DAGBLAD VOOR AMERSFOORT „Thans geen geweld, behalve voor handhaving van orde en rust" Groot - Brittannië gaat 228 millioen pond bezuinigen Schat van diamanten komt terug naar Nederland Op Walcheren is de oogst grotendeels mislukt K.V.P.-VOORZITTER OVER U.N.O.-RESOLUTIES: „Mars naar Djogja voorlopig van de baan" zegt Vorrink CPN:Ontoereikend maaraanvaardbaar Geen plezierreizen over de grens Driejarige zwerftocht door Duitsland FrauleinTesch wisl er meer van Zon en zout maakten de grond onvruchtbaar Boeren geven de strijd op Extra vlees, een ei en cacao Gironummer 510330 Bank: R'damsche^Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 28 Augustus 1947 Nr. 732 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER „Voor wat dc vraag inzake het verdere gebruik maken van liet militaire gezagsapparaat betreft, ben ik van mening, dat dit gebruik achterwege moet blijven, tenzij het handhaven van rust. orde en veiligheid tot een politioneel optreden noopt. Nederland heeft voor deze rust. orde en veilig heid de verantwoordelijkheid, een verantwoordelijkheid, waaraan het zich op straffe van grof plichtsverzuim niet mag onttrekken". Aldus de heer W. J. Andriessen. voorzitter van de Katholieke Volks partij in een onderhoud met een ANP-redaeteur over de twee resolu ties. welke de Veiligheidsraad met betrekking tot Indonsië heeft aan vaard Hii vervolgde: ..Van. deze gezichtshoek uit moet ook worden bezien het bevrijden van personen doo» Nederlandse militai ren. Wanneer de levens van deze mensen gevaar lopen of zij worden op een wijze behandeld, welke in strijd is met de meest elementaire menselijke rechten, dan is optreden geboden, ook wanneer dit achter de demarcatielijnen zou moeten ge schieden. B'u een objectieve beoordeling kan hiertegen niemand, ook de Veilig heidsraad niet. bezwaar maken. De aanwezigheid van deze Raad vindt immers zijn oorzaak in de overwe ging. dat na deze gruwelijke wereld oorlog de elementaire rechten van alle mensen zouden worden erkend en geëerbiedigd." Vorrinks oordeel De heer Koos Vorrink, voor zitter van de Partij van de Arbeid, gaf als ziin mening te kennen, dat .,de kwestie van het al dan niet op rukken naar Djogja voorlopig ge heel van ric baan is. Nederland moet thans volledig meewerken de reso lutie uit te voeren". De heer Vorrink uitte vervolgens een felle aanklacht togen het com mentaar van de woordvoerder der rè^Mnésvobrl dienst. voor radio-Balavia. waarin werd gezegd: Niemand, die de situatie kent. zal het tenslotte verbazen, wanneer de regering besluit aan het roversnest een einde te maken". Gevraagd naar zijn oordeel over de door mr van Kleffens in de Vei ligheidsraad aangehaalde ontzetting der Chinezen te Pangkalan—Bran- dan. verklaarde de heer Vorrink: Vóór het aannemen der resoluties, was ik inderdaad van mening dat Nederland hdt recht en de plicht had deze ./pensen, ook op republikeins gebied, te helpen Thans, nu ingevol ge de beslising van de Veiligheids raad internationale rapporteurs aan wezig zijn. dient men dergelijke si tuaties aan hen voor te leggen om door middel van deze rapporteurs de Veiligheidsraad te laten beslis sen of wij deze mensen al dan niet moeten helpen. Wij zijn hierdoor tevens ver zekerd. dat ook een beperkte politionele actie niet zal worden uitgevoerd zonder voorafgaande internationale toestemming. Ik heb dan tevens de waarborg, dat een dergelijke actie niet naar aanleiding van oncontro leerbare geruchten zal worden ondernomen". Mr Vonk zegt Mr. Vonk, Tweede Kamerlid van de Partij van dé Vrijheid verklaarde: OP DE ST. ER1KSBEURS in Stock holm heeft ook Nederland een stand. Men ziet hier het Nederland se fruit, die dagelijks vers uit Ne derland per vliegtuig wordt aange voerd. Het oude fruit wordt aan ziekenhuizen geschonken. IF ei nig verandering Weersuej•achting van De Bilt, geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond In de na-nacht hier en daar vorming van nevel .nLf of lage wolkenbanken, die in de ochtend snel oplossen. Morgen overdag enkele overdrijvende wol envel- den, voornamelijk in het Noor den van he. hind maar over het algemeen droog en zonnig met weinig verandering var. tempe ratuur en matige ivind uit Noor delijke richtingen. .Op dit ogenblik is het moeiliik een oordeel uit te spreken, aange zien hier over door de regering thans nog beraadslaagd wordt en wij volgens goed Nederlands ge bruik dc beslissing van de rege ring niet mogen trachten te beïn vloeden. Een ding staat echter voor mijn partij vast: hoe men het ook wendt of keert, altijd moet het lot van het millioenenvolk in Indonesië en Nederlandse verantwoordelijkheid hiervoor prevaleren" Communistische stem De heer A. J. Koejemans (CP N zei o m.: ..Geweld tegen de Republiek moet altijd veroordeeld en als een ramp voor Nederland en Indonesië worden beschouwd. Elke hinderpaal tegen voortzetting van dit geweld kan de toekomst van beide landen dus slechts ten goede komen. Er kan geen twijfel beslaan over de be voegdheid van de Veiligheidsraad". „De vraag blijft", aldus de heer Koejemans. of de genomen resolu ties de meest juiste oplossing bie den". Hij opperde o m het bezwaar, dat de autoriteit van de consuls, die het rapport zullen uitbrengen, nood zakelijk geringer zal zijn dan van de Veiligheidsraad zelf. We hebben echter niets anders en daarom zal Nederland ook de goede diensten, waarin het Amerikaanse voorstel voorziet, moeten aanvaarden". De heer H. W. Tilanus (Chr. Hist.) wenste, voor hij zich uitsprak de re geringsverklaring af te wachten. Assemblée aanvaardt statuut voor Algerië Öe Franse Nationale Verpa le ring heeft gisteravond het veel- j omstreden wetsontwerp betreffen- dc het statuut voor Algerië aan genomen met 322 tegen 92 stem men. Socialisten. MRP en radicalen stemden vóór, rechts tegen: de communisten onthielden zich van stemming. Kleine beperking van veto voorgesteld Aan het begin der debatten van de Veiligheidsraad ovc het veto recht heeft de Amerikaanse afge vaardigde een ontwerp-procedure van dertien punten voorgelegd. Het ontwerp stelt een beperking voor tan het veto-recht in enkele min der belangrijke procedure-aangele genheden, zonder de grote mogend heden aan te tasten in hun recht om gevallen van inbreuk op de vrede te behandelen. De Sowjet-dc- legatic waarschuwde, dat elke po ging om met het veto-recht te schip peren tot een schipbreuk der Vere nigde Naties zou kunnen leiden. De Raad besloot het Amerikaan se voorstel ter bestudering te ver wijzen naar de commissie van des kundigen. Bevin naar Lake-Success Volgens een mededeling van Tr.vg- ve Lie. de secretaris-generaal der UNO. zal Ernest Bevin. de Britse delegatie in de komende zitting van de assemblee leiden. De regering van Grnot-Brittannië heeft een gedetailleerd nood-program ma afgekondigd Ier besparing van 228 millioen pond sterling per jaar door nieuwe beperkingen in het verbruik van voedingsmiddelen en benzine, en in het maken van buitenlandse reizen. De nieuwe bepalingen zullen, tcsamen met de reeds tijdens de crisis- debatten aangekondigde, de volgende jaarlijkse bespa-ingen geven: voedsel 144 millioen pond. films 11 millioen. hout 10 millioen, benzine 5 millioen. consumptiegoederen 5 millioen pond. toerisme 38 millioen pond. overzeese militaire uitgaven 20 millioen poud, diversen 5 millioen pond. Men verwacht dat het zichtbare tekort op de betalingsbalans voor het jaar per 30 Juni 1948 350 millioen pond a 400 millioen pond zal be dragen. De aangekondigde besparin gen zijn dan nog niet voldoende om de balans in evenwicht te brengen. Het wekelijkse vlecsrantsoen zal met 2 d worden verminderd lot 1 shilling per persoon. Voedsellevevan- tics aan restaurants zullen aanzien lijk worden verminderd. Hotelgas ten zullen rantsoenkaarten moeten afgeven indien hun verblijf langer duurt dan twee dagen. De beperking van de buitenlandse reizen, die oor spronkelijk op 1 October van kracht zou worden, gaat onmiddellijk in. De import van bepaalde luxe-voe- dingsmiddclcn. hoofdzakelijk uit Amerika, zal worden verboden. Bin nenkort zal een uitgebreide lijst worden gepubliceerd. De vermindering van de voedsel- toewijzingen aan restaurants e.d. zal ongeveer 10 a 15 van de huidige toewijzingen bedragen. Na 1 October zullen geen devie zen meer beschikbaar worden gesteld voor plezier-reizen naar het buiten land en voor het maken van plezier reizen met buitenlandse schepen en vliegtuigen. De regering vertrouwt er op dat niemand onder de huidi ge omstandigheden in September zijn vacantie in het buitenland zal doorbrengen, tenzij hij reeds ver plichtingen heeft aangegaan waar van hij zich niet meer kan ontdoen. Frankrijk wil Joodse immigranten opnemen Het Franse ministerie van Buiten landse Zaken heeft bekend ge maakt, dat de Franse regering met zeker voorbehoud het Britse ver zoek om de 4.350 Joodse landver huizers die nu op weg zijn naar Duitsland in Frankrijk toe te laten in gunstige zin heeft beantwoord. Een woordvoerder van het minis terie verduidelijkte, dat het Franse antwoord, hoewel er in wordt toe gestemd de Joodse immigranten na aankomst in de Britse zone in Frankrijk toe te laten, een drieledig voorbehoud bevatte: 1) De immigranten moeten vrijwil lig de wens uitspreken naar Frankrijk tc willen gaan. 2) Hun toelating mag geen prece dent scheppen voor verdere toe lating van andere verplaatste personen uit Duitsland. 3) Dc toelating van deze immigran ten mag het totaal aantal rcfu- gié's in Frankrijk niet hoger maken dan 8.000. Het Joods Bureau heeft bij dc Palestijnse rechtbank een gerechte lijke actie ingesteld, die tot doel heeft te verhindeien, dat de emi granten in Duitsland aan wal wor den gezet. Kotb en Momen mogen niet meer binnen Trygve Lie heelt medegedeeld, dat de twee Egyptenaren, Moestafa Momen en Ahmed Kamel Kotb. die bij twee gelegenheden uit de ver gaderzaal van de Veiligheidsraad werden verwijderd, tijdens de de batten over de Egyptische kwestie, ter beschikking van dc politie zul len worder gesteld, als zij nog maals pogen zich toegang tc ver schaffen tot het hoofdgebouw der U.N.O. Kotb en Momen hebben ver klaard. van plan te zijn Donderdag aanwezig te zijn bij de debatten over de Egyptische kwestie. ROY CHADWlC'l, een van de bekwaamste Britse vliegtuig-ontwer pers, is met zijn nieuwe schepping, de Avro Tudor II. verongelukt op een proefvlucht. Dit bleef er over van Brittannië's nieuwste verkeers vlieg tuig. Republikeins Spaans kabinet gevormd Er is een nieuwe Republikeinse Spaanse regering in ballingschap ge vormd onder leiding van Alvaro de Albornoz (links republikein), die ook de portefeuille van buitenlandse za ken op zich zal nemen. In het nieuwe kabinet hebben zit ting: voor justitie en financiën: Fer nando Valera (Republ Unie); voor verdediging: generaal Hernandez Sa- rabia; binnenlandse zaken: Julio Just (links Republ.); emigratie: Manuel Torres Campana (Republ. Unie); eco nomische zaken: dr. Aiauz (Federale Republ. partij); onderwijs en voor lichting: Salvador Quemades (links Republ.). Alvaro de Albornoz is 63 jaar en geboortig uit Luarca in Asturie. Als advocaat was hij de eerste, die een proces tegen het Spaanse Konings huis begon. Hij was lid van het re- volutionnaire comité, dat in 1931 de Republiek uitriep. In de eerste voor lopige Republikeinse regering trad hij op als minister van publieke wer ken. Vervolgens nam hij de functies waar van minister van justitie, presi dent van de rechtbank voor grond wettelijke waarborgen en ambassa deur te Parijs. Spoor- en tramweg personeel aanvaardt motie Op 1 Januari 1943 zal het thans bestaande reglement dienstvoör- waarden (RDVi bij de NS. aflo pen Voor de behandeling van de voorschriften, die bij de a.s. RDV- herziening zullen gelden, kwamen de afgevaardigden van de spoorweg-af- dehngen op 26 Augustus in het N V - Huis te Utrecht in buitengewone vergadering bijeen. Over de door hel hoofdbestuur op gestelde richtlijnen bleek na de dis cussie overeenstemming te bestaan en deze werden dan ook unaniem aanvaard. Tijdens deze vergadering deed de bondsvoorzitter G. Joustra medede ling van het feit. dat de Nederland se vereniging over de maand Juli een netto ledenwinst van 230 leden heeft geboekt en op 1 Augustus j I. het recordcijfer van 22513 leden heeft bereikt. Aan het slot van de vergadering werd met algemene een motie aanvaard, waarbij de Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel bij de legering aandrong op het voort zetten van de strijd tegen de zwarte handel, beheersing en verlaging van ,uen der meest dringende le vensbehoeften. koppeling van win sten en dividenden aan vastgestelde normen, en medezeggenschap der arbeidende klasse in het economische leven. Paratyphus op de „Volendam" Het trocpenschip ..Volendam" wordt Vrydag te Batavia verwacht. Naar de ..Dienst LcRcrcontacten" meedeelt, zijn cr'aan boord honderd ziektegevallen waarschijnlijk paratyphus \an een goedaardige soort. D->. ziékte breidt zich snel uit. 1400 Mannen worden rechtstreeks naar Buitenzorg in quarantaine gezon den. 600 mariniers zullen met de Vo lendam de reis voortzetten naar Soe- rabaja. waar ook zij ln quarantaine moeten 1 September: matig feestbetoon Op vragen van het tweede kamerlid Verkerk betreffende matiging van uiterlijk feestvertoon met het oog op de toestand in Indlë heelt de minis ter van binnenlandse zaken geantwoord, dat de regering, ln aansluiting aan dc wens van Hare Majesteit de Koningin, dc burgemeesters heeft aanbevolen, liet uiterlijk feestbetoon bij de viering van Haar verjaardag ce matigen. N.V.H.-sigaretten met f 1.- toeslag Binnenkort zullen opnieuw zoge naamde „Volksherstel"-sigaretten in de handel worden gebracht. In te genstelling tot de huidige toeslag, die 3 per pakje bedraagt, zal op de nieuwe pakjes maar 1 toeslag wor den geheven. Geen rijst meer voor de kinderen Wegens het enorme tekort aan rijst, dat zich in de gehele wereld doet ge voelen. zal het niet langer mogelijk zijn rijst voor kinderen ter beschik king te stellen. De kleine voorraad, die nog in ons land aanwezig is. wordt gereserveerd voor in aanmer king komende ziekenhuis-patiënten. Kidercn krijgen in het vervolg kin dermeel, niet uit rijst bereid, tarwe bloem. zelfrijzend bakmeel of kinder- biscuits. Ook oosterlingen ontvangen geen rijst meer De rijstbon. welke vandaag in de bonnenlijst bekend is gemaakt, is voorlopig dus de laatste. Geen soda meer op was- poederbon Van 1 Sept. af zal op rantsoenbon nen voor waspoeder uitsluitend was- poeder verkrijgbaar zijn. Soda zal op deze bonnen niet meer beschikbaar zijn. (Van onze Haagse redacteur) Na een fantastische zwerftocht van 3 jaar door Duitsland ls oensdag, zo vernemen u y, de dia- mantschat welke in September 1942 door dc S.S. uit de kluizen van de Amsterdamse bank in Arnhem is geroofd, hetwelk een vooroorlog se waarde heeft van ongeveer 32 millioen gulden in alle stilte op weg \an Frankfurt am Malnz naar Den Haag de Nederlandse grens gepas seerd. In de loop van 1942 hebben de Duitsers op bevel van Berlijn de diamantbeurs in Amsterdam, het Nederlandse diamantcentrum, om singeld. Toen alle toegangen van de beurs waren afgezet en de hande laren de kans was ontnomen om him eigendommen in veiligheid te brengen, werden de beursmensen hun diamanten ontnomen, waarbij de Duitsers voor een waarde van 32 millioen gulden in handen viel. Als reden van deze roof werd op gegeven dat met de dreiging van een geallieerde invasie in net voor uitzicht de in Nederland aanwezige diamanten in veiligeid moesten worden gebracht. En inderdaad hebben de Duitsers de couverts met diamanten welke waren voorzien van de namen der eigenaren, over gebracht naar de kluizen van de Amsterdamse bank in Arnhem, waar deze schat ongeveer 2 jaar lang ongemoeid is gelaten. Zelfs hadden de Duitsers die zeiden het eigendomsrecht der diamanten te betwisten, de sleutels der kluizen in Nederlandse handen gelaten. Eind 1944 bleek dat de Duitse S.S. de kluizen in Arnhem had openge broken. Dc ganse schat was ver dwenen Waarschijnlijk naar Ber lijn, doch mogelijk ook in de zakken van de rovers zelf. Pas 1 jaar later hebben Nederlandse ambtenaren een begin kunnen maken met de opsporing van de Arnhem-diamant. Een aanknopingspunt had men in de naam van de ministerialrat Forckel van de Reichsstelle für edele Metallen die zich voor de Arnhem-diamant in het bijzonder had geïnteresseerd, doch hy zat ge vangen in de Russische zone. Toen dit spoor dood liep herinnerde men zich dat er nog enkele andere Duit sers zich met deze diamant hadden bemoeid en twee van deze heren werden in hun nieuwe kantoren in Hannover en Hamburg opgezocht waar zij uit vrees voor andere maatregelen maar al te gaarne.de naam van de vrouw wilden noemen die van de lotgevallen der Arnhem- diamant meer moest weten. Deze vrouw, fraulein Tesch uit Berlijn, werd tussen de puinhopen van de rijkshoofdstad na veel moei te opgespoord en toen kreeg men zekerheid dat de diamant naar Ber lijn was vervoerd. Het bleek dat zij ze zelf gesorteerd en geregistreerd had. Zelfs vond men in die papie ren ook een afschrift van de brief waarin werd voorgesteld de S.S.- rovers uit Arnhem het Kriegsver- dienstkreuz te verlenen. In Februari 1945, toen de toe stand voor Duitsland zeer ongun stig was geworden, verscheen in Berlijn, zo vertelde fr&ulein Tesch, dc ook in Nederland bekende dr. Heraeus. Hy voerde in opdracht van Forckel en van rijksminister dr. Speer, die ook de opdracht tót de roof in Arnhem had gegeven, die diamanten weg. In een mijn Hij had de schat in gepantserde wagens naar een zoutmijn in Friednch Roda gebracht Ditplaatsje was aanvankelijk door de Amerika nen. later door de Russen bezet. De mijn was door dc Duitsers onder water gezet, doch de Amerikanen hadden haar snel doorgepompt Juist twee dagen voor de Russen dit gebied overnamen, hebben de Amerikanen de geheel in de mijn blootgestelde schat nog op trans port naar Frankfurt kunnen stel len, waar zij in de Taunus Anlage van de rijksbank werd opgeslagen. In dit complex zouden dus ook de Nederlandse diamanten liggen, doch de Amerikaanse commandant eiste deugdelijke bewijzen. Een kans om eerst eens in de kluizen op inspectie te gaan gaf hij niet en de bank staat ónder doorlopende con trole van een keurcorps van para chutisten met gepantserde uitrus ting en iedere nacht werd dit ge hele complex in floodlight gezet om aanslagen te voorkomen. In deze bank ligt meters hoog het geroofde goud van de meeste Europese staatsbanken. Hier liggen ook de billioenen Europese munten en de weggesleepte baren platina, de dia manten en het goud en het zilver van dc Nederlandse bank en van onze rijksmunt. In dit gebouwen complex liggen kolossale zakken met munten en daaronder ruim millioen gouden en zilveren Neder landse geldstukken. Tussen al deze schatten zijn daar ook die der ver borgen Duitse groten opgeborgen. De kostbare ridderorden van Go ring, het paarlen collier van. Emmy Göring, dat een vooroorlogse waar de van 3 ton heeft, het fraaie zil veren werk dat Eva Braun had ge kregen nadat het van het uitgeroei de Poolse geslacht was geroofd, bevindt zich daaronder. Met deze schat onder zijh beheer was de huidige Amerikaanse commandant uiterst voorzichtig. „Herinnert U", zei hij, „dat ook de kroonjuwelen van Hessen zijn gestolen en dan zult ge begrijpen waarom ik niets riskeer. Kom dus maar met claim van begeleidende bewijzen voor zien". In dit Nederlandse geval was dit niet moeilijk en zo zyn kort gele den deze lijsten door Nederlanders overhandigd. Het resultaat daarvan is dat de schat thans in haar ge heel onder zwaar escorte naar Ne derland kon worden teruggezonden. Ministers vergaderden De ministerraad ls gistermorgen ln buitengewone zitting van 10.30 tot on geveer 2 uur bijeengeweest Ook gis teravond om 8 uur vergaderden de mi nisters. (Van een eigen verslaggever) Het wordt eentonig, dit luiden van de alarmklok over Walcheren. Bjjna drie jaar lang hebben pers en radio, toneel en film het droevig lied gezongen van het verdronken land. Maar nóg zeggen de Wal- cherse boeren: het Nederlandse volk weet niet, hoe erg het is. En zfl hebben gelyk. Ook wij wisten het niet., tot wy het eiland hebben doorkruist en gesproken hebben met de slachtoffers van de nieuwe ramp, die het eiland getroffen heeft. Het is duidelyk: deze alarmklok moet blijven luiden! Walcheren is opnieuw in nood! We zien het aan de scheuren in de akkers, aan de weilanden, waarin zelfs het on kruid niet meer groeien wil. Na alles, wat Walcheren ,is overkomen, is het nu de grote droogte, die het eiland teistert. Als er één woord ls, dat de toestand kenschetst, dan is het dit: ramp zal i g. verschroeien, do groei van knollen en bieten staat stil. Er is voor on§ maar één vraag belangrijk: wanneer gaat bet regenen?" Een veehouder klaagt zijn nood: „Ik weet niet meer, wat ik mijn koeien te eten zal geven. De beesten hebben van onkruid geleefd, want er groeit sinds maanden geen gras meer Maar u is ook bet onkruid op. Zelfs de z»ute melde kan het niet meer aarden in deze hitte. De dieren geven geen melk meer, ze zijn ma- er en hebben dorst. De nvcsten van ons hebben geen geld meer om gras zaad te kopen en bovendien kan het straks voor do laatste inzaai te laat zijn. Het kan de kómende winter ca tastrofaal worden." Morele inzinking Daarover is iedereen op Walche ren 't eens. Er heerst grote bezorgd heid op het eens zo schone eiland. Zij die het weten kunnen zeggen: „Als er niet snel en afdoende wordt geholpen, zullen vee] boeren van het toneel verdwijnen. Nu al zijn er. die zelf de spa ter hand nemen en. gaan werken bij een collega, die het minder slecht heeft getroffen dan zij." Dit is Walcheren, zomer 1947 drie jaar na de ramp van het water. Is liet wonder dat de moed de Zeeuwen in de schoenen dreigt f° zinken? Het heeft er alle schijn van dat zij hun moeizame strijd met het zout© water hebben verloren! Wy rijden door de steppe, die Walcheren heet. Langs de weg dode wilgen; de mosselschelpen nog in de kale takken. De sloten staan droog; alleen in de tankgracht en in de die. pe kreken, die do golven destijds in het land geslagen nebben, staat wa ter: zout! De velden zijn leeg, de oogst is binnen. Maar de schuren zijn slechts voor een derde gevuld. De weiden zijn dor en rood: zelfs be. onkruid kan niet meer gedijen op deze grond, die vergiftigd is door het zout. Een troosteloze opsom ming, even troosteloos als dit landr schap, waarin alles nog herinnert aan dc rampspoed van de inundatie en dat nu verschroeit in de zonne- v rmte. Onze jeep hobbelt langs stoffige weggetjes: Middelburg, Ritthem, Vlissingeu, Zoutelande, Westkapel- L. Overal hetzelfde beeld: armoe en nog eens armoe. Maanden achtereen stuurde de zon haar stralen onbarm hartig naar de gevoelige bodera; het zout kwam weer boven en deed zijn vernielend werk. Wat de gevolgen zijn? Vraag hef aan de boeren zelf: Tarwe als veevoer „Onze oogst is mislukt. We zullen blij zijQ als ons eiland 2 ophrengt van wat het vroeger opleverde. De wintertarwe is uitgevroren; de zo- inertarwe is of niet voldoende tot nntwikkeline gekomen uf dermate door onkruid overwoekerd, dat we alles hebben weggemaaid, tarwe en onkruid samen: nu moet het dienst doen als veevoer! De akkers met suikerbieten en aardappelen verto nen grote kale plekken, de planten Officiële bonnenlijst voor het tijd vak vap 31 Augustus t m. 13 Sep tember a.s. Bonkaarten KA. KB. KC 709 (Serie L) L-01 Brood: 800 gram brood L-02 Brood: 400 gram brood L-01 Boter: 125 gram boter L-02 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet L-03 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet L-01 Vlees: 100 gram vlees L-02 Vlees: 300 gram vlees L-01 Melk: 4 liter melk L-03. L-05 Melk: 7 liter melk L-01 Diversen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas L-02 Diversen: 50 gram cacao L-03 Diversen: 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam. stroop enz., of 100 gram versnaperingen. L-01 Reserve: 1 ei L-03 Reserve: 1600 gram brood L-04 Feserve: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas L-06 Reserve: 800 gram brood Bonkaarten KD. KE 709 (Serie L) L-ll Brood: 800 gram brood L-ll Boter: 250 gram boter L-12 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet L-ll. L-12 Vlees: 100 gram vlees L-13.L-15 Melk: 12 liter melk L-ll Diversen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas L-12 Diversen: 50 gram cacao L-13 Diversen: 100 gram suiker, boterhamstrooiscl enzof 200 gram jam. stroop enz., of 100 gram versnaperingen L-13 Reserve: 800 gram brood L-16 Reserve: 250 gram rijst of kindermeel (uit rijst bereid) of kinderbiscuits. Bonkaarten MA. MB. MC, MD. ME, MF. MG. MH 710 (Serie L) (bijz. arbeid a.s. moeders en zieken) L-21 Brood: 800 gram brood L-21 Boter: 250 gram boter L-22 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet L-21 Melk: 5 liter melk L-21 Vlees: 300 gram vlees L-22 Vlees: 100 gram vlees L-21 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas L-21 Eieren: 5 eieren Op de vlees-bonnen van de A. B en C kaarten is deze veertien dagen 400 gram vlees beschikbaar, dus 100 gram extra. Nederlandse verliezen in Indonesië Het Nederlandse actiecommuniqué van vandaag maakt melding van vijfhonderd republikeinse schendin gen van het bevel „staakt het vu ren" van 4 Augustus, en herinnert aan de verliescijfers van de veertien daagse „politiële actie" die 74 ge- sneuve'den. 178 gewonden en 16 ver misten bedroegen. Thans zijn deze cijfèrs opgelopen tot 159 gesneuvel den. 412 gewonden en 18 vermisten. Sinds 2 Augustus zijn. aldus het communiqué 85 Nederlandse militai ren gesneuveld, 234 gewond en twee vermist. Pleidooi voor sociale geneeskunde Verplicht examenvak voor a.s. artsen Het onderwijs in de sociale genees kunde is een van de vele punten ten opzichte waarvan het Nederlandse geneeskundige onderwijs grote lacu nes vertoont, zo meent het hoofdbe stuur van de Nederlandse maatschap pij tot bevordering van de genees kunst. Derhalve heeft het zich achter een rapport van 3 doktoren Vecger, Lojenga en Muntendam gesteld, waarin bepleit wordt het onderwijs in de sociale geneeskunde als ver plicht leervak voor a.s. artsen in te voeren. Het rapport bepleit dat tussen haar candidaats- en doctoraal-examen de medische studenten een college the oretische sociale geneeskunde wordt gegeven bij wijze van examenvak. Aan alle Universiteiten wordt de instelling van een gewoon hoogleraar in de sociale geneeskunde die te vo ren een maatschappelijke functie heeft bekleed, verlangd. Deze hoog leraren moeten tevens directeur van het instituut voor sociale geneees- kunde worden dat in de eerste plaats een onderwijsinstelling is, doch van waar uit tevens adviezen worden ver strekt ten bate van de organisatie gezondheidszorg. „Nederland-Indonesië" Mr. v. Heuven Goedhart bedankt als voorzitter Mr. G. J. van Heuven Goe'dhart ls afgetreden als voorzitter van de vereniging „Nederland-Indonesië". De reden hier voor is. da hij over wegende bezwaren had dat de ver eniging een telegram aan de Vei ligheidsraad heeft gezonden. Weliswaar gaf dit telegram op juiste, zij het beknopte, wijze het standpunt der vereniging weer. al dus de heer Van Heuven Goedhart, doch hij is van oordeel, dat het niet op de weg der vereniging ligt zich over het hoofd der regering en haar vertegenwoordiger in Lake Success heen tot de Raad te rich ten. Omdat de overgrote meerder heid van het bestuur het tele gram was gezonden tijdens de af wezigheid v„n de voorzitter an ders oordeelt, heeft de heer Van Heuven Goedhart gemeend te moe ten aftreden. Hy blijft lid der ver eniging. „Handhaving Linggadjati" Nieuw comité opgericht Te 's-Gravenhage is, met medewer king van het Indisch-Nederiands ge nootschap, op Initiatief van de heren mr. H. E. Bolssevaln en Paul Snel het Indisch-Nederiands comité „Handha ving Linggadjati" opgericht. Het doel van dit comité werd aldus geformuleerd: „et comité streeft naar de politieke bewustwording van de Indische Nederlanders als inheemse" bcvolkingsgrpep van Indonesië met al daar historisch, krachtens geboorte en bloedverwantschap, verkregen levens rechten. een zo intensief mogelijk contact en samenwerking met alle an dere bevolkingsgroepen in Indonesië, tot welke reciale. religieuze of politieke gemeenschap zij ook behoren mogen, gericht op een gezamenlijke opbouw -van een hechte en harmonische samen leving in Indonesië. Een zo intensief mogelijk contact met Europees-Nederlandse groeperingen, ten einde een gelukkig samengaan van Indonesië en Nederland krachtig te be vorderen".

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1