DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Herhaald Amerikaans aanbod aan de Republiek Bakkers in staking P.v.d.A. betreurt 't gebruik van geweld in Indonesië Republiekneemtmaatregelen tegen Chinezen-terreur Djogjakarta aanvaardt aanbod, maar wenst arbitrage Amendement geen afwijzing Voortzetting van de militaire actie? Ook Amerikaanse boycot? Kleine unies of één Europese tolunie? Hitier als vader In vele plaatsen geen brood Thee- en koffieprijs verhoogd Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 Ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Maandag 18 Augustus 1947 Nr, ,723 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Walter Foote, de Amerikaanse consul-generaal te Batavia, heeft zich met de Republikeinse regering in verbinding gesteld om het Amerikaanse aanbod van „goede diensten" te herhalen. Hierbij bracht hij het verzoek van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken over, om op korte termijn antwoord te geven. De Republikeinse regering heeft opnieuw geantwoord, dat zij bet Amerikaanse aanbod waardeert en aanvaardt, maar dat zij: lo. de besluiten van de Veiligheidsraad af wil wachten; 2o. het geschil door arbitrage opgelost wil zien. gen, waarbij aan beide zijden ver liezen worden geleden. Rondzwervende benden van de T.N.I. leden op Oost-Java gevoelige verliezen, toen krachtig moest wor den opgetreden. Ten Zuiden van Djember heeft de bevolking 22 i.impokkers uitgeleverd, onder wie .•de" leider van dc Masjoemi Red.). In de sector van Ma- lang waren wederom sluipschutters actief. Op Madoera werden pa trouilles herhaaldelijk beschoten. Op zestien Augustus bedroegen de Nederlandse verliezen drie ge sneuvelden, en twaalf gewonden. In Lemah Abang zyn voor de aankomst der Nederlandse troepen de Nederlander Oudentaai met twee zoons en een dochter ver moord. Republikeinse legerbcrichten ma ken melding van aanvallen der Ne derlandse troepen, o.a. bij Penang- galan, Pangkalanbrandes en Ba- wang, dat bezet werd. Volgens republikeinse communi qués rukten Nederlandse troepen op Oost-Java op in de richting van Modjongoeng. Zij bedreigden de republikeinse stellingen en moesten zich na hevige gevechten terug trekken. Twee Nederlandse secties trokken in de richting Keboean ten Zuiden van Salatiga. Na zware ge vechten trokken de Nederlandse troepen terug met achterlating van vijf doden, aldus het communiqué Walter Foote kreeg van de Ame rikaanse regering opdracht, zo wordt in een officiële verklaring van het State Department gezegd, om de Republikeinse autoriteiten het volgende ter kennis te brengen: „De Nederlandse regering heeft haar bereidheid te kennen gegeven om door directe onderhandelingen te komen tot een overeenstemming, zoals door de U.S.A. is voorgesteld. Indien derhalve de Indonesische autoriteiten, evenals de Nederland se regering bereid zyn de goede diensten der U.S.A., tot het doen aanvangen van directe onderhan delingen te accepteren, dan zuilen de U.S.A. gaarne hun bemoeiingen voortzetten. Indien de Indonesische autoriteiten evenwel vasthouden aan een bepaalde wijze van over eenstemming, zoals zy tot dusver gedaan hebben, zonder er rekening mede te houden, of dit ook voor de wederpartij aanvaardbaar is, komt ons aanbod van goede diensten noodzakelijk te vervallen. In dat geval zou voor de regering der U.S.A. geen ander alternatief open staan dan aan de Nederlandse re gering en de Veiligheidsraad mee te delen, dat de Indonesische auto riteiten haar aanbod niet hebben aanvaard". De regering der Republiek heeft meegedeeld dat zij haar eerste ant woord op het Amerikaanse aanbod niet kan zien als een afwijzing. Z\j hoopt dat het Amerika gegeven mag 7,\jn een definitieve oplossing van het Nederlands-Indonesische gesrhll te vinden, dat Cr voor l».aar In zal moeten bestaan dat Neder land toestemt in arhltrage. Voortdurend gevechten In Nederlandse legcr-communi- qués wordt gezegd: In het algemeen worden uit de randgebieden brandstichtingen ge meld en intimidatie van bevolkings groepen, terwyl pogingen in het werk werden gesteld om opnieuw versperringen op te werpen en onze gebieden te infiltreren. Aan de de marcatie-lijnen korrjt het regelma tig tot plaatselijke schermutselin- Van Mook kan de verantwoordelijkheid niet dragen (Van onze Haagse redacteur) De talrijke ongetwijfeld ernstige moeilijkheden waarmee Nederland op Java en Sumatra te kampen heeft en welke naar men In Den Haag meent voor een groot deel voortvloeien uit het stijgend gezag dat de Republiek ontleent aan de steun van de Veiligheidsraad, heb ben in Nederlandse kringen op Ja va de paniekstemming tot een cli max opgevoerd. Tot in de hoogste kringen in Den Haag wordt thans onder de invloed \an de noodkreet uit Batavia het geluid gehoord, dat vooral na de beslissing van de Veiligheidsraad om de Indónesische kwestie tot Donderdag te verda gen wachten op verdere beslis sing van de Veiligheidsraad onmo gelijk is geworden. Deze stemming is nog ver sterkt door een hier bekend geworden telegram van dr. Van Mook aan de Koningin, waarin de luitenant-gouver neur generaal zou hebben mee- fedeeld dat hij de verantwoor- elykhcid niet langer kan aan vaarden, tenzij hem uitgebreide volmacht wordt verleend. Onder deze bijzonder zware druk van het politieke offensief van Ba tavia overheerst in Den Haag over vrijwel de gehele linie dc opvatting dat aan een onmiddellijke voortzet ting van de militaire actie niet te ontkomen is, nu de Veiligheidsraad de zaak voor zes dagen bevroren heeft. De verontwaardiging in of ficiële kringen over deze hier als onverantwoordelijk gekenmerkte beslissing van de Veiligheidsraad is bijzonder groot en bij vele met verantwoordelijkheid beklede perso ren constateerde men de opvatting dat de noodtoestand op Java, welke ook de rust van de andere delen van de Archipel bedreigt, niet nog vt en voortduren. de politionele actie zal on middellijk hervat moeten worden. De waarschuwing in deze geest, welke mr. van KÏeffens gisteren in bedekte termen ook in de Veilig heidsraad heeft laten horen, wordt daaroy als een bewijs gezien van het feit dat deze opvatting ook in de regering terrein zal winnen. Opmerkelijk is intussen het ge mak waarmede men. met uitzonde ring van de omgeving van Buiten landse Zaken de internationale con sequenties bagatelliseert welke een dergelpke beslissing voor Neder land zou hebben. Gezanten naar India? Volgens Antara heeft een woordvoerder van de Repu bliek verklaard, dat bet in dc bedoeling ligt officiële verte genwoordigers van de Repu bliek te benoemen in de Unie van India, Pakistan en in die by de Arabische liga aangeslo ten landen, die de Republiek Indonesia reeds hebben erkend, zoals Egypte, de Libanon en Syrië. Officieel deelt het Britse minis terie van buitenlandse zaken mede een beroep te hebben ontvangen van de regering van de Indonesi sche Republiek om Britse steun voor de Indonesische zaak bij de U.N.O. Aangezien de tekst nog niet op het Foreign Office was bestudeerd, konden geen nadere mededelingen worden verstrekt. Een laatste poging van Neder land om een wijziging te brengen in het onlangs genomen besluit van de Economische en Sociale raad der U.N.O. om Indonesië uit te nodigen tot de komende wereldhandelscon ferentie is in een vergadering van deze raad afgestemd. De raa<l be sloot met 12 tegen 5 stemmen (En geland, Canada, Frankrijk, Neder land en de U.S.A.) en 1 onthouding (Turkije) de kwestie niet opnieuw te bespreken. De vakbond van Amerikaanse zeelleden, de National Maritime Union, heeft medegedeeld dat zy aan haar negentigduizend leden ad vies heeft gegeven te weigeren schepen met oorlogsmateriaal \oor de Nederlanders In Indonesië te bemannen of te laden. Deze week zullen de leden over dit advies stemmen. Reuters corespondcntie te Pa rijs meldt. da( het \oorstel tot vor ming van (een) Europese Tol- unie(s) de belangstelling voor het veelomstreden onderwerp van het niveau der Duitse industrie op de conferentie der 16 landen over het plan-Marshall nog in de schaduw heeft gesteld. Men is te Parijs van mening, dat het voorstel vatbaar is voor een compromis-oplossing door verschillende kleine unies i.p.v. e enEuropese Unie te vor men. De meest waarschijnlijke op lossing zou dan zijn een unie van Frankrijk, Italië en de drie landen van de Benelux en een unie van de Scandinavische landen. Er be staan aanwijzingen, dat liet Scan dinavië op het ogenblik moeilijk zal vallen om zich hij een grote unie aan te sluiten in het bijzon der met het oog op de speciale handelsovereenkomst van Zweden met de Sovjet-Unie. Men verwacht dal Oostenrijk voor aansluiting hij de groep Frankrijk—Italië—Be nelux zal voelen. In economische kringen te Pfyijs acht men het van veel belang, indien het Britse gemenebest zich bij deze unie zou willen aansluiten. Albornez heeft Vrijdagavond laat te Mexico een telegram van Martinez Barrio, hoofd van de Spaanse republikeinse regering, ont. vangen, waarin deze hem opdraagt een kabinet te vormen. Barrio hoopt in het begin van de volgende week naar Parijs te vertrekken. Driehonderd jaar geleden bezocht Tsaar Peter de (/rote Zaandam, zijn imitatie staat thans in het mid delpunt van de belangstelling Ter gelegenheid van de herdenkings feesten schreef A. den Doolaard nl. een spel, waarin de machtige Russi sche keizer ten tonele wordt ge voerd. Op onze foto Tsaar Peter in gesprek met Stadhouder Willem de T wcede. Sport van dit weekend Tubbergen: veel geknetter, weinig favorieten. Nederlandse athletiekploeg verslaat Zwitserland. Sagitta wint P.B-beker. Rinkel eerste in tennistournooi te Hilversum. Ronde van Zwitserland be gonnen. Sneekweek aangevangen. Den Haag wint waterpolotour- Politiek leven der Republiek mag niet worden aangetast Nadat de voorzitter der Party van de Arbeid, dc heer K. Vorrink. Vrijdagavond in Krasnapolsky te Amsterdam het buitengewoon huis houdelijk congres dier party had ge opend en prof. J. H. A. Logemann zijn referaat, ds. J. J. Buskes en de heer J. de Kadt hun co-referaten over het Indonesisch probleem had den gehouden, werden Zaterdag morgen de discussies met de refe renten geopend. Byna veertig der ruim 500 aanwezige afdelings-gcde- legeerden voerden daarbij het woord. Bovendien, zo deelde het be stuur der P. v. d. A. na afloop van het congres aan het A.N.P. mede, „verstrekten prof. dr. W. Schermer- horn en minister W. Drees waarde volle inlichtingen, met behulp waar van de aanwezigen zich zorgvuldig rekenschap hebben kunnen geven van de actuele verhoudingen in In donesië en die op internationaal ge bied." In onderling overleg met een aan tal woordvoerders uit het congres gir\g het partijbestuur er toe over de redactie ener ontwerp-resolutie aan te vullen en te verbeteren. Na een voortgezette behandeling werd 's middags deze resolutie met over weldigende meerderheid (slechts 22 afgevaardigden stemden tegen cn 2 blanco) aanvaard. „Diep betreurende, dat het niet gelukt is het gebruik van de mili taire macht tegen de Republiek In donesia te vermijden", zo luidt deze resolutie, „en ernstig bezorgd over de gevolgen daarvan voor de toe komst van Nederland en geheel In donesië, constateert het congres met voldoening, dat de Nederlandse re gering onverminderd blijft vasthou den aan het staatkundig program van Linegadjati: stelt met instemming vast, dat de regering zich bereid heeft verklaard om voor oen vreedzame oplossing opnieuw van de goede diensten van derden gebruik te maken en spreekt Een Duitse predikant die te Frankfort, verdacht van nazi-ac tiviteiten berecht wordt, ver klaarde. dat Hitier vader was van meer dan één onwettig kind, aldus meldt de „Frankfurter Rundschau", Toen ds. Josef Probst het over een kind van Hit Ier had, verklaarde de presi dent van het gerechtshof, dat dit een nieuw en nog niet be kend feit was. Probst antwoord de laconiek: „IIHIer had er meer dan één". Ds. Probit weigerde de naam van het kind of de moeder bekend te maken, omdat de vader van de moeder een zeer goede schoolkameraad van hem was geweest. De moeder van het kind heeft zich tegen Hitier gekeerd, aldus ds. Probst, omdat Hitier zijn beloften niet is nagekomen. De Amsterdamse bakkers hebben besloten voorlopig Maandag, Dins dag en Woensdag geen brood te bakken nis protest tegen het besluit van de minister van Landbouw, Visserij en'Voedselvoorziening de subsidie op het meel met 1.70 per 100 k.g. te verlagen, hetgeen neerkomt op een prijsverhoging ïan het brood met één cent per brood. Deze verhoging mag niet doorberekend worden aan de consument. Men venvacht da-i: slechts enkele hakkers, die samen zeven pet. \an de broodproductie vertegenwoordi gen, niettegenstaande dit besluit brood zullen afleveren. Van de drie grote Amsterdamse coöperaties zal alleen „De Samenwerking" niet aan dit besluit ge\olg geven. Dit geschiedt echter slechts, omdat een staking van dit be- dryf statutair niet mogelijk is. „De Samenwerking" stelt zich ook op het standpunt dat voor deze prijs niet gebakken kan worden. Ook in de provincies Utrecht, Overysel, Noord-Brabant en Zuid- Limburg zal op genoemde drie da gen dezelfde actie worden gevoerd. De bakkers in Den Haag cn om geving en die in Eindhoven zullen vandaag normaal brood afleveren, doch zich Dinsdag opnieuw beraden op dc actie, welke zy eventueel zul len voeren. Wij vernemen dat de bakkers Dinsdag ter bespreking van de si tuatie weder bijeen zullen komen. Re Republikeinse regering heeft de doodstraf bevolen voor ieder, die schuldig bevonden wordt aan moord op Chinezen. De regering heeft verder gelast om de Chinezen, die in bewaringskampen waren ondergebracht, on middellijk in vrijheid te stellen. Voorts moeten verwoeste huizen van Chi nezen opgebouwd worden. De Republikeinse regering is voornemens om de Chinese consul-generaal uit te nodigen naar Djogja te komen, om zich op de hoogte te stellen hoe de Chinese gemeenschap in de Republiek leeft. wachten dit ook niet van ons, Tevoren had de Chinese consul- generaal een radio-boodsthap uitge sproken. waarin hij een beroep deed op.de Republiek om strenge maat regelen te nemen om de herhaalde moorden op Chinezen verder te ver hinderen. Gedurende de laagte jaren hebben wij op tastbare wijze onze zedelijke steun aan de Republiek getoond en gezwegen over allerlei incidenten, die elk ander volk tot een vijandige hou ding zouden hebben gebracht. Wij zwegen omdat wij ons bewust waren van de moeilijkheden, die de Repu bliek onder ogen had te zien en we bleven hopen, dat het de Republiek te eniger tijd mogelijk zou zijn haar verklaringen gestand te doen, de Chi nezen te bescherm?.en hen onder de andere vreemdelingen met hun belangen op verantwoordelijke wijze te helpen. Wij gaan geen oorlog voeren voor de Nederlanders; zij ver- aldus de consul-generaal. Om de ganse wereld te be wijzen, hoe waarachtig onze mo tieven zijn, verzoek ik thans de Republikeinse regering hetzelfde te doen en aan de Chinese ge meenschappen op Republikeins gebied toe te staan ook gewa pende corpsen te vormen en hun wapens te verschaffen. Ik neem aan, dat de Re) ubliek met mijn voorstel zal instemmen en het zo spoedig mogelijk in practijk zal willen brengen. Ik maak tenslotte van deze gele genheid gebruik om dc Republikeinse regering te verzoeken alle Chinezen te registreren, die verplicht werden uit de gebieden rondom Gombong, Malang, Djember, Boemiajoe, Peka- longan en elders te evacueren. Ik zal dankbaar zijn voor iedere inlichting over de huidige omstan digheden van deze refugié's. Onder ideale omstandigheden, wat het weer betreft, is de Zeilweek te Sneek begonnen en mocht zich reeds de eerste dagen in een ge weldige drukte verheugen. Over zicht van de start der Regenboog klasse. Palestijnse regering gaat streng optreden JERUZALEM. 16 Aug. (Reuter) In een Zaterdagavond te Jeruza lem gepubliceerd regeringscom muniqué wordt verklaard, dat streng zal worden opgetreden tegen ieder. Jood of Arabier, die geweld wil gebruiken of zich aan redesbreuk schtildie maakt. Na de jongste onlusten zijn de veilig heidsmaatregelen in het gebied van de Arabische stad Jaffa cn dc Joodse stad Tel Aviv verscherpt, aldus liet communiqué. Tenslotte wordt er op gewezen, dat vechten en moorden in niemands belang kan zijn. wanneer de toekomst van Palestina voor dc V.N. cn de wereldopinie wordt gebracht. Dc Joodse verzetsorganisatie Ir- goen Zwai Leoemi heeft een be roep op de Arabieren en Joden ge daan de vijandelijkheden te sta ken en „tezamen de gemeenschap pelijke vijand te bestrijden". Zij waarschuwde de Arabieren dat zij machtig genoeg was om .a.lle Ara bische moordenaars" onschadelijk te maken. Men stelt zich voor in het huidice conflict door middel van arbitrage tot een oplossing te komen. De bevoorrading van de zieken huizen. gevangenissen en militaire instellingen zal niet stagneren. Het landelijk comité «in actie van Nederlandse kruidenic. deelt officieel mede, dat alle aangesloten kruideniers het advies hebben ontvangen geen bloem op dc broodbonncn te verkopen. „Mansholt hangt de bakkers op" De Amsterdamse bakkerspa troons hebben gezworen gedu rende de bedrijfssluiting geen brood te eten. Hun personeel krijgt meel en gist mee naar huis, hun lonen worden doorbe taald. Zaterdagavond proclameerden de bakkers van de hoofdstad in een druk bezochte vergadering de bedrijfssluiting. Op het toneel was een als bakker verklede pop opgehangen, waarbij het onder schrift: „Mansholt hangt de bakker op. Wat is daarop Uw antwoord?" Het Amsterdamse gemeente bestuur heeft opdracht gegeven de centrale keukens gereed te maken. Voordat het ze open wil stellen laat het eerst een onder zoek instellen naar het aantal bakkerijen, dat geen brood afle vert. De Amsterdamse distributie- dienst neemt maatregelen om in plaats van brood bloem te laten verkopen. Petkof ter dood veroordeeld Nikola Petkof, de leider der Bul gaarse oppositie, is door het regio nale tribunaal van Sofia tot de dood door de strop veroordeeld. Petkof's medeplichtigen, lt.-kolonel Ivanof, kolonel Gersof en commandant Ata- nasof werden tot resp. 5, 10 en 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Grote overstromingen op CeyL on Ceylon wordt geteisterd door de ergste overstromingen, die sinds mensenheugenis zijn voorgekomen. Bruggen en spoorlijnen worden weg gevaagd en wegen onbegaanbaar ge maakt. In de laaggelegen voorste den van Colombo moesten duizenden hun huizen verlaten, doordat de ri vier de Kelani haar dijken doorbrak. Een voorstad van Kandy, waar 600 gezinnen woonden, werd volkomen erwoest. Het peil der rivieren stijgt nog steeds, zodat nog meer rampen gevreesd worden. het vertrouwen uit dat de regering bereid zal zijn, daar waar dat nut tig en moge 1 ilk is. ook van arbitrage gebruik te maken; stelt voorts met instemming vast. dat zij dc militaire actie beperkt heeft naar omvang en dool en dan ook onmiddellijk bereid is gevonden op verzoek van de Veiligheidsraad der Verenigde Naties deze actie te staken; Samenwerking bepleit spreekt dc hoop uit, dat de con sequente doorvoering van dit beleid, dat rechtstreeks gericht is op de ordelijke liquidatie van dc koloniale verhouding, door dc Verenigde Na ties zal worden verstaan en aan vaard cn de Republiek Indonesia aanleiding zal geven zich weder tot samenwerking met Nederland en met de andere Indonesische staten bereid te verklaren." „Diep doordrongen van de ernst der situatie." zo luidt de resolutie verder, „acht het congres noodzake lijk. dat a. duidelijk wordt uitgesproken, dat de eenmaal erkende territoriale omvang van de Republiek Indone sia en haar eigen politieke leven niefr worden aangetast door dc mi litaire bezetting; b. gewaakt zal worden tegen mis bruik van dc artikelen 3 en -1 van het accoord van Linegadjati, waar door de vrije, onbeïnvloede wil van het volk niet tot uiting zou komen; c. de interimregering zo spoedig mogelijk worde gevormd, in samen werking met de Republiek Indone sia en met dc andere Indonesische staten; d. de regering zal willen mede werken tot alle redelijke maatrege len. die ertoe kunnen leiden, dat in derdaad aan weerszoden daden van geweld achterwege blijven en zo spoedig mogelijk dc rust en veilig heid zullen worden verzekerd door burgerlijke politie; c. daardoor aldus de demobilisa tie der wederzijdse troepenmachten worde bevorderd." De resolutie besluit dan met: „Het congres is van mening, dat de geest, waarin de Nederlandse burgerlijke en militaire ambtenaren de nieuwe verhoudingen aanvaar den. meer nog dan tevoren beslis send zal zijn voor het welslagen ener hernieuwde samenwerking. Het acht daarom o.m. noodzakelijk, dat met groter kracht dan tot dus verre worde opgetreden tegen amb tenaren, die in hun ambt het rege lingsbeleid weerstreven. Het meent ten slotte, dat een waarborg voor de goede uitvoering van een progressief regeringsbeleid moet worden gezocht in een colle giale leiding, weshalve het behoud en desnodig dc hervorming van de commissie-generaal gewenst is." (Art. 3 en 1 van Linggadjati laat de mogelijkheid open dat be paalde bevolkingsgroepen langs democratische weg te kennen ge ven dat zij voorlopig geen deel wensen uit te maken van de Ver enigde Staten van Indonesië of van de deelstaat waartoe zy vol gens het verdrag behoren. Red.) Millioen Hongaren van stemming uitgesloten Engeland en Amerika maken zich ongerust Zeven van dc tien partijen in Hongarije, die een aanvraag heb ben ingediend, hebben toestem ming gekregen aan de 31 Augus tus te houden verkiezingen deel te nemen, aldus radio Boedapest. De gezanten van Engeland en Amerika te Boedapest* hebben de Hongaarse eerste minister nota's van hun regeringen overhandigd, waarin wordt verzocht maatrege len te nemen tegen eventuele „misbruiken" bij do verkiezingen. Volgens te Washington ontvan gen berichten zouden ongeveer een millioen hongaren 20 pro cent van de kiezers reeds van stemming zijn uilgesloten. op grond van de vreemdste beschul digingen. Zo zouden joden gedis kwalificeerd zijn omdat zij lid van nazi-organisaties zijn geweest en fabrieksarbeiders op grond van het feit. dat zij tot de vroegere landadel hebben behoord. Voorts zouden duizenden kiezers niet mogen stemmen omdat zii ontoe rekenbaar verklaard zijn. Of schoon de betrokken kiezers be roep tegen de beslissing kunnen aantekenen, zou de hiervoor toe gestane tijd ontoereikend zijn. De Amerikaanse regering lid van de geallieerde controlecommissie voor Hongarije maakt zich ern stige zorgen over de berichten uit Boedapest over verregaand mis bruik van de nieuwe Hongaarse kieswet, die toch al veel beperken de bepalingen bevat. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt in dit opzicht de verkiezingsin stanties. die door de communisten beheerst worden. Met ingang van Maandag, 18 Au gustus, zal de prijs van thee en kof fie gewijzigd worden. De verkoopsprijs van eerste soort en roodmerk thee is van f 4.12 per kilo, verhoogd tot f 7.40. Voor tbeo van de merken blauw en groen zijo do prijzen gewijzigd van f 3.80 en f 3.14 in f 6.60 en f 5.40 per kilo. De prijs van eersto soort koffie is van f 2.76 verhoogd tot f 2-28 per kilo. Amerikaans vliegtuig in zee gestort Honderdtwintig km verwijderd van de Sandw ich-eilanden is een Amerikaans vliegtuig, met George Atcheson, de politieke raadsman van generaal MacArthur aan boord, in zee gestort. Ook enige Amerikaanse generaals bevonden zich aan boord van deze machine. Atcheson behoort tot de drie overlevenden, die zyn ge vonden door een vaartuig van de Hawaise kustwacht. Het is nog niet bekend wat geworden is van de ove rige tien passagiers. De start der 500 cc. Juniori Tubbergen Twee politie-agenten mishandeld In hot centrum van de Amster damse Jordaan, waar de straathan del welig tiert, hielden Zaterdag middag twee agenten een zwarte handelaar aan. Toen zy aanstalten maakten hem naar het politiebureau over te brengen, begon hij zich te verzetten en raakte in gevecht met heu. Het opdringende py bliek toonde zich solidair met de arres tant en toen één der agenten, met do zwarte handelaar vechtend, op straat viel begon het publiek hem tegen hoofd en lichaam te trappen. Dc ander werd door de overige om standers in een hoek geworpen. Tenslotte wisten de agenten zich met hun gummistokken on door het lossen van twee waarschuwings schoten uit hiin benarde positie te bevrijden. De zwarte handelaar werd gearresteerd maar de schul digen onder het publiek wisten te ontsnappen. De beide agenten moeten op doktersadvies voorlopig rust hou den. Beiden hebben verwondingen opgelopen, één heeft een gekneus- dn rib en enkele inwendigo kneu zingen. Drie overlevenden bij Engelse mijnramp Reddingsploegen hebben na 2 uren van moeilijke arbeid, do plaats van de ontploffing in de steenkolenmijn „William'' to Whitehaven, waarover wij Zaterdag reeds berichten, be reikt. Er zijn geen overlevenden. Men is begonnen de lijken van de slachtoffers naar hoven te brengen. Tot op heden ziji. 80 lijken geborgen. Van de 117 mijnwerkers, die zich in de mijn bevonden hebben 10 man ten tijde van de explosie zich weten t® redden. Drie mijnwerkers kwamen 20 uur Tater" levend te voorschijn. Er worden nog 24 mijnwerkers vermist. Slechts enkele lijken heeft men kun nen identificeren. Een gedeelte van de mijn is nog steeds niet doorzocht. Britse troepen uit Bombay vertrokken Het eerste contingent Britse troe pen is uit Bombay vertrokken. Lord en lady Mountbatten waren bij het vertrek aanwezig. Op het hoofdkantoor der V.N. te Lake Success is een officiële brief uit Karatsji ontvangen, waarin Pa kistan verzoekt als lid tot de orga nisatie der V.N. te worden toegewe zen. De grenzen van de twee „buffer staten Bengalen en de Pendsjaab zijn. naar verwacht was, zodanig ge trokken, dat de stad Lahore by Pa kistan komt cn de stad Calcutta bij de Unie van Voor-Indië. Hiermee is een oplossing gegeven aan een pro bleem van de Pendsjaab met zyn 28 millioen inwoners: elke grens zou tot onvermijdelijk gevolg hebben, dat een belangryke minderheid van Sikhs in het Mohammedaanse Pa kistan zou terechtkomen. Treinongeluk in Portugal Zaterdagavond is tussen Alhandra en Vilafranca, 65 km ten noorden van Lissabon, een goederentrein ont spoord, die bij uitzondering vier wa gons met passagiers had meegeno men. Volgens Reuter zyn 16 personen om het leven gekomen en 90 gewond geraakt. Do Portugese spoorwegen hebben een officieel onderzoek laten instellen. Er zouden zich geen bui tenlanders onder de slachtoffers be vinden. Oorzaak van de ramp ia het breken van een as van een der eerste wagons. Motie van Uruguay aangenomen De algemene vergadering van de inter-Amerikaanse conferentie te Petropolis (Brazilië) heeft het alge mene stemmen de motie van Uru- gay aangenomen, waarin wordt voorgesteld, dat de conferentie bei de part yen van de burgeroorlog in Paraguay zal verzoeken om- het vechten te staken en het geschil op vriendschappelijke voet by te leg gen. Naar uit betrouwbare bron te Canberra wordt vernomen zal gene raal Douglas Mac Arthur, die thans 68 jaar oud is, het volgend jaar zyn ambt van geallieerd opperbevelheb ber in Japan neerleggen. 1v n Weinig verandering B Weersverwachting, medegedeeld S door hof KNMI .e De Bilt, geldig Mof Dinsdagavond. S Tamelijk heldere nacht met hier v: en daar ochtendnevel en weinig IR wind. Morgen overdag zonnig droog weer met ongeveer dezelf de temperatuur als vandaag. Zwakke tot matige wind tussen Zuid en Oost.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1