DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Neêrlands boeren en tuinders zijn zeer ontevreden Landbouw eist staking Bravo Nel! Doorn en de ex-Kroonprins Brittannië om rapport van consul te Batavia gevraagd Belgisch voorstel inzake de Indonesische kwestie Vorm en geest UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Stichting v. d. Landbouw doet beroep op alle Kamerfracties Regeringsverklaring Dinsdag nog niet Spoorwagon in brand: 26 doden De figuur van maj. Von Ilsemann Chineseconsulnaar Djogja N og weinig hoop op beslissing Jan Kloosterboer is uitgeleverd Opnieuw relletjes in Oost-Londen Gironummer Postbti* 9 of 4.— pu $10330 -. Bank: R'damjehe Bank Abonnementsprijs: 031 per week per kwartaal Losse nummers 10 et* Maandag 25 Augstus 1947 Nr. 729 6e iaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER „Er beginnen zich in de leringen van boeren en tuinders gevoelens van onbehagen, ontevredenheid en ongeduld te openbaren welke men niet kan negeren. Het beleid van de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening begint in deze kringen in toenemende mate het nood zakelijke vertrouwen te verliezen. Het berust op een misvatting, dat er tussen minister Mansholt en de Stichting van de Landbouw grote over eenstemming zou bestaan. Deze misvatting spruit uit de houding van het departement, dat meer dan ons lief is in de Staten-Generaal de In druk wekt dat zjjn voorstellen overeenstemmen met de gevoelens van de Stichting voor de Landbouw. Daarom wendt deze zich thans rechtstreeks tot de voorzitters der Kamerfracties". 11 producten, die toevallig een Dit ontlenen Wij aan ten uitvoe rige brief van de Stichting voor de Landbouw. Deze somt als oorzaken van de groeiende ontevredenheid in boeren- en tuinderskringen op: 1. De boer of tuinder is niet al leen dikwijls de eerste werkkracht op zijn bedrijf met een onbeperkte werktijd, zonder vacantie en vrije Zon- of andere dagen, maar daar naast is hij als hoofd van een be drijf belast met tal van administra tieve maatregelen, welke zijn tijd in beslag nemen en zijn geduld Uitputten; 2. Hij heeft in toenemende mate het gevoel het slachtoffer te zijn van zijn individueel en organisato risch schikken in de economische en sociale politiek der regering. In de crisisjaren hebben onze land- en tuinbouw moeten vechten voor een landbouwpolitiek, welke door de regering welbewust zo schriel is gevoerd, dat het water juist niet boven de lippen zou ko men, zo vervolgt de Stichting van de Landbouw. Toch is dank zij de inspanning van boeren en tuinders bewerkt, dat ons volk in de bezet tingstijd is gevrijwaard voor de hongerdood. Na de bevrijding heeft onze boerenbevolking van ganser harte willen medewerken aan een beleid, dat de lasten evenredig zou verdelen en de beste waarborgen wilde scheppen voor een spoedig en krachtig nationaal herstel. Welnu, hier voelt onze agra rische bevolking zich ten zeer ste teleurgesteld, om niet te zeggen ontgoocheld. Door de medewerking van de landbouw is het zeer zuinige agrarische prijsbeleid van de regering ge slaagd, kunnen de veringrij- pende maatregelen van graan- innemo en vee-levering worden doorgevoerd en slaagt de rege ring erin vele land- en vee- teeftproducten belangrijk be neden do wereldmarktprijs in handen te krijgen. Zij spreken uit. dat het hen diep teleurstelt, dat de regering bij de leiders van handel en Industrie niet die medewerking heeft aangetrof fen, welke de landbouwers wel aan de dag legden. Als men meent, dat do landbouw nog even weerloos als vroeger is en zal toestaan een „vlotte" loonpolitiek te voeren op hun kosten dan vergist men zich. Met onverminderde kracht zullen zü de eis voor gelijkstelling voor lo nen en doorberekening in de prijzen bljjven stellen. Vier moeilijkheden 3. Er zijn bepaalde moeilijkhe den, welke onrust brengen in de ge lederen der boeren en tuinders. Het zijn er vier: a. De moeilijkheden bij het ver krijgen van personeel, waarbij de niet-gelijkstelling van de lonen der landarbeiders met die der overige groepen de grootste moeilijkheid is. b. De prijzen der granen zijn in het algemeen en voor het zandbe- drijf in het bijzonder te laag. Men vindt daar geen compensatie in de veehouderij, c. In het melkgebied in het Westen des lands heerst een zeer moeilijke toestand, doordat na een lange en zware winter de grasgroei zeer te wensen overlaat, d. De blijvende onzekerheid in de tuinbouw als gevolg van het uit blijven van maximumprijzen bij In Duitsland overledenen Regering brengt hen naar Nederland Ingevolge beslissing van de regering zal worden overgegaan tot het over brengen op overheidskosten van het stoffelijk overschot van Nederlanders, die in Duitsland ten gevolge van oor- logshandelingen of terreurmaatregelen zijn overleden. Nederlanders, die vrij willig zich naar Duitsland begaven en onvaderlandslievendcn vallen hier niet onder. Met de uitvoering dezer werkzaam heden zijn enige jaren gemoeid. Uitslui tend zullen worden overgebracht de overschotten diergenen, wier identiteit volkomen vaststaat, die afzonderlijk be graven liggen en op wier terugkomst de naaste verwanten prijs stellen. Zij, wier overschot in massagraven liggen, zullen ter plaatse moeten blijven rusten. Aangevangen wordt in de Rus sische zone, daarna volgen de andere zones. De directie der Nederlandse Spoorwegen heeft spontaan tot de tegenover de gevallen landgenoten b'jzonde- sympathieke daad beslo- »en om de stoffelijke resten op Nederlands gebied xosfeloos te ver voeren in daartoe eveneens koste loos geschikt te maken wagons. Aan de nabestaanden wordt drin gend verzocht nopens deze aangelegen heid geen correspondentie met de er bij betrokken bureaux te willen voeren, al leen zij. die uitqenodigd worden nadere bijzonderheden op te geven, kunnen dit doen Reeds voorheen bij de bureaux ontvangen aanvragen zullen thans wor den gebruikt. gun stig marktverloop hebben. Weer zware winter De Stichting v. d. Land bouw wijst er verder op, dat door het mooie, doch voor de boeren en tuinders noodlottige weer, een zeer moeilijke winter voor de deur staat, Opnieuw komt dan de toestand, dat Nederland er veel voor over zal moeten hebben om het melk-, vet en vlecsrantsoen op peil te houden. Deze offers zullen echter gebracht worden, omdat geen enkele rege ring het riskeren kan het volk te weinig voedsel te verschaffen. Het zijn dan echter weer de boer èn de tuinder, die de gehele schade van de droogte hebben geïncasseerd. Zo gaat het niet langer „Het zal U duidelijk zijn, (lat de landbouw daarin niet langer be rust. Zoals het er thans vóór staat, dient of de koers der regering te veranderen of de landbouw zal deze zelf veranderen, door zijn mede werking to weigeren aan alles, wat hem tenslotte zelf dupeert" De Stichting voor de Landbouw heeft steeds op het standpunt ge staan dat haar taak zijn natuur lijke begrenzing vond, waar het re delijke argument geen overtuigings kracht meer bleek te bezitten. Vele leden van de bij de Stichting aan gesloten organisaties zijn echter dermate overtuigd van hun goed recht, dat zij het welhaast de Stich ting euvel duiden, dat z\j geen sta king gelast bij zulk een onrecht. Dit ingrijpend wapen wenst de Stichting welbewust niet te han teren. Sport van dit weekend Wilton drievoudig tenniskampioen van Nederland. Deining in de motorwereld. Oostelijke athleten winnen vijf-districten ontmoeting. Lakeman wint de ronde van Hoens- broek. Bartali werd eerste in de ronde van Zwitserland. Voetbal- tournooien overal in den lande. Schoten kampioen honkbal HCC 1 kampioen cricket. Nederlands waterpoloteam speelt gelijk tegen België. Nieuwe successen van Nel van Vliet in Amerika. Engel se league wedstrijden aangevangen. Naar het ANP verneemt heeft dc regering besloten Dinsdag nog geen verklaring over dc Indonesische kwes tie in de Tweede Kamer af te leggen. Een houten spoorwagon van een trein waarin arbeiders uit het centrum van Berlijn naar huizen in de voorsteden terugkeren, is Zaterdag tijdens de rit in brand geraakt. Zes en twintig personen zijn omgekomen. Men verwacht dat nog zes zwaargewonden zullen be zweken. Zeven en veertig perso nen zijn gewond. Behalve een lekkend benzine- blik, dat door een weggeworpen sigaret in brand geraakte, schijnt ook 'n pakket spoelen mot films, het ontstaan van de felle brand te hebben bijgedragen. Dc passagier die deze bagage vervoerde is gear resteerd. Tijdens do Amerikaanse zwem- kampioenschappen welke te Chicago worden gehouden, heeft de Neder landse wereld.recordhoudster Nol van Vliet de titel behaald op het nummer 200 m schoolslag. Haar tijd bedroeg 2 min. 58.6 sec. De titelhoudster, de Amerikaan se Nancy Mer- ki, eindigde als tweede in 3 min. 14.9 sec. Met betrek, king tot Nel v. Vliet's over winning op de 200 meter schoolslag wordt er nog op gewezen dat haar tijd van 2 min. 58.6 bijna 8 secon den beter is dan het Ameri kaanse dames- record, dat met 3 min. 6.3 op naam staat van Clare Dennis. Het werd gevestigd in 1941 te Los Angeles. Nel van Vliet is de snelste school slagzwemster, die ooit in Amerika is uitgekomen. Zij won met een voor sprong van 18 yards op nummer twee, de Amerikaanse titelhoudster Nancy Merki. NEL VAN VLIET Alle Amerikaansen ie vlug af. Beroering in het dorp Bevolking laat haar stem horen De afdeling Doorn van de Partij van de Arbeid wordt het wachten op een regeringsuitspraak inzake Huize Doorn moe en zij wenst, dat de plaat selijke bevolking gelegenheid krijgt haar stem in deze te laten horen. Men heeft daarom het partijbestuur verzocht een spreker naar Doorn af te vaar digen, die in een openbare vergadering uiteen kan zetten om welke belangen het hier gaat. Tc lang reeds hangt de sluier der geheimzinnigheid over alles wat op het voormalig keizerlijk verblijf betrekking heeft en mede in verband met enkele interne aangelegenheden in de gemeente vraagt men zich met spanning af, hoe de zaak tegen majoor Von Usemann, 's keizers vleugel-adjudant, die thans door de justitie in behandeling is genomen, zal aflopen. Het grootste deel van het Duitse personeel op Huize Doorn was één grote nazi-kliek. Dit weet iedereen in Doorn en ook de burgemeester, Ba ron Van Nagell, bevestigt het vol mondig, maar hij verzekerde ons in een onderhoud, dat wij dezer dagen met hem mochten hebben, dat ma joor Von Ilsemann, die aan het hoofd stond van de bewoners der perso- ncelsvertrekken, niet „tout" was. In tegendeel zou hij altijd zeer correct zijn gebleven. Als Duitser kende en ontving hij landgenoten: dit weet ook ieder in Doorn van horen zeggen of uit eigen waarneming en het is be grijpelijk maar wat moet men er van denken, dat de heer Von Ilsemann naar wij van ooggetuigen vernamen aan Duitse officieren die het kasteel kwamen bezichtigen, de nazi- groet bracht en „Heil Hitier" riep? Wat ervan te denken dat de majoor, die uit in het Poortgebouw opgesla gen voedselvoorraden van de Wehr- macht kon putten tegen een hem be zoekende officier over zijn maag klaagde en dankbaar de levensmid delen die als gevolg daarvan de vol gende dag per auto werden bezorgd, aanvaardde? Wat zegt de president van een Tribunaal tegen een onbe tekenend mannetje, dat extra levens middelen van de Duitsers ontving omdat zijn zoon aan het Oostfront stond? U was een profiteur! En dit is dan nog wel het zachtste com mentaar op een dergelijk geval. Majoor Von Ilsemann bleef deson danks „neutraal" en doet dit nog, zoals onlangs een Belgisch journalist ondervond die hem inlichtingen over Huize Doorn wilde vragen. De man werd naar het gemeentehuis verwe zen, maar onmiddellijk na zijn ver trek belde de majoor op en trachtte te bewerkstelligen, dat men ook daar de gevraagde bijzonderheden zou verzwijgen. Thans is eindelijk de zaak van de heer Von Ilsemann, die, naar wij vernemen, dezer dagen in overspannen toestand in een zie kenhuis is opgenomen, in behande ling, maar men meent in Doorn, dat hij wel vrij-uit zal gaan". Dit kan niet ieder in de gemeente zeggen. Zie verder pag. 4 O Britse mijnwerkers zullen regering helpen De secretaris-generaal van de Biilse nationale inijnworkersbond Arthur Honner, heeft verklaard, dat de mijnwerkers „als lening" tot Mei 1948 weer zes dagen per v\eek zullen werken om de rege ring in cle crisis te helpen. Zij willen van September tot Mei 1948 elke Zaterdag 6V2 uur werken. Een Turks-Amerikaanse vloot-demonstratie? Eenheden van de Turkse en Ameri kaanse vloot zullen elkaar omstreeks 12 September op de rede van Izmir ont moeten cn dan q-?:amelijk opstomen naar Stamboel. Hoewel dit bericht niet officieel is, hechten Turkse poJUieke kringen grote waarde aan een dergélijRe gecombineerde vlootdcmonstratie in de Middelandse zee cn de wateren bij de Darnanellen. In verband hiermee ves tigt men de aancfticht op de Britse krui ser „Leander" die reeds 4 dagen in de haven van Izmir voor anker ligt. Krijt wenst de drievoudige tennis kampioen Wilton (l.) geluk met zijn kampioenschappen. Drie generaties van het Iluis van Oranje op één foto. Vol belangstelling kijkt onze Koningin naar haar jongste kleindochter, prinses Marijke, die bij prinses Juliana op schoot ligt. Ook de prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet bewonderen haar zusje, dat na de operatie door prof, Weve groeit als kool. De foto is genomen door prins Bernhard. Uit officiële bron verneemt Reuter, dat de Nederlandse regering de Britse regering verzocht om opdracht te geven aan de consul-generaal te Batavia een persoonlek rapport over de situatie in Indonesië samen te stellen. Uit welingelichte bron wordt vernomen, dat er enige twijfel bestaat of Londen de mogelijkheid aanwezig ziet om het Nederlandse verzoek in de onmiddellijke toekomst in te willigen. De Britse consul generaal te Batavia J. M. K. Mitcheson, staat op het punt zijn post te verlaten en zyn opvolger, F. N. Shepherd, zal eerst begin September zijn ambt aanvaarden. De Chinese consul-generaal te Batavia, Tsjiang Tsjiatoen Tsjiang, zal morgen naar Djogja reizen met het internationale Rodc-Kruisvlieg- tuig, dat met medicamenten voor de Republiek uit India verwacht wordt. Vrijgeleide voor dit vliegtuig is door de Nederlandse autoriteiten reeds verstrekt. De Republikeinse radio heeft gis- stcravond omgeroepen, dat de Chi nese consul-generaal allerhartelijkst welkom is. Vertegenwoordigers van 22 afde lingen van de Tsjoeng Hoea Tsjoeng Hoei (de grootste Chinese vereni ging in Indonesië), sprekend na mens een millioen Chinese bewo ners in de bezette gebieden van Ja va. Sumatra, Celebes, Banka. Billi- ton, Borneo, Bali en Lombok zijn te Batavia voor een driedaagse confe rentie bijeengekomen. Men zal be sprekingen voeren over de belangen cn de verzorging der Chinezen, in het bijzonder met het oog op de huidige situatie. De Chinese consul- generaal was aanwezig. Het officiële Nederlandse commu nique van Zondag meldt: West-Java- In de delta van de Tji-Taroem werd een zuiveringsac tie ingezet. Verder zetten de Neder landse troepen, na de beschieting van een colonne, waarbij een een heid van de T.N.I. met gevoelige verliezen uiteen werd gejaagd, bij Kranking, 24 km. ten N.W. van Cheribon, een actie in. Internationale Hof van Justitie zou over bevoegdheid der UNO moeten beslissen A.P. meldt uit Lake Success dat België Zondag een voorstel heeft inge diend om in verband met de Indonesische kwestie het Internationale Hof van Justitie tc verzoeken een beslissing te nemen over de bevoegdheid van de UNO om ten aanzien van deze zaak maatregelen te nemen. Deze stap die steun aan het Nederlandse standpunt betekent kwam temidden van aan wijzingen dat de Verenigde Staten zouden aandringen op onmiddellijk toe zicht van de Veiligheidsraad wat betreft de uitvoering van de order „staakt het vuren". Aan de keizerlijke groeve stonden naast de verdere familieleden de kroonprins, Seys Inquart en Von Mackensen. Seys Inquart, die door iedereen genegeerd wa$, verliet na de plechtigheid zonder een groet Huize Doom.*. Over het algemeen zijn de delega ties het erover eens dat deze order niet doeltreffend is geweest. Ameri kaanse woordvoerders zeiden dat een delegatie zou vragen Maandag tot stemming over te gaan. Volgens hen wensen de Verenigde Staten dat er eerst een einde komt aan de gevech ten en dat pas daarna wordt overge gaan tot bemiddeling. Rusland is tegen verwijzing van de zaak naar het Hof daar het dit als een manoeuvre tot uitstel be schouwd. Er bestaat een plan dat de Ver enigde Staten het Belgische voor stel zullen steunen, mits de raad het er over eens wordt de situatie ter plaatse te bestuderen. De voorzitter van de raad zei dat er z.i. weinig hoop bestond dat Maandag een be slissing zou worden genomen. Vol gens U.P. zou de raad waarschijn lijk besluiten een goede waarnemer naar Indonesië te zenden die alle elf leden van de raad zal vertegenwoor digen. Deze groep zou dan moeten onderzoeken in hoeverre de order „staakt het vuren" wordt nageleefd. Er schijnt weinig kans te bestaan dat "Engeland en Frankrijk over een een dergelijk voorstel hun veto zul len uitspreken. Het Australisch-Chinese voorstel dat een rapport wil laten uitbrengen door de beroepsconsuls te Batavia, geeft men weinig kans om de vereiste 7 stemmen te behalen. De Australi sche afgevaardigde Hodgson gaf toe dat dit voorstel een zekere neder laag tegemoet schijnt te gaan in welk geval hij naar hij zei regel recht terug zou grijpen op zijn oor spronkelijk voorstel om de raad een eigen commissie van onderzoek te laten benoemen. Volgens Hodgson zouden de Verenigde Staten zich niet tegen het oorspronkelijke Australi sche plan verzetten. Intussen ziet het er'naar uit dat de raad momen teel niet verder zal gaan dan het zenden van waarnemers naar Indo nesië. Maandag 1 September wordt de Russische afgevaardigde Gromyko voorzitter van de Veiligheidsraad. Midden-Ja va: Nederlandse pa trouilles beschoten een onderdeel van de T.N.I. in de sector Salatiga, nadat zij waren aangevallen. De aanvallers vluchtten. O o s t-J a v a: Tusssen Lamoed- jang en Djember werden kampong complexen van T.N.I -formaties ge zuiverd. Tien km. ten Z.W. van Modjokerto werd een Nederlandse patrouille onder vuur genomen cn Nederlandse troepen met mortier en mitrailleurvuur beschoten. In het gebied van Padang werden rondzwervende eenheden van de T.N.I. verdreven. De radio van de Indonesische Re publikeinen heeft gemeld, dat Ne derlandse troepen, met behulp van vliegtuigen en tanks, het vliegveld Boegil bij Malang hebben bezet. Koenteng en Pantjasari. op Mid- den-Java, zouden eveneens door Ne derlandse troepen zijn bezet. De Re publikeinen hebben wederom Kali sari, ten Oosten van Malang, inge nomen, aldus het Republikeinse communiqué. Geen samenwerking Door de non-coöperatieve houding van Republikeinse instanties te Ma lang is de toestand aldaar kritiek. Het Republikeinse distributie apparaat is volledig uitgevallen en is nog niet hersteld, ondanks de toe zegging van Republikeinse ambte naren tot samenwerking. Minister Gani heeft verklaard, dat de Republikeinse weerstand to gen de Nederlandse „aggressie" in de bezette gebieden thans groter is dan gedurende de Nederlandse po litionele actie. Hij gaf drie redenen aan, waarom de situatie in de door Nederland bezette gebieden chao tisch zou worden: 1. Het Nederlandse leger heeft nog steeds vrijwel uitsluitend de grote steden bezet, terwijl slechts kleine cultuurgebieden zijn veroverd, om de terugkeer van ondernemers mo gelijk te maken. 2. De Republikeinse politiek van de verschroeide aarde heeft de Ne derlanders van de welvaartsbronnen in de bezette gebieden beroofd. 3. Slechts een kleine groep Indo nesiërs is bereid gevonden om met de Nederlanders $amen te werken. Jan Kloosterboer, één der be ruchtste Nederlanders, die voor de Duitsers spionneerden, is vori ge week door dc Belgische rege ring aan de Nederlandse uitge leverd. Dit heerschap gaf in 1939 en be- gin 1940 aan de Duitse spionnage- dienst de afvaarttijden der uit Amsterdam en Botterdam vertrek kende schepen door. Gevolg daar van was, dat verscheidene Neder landse schepen getorpedeerd wer den. Kloosterboer slaagde er in in Januari 1916 uit gevangenschap te ontvluchten. Hij „kocht" een mij nenveger en ging op reis als „ka pitein" van dit schip. Doel was waarschijnlijk Zuid-Amerika. Enige tijd geleden liep hij met zijn vaartuig de haven van Osten- de binnen, waar de Belgische po litie hem arresteerde. Hij is thans ter beschikking gesteld van de Haagse PRA en ingesloten in de strafgevangenis te Scheveningen. TOEN in 1945 de Japanners had den gecapituleerd kwam in In donesië langzamerhand weer con tact met de buitenwereld tot stand. Door de nicuwsbericnten „trad de hele wereld opeens weer te voor schijn vanachter de dikke gordijnen, waar alles mee afgesloten was al die jaren lang ....Werd er nu en dan iets ver teld over nationalisten, dan werd dat met de gebruikelijke gering schatting cn onverschilligheid aange hoord. In dc z.g. ethische periode mocht men belangstelling hebben gehad voor zulke dingen, maar „ethisch" was men sedert jaren al niet meer. Het deed daarom bijna komisch aan om de reacties gade te slaan op de bekende 7 Decembcr- redc, die, al dateerde ze van 1942. toch onbekend was gebleven, cn dus nu werd voorgelezen. Het was de Koningin, die deze dingen gezegd had en dus zweeg men, maar als een ander deze zelfde woorden had ge sproken, nou. dan zouden de tongrn losgekomen zijn. Want hier werd ge sproken vanuit een heel andere geesteshouding dan men in Ned. In- die had". Wij ontlenen dit citaat aan een boekje van mevrouw M. Cohen StuartFranken, dat onder de titel „Van Indie tot Indonesië; voor, in en na het kamp", bij de uitgeverij W. ten Have N V. te Amsterdam ver scheen. Het is goed nog wat verder te lezen. De schrijfster ziet het pro bleem van ,.do extremisten, die alle middelen geoorloofd achten om nieu we overheersing te voorkomen", er een van jaren en jaren, en het zal de beste krachten vergen van Indo nesiërs cn Hollanders samen. Maar hoe stond het nu met die Neder landers na de capitulatie van Japan? „Het waren er maar weinigen, die in deze ellendige omstandigheden nog lust hadden om zich in dc situatie te verdiepen en die zich afvroegen, wie nu eigenlijk die extremisten waren, hoe hun verhouding was tot de repu blikeinen, enz. enz. Voor objectieve luisteraars bood de radio een bron van informatie, maar... dan moest men naar dc Mnlcisc uitzendingen luisteren natuurlijk. Dat was voor velen de taal van de vijand; men gaf aanstoot door daarvoor belang stelling te tonen. .Ook was de bezigheid op zich zelf lang niet aangenaam, niets lie felijks streelde het oor, integendeel". Maar „naast al deze opwekking tot strijd en afbraak waren er dan ook weer opbouwende, positieve gelui den, een zich bepalen bij wat men dan eigenlijk wèl wou en een tas tend grijpen naar de teugels van het bewind. Dat was de stem van de re publiek". Wij hebben wat uitvoerig geci teerd omdat deze aanhalingen een mentaliteit belichten, die wij ook uit andere uitlatingen al hadden beluis terd, een mentaliteit van; „Laat de Koningin maar praten, wij herstellen toch het oucjp wel weer". Een menta liteit bij de Nederlandse ambtena ren cn de Nederlanders op sleutel posities in Indonesië een aantal goede niet te na gesproken waar op elke vernieuwing en alle progres sieve maatregelen moeten doodlo pen. En in Nederland hebben zij verwoede medestanders. Wij weten het. zij hebben tal van argumenten bij de hand. Met de Re publikeinse leiders valt immers toch niet te praten. Zelf zijn deze niet zo kwaad, maar elke afspraak wordt weer geliquideerd na hun overleg met Djogjakarta. Zij vergeten ech ter, dat zij door dit argument zelf zeer kwetsbaar zijn. Hoe is de com missie-generaal door hen veroor deeld en gehoond, verguisd en mis kend. Toen deze Nederland had be zocht werd zij met een „aangekleed Linggadjati" teruggezonden en werd een overeenkomst getekend, waar van te voren vaststond, dat beide verdragspartijen er een verschillen de uitleg aan gaven. Gaat het dan wel aan nu de andere partij van ver dragsbreuk te beschuldigen? En de Indonesiërs hebben altijd het verwijt voor het grijpen, dat wij dc besten van hen naar Boven- Digoel verbanden. Er zijn tal van factoren, die de onderhandelingen, welke nu een maal nodig zijn, langdurig en moei zaam maken. Inpasse na impasse zal moeten worden overwonnen. Deze langzame gang van zaken maakt velen in ons land moe, zij zijn ge neigd de remmen los te laten en be reid „er maar op los te slaan". Zij zien daarin dan een laatste redmid del. Laten zij echter bedenken, dat dit geen red middel is, maar de stap naar de ondergang, waarmee Ne derland niet alleen zijn prestige ver speelt, maar ook zijn belangen, die het slechts door een vrijwillig sa mengaan met Indonesië kan redden. Wij moeten de koloniale status niet slechts naar de vorm maar ook naar de geest verlaten, hoe moeilijk het de velen, die met andere gedachten zijn opgevoed, ook moge vallen. J. v. S. Zondagavond heeft de Londen- se politie een vergadering van de Britse Liga van Oudgedienden, die vroegere volgelingen van de Britse fascistenleider Mosley on der haar leden zou tellen, opge broken. De woedende menigte trok daarop een paar straten ver der orn een communistische ver gadering te verstoren, waarbij zij op de zelfde manier te werk gin gen als verleden Zondag. De ge vechten waren thans ernstiger dan vorige week, daar men nu van boksbeugels en stenen ge bruik maakte. Zeven personen werden gedood en 10 vermist bij een explosie in de Marison North-mijn te Annfield Plain In het Engelse graafschap Durham. Weinig verandering Weersverwachting ton De Bilt, geldig tot Dinsdagavond Plaatselijk ochtendmist. Over dag zonnig en droog weer met later hier en daar tijdelijk be wolking. Weinig verandering van temperatuur. Zwakke tot matige wind tusse,. Noord en Noord-Oost.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1