DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Raad van vakcentralen tegen bakkersstaking Om 9.03 begon „operatie heidebrand" Explosies de hele dag Brand in het Reichswald thans geisoleerd Bezorgdheid neemt nog toe in Batavia „Departement licht U onjuist in," zegt Bakkerijstichting Staking opgeheven in meeste steden Spiegel der wereld 2 tabaksbonnen geldig verklaard Eén lucifer zette Leusderheide in lichter laaie In Zeeland is het water luxe Zeeland' voorlopig niet naar de Hoek Houtvervoer wordt weer hervat Brittannië stopt grote dollar-lek Nederlandse visie: Intimidatie Dinsdagverklaring over Indonesië? Sumatra's vorsten in vrijheid Onpopulaire actie Gironummer 510330 Bank: R'damschc Bank Postbu» 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummer» 10 «L UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Donderdag 21 Augstus 1947 Nr. 726 6e jaarg. Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Terwyl de oproep van de afdeling Amsterdam van de Alg. Ned. Bond van arbeiders in het bakkersbedryf (niet werken bij vordering van bak- keryen) de indruk wekt alsof deze organisatie met de staking der bak kerspatroons zou sympathiseren heeft de Raad van Vakcentralen zich er tegen uitgesproken. Onverantwoord acht de raad het de productie van een zo belangrijk volksvoedsel stop te zetten om de overheid te dwingen terug te komen op een na uitvoerige voorbereiding genomen prijsbeslissing. Hij wjjst er op, dat in de streken, waar nog gestaakt wordt, vooral do arbeidersbevolking het slachtoffer dreigt te worden. Het doet een beroep op de arbei dersbevolking geen enkele steun te verlenen aan de stakende bakkers- patroons. Het Tweede Kamerlid dr. ir. A. H. W. Hacke (Vrijheid) zal vandaag verzoeken een interpellatie over het bakkersconflict te mogen houden. In een uitvoerige verklaring wijst de Nederlandse Bakkerij-Stichting de verantwoordelijkheid voor het uitroepen der staking af. omdat deze door de patroonsorganisaties geproclameerd is. De Stichting kan meer beschouwd worden als een be- driifs-economisch instituut van de bakkers. Zrj bestrijdt de verklaring van het departement, dat meende te kunnen concluderen, dat lang niet alle bakkers sympathiseren met de staking. Alle bakkers in het land. behalve in de grotere steden, moch ten de broodprijs verhogen en voel den daarom geen neiging tot sta ken. aldus de Bakkerijstichting. Onjuistheden Verder wijst zij op een aantal on juistheden. die het departement zou hebben gepubliceerd. Zo zou hij het accountantsonderzoek rekening zijn gehouden met de vacantie-bijslag en de, sociale lasten, terwijl (lit uit drukkelijk niet toegestaan was. Het aecountantsrapport is ge maakt over de bedrijfsuitkomsten van een groot aantal kleine bakke rijen. Deze kregen het rapport in derdaad toegezonden, maar het is hun. volgens de Stichting, niet kwa lijk te nemen dat zij een dergelijk ingewikkeld rapport niet beoordelen konden, te meer. nu er geen conclu sies over het al of niet verhogen ot verlagen van prijzen in stonden. Kleine feiten politiek kent geen komkommertijd lit jaar. Kr zijn ycen dagen zonder groot nieuws, zon- k J -^Ê der nieuwe aspee- Bk tc-n van de gtote Hfe K9| problemen waar- w m i3 mGe ('e wcre'd v&n AhmI vandaag worstelt. De Veiligheids raad heeft al drie van de proble men tegelijk onderhanden: Indone sië. Griekenland (dat men nu ver der maar met rust gaat laten om dat er geen gat in te zien is; Ame rika neemt het nu alleen voor zijn ïekening) en Egypte; verder is er nog altijd Palestina, Viét-Nam. de vredesverdragen (Oostenrijk en Ja pan), de oliebronnen van Iran, waar Rusland weer een nieuwe gooi naar doet. en een hele staal kaart meer. Maar er zijn dagen waarop men op de grote kwesties een ogenblik is uitgekeken. Da.-i is het de tijd, om het oog te scher pen. enige kleine feiten op de kor rel tc nemen. Kleine feiten vinden wij in Ber lijn. De verdeling van Duitsland herhaalt zich in dc hoofdstad, maar hier althans tracht men tot een zekere eenheid te komen. Er is een studiecommissie van de Duitse po litieke partijen aan het werk ge weest om een plan op te stellen voor de inrichting van het stadsbe stuur. Het was moeilijk, want elk der grote partijen wordt door een der bezettende mogendheden ge steund, maar men kwam een goed eind op weg. Tot op een dag, het was de tweede Augustus, Litke de vertegenwoordiger van dc door Rusland gesteunde S.E.D. (Sozia- listische Einheitspartei Deutsch- lands), zonder nadere argumenta tie en ogenschijnlijk zonder reden, uit de vergadering liep. (Volgens de „Tagesspiegel" Amerikaan se sector moet hy bij zyn aan komst aan het stadhuis tegen zyn chauffeur gezegd hebben: wacht even, ik ben over tien minuten te- rug). Algemene consternatie: het was duidelijk dat dit op bevel van het partijbestuur gebeurde, maar was dit een voorbode van een verande ring in de Russische houding in de inter-gealllcerde controle-commis sie? LJ ET bleef een klein feit, want toen ten slotte de rapporten van de studie-commissie en van de S.E.D. afzonderlek werden inge diend bleken zij nagenoeg eenslui dend te zijn. Nu was de verwonde ring algemeen, al trachtte de S.E.D.-pers enigszins verontwaar digd verschilpunten in de rapporten te vinden. Nu kan men gaan gissen naar de betekenis van deze zonderlinge 'manoeuvre. Betekent het dat de S.E.D. desnoods hetzelfde wil als de anderen, maar in elk geval zón der de anderen? Heeft de S.E.D. halverwegen haar stap berouw? Is het een misstap van ongeoefende politici in een land waar twaalf jaar lang geen normale politiek is bedreven Een proefballon van de Russen, die graag de Westelijke ge allieerden zouden zien verdwijnen uit de hoofdstad, die immers ge heel in hun zone ligt? Vele mogelijkheden maar voorlopig geen antwoord. Maar men zal goed doen Berljjn in het oog te houden de enige plaats waar wereldpolitiek wordt bedre ven op het niveau van een gemeen teraadsvergadering. AD INTERIM. Nog nooit zo vaak beledigd „Be bakkersactie is bij het pu bliek zeer onpopulair". Dat was de algemene conclusie van de bakkerspatroons te Amsterdam. In bun vergadering ze één„Ik heb nog nimmer zoveel beledigin gen moeten slikken a/s ir de af. geloper drie dagen. Wij dienen /bans ge consun vten te doen be seffen dot de bakkers ook bun ver antwoord dijk beid jegens het publiek kennen". Hij stelde dan ook voor bet merk zo spoedig mogelijk te hervatten. Een andere zeiWij moeten protesteren (rgen de bed rijf s vor dering. die in mezen een Buil se maatregel is. H i, hebben onze za ken niet voor ons plezier geslo ten. Elke dag host onveel geld Als mij onze arlie niet begonnen maren zouden onze bedrijven noodlijdend zijn ocmorden". Be voorzitter van de Christe lijke Bakker >a'ronnsbond iras van mening, dat n'rt minister Mans nl( aan de touwtjes trekt, doch prof Bron wei, de directeur, generaal van de prijsbeheer sing. De Stichting wijst er verder o.m. op. dat zelfs rekening hou dend met de subsidie van vijf cent per brood, de broodprijs ln ons land de laagste in Europa is. Het landelijk actie-comité blUkt zeer verontwaardigd over de ver klaring van de minister desnoods tot vordering van bedrijven over te paan, hetgeen zou moeten geschie den on grond van een Duitse ver ordening. Dit streven wijst, aklus het actie-comité. op het doelbewust ilriivep van „de prijzendietator en Zijn kliek". Nu in 't Noorden staking Het comité heeft in Utrecht. Bra bant en het Gooi opdracht gegeven weer aan het werk te gaan. maar in de provincies Groningen en Fries land was het niet in staat de ge moederen rustig te houden. Daar is men vooral ernstig verontwaardigd over het tewerkstellen van politieke delinquenten. In deze provincies verwacht het comité binnenkort een protest-staking. De Amsterda m s e bakkers staken nog. hedenmiddag vergade ren zij weer. Dc bakkers in W a- g e n i n g e n hebben gisteren hun bedrijven gesloten. In Alkmaar bsloot men de houding der Amster dammers als richtsnoer voor te hou den. Indien deze vandaag bpsluitcn door te staken, gooien de Alkmaar- ders morgen hun bedrijven dicht. Verder komen uit verschillende delen van het land berichten binnen dat de staking geëindigd is. Voor he'« tijdvak van 24 Augus tus t-m. 6 September geven de bon nen K 31 Tabak en K 32 Tabak der tabakskaart QA 707 recht op een rantsoen sigaretten of kerftabak. Bon K 35 tabak der gecombineer de kaart geeft gedurende bovenge noemd tijdvak recht op twee rant soenen sigaretten of kerftabak. Het komt herhaaldelijk voor. dat detaillisten in tabak de tabakskaar- ten van hun klanten in bewaring nemen. Deze detaillisten zijn van mening, dat dit geoorloofd is. Dit is evenwei niet het geval. De detail list en de klant maken zich schul dig aan verkopen resp. kopen, zon der daarbij gelijktijdig bonnen in ontvangst te nemen resp. af te ge ven. De prjjs van verpakt cn verduur zaamd roggebrood mag thans ln de daarvoor aangewezen gemeenten met één cent worden verhoogd. AMERSFOORT Donderdag. om drie minuten over negen begon vanmorgen op de Leusderheide Dij Amersfoort de „operatie-heidebrand". Jhr. H. W. Schenkenberg van Mierop, houtvester van het Staatsbosbe heer en commandant van de Provinciale Utrechtse Bosbrandweer, streek een Salcerhets Tandstickor langs een luciferdoosje en. nadat hy het nie tige vuurtje even tussen zijn handen gekoesterd had, duwde Uy het diep weg in de kurkdroge heide. grote terrein doorkruisten. De wind stond Noord-Oost. men stak de hei. de in brand in het Westen van de afgebakende driehoek Doornseweg achterste kogelvanger ingang schietbanen, 't Vuur moest dus te gen de wind optornen, waardoor het beter te controleren was. Voor alle zekerheid waren echter twee com pagnieën van het achtste regiment infanterie aanwezig, waarvan de manschappen met vuurzwepen en schoppen gereed stonden om in te grijpen, waar dit nodig was. Er was ook een afdeling v cl Mijncn-Oprui- ming<>];enst. want omdat er op de Leusderheide nog veel ontplofbaar materiaal verscholen ligt is deze „brand" gesticht. Nog niet zo heel lang geleden werden er drie mili tairen gewond, toen er munitie ex plodeerde. Eigen risico Trouwens, de burgers voor het grootste deel journalisten en fotografen moesten, voordat zij op de heide werden toegelaten, pen verklaring ondertekenen, dat zij volkomen op eigen risico aanwezig waren. Zelfs de Doornseweg was voor het verkeer afgesloten, omdat de mogelijkheid bestond, dat er nog Duitse bommen op de heide lagen. De Duitsers gebruikte de Leusder heide namelijk als dump voor hun luchtmacht, wanneer deze van vluchten terugkeerde en de vlieg tuigen de hommen niet kwijt kon den. Tien minuten nadat de brand was begonnen hoorden wij de eerste knal van ontploffende munitie. Het was <>?n geweerpatroon, die explo deerde zonder ongelukken te ver oorzaken. Dit geknal duurde met regelmatige tussenpozen de hele dag voort. Na een half uur word ile helde ook op andere punten aan gestoken. Strook voor strook ver brandde. Men ging zeer systema tisch te werk. Het liet zich. toen wij de heide verlieten, niet aanzien dat er ongelukken zouden geschie den. Het ligt in de bedoeling van de Mijnen Opruimingsdienst het ver brande terrein terdege na te gaan op in dc grond geborgen munitie en andere explosieven. De burgemees ter van Amersfoort, dc heer Molen, dijk, bevond zich onder de aanwezi gen. Filmcamera's begonnen te rate len, fototoestellen klikten, militai ren en burgers gingen plat op dc grond liggen om eventueel rond springende scherven tc ontgaan en daar lekte een klein vlammetje om hoog uit het bruin-groene hei-tapijt. Dc wind greep er in en kleine vuur- tongetjes wervelden achter de ijle blauwe rook. die zij veroorzaakten, alsof het een spelletje was. Maar een heidebrand is geen spel letje. Zelfs een heidebrand met „voorbedachten rade" is er geen Dat bleek vanmorgen ook.. Want het nietige kleine vlammetje* was in een oogwenk een zee van vuur ge worden. die in al zijn woeste on stuimigheid steeds groter werd, steeds meer stinkende smook ver spreidde en steeds meer zwart ge blakerde aarde achterliet. De Nederlandse Heide Maatschap pij. die de zorg voor het eigenlijke afbranden op zich had genomen I had het werk goed voorbereid Overal waren brandgelden gegra ven. die het ruim honderd hectare Met een tanl.iv.ia.en langs de huizen De watervoorziening in Zeeland wordt door de langdurige droogte ernstig bedreigd. De Walchcrse boeren kunnen voor een deel wel water krijgen mot Nortonpompen en aanvoer, doch zitten met het probleem dit water naar de weiden te krijgen. De eigen putten zijn door de inundatie onbruikbaar ge worden. In Koudekerke wordt door een ingezetene met een tankwagen water uit Vlissingen gehaald en aan de dorpsgenoten verkocht. Ook de woningen aan de Vlissingse boulevards kwamen zonder water. Dit vond zyn oorzaak in de geringe aanvoer uit Goer, terwijl ook de eigen winplaats in Biggckcrke door de droogte weinig meer ople vert. Om in de ergste nood tc voor zien is het waterleidingbedrijf er reeds toe overgegaan, om in de hoogste delen van Vlissingen. w.o. de boulevards, met een tankwagen water langs de huizen te distri bueren. In de lagere gedeelten van dc stad hebben de bewoners op de benedenverdieping nog water. In Goes en de dorpskommen in Zuid-Bevcland is de druk op het water gering en krijgt men op de bovenverdiepingen niet steeds wa ter uit de kranen. Zuid-Beveland kent nog het instituut van de offi ciële waterverkopers. Dezen wor den thans door de boeren bestormd om water voor het vee. Op Noord-Bevcland wordt van gemeentewege overal op het eiland water gedistribueerd. Dit water wordt geleverd door de waterlei dingmaatschappij Zuid-Beveland en wordt aan het veer te Wolphaarts- dijk met vrachtauto's afgehaald. Het transport brengt nog al wat kosten met zich mee, zodat de prijs voor twee emmers water gesteld moest worden op een kwartje. De waterleidingmaatschappij Tho- len Is overbelast; de druk op het water is ook daar gering. STAATSLOTERIJ 501ste Staatsloterij, 5e klasse, 8e trekking, f 1000.— 8407 f 400.— 9337. 13867, 16663, 19397 f 200.— 2104, 6098. 10328, 20301 f 100.— 4296. 6718, 9427, 9407, 10715. 11629. 18126. 2009, 21329, 21604. Op grond van do bestaande ver houding tussen de Staat en de Stoomvaart Mij „Zeeland" behoeft deze maatschappij de goedkeuring van de regering, alvorens zii uitvoe ring kan geven aan enig mogelijk bij de directie dezer maatschappij bestaand voornemen om de voorlo pige dienst van Hoek van Holland naar Harwich tot een definitieve tc maken. Een zodanige goedkeuring is aan de regering nog niet ge vraagd en uiteraard ook niet ver leend. Niet slechts in Vlissingen. doch ook in brode kringen van de gehele provincie Zeeland wordt behoud van de „Zccland"-lrjn voor Vlissingen van groot belang geacht. De te Vlissingen door de oorlog aange richte verwoestingen zijn weer in zover hersteld, dat spoedig opnieuw de technische mogelijkheid zal be staan om aan de schepen der Stoomvaartmij. „Zeeland" te Vlis singen ligplaats te geven en gele genheid te bieden voor het in- en ontschepen van passagiers. Op de vraag of dc minister nog steeds op het standpunt staat, dat bij het nemen van een beslissing zeer zeker niet alleen economische argumenten zullen tellen, maar dat ook andere overwegingen gewicht in de schaal zullen leggen, ant woordde deze bevestigend. RPF doet mee aan de verkiezingen Het Bestuur van de „Rassem- blement du Pcuple Francais' van generaal Charles de Gaulle heeft medegedeeld, dat liet candidntcniijstf n zal indienen voor de in October te houden gemeenteraadsverkiezingen. Woensdag is er een Gaullistische groep binnen het Franse parlement gevormd, waardoor dc campagne \an Dc Gaulle, om opnieuw aan de macht te komen als de leider van een flinke anti-communistische meerderheid in het land, in een nieuw stadium is gekomen. Vijf en vijftig afgevaardigden, behorend tot de centrum- cn rechtse partijen, hebocr zich aangesloten bij een „inter-part;icn-grocp van actie" die zich voorneemt dc principes, die zij essentieel acht voor werkelijke de mocratie cn het verzekeren van een snel herstel in Frankrijk, te bevor deren. Dc nieuwe „actie-groep" noemt zich niet openlijk Gaullistisch, maar haar program cn leiders laten geen twijfel bestaan over haar werkelijke aard cn betekenis. Dc M.R.P., waarvan naar verluidt twintig leden zich bij dc nieuwe groep hebben aangesloten, is in het bijzonder in moeilijkheden gebracht door het vooruitzicht van een even tuele splitsing in Gaullistische en andere leden. Le helicoptère Sikorskj S 51 heeft zijn eerste 'proefvluchten gemaakt- Hier ziet men bet vliegtuig, bestuurd door H. Bulten, een van de twee piloten die in Amerika net de helicoptère leerden vliegen. De geweldige brand ln het Reichs wald is men nagenoeg meester. Men heeft de brandooncrvlakte weten te beperken door het opwerpen van dammen, die bewaakt worden door de brandweren van omliggende Duitse steden. Ongeveer 600 brand weerlieden zijn naar het terrein van de brand geroepen en ln samenwer king met het personeel van de Ne derlandse houtfirma's bestriiden zij het vuur. Het hout dat voor vervoer gereed lag, is geheel door de vlammen ver teerd. Over grote afstanden ziet men niets anders meer dan kale vlakten van zwart geblakerde heide grond en resten van zwart ver brande stammen. Bij ons bezoek aan het terrein van de brand, gister middag, waren ploegen bezig de stompen en boomstronken, die nog in de zwart geblakerde aarde zitten, te doen springen met munitieladin gen. In de late avond van Dinsdag werd nog groot alarm geslagen voor een bosbrand, die in Asperden uit brak. Het vuur greep snel om zich heen in een dennenbos van hoge stammen. Groot gevaar ontstond voor enkele dichtbijstaande wonin gen. doch men wist deze tenslotte voor brand te behoeden. Weer duikt het woord sabo tage op. Zelfs Duitse ambtena ren hebben het op de lippen. Zij geven toe dat de oorzaak van deze nieuwe brand aan kwaad willigheid moet worden toege schreven. Op Nederlands gebied Gistermiddag sloeg het vuur over naar de akkerlanden op Nederlands gebied, die langs de bosrand uit veengrond bestaan. De korenvelden heeft, men echter gemaaid en bij tijds ontruimd, zodat de vlammen slechts aan de stoppels lekten en niet veel schade konden uitrichten. Hier en daar laait het vuur nu in de avond nog op. De witte rook duidt op brede verbrande plekken, maar ook enkele donkere rookzuilen die zich ter hoogte van Frasselt vlak bij de Plasmolense bossen ont wikkelen. geven aan dat de brand weer nieuw voedsel heeft gekregen. De dag-cn-nacht-bewaking zal ech ter deze nieuwe branden intijds we ten te blussen. De toestand in het Reichswald Is thans zover verbeterd, dat het hout- vervoer naar Nederland kan w orden voortgezet. Volgeladen vrachtauto's passeren nu weer de doorlaatposten aan de grens. Hugh Dalton, dc Britse minister van financiën, heeft gisteravond ln een met grote haast opgestelde ra diorede bekendgemaakt, dat met Ingang van middernacht vele rege lingen inzake de oniwisselbaarheld van sterlingsaldl in dollartegoeden tijdelijk zullen worden opgeheven. Canadese sterlingsaldi mogen alleen worden aangewend In Canada of in het sterlinggebied. Later zouden volledige gegevens bekend gemaakt worden. Dit besluit is genomen na onder handelingen in Washington met de Amerikaanse regering, zei Dalton. Ons besluit zal ongetwijfeld een sto rende invloed hebben op de handel. Wij betreuren dit, doch het is on- vermiidelijk. (Daltons aankondiging houdt de opheffing in van art. 7 der voor waarden van de dollarlcning. waar bij Groot-Brittannië zich verplichtte sterling-tcgoeden van derden in dol lars om te zetten. Dit was het grote lek dat dc oorzaak is geweest van het snelle verbruik van de dollar lening. Deze voorwaarden uitge schakeld te krijgen, was een van de eerste opdrachten van de Britse delegatie bii de besprekingen in Washington). Bevolking van bezette gebieden steeds minder geneigd tot samenwerken De telegrammen die uit Batavia bfj dc Nederlandse regering binnen kwamen geven blyk van een toenemende zorg voor de toestand In Indone sië. De bevolking van de bezette gebieden biykt steeds minder geneigd te zyn met de Nederlanders samen te werken. Zelfs in Oost-Indoneslë en West-Borneo neemt men een kentering in de stemming waar, die ver klaard kan worden doordat dc Republiek bfj dc behandeling ln de \cllfgl hcidsraad aanmerkelijk aan prestige heeft gewonnen en de eigen regerin gen, door de weigering van de Raad lien too te laten aan prestige hebben ingeboet. voor bestuursaangelegenheden voor Midden-Java. Volgens het laatste Republikeins# legercommuniqué hebben de Neder landse troepen na hevige gevechten vier plaatsen in 't Sockaboemische bezet. De gevechten in en om Ga- roet ten Zuid-Oosten van Bandoeng duren voort. De Nederlanders zyn Bajongbong, 10 kilometer ten Zui den van Garoct, binnengetrokken en rukken verder naar het Zuiden op, aldus het Republikeinse commu niqué. Te Pamekasan, de hoofdstad van Madoera, hebben de Republikei nen sterke tegenstand geboden, waardoor de Nederlanders zwart verliezen zouden hebben geleden. Rapporten van het Nederlands- Indische gouvernement wytcn dc moeilijkheden op Java aan hot feit dat de bevolking van dag tot dag meer vatbaar wordt voor Republi keinse Intimidatie. De Republiek maakte in de bezette gebieden pro paganda met de volgende motieven: 1. De Nederlanders zijn de politie ke actie begonnen uit financiële en economische noodzaak. Nederland staat financieel voor een ineenstor ting en zal zich niet lang meer in Indonesië kunnen handhaven. De Republiek zal dus binnenkort terug keren. 2. De Veiligheidsraad Is op onze hand. 3. De Nederlanders zullen zich in Ieder geval op 1 Januari 1949 definitief uit de Republiek terug trekken. 4. De bevolking van geheel Indo nesië steunt de Republiek. Deze motieven schijnen, blijkens de offi ciële rapporten, grote Indruk tc maken op de bevolking. De Republikeinse leiders zijn gisteren begonnen alle nodige voorbereidingen te treffen ln verband met de mogelijkheid, dat de Nederlanders de „vijan delijkheden" ln volle omvang hervatten, wat daar spoedig verwacht wordt. Het Republikeinse kabinet heeft Dinsdagavond de voorbereidingen voortgezet tot overbrenging van (le zetel der centrale regering naar Su matra door de benoeming van vice- president Mohammed Hatta tot viee-oDperbevelhebber van de Indo nesische legers. Hatta zou op ciez.e wijze automatisch formeel leider worden van de regering, zowel als van de gewapende macht, indien ir Soekamo zijn functie als president en opperbevelhebber niet zou kun nen uitoefenen. 4 Sjahrir in Washington SJahrir heeft gisteren In gezel schap van Hadji Agoes Sallm een ontmoeting gehad met .Tames K. Penfleld, directeur van de afdeling voor liet Verre Oosten van het mi nisterie van buitenlandse zaken te Washington. Naar verluidt zou de ontmoeting op verzoek van Sjahrir hebben plaats gehad. Het Franse persbureau A.F.P. meldt nader, dat dc beide Indonesi sche diplomaten na afloop van het onderhoud hebben verklaard,, dat dc Republiek nog steeds arbitrage wenst in het geschil met Neder land. Zij weigerden echter aan te geven, welke arbitragefofmiiie do Republiek zou aanvaarden. Naar hun modedeling heeft het onder houd met Penfiold zich beperkt tot het uitwisselen van zienswijzen. Bij besluit van de luit.-gouver neur-generaal is dr. P. H. Angenent benoemd tot regeringscommissaris In dp hedenmorgen gehouden ver gadering der Tweede Kamer heeft de voorzitter medegedeeld, dat de regering voornemens Is In verband met de ontwikkeling van de toe stand ten aanzien van Indonesië op korte termijn aan de Kamer inlich tingen te verstrekken. Het Is niet onwaarschijnlijk, dat dit a.s. Dins dag z.al kunnen geschieden. Vice-president drs. Mohammed Hatta. die alle bevoegdheden van de centrale regering op Sumatra uitoe fent, heeft gelast, dat alle vorsten, die als gevolg van de sociale revo lutie in Oost-Sumatra ln Maart 1947 thans nog door het volk gevangen worden gehouden, ten spoedigste moeten worden vrijgelaten. De bedoeling is hun de gelegenheid le geven staatsburger van de Republiek te worden. Het besluit werd door de centrale regering op Java genomen, nadat zij het rapport had ontvangen van de staatsminis ter Hamengkoe Bocwono IX, na diens terugkeer uit Sumatra. De vice-president heeft slechts hel be sluit ten uitvoer gebracht. In de overwegingen verklaarde de rege ring. dat ze van mening is, dat de sociale revolutie gericht was tegen het feodale stelsel, dat niet meer door het volk erkend wordt, echter niet tegen de personen zelf. Het feodale stelsel, aldus de verklaring van de regering, mag door het volk opgeheven zijn, doch de ex-feodale personen moeten de gelegenheid krijgen om als gewoon staatsburger te leven, mits zij op goede voet wil len staan met de Republikeinse re gering en beloven geen stappen te zullen doen, die voor de Republiek nadelig zijn. Ministerraad bijeen De ministerraad is in verband met de Indonesische kwestie gis teren om 12 uur in buitengewone zitting bijeengekomen. Cr werd gesproken over de jong ste vergadering van de Veiligheids raad en de instructies die eventueel aan mr. Van Klcffens zullen gege ven worden. T N de provincie Utrecht zyn ts elfder ure de bakkers ten halve gekeerd, na ten hele te heb ben gedwaald. Wat destijds dc sta kende havenarbeiders werd ver weten, toen tengevolge van hun stakingen, de voedselschepcn niet konden worden gelost, treft in ge* lijke mate deze middenstanders. Misschien is 't beter om deze ac tie niet als een staking in de ge- Ijkte zin van het woord te beschou wen, maar te spreken van „slui ting'. Of deze wettig of onwettig is kan in 't midden worden gelaten. Er is echter nog wat anders dan gecodificeerd recht, nl. het fat soen. Wanneer er aan een beroep of be drijf twee zijden zijn, een economi sche (commerciële) en een so ciale (zedelijke), dan is da laatste altijd Je belangrijkste cn de enige waardoor het reden en recht van bestaan heeft. Eerder hebben \vy een manend woord gesproken, thans nog dit als vcrwyt en waar schuwing. 7 OTT iedere groep in deze tijd waarin het vrye spel der con currentie nu eenmaal niet lean wor gden getolereerd bedacht op heil en voordeel, het recht in eigen hand nemen, zoals ditmaal de bakkers patroons hebben gedaan, dan war© de weg naar bandeloosheid ge opend. Deze manifestatie behoort tot de meest willekeurige, wel ke nog ooit hebben plaats gëhad. Zij vormt voor andere midden- .standscategorieën een onzalig pre- dent, tenzij de Overheid er ln £ou slagen ieder karakter van prece dent er aan tc ontnemen. De middenstand, in stede van met een dergelijke actie haar be lang te dienen, speelt er mee, om dat dusdoende directe vitale belan gen van het volk met voeten wor den getreden. Door dergelijke acties zet do middenstand zijn tot dusver erken de betekenis als onmisbare schakel in het productie- en distributie proces op het spel. In de huidige economische keten kunnen derge lijke zwakke schakels niet worden getolereerd en zy zouden of gerepa reerd, dan wel geëlimineerd Kunnen worden. Deze maatschappij verkeert nog steeds in een staat van wording? dit groeiproces gaat gepaard met pynlijke schokken en de richting der ontwikkeling valt nog door nie mand te voorspellen. Deze bakkers- patroonsactie, slaagde zij, zou iede-, re poging tot leiding van het eco nomische leven onmogelijk maken en economische anarchie met alle gevolgen daarvan in de hand wer-' ken. De bakkers hadden dienen te beJ grijpen dat zij bakkers waren van het dagelijks brood, dat ook al Is er een geschil met een minister het volk niet onthouden mag worden. Het volk, de vaders en moeders, zy betreuren deze actie en keuren haar af. Dat kan de bak kers, noch de kruideniers die zich solidair verklaarden, ten goede ko-, men het dupeert de ganse mid denstand dat i3 óók te betreu renC. T« Egypte van de agenda? De Braziliaanse afgevaardigde in de Veiligheidsraad, Carlos Munir, heeft gisteravond voorgesteld dat de raad ccn hervatting van d© rechtstreekse onderhandelingen tus sen Grpot-Brittannië en Egypte zou aanbevelen. Wanneer het onmoge lijk zou blijken door rechtstreeks© onderhandelingen tot ccn regeling tc komen, zouden beide partijen, volgens het Braziliaanse voorstel, andere mogelijkheden van onder* handeling moeten zoeken. Gromyko noemde het Brits- Egyptische verdrag „althans op do wezenlijke punten" in tegenspraak met het Handvest der Verenigd© Naties. Hij voegde er aan toe, dat dc Soedan esc kwestie niet duidelijk is cn dat de Veiligheidsraad geen beslissing kan nemen, voor dc wens van de Soedanese bevolking bekend is. China, Frankrijk. België en de U.S.A. waren voor directe onder handelingen tussen Egypte en Groot-Brittannic. zoals in dc Bra ziliaanse nota werd voorgesteld. Overdag flinke wind Weersverwachting van De Bilt, geldig tof Vrijdagavond. In het Noorden van het land zonnig, in het Zuiden van het land meer bewolking, doch vrij wel overal droog weer. Matige, overdag krachtige, - id ui Oos telijke richtingen, leis lagere temperatuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1