gewoon brood van 800 gram. een verlies dat gecom penseerd moet worden door het ver- Lopen van luxe brood. Daarom vragen zij verhoging »'«n de brood- prijs, hetgeen voor een gemiddeld gezin een uitgave van 11 cent be tekent. Doch bij deze berekening moet men voor ogen houden, dat de Nederlands? Staat op elk brood nog 4 cent toelegt, hetgeen per jaar oploopt tot 52 millioen gulden. Als we nu berusten in het besluit van de minister, moeten we binnen kort weer een veer laten, betogen de bakkers, omdat de regering van die toeslagen op het brood af moet. Bemiddeling uitgesloten De Amsterdamse bakkers zouden reeds een maand geleden hun be drijven hebben gesloten, als de bur gemeester van Amsterdam niet te elfder ure op een Zondag zyn va- cantie had onderbroken en minis ter Mansholt had weten te bewe gen toch nog besprekingen te voe ren met de „rebelse patroons". Een tweede bemiddelingspoging l(jkt welhaast uitgesloten. Intussen hebben de bakkers in verschillende delen van het land druk bezochte vergaderingen ge houden. Brabant en Limburg zijn bereid de bedrijven te sluiten. Bra bant zal dit niet op zeer korte ter mijn kunnen organiseren, maar Limburg wel. Evenals Twente trou wens. En de bakkers weten, dat zich grote moeilijkheden zullen voordoen als de mijnwerkers moe ten afdalen zonder voldoende brood Het tinmolentransport op de Waterweg. Rechts de sleepboot Blankenburg die tegelijk met de sleepboten Thames en Tyne uit de Nieuwe Waterweg vertrok om een bak naar Tunis te brengen. (Luchtfoto Diepen N.V.) Spoedige en rechtvaardige oplossing gevraagd Dr. Amir Sjarifoeddin heeft een telegram aan de Britse premier ge zonden, waarin hij hem verzoekt de Britse afgevaardigde bij de Veilig heidsraad te instrueren alle voor stellen, te onderstenen, welke ten doel hebben een spoedige en recht vaardige oplossing te brengen voor Nederlands-Indonesische con flict. Ik verzoek u te overwegen, of tenslotte internationale arbitrage niet het meest redelijk is en de meeste kans op resultaat zal heb ben. P.vd.A. beraadt zich over Indonesië De Partij van de Arbeid beraadt zich over de te volgen politieke ge dragslijn ten oj)zichte van het pro bleem Indonesië. Vrijdagavond om 8 uur opende de voorzitter, de heer K. Vorrink, in de grote zaal van ho tel Krasnapolsky te Amsterdam het buitengewone congres der partij, waarbij afgevaardigden uit het ge hele land, in huishoudelijke verga dering bijeen, 1 Vz dag van gedach ten wisselen over het Indonesisch probleem. Er bestaat voor dit congres een bijzonder grote belangstelling, on- gevepr 600 afdelingen der P. v. d. A. hebben een of meer vertegenwoor digers afgevaardigd. Voorts woon den verscheidene ministers en oud ministers. tevens leden der partij, de avondzitting bij, die eerst tegen het middernachtelijk uur werd gesloten. Na de openingsrede van voorzit ter Vorrink hield prof. J. H. A. Lo- gemann, lid der Tweede Kamer, als eerste spreker zijn referaat. Twee co-referaten werden uitgebracht door ds. J. K. Buskes en de heer J. de Kadt, redacteur van het week blad „Paraat". Vandaag beginnen de discussies. Mogelijk zullen tot besluit van dit huishoudelijk congres in een resolu tie de richtlijnen worden vastgelegd, die de Partij v. d. Arbeid in de toe komst teru aanzien van het beleid in de Indonesische kwestie zal vol gen. Op het jaarlijks congres te Lyon van de Franse Socialistische Partij heeft de Nederlandse afgevaardigde Kleijn verklaard: „Ik verzeker u. dat de socialistische partij van mim land spoedig uit de regering zal tre.- den. wanneer het vooroorlogse ko loniale regiem in Nederlands-Oost- Indië wordt hersteld." en de textielarbeiders naar de fa brieken zullen gaan zonder vol doende bij zich te hebben voor hun twaalfuurtje. Men verwacht, dat Amster dam in dit conflict hot spits zal afbijten en dat de bakkers in andere grote plaatsen het voor beeld van dc hoofdstad zullen volgen. Dit geldt voor Rotter dam, Den Haag, Utrecht, Haar lem cn Groningen. Los daar van zullen Twente en Limburg onmiddellijk volgen. Als men de prijzen voor schoe nen. vis, fruit cn groenten lager stelt, is de broodprijsverhoging vol ledig opgevangen, constateren de bakkers, die zeer ontevreden ziin over het feit. dat de riiksaccoun- tantsdienst het onderzoek naar de hroodpriizen heeft doen uitvoeren door assistenten van particuliere accountants. Zy zyn kopschuw ge worden voor verdere besprekingen. En dit maakt een oplossing op het allerlaatste ogenblik nog moei lijker. Steeds weer onlusten in Palestina Het Arabische Hoge Comité in Palestina heeft een memorandum gepubliceerd, dat aan Syrië, de Li banon, Irak, Transjordanië, Saoedi Arabië, Egypte en Vemen zal mor den gezonden, voordat deze landen I door de speciale commissie van de V N". worden gehoord. In het memorandum wordt uiteen gezet, dat een oplossing van de Pa lestijnse kwestie slechts aanvaard baar is op basis van volledige onaf hankelijkheid van Palestina, als Arabische staat. Gisteren zijn veertien Arabieren gedood bij botsingen met Joden. Door de Haganah werd een huis te Tel Litwinsky opgeblazen, hetgeen zeven Arabieren het leven kostte. De botsingen vormen een serie in cidenten, die niet met elkaar in verband staan en zyn beperkt tot een klein gebied, waar Arabieren en Joden naast elkaar leefden. Op de Zionistische conferentie te Karlsbad hebben Europese Zionis ten de Britse politiek in Palestina afgekeurd, terwijl een resolutie werd aangenomen, waarin men de geweldplegingen veroordeelt. Een woordvoerder van de Franse rclieforganisatie beeft meegedeeld, dat de drie Britse schepen ter hoog te van Port de Bouc, waarop zich de illegale Joodse immigranten van de „Exodus" bevinden voor vijf da gen voedsri aan boord hebben ge nomen. De Britse en Franse autori teiten hebben overigens nog steeds geen instructies over het "vertrek van de schepen ontvangen. „Verzoek aan Paraguay geschil bij te leggen" Na afloop van de eerste vergadering van de inter-Amerikaanse conferentie, die te Petropolis. een voorstad van Rio de Janeiro, wordt gehouden, heeft de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken verklaard, dat Argentinië niet zal afwijken van zijn standpunt, dat beslissingen van het orgaan voor de inter-Amerlkaanse veiligheid met alge mene stemmen moeten worden geno men. Argentinië zal streven naar een eco nomische regeling voor alle Amerikaan se staten, ofschoon die uiteraard over eenkomsten tussen afzonderlijke landen niet moet uitsluiten. Een voorbereidende bijeenkomst van de conferentie voor lnter-Amcrlkaanse verdediging ls gisteren gehouden De Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken, werd tot voorzitter van de con ferentie gekozen. De afgevaardigden hechtten hun goedkeuring aan een motie van Uru guay, gesteund door Argentinië, dat de conferentie een beroep zal doen op de belde partijen in de burgeroorlog in Paraguay om de geschillen bij te leg-' gen. Deze motie moet nog worden goed gekeurd door de algemene vergadering van dc conferentie. Er werd geen besluit genomen aan gaande de kwestie Nicaragua, welks revolutionnaire regering niet is uitge nodigd op de conferentie te verschijnen. Op uitnodiging van Sjahrir is de heer N. Palar gisteren naar de Verenigde Staten vertrokken om de Indonesische delegatie van advies te dienen by de besprekingen in de Veiligheidsraad. In een onderhoud met een A N.P.- redacteur zeide de heer Palar: „Ik geloof, dat de moeilijkheid in dit conflict niet ligt in het Indonesische vraagstuk doch in het Aziatische vraagstuk. Het is een der grootste wereldproble men van het ogenblik. Naar mijn mening is het een fout van Nederland te trachten dit probleem op te lossen volgens de politieke verhoudingen hier te lande Dit is te begrijpen ómdat Nederland een de mocratisch land is. Een oplossing is echter op deze basis niet te berei ken. Het blijkt nu. dat de wereld het Indonesische probleem inder daad als een wereldvraagstuk ziet. terwijl Nederland het als een bij uit stek Nederlandse aangelegenheid blijft beschouwen. Door deze ver keerde kijk op het conflict geeft Ne derland blijk van een zekere dege lijkheid doch tevens van een gebrek aan fantasie. Nederland wil de strijd op korte baan winnen. Ik vrees dat de strijd op lange baan al verloren is. Dit vind ik jammer. De situatie heeft zich zo ontwikkeld, dat de Re publiek thans in Nederland nog vrienden heeft, terwijl Nederland in de Republiek vrijwel geen vrienden meer heeft. En dat is tragisch. De Malino-gebiedcn? Op grond van mijn eigen waarnemingen al daar heb ik sterk de indruk, dat deze gebieden zich langzamer zullen pntwikkelen dan dc republiek." „Ik zal net zo lang in dc Verenigde Sta ten blijven als Sjahrir mij nodig heeft." zo besloot de heer Palar het onderhoud. Op de stoep van Krupp Te Neurenberg is de beschuldi ging voorgelegd tegen twaalf lei dende vertegenwoordigers van de wapenfabrieken van Krupp in het Ruhrgebied. Een der beklaagden in dit proces is Alfred Krupp von Hohlen und Haibach, ^oon van dr. Gust.iv Krupp, de „Wapenkoning". De elf anderen zijn allen directeuren van een of meer ondernemingen van dit concern. Enige van hen waren reeds voor de «eerste wereld- i oorlog bij Krupp werkzaam. In do beschuldiging wordt ver klaard, dat de Krupp-fabrieken reeds in 1926 begonnen zyn met het maken van tanks en Jat in 1930 he- gonnen is met raket-experimenten. De beklaagden worden beschul digd van het maken van plannen voor het voeren van agressie-oorlo gen en plundering en stelen van bezittingen in door de Duitsers be zette landen, het in dienst nemen van buitenlandse arbeidskrachten, het gebruik maken van krijgsgevan genen en i an vele andere oorlogs misdaden. Zij worden er tevens van beschuldigd Hitler te hebben gehol pen door de productie der fabrieken te verhogen. Van 16 Aug. t.m. 30 Sept. is op de bonnen C27 en C28 van de in- schrijvingsbcwyzcn voor vervanging van fietsbanden BI607 resp. BI608 een buitenband verkrijgbaar. Voor het kopen van een binnenband is gedurende dit tijdvak geldig bon D39 van het inschryvingsbewijs voor vervanging van fietsbanden B1606. Dc banden kunnen recht streeks op dc bovengenoemde bon nen worden betrokken. (Herplaatsing wegens storing) Dc regering maakt tot haar leedwe zen bekend, dat in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerappor teerd: Koninkli|kc Marine: mar. 1ste kl. o v w E. G. Buying uit Z. Horn (Gr.), korp mar. o. v. w. J. Bruggink uit Gor- scl: korp. mar. o. v. w. A. 1 Wanders uit 's-Gravenhage; matroos 1ste kl. o. v. w. P. van Westen uit Dordrecht. Koninklijke Nederlandse Landmacht: sold. 1ste kl. W. van Zandbeek uit St. Michelsgestel; sold. H. Mcursing. uit 's-Gravcnhngc;'vaandrig G. P, H. Jans- sens, uit Tilburg: serg P. G. van der Veen uit 's-Gravcnhagc. sold. A. van Dam uit Sommelsdljk; sold. 1ste kl. W. Godschalk uit gem. Bcrgh; sold. H. van der Molen uit Assen; sold. J. J. de Boef uit Lelden; ser. maj. M. Thepass uit Leiden; It. G. M. Sinke uit Vlissingen; sold. L. M. A. Zandkuyl uit Zuilen U.sold. W. J. van Bremen uit Eist (Gld.)serg. P. C. Gijzen uit Halsteren, majoor jhr C. Roëll uit Laren (N.H.); sold. A. J. Wigmans uit Maarssen; op perwachtmeester L. M. Andewcg uit 's-Gravenhage; sold. G. Lamic uit Lei den. Koninklijk Nedcrlandsch-lndisch Le ger: korp. art. F. M. Mosics; mil. sold, lste kl. J. F Lammcrs; mil. serg. vl. wnr. m. 1.; C. H. Verbon; Soendances fus Sarga; mil. wachtmeester P. F. Schonhcrr; Ambonnccs sold. 1ste kl. W. L. Pesiwarisa; Anibonnces fus K. Samaniri; sold, lste kl. art. I. van der Ley; Jav. sold, lste kl. Armad; Mena- donees sold. 2de kl. P. Paada: Jav. sold. 2de kl. Paiman, allen uit Indonesië. Vier jaar geëist tegen „prof." Pootjes Tegen Johannes Willem Poot jes uit Hilversum, die militairen heeft aangezet tot desertie, is Vrij dag voor de Amsterdamse Recht bank bij verstek vier jaar gevan genisstraf geëist. Dg officier van justitie, Mr. B. Kist. zeide dat de verdachte geestelijke afwijkingen vertoont, waarop ook hot hand schrift van de heer Pootjes wiist. Mr. Kist wilde daarom afzien zijn eis te stellen op de maximum straf voor het door verdachte ge pleegd? misdrijf, welke VA jaar bedraagt. De o.ficier had gaarne een psychiatrisch onderzoek bij de heer Pootjes laten instellen, doch (laar deze is ondergedoken is dit voorlopig niet mogelijk. Speciale rijwieltreinen Ook op Zondag 17 en Maandag 18 Augustus zullen speciale rij wieltreinen rijden Op die da gen zal het uitgesloten ziin rij wielen te vervoeren met tronen paar keuze van de reiziger over aistanden van meer dan 40 km En de Duitser haalt zijn schouders op Uit zeer gezaghebbende hron te Diisseldorf wordt vernomen, dat Engeland een Amedikaans aan bod van fiOO.OOI) ton staal, om de volledige productie van steenkool- mijnen van het Ruhrgebied te hel pen hereiken, heeft afgeslagen. Het aanbod werd ged^m door Generaal-majoor Willièrn Draper, economisch adviseur van generaal Clay, voor zijn vertrek naar Was hington, alwaar hij zal deelnemen aan de besprekingen over het Ruhrgebied. Ofschoon niet wordt bekend gemaakt, welke voorwaar den aan het aanbod zijn verhon den. meent men te weten, dat wat de V.S. vragen practisch neerkomt op medezeggenschap in de poli- tieke problemen van de steenkool mijnen. Aankomst „Sloterdijk" __Het motorschip „Sloterdijk" mot 478 repatrierenden aan boord, waaronder 35 terugkerende mili tairen van de Koninklijke Land macht. wordt Zondagmorgen te Hoek van Holland verwacht. De debarkatie zal 200 uur te Rotterdam plaats vinden. Wederopbouw combineert met volkshuisvesting In de provincies Friesland. Gel derland. Utrecht en Zeeland zijn provinciale directies van de weder opbouw en de volkshuisvesting op gericht, ontstaan door samenvoe ging van de provinciale bureaux voor de wederopbouw en de direc ties van de volkshuisvesting in die provincies. In Gelderland en Utrecht zyn resp. de heren ir. E. Doorn en ir. J. F. Cusell aangewezen als hoofd van de onderscheidene provinciale direc ties en tevens benoemd tot hoofd ingenieur directeur van de volks huisvesting. Ir. A. M. Kuysten, de vroegere hoofdingenieur directeur van de provinciale directie van de volkshuisvesting in Gelderland is nu benoemd tot hoofdingenieur di recteur van de volkshuisvesting in algemene dienst. Ontwikkelen en afdrukken van amateurfilms Volgens een bericht uit Instanboel dat door radio Moskou wordt geci teerd. zyn 1200 Amerikaanse mili taire en technische deskundigen in Griekenland aangekomen om het Griekse leger in het gebruik van Amerikaanse wapenen te instru eren. Voorts zou het hoofd van de Amerikaanse militaire missie in Griekenland naar Berchtesgaden vertrokken zUn om deel te nemen aan een conferentie van legerchefs, waarop de toestand in Griekenland besprokeh zou worden. Ook zouden vele Amerikaanse vliegtuigen op 3 Augustus te Saloniki zijn aange komen. Prijs van spijsolie De thans voor het publiek be schikbare spijsolie wordt verkocht in i/1 flessen, bevattende zes rant soenen van 120 gram, in Vu flessen, bevattende drie rantsoenen van 120 gram, dan wel los uitgewogen. Voor deze spijsolie gelden de vol- ?ende maximum-prijzen: klasse 1: 1.38 per fles. f 0 76 per *2 fles, f 0.23 per los rantsoen. Klasse 2: f 1.29 per fles, f 0.71 per ^2 fles, f 0.2lr> per los rant soen. De staatscourant van Vrijdag bevat o m een regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden voor de houtwa- renindustrie. een Intrekking van de prijzenbeschlkklng consumptie-aard appelen en een regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden .voor de meubelindustrie Droog, warm weer Weersverwachting van De Bilt, f z qeldig van Zaterdagochtend tof j fi Zaterdagavond. Zonnigdroog weer met op- a nieuw iets hogere temperaturen j en matige. Oostelijke wind. - xv__. -

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1