DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 3 Raad besluit: Rapporten van consuls te Batavia In zes dagen een landhuis! „Zonnig en droog": boeren klagen steen en been Begroting '48 f 600 millioen lager dan 1947? UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL ARBITRAGE- VOORSTELLEN ALLE VERWORPEN Voorstel van België vandaag ter sprake Spiegel der wereld 31 V-brigade staat al klaar voor opmars Beton-elementen vervangen baksteen en hout Grote besparing op materiaal Vliegenplaag als nooit tevoren Lieftinck vroeg 25 pet. verlaging Brittannië neemt weer dollars op Spoedig meer papier voor tijdschriften Onmenselijk en onchristelijk Het weer blijft droog en zonnig Gironummer 510330 Bank; R'damsche Bank Posthui 9 Abonnementsprijs; 0.31 per week of 1—- per kwartaal Loue nummer* 10 et Dinsdag 26 Augustus 1947 Nr. 730 6e jaarg. Red. en Adra.: Snouckaerdaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER De Veiligheidsraad heeft gisteravond besloten dat de beroepsconsuls te Batavia van alle leden van de Vei ligheidsraad rapport zullen uitbrengen over de situa tie in Indonesië. Arbitrage-voorstellen werden alle verworpen. De volgende voorstellen werden in de zitting van gisteravond behandeld: 1. Van CHINA en AUSTRALIË; de consuls zullen rapport uitbrengen. Aangenomen. Zeven stemmen voor, vier ont houdingen. (Groot-Brittannië, U.S.S.R., Polen, Columbia). 2. Van POLEN: Arbitrage door de Veiligheidsraad. Ver worpen. Drie stemmen voor, vier tegen. 3. Van AUSTRALIË: Arbitrage door een commissie van drie. (Nederland, Republiek, Veiligheidsraad). Verworpen. Drie stemmen voor, acht onthoudingen. 4. Van de VERENIGDE STATEN: Aanbod van goede diensten door de Raad: Aangenomen. Acht stemmen voor, onthoudingen van U.S.S.R., Polen, Syrië. partijdige arbitrage te aanvaarden, 2olang de Veiligheidsraad niet wordt gepasseerd". H|j wees het voorstel van een consulair onder zoek van de hand, omdat „de meeste consuls te Batavia de zaak door Nederlandse bril bezien". De Poolse afgevaardigde, die be toogde dat de order tot het staken van de vijandelijkheden niet werd opgevolgd, verlangde dat de verga dering zou worden voortgezet tot er een beslissing genomen was. Rechtvaardigheid De Belgische afgevaardigde ver dedigde de nieuwe, door zijn dele gatie ingediende, resolutie. H|j eis te, dat de Raad volkomen zou han delen in overeenstemming met het Handvest en achtte het noodzake lijk. gezien de gerezen twijfel, de kwestie van de competentie aan het Internationale Hof van Justitie voor te leggen. „Internationale rechtvaardigheid kan alleen een goede grondslag zijn voor de Vei ligheidsraad; daarom kan alken het Internationale Hof de jurisdic tie-kwestie op de juiste wjjze op lossen". Hij deelde mede, dat de Belgische regering haar consul- generaal te Batavia gelast heeft aan het consulaire onderzoek mede te werken. Het voorstel om de Belgische resolutie het eerst in behande ling te nemen werd verworpen met twee stemmen voor en ne gen onthoudingen. Bij de behandeling van het Australische voorstel kwam het tot enkele strubbelingen. De voorzit ter, Faris al Choeri. meende dat de resolutie was vervallen door het ge meenschappelijk Chinees-Australi sche voorstel. Kolonel Hodgson be streed dit. Hij verzocht verder Gro- myko zijn amendement op de reso lutie in te trekken. Gromyko wei gerde en verklaarde geen enkele re solutie te kunnen aanvaarden, die niet voorzag in de instelling van een commissie door de Veiligheids raad. Gromyko's amendement kreeg zeven stemmen, twee onthoudingen, een tegenstem van België en het veto van Frankrijk. Duel USA—«USSR Het Amerikaanse voorstel gaf aanleiding tot een duel tussen Gro myko en Herschel Johnson. Gro myko kenschetste de resolutie als „het meest typische voorbeeld van het passeren 'van de Verenigde Na- tics". Als het voorstel werd aan vaard, „zou de Veiligheidsraad een tweede, ernstige klap aan de UNO hebben toegebracht", aldus Gromy ko. De Amerikaanse afgevaardigde antwoordde: „De heef Gromyko maakt klaarblijkelijk van de gele genheid gebruik om op de gebrui kelijke Russische methode dê Raad als een propagandaforum te ge bruiken. Ik neem niet aan. dat de beweegredenen van de U.S.A. door enig ander lid van de Raad ernstig in twijfel getrokken worden". De aanvaarde Chinees-Australi sche resolutie betekent een goed keuring van de reeds door Neder land ondernomen stap. zjj het dat mr. Van Kleffens ook deze in menging van de Raad op juridische gronden heeft afgewezen. De Amerikaanse resolutie houdt in dat het aan de partijen vrij blyft, van de „goede diensten" van de raad al of geen gebruik te maken. Het Belgische voorstel om het Internationale Hof van Justitie te laten beoordelen hoever de bevoegd heden van de Raad reiken In de In donesische kwestie, komt vandaag aan de orde. Een Russisch amendement op de Australische resolutie, behelzende dat een commissie van de Veiligheidsraad zal toe zien op de naleving van het be stand werd verworpen door een veto van Frankrijk. Sjahrif opende de debatten. H|j betoogde dat geen der ontworpen resoluties de situatie in Indonesië veel zou helpen en verlangde een duidelijke veroordeling van de Ne derlandse agressie. „Er kan geen standvastige vrede zyn in Indonesië, zolang de Neder landse troepen daar blijven". Sjharir verklaarde, dat de Repu bliek zich by elke beslissing van de Raad zou neerleggen. „De Indone sische delegatie is bereid elke on- Vrede in Paraguay Paraguay en A Uruguay vor men met Argen tinië eigenlijk een familie. Oorspron- t kelijk behoorden k zij tot de Verenig en. ÊÊamTl de provincies van CS de Rio de la Plata. 3 Overigens een roe- WÊmtdÊÊ r'ge familie. Na een flinke portie onderlinge ruzie sinds zij geza menlijk het Spaanse juk hadden af geschud (1810» zijn ze geworden tot wat ze nu zijn. Argentinië een snel in bevolking en welvalft toe nemend rijk. waar voor de oorlog, de „pronunciamentos" niet van de lucht waren; Uruguay thans een vrij rustig, behoorlijk geregeerd land, dat het meest beantwoordt aan on ze opvattingen van democratie; Pa raguay nog altijd arm, ongedurig, vechtlustig De politiek in die landen is er niet, zoals in Europa, gebaseerd op programma's of beginselen, maar berust vrijwel uitsluitend op direc te belangen. En de meeste verande ringen in het regeringsbeleid zijn en waren het gevolg van revoluties. Hoe de namen ook mogen luiden, er zijn meestal maar twee partijen: een conservatieve en een radicale. De partij van de regering is natuurlijk de conservatieve. Heeft die volgens de radicalen lang genoeg aan "het laatje gezeten, dan grijpen zij op een goede dag hun kans. gaan over tot een „pronunciamento" en de pop pen zijn aan het dansen. Een militai re junta (comité) heeft natuurlijk de leiding der opstandelingen. Win nen de radicalen, dan gaan zij aan het inmiddels lege laatje zitten, stu ren alle staats-, districts- en gemeen teambtenaren de laan uit, pikken zelf alle baantjes in. doen dan een tijd lang erg hun best om het laatje weer te vullen, waarna ze zolang blijven zitten als de nieuwe radica len (de oude conservatieven) 't mo gelijk maken, dat wil zeggen tot het laatje weer leeg is. Persoonlijke en familiebelangen vormen in de Z. Amerikaanse staten de belang rijkste politieke drijfveer. De natuur in Zuid-Amerika is overdreven gul en de eindeloze ak kers dragen uitbundig, de pampa's krioelen van vee en paarden, de bossen zijn onuitputtelijk en de aar de bevat schatten aan metalen en olie. Dat Uncle Sam en de Westerse mogendheden voor dat alles veel be langstelling hadden en hebben, ligt voor de hand. |)E temperamentvolle volken en volkjes, die zo nu en dan. om hun vitaliteit uit te vieren een revo- lutietje nog wel ambiëren, vormden een prachtige clientele voor de in ternationale wapenhandel. Buiten landse agenten vonden in Z.-Ame rika een heerlijk terrein en de be langen van de grote Amerikaanse en Europese trusts werden er „be hartigd" met behulp van veel sluw heid en corruptie of te wel zeer hoge steekpenningen. We herinne ren ons nog de bloedige oorlog om de Gran Chaco tussen Bolivia en Paraguay, waarbij in de moerassen en bossen twee volken elkaar af maakten terwille van voornamelijk buitenlandse belangen. Paraguay bleek toen de beste kansen te heb ben omdat het beter in zijn drink water zat. zegt men. Nu is er on langs weer een binnenlands oorlogje geweest. Ergens in het Noorden be gonnen de rebellen en waren er spoedig in Conception heer en mees ter. De regeringstroepen er op af. De rebellen maakten benen, maar op een originele manier. Zij gingen langs een omwegje naar het Zuiden en drongen Asunción. de hoofdstad binnen, hetgeen niet zo moeilijk was. omdat de regering een groot gedeelte van haar "leger had uitge zonden om Concepción te heroveren. Het leek op stuivertje wisselen. De vloot (twee rivierscheepjes) aarzel de. wedde ten slotte nog op het ver keerde paard, koos nl. de zijde der rebellen, die het uiteindelijk toch te gen Generaal Morinigo moestgn af leggen. Dc rebellen, wie, Uruguay de hand boven het hoofd hield en die de sympathie genoten van Moscou. vochten voor de „ware Paraguaanse democratie" en genoten de steun van allen die „links" georiënteerd waren. D regering betitelde hen als atheïstische communisten en kon bogen op de steun van Argentinië. De rebellen hebben" het bijltje er bij neergelegd. De Colorado's (zo he ten de aanhangers van de autoritai re generaal Morinigo) hebben het pleit gewonnen en de bemiddeling aangeboden door Brazilië bleek overbodig. Perón. de populaire dic tator van Argentinië heeft zijn col lega Morinigo in het zadel gehou den. Caudillos kunnen een lang le ven hebben in Spaans en Portugees sprekende landen Een sterke Nederlandse gepant serde colonne staat bij Gombong ge reed voor de opmars naar Djogja meldt A. P. Het is de V-brigade, die de beschikking heeft over honder den voertuigen en tanks. De V-brigade bevindt zich niet het dichtst bij Djogja, maar Neder landse militairen gaven onofficieel te kennen, dat de beweegbaarheid van de brigade en het feit. dat zij nu twee jaar op Java gelegerd is, de redenen zouden zijn. dat zij in plaats van de T-brigade. die rond Salatiga gelegerd is, de opdracht zal kriigen voor een opmars naar Djogja. De commandant van de V-brigade is kolonel J. W. „Johnny" Meyer, die ingedeeld is «"eweest b|i de staf van Generaal Mac Arthur en voor de oorlog militair commandant van Djogja was. Onder het bevel van kolonel Meyer staan alleen vrijwilligers. Verder is bij zijn troepenmacht het bataljon van de Ambonnezen en Menadonezcn ingedeeld. Negen doden De Nederlandse verliezen bedroe gen Zondag negen gesneuvelden, één vermiste en 22 gewonden. In het gebied van Sockaboemi werd opgetreden tegen rondzwer vende T.N.I.-troepen, waarbij de tegenstander gevoelige verliezen leed. Op 27 km. ten Oosten van Koeningan werd een Nederlandse patrouille aangevallen door benden, die kennelijk door een Hadji waren opgezweept De aanv il werd met succes afgeslagen. De tegenstander leed gevoelige verliezen. Op dc weg van Cheribon naar Tasikmalaja werd ccn brugdek door saboteurs volledig vernield. Republikeinse Icgcrbcrichtcn melden dat Nederlandse strijd krachten tot op 56 km. van Djog- jakarta zijn doorgedrongen en zich 40 km. ten Noordwesten van Socrakarta bevinden. In het gebied van Tengaran ruk ten de Nederlanders in Zuidelijke richting naar Djogja op en deden met acht tanks ccn aanval op Pase- mon, ten N.W. van Tengaran, na dat de plaats met mortiervuur was bestookt, aldus Republikeinse be richten. Een Nederlands communiqué maakte melding van zuiverings-ope- ratics bij Tengaran. waar de Repu blikeinse troepen, aldus dit commu niqué, onder dekking van hevig mi trailleur- cn mortiervuur terugtrok ken. Weer troepen naar Indonesië Donderdag vertrekt de „Kota Inten" van de Merwehaven te Rot terdam naar Batavia. Aan boord be vinden zich 1500 militairen onder wie vliegbasisbewakingscompag- nieën, een compagnie gewondenver- voer, detachementen aanvullings troepen genie, marineschepclingcn, mariniers, KNIL cn medische staf. Ondanks de ernstige toestand in Indonesië gaat het leven in Djokjakarta zijn gewone gang. De mensen zijn er evenals bij ons belust op het laatste nieuws over de tegenwoordige toestand. Een straatbeeld uit het Djokja van heden. In de haven van IJ muiden ligt momenteel Neerlands grootste sleepboot, de „Noord-Holland", die enige dagen geleden uit Amerika arriveerdeDe „Noord-Holland", welke van de Amerikaanse Marine is opgekocht, zal vermoedelijk in September met een dok naar Zuid-Afrika vertrekken. Zes man, w.o. twee metselaars, z|jn gisteren te Leldschendam In het park Leeuwenberg begonnen met de bouw van een klein landhuis, dat z|j In zes dagen kant en klaar hopen te leveren. Het zal geen z.g. „pre fabricated" huls worden, noch een noodwoning, doch een volwaardig huls, dat ulteriyk niet zal afwijken van een normale woning. Voor de vloeren worden betonnen platen gebruikt, die later gedekt worden met een kurk-procede. Men heeft elementen in verschillende af metingen. welke zijn berekend op de z.g. koppenmaat. die in het bouw bedrijf wordt toegepast, zodat de go- hele bouwwijze is aangepast aan de bestaande bouwwijze. Daar er ongewapend beton ge bruikt wordt heeft men geen be kistingen nodig. Eigenlijk behoeft men voor de gehele bouw geen hout te gebruiken, met uitzondering dan van dat voor de deuren. Zelfs raam kozijnen enz. worden uit beton-ele menten samengesteld, doch bij deze eerste bouw heeft men eigenlijk meer uit een oogpunt van versie ring de raamkozijnen enz. met hout bedekt. Ook de funderingen worden op dezelfde wijze uit deze elementen gebouwd. In de zes dagen die voor het bouwen nodig zijn, is niet het leggen der funderingen begrepen. Hét hangt van de bodemgesteldheid af of daarvoor een kortere of lange re tijd van voorbereiding nodig is. Drie kamers en bad Het landhuis heeft eer inhoud van ongeveer 300 M1, beneden ccn grote kamer, een keuken en een hal met een afzonderlijk zitje, boven vindt men twee grote slaapkamers, een badkamer en een garderobe. Er is voorts een vliering en een kelder kast. Het huis wordt gedekt met pannen. Met deze bouwwijze hopen de on dernemers niet alleen in belangrijke rnate op het gebruik van arbeids krachten en arbeidsuren te bespa ren. doch ook op het gebruik van materialen, daar slechts een zeer ge ring aantal bakstenen nodig is en het gebruik van hout tot het minimum beperkt wordt. Er is patent op deze bouwmethode aangevraagd. Naar de directie ons meedeelde zijn uit vrijwel alle de len der wereld aanvragen voor het gebruik maken van de Pronto-bouw- methode binnengekomen. Uit de kringen der bouwwereld bestond er op de eerste bouwdag grote belangstelling. Le Poole volgt Logemann op Nu prof. J. H. A. Logemann tot hoogleraar te Leiden is benoemd treedt hij af als lid van de Tweede Kamer. Zijn opvolger op de P.v.d. A.-lijst is mr. J. le Poole. De proefneming met de in Neder land vervaardigde postraket, die gis teren op het strand te Oostende zou plaats vinden, i s niet doorgegaan, omdat de minister van verkeer van mening was, dat de veiligheid der poststukken niet voldoende gewaar borgd was. De bouw geschiedt volgens het „Pronto-betonbouw"-systeem, dat geïntroduceerd wordt door de „Inter nationale exploitatie der Pronto-be- tonbouw-elementen" te 's-Graven- hage. Dit systeem vindt bij de bouw van het landhuis zijn eerste practi- sche toepassing. Het berust op het gebruik van grote betondelen. wel ken men in elkaar schuift en die op de plaats van de aansluiting gece menteerd worden, zodat het geheel waterdicht wordt. In plaats van steen voor steen wordt een woning nu element voor element in elkaar gezet. Deze elementen worden tevo ren vervaardigd. BI ijkt de bouw een succes, dan zal men later overgaan tot de machinale vervaardiging der elementen. De vinding dezer elementen werd gedaan door Kornelis Jannes Blaauw uit Rijswijk en de aannemer Jan Bazuin uit 's-Gravenhage. De elementen voor de buitenmu ren bestaan uit stukken waterdicht ongewapend trilbcton met ingetrilde bakstenen, welke op do helft zijn doorgeknipt. Elk stuk is met vier kleine betonnen verbindingen ge hecht aan dc achterwand, welke is samengesteld uit poreus ongewapend beton. Het gehele element heeft op die wijze een dikte van ongeveer 19 c.m., plusminus 5 c.m. voor de voor wand en 5 c.m. voor de achterwand, waartussen zich een „spauw" van 9 c.m. bevindt. Daar er in de voorzij de halve bakstenen in het element „getrild" zijn, maken de buitenmu ren de indruk alsof het huis geheel uit baksteen is opgetrokken. Op de verschroeide aarde lijden dieren en planten gebrek (Van onze speciale verslaggever) Al dagen lang staat het vee zielig- klagend in de weiden, die de koper- kleur van de zon overgenomen heb ben en zelfs na een koele nacht niet blijken verfrist. Hard en stoppelig is hef gras en soms lijkt het wel of de dieren zijn losgelaten in een vers gemaaid korenveld. Sinds weken liggen de sloten uitgedroogd en han gen verdorde lissen kris-kras langs de wallekant. En zelfs de eeuwige modderpaadjes ran boerderij naar weg hebben de kracht van de zon niet kunnen weerstaan: vol scheu ren en hard als staal slingeren zij zich door het land, dat gloeiend als een vuur elk leven tracht te schroeien. Ieder uur van de dag kijkt de boer naar boven, elk wolkje houdt hem in spanning, want het enige, dat nog r-dding kan brengen de regen laat op zich wachten, on danks de talrrke voorboden als be volkte lucht en ochtendmist. Het blijft echter drooe». de zon schijnt fel en de warme landwind brengt geen koelte. Overal is de droogte voor vrijwel iedere boer een nacht merrie geworden. Zijn vee staart hem verwijtend aan, zijn oogst verdort, zijn moes tuin verschroeit, zijn onkosten stij gen met de dag en de vooruitzich ten doen hem huiveren. Zijn ge dachten beperken zich nog maar tot één begrip: „Water". Op regel matige tijden sjouwt hij emmers naar de wei om zijn beesten te laten drinken, maar zijn tuin cn zijn akker moeten wachten tot de regen komt. Het valt niet makkelijk om in de provincie plekken te vinden, waar het gras nog welig groeit, waar de paadjes modderig ën glad zijn, waar de koeien opge wekt blijven, waar men hard werkt om het overtollige water te lozen. Het zijn er slechts enke le: de polders bij Tienhoven en Waverveen: gelukkige oasen in een kale woestenij. Verzuchting „Je kunt op 't land wel knikke ren", een door velen geslaakte ver zuchting, die ons werd ingegeven door een boe. die mistroostig voor zijn brandschone erf op een muur tje naar Cen wolkloze hemel zat te staren. „M"n vee heb 'k al op stal ge haald. Dat is gemakkelijker met het voeren en drenken". „Drenken, zeg je?" „Ach ja, je moet weten, we zitten hier in het hoge gebied. De sloten staan droog cn 't is geen doen om als maar met water te slepen". „En hoe maken je varkens het?" Een lusteloos zwaaiende arm ge baart in de richting van de hokken: „De beesten zijn helemaal van streek. Hun huid is schoon cn hard van de droogte en nog steeds pro beren zij een modderig plekje te vinden. Zij hebben het hard In bevoegde kringen schat men, dat de melkgift over het gehele land met tien procent is teruggelopen, zodat de boer op dit onderdeel van zijn bedrijf reeds schade lijdt. Maar er is meer: van het harde, stekelige gras kan het vee onmogelijk in leven blijven, met het gevolg, dat de boer verplicht is bij te voederen met hooi, bieten en mangelwortelen de producten, die in normale tijden zijn wintervoorraad vormen. Kuilgras kan dit jaar niet worden opgeslagen, de grasdrogerijen o.a. bij Kockcngcn liggen stil en de silo's blijven leeg. Is het een wonder, dat in ver band met deze trieste omstandighe den de aanvoer op de veemarkten gestadig groter wordt en dienten gevolge de prijzen dalen? Een floris sant seizoen blijkt ook de vetweide- nj niet beschoren. Om met de boer te spreken: „Het slachtvee zet geen vlees" Algemeen verwacht men dm nok. dat de rantsoenering in de herfst cn in de winter zorgen zal baren. Zie verder pag. (Van onze Haagse redacteur) De begroting voor 1948 is, zo ver namen wij, in grote Innen vrijwel gereed. Binnenkort zal zij aan do Raad van State worden toegezon den. Reeds geruime tijd geleden heb ben wy gemeld, dat de minister van Financiën er by zyn ambtgenoten op had aangedrongen, dat zij krach tig dienden te streven naar een verlaging van hun begrotingen voor 1948 ten opzichte van die van 1947 met ongeveer 25 Op de ge hele begroting zou dat een vermin dering met ongeveer 1 milliard be tekenen ten opzichte van het vorig jaar. Het is duidclyk, dat dit verzoek hoezeer het ook uitging van de dringend noodzakelijk geachte ver mindering van de staatsuitgaven niets meer kon zyn dan een richtlijn. Het geven van die richt lijn heeft inderdaad tot aanzienlyko verlagingen van de begrotingen voor de meeste hoofdstukken ge leid, doch het totaal van het mil liard heeft men toch niet gehaald. Zyn wy wel ingelicht, dan zal de begroting voor 1948 ruim 600 millioen lager zyn dan de vorige, zodat de totale hoogte van de begroting ongeveer 3-V,„ milliard zal bedragen. In aansluiting hierop vernamen wy nog, dat dc besprekingen, welke ook m de ministerraad gevoerd zyn over de vraag of cen huurverho ging al of niet kan worden toege laten, nog niet tot een beslissing hebben geleid. Een eventuele huur verhoging zou vooral op de begro ting van Wederopbouw diepe in vloed doen gcklen, omdat dit tot ge volg zou hebben, dat de rijksbijdra ge in dc niet-rendabelc bouwkosten van woningen dan aanzienlijk zou kunnen worden verlaagd. Doch te genover dit voordcel van een huur verhoging zouden tal van voor dc regering uiterst moeilijk aanvaard bare nadelen staan met betrekking tot de loon- en prijspolitiek. Het lijdt nauwelijks twyfel, dat b|j de bespreking van de begroting in het kabinet het gehele stuk van dc loon- en prijspolitiek ter sprake is gekomen. Dat men over dit zeer Geen kans op nieuwe leningen? In overeenstemming met de Brits-Amerikaanse leningsovereen. komst heeft Engeland nog 150 mil lioen dollar van de Amerikaanse lening opgenomen. Volgens de overeenkomst kan En geland op 29 Augustus a.s. voor de laatste maal 150 millioen dollar op nemen. Het dan nog resterende be drag ad 400 millioen dollar zal worden geblokkeerd. Overeenstem ming is bereikt ten aanzien van de duur van de stopzetting der inwis selbaarheid van ponden in dollars. Een functionaris van de Wereld bank heeft verklaard, dat het uit gesloten ip, dat Engeland van de bank een dollarlening krijgt voor het dekken van de lopende uitgaven in de komende winter. De bank zal alleen dollars beschikbaar stellen voor het uitvoeren van specifieke herstelprojecten. Sir Wilfrid Eady. van het Britse departement van financiën, heeft besprekingen gevoerd met de presi. dent van de Wereldbank, John Mac- !oy, doch bijzonderheden over deze besprekingen zyn niet bekend. Daar het uitgesloten is, dat En geland steun ontvangt van de We reldbank en daar het onwaarschijn lijk is. dat het Amerikaanse con gres in de nabye toekomst nog maals een lening zal goedkeuren, blyft er voor Engeland niets anders over dan zich te wenden tot het Internationale Monetaire Fonds en de Import- en Exportbank. Lenin gen kunnen echter alleen worden verstrekt op korte termijn en tegen hoge rente. Daar de Britse financiële delega tie Zondag is vertrokken, heeft dit nieuws in bevoegde Amerikaanse kringen de mening bevestigd, dat de Brits-Amerikaahse financiële be sprekingen weinig hebben bijgedra gen tot de oplossing van de voor naamste economische problemen van Engeland. Niet voor kranten! Teneinde de moeilijkbeden op het gebied der papierdistributie voor tijdschriften te verminderen en een aantal periodieken, dat al geruime tijd „op de wachtlijst" staat in de ge legenheid te stellen om te verschij nen. zullen de thans geldende bepa lingen aanzienlijk worden gewijzigd. Ofschoon hierover nog besprekin gen gaande zijn kan. zo vernemen wij van welingelichte zijde, tegen eind September uitgave van een aantal nieuwe tijdschriften worden tege moet gezien, omdat tegen die tijd door aanvulling van de beschikbare papiervoorraden grotere toewijzingen mogelijk zullen zijn. Voor dag- en weekbladen blijft de huidige regeling echter onveranderd voortbestaan. STAATSLOTERIJ 501e Staatsloterij, 5e klasse, 10e trekking: f 15000,— 14908 f 5000.— 1838 f 1000,— 10320. 17747. 18334 f 400,— 1102, 2304. 10893, 10071. f 200,— 1713, 5351, 6360, 0742. 10540, 10038 f 100— 3732. 5000, 5008, 7288, 13230. 13719. 15845, 15915, 16084, 18756, 19221, 21004, 21902. ingrypende vraagstuk nog geen be slissing heeft kunnen nemen, is be- grypelyk, nu vrijwel iedere verga dering van de ministerraad voor het grootste deel of geheel aan de Indonesische kwestie is gew|jd. Er is reden om aan tc nemen, dat deze belangrijke vragen niet meer voor de indiening van dc begroting be antwoord zullen worden. Daarom wordt waarschijnlijk ook dc hou ding van de regering ten aanzien van de subsidies op het levensmid delenpakket pas in een later sta dium bepaald. Het is duidclyk, dat do opheffing van deze subsidies en van cen huurverhoging onvermijdelijk tot een derde loonronde zouden lelden, niet de daaraan verbonden aanzien lijk hogere posten voor ambtena rensalarissen en pensioenen. Van daar, dat de bezuiniging op de sub sidies beperkt is tot oen betrekke lijk kleine verlaging van de subsi dies op de broodprijs. Aangezien over deze zeer ingrijpende vragen In het kabinet nog geen uitvoerige bespreking kon worden gevoerd, kon over oen eventuele verdere ver laging van de begroting niet wor den gedacht. N dc „Volkskrant. Katholiek dag- -1- blad voor Nederland", van gis termorgen 25 Augustus 1947 staan twee loto s gereproduceerd. Op do ene wordt afgebeeld een „jongo pemocda, met een ketting om zyn hals gebonden", op dc andere „vier extremisten met in dc nek gebon den handen". Er staat by geschre ven, dat deze extremisten „beweren voor de vrijheid van Indonesië te vechten" en dat ze cen aantal Chi nezen cn Indonesiërs hebben ver moord. Aangenomen nu, dat deze gevan genen inderdaad een aantal moor den op hun geweten hebben, dan beweren zij toch, ook blijkens het bijschrift, dat z|j deze pleegden ter- wille van de vrijheid van Indonesië. En kan prof. Romme op het ge zicht van iemand lezen of zyn be wering juist is of niet? Ook van illegale werkers in Nederland werd gezegd dat zy zich tegen de Duit sers verzetten (en soms ook met moord) om er persoonlek beter van te worden. Maar de Duitsers hebben het hart niet gehad dit met plaatjes er bij in hun krant te zet ten, op de wjjze als nu de Volks krant heeft gedaan. Want zelfs al zou het waar zyn dat de afgebeelde Indonesiërs al leen maar „beweren" voor hun vrij heid te strijden, dan nog bljjven het mensen, naar Gods beeld gescha pen. En het geeft geen pas ze te behandelen zoals onze Nederland se militaire het in Indonesië blijk baar doen. Inplaats van zich hier over te schamen drukt prof. Rom me dit in zijn krant af. H|j ls er kennelijk trots op. Tijdens de Duit se bezetting reageerde het Neder landse volk op een dergelijke be handeling van gevangenen met te zeggen, dat deze onmenselijk en onchristelijk was. Dat behoren wM ook nu nog te zeggen. Een krant als die van prof. Romme kunnen wij niet zo maar op tafel laten lig gen omdat wy onze kinderen niet met dit onmenselijk en onchristelijk handelen vertrouwd mogen maken. En laat prof. Romme hu niet zeg gen dat hy niet verantwoordelijk is voor deze foto's in zijn krant en de bijschriften daarbij. Ze liggen ge heel in de lijn van zijn gedachten van 23 April 1946, toen hij sprak van „de week der schande", om dat de Nederlandse regering het bestond om met de Indonesiërs to onderhandelen op de „Hoge Velu- we". Zyn Indonesiërs ook mensen, prof. Romme? Of z|jn het maar bruine honden, die men aan de ket* ting legt? Dr. B. S. A. AL. Het weer in Scandinavië. West en Midden-Europa wordt nog steeds be heerst door het uitgebreide gebied van hoge luchtdruk, waarvan het centrum thans tussen Schotland en Noorwegen is gelegen Dit gebied van hoge luchtdruk verhindert alle depressieactiviteit van de Oceaan tot Europa door te dringen. Boven de Middellandse Zee blijft de luchtdruk relatief laag. zodat in onze omgeving de aanvoer van war me lucht uit Scandinavië onvermin derd aanhoudt De lucht passeert daarbij wel de Noord- of Oostzee maar het zeewater is zo warm, dat de lucht tijdens zijn tocht over het water nauwelijks afkoelt. In de ho gere luchtlagen is het echter iets kouder en de lucht in onze omge ving heeft daardoor een onstabiele opbouw, dat wil zeggen overdag ontstaan door de verhitting hier en daar buien, die zelfs op sommige plaatsen met onweer gepaard gaan. De regenhoeveclheden. die er uit de buien vallen zijn echter op de mees te plaatsen gering. Alleen in het Zuiden van het land zijn de buien, van iets meer betekenis. Aangezien de luchtdrukverande ring ook in de komende dagen ge ring zullen blijven, zal het thans heersende weertype aanhouden. Dit betekent: overwegend zonnig en warm weer met in de middag voor namelijk in het Zuiden van het land verspreide buien. De plaatse lijkheid van de buien en de over het algemeen geringe regenhoeveelheden in aanmerking nemend kan men zeggen, dat de droogteperiode bijna overal zal aanhouden Weinig verandering Weersverwachting van De Bilt, geldig tot Woensdagavond: In de ochtend plaatselijk nevel of mist, daarna zonnig weer met later weer opkomende bewol king en hier en daar een ver spreide bui. voornaijk in het Zuid-Oostelijk gedeelte van het land. Weinig verandering van temperatuurIn de nacht zwak ke, overdag v krachtige wind uit Roord-Oostelijke richting.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1