DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Malino-staten opnieuw niet tot Raad toegelaten dz:TrT/ Mr. Van Kleffens: Veiligheidsraad op een gevaarlijke weg Vuur in liet Reichswald vond nieuw voedsel Chinees-Australische resolutie stelt consulair rapport voor Reeds contact met de consuls Ned. verliezen in Indonesië Zij wilde haar man vergiftigen Dennebossen in lichter laaie Parade van de week Gironummer 510330 Bank; R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 23 Augustus 1947 Nr. 728 6e jaarg. Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DB BOORDER Opnieuw heeft de Veiligheidsraad besloten Oost-Indonesië en West-Borneo niet tot de besprei ingen toe te laten. Het voorstel, voor de tweede maal door België ter tafel gebracht, kreeg slechts vier stemmen; de zeven andere leden onthielden zich. China en Australië hebben thans een gecombineerde resolutie voorgesteld om een rapport te doen uitbrengen door de consuls te Batavia van de landen, die lid zijn van de Veiligheidsraad. Deze resolutie is ongeveer verenigbaar met het Nederlandse standpunt. (Mr Van Kleffens heeft bekend gemaakt, dat de Nederlandse regering reeds, buiten de Raad om, stappen heeft ondernomen om een dergelijk rapport te doen opstellen). Een nieuw Australisch voorstel voor arbitrage wil een commissie van drie leden, waarvan één door Nederland, één door de Re publiek en één door de Raad wordt benoemd. Mr Van Kleffens hield gister middag een grote rede, waarin hij opnieuw de bevoegdheid van dc Veiligheidsraad in deze be streed. Er is geen enkele nood zaak voor de Raad om hande lend op te treden. Wij hebben reeds een internationaal onder zoek voorgesteld, zodat de Raad voldoende inlichtingen kan ont vangen. Mr Van Kleffens deel de mede, dat de Nederlandse regering reeds in contact is ge treden met de consuls in Ba tavia. De voorzitter, F a r i s al C li o e r i stelde vast dat de Repu bliek volgens de overeenkomst van Linggadjati verantwoordelijk is voor orde en rust in haar gebie den. Daaraan ontleent dc Raad zijn bevoegdheid. Hierop stond Parodi (Frank rijk op met de vraag of Faris als Syriër of als voorzitter had ge sproken. „Ik doelde slechts op de bevoegdheid de besprekingen voort te zetten", antwoordde de voorzit ter. Nisot (België) stelde daarna vooi-, de vertegenwoordigers van Oost-Indonesië en West-Borneo toe te laten. Gromyko wees er op, dat de Raad het toelaten van deze beide staten reeds had afgewezen, „het is niet nodig hierop terug te komen". De vertegenwoordiger van India verzette zich heftig tegen het toe laten van Oost-Indonesië en West- Borneo. Hij lanceerde een aanval op de Nederlanders, die hij er van beschuldigde een koloniale oorlog te voeren en de Indonesiërs reeds eeuwen lang te hebben uitgebuit. Hij vroeg een onpartijdig onderzoek door oen commissie van de Veilig heidsraad. De vertegenwoordiger van Co lumbia verklaarde, dat de argu menten van mr. Van Kleffens voor zijn delegatie „niet erg overtui gend" waren geweest. Nieuwe voorstellen In de avondzitting werd na voortgezet debat het Belgische voorstel tot toelating van Oost-Indonesië en West-Borneo verworpen. België, Frankrijk, Groot-Brittannië en de U.S.A. stemden voor, de overigen ont hielden zich. Herschel Johnson (U.S.A.) diende een resolutie in waarbij de Veiligheidsraad zyn goede diensten tot een vreedzame oplossing aan Nederland en de Republiek aan biedt. China en Australië stelden een gecombineerde resolutie voor, waarin wordt aanbevolen, dat con sulaire vertegenwoordigers van de mogendheden, die lid zijn van de Veiligheidsraad, een gezamenlijk rapport over de situatie uitbren gen, ter voorlichting van de Vei ligheidsraad. Australië diende tevens een eigen resolutie in, volgens welke een ar bitrage-commissie zou worden in gesteld, bestaande uit drie leden: „Besluit niet te snel," adviseert dr. Baruch De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, dr. H. Baruch heeft gisteren een bezoek gebracht aan de minister van Buitenlandse Za ken. mr. C. G. W. H. baron van Boetzelaer van Oosterhout. Hij heeft het Amerikaanse standpunt inzake de Indonesische kwestie uit eengezet. Naar de correspondent van Aneta-New York te Den Haag verneemt zou de Amerikaanse am bassadeur Nederland hebben gead viseerd „niet te haastig te besluiten tot het hervatten van de politiële maatregelen in Indonesië". Min. Neher in Batavia gearriveerd Het vliegtuig „Paramaribo" met minister Neher aan boord is gister avond te Batavia geland. Tussen Singapore en Batavia verklaarde minister Neher aan een correspon dent van Aneta, dat hij zeer waar schijnlijk een maand in Indonesië zal blijven. In het bijzonder zal hij trachten vast te stellen hoeveel buitenlands kapitaal nodig zal zijn voor de wederopbouw. Als zeer belangrijk nevendoel van zijn reis ziet de minister het verstevigen van de betrekkingen tussen de Ne derlandse en de Nederlands-Indi sche regering. Zijn bezoek zal niet tot Java beperkt blijven. één gekozen door Nederland, één door de Republiek en één door de Veiligheidsraad. De Raad ging daarna over tot de bespreking van de nieuwe Austra lische resolutie. Gedelegeerde ont kende de bewering van mr. Van Kleffens, als zou de Veiligheids raad de dupe zijn van de Republiek, en noemde zijn uitingen op dit punt betreurenswaardig. Hij verklaarde verder, dat het Chinese amende ment geen rekening hield met het dringende karakter van de aange legenheid. Hodgson stelde tenslotte voor af zonderlijk te stemmen over drie voorstellen: 1) De Australisch-Chinese reso lutie. voorstellend een gemengde commissie van de Veiligheidsraad om de situatie te onderzoeken. 2) De Poolse resolutie tot In stelling van een arbitrage-commis sie. 3) De Amerikaanse resolutie, die voorstelt dat de Veiligheidsraad het aanbod van goede diensten, dat Amerika heeft ingetrokken, zal overnemen. Gromyko in verzet Gromyko keerde zich onmid dellijk tegen de Amerikaanse resolutie, aangezien deze een voorbijgaan van de Veiligheids raad en de U.N.O. zou beteke nen. Hij leverde critiek op het Australisch-Chinese voorstel en zei, dat de Veiligheidsraad niet kon vertrouwen op menin gen en acties van drie of v\jf consuls. De Britse, Franse en Amerikaan se positie tegenover Indonesië is ten voordele van Nederland, «aldus Gromyko. „In wezen betekent de gemeenschappelijke Australisch- Chinese resolutie, dat de Veilig heidsraad zich vrijwillig terug trekt en een voorstel aanvaardt, dat gedicteerd is door de Neder landse afgevaardigde een voor stel dus, naar voren gebracht door de schuldige partij in dit geschil. Herschell Johnson, heeft ver klaard. dat de Verenigde Staten zich zouden onthouden van enige beslissing die zou impliceren, da: de Veiligheidsraad ter zake bevoegd heid bezit. Hij zou echter het voor- In dc vergadering van Maandag zal dc Veiligheidsraad moeten beslissen over drie voorstellen ter oplossing van dc Indonesische impasse. Het zijn dc volgende: CHINA-AUSTRALIË Dc Veiligheidsraad stelt met voldoe ning vast. lo. dat door beide partijen stappen zijn ondernomen tot uitvoering van de resolutie van 1 Augustus 1947: 2o. dat door de Nederlandse regering op 11 Augustus een verklaring is uitgege ven. die bevestiging geeft van haar voornemen om de souvcrcinc democra tische Verenigde Staten van Indonesië te vormen in overeenstemming met het accoord van Linggadjati. De Veilig heidsraad stelt voorts vast. dat de Ne derlandse regering voornemens is de consuls te Batavia onmiddellijk te ver zoeken een gezamenlijk rapport uit te brengen over dc huidige toestand in In donesië en dat dc Republikeinse rege ring dc veiligheidsraad verzocht heeft een commissie van waarnemers samen te stellen. Dc Raad verzoekt, dat de regeringen, die zitting hebben in de Vei ligheidsraad cn waarvan consulaire ver tegenwoordigers te Batavia zijn gesta- tionneerd. dezen instrueren om geza menlijk rapporten over de situatie in Indonesië na het uitgeven van de order tot dc wapenstilstand op te stellen, die zullen dienen tot voorlichting en leidraad van de veiligheidsraad. De Veiligheidsraad besluit de zaak verder in overweging tc nemen, wanneer de situatie dit zou vereisen. AUSTRALIË: Aangezien de Veilig heidsraad op 1 Augustus 1947 een be roep gedaan heeft op Nederland en dc Republiek Indonesia om hun geschil door arbitrage of andere vreedzame middelen op te lossen en dc Veiligheids raad van de voortgang der pogingen tot oplossing op de hoogte te houden en aangezien het wenselijk is, dat zo spoe dig mogelijk onderhandelingen beginnen met het doel te komen tot een recht vaardige en blijvende oplossing, ver zoekt de Veiligheidsraad de regeringen van Nederland en de Republiek Indo nesia om al hun geschilpunten tc onder werpen aan arbitrage door een commis sie. bestaande uit één lid, gekozen door de Republikeinse regering, één door de Nederlandse regering en êcn door de Veiligheidsraad. VERENIGDE STATEN: De Veilig heidsraad besluit haar goede diensten aan tc bicden om beide partijen behulp zaam te zijn bij het zoeken naar een oplossing van haar geschil. De Raad verklaart zich bereid, indien de partijen zulks verzoeken een oplossing te ver gemakkelijken door een commissie uit de Veiligheidsraad, bestaande uit drie leden, waarvan elke partij een lid aan wijst. terwijl het derde lid wordt aan gewezen docr de twee aldus gekozen leden. stel ondersteunen om de competen tie-kwestie te verwijzen naar het internationaal gerechtshof. De zitting van de Veiligheidsraad werd verdaagd tot Maandag, twin tig uur Nederlandse tijd. Als enige spreker staat nog Sjahrir op de agenda. Na zfjn réde verwacht men, dat er over de Chinees-Australische, Australische en Amerikaanse reso luties zal worden gestemd. De regering maakt tot haar leed wezen bekend, dat in de afgelopen week de navolgende verhezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Marine: Sgt vlieger G. H. Verberne uit 's-Gravenhage; mar. 3de kl. H. Hccker uit Maastricht: sgt mar. J. Ottevanger uit Amsterdam. Mar. lste kl. v.w.: G. J. Mcnsink uit Tu- bergen: mar. 1ste kl. G. M. van de Kuit uit Ede (Gld Koninklijke Landmacht: Sold, lste kl. A. W. Mouwen uit Oudenbosch: serg. B. Bletterman uit 's-Gravenhage: sold L. Bijl uit Amsterdam; korp. J. W. de Ruyter uit Bergen op Zoom: korp. G. de Jong uit Cheshire (Engeland); sold J. C. Roos uit Eindhoven; sold. A. van der Schans uit Sprang-Capelle; sold. T. J. Bonius uit gem. Acht- karspelen; huzaar Z. V. van Laar. uit Rotterdam: sold. J. H J. Loef- fen uit gem. Nistelrode; sold, lste kl. J Snijders uit Poortvliet; sold. A. Hazen uit Pijnacker; sold. J. M. Leermakers uil Amsterdam; sold. C. J. Maas uit Udenhout; sold. G. Meyer uit 's-Gravenhage; korp M. P. Verdegaal uit Noordwijkerhout; korp. Th. L. G. Vervuurt uit Oost rum; serg. D. J Hettcma uit Hen gelo (O.); sold. P. Verberne uit Am sterdam. .en hoorde tien jaar tegen zich eisen Tien laar nevanqenisslral heelt de officier van justitie van de Zwols2 arrondissements rechtbank geëist tegen een vrouw, die haar echtgenoot door middel van vergif van het leven trachtte te beroven. Hij achtte bewezen, dat zij kalm en met overleg te werk was ge gaan. In het begin van dit laar begon zij „Roilent" in de koffie en thee van haai man te doen. Na enige hid hield Zn er mee op. doch in April herhaalde zij haar pogingen lot moord, tot haar man argwaan kreeg en zijn vrouw in de keuken hij het inschenken van de koffie .gadesloeg. In de keukenkast ont dekte hij een mosterdpot je mei een merkwaardige substantie. Hij bracht deze naar een scheikundige die vaststelde, dat de ^ubstar.tie vele fosfor bevatte cn dus vergif tig was. De politie werd gewaar schuwd en de zaak kwam aan hei rollen. De verdachte noemde als mo tief voor haar moordpogingen, dat haar man haar geen goerl leven gaf en dat zij wilde scheiden. De gedachte om haar man door middel van „Rodent" om het leven te brengen, was haar ingegeven door haar zuster. Dit bekende ver dachte. Deze zuster woonde eerst in Wierden en verhuisde later, na het overlijden van haar echtge noot. naar Zwolle. Dit overlijden was ook aan vergiftiging door „Rodent" te wijten. Uitspraak op 4 September. In een lang betoog heeft Mr Van Kleffens opnieuw het Nederlandse standpunt uiteengezet, dat de Veiligheidsraad geen bevoegdheid heeft, in de Indonesische kwestie op te treden. Hij wees erop, dat het ingrijpen van de Raad reeds tot chaotische toestanden heeft geleid, die de Nederlandse troepen meer verliezen dreigen toe te brengen dan de politiële actie zelf en gaf verder als zijn opvatting te kennen, dat de Raad ten on rechte de Republiek au serieux neemt. Wanneer de Australische resolu tie, zoals de*"> hier voor ons ligt, in welke variatie dan ook, het ove rigens gematigde Chinese amende ment incluis, in stemming wordt gebracht, mijnheer de voorzitter, dan verklaart elk lid van deze Raad dat een bevestigende stem uit brengt, hierbij impliciet, dat deze aangelegenheid onder de jurisdictie der Veiligheidsraad valt, aldus mr. Van Kleffens. Gij kunt dit niet ont kennen. Met andere woorden: nie mand kan zijn stem geven aan de Australische resolutie, die naar eer en geweten er niet van overtuigd is, dat de Veiligheidsraad op basis van het formele reglement te dezer zake bevoegdheid bezit. Heden zal een zeer belangrijk precedent ge schapen worden, een precedent, dat voor de toekomst zal gelden en van groot belang zal zijn voor alle con. flicten, welke zullen ontstaan, wan neer in enig land een groep, die er aanspraak op maakt, een regering te zijn, zich stelt tegenover het sou- vereine of opperste gezag. „Alles wat gjj kunt doen en het spijt mij het te moeten zeggen alles wat gij gedaan hebt, is een in de kaart spelen van extre misten. Zoals de Luit.-G.G. op 20 Augustus j.l. voor Radio-Batavia verklaarde, hebben wij onze politie1 le actie stopgezet om opnieuw een bewijs te leveren van onze bereid heid om te pogen iedere methode om het gebruik van geweld zo veel mogelijk te beperken en aan de Re publikeinse regering nogmaals de gelegenheid te geven haar aggres- sieve houding te herzien. Een paradox Maar de republiek interpreteerde deze bereidwilligheid als een toege ven van een militaire nederlaag. Nooit tevoren hebben Republikeinse troepen en benden zo veel gemoord MR. VAN KLEFFENS als sedert uw uitnodiging de vijan delijkheden te staken. Het is een vreemde, verschrik kelijke paradox, dat uw uitno diging tot het staken der vijan delijkheden een gevolg heeft gehad, diametraal tegengesteld aan uw humane bedoelingen. Het aantal van onze verliezen se dert het staken der vijandelijkheden benadert bijna dat van onze verlie zen gedurende de veertien dagen van onze politiële actie indien het dit aantal al niet heeft over schreden. Maar oneindig veel groter is het aantal verliezen onder de Chinezen en de overige burgerlijke bevolkingsgroepen. Moet gyj nu nog iets toevoegen aan dit gevaarlijke besluit? Meent de Veiligheidsraad dan werkelijk, dat dit zijn prestige zal verhogen? Indien gij ons zoudt willen toe staan vrede en recht te herstellen, dan zult gij een gemeenschap zien ontstaan, die streeft naar inwendi ge vrede en rechtvaardigheid en te rugkeert naar de arbeid voor zich zelf en de gehele wereld. Dit is de realiteit. Maar gjj hebt verkozen de illusie te volgen, de illusie n 1., dat uw uitnodiging tot het staken van de vijandelijkheden orde en rust zou brengen. G\j faalde, omdat gij u niet realiseerde, wat deze republi keinse regering in werkelijkheid is. Zult gij voor de tweede maal een nog ernstiger fout begaan door plechtig te verordenen, dat een commissie voor onderzoek moet worden ingesteld, terwijl uw uitno diging tot het staken der vijande lijkheden door de Republiek tot een bespotting wordt gemaakt? Niet au serieux De overredingskracht van Radio-Djogja is blijkbaar toch zeer groot, wanneer ik zie, dat zij er toe in staat is geweest u er toe te brengen de Republi keinse regering au serieux te nemen. Sta mij toe te zeggen, dat deze radio ongeveer alles is, wat de Republikeinse rege ring bezit: een microfoon, maar geen gezag, een stem, maar geen betrouwbaarheid, wapens maar geen bestuur, terreur maar noch vrede noch recht. Indien gij een commissie instelt om naar Indonesia te gaan. wat ook haar taak moge zyn, wat zal zij dan kunnen doen? Indien g\j wer kelijk wenst, dat de vijandelijkhe den zullen eindigen, dan moet gij of wel troepen zenden of wel ons toe staan onze troepen te gebruiken, die hier vrijheid en veiligheid kun nen brengen, waarnaar millioenen aldaar vurig verlangen Welke taak hebben wij hier? W;j zijn hier, zo als wij het begrijpen, om deze we reld tot een enigszins beter verblijf te maken. Een verblijf, dat een wei nig veiliger, welvarender en aance- namer is. in het bijzonder voor de gemene man. Denkt gij. dat Indone. sië gelukkiger zal worden door deze Republikeinse regering in stand te houden Het is een belangrijke beslissing, waarvoor de Veiligheidsraad thans staat. Het probleem gaat. juridisch beschouwd, over hot al dan niet naleven van het Handvest. In de sfeer der feitelijkheden gaat de keuze tussen illusie en werkelijk heid. Deze kwestie is zo belangrijk, dat de wereld op uw beslissing wacht en de gevolgen van deze be slissing zijn van buitengewoon groot belang, zo besloot mr. Vun Kleffens. LORD INVERCIIAPEL, de tegen woordige Britse ambassadeur in de U.S.A., die (toen nog Sir Archibald Clark Kerr geheleneen belangrij ke rol speelde als bemiddelaar bij de Nederlands-Indonesische onder handelingen, is deze week in Edin- burg hertrouwd met zijn vroegere \rouw Maria Teresa Dinz uit San- tiagy. /.ij waren in 1929 getrouwd en m 1915 gescheiden Lord lnver- chapel heeft zijn verblijf in Schot land bekort om aan de Brits-Ame rikaanse economische besprekingop in Washington deel te nemen. „Exodus"-immigranten naar Duitsland Do drie Britso schepen mot Joodse emigranten van de „Exodr 1947'' aan boord, hebben Vrijdagmiddag de Bouc verlaten *n voeren in de rich ting van Gibraltar. Een woordvoerd :r van do Britso ambassade tc Parij- verklaarde dat de emigranten in twee kampen in «ie Britse zóne van Duitsland zullen worden ondergebracht en dat zij de officiële rantsoenen voor vluchte lingen zullen krijgen. Denemarken krijgt lening Wereldbank De wereldbank heeft aan Dene marken een crediet verleend ten be drage ian 40 millioen dollar, tegen 3*4%, en aflosbaar in een periode van 23 jaar. Daar het enige tijd zal vorderen om de Deense in- en exporten beter met elkaar in evenwicht te brengen, zullen in beginsel geen terugbetalin gen behoeven te geschieden voor 1953. Daarna zullen bescheiden be dragen worden afgelost, die groter zullen worden naarmate do verval datum van de lening nadert. Nederland wint het politietournooi Het Nederlandse politic-elftal heeft in een uitstekende wedstrijd, waarin van Onselen weer goed op dreef was, een 10 overwinning op de sterke Zweden behaald. Voor het behalen van dit resultaat was eeu verlenging van 2 x 71 minuut nodig. Door deze zege is Nederland als eerste in dit tournooi geëindigd. De andere uitslagen luiden: BelgieLuxemburg 41 en En geland Frankrijk 32. In de eindstand neemt Zweden de tweede plaats in gevolgd door resp. Engeland, Frankrijk, België, Luxemburg en Zwitserland. Een explosie, waarvan de oor zaak tot dusver onbekend is geble ven, heeft het stadhuis van Phila delphia totaal verwoest. Volgens de laatste berichten brandt het Reichswald opnieuw. De vlam men zijn nu overgeslagen naar het Noorden en hebben aan de Zuid-Oost kant van het Nederlandse dorp Groesbeek het zg. Brandenbos bereikt. In dit bos van omstreeks 100 ha heeft het vuur nieuw voedsel gevonden in de hoge dennen maar ook in de percelen kleinhout, waaruit de vlammen als tongen omhoog lekken. Het vuur was eerst 7.0 goed als gedoofd. Gisteravond echter met het aangieren van de fe'lc N.O.-wind heeft de smeulende veengrond wederom vlam gevat en is het vuur opnieuw aangewakkerd. Het brandt bijna overal in de reeds eerder gesignaleerde terreinen. houtresten doen de rest. Voortdurend hoort men de explosies en men moet het als een wonder beschouwen, dat er nog geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd. Voor het overscan van de branden op Nederlands gebied be staat voorlopig geen direct gevaar. Behoudens enkele gebieden waar het brandend bos aan Nederlands laag veld grenst, is de brand nog altijd twee km of meer van onze grens ver wijderd. Nu er min of meer officiële gege vens over dc schade binnen zijn, blijkt, dat niet minder dan 1400 ha bos vernietigd zijn, ongerekend de momenteel in brand staande get.it dtn. Wanneer men een tocht dooi dc verwoeste bossen maakt, gaat ii.en over zv\ artgeb'akerdë grond, wan een bijna ondragelijke schroeiluJiT hangt. Het vuur snuull in de v*r- kooldel'outresten en men ziet grote opperv akten met afgS napte en half verbiande boomstammen. Groepjes Duist ir.annen kan men overal in h"t bos icgenkomen. Het zijn dc blussers, •J'° er op moeten letten, dat het vuur niet overslaat naar nog ongcchon- den gebieden. Dit kunnen zij eciiltr niet aaijd voorkomen en met rit op nieuw opgestoken wind was het v«^or hen en onmogelijke taak. Let natuuiochoon wordt hier wel zwaar gGioifen, wai.ï ook de ovlog heeft reci's veel in deze bosgebieden vernield. Helaas is ook veel jonge bosaaiip ant door l/et vuur aangc'ist en grendig vernield. Thans blijkt het sprokkclverbod funeste gevolgen te hebben. Een dikke laag van zeven cm kurkdroog hout ligt op de veen grond. Dc wind licht deze laag op en blaast er doorheen, waardoor het vuur aangewakkerd wordt. Het ontstaan van vuurhaarden op verschillende punten vindt zijn oor zaak in het exploderen van granaten. De scherven hiervan vliegen een tot twee km ver weg en de kurkdroge Tariefsverlaging voor huishoudwas Het ministerie van Economische Zaken heeft bepaald, dat de kilo- gramprijs voor witwasserijen vanaf 28 Augustus wordt verlaagd van f 0.52 op f 0.44. Voor luxe was mag de prijs niet hoger zijn dan f 0.60. Een huishoudwas. zoals die in 90 van alle wasbehandelingen voor komt. b.v. van een gewicht van vier k g. met twee overhemden en drie boorden mocht tot heden worden berekend voor zes k.g. met aparte tarieven voor overhemden en boor den. Prijs was f 4.12, mag nu maxi maal kosten f 2.84. Tarief voor minimum-huishoud- was is teruggebracht van f 2.28 op f 2.25. In de toekomst een Europese radio- omroep? In Londen zijn besprekingen ge opend over een Europees radio-óm- roepsysteem. dat geen nationale grenzen kent De plannen die „tech nisch volmaakt" genoemd worden, hebben naar verluidt, de goedkeu ring van het merendeel der Europe se regeringen Zij beogen een aantal zendstations, verspreid over Europa, te verbinden en voor een dienst te laten werken, er zouden dan twee a drie groepen langegolf zenders ko men. die de bezitters van goedkope toestellen in staat stellen de uitzen dingen op te vangen. De Peel brandt nog De Peelbranden in de gemeenten Asten. Meyel en Nederweert heb ben ongeveer 300 h a. bos en'•heide in as gelegd Zuidelijk van het Peel- kanaal breidt het vuur zich uit in de richting van dc Zuid-Willcms- vaart. De brandweer van Someren zal waarschijnlijk het vuur daar een halt kunnen toeroepen. Dit is van groot belang omdat er in deze omgeving verscheidene boerderijen en arbeiderswoningen staan. Zuiveringsacties Het Nederlandse actiecommimiqué no. 59 meldt het volgende: ..Onze troepen traden op tegen rampok- benden en saboteurs, die het door onze troepen gecontroleerde gebied onveilig trachtten te maken Ten Oosten van Garoet i West-Java) zijn dcz.e benden bijzonder actief. Zij le den bij de ingestelde zuiverings actie gevoelige verliezen. Bij Kra- wang werden de aanvallende repu blikeinen verdreven Ook in het Te- gelase bleken grondige zuiverings acties noodzakelijk De alhier ge- infiltreerde republikeinse groepen werden met verliezen hunnerzijds verdreven. Ten Zuiden van Pematangsiantar fNoord-Sumatra) geraakte een Ne derlandse patrouille in een vuurge vecht met een groep Republikeinen. Ten Noord-Oosten van deze plaats werd een bende van 200 man met verliezen aan de andere zijde ge dreven. Volgens de binnengekomen be richten bedragen onze verliezen van de actie van gisteren: 2 gesneuvelden en 6 gewonden. Het wereldberoemde proefstation voor de suikerindustrie te Passoe- rocan is aan de tactiek van de „ver schroeide aarde" ten offer gevallen, meldt A.N.P. uit Batavia. De bi bliotheek en het archief zijn ver brand. Ook het Malangse proef station voor berg-cultuur is ver nield. Koningin vraagt: „Denkt aan anderen op mijn verjaardag De Koningin heeft de volgende boodschap tot het Nederlandse volk gericht: „Te.i zeerste begaan met de zor gen. waarin zoveel landgenoten ver keren en het leed. dat in vele ge zinnen zijn intrede heeft gedaan, zou ik u allen warm willen aanbe velen ter gelegenheid van mijn aan staande verjaardag alles te vermij den. wat deze zwaar beproefde land genoten smartelijk zou kunnen tref fen." Beter ten halve gekeerd TERWIJL w(j dit schryven zyn in de Veiligheidsraad de debat ten over Indonesië nog in volle gang. Over de besluiten, die de Kaad eventueel zal nemen, kunnen wy hier dus nog niet schrijven maar buiten dc Veiligheidsraad om is een ontwikkeling in de stand punten ten opzichte van het Indo nesische vraagstuk te constateren, die voor het moment nog meer onze aandacht opeist. Het is na melijk de vraag of Nederland zich in zijn Indonesische politiek geheel door de wensen cn bedoelingen van de Veiligheidsraad zal laten lei den. Dc Nederlandse regering heeft met de „politionele actie" krachten opgeroepen, die zij niet meer be heerst. Zij dacht met het militaire geweld het heft in Indonesië weer geheel in eigen hand te kunen ne men, maar, zoals te voorzien was, heeft zij het tegendeel bereikt en het Indonesische vraagstuk ge maakt tot het middelpunt van ven internationaal politiek steekspel, waarbij andere dan Nederlandse cn Indonesische belangen de doorslag geven. Zal Nederland, nu het na het sta ken der vijandelijkheden opnieuw het heft „uit handen" heeft gege ven, nogmaals proberen zijn eigen weg te gaan en. in strijd met dc Mensen van de Veiligheidsraad, of ficieel de vijandelijkheden op Java heropenen? Wij hebben ons een nieuw probleem op de hals gehaald. OP zich zelf heeft de „politionele actie" zeker niet het succes opgeleverd dat men er van ver wachtte. De rust en veiligheid op Java zijn niet hersteld. De guerilla is ontbrand en dagelijks sneuvelen onder de tropische zon Nederlandse soldaten. De medewerking van de bevolking is uitgebleven. Velen, die eerst vóór ons waren, zijn nu tegen ons. Dat komt door dc intimidatie van de Djogja-regering, zegt men. De Republikeinen dreigen wraak te nemen op hen, die thans met de Nederlanders samenwerken, tegen de „collaborateurs" dus. Het zou allemaal veel beter gaan als die Re publiek er maar niet was. Dus moet aan *de ma.cht van de Repu bliek <en eind gemaakt worden. „Liquideren", schrift „Trouw". Laat men toch alsjeblieft zijn verstand bewaren! De Republiek notabcne in de vergadering van de Veiligheidsraad toegelaten) is er cn zou met geliquideerd worden als het Nederlandse leger oprukte naar Djogja en geheel J'ava bezette. De activiteit van de Sockarno-regering zou van Sumatra uit worden voort gezet. Dan Sumatra maar bezet ten? En vervolgens? Nederland kan een gewapende ölryd in Indonesië op de duur nooit winnen. Onze soldaten zouden cr langzamerhand in grote aantallen de dood vinden. Wij zouden er fi nancieel aan ten gronde gaan cn... wij zouden alle voordelen, die Indo nesië ons nog kan bieden, voor goed hebben verspeeld. De predikers van dc mars naar Djogja denken nog in verouderde categorieën. Zij willen in feite de koloniale verovering of heroveiing. En die is volledig uit de tijd. Zelfs al zou men haar niet zoals wjj moreel verwerpen, dan moet men toch nuchter verstandelijk tot de overtuiging komen, dat zij in deze tyd niet meer door te voeren en te handhaven is. Nog afgezien van de wensen van de Veiligheidsraad zou oprukken naar Djogia voor Nederland een onvergeeflijke fout zijn. Maar het probleem van de Veiligheidsraad komt cr nu nog bij. Als Nederland thans tegen de wens van de Vei ligheidsraad in opnieuw marcheert dan zal deze Raad voor een princi piële beslissing komen tc staan. Handelt hij dan niet. dan kan hü zijn prestige en daarbij zichzelf wel op de internationale rommelzolder opbergen. Handelt hij wel. vaardigt hij maatregelen tegen Nederland uit (bovcot, belemmering van vlieg en bootdiensten enz.) dan behoeven wtf niet uiteen te zetten wat dit voor ons land betekent. DAT Nederland de mars naar Djogja zal ondernemen is niet denkbeeldig. Van katholieke zijde wordt hij openlijk aanbevolen. Het standpunt van de P.v.d A. Is on danks de congres-resolutie in dit opzicht niet duidclyk. Hoe is het nu? Willen dc K.V.P.-miniaters „vechten" en de P.v.d.A.-ministers niet? Dan staan wij voor een kabi netscrisis en kunnen wij waar schijnlijk binnen enkele dagen het springen van de Rooms-Rode coalitie beleven, zowel door „Trouw" als door „De Waarheid" zo vurig begeerd. De komende dagen zullen belang rijke beslissingen brengen. Naar onze mening is maar één beslissing in het belang van het Nederlandse volk. Wij weten dat de situatie 111 Indonesië niet eenvoudig is en door de „politionele actie" nog ontstel lend veel moeilijker ls geworden. Doch er is rriaar één weg, langs welke voor ons nog iets te winnen valt. Dat is de weg van het vreed zaam overleg, en wel met de Re publiek Indonesië. Nog is dat overleg mogelijk. Wij moeten onze fout van 20 Juli erkennen. Wij we ten dat daar moed voor nodig is, nog meer moed dan voor het op nieuw officieel in de strijd gaan. Maar wij moeten die moed opbren gen, nu, op het moment, dat het nog niet te laat is. Een bekende zegswijze leert ons dat het beter is ten halve te keren dan ten hele te dwalen. Laat ons die oud-vader landse wijsheid indachtig zijn. Zelfde temperatuur Van Zaterdagochtend tot Zater dagavond: Matige, tijdelijk krachtige wind tussen Koord ea Nco/d-Oost. Op de meeste plaatsen, vooral in het Oosten van het landtijdelijk bewolking, doch erg wei overal droog weer met ongeveer de zelfde temperatuur als gisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1