DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Internationale Gerechtshof niet geraadpleegd fl Spiegel der wereld Oost-Borneoraad vergadert voor de eerste maal Blonk wist in '42 niet welk lot de Joden wachtte Franse kleermakers zijn in het offensief Grote hoeveelheden munitie nog in het Zuiden Veiligheidsraad doet nieuw beroep op Nederland en Republiek Djogja aanvaardt de beslissingen Vechtpartij bij de Veiligheidsraad Asscher hoorde 't pas in 1944 Bevolking is zeer roekeloos Gironummer 510330 Banla R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Woensdag 27 Augustus 1947 Nr. 731 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De Veiligheidsraad heeft gisteren het Belgische voorstel om het Internationale Hof van Justitie te raadplegen over de be voegdheden van de Veiligheidsraad in de Indonesische kwestie verworpen. Het kreeg slechts vier stemmen (USA, Frankrijk, België en Groot-Brittannië). Polen stemde tegen. Rusland, dat zich het sterkst tegen het voorstel had gekeerd, onthield zich, evenals China, Columbia, Brazilië, Syrië en Australië. Een Poolse resolutie, waarin er bij Nederland en de Republiek op wordt aangedrongen aan het verzoek van de Veiligheidsraad om het vuren te staken in acht te nemen, werd met tien stemmen en een onthouding (Groot-Brittannië) aangenomen. Soetan Sjahrir heeft gistermid dag in de zitting van dc Veilig heidsraad officieel aangekondigd, dat de Republiek de genomen be slissingen volledig aanvaardt cn ten volle zou medewerken tot de uit voering daarvan. De Indonesische regering, aldus Sjahrir, garandeert aan de leden der commissie uit de Veiligheidsraad alle faciliteiten, die noodzakelijk zijn voor de uitvoe ring van hun taak. Mijn delegatie aanvaardt eveneens de goede dien sten tot bemiddeling cn arbitrage van de Veiligheidsraad. Sjahrir voegde hier nog aan toe. dat zijn delegatie na ruggespraak met de regering in Djogjakarta, dc door de Republiek aangewezen ver tegenwoordiger in de voorgestelde commissie van drie leden zou be kend maken. Mr. van Kleffcns deelde mede. dat de re oluties van de Veilig heidsraad door zijn regering bestu deerd werden. Hij was er zeker van. dat Nederland alles in h t werk zou stellen om een spoedige beslissing te bereiken In Nederland zou ieder een een vreedzame oplossing toe juichen. Voor de Raad overging tot de stemming over de nieuwe Poolse re solutie had Van Kleffcns de leden gewaarschuwd, dat de uitnodiging het vuren te staken niet kan wor den nagekomen, als dc Republiek, voortgaat „cfe-Indonesië,s op te zet- ten tot het vermoorden van Neder- Hongaarse verkiezingen ]~)E Hongaarse communisti sche partij heeft de verkiezingen die over enkele l 12 daSen zullen wor- k j \Jk den gehouden, goed «w AlIJggJ voorbereid. of Hfe KXM eigenlijk ligt de g *^^3 zaak andersom: 2ij heeft thans het ogenblik rijp ge acht voor de verkiezingen, die zij oorspronkelijk pas over vier jaar had willen houden. Het is slechts een fase in haar veldtochtsplan, dat tot dusver gunstig is verlopen en haar posities heeft opgeleverd die sterk genoeg zijn om een slag te wagen. Het veldtochtsplan rustte op een sterke basis: de zuivering. Hiermee kan men veel rechtvaardigen in een land dat voor de As een oorlog heeft gevoerd, die weer een voortzetting was van twintig jaar prae-fascisti- sche Horty-dictatuur, waaronder al leen de sociaal-democratische partij fatsoenlijk is gebleven. Het beden kelijke van de communistische tac tiek is alleen dat haar anti-fascisme geen democratie beoogt. De resultaten van de veldtocht, die voorlopig nog tegen de Partij der Klein Boeren is gericht, hebben te veel gerucht gemaakt om niet alge meen bekend te zijn. Het verwijde ren van de gematigde leiders heeft ten gevolge gehad dat in de partij thans uit overtuiging of tactiek? met de communisten sympathi serende leiders aan het roer zijn ge komen (o.a. de tegenwoordige pre mier Dinnyès). Dit weerhoudt ech ter de communisten niet om hun pogingen om de grootste partij des lands te slopen voort te zetten. De nieuwe kieswet, die één op de veer tig Hongaren van het kiesrecht uit sluit en ruimschoots de gelegenheid biedt om alle ongewenste figuren van de candidatenlijsten te schrap pen is daartoe een voortreffelijk in strument. I JE rol van desociaal-democrati- sche partij is in dit alles niet get'el duidelijk. Zij handhaafde het bondgenootschap met de communis ten ook tijdens de actie tegen de Kleine Boeren, misschien omdat een verbond met dat gezelschap haar nog minder zou hebben aangestaan, misschien in de overtuiging "dat de Sowjet-Unie nog wel andere moge lijkheden in petto heeft, wanneer het met deze schijn-democratische manoeuvres niet lukken zou. maar waarschijnlijker omdat zij op deze serie putschen niet voorbereid was. De democratie is. ook na Hitier, nog zeer weinig weerbaar, en het is niet nodig de zaken mooier le zien dan zij zijn nog nergens heb ben de socialisten bij werkelijk ern stige aanslagen op de vrijheid een bruikbare arweer-tactiek gevonden. De Hongaarse sociaal-democraten zullen dus voortgaan met de com munisten samen te werken, en hopen intussen op een verkiezingsoverwin ning door stemmen-winst naar de kant der Kleine Boeren. Maar zij zullen er van doordrongen moeten zijn dat. de grote rivaal eenmaal verslagen, zij hpj '-oio^nde slacht offer zullen zijn. on ^->1 1 heel wat meer dan een stembusoverwinning nodig is om een ..omgekeerde Wei- mar" te voorkomen. AD INT. landers en het verbranden van huizen". Eenzijdigheden Na de toelichting van de Poolse gedelegeerde op zijn inmiddels aan vaarde motie heeft dc Amerikaanse afgevaardigde Hershell Johnson zijn stem verheven tegen deze „eenzijdi ge en ergerlijke uiteenzetting" \an ..daden van aggressie. die door de Nederlandse troepen sedert het wa- penstilstandsbevcl zouden zijn be dreven". Wij beschikken niet over de nodi ge gegevens, aldus Johnson, om te beoordelen, of deze feiten juist zijn. Evenmin weten wij, of dc Neder landse gedelegeerde gelijk heeft met te zeggen, dat de Republikeinse re gering niet in staat is orde en rust op haar eigen gebied te handhaven. Johnson achtte het nog twijfelachtig of de Veiligheidsraad een bepaalde oplossing van het geschil mocht voorschrijven. De Voor-Indische afgevaardigde viel dc Franse afgevaardigde heftig aan over het veto. dat deze Maan dag over het Russische voorstel heeft uitgesproken. A.F.P vernam van bevoegde zijde o\er dit veto: ..Sinds het begin van de debatten over Indonesië was nooit een be slissing gevallen over de compe tentiekwestie. Zoals bekend be twist Frankrijk, evenals 'verschillen de andere ,eden. op dit punt de be- zijnde. dat het geschil tussen Ne derland en de Republiek als een aangelegenheid van zuiver interne aard onder artikel 2 van het Hand vest valt. De Republiek bezit im mers geen internationale status van souvereine mogendheid. Het Russi sche voorstel wilde stilzwijgend cn zijdelings over deze nog onopgelos te competentiekwestie beslissen. Om te vermijden, dat een essentieel beginsel van het Handvest werd ge schonden heeft Frankrijk dus van zijn vetorecht gebruik gemaakt". In Haagse regeringskringen schijnt men niet ontevreden over de gang van zaken. In Batavia wordt thans veronder steld. dat Nederland zich thans tot Frankrijk. België of de Verenigde Staten zal wenden als het land. dat „goede diensten" zou moeten ver richten De Republiek zou hiervoor Australië of Rusland kiezen. Aange nomen wordt, dat Engeland dan het derde, door beide partijen aangewe zen land zal zijn. dst moet bemid delen. voegdheid van de raad, van oordeel Vleeschauwer. Speciale zitting over veto-recht? Naar verluidt zal de Veiligheids raad vermoedelijk Donderdag een speciale vergadering wijden aan de kwestie van het gebruik van het vetorecht. De - ergadering zou zich voorna melijk bezig houden met dc door de Algemene Vergadering aangeno men resolutie, die de grote vijf aan spoort. alles in het werk te stellen om te verzekeren, dat het gebruik van het vetorecht de Veiligheids raad niet zal beletten snelle beslis singen te nemen. Koning Leopold terug? De voormalige Belgische minister v. oloniën. Albert de Vleeschauwer, die zijn land zal verte enwoordigen in de commissie voor de niet auto nome gebieden, heeft bii het betre der van het vliegveld La Guardia verklaard, dat in de aanstaande we lt n koning Leopold naar België te- eroepen zou worden. Als he?. nodig is, zal een plehisciet plaats hebben, maar wii denken niet. dat het noodzakelijk is hiertoe onze toe- lucht te nemen, aldus De In de klokkengieterij ie Heiligerlce is men bezig een order uil te voe ren lot hel vervaardigen van 24 klokken, bestemd voor de kerk van Greenwood (Zuid Carolina, USA). Aan hel einde van de komende week zullen de klokken worden ver scheept. Enkele reeds gereed geko men klokken worden n og eens grondig nagekeken. Gisteren heeft de Samarlnda de Oost-Borneo-raad, die de vorming van de tweede staat op Borneo zal xoorberelden, voor het eerst verga derd. Dr. Van Mook hield een redevoering, waarin h|j zei, dat hier even als elders op Kallmanten (Borneo), In Oost-Indonesië, op Banka en Bil- liton een weg gevolgd was, waarb(j niet alle verhoudingen ondersteboven werden gehaald en waarbij de werkelijke orde en het werkelijk gezag niet werden ondermijnd. „Laat ons hopen, dat ook elders, ook op West en Oost-Java. te Palembang en aan Sumatra's Oostkust deze weg naar een duurzame en sterke constructie spoedig gebaand zaj worden". Van Mook: Kalimantan als voorbeeld De resident van Samarinda. F. P. Herkman, opende officieel dc eerste raadszitting in aanwezigheid van het hoofd binnenlands bestuur Van der Wal. prof. Enthoven, de Oostindone- sische vertegenwoordiger te Batavia Pellaupessy, en vertegenwoordigers van West-Borneo, de Groot-Dajak- raden, Zuid-Borneo en Sumatra's Oostkust. Na de redevoeringen van de sultan van Koetei en van het oudste raads lid sprak dr. Van Mook. Hij zei: „Gij zijt er hier in geslaagd de slechte invloeden uit de Japanse tijd te over winnen en tegelijkertijd vormen te vinden, die zich aanpassen bij de vrijheidswensen van het huidige In donesië. Zonder het goede af te bre ken, zijt gij er in geslaagd de zelf besturen van Oost-Kalimanten te mo derniseren en samen te brengen in een federatie, die als staat plaats zal innemen naast en op gelijke hoog te met West-Kalimanten en de Groot Dajakraden. Dr. Van Mook zei, dat de raad ge legenheid had om binnen de daerah tot volledig zelfbesti .r te geraken. Hij wees erop, dat Oost-Borneo de tijd had genomen om grondig over leg te plegen. „Dit resultaat zal blij ven bestaan, waar overhaast in het leven geroepen bouwsels door inner lijke zwakte ineen storten". De sultan van Koetei, Mohammed Pasikisit, werd gekozen tot voorzit ter van de zelfbestuurdersraad van Oost-Borneo. De sultan van Koetei sprak vervol gens in een redevoering de hoop uit, dat de centrale regering in toene mende mate belangstelling aan de dag zal leggen voor de raad van Oost-Borneo. In de vergadering van de raad, die tot en met dertig Augustus geregeld in zitting zal bijeenkomen, zullen o.m. de leden en de secretarissen van de raad beëdigd worden en zal de com missie worden aangewezen, die be sprekingen met de Nederlands Indi sche regering zal voeren inzake de toekomstige status van de federatie Oost-Borneo. Gistermiddag is dr. Van Mook naar Batavia teruggekeerd. 400.000 inwoners De resident van Oost-Borneo, F. P. Heckman, heeft over het gebied van de nieuwe federatie Oost-Borneo het volgende meegedeeld: Het gebied van de nieuwe federatie omvat onge veer 400.000 inwoners, waarvan on geveer een kwart Dajaks. In econo misch opzicht is dit gebied belang rijk om zijn oliebronnen en raffinade rijen te Balikpapan en Tarakan, waar wat vernield w erd ooor de Japanners en de geallieerde beschietingen reeds in belangrijke mate is hersteld. Verder verdienen vermelding de ko lenmijnen van Loa Koeloe, die voor de oorlog rond 250.000 ton per jaar pro duceerden (thans 150 ton). Een be langrijk exportartikel is hout. waar van per jaar ongeveer 30.000 ton be- zaagd en 20.000 ton rondhout en brandhout wordt geleverd. Een be langrijk deel hiervan wordt naar China uitgevoerd. De rubberproductie is in opkomst, maar verkeert thans nog in beginstadium. Andere be langrijke producten zijn vis en rotan. Het ligt in de bedoeling om een aan tal ambachts- en landbouwscholen op Oost-Borneo te openen. De Veiligheidsraad heeft gisteren, na de Indonesische kwestie, de zaak-Egyptc besproken. De debat ten leverden geen resultaat op. maar gaven aanleiding tot enige spectaculaire incidenten. Ahmed Kamel Kotb, leider van de Egyptische socialistische Fellah partij, die onlangs tijdens een ver gadering van de Veiligheidsraad op schudding teweegbracht, werd giste ren uit de gedelegeerdenhal verwij derd. Kotb sprak Nokrasji Pasja, de Egyptische premier, in de hal aan en begon tegen hem in het Ara bisch uit te varen. Hij werd luid protesterende door het hoofd van de veiligheidsdienst bij de arm ge pakt en de hal uitgezet. Tegenover verslaggevers verklaarde Kotb, dat Nokrasji Pasja hem onlangs by een ontmoeting op straat had be rispt voor zyn misdadig gedrag in de Veiligheidsraad. Samen met Mustafa Momen van de Mohamme daanse Broederschap, die even eens bij dezelfde gelegenheid de Vei ligheidsraad in beroering had ge bracht, verscheen Kotb twintig mi nuten later op de openbare tribune van de zaal, waar de Veiligheids raad bijeen was. Toen hun verzocht werd weg te gaan, begonnen zij luidkeels te schreeuwen: „Weg met het imperia lisme; wij zyn hier om voor de vrij heid van ons land te vechten". Het tweetal werd door zaalwachters in de kraag gegrepen en weggeleid. Enige ogenblikken later slaagden z\j er weer in de vergaderzaal on opgemerkt binnen te sluipen. De zaalwachters wilden hen weer ver wijderen en moesten de heren zelfs van hun stoelen lichten. Kotb ver zette zich hevig, raakte in een hand gemeen verwikkeld en rolde met twee zaalwachters en een chef van de veiligheidsdienst de trappen af. Beneden in de zaal werd de vecht partij voortgezet, totdat Kotb een stoot in zjjn maag kreeg en de stryd opgaf. De heetgebakerde Egyptena- ren werden in een taxi geladen en in het centrum van New York af gezet. Het is nog steeds mogelijk contact te hebben met familie in het onbe zette gebied van Java en Sumatra, doch uitsluitend via Rode Kruisfor- mulieren en alleen gesteld in de En gelse taal. De belanghebbenden kunnen zich wenden tot het informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis. Vla mingstraat 2. 's Gravenhage. Weer extra vlees Nu de droogte blijft aanhouden stijgt nog steeds het aanbod van slachtvee. In verband daarmede zal zowel deze week als de volgende week voor personen, die geboren zijn in 1942 cn vroeger, een extra rantsoen van 100 gram vlees worden beschikbaar gesteld. In de bonnen- lijst van Donderdag zal dc eerste bon voor 100 gram worden bekend gemaakt. De tweede komt een week later. Op de vleesbonhcn, die Vrijdag geldig worden, kan desgewenst op één bon voor 100 gram vlees 150 gram paardcvlees gekocht worden. Bon voor een ei In de bonncnlijst, die op 28 Aug. bekend gemaakt wordt, zal een bon worden aangewezen voor één ei voor personen van 21 jaar cn ouder. De werkgevers- en werknemersor ganisaties in het bakkersbedrijf heb ben in onderling overleg besloten op Maandag 1 September te werken als op een gewone werkdag Deze rege ling geldt voor het gehele land. „Was het in 1942 reeds algemeen bekend welk vreselijk lot de Joden wachtte, die naar Duitsland en Polen werden gedeporteerd?" Dze vraag overheerste de voortge zette rechtszaak voor het Amster damse Bijzondere Gerechtshof tegen de beruchte ex-rechercheur van po litie en overtuigd N.S B.-er Hendrik Blonk, tegen wie op 11 Augustus twintig jaar gevangenisstraf was ge- eist. omdat hij minstens honderd Joodse Nederlanders gearresteerd heeft. A. Asscher. destijds voorzitter van de Joodse Raad. verklaarde als ge- tuige-deskundige, aat hij niet eer der van het vergassen van Neder landse Joden had gehoord dan in 1944. toen hij zelf met zijn gehele familie in het concentratiekamp Bergen-Belsen gevangen zat. Welis waar had de Engelse minister Eden enkele jaren eerder in een radiore de bekend gemaakt, dat Poolse Joden in Auschwitz werden vergast, maar hoewel hij dit niet geheel had verworpen had hij toch gemeend dit gedeeltelijk als Engelse propa- DE HEER TE PARIJS liep van de zomer in een colbert met halve mouwen. Parijs, Augustus 1947. T EDEREEN weet, dat Parijs het wereld-hoofdkv artier is van de vrouwenmode. Hier steken de grote „couturiers" ieder seizoen dc hoof den bij elkaar cn decreteren geza menlijk, wat „mode" zal zijn. Bui ten Parijs is alles „provincie", win gewest. Men heeft geen stem in het kapittel, men volgt blindelings iedere nuk van de Parijse dictatuur. Tijdens de oorlog hebben Londen, New-York en Buenos Aires een ogen blik gedacht, dat zij die rol konden overnemen. Maar daar was geen sprake van. Zodra Parijs was be vrijd, ram het de teugels weer vast in de hand. Voor de vrouwenmode (in de „provincie" „damesmode" ge heten) hebben de smaak en de kun de van de Parijse couturiers zonder moeite getriomfeerd. Maar de mannenmode? Hier gaf van oudsher niet Parijs, maar Lon den de toon aan. Voor de mannen mode was Parijs „provincie", zoals Kopenhagen en Alkmaar. Maar waarom zouden dc Parijse kleerma kers zich bij deze situatie neerleg gen? Waarom zouden hun smaak en bekwaamheid bij de mannen niet het gezag kunnen veroveren, dat zij lang geleden bij de vrouwen ge vestigd hadden' Deze verovering zou niet alleen het Franse prestige, maar ook het Franse deviezenbezit niet onbelangrijk kunnen vergroten. TNDERDAAD hebben de kleer- -*• makers van Parijs de ongeloof lijke ambitie gekregen, om hun Londense collega's naar de kroon te steken. Een van de vele na-oorlogse gevechten is dan ook deze mannen mode-slag, di~ aan beide zijden *an het Kanaal met inzet van alle krachten en niet zonder bijbehoren de verbittering gestreden wordt. Er zijn hier zelfs kleermakers, die be weren, dat zij de slag al gewonnen hebben. Het belangrijkste wapen van Parijs is eigenlijk niet helemaal fair: in Engclan is textiel nog gerant soeneerd, in Frankrijk vrij. Met het gevolg, dat vele, op dit gebied toon aangevende Engelsen en rijke lieden uit andere landen, die er een Lon dense kleermaker op na plachten te houden, tegenwoordig hun pakken in Parijs laten maken. Dc Parijse kleermakers spreken liever niet te veel over dc oorzaak van deze situa tie. Zij zeggen: „Als onze buiten landse clientèle bij ons blijft, dan is dat niet om deze toevallige tij delijke voordelen, maar om de kwa liteit van onze „creaties". R is in Parijs een nieuwe man- nenmode gevormd, waarin een eigen stijl en eigen ioeeën worden toegepast. De Parijse mode ligt tussen de Engelse en de Ameri kaanse in. Men kan, vindt de Pa- Parijse brief over herenmode rijse kleermaker, de korte jasjes, die Londen nog steeds prefereert, tegenwoordig absoluut niet meer dragen. Maar dat wil niet zeggen, dat men in vormeloze Amerikaanse hobbezakken moet gaan lopen! De invloed van de ballon-pakken" op de Amerikaanse mode is onmisken baar cn in Parijs, waar men altijd gevoelig is voor Amerikaanse nieu wigheden, wil men deze tendens niet voorbijzien. Alleen een correc tie door de goede smaak is nodig, zegt de Parijse kleermaker. De jas sen zijn dus wat langer dan de Lon dense cn de broeken wat langer dan dc Amerikaanse, maar de jas sen zijn minder wijd dan de Ame rikaanse en ook de broeken zijn wat nauwer, ofschoon niet nauw toelopend, zoals bij de „ballon- pakken". De kleuren ziju heel sober, ruiten zijn volkomen uit den boze, zoals trouwens ook grasgroene of paarse costun.es. De dunne zolen van de Engelse schoenen vindt men hier zeker gedistingeerder dan de driedubbele zolen, die de kleine Zuid-Amerikanen zo graag dragen. Maar een dikke zool heeft practi- sehe voordelen, die men niet ver waarlozen mag. Het is de taak van Parijs, om de practische voordelen, die de Nieuwe Wereld bedacht heeft, te combine ren met de distinctie van de Oude. Ziedaar dc voorschriften, die Parijs geeft aan de welgeklede man, die tevens een.... zéér welgestelde man moet zijn! Want een goed gemaakt pak kost hier ongeveer 25.000 francs ff 560.wat weinig is, vergeleken bij een dames-, tailleur", waarvoor men al gauw 40.00 francs moet be talen ff 900.Want de vrouwen heeft men al er de mannen wil men nog winnen.... Hulpverleningsdienst ruimt op, toch dagelijks ongelukken Niettegenstaande b(jna dagelijks berichten melding maken van min of meer ernstige ongelukken tengevolge van het roekeloos om springen met munitie blykt de bevolking van de voormalige front gebieden nog allerminst voorzichtig te zjjn geworden. Integendeel, de overal verspreid liggende explosieve stoffen oefenen een grote aan trekkingskracht uit op vele personen, die allerlei gewaagde experi menten ondernemen en dit vaak met het verlies van ogen, ledematen of erger moeten bekopen, terwfll andere de gevaarlijke voorwerpen weliswaar niet aanraken, maar er toch volmaakt onverschillig voor zjjn, dat deze zich in of nabjj hun huizen bevinden. Verder zjjn er de „Souvenirjagers", die van oorlogsmateriaal vervaardigde vazen en andere siervoorwerpen in hun woningen hebben, welke echter zelfs na bewerking vaak nog lang niet ongevaarlijk zjjn. éénmansgaten e.d. hadden gestopt en er bijna nooit opgave van had den gedaan. Zo vond men bjj een boer, die volhield niets op te ruimen te hebben, in een loopgraaf achter het huis niet minder dan 55 mortieren, 2 pantservuisten, 9 handgranaten, 8 geweren en 3 rookgranaten. Bij een boer In Beers aan de Maas werden niet minder dan 40 wagens oorlogs materiaal weggehaald cn als de H.V.D. er niet achter was gekomen, lag het er nog. Soms vond men bommen van 250 k.g. op boerenerven of scherpe pant- servuistcn op de zolders cn In één geval had men deze laat ste gevaarljjke wapens zelfs in de vastenavondoptocht gebruikt. In tal van huizen bevinden zich vazen en andere souvenirs, ver vaardigd van koperen hulzen, welke vaak nog voorzien zijn van slagdop- pen, waarin de inleidingslading zich nog bevindt. Bjj brand kunnen deze voorwerpen de grootste ram. pen veroorzaken, terwijl men alle rechten op uitkering van verzeke ring e.d. verliest. Jongensspel Vele door de bevolking gevonden geweren, die vooral de Duitsers in grote getale hebben achtergelaten, zijn nooit ingeleverd. Opgeschoten jongens houden er soms „oefenin gen" mee, zodat de burgemeester van een Brabantse gemeente zelfs Venlo opbelde orri In te grijpen, daar de kogels er In het rond flo ten. In het plaatsje Zeeland is men zelfs met machinegeweren bezig geweest, terwijl in een Limburgse gemeente een jongen bij dit roeke loze spel is doodgeschoten door één zijner kameraadjes. Bij de jongste hevige bos- en hei debranden zijn er opnieuw slacht offers gevallen van exploderend oorlogsmateriaal. Dit alles heeft de H.V.D. te Ven* lo aanleiding gegeven om vla de scholen de ouders te wjjzen op het gevaar, dat er nog allerwege loert. In de maand Juni werden in de mjjnstreek. in Noord.Limburg van Arcen. Grubbenvorst. Venlo tot en met Swalmen en Uden en omgeving ruim 97.000 circulaires onder de schoolkinderen verspreid, waarin de ouders werden Verzocht aangifte van in hun huis aanwezige explo sieven te doen. Namveljfks één procent antwoord-» de. Nochtans bleek hjj een huis-aan- hulszoeking In enkele plaatsen, dat In 50 60 van de honderd onder zochte huizen gevaar opleverende explosieven aanwezig waren. Ge middeld vond men per huls k.g. Het Is van groot belang, dat ons land eindelijk van deze oorlogserfe nis bevrijd wordt cn de onder het ministerie van Binnenlandse Zaken ressorterende vrijwillige hulpverle ningsdienst doet dan ook zeer nut tig werk op dit gebied. Deze dienst die afdelingen heeft te Arnhem, Venlo, Eindhoven. Breda en Mid delburg. heeft al sinds de bevrijding enorme hoeveelheden explosieven geruimd, maar zou nog veel groter resultaten bereiken, wanneer de be volking beter het belang van de op ruiming der explosieven inzag en meer medewerking verleende. Verbijsterende toestanden Dat er op dit gebied verbijsteren de toestanden bestaan, nleek uit 'n rapport van de hulpverleningsdienst te Venlo, die een dependance heeft te Uden en uit een keurtroep van 80 speciaal opgeleide mannen be staat. Alleen deze afdeling, welke ln Limburg en een deel van Oost- Brabant werkzaam Is, ruimde van de dag der bevrjldlng af tot begin Augustus 1947 3448 ton munitie. Bjj deze werkzaamheden kwamen de mannen van de hulpverlenings dienst tot de bevinding, dat vele boeren de door hen gevonden muni tie in bomtrechters, loopgraven, ganda tegen de Nazi's te moeten aan merken. Aan de andere kant was de heer Asscher er van overtuigd, dat de Amsterdamse politic-agenten, die gedetacheerd waren bij het bureau Joodse zaken, in besprekingen met hun Duitse S.D.-chef Kempin. reeds in 1942 volledig op de hoogte zjjn geweest. De hoofdinspecteur van politie H. A. Bessem. die tijdens de bezetting gedetacheerd was bij de staf van de orde-oolitie te Amsterdam, zei. dat ook de politie er geen idee van had wat de Joden in Duitsland wachtte. De houding van Inspecteur Van den Oever, die als enige weigerde deel te nemen aan de arrestaties van Joden en dientengevolge door bur gemeester Vofite uit de dienst word ontslagen, schetste hjj als een uit zondering. De overige ..goede" leden van het politiepersoneel bleven aan. omdat goede vaderlanders in het politie corps goud waard waren. Waarom dan staking? Hoewel de procureur-fiscaal, mr. M. H. Gelinck. dit laatste volledig onderschreef, vroeg hij zich af waar om dan toch eigenlijk de Amster dammers in Februari 1941 reeds als machtig protest tegen de deportatie der Joden had gestaakt, wanneer het zoals getuigen, verdediger en ver dachte thans verklaren niet alge meen bekend was. welk vreselijk lot de Joden in Duitsland en Polen wachtte. Hij persisteerde bij zijn eis van twintig jaar. Blonk, die het laatste woord kreeg, beweerde dikwijls met een prop in zijn keel te hebben rondgelopen, wanneer hij weer eens een Joodse vrouw van over de zeventig jaar had gearresteerd, maar dat hij nim mer „de minstens honderd Joden, die hij had gearresteerd", aan de Duitsers zou hebben overgeleverd, als hij ook maar gedroomd had. dat zij een wisse dood tegemoet gingen. Onderwijzers uit de militaire dienst De minister voor Oorlog heeft aan de Tweede Kamer meegedeeld, dat het mogelijk gebleken is ook onder officieren jonger dan 30 Jaar, voor zo ver zjj bjj het onderwijs werkzaam waren, tc demobiliseren. Er zijn maatregelen genomen ook de onder-officieren geboren in de ja ren 1918, 1919 en 1920 met groot ver lof te zenden Als deze maatregel haar beslag ge kregen heeft, zullen alle dienstplich tige onder-officieren, die hier te lan de onder de wapenen waren, voor zo ver zij niet zijn opgeleid bij d emili- taire administratie en voor zover zij inderdaad bij het onderwijs werk zaam zijn, gedemobiliseerd zijn. Peelbrand anderhalve meter in de grond De over een oppervlakte van en kele vierkante kilometers woedende Peelbrand tussen Asten en Someren blijkt anderhalve meter diep in de veengrond te z\jn doorgedrongen en bij de blussingswerkzaamheden staat men dan ook voor een hope loze taak. Men heeft slechts de ver dere uitbreiding kunnen voorkomen door een byna twee kilometer lange brandsleuf te graven, waardoor het gevaar voor de huizen en de voor raden turf Is afgewend. Verschei dene brandweren bljjven echter in actie om gevaar van overslaand vuur te voorkomen. Komende winter we«r sinaasappelen op bon Geheel los van de prijzige sinaasap pelen uit Suriname, zal in dc loop van de winter de invoer van sinaas appelen uit andere delen van de we reld vermoedelijk weer worden be gonnen. Het is de bedoeling deze vruchten, evenals vorig jaar, op de bon en tegen vastgestelde prijzen te verkopen. De omvang van deze dis- triebutie hoopt men weer op het peil van verleden winter te kunnen bren gen, zodat dus vrij regelmatig op de bon kan worden toegewezen. Granaten gieren over Limburg Het maar al te bekende en go- vreesde geluid van gierende grana ten verschrikte Maandag de inwo ners van het gehucht Dubbroek by Maasbree. De projectielen kwamen uit de richting Reuger-Beesel en waren vermoedelijk afkomstig van de munitie-opruiming, die bij laatst genoemde gemeente geregeld aan de Duitse grens en op Duits grondgebied onder Engels toezicht geschiedt. De explosies hebben reeds grote schade aangericht aan woningen en gebouwen in enkele Limburgse grensgemeenten, maar thans beginnen ze zelfs voor de be volking gevaarlijk te worden, of schoon persoonlijke ongelukken zich nog niet hebben voorgedaan. 501STE STAATSLOTERIJ 5e klas, 11e trekking, f 2000,—: 20109 f 1000,—: 17105 f 400.—: 1523 9731 16256 18557 f 200,—: 6535 17125 12597 21158 f 100,— 2051 2731 3398 7202 8026 11391 11640 14967 15655 15818 19258 21271 21834 Maandag zal geen trekking plaats hebben in verband met de viering van de verjaardag van de Koningin. Aanhoudend zomerweer Weersverwachting van De Bilt, geldig tot Donderdagavond In de nacht cn ochtend hier en daar nevel of mist met weinig windAiorgen droog, warm en overwegend zonnig weer met al leen in het Zuide.ijke gzdeelte van het land een vrij krachtige wine' tussen Koerd \n Oost.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1