DAGBLAD VOOR AMERSFOORT li Djogja wil Nederlands aanbod niet aanvaarden Morgen weer brood in hele provincie Spiegel der wereld Het Reichswald biedt een somber beeld UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' AMERIKA STEUNT CHINEES AMENDEMENT IN DE RAAD Meer schendingen van bestand Smokkelpr ijzen aan de grens gedaald Washington neemt aanbod terug A'damse bakkers staken door Vijftien jaar geëist tegen verraadster Griekse kwestie onopgelost Europese Unie in Parijs voorgesteld „Vonnis is geveld" Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week 0( 4per kwartaal Losse nummers 10 tt. Woensdag 20 Augstus 1947 Nr. 725 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaao 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De regering van de Indonesische Republiek heeft gisteravond de Veiligheidsraad van de UNO doen we ten, dat zij niet in staat is de Nederlandse voorstel'cn voor regeling van het Indonesisch geschil Je aanvaar den. In de boodschap wordt gezegd, dat de berichten, die korte lings de Republikeinse regering hadden bereikt, de vrees hebben doen toenemen, dat de Nederlandse troepen de order „Staakt het vuren" niet langer in acht zouden nemen en zouden over gaan tot militaire operaties op grote schaal met de bedoeling het gehele Republikeinse gebied te bezetten. Als hoofdpunten werden in de boodschap van de Republiek aangevoerd: lo. Het aantal schendingen van de order „Staakt het vuren" is in de laatste dagen aanzien lijk toegenomen terwijl de Ne derlandse troepen op verschil lende punten weloverlegde mi litaire operaties ondernemen, die door de Republiek be schouwd worden als strijdig met het karakter en de bedoeling van de order van de Veilig heidsraad. 2o. De Republiek kan geen voorstel in overweging nemen, dat in strijd is met het besluit van de Veiligheidsraad, het ge schil te regelen door arbitrage of enig ander vreedzaam middel, nadat stopzetting van de vijan delijkheden is bereikt In de Veiligheidsraad heeft Chi- Congres te Lgon SINDS de Fran se communisti sche partij uit de regering is ge stapt een schei- di»S d*e dG socia* L l'sten Per se nie^ gewild hebben, Hfe, maar wellicht on- r *5 wBPTflj vermijdelyk was vormt de Fran- se regerings-coah- tie dc smalst denkbare combinatie. Een hachelijke combinatie. at de regeringspartijen (S.F.I.O., M.K.P. en radicalen) verenigt zijn hun de mocratische beginselen, maar wat de politieke inzichten betreft loopt een scherpe scheidingslijn ergens door de M.R.P.: de progressieve vleugel vormon dc socialisten en de Katholieke voorhoede, maar een deel van de M.R.P. en de radicalen (èen naam die al lang door de his torische ontwikkeling is achter haald) zijn duidelijk behoudend. En verder zit dit gespleten centrum nog aan twee zijden in de verdruk king. Links ageien de communis ten, rechts wacht De Gaulle zijn kans af. Deze laatste omstandig heid maakt de combinatie echter van het allergrootste belang. Want de politieke tegenstellingen zijn in Frankrijk zo groot, dat de prole- tieèn over een komende burger oorlog tussen Gaullisten en com munisten hand over hand toene men. Alleen een krachtig centrum kan de beide partijen uit elkaar houden. Voor de Franse socialistische par ty gaat het cr nu om van haar po sitie gebruik te maken. Zij moet daarvoor een krachtig progressief beleid voeren, dat de uit haar rijen weggelopen arbeiders ervan kan overtuigen dat hun belangen bij haar veilig zijn. Zij zou. kort ge zegd. de communisten de wind uit de zeilen moeten nemen. U ET congres van de Franse so- cialistische partij met een an der archaisme nog altijd „Franse sectie van de Arbcidersinternatio- nale" geheten) heeft dit ter dege beseft. Het heeft een tweetal reso luties aangenomen die een overwin ning van de oppositie van de partij secretaris Guy Mollct ,op de meer gematigde richting van Léon Blum Ramadier betekenen. Het verschil in de standpunten van de beide groepen ligt overigens niet in meer of minder vooruitstre vend zyn. maar in een kwestie van tactiek. De partijleiding is evenzeer overtuigd van de noodzaak van een krachtig socialistisch beleid, maar z\i wil er de regering niet aan op offeren. De oppositie wil dit ook niet, maar zegt: Deze regering zal niet om ons programma uiteen val len. omdat alle deelnemende par tyen de noodzaak inzien, haar in stand te houden. Daarom kunnen -en moeten wij. die daartoe krachtens ons verleden en onze aard in staat zijn, de stuwende kracht zijn van deze regering. Wij moeten haar dwingen tot het be- lèid dat wij nodig achten. De twee resoluties van Lyon leen economisch-sociale en een politieke. In hoofdzaak over Viët-Nam) zul len deze stuwkracht moeten ople veren. Hun resultaat zal binnen enkele dagen blyken in de kwestie Viët-Nam, waarover de regerings partijen nog niet tot overeenstem ming konden komen. Ad Interim. na een amendement op de Austra lische resolutie ingediend, die ge baseerd is op het Nederlandse \oorstel tot. arbitrage bulten de Veiligheidsraad om. Het amendement luidt: „De Raad neemt met voldoening kennis van de verklaring door de Nederlandse regering, waarin zij haar bedoelingen bevestigt om een democratische en souvereine Ver enigde Staten van Indonesië te stichten op basis van de overeen komst van Linggadjati. De Raad heeft kennis genomen van de be doeling van de Nederlandse rege ring om de consuls te Batavia uit te nodigen een rapport over de si tuatie in Indonesië op te stellen en stelt voor aan dc Republiek om een onpartijdige staat aan te wijzen, gekozen door twee staten, welke op hun beurt door Nederland en de Republiek zijn uitgekozen, ten ein de de situatie in Indonesië te on derzoeken en toe te zien op de uit voering van het bestand. De Raad besluit tot het doen opstellen van genoemde consulaire rapporten en tot het toezicht op de uitvoering van het bestand. .De Raad besluit vervolgens, dat genoemde consuls en genoemde onpartijdige staten zullen verzocht worden hun geza menlijk rapport aan de Veiligheids raad voor te leggen. De Raad zal, Indien df situatie dit vereist, de aangelegenheid verder in beschou wing nemen". Gromyko (U.S.S.R.) opende gisteren de debatten. Hij vroeg de Veiligheidsraad onmiddcllyk maat regelen te nemen om de Indonesi sche Republiek, „die het slachtof fer is van een onuitgelokte aanval" te beschermen. De Raad zou niet aan zijn verplichtingen voldoen, als hij na het beroep der Republiek het nemen van stappen verder zou uit stellen. aldus Gromyko. Gromyko eiste onmiddellijke in stellingvan een commissie om toe te zien op het naleven van de wa penstilstand. Verder eiste hjj een commissie voor arbitrage. Herschel Johnson (U.S.A.) ontkende de door Gromyko aange haalde motieven van het Ameri kaanse aanbod van goede diensten. „Er is geen sprake geweest van pressies op de Republikeinse rege ring om ons aanbod te aanvaar den". Hij zei, dat hy niet van plan was de goede diensten met een ander land te delen. „Onze enige bedoe ling is, de partyen tot elkaar te brengen, van arbitrage is geen sprake". Hij verklaarde zich voor het Chinese amendement. Nieuw voorstel Kolonel Hodgson (Austra lië) drong aan op onnnddellyke in stelling van een commissie van vyf leden om een onderzoek in te stel len. Als middel tot arbitrage stelde de Australische afge vaardigde voor een commissie van drie leden in te stellen, waarvan een bemiddelaar door Nederland, een door de Repu bliek en een door de Veilig heidsraad benoemd zou wor den. Sjahrir zei dat het terugtrek ken van de Nederlandse troepen uit Republikeins gebied het enige mid del is om orde en rust in deze ge bieden te herstellen. Sjahnr ge loofde niet dat onder de huidige omstandigheden rechtstreekse be sprekingen tussen Nederland en de Republiek enig resultaat zouden hebben. De Nederlanders zijn vast besloten de Republiek te ver nietigen en naar Djogja op te rukken. Het heeft geen nut rechtstreekse besprekingen te voeren met oen tegenpartij die voortdurend het pistool op onze borst heeft. Wij verwerpen de door Nederland voorgestelde oplossing. Na dc rede van Sjahnr werd de zitting tot Vrijdag (iö.30 Ned. tyd) verdaagd. Volgens berichten uit het gebied langs de grenzen van Luxemburg, F'.elgie en X 6 '1 e r I - n <1 is de smok kelhandel daar in de laatste tijd aan merkelijk afgenomen. Dit is niet al leen een gevolg van d«* zeer \er- stirkic grensbewaking, doch oorna- melijk van de daling der prijzen op de Duitse zwarte markt. Deze daling heeft zich thans vau Berlijn uit over geheel West-Duitsland voortgeplant. Dp prijsdalingen voor koffip, cacao én sigaretten bedragen rond vijftig procent. De prijzen der meestal als compensatie geleverde artikelen, zo. als goud. sieraden, horloges en ras honden, zijn onmiddellijk gevolgd. De goudprijs is n enkele dagen te ruggelopen van 150 tot 40 mark per gram. De Zwitserse horloges noteren nog slechts het vierde deal van de tot voor kort gaugbare prijzen. (8000 mark). -1/ dagen achtereen woedt een enorme bosbrand in het Reichswald. bij de Nederlandse grens. Zeer grote hoeveelheden hout, bestemd voor Neder land, gekapt en verwerkt door Nederlandse arbeiders, zijn vel oren gegaan De brand verplaatst zich langzaam van het Noorden naar het Zuiden. Hierbij een beeld van het weggebrande bos. Op de achtergrond woedt het vuur verder, op de voorgrond het geraamte van een verbrand vliegtuig 40 tot 100 cm in doorsnee. Een kwart deel van het Reichs wald biedt thans een somber beeld van zwart geblakerde stammen en verschroeide heidegrond. Een groot bosterrcin is uitgebrand maar toch is cr nog veel hout te redden. Daarom laten Nederlandse firma's hun personeel ook des nachts waken. De burgemeesters in de Neder landse grensplaatsen zijn paraat en zullen bij het eventueel overwaaien van het vuur een krachtdadige be strijding voeren. Volgens latere, onbevestigde be richten uit de Britse zone zou de brand in bet Reichswald gister avond zijn uitgewoed. Zwart geblakerd en verschroeid GROESBEEK, 19 Aug. Nog steeds laaien de vlammen op in het Reichswald en sliert de donkere rook langs het lichtbewolkte hemel- dck. Het ïs de vierde dag, dat de brand woedt. Voor kapitalen wordt vernield in dit grote bos. dat een totale oppervlakte heelt van 6.700 ha. Als wij het ontstaan van de brand willen nagaan, wordt, steeds het woord sabotage gebruikt. Een der houthandelaren, die met ruim 200 arbeiders voor de Limburgse mijnen werkt, verklaarde Zaterdag middag omstreeks 3 uur op 5 plaatsen brandhaarden te hebben ontdekt. Bij de Duitse brandweer heeft men tot in verre omtrek alarm ge slagen. Vanmorgen kwam de brand weer uit de kreis Moers ter sterkte van 150 man en ook uit Duisburg en Krefeld hebben de brandweer lieden zich geschaard bij hun colle ga's van de bosbrandwachtcn uit Kranenburg. Kleef en Goch. De brandweerlieden echter vatten hun bïussingsarbeid over het algemeen weinig enthousiast op. Minder explosies Het aantal explosies is heel wat minder geworden dan in de eerste dagen, maar toch schudt en beeft hel soms als het vuur nog een on dergrondse tankmijn nadert. De schade, die momenteel is aange bracht, kan men nog met geen cij fers aangeven. Een ruwe bereke ning toonde aan, dat ongeveer 5000 m3 hout in vlammen zou zijn opgegaan. Hierby zijn eiken en beukenstammen van 20 m lengte cn Reden: Republikeins voorbehoud De Verenigde Staten hebben gis- tera\ond formeel het aanbod om de Indonesische Republiek en de Ne derlanders tezamen te brengen In rechtstreekse onderhandelingen o\er een n reedzame oplossing \an tie Indonesische kwestie ingetrok ken. De Verenigde Staten deden deze slap nadat de Indonesische Repu bliek geweigerd heelt het Ameri kaanse aanbod zonder \oorbelioud te aam aarden. Een woordvoerder van het Ame rikaanse departement van buiten landse zaken heelt meegedeeld, dat de belangstelling van de regering voor het Indonesische probleem blylt bestaan. De regering van de Republiek heelt het verzoek van de Chi nese consul-generaal tot het vor men van speciale Chinese vrij willigerscorpsen op Republi keins gebied, de zgn. „Pao an Tui" afgewezen. Republikeinse communiqué s ma ken melding van veel luchtverken- ningen boven Java en Sumatra. De Nederlanders zou hun aanval len tegen de Indonesische stellingen in het gebied van Salatiga, tèn zui den van Semarang, en Gombong, ten noordoosten van Tjilatjap. voortzetten. Volgens het officiële Nederlands^ communiqué bedragen de Neder landse verliezen sedert het slaken dei yandelykhcden: 55 gesneuvel den. I >rrmiste en 158 gewonden. Beschietingen der Nederlandse troepen door Republikeinse groepen gaan steeds door, aldus het leger- bericht. Bezuiden Garoct waren d% irriga- tiewerken voor de bevolkingsaan- plan door saboteurs buiten werking gesteld. Naar aanleiding van de veelvul dige beschietingen door rondzwer vende T.N.I.-groepen werd in de omgeving van Gombong zuiverings acties ingezet. Bezuiden Gombong werd met deze benden contact ver kregen. Zy leden hierbij gevoelige verliezen. Sigaren blijven „vrij" Verkoop krijgt nieuwe vormen De verkoop van sigaren h j'.idt de betrokkert handelaren en o'>k hel publiek voortdurend bezig, hetgeen voornam^Utk ztfn ooi-zaak vLidt n het feit, dat nu de sigar* i buiten de distributiebepalingen vallen met in voldoende mate aan de vraag kan worden voldaan. De fabrieken pro duceren momenteel 10'- van hun omzet in 1939, maar ei zijn sinds dien heel wat siga-enrokers Opge komen en als men rekening houdt met het aantal uitgereikte labaks- kaarten blijkt dit aantal zelfs meer dan verdubbeld te zyn De produc tie kan dit onder dc huidige om standigheden niet bijhouden cn cr iS dan ook. naar wij van bevoegde zy'de vernemen, slechts l\i sigaar Eer rantsoen voor verkoop beschik- aar. Ondanks dat de meeste winkel liers zich aan een eerlijke verdeling houden, zijn er echter tal van be voorrechten, die door oude relaties met fabrikanten volop te roken krijgen. Dit zyn niet zozeer parti culieren danwel instellingen als byv. grote zaken cn kantoren waarvan het personeel voor de oorlog collec tief by een fabriek inkocht en die, na het opheffen der distributiebe palingen, zich weer als afnemers hebben gemeld. Om te voorkomen, dat op deze manier de „kleine roker" wordt ge dupeerd, zal per 1 September een verbod worden afgevaardigd voor de fabrieken om sigaren af te leve ren anders dan aan zaken «lie in hel bezit /jjn van een codenummer. Geruchten, die er van spreken, dat. een opnieuw invoeren van de sigarendistributie kan worden ver wacht, missen, naar bevoegde in stanties ons mededelen, alle grond en de sinds enkele weken heersen de „schaarste" is te wijten aan de vacanties in de tabaksindustrie, die de productie tijdelijk belemmeren. Ontploffing te Cadiz eiste 500 doden Volgens de laaste schatting zijn bij de ontploffing te Cadiz 500 per sonen om bet leven gekomen, ter wijl 5000 werden gewond. Men is er inmiddels in geslaagd alle branden in de stad te blussen. De kraeht van de ontploffing was zo groot, dat Jerez op 23 km afstand glasschade opliep. De slag van de ontploffing werd zelfs te Sevilla en Huclva gehoord. Dc K.N.A.C. raadt de automo bilisten aan overdag zoveel moge lijk gedurende het eerste half uur van elk uur de schipbrug bij Hedel te passeren, aangezien men dan meer kans heeft onmiddellijk te kunnen doorrijden dan gedurende het tweede half uur. Gisteravond hebben de bakkerspatroons besloten In de provincie Utrecht de staking op te heffen. Met Ingang van Donderdagmorgen vroeg zal er weer vers brood verkrijgbaar zijn. Dinsdagmiddag lag er in Utrecht een besluit van de Regering gereed tot vordering van enkelf bakkersbedrijven en een ambtenaar de beer Poon van het departement was gereed bet vorderingsbeslult ten uitvoer tc leggen. De I trechtse wethouder J. G. Winkel achtte het echter nodig en gewenst zelf contact op te nemen met de patroons en de heer Poen, waarbij over alle mogelijke punten uitvoerig van gedachten kon worden gewisseld. Dit overleg plaveide de weg tot een overeenkomst in Utrecht. De bakkerspatroons verzochten het I trechtse gemeentebe stuur te willen bemiddelen bij de Regering, opdat deze het overleg weer zou openen met de Bakkeryeentrale. De wethouder was biertoe bereid maar stelde als voorwaarde, dat dan dnileiyk de staking zon worden op geheven. Nadat wethouder Winkel, de Utrechtse burgemeester van hefc resultaat der besprekingen op de hoogte had gebracht en de hakkerspa troons niet de burgemeester contact hadden gezocht werd gisteravond het besluit genomen, dat In de kringen der burgerij met grote blijdschap en Instemming zal worden begroet en dat niet liet minst door bet begrip en de tact, door wethouder Winkel getoond, tot stand Is gekomen. Gistermiddag liehben dp Amster damse bakkers besloten de staking voorlopig voor onbeperkte tijd voort te zetten. Hierdoor is de hoop vervlogen, «laf zij hun onverzoen lijke houding .jegens het besluit van do minister zou laten varen. Donderdagmiddag komen de pa troons opnieuw bijeen om zich te beraden op de verder te voeren actie Zelfs indien ze dan mochten besluiten te gaan bakken «hetgeen bil de huidige stand van zaken zeer onwaarschijnlijk moet worden ge acht). dan nog zullen de Amster dammers geen brood kunnen krij gen vpor Zaterdag of zelfs Maandag, omdat de verwarming der ovens ge ruime tijd in beslag neemt. Intussen wordt in Amsterdam nog steeds slechts tussen de 10 en 15 procent der normale broodproductie bereikt. In soortgelijke omstandig heden verkeert bijna de gehele pro vincie Utrecht het Gooi delen van Noord-Brabant en Overijssel. Bo vendien beraden de bakkers in Zaandam cn Haarlem zich over sta king. Tot nog toe wisten vele Am sterdammers zich in Haarlem van brood te voorzien, terwijl voorts taxi's vol brood van Zaandam naar Amsterdam reden. Van besprekingen, contact of overleg tussen regering en de sta kende hakkerspatroons over de steeds dreigender wordende im passe waarvan het publiek de eerst volgende dagen in toenemende mate de narigheid zal ondervinden, is tot dusverre nog niets gebleken. Staking opgeheven De bakkerijen in Helmond en Til burg leveren vandaag weer brood ai „Dit betekèrlt niet dat wij onze gerechtvaardigde eis opgeven, wel ke aanleiding was voor de staking" deelde men van de zijde van de r.k bakkerspatroonsbond ..Sint Honore" te Tilburg mede. De Haagse hakkerspatroons beslo ten hun bedrijven niet te sluiten „wegens het ontberen van de mede- Gesellenbond adviseert: Nog steeds woedt de brand in het Reichswald. Met man cn macht graaft men brandgangen en werpt men dammen op om het voortsluipende vuur te beteugelen. „Onjuiste voorlichting" Chr. bakkerspatroons tegen het departement De Vereniging van Protestants- Christelijke Werkgevers in het Bak kersbedrijf heelt aan het departe ment ian Landbouw, Visserij en nedselvhorziening het volgende telegram verzonden: „De Vereniging van Prot. Chris- tehike Werkgevers in het Bakkers bedrijf heeft op grond van princi piële overwegingen de bakkerssta king ontraden en de verantwoorde' hjkhetd daarvoor algewezenIn een mededeling van Uw departement, door de radio uitgezonden, wordt thans gezegd, dat de omstandigheid, dat de staking met algemeen is, als een bewijs kan worden aangemerkt, dat Uw beslissing in zake de brood prijs door de nict-stakende bedrij- ven als juist wordt erkend. Zii be treurt een dergelijke voorlichting, die kennelijk oniuist is en blijkbaar aan overwegingen van nict-mate- riéle aard geen waarde toekent". Weigert te werken! Naar ons van de zjjde van de Al gemene Nederlandse Bond van ar beiders In het bakkersbedrijf, afde ling Amsterdam, wordt medege deeld. zal deze organisatie, indien tot vordering van bakkerijen wordt overgegaan, de bakkersgezellen ad viseren niet aan het werk te gaan. Zij is van mening dat zolang de ar beiders nog in dienst van de pa troons zijn, zij niet voor andere patroons, in rasu de overheid kun nen gaan werken. werking van een groot Haags bak kersbedrijf". Wel besloten zij hun Amsterdamse collega's financieel te steunen. In Bussum hebben kruideniers on danks het feit. dat de kruideniers- bond geen voorschriften hieromtrent heeft uitgevaardigd, geweigerd het inlandse meel te accepteren. De meeste kruideniers hebben wel de coupures op de distributiekantoren gehaald, doch later weer ingeleverd. Het gemeentebestuur heeft thans besloten niet langer af tc wachten, doch over tc gaan tot het verkopen van meel. Het vorderde nog geen bakkerijen doch overweegt dit ern stig. Het gemeentebestuur van Breda heeft vyf grote bakkerijen gevor derd. welke samen voorzien in on geveer vijftig procent van de be hoefte. In Delft mag de broodprijs met één cent worden verhoogd, daarom zullen daar de bakkers niet staken. Een dergelykf verhoging was reeds enige tijd geleden in N ii m e R e n toegestaan, daar bakken de bakkers dus wel. Zeven en negentig Illegalen vielen de S.D. in bandon door het verraad van Maria H. Kloinlng, een Duitse Nan origine, die door haar huwelijk Nederlandse was ge\N orden. Zes en twintig hunner werden gefusilleerd, terwijl de overigen lange tiid in Duitse gevangenissen Nertoefden. Maandag had zii zich te verant woorden voor het Amsterdamse bij zonder gerechtshof, dat tegelijkertijd de zaak behandelde tegen do musi cus Jay Mandemaker uit Amster dam. die een deel van de schuld In deze onverkwikkelijke affaire draagt. Tegen Maria K. eiste de procu reur-fiscaal een gevangenisstraf van vyftien jaar met aftrek. Uitspraak 1 September. Groenten voor Nederlan ders in Duitsland Zaterdag zijn drie grote vracht auto's met Nederlandse groenten hij Vaals de Duitse grens gepas seerd mét bestemming Aken. Maan dag volgJe een tweede zending en vandaag zullen tien ton appelen naar Aken getransporteerd wnrdpn. De groenten en het fruit zijn be stemd voor Nederlanders in het Duitse grensgebied. Nieuw Russisch veto in de Veiligheidsraad Opnieuw heeft Gromyko zijn veto uitgesproken over beslis singen van de Veiligheidsraad in de Griekse kwestie. Het waren de met negen stemmen (U.S.S.R. en Polen tegen) aanvaar de voorstellen van Australië om op Griekenland, Albanië, Joegoslavië en Bulgarije een beroep te doen om de provocerende handelingen aan de grens te doen ophouden en on derhandelingen te beginnen voor een volledige vredesregeling, en van de U.S.A., waarin de schuld voor 4e grensincidenten geweten wordt aan Bulgarije. Albanië en Joegoslavië, en aan de Balkan-commissie van de U.N.O. gevraagd wordt om een rap port over de toestand aan de Griek se grenzen. Nadat de voorzitter had medegedeeld, dat er geen aan leiding bestond voor verdere bespreking van de Griekse kwestie, verklaarde Andrei Gromyko namens de Sowiet- Unie, dat deze de subcommissie van de commissie voor on derzoek in de Balkan als niet langer bestaande beschouwde. Sir Alexander Cadogan, de afge vaardigde van Groot-Brittannië. verklaarde hiertegenover, dat de commissie in functie zou blijven tot- aat dc Raad op zijn vroegere be slissing zou zijn teruggekomen. De voorzitten sloot zich by deze zienswijze aan. De Raad verdaagde hierop d_> Griekse kwestie voor onbepaald tyd. De leden van de raad blijven or echter vrij in te allen tyde eén bij eenkomst te verzoeken. Op de Maandag gehouden bijeen komst \an de oommissie voor Euro pese economische samenN\erlving N\a- ren dp afgevaardigden Nan België, Nederland, Luxemburg, Italic. Tur kije en Ierland eenstemmig van me ning, dat er een commissie dient te worden ingesteld ter bestudering Nan het voorstel tot oprichting van een Europese tolunie, in welke com missie zoveel mogeljjk Europese landen vertegenwoordigd zouden moeten zijn. Men bepleitte het oprichten van regionale economische groepen door bepaalde landen ter versterking van de economische positie dezer landen. De gedelegeerden verklaarden al len geen instructies van hun rege ring te hebben ontvangen om zich op enigerlei wyze te verbinden. De Italiaanse afgevaardigde wenste een Europese tolunie te zien als een voorbereiding tot een volledige eco nomische unificatie van Europa, die zich ook zou moeten uitstrekken tot het geldwezen, het verkeerswe zen, de arbeidskrachten enz.. Dr. Hirschfeld. de Nederlandse afge vaardigde. wees er op. dat de valu- tacontröle op het ogenblik een der voornaamste belemmeringen voor dc internationale handel vormt. Een volledige economische Unie. zo zeide hij. zou een volledige politieke unie zowel als een gemeenschappelijk tariefstelsel moeten inhouden. De leden van de voorgestelde studie commissie. zouden volgens dr. Hirschfeld niet alleen economische deskundigen moeten ziin. doch zij zouden ook op de hoogte moeten ziin met de algemene politiek. De Eritse voorzitter der commis sie. Sir Oliver Franks, deelde mede. dat de commissie een werkcommis- sie voor Duitsland cn een werkcom- missie voor verhoging van de stroomlevering heeft ingesteld. r.:.' DOOR DE LANGDURIGE DROOGTE, die funest dreigt te worden voor land- en tuinbouw, begint men op Walcheren de voor uitgang na de onderwaterzetting weer geheel te verliezen. De hitte laat alles verdorren en veroorzaakt gescheurde gronden, die zo goed alt niet te bcwer'-en zijn. Verklaring van A. H. Gerhard „Het Vrije Volk" publiceert de volgende verklaring van het oud- Kamerlid A. H Gerhard, de enige nog in leven zijnde van de twaalf oprichters der SD AP.: Das eben ist der Fluch der bösen Tat. dass sie fortzeugend immer Böscs muss gebaren. De slechte daad is gepleegd, toen onze fractie onder leiding van mr. Van der Goes van Naters onder het juk van Romme doorging. Dat ke tende onze ministers voorgoed aan de huidige legering cn rechtvaar digde ten volle hot diepe wantrou wen van Indonesië Hoewel ik die stap reeds dadelijk diep betreurde, bleef ik in de partij ais de laatste overlevende der zogenaamde twaalf apostelen, omdat de fout niet on herstelbaar mocht worden genoemd. Helaas, Schiller's voorspelling kwam uit. toen de regering toestond aan generaal Spoor z.ijn rede te houden, die een aanfluiting was voor de be weerde instemming jpteA de resolutie der V.N Toen was het ogenblik geweest, waarop onze partij cn onze minis ters hadden kunnen tonen, dat zij in waarachtigheid in socialistische zin voor rechtvaardigheid wilden optre den. Dat is in historische zin het vonnis over ons. „Regeringsbesluit niet goedgekeurd" Andere opvatting over P .v .d. A-resolutie Enige leden van de P v. d. A on der wie Frans Goedhart, M de Kadt en S Tas. hebben een verkla ring opgesteld waarin zij van een andere mening over de congres uitspraak dan de heer K. Vor- rink blijk geven. Indien men de resolutie van 't jongste congres als weergave van de stemming in de Partij v. d. Arbeid goed wil inter preteren, aldus deze leden, dan dient men vooral met de volgende gezichtspunten rekening te houden. 1 De resolutie bevat geen goed keuring van het regeringsbesluit dat tot dc catastrophe van 20 Juli heeft geleid. 2 De resolutie spreekt zich uit voor arbitrage waar die nuttig en mogelijk is. vaaronder men moet verslaan, dat het congres verwacht dat door onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek op vele punten overeenstemming zal kun nen worden bereikt. De aangelegenheden, welke men door onderhandelingen niet beslissen kan, dienen aan arbitrage onderworpen te worden. Het congres hoeft zo doende duidelijk willen maken dat alles beter is dan oen militair con flict, zodat men in het uiterste geval ook aan arbitrage van zeer gewich tige vraagstukken de voorkeur zal geven boven een nieuwe gewapende botsing. 3. De algemene strekking van de resolutie was dat het congres uiting wilde geven aan zijn opvatting dat alles gedaan moest worden om d# gevolgen van de gewelddadige actie zo veel mogelijk te niet te doen en te voorkomen dat op deze fatale weg verder voortgegaan zou wor den. Het congres was van mening dat de Partij v. d. Arbeid daartoe hpt best zou kunnen bijdragen door haar ministers in de regering te handhaven, zodat elke wijziging in dc resolutie vermeden werd die de ministers tot aftreden zou heb ben kunnen dwingen. Een korte, felle uitslaande brand heeft gistermiddag gewoed in een stoffeerderswerkplaats in de 2e Boom dwars straat 13 in de Amster damse Jordaan. Het vuiir vond waarschijnlijk zijn oorzaak in broeiing van krijn en kapok, die worden gebruikt voor de vulling van meubelen, .en greep met grote snel heid om zich heen. De brandweer was zepr spoedig ter plaatse doch kon niet verhinderen, dat de tweede étage geheel, de derde en vierde gedeeltelijk uitbrandden. Droog en zonnig Weersverwachting van De Bilt, geldig tot Donderdagavond. Heldere nacht niet hier en daar ochtendnevel. Overdag zonnig en djoog met u-eer iets hogere temperaturenMatige wind tus sen Noord en Oost.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1