DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Minister Mansholt heeft besloten bakkerijen te vorderen r Vitamine A op kunstmatige wijze verkregen Mijmering over brood, broodprijs en brodeloosheid v. Personeelsgroepen kunnen samen bloem kopen Gemeenten zullen verkopen Géén voortzetting der actie Niet Van Mook Indonesië vandaag weer in de Raad Ls Hevige ontploffing in Cadiz Vredes-jamboree gesloten Hongerstaking op „Exodus 1947" Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Posthui 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummert 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 19 Augstus 1947 Nr. 724 6e jaargang Red. en Adra.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Tclcf. administratie 6235 DiTecteur-Hoofdredactcur: TJ. DE BOORDER De minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening; heeft be sloten een aantal bakkeryen te vorderen in die steden, «aar ue bakkers patroons staken, teneinde onder beheer van de overheid een beperkte» voortzetting van de broodvoorziening te handhaven. Daarnaast zal aan combinaties van consumenten (groepen personeel van grote bedrijven enz.) het mogelijk worden gemaakt op hroodbonncn gezameniyk bloem te kopen. Aan de daarvoor ln aanmerking komende gemeentebesturen beveelt de minister aan eigen verkoopplaatsen voor bloem in te richten. komst een woord van protest doen horen. Het accountantsonderzoek leidde tot de algemene conclusie, dat voor grote delen van het land een ver laging van de bestaande broodprys met één cent mogciyk was en in de grote steden zelfs met twee. De re gering is van oordeel, dat deze prysverlaging in de eerste plaats ten goede dient te komen aan een vermindering van de overheidssub sidie van vjjf op vier cent per brood van 800 gram. In die plaatsen, waar de uitkom sten van de bakkery deze verlaging niet ten volle mogelijk maakten, is een verhoging van de consumenten prijs met één cent toegestaan. De verlaging met een tweede cent in de grote steden heeft de minister Het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening deelt naar aanleiding van deze besluiten het volgende mede: Het feit, dat de bakkersstaking verre van algemeen is, wijst er op, dat de inzet van de stryd: de op heffing van de verlaging van de subsidie op meel en bloem voor de broodbereiding, niet door alle be- drjjfsgenoten als gerechtvaardigd wordt beschouwd. De regering ware ook niet tot deze subsidie vermindering overgegaan. Indien zü niet de overtuiging had, dat zij ln het kader van de richtlijnen, die voor alle bedrijven gelden ter be paling van prijzen en winstmarges, verplicht was deze correctie toe te passen, die f 13.000.000 per jaar op de staatsuitgaven bespaart. Tot voor kort bestond geen dui delijk inzicht in de werkelijke kos ten van het bakkersbedrijf. De gro te gevarieerdheid door verschillen in grootte en plaatselijke omstan digheden maakte een accountants onderzoek over een zeer groot aan tal bedrijven nodig. Dit onderzoek werd in volledige overeenstemming geregeld met de Nederlandse Bakkerij-Stichting. Men zocht 250 bedrijven uit. welke tezamen representatief genoemd konden worden voor de Nederland se bakkerij. In overleg met ge noemde stichting werd vastgesteld, dat bij het onderzoek uitsluitend rekening gehouden zou worden met de broodbakkerij en dat inkomsten verkregen uit verkoop van koek, beschuit en banket buiten beschou wing zouden worden gelaten. Het onderzoek strekte zich uit over het tweede halfjaar van 1946. In de eindconclusie van het accoun tantsrapport is rekening gehouden met do na de periode van onder zoek tot stand gekomen loonsver hoging voor de bakkersgezellen, de invoering van vacantiebijslag en de stijging van de sociale lasten, ter wijl tevens daarin is verwerkt het vervallen van de omzetbelasting op brood. By het vaststellen van de kost prijzen is rekening gehouden met winstnormen, welke een redelijke vergoeding voor de ondernemers garanderen. Daarnaast is boven dien een afzonderlijke beloning voor overwerk en voor de mede werkende gezinsleden berekend. f van Landbouw. Visserij en Voedsel voorziening voorlopig opgeschort. De bakkers hebben in de afgelo pen vier weken, toen de minister bereid was alsnog hun bezwaren tegen de berekening van de brood prijs aan te horen, zich bepaald tot argumenten, die oen afwijking van de algemene richtlijnen, waaraan het gehele bedrijfsleven is onder worpen. betekenen. Deze te aanvaarden zou in hoge mate onbillijk zy'n tegen over ondernemers in andere bedrijven en bovendien een precedent scheppen, dat een gevaar betekent voor de hand having van de huidige loon- en pryspolitiek. Grote verantwoor delijkheid Een staking ln de bakkery van ren omvang als die, welke thans in liet bijzonder ln de hoofdstad en enkele andere grote steden plaats heeft, verstoort in ernstige mate de normale gang van zaken in onze sa menleving. Degenen, die een derge lijke actie als «apen in een stryd om persooniyite belangen hanteren, nemen daarmede een grote verant woordelijkheid op zich jegens hun medeburgers. Daarom heeft de minister ook de maatregelen genomen, welke in een dergelijke ernstige toestand pas send zyn. Stalknecht in dienst van 'j de kerk De kerkeraad der Gerefor meerde kjrk van Ruinerwold- Koekange hee t besloten tenein- Je „het paardengedruis onder de eredienst oveel mogelijk te voorkomen'' terug te keren tot een oude instelling: het benoe men van een kerkelijk stal knecht. Deze zal het toezicht hebben op de paarden i an hen, die mef paard en wagen ter ker ke komen De kerkeraad zal deze functionaris, die geen fooien tunnc nen m*.g, daarvoor hono reren. Dc Indonesische delegatie bij de Veiligheidsraad te Lake Success, gezeten op de publiekn tribune, luisterend naar de debatten, vd.n.r.: Soedjatmoko, C. Thamboe, dr, Soemitre, Hadji Agoes Salim en Soetan Sjahrir. Geen protest! Toen na afloop van het on derzoek aan de bakkers, in wier bedryf dit had plaats ge had. het rapport over hun be drijf was toegezonden, heeft niemand van hen tegen de uit- voor het ge- centrale keu der bakkers Bakkers vergaderen vandaag weer Het is moeilijk in de hoofdstad een duidelijk overzicht te krijgen van de omvang der bakkersstaking, omdat vele hakkerspatroons heb ben geweifeld of nog weifelen of zü al dan niet aan de staking zul len deelnemen. Wel staat vast, dat het overgrote deel der bedrijven gsloten heeft, hoewel op minstens tien adressen nog groot brood cn hij verscheidene gemengde zaken lux* broodies worden verkocht. Ht hoofdstedelijk gemeentebe stuur heeft besloten meeote-personeel de ken in te schakelen. Het actie-comité heeft bekend gemaakt, dat de pa troons hedenmiddag om 3 uur in „Krasnapolsky" te Amsterdam op nieuw in huishoudelijke vergade ring bijeen zullen komen, ter be- spreking van de Woensdag en Don derdag te volgen gedragslijn. Bakkersgezellen zijn ongerust Coöperaties staken niet Het bestuur van de Bedrijfsunie van werknemers in het bakkers- bedrijf heeft dc door de stopzetting der bakkerijen ontstane situatie onder de ogen gezien. Het constateerde, dat de werk gevers in het bakkersbedrijf over de broodprijs geen overleg met de gezellenbonden heeft gepleegd, zo- dal de Unie zich in de strijd geen partij kan stellen. Omdat evenwel blijkt, dat fen- ge\olge van dit geschil de belan gen der gezellen in het gedrang dreigen te komen, heeft de Be drijfsunie zich tot de ministers van Economische en Sociale Za ken gewend met het verzoek ten spoedigste allo pariijen, bij deze belangrijke kwestie betrokken, voor open overleg bijeen tc roe pen." De Handelskamer deelt mede, dat de Nederlandse verbruiks coöperaties het met de huidige priis- en instmargepolitick der regering in het algemeen op ver scheidene punten niet eens zijn en de regeringsmaatregelen, in zake de broodprijzen in meer dan één opzicht onaanvaardbaar ach ten. Zij verwerpen op dit ogenblik het middel van staking, omdat deze niet in het belang der ver bruikers is. Ministerraad vergaderde gisteren (Van onze Haagse redacteur) De grote vraag, welke het Ne derlands-Indonesische conflict op het ogenblik beheerst, is of dc be handeling van deze zaak in de Vei ligheidsraad kan leiden tot een her vatting van dc besprekingen tussen Nederland en de Republiek. In Ne derlandse kringen in Indonesië heeft men gemeend die vragen met neen te moeten beantwoorden, om dat naar het oordeel van de Neder landers daar geen tijd meer is om het resultaat van de trage bewe gingen van de Veiligheidsraad af tc wachten. Naar het oordcel van Batavia is de toestand zo onhoudbaar geworden, dat slechts een snelle mars naar Djogja nog een tij dige oplossing zou kunnen bren gen. De noodkreten van offici ële Nederlandse zijde in Indo nesië hebben een climax be reikt. Zij maken melding van een voortgaan van de republi keinse guerilla achter en voor de Nederlandse lijnen, van het uit de weg ruimen van Indone sische bestuursambtenaren, die onder de Nederlanders hun werk voortzetten, van aansla gen, vernielingen enz. Het aantal slachtoffers in de Ne derlandse gebieden wordt door Batavia niet bij benadering gege ven, doch het wordt wel onhoud baar hoog genoemd. Voorts toont men zich daar ernstig beducht voor de repercussies van de Nederlandse nederlaag in de Veiligheidsraad, welke men op Borneo en Oost-Indo- nesië verwacht. Niettemin heeft de regering die deze toestand in twee extra verga deringen heeft besproken, zich niet in deze richting laten meeslepen, al acht zij de toestand op Java en Sumatra zeer ernstig. Een ogenblik heeft men hier in sommige kringen gevreesd, dat Batavia eigenmachtig zou gaan handelen. Dat gevaar schijnt thans bezworen te zijn. Gisteren is de ministerraad «eer in vergadering bijeen geweest. Dat de besprekingen in het kabinet met de spanning gepaard gaan, «elke 't gehele Indonesische probleem ken- 'Üdt geen twijfel. De moge lijkheid van een kabinetscrisis bij een voortschrijdende ongunstige ontwikkeling, moet niet denkbeel dig worden geacht. In tegenstelling met in Den Haag circulerende berichten, heeft een of ficiële Nederlandse woordvoerder te Batavia, naar A. P. meldt, ontkend, dat dr. Van Mook de Nederlandse regering toestemming had gevraagd om do Nederlandse troepen naar üjokja to laten oprukken. De woordvoerder bevestigde, dat een groep Netlerl.-Indische autori teiten in een vertrouwelijk telegram aan de Nederlandse regering advi seerde Djokja in te nemen. Dr. Van Mook adviseerde Den Haag ver scheidene alternatieven, maar ver zocht geen machtiging voor een dergelijke aanval. Meekliof krijgt gratie Bij K.B. is gratie verleend aan J. Meekhof. tot de doodstraf veroor deeld bij sententie van het Bijzon dere Gerechtshof te Leeuwarden. De doodstraf is veranderd in le venslange gevangenisstraf. De Veiligheidsraad heeft besloten Indonesië vandaag, in de vergade ring die om half vier begint, op nieuw* te behandelen. Dc Sowjet-Unic had er bij de Vei ligheidsraad op aangedrongen de Indonesische kwestie zo spoedig mo gelijk in behandeling te nemen, om dat ..het wapenstilstandsbevel wordt gesehonden en op de Indonesiërs druk wordt uitgeoefend om bemid deling te aanvaarden". Vanmiddag zal worden gestemd over de Australische motie tot het zenden van een commissie, die aan de Veiligheidsraad rapport zou uit brengen over de toestand in Indo nesië. Gisteravond heeft mr. Van Klef- fens een bezoek gebracht aan vice- minister Lovett. Van Republikeinse zijde te Bata via wordt gemeld, dat volgens Chi nese berichten het Nederlandse le ger zich voorbereidt voor een nieu we opmars. De Republikeinen wij zen op verhoogde militaire activi teit op Midden-Java, waarvan in de laatste communique's melding is gemaakt. Volgens Antara is een Chinese vrywilligersbrigadc opge richt om met de republikeinse troe pen te stryden. Het hoofdkwartier zou te Soerakarta gevestigd zijn, 64 kilometer ten zuidoosten van Djogja. Het republikeinse legerbericht van gisteren maakt melding van oen aantal Nederlandse aanvallen, die met steun van artillerie uitge voerd zijn ten Zuiden van Semarang en ten Noordoosten van Tjilatjap, voornamelijk langs ^de wegen tus sen Semarang en Djogja. «W00000000^^ 100 gram vlees extra Het C. D. K. maakt bekend, dat \oor personen geboren in 1942 en vroeger van 20 t.m. 30 September a.s. op bon K 03 vlees 100 gram vlees \erkri|gbaar Is. Als gevolg van de langdurige droogte is er onvoldoende voeder voor het vee. De laatste weken is er dan ook toenemend aanbod van slachtvee waar te nemen. Aange zien dit vee eigenlijk zou moeten dienen voor de vleesvoorziening in de wintermaanden, wordt zoveel mogelijk vlees ingevoerd. De vries- en opslagcapaciteit is echter niet voldoende, om het gehele aanbod te verwerken. Daarom is besloten deze week aan personen van de leeftijdsgroepen ABC (5 jaar en ouder) een extra rantsoen "van 100 gram vlees toe te wijzen. Sinaasappelen zonder bon Per ss. ..Cottica" van de KNSM, dat in d<* Amsterdamse haven meer de. arriveerde een zending van 93 ton sinaasappelen en 2'2 ton citroe nen uit Suriname die bonvry in de handel gebracht zullen worden. Wie nemen waar? Voor het tijdperk, dat dc minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen. dr. Jos J. Gielen in ver band met zijn verlof afwezig zal zijn, wordt het beheer van het de partement ad interim waargenomen door de minister van Justitie, mr. J. II. van Maarseveen. Voor het tijdperk, dat de minister van Oorlog, luitenant-kolonel A. H. J. L. Fievez in verband met zyn verlet afwezig zal zijn, wordt het Ichcer van het departement ad in terim «aargenomen door de minis ter van Marine kapitein-luitenant ter 2ee J. J. A. Schagen van Leeu wen. Voor het tijdperk, dat de minister van Wederopbouw en Volkstiuisves- ting, L. Ncher, in verband met zjjn reis naar Indonesië buitenslands zal zijn, wordt het beheer van het de partement ad interim waargenomen door de minister van Verkeer en Waterstaat ir. H. Vos. Prijzen voor fietsen- verhuur Vele klachten »\cr het bedrag, dat men voor het huren van fietsen en tandems moest betalen - f 35. per «eek was geen uitzondering - zijn aanleiding geweest de prijzen daarvoor vast te stellen. Het huren van een fiets mag nu niet meer kosten dan 30 cent per uur, f 1.25 per dag cn f 6.per «eek. Tandems mogen ten hoogste het dubbele \an deze bedragen kosten. Voor kinderfietsen zijn deze prijzen resp. f 0.20, f 1.en f 4. Dc verhuurder is verplicht ccn be talingsbewijs af te geven, waarop de verhuurtijd cn het verschuldigde bedrag zijn vermeld. Reichswald brandt Reeds gedurende enkele dagen woeden branden in het Reichs wald, aan de Nederlandse grens bij Groesbeek. De Nederlandse regering had hier hout gekocht, dat voor een groot deel is verbrand. In totaal is naar schatting 3.000 kubieke meter hout verloren gegaan. De brandweer van Verviers heeft medegedeeld, dat zij machteloos staat tegenover bosbranden aan de Eelgisch-Duitse grens. De grootste brand woedt in net woud van El- senborn. Daar in deze streken nog vele mijnenvelden liggen, zijn er voortdurend ontploffingen. OONTREKKERS ln Holland mogen sta ken. 76 To van het publiek vindt dat goed nis ze er ten minste reden toe hebben; reden of geen re den vandaag de dag komt het niet tc pas' aldus het oordeel van 54G* /an gezegd publiek dat alles tenminste volgens het Nederlands Instituut voor de publieke opinie. Ambtenaren en Spoor wegpersoneel mogen he lemaal niet staken; ver boden bij de wetl Bnkkerspatroons staken ook niet daar zijn z.e veel te fatsoenlijk voor. zij sluiten de winkels dat ls heel wat anders Gisteren hebben wij ons afgevraagd of het wel ze delijk is. Maar ja de we dervraag ls: is brood ver kopen onder kostprijs dan wel zedelijk Men zegt. dat voor de plaats waar de vergadering der opstandige bakkers werd gehouden de luxe auto's niet van de straat waren Het geen er op zou moe ten wijzen, dat de gemid delde winst in de bak kerszaken nog zo desolaat niet is geweest; dank zij luxe koekjes, gebak, be schuit Een insinuatie na tuurlijk. Trouwens er zijn bakkers, die alleen maar groot brood verkopen cn daar gaat het om om dat grdte brood. Boven dien. principieel is en blijft het verkeerd, dat de allerlei-bakker zijn gro te broden als reclame-ar tikel voor de toonbank zou moeten schuiven. Het is eigenlijk een kwestie voor accountants een kwestie dus van optellen en aftrekken. Maar men weet het hoe exact dat schijnen moge. ook accountants maken met dezelfde cijfers ccn ander sommetje, of hetzelfde sommetje geeft bij ver schillende accountants an dere uitkomsten. Al dat boekhouden is ons te moeilijk. Er blijft echter een schuchtere vraag in on ze keel steken. Is „sluiting" in deze tijd recht? Staken ls nu wel wat anders, maar we willen daaraan toch nog even denken. Het is het enige middel van verzet waar over vroeger de arbei der beschikte Het wapen was gericht tegen werk gevers. individueel of groepsgewijze Stakers en werkgevers vochten een alleen voor de eerst bedoelden hard vochtige strijd uit. een geschil op sociaal gebied. Die strijd was niet tegen de regering noch tegen de wet gericht. Was dat wel het geval, dan kwa men (heel vroeger) er soms wel eens de mare chaussees aan te pas. na tuurlijk niet om de werk gevers uiteen te jagen. De bakkerspatroons zijn niet gesticht over de maatregelen van de mi nister. dus van de rege ring en deze onenigheid wordt nu uitgevochten op onze magen. De meeste arbeiders nemen brood mee voor een hele dag Vandaag moeten ze in schafttijd ook eten en daar komt nu heel wat voor kijken. Warm eten óf op de zaak en dan. gaarkeuken. gamellen, transport, borden, lepels en of vorken enz. óf ze gaan naar huis Prettig voor moeder, die kan nog eens een extra war me maaltijd klaar tove ren ln ieder geval, trouwens, want de kinde ren moeten toch ook wat hebben. Enfin, dat is nu eenmaal de consequentie van zo'n rel met de rege ring en om dat beetje last is het ook eigenlijk begonnen. Het dunkt ons echter, dat er nog een andere strijdmethode was ge weest. Het ging tpch om de prijs? Hadden de bak kers niet kunnen beslui ten de prijs te verhogen tegen alle ministeriële wensen in. om vervol gens de desbetreffende in stanties daarvan mede deling te doen cn een Opzienbare uitvinding- van twee chemici Na jaren experimenteren in dc laboratoria van de N.V. Organon te Oss hebben twee Nederlandse chemici, dr. J. F. Arens cn dr. D. A. van Dorp op kunstmatige wijze een stof bereid, die by nader onder zoek identiek bleek te zijn met vi tamine A. Naar aanleiding van dit resultaat gaf de directeur voorlichting N.V. Organon nog de volgende toelich ting: Het vitamine A komt uitsluitend in het dierenrijk voor. Het is aan wezig in melk. botei*, eigeel, lever en levertraan. Men neemt in het al gemeen aan, dat de dieren het vi tamine A vormen uit een kleurstof die in vrijwel alle groene planten en gele vruchten voorkomt, het ca rot ine. Dit carotine wordt daarom wel pro-vitamine genoemd. De om zetting tot vitamine geschiedt waarschijnlijk in de lever. Bij gebrek aan vitamine A treden een aantal z.g. dcficientie-verschijn- selen op. In de eerste plaats gaat het vermogen van het oog om zich aan te passen aan het zien bij ge ringe lichtsterkte, achteruit. Men noemt dit nachtblindhcid. BU een ernstiger tekort wordt op de duur het hoornvlies van het oog aange tast. waardoor dit ondoorzichtig wordt. Ook dekcellen van andere organen, met name van de huid. ademhalingswegen en de urinewe gen vertonen stoornissen. Hierdoor wordt de kans op bepaalde infec ties vergroot. Langs chemische weg Van de meeste vitamines werd vroeger of later na hun ontdekking de chemische structuur bekend, maar bovendien lukte het methoden te vinden om deze stoffen langs chemische weg on tc bouwen. Hoe wel nu van het vitamine A de che mische structuur het eerst was op gehelderd. lukte het tot dusverre aan niemand, deze stof synthetisch, PvdA-rcsolutie door Vorrink toegelicht In verband met het feit, dat er enig misverstand blijkt te bestaan over de betekenis van do passage in de Zaterdag aangenomen reso lutie van de P. v. J. A., welke over arbitrage handelt, hoeft het A.N.P. zich voor een toelichting tot de voorzitter der partij, do heer Vorrink gewend. Do formulering, spreekt het vertrouwen uit, dat de regering bereid zal zijn, daar waar dit nuttig en mogelijk is, ook van arbitrage gebruik te maken", aldus de heer Vorrink, geeft duidelijk aan, dat het con gres der partij de mogelijkheid van arbitrage over het gehele complex van het Indonesisch geschil geens zins heeft toegelaten. Do P. v. d. A. handhaaft het standpunt, dat arbi trage over de elementaire souverei- niteits-vragen, waartoe dus ook -de hervorming van de Nederlandse grondwet zou behoren, niet over wogen kan worden. De betreffende zinsnede in de partijresolutie wil slechts tonen, dat men vertrouwen heeft in ..goede diensten" en voorts detailkwesties met de verst mogelijke tegemoetko mendheid aan arbitrage wil onder werpen. Als voorbeelden voor Ier- gelijke kwesties noemde de heer Vorrink: de vorm, waarin de ge meenschappelijke gendarmerie moet worden gegoten en problemen betreffende juiste begrenzing van het de jure en het de f.icto gezag. m.a.w. langs chemische weg. te be reiden. In 1913 werd ln dc laboratoria der N.V. Organon tc Oss door de chemici dr. J. F. Arens en dr. D. A. van Dorp het vraagstuk en de mogelijkheid van do synthese van vitamine A ter hand genomen. Zij volgden methoden, die in dit gebied van dc chemie nog nooit wa ren toegepast en het gelukte in 1944 een stof te verkrijgen, die slechts een zeer gering verschil met het vitamine A vertoonde. Het was het z g. vitamine A-zuur. terwijl het vitamine A zelf een alcohol is. Met de nu verkregen ervaringen werd de synthese van het vitamine A opnieuw ter hand genomen en na het overwinnen van talloze moei lijkheden lukte het hun op 8 Mei 1917 een stof op te bouwen, waar uit het vitamine A verkregen kon «•orden. Een maand later «'erd het vitamine zelf bereid. In een chemische fabriek In het havengebied van Cadiz heeft gister- at nnd. vermoedelijk door de grote hitte van de laatste dagen, een ont ploffing plaats gehad, die oversloeg op de nabijgelegen opslagplaats van torpedo's en munitie van de onder- zeedienst. Deze vloog eveneens in de lucht met ccn knal. die op 100 km afstand tc horen «as. Een groot deel van dc havenwijk staat in brand. Het aantal doden en gewonden is nog niet bekend, doch van heinde cn verre zijn artsen naar de plaats van do ramp ontboden. Dc autoriteiten hebben de toegang tot dc stad verboden behalve aan personeel van reddingsbrigades, art sen. verpleegsters en brandweerlie den. Het Spaanse kabinet, dat op het ogenblik van dc ramp juist ver gaderde. heeft zijn "bijeenkomst vci^ lengd om do ramp te bespreken Alk plaatselijke ziekenhuizen zijn vol en men moet gewonden naar naburige steden overbrengen De water- cn lichtvoorziening in de stad is afgesneden. Men vreest voor nieuwe explosies. S.F.I.O.-congres besluit tot radicaler koers Het congres van de S.F.I.O., de Franse socialistische party, heeft een resolutie van do oppositie-lei der Guy Mollct aam aard. dlo een radicalisering \an het gehele rege ringsbeleid beoogt. Mollets resolutie omvat de vol gende punten: 1. Distributie van alle land- zWuwpróducteji van regeringswege. 2. Inzameling van tarwe en an dere granen, desnoods vordering. 3. Controle op productie en ver deling van vlees. 4. Overheidscontróle op de in dustriële productie. Ook op dit ge bied moet de staat tot requisitie kunnen overgaan. 5. Stopzetting van alle import voor niet-pssentiële industrieën. 6. Inkrimping van de wapenfa- bricage. 7. Opschorting van de fabricage van transportvliegtuigen. 8. Financiële maatregelen ter verzekering van een gezond beheer van genationaliseerde ondernemin gen. 9. Verhoging van de export. 10. Geen herziening van de lo nen onder de huidige omstandighe den. De regering-Ramadicr is door deze resolutie ernstig in gevaar ge bracht. Tot voorzitter van de hoofd groep Industrie is benoemd de heer T. J. Twnstra te Maarssen. En enige slordige gedachten over staking, „sluiting" en recht De bakkersstaking stelt dc gezinnen (cn vooral de vrouwenin de steden, waar de bakkerijen gesloten zijn, voor zeer grote problemen. Brood toch is het hoofdvoedsel bij minstens twee maaltüden per dag. Het is dan ook begrijpelijk dat velen gistermorgen, toen de ovens koud hieven, trachtten nog een oud-bak ken broodje te bemachtigen ln Amsterdam stonden zij in dc rij voor dc winkel van de grote M.B.F.- bakkerij in de l 'ijzelstraat. proces uit te lokken? Zou dan de bevoegde rechter niet een „principieel" proces aanhangig hebben kunnen maken1 Vroeger gebeurde zo iels dergelijks meermjicn. Wij herinneren ons uit onze jeugd, dat een bekend advocaat de pobtie be leefd uitnodi;Je go:d uit te kijken a met stop watches klaar te omdat hij d.ir. cn dan en daar en daar de maxi- mumsnelhcidsbepaling zou komen overtreden. Daar werd door de des betreffende politie trouw gevolg aan gegeven En de kantonrechter nam 't geval later zeer ernstig juri disch op en na hem soms de rechtbank en het Hof enz Het werd zoals men dat placht tc noe men tot in hoogste in stantie „uitgevochten" Daar vielen geen „dooien" bij en er werd geen hon ger bij geleden, wel kreeg je er soms slaap van. Doch die rechtspleging Is ook zo anders dan toen wij jong waren. Tegen woordig wordt een mens de keus zo moeilijk ge maakt: er zijn kinder politie-, tucht-, economi sche cn nog andere rech ters bij gekomen. Wij zaten cr gisteren mee met de brodeloos- held van vandaag voor al met hel oog op de zet ters. Louter eigen- en lezersbelang overigens, want we zouden met het oog op de zcteapaciteit geen raad hebben gewe ten. als de zetters naar huis zouden zijn gegaan om te elen. De schaft tijd zou Immers belang rijk langer en de zettijd even zolang korter heb ben geduurd Nog zo'n kleinigheidje waar van die bakkers-staking- sluitlng de oorzaak is bi) ons en nog een paar dui zend andere werkge vers Hoe komen we aan brood dachten we heel voor-oorlogs en belden de voorzitter van het bakkcrs-acliecomité op om raad. Neen brood was er alleen voor de ziekenhuizen en kazer nes. omdat zij toch niet wilden, dat door deze actie-loze actie het lijden van zieken cn soldaten nog groter zou worden. Heel sjmpathiek Konden we inkomert. Hij kon ons niet helpen cn verwees ons naar zijn concurrent: de Gemeente en der zel- vc'r jeuken. De minister houdt het been strak en organiseert een contra-actie, waarbij dc gemeenten niet alleen als koks. maar ook als winkeliers zullen kunnen optreden. Zij mogen bloem verkopen en wij in keu staan cn thuis koken, bakken cd zo meer. Het dreigt hard tegen hard te gaan. Het is alles al zo hard en harteloos Neen een leuk proces- ware ons liever geweest wij zullen 't toch ccn* aan een jurist vgpgen en het zou ook juister en zedel Ijker geweest zijn Kan het juridisch met? Ach excellentie geef die arme kerels toch dal subsidletjc Wij zullen het wel betalen hoor Wie kibbelt er vandaag de dag nog om een cent? Met een groot défilé I» gister avond do jamboree te Molsson be sloten. Een symbolisch spel op het arena- vcld vormde het hoogtepunt van deze laatste avond. Een ongeluk met de Maginot- treintjes op het terrein maakte dat enige Belgische verkenners nog wat in Moisson moeten achterblijven. Waarschijnlijk door onoplettendheid van een der machinisten reden twee volgepakte treintjes op elkaar. Acht jongens werden gewond. Twee pad vinders z\jn bli het zwemmen in de Seine verdronken. De illegale joodse immigran ten van de „Exodus 1947". die zich nog steeds op drie Britse schepen voor Port de Bouc be vinden. hebben besloten in hon gerstaking te gaan. Levensmiddelen, die hedenmorgen door de Franse hulp-organisatie ..Entr'aide Francaise" op dc schepen werden bezorgd, werden naar de kade teruggebracht. Nog geen 150 personen zijn, sinds dc schepen negentien dagen geleden voor de Franse kust arriveerden, van boord gegaan. De immigranten weigeren nog steeds „ergens anders dan in Palestina" aan land te gaan. Frans kabinet over Viët-Nam onenig Naar in welingelichte krin gen te Parijs verluidt, zijn de besprekingen van de Franse Ministerraad over de grond slag voor vredesonderhande lingen met Indo-China in een voicdige impasse geraakt. Maandag hebbon enige Fran se ministers bet tweede deel van bet rapport van de Franse hoge commissaris voor Indo-China. Bol- lacrt, aangeboord. Naar afloop van dc vergadering verklaarde Ramadier dat dc besprekingen op een latere datum zouden worden voortgezet. liet debat over het rapport van Bollaert zou de grondslag bepalen, waarop de Fransen vredesonder handelingen zouden willen voeren met de Vietnamczen. liet is bekend, dat de niet-socia- listische ministers ernstig bezorgd zijn over dc terugslag, die te vele concessies aan de Vietnamezen op de andere delen van de Franse Unie zouden hebben, daar ook in deze gebieden de nationalistische gevoelens In kracht toenemen. Otto Skorzeny komt voor Maandag zal te Dachau in do Amerikaanse zone van Duitsland hét proces beginnen tegen Otto Skorzeny, vroeger chef van do Duitse spionnagedienst, Hij is do man geweest, die Mussolini heeft bevrijd nadat deze door de gealli eerden was gevangen genomen. Hij wordt beschuldigd van mishande ling van geallieerde soldaten en diefstal van Rode-kruispakettcn. Skorzeny werd in Ort door do geallieerden gearresteerd. Hij zou ccn complot hebben geraamd om generaal Eisenhouwer te vermoor den cn wordt ge gevaarlijkste man in Duitsland genoemd. 1947 warmer dan 1911! Meer tropische dagen Reeds langer dan een week stuurt de zon overdag Onafgebroken, slechts nu en dan gehinderd door een klein wolkje zijn verzengende stralen. Ve len vragen zich af. of dit droge, zon nige, warme weer nu nooit meer ophoudt en denken terug aan de „beruchte" zomer van 1911. In dat jaar werden ook een aantal hitterecords gebroken en was aan het einde van de zomer op zeer vele plaatsen het gras volledig ge schroeid. Wanneer men de zomer van nu vergelijkt met die van 1911 dan blijkt, wat warmte betreft, dit jaar 1911 ver achter zich zal laten. In 1911 werden in De Bilt tot en met September 42 dagen met een maximum temperatuur van meer dan 25 graden (z.g. zomerse dagen) opgetekend. Reeds op 17 Augustus van dit jaar werd dit aantal bereikt. De gemiddelde temperatuur van de afgelopen maanden is tot nu toe hoger dan in 1911. Ook leverde dit jaar reeds meer tropische dagen op (dagen met een maximum temperatuur van meer dan 30 graden) namelijk 16 tegen 13 in 1911, waarvan 2 in September. De zomer die we nu beleven is een van de allerwarmstc van de laatste 100 jaar, wel zeer merkwaardig, zo vlak na écn van de strengste win ters van de laatste eeuwen. STAATSLOTERIJ 501e Staatsloterij, 5e klasse, 6e trekking. 1000.— 10316, 10345, 10535, 20435 21890. 400.—6422. 13506, 17801. 200.—10746. 19687, 19911. 100.—1014. 6188. 8857, 12186, 12782, 12896, 13138, 15464 16264, 16352, 20285, 20480 In het concours hippique te Heerlen behaalde Mctropole Palaco (van Tol, Den Haag) het kampioen schap van Nederland jachtpaarden. *~r - n Zelfde weerbeeld j t ll'errs verirachting van Dc Bilt, 1 j'/(ldittot Woensdagavond. Over het algemeen weinig be- 1 nol hing, echter met een kleine kans op vorming van enkele ver-1 spreidr onweersbuien. Ongeveer [dezelfde temperatuur als van- daag. Mcesf matige wind uit Oos- I 'elijkc richtingen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1