DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Ontzaglijke bos- en heibrand teistert Noord-Brabant Natuurreservaat De Campina is totaal verwoest Regering wil boeren niet naar beneden drukken „Werkspoor" opent een eigen bedrijf sschool Veiligheidsraad verwerpt alle voorstellen Nederland moest eerste „SS-provincie" worden In een paardenstal groeide een smalfilmstudio Mansholt sprak in Drente Honderd leerlingen toegelaten Spittel der wereld Gironummer 510330 Banla R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 29 Augustus 1947 Nr. 733 6e jaargang Red. en Adra.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Gistermiddag is een enorme brand uitgebroken in de bos- en heidecomplexen van het bekende natuurreservaat „De Campina" bij Boxtel, dat eigendom is van de Nederlandse Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. Een felle wind wakkerde de vlammen weldra tot een vuurzee aan en de rookontwikkeling was zo hevig, dat men de brand op meer dan 15 km afstand kon zien. Gisteravond stond reeds 28 km2 in lichterlaaie en het liet zich gisteravond nog niet aanzien, dat men het vuur spoedig meester zou worden, hoewel honderden soldaten bij de blus- singsarbeid zijn ingezet. Toen de brand uitbrak was spoe dig de brandweer te Boxtel gealar meerd. welke na korte tijd assisten tie verkreeg uit 's-Hertogenbosch, Tilburg. Oisterwijk en Vught. On danks deze vereende diensten scho ten de krachten te kort en daarom vroeg men hulp van de in Vught in garnizoen liggende soldaten. Ook deze krachtige hulp bracht geen uitkomst. De brand breid de zich uit in Zuid-Oostelijke richting, dus naar de kant van Oirschot. Boxtel en Oisterwijk. Spoedig hadden de vlammen het grensgebied van Oirschot over schreden. zodat men begon te vrezen dat het stadje zelf be dreigd werd. Toen hebben de militaire autori teiten z.g. bren-gun-carriers ingezet om door de vlammende bossen brandgangen te maken. Brede stro ken jong bos reed men omver, ter wijl achteroprijdende wagens in deze dode stroken sleuven groeven, waarpp men het vuur hoopt tot staan te hi engen. voordat de eerste huizen ten offer vallen. Vennen uitgedroogd De zware motorspuiten, die van alle kanten kwamen opdagen moes ten buiten werking blijvèn wegens volslagen gebrek aan water. Ver schillende vennen zijn totaal uitge droogd en de andere bevatten te weinig water nf zijn niet te berei ken Dé soldaten zijn in lange linies rond het brandende gebied opge steld. Bovenwinds slaagden zii erin het vuur tegen te houden en ook Wistefi zij bredere strokon te blus sen. maar de vrij krachtige Noord- Ooster was oorzaak, dat beneden winds de wegwaaiende vonken tel kens nieuwe brandhaarden verwek ten. zodat men de vlammen ondanks de omsingeling niet meester kon worden. Een verstikkende rook hangt over verre afstand laag ovei het land en belemmert in aanzienlijke mate bet blüssinqswerk. In de vallende nacht licht daartussen de helle gloed van verscheidene grote brandhaarden op. In het garnizoen 's-Hertogenbosch Morden nog honderden soldaten in gereedheid gehouden om zo nodig vérdere bijstand te verlenen. Een grote mensenmenigte slaat van dichtbij en veraf het grillige en noodlottige spel der vlammen gade. De tot nu toe verbrande gebie den bevatten voornamelijk jong opgaand hout en heide. Dit is de grootste natuurbrand. die cle laatste jaren in Brabant heeft gewoed. Door heel Brabant, spe ciaal in Zuid-Westeli.ike richting staan alle brandweerposten voortdurend met elkaar in tele fonisch contact. De commisaris der Koningin in Noord-Brabant, prof dr. J dé Qua.v en de officier van Justitie mr. J Dony bevinden zich op de plaats van de ramp. verder tal van brandweer- autoriteiten. Begin van broei in 160 ton tarwe De tarwe, die in de molens van de meelfabriek „Holland" tenge volge van de Maandag geprocla meerde staking niet in bewerking is genomen, driegt verloren te gaan. Het betreft hier een hoe veelheid van 160 ton graan, waar uit 240000 broden kunnen wor den gebakken Deze tarwe is ge wassen en dus in vochtige toe stand. hetgeen een begin van broei heeft veroorzaakt. De direc tie deelde mede. dat de stakers een aantal leden van het kantoor personeel aanvankelijk de toe gang lot de fabriek hebben belet uit vrees, dat deze voor hel maal. proces zouden worden ingescha keld. De directie overweegt éch ter geen tewerkstelling van kan toorpersoneel in dp fabriek, zij heeft zich gewend tot 't hoofdbe drijfschap in Den Haag mei bet verzoek Ion spoedigste arbeiders 'tr beschikking Ie stellen Nog ttvee ons vlees extra Behalve de reeds in de bonnen- lijst van gisteren bekend gemaakte bon voor 1U0 gram vlees extra, moet in verband met de moeilyhe- den, welke de veehouder tengevol ge van de droogte ondervindt, thans nog een extra bon voor 200 „ram vlees aangewezen worden. In deze Hoeveelheid is ook de 100 gram ex tra begrepen, die voor de volgende week is aangekondigd. Ook deze extra rantsoenen ontvangen alleen personen, geboren in 1942 en vroe ger, die dus voor de volgende twee weken een rantsoen van 600 gram vlees hebben. In verband hiermee maakt het C.D.K. kantoor bekend, dat voor het tijdvak van 29 Augustus t.m. 13 September op bon ,,L-03 vlees" een extra rantsoen van 200 gram vlees of vleeswaren verkrijgbaar is. Mooyman weer in arrest Naar wi vernemen is de ..drager van het k'dderkruis van het l-lze- ren kruis", „drager van het IJzeren kruis eerste en tweede klasse". .voormalig Rottenfülucr der SS", Cierardus Leonardus Mooyman, he dennacht te Millingen, ten Zuiden van de Rijn op de grens van Ne derland en Duitsland gearresteerd. Mooyman was in de nacht van 20 op 21 Februari 1947 uit het interne ringskamp te Delft ontvlucht. Hij heeft zich, naar is gebleken, toen naar Duitsland begeven, waar hij in dc mijnen werkte. Naar hij voorgaf liet het eten er te wensen ovér en daarom keerde hij naar Nederland terug. Een transport Dakota van de R A.F. is bij Margate (Ként) neer gestort. toén het rondcirkelde om te dalen op het vliegveld van dé RAF te Manston. De piloot en dé naviga tor zijn gedood. DIT IS DE HAVEN VAN TEGAL, zoals die er na tijdens de „politionele aclie" uitziet. de vernielingen Overdrijvende bewolking WèeisvcrwachUng van De Bill, geldig van Vrijdagavond tot Za terdagavond. In de na-nacht opnieuw vor ming van nevel, mist of lage tiolkenbdiiken, die in de och tend snel oplossen. Morgen overdag overdrijvende wolken velden, maar vrijwel overal droog. Weinig verandering van temperatuur. Matige iv:nd tus sen Noorl en Ooct. In Amsterdam arriveerde Donderdag een partij diamanten, die in 1914 door de Duitsers te Arnhem was ge roofd, en na een zwerftocht van drie jaór door Duitsland, thans weer in ons land is teruggebracht. Vóór de diamanten in de kluis van de Am sterdamse Bank verdwijnen worden zij bekeken. In hei midden de minis, ter van Economische Zaken, dr. Huisman i ..De Stichting van cle Landbouw meent thans hel vertrouwen in de regering te moeten opzeggen, vooral op het gebied der prijzenoolitiek. Hier betonen de centrale organi saties zich niet volkomen stabiel, daar men het eerst wel met de over heid eens was. De centrale organen moeten zorgen dat het contact wordt bevv aard". Zo sprak minister S L. Mansholt, tijdens de herdenking van het hon derd, laiig bestaan van het Genoot schap ter bevordering van de land bouw iri Drente, dat feitelijk in 1944 moest worden herdacht, doch tot dit jaar was uitgesteld. De regering stelt zich met de prij- j zen op de basis der realiteit. zo vervolgde de - minister. Toen j de regering in het begin van het j jaar de prijzen vaststelde werden j deze door het Landbouw Economisch Instituut gecontroleerd. Er zun even- wel sectore.i in de landbouw, waar men met deze prijzen thans niet blijkt te kunnen uitkomen. De landbouw heeft het voordeel tegenover dc industrie dat lui een orgaan heeft om aan te tonen, dat de moeilijkheden te groot worden Spreker wees op de hoge eisen, die deze iiitzonderlnk droge zomer aan dc boeren en aan ons land stelt, om dat hierdoor, al mag van een pa niekstemming geen sprake zijn. de voedselvoorziening in moeilijkheden wordt gebracht Het is op het ogen blik zo: er op of er onder. Iedereen moet in deze strijd zijn aandeel le veren om het goede einde te be vechten. De regering verwacht van de boeren een reëel inzicht. Het is niet mogelijk aan alle wensen tege moet te komen, maar het is ook geenszins de bedoeling om de boe ren naar beneden te drukken. Onlusten in rle Penrlsjaali nemen toe Volgens een leger-communique is de toestand in de Pendsjaab de laatste dagen nog slechter geworden. Vooral onder de groepen van vluch telingen werden verliezen geleden. Het aantal treinovervallen. waarbij vrouwen en kinderen vermoord wor den. neemt toe. De regeringen van India en Pakis tan hebben maatregelen genomen om de minderheden die na de verdeling van de Pendsjaab zijn ontstaan, zo spoedig mogelijk tc evacueren. Vliegramp eist 34 doden Bij het vliegongeluk (en Zuiden van Hftrstad zijn 34 personen om iiei léven gekomen. Het toestel, dat rle dienst Oslo-Trornsoe on- cierhield. is legen een berg opge vlogen, waarna het in brand vloog. „Werkspoor" opent Woensdag 3 September een eigen bcdr(Jfsschool, elke de naam zal dragen van „A. E. Dudok van Heclschool". De leerlingen, die tot deze school toe- rclaten willen worden, moeten het 'chtste leerjaar hebben doorlopen, e duur van de cursus is één jaar. -•arm jongens zo" el theoretisch als practisch onderwijs ontvangen. et" vcestcln is met dat. wat op de normale ambachtsscholen wordt ;egcvcn. Men volgt thans In Utrecht het voorbeeld v an de school, welke bij .Werkspoor" in Amsterdam reeds bestaat, de Tuyl van Vlissingèn- school, Het is niet dc bedoeling, dat het theoretische en het practische onderwijs op vaste uren wordt ge geven. Naar gelang de leraar het nodig oordeelt, zullen de jongens in het schoollokaal^zitten of aan eën of andere machine staan Men verzekerde ons nadruk kelijk. dat de school géén on derdeel van de fabriek wordt. Zij is ern stichting, welke ge heel op zichzelf staat. De léer- lingen bereiken de lokalen ook niet door de fabrieksingang. Deze hebben een eigen toe gangspoort Het stichtingsbestuur heeft ge meend. het onderwijs niet. giatis tc vérstrekken, doch een gering school geld te heffen. Dit besluit is niet genomen uit financiële, doch meer uit psychologische overwegingen omdat alles, wat men gratis ont vangt in hel algemeen minder ge waardeerd wordt dan dat, waarvoor „Oude" NVH-sigaretten kan men terugzenden Het Rijksbureau voor Tabak maakt bekend, dat sigarenwinke liers en grossiers ln tabaksproduc ten de nog bij hen in voorraad zijn de pakjes Volksherstel sigaretten" vóór 8 September aan cle importeur waarvan zij deze betrokken hebben, kunnen terugsturen. Voor cle gere tourneerde pakjes, welke in onge schonden staat moeten verkeren, ontvangen zij van de importeur het voor deze sigaretten betaalde be drag (met inbegrip van de toeslag) terug. men zich. zij het in dit geval ge ringe, offers moet getroosten. Het aantal leerlingen, dat tot de ze school toegelaten kan worden, bedraagt rond honderd. Beperkt visum voor V.S. Van 1 September af kunnen Ne derlanders, die in aanmerking ko men voor tijdelijk verblijf in de Verenigde Staten gratis een Ame rikaans visum verkrijgen, dat hen in staat stelt gedurende twee ja ren reizen naar dal land te ma ken. Zij ontlenen aan liet visum met het recht onafgebroken twee jaren in dal land te vertoeven, daar bij elke reis de Amerikaanse irri migratie-o verheden opnieuw bel tijdperk vaststellen, geduren de hetwelk het belanghebbenden vergund is in de V. S. te verblij ven. In bel algemeen wordt geen lan ger verblijf toegestaan dan tot 00 dagen voor cle datum van afloop van het paspoort van belangheb benden. Is zijn paspoort op 'i t.jd-- stip der verlening van hét visual gteri twee jaren geldig clan is liet visum evenmin ge'ldig voor twee jaren, tenzij het paspoort tussen tijds verlengd wordt. Brits-Egyptische puzzle onopgelost De Veiligheidsraad heeft in de Egyptische kwestie nog geen besluit kunnen nemen. Alle ingediende resoluties werden gister* avond verworpen. Het waren: een Braziliaans voorstel, om een beroep te doen op beide partijen en dc onderhandelingen tc hervatten, een Chinees amendement, dat beide partijen verslag wilde doen uitbrengen over de onderhandelingen, een Belgisch amendement om het Internationaal Gerechtshof te raadplegen en een Australisch amendement, dat voorstelde ook de Soenda- nczen aan de onderhandelingen te laten deelnemen. Montert demonstreerde Bij de opening van cle debatten noemde Gromyko de Braziliaan se resolutie „zeer gebrekkig"; de Sowjct-Unie kon haar niet aan vaarden. Hy vergeleek de Egypti sche kwestie met do Indonesische, waarby volgens zyn zeggen het be ginsel van de souvercine gelijk waardigheid genegeerd was. „Het besluit om de kwestie weer door onderhandelingen te regelen, kan alleen gerechtvaardigd zijn als aan getoond wordt, dat beicle partyen nog niet alle mogclykheden om door besprekingen tot een overeen komst tc geraken hebben beproefd. Er is geen reclen om aan te nemen, dat dergelijke mogelijkheden be staan". Volgens P a r o d i (Frankrijk) had Egypte de geldigheid van het verdrag van 1936 niet erkend. „Wij hebben dergelijke argumenten reeds eerder gehoord. Aan iedere agres sie van Hitier ging een verklaiing vooraf, dat het verdrag met het voorbestemde slachtoffer waarde loos was er. niet meer aan zyn doel beantwoordde". De Egyptische premier, No- krasjy Pasja zei: „Ik ver zoek de eis van een kleine natie te steunen en er voor te zorgen, dat haar souveréinitèit en gelijk waardigheid door een machtige mogendheid wordt gerespecteerd. Ik verzoek U, Egypte te verlossen van cle aanwezigheid van Britse troepen op zyn grondgebied en ons onze rechtmatige plaats volgens het Handvest te verzekeren". Prestigekwestie Herschel Johnson (USA.) zei dat beide partijen zich aan ze kere punten vastklampten, die zij als preslige-kwesties beschouwden. Groot-Brittannié wenst een uit spraak van het Internationaal Hof over cle geldigheid van het verdrag vaji 1936. Egypte zou daarmede aceoord kunnen gaan. Aan cle an dere kant wenst Egypte cle kwestie op cle agenda van de Veiligheids raad te houden, waarin Groot- Brittannië op zijn beurt zou kunnen De laatste tytl is in verschillende Nederlandse bladen aandacht gewijd aan een boek. dat enkele maanden geleden in dc Verenigde Stalen ver scheen en waarvan nu ook een Zweedse vertaling uitgekomen is, bevatten de de memoires van Himmlcrs masseur Kersten. Voor Nederland is liet meest opmerkelijke in deze memoires, dat de auteur beweert op 1 Maart 1941 in Himmlers hoofdkwartier een tot in alle bijzonderheden uitgewerkt plan te hebben gelezen om uit Nederland en België meer dan acht millioen inwoners naar Polen over te brengen, waarna Nederland Groot-Duitslands corstc „SS-provincic" zou worden. Het Rijksinstituut voor oorlogsdo cumentatie deelt mede, dat naar het bestaan van dit plan in de Börlijnse archieven reeds een nauwkeurig on derzoek wordt ingesteld. De mede deling van Himmler's masseur is door het Rijksinstituut in verband ge bracht met een belangrijke passage uit de redevoering die dr. Seyss In- Maandag snipperdag in 't bouwvak De bedrijfsraad voor het bouw bedrijf deelt mee, dat Maandag 1 September is vastgesteld als een verplichte snipperdag. Er wordt die dag dus niet gewerkt, terwijl de daaruit voortvloeiende loonderving wordt vergoed door middel van de inwisseling van vacanticbons. Klein Hollywood op de Hooge Vuursche T N een schilderachtige omgeving, tussen Hilversum cn Baarn waar J- kaarsrechte dennenstammen langs de brede straatweg opschieten tussen eiken- en beukebomen ligt het befaamde landgoed de „Hooge Vuursche", dat wel in de oorlog door een brand is geteisterd maar als hotel-restaurant een florerend bestaan leidt. De automobilist die hier zyn wagen afremt om in het pompeuze gebouw een uurtje te gaan offeren aan het goede leven, ontgaat ongetwijfeld het kleine bord aan de oprij laan naar de paardenstallen met de woorden: „Smalfilmstudio Niestadt". Een onderneming met toekomst En hij weet dan niet, dat daar in cle rustieke omgeving met zijn beel den van vergane glorie koortsach tig wordt gewerkt aan een nieuwe Nederlandse industrie. Het is de heer Niestadt uit Hil versum geweest, als amateur-cine. ast in 1932 begonnen met smalfilm opnamen in Artis, aan de duinen- kust en later met de eerste Dik Tromsp'eelfilm waartoe hij zijn huis en garage „ombouwde" tot studio, die daar eens binnen liep en er een prar-htige ruime paardenstal en tuighuis ontdekte. Juist nu hy bezig is met een tweede Dik Trom-film, die de eerste verre zal overtreffen, voelde hij de behoefte om een film studio te bezitten waar binnen-op- namen gemaakt zouden kunnen worden, wraar de kostbare appara tuur kon blijven opgesteld en waar mogelijkheden aanwezig waren tot het monteren van schijnwerper-in stallaties, laboratoria, donkere ka mers, gcluidseellen en toonzalen. Na enige jaren harde arbeid slaagde de heer Niestadt cr in be slag tc leggen op 't gebouw, waar uit hij de paardenboxen verwijder de. met Canadees board een geluids dichte opnainehal vervaardigde en allerlei kamers aanbracht voor de vervaardiging, ontwikkeling en montage van smalfilms. Op het moment dat ons een kijkje werd vergund in dit kléine Neder landse Hollywood, was rilen bezig met de voltooiing van de tweede Dik Tromfilm. Met allerei schotten had men de Vrcclandse dorpskamer van „Huize Trom" gecopieerd, waar een van de gevoelige scènes uit Kievietsbock daar waar Dik met zijn blinde buurmeisje Nellie wordt geconfronteerd werden opgeno men. Een enorme schakelkast zorgt voor de transformatie en distribu tie van de stroom voor de ontelbare schijmverpcrs, „spotlights", één-, twee- en driepitters, terwijl een grote reflectorlamp buiten dc ..ka mer" de zon imiteert en al naar gelang het spel vroeg of laat op de dag speelt, flauw of fel kan schijnen. Op houten rails staat een „lorrie" waarop de cameramannen hun toestellen hebben geplaatst om zo, 5 6 Meter rijdend, z.g.n. be weeglijke cn rijdende opnamen te maken, die een bepaald cachet aan de film zullen geven. In onze opnamehal is aan elke wand een bordje „stilte" en „ver boden te roken" aangebracht stilte die weliswaar niet noodzake lijk is voor de opnamen zelf, om dat het geluid eerst later, in een aparte cel wordt opgenomen, de z.g.n. nasvnehronisatie. maar stilte is vereist om de spelers en regisseur niet te storen tèrwijl het rookver bod de lucht sijhoon houdt en de opnamen niet vertroebelt Verder is het een drukte van belang, daar zyn ér dc spelers in de weer, de régisseur die zyn aanwijzingen geeft, de timmerman die dp schot ten uit elkaar neemt én in elkaar zét, de electriciens, die ovér elke opnèjnepléats hun „licht moeten laten schyncn" en de cameramen sen die in alle mogelijke en onmo gelijke standen en gezichtshoe Ken hun toestellen opstellen. Dan verstart cle bedrijvigheid een moment, het „klaar" weerklinkt, ieder wacht at even lykt het een film die stil staat dan by het „ja" ruisen cle camera's en wordt er enige seconden opgenomen. Wandelend langs de montageka mers van deze veelbelovende eerste smalfilmstudio's komt men op rle deuren namen tegen die voor de leek abracadabra zijn,, zoals o.m. doka (donkere kamer) moka (mon tagekamer) en cuttingroom. waar de film in elkaar wordt gezet. In cle geluidskamcr is het wach ten nog op een „recorder" een toe stel dat de stemmen op de cellu- loid.band vastlegt en waarvoor cle heer Niestadt bij alle overheids instanties op de knieën gaat liggen, om er 3 a 4000 dollars voor los té krijgen, die hy iuimschools kan te rug verdienen naar hij zegt als zijn kinder- en documèritaire films in de Ver. Staten en Enge land in Engelse versie worden uit gebracht. Want er zit muziek in deze stu dio toekomstmuziek. Er zijn reeds contacten gelegd, die waar borgen dat in België. Zd.-Afrika, en de Brits-sprekendè gebieden de Ne derlandse smalfilmproducten wor den afgenomen, terwijl de onder nemende cineast hoopt, dat ook vele Nederlandse bioscoopdirecteu ren een smalfilmprojectie-apparaat zullen aanschaffen. In de pen zitten nog enige docu mentaire films zoals een boeiende film over architectuur, een natuur film in kleuren „Rond het IJsel- meer" en vele speelfilms voor klei ne en grote kinderen. Zo zijn de eerste schreden gezet, in de omge ving van een pittoreske plaats in Nederland, die hier en daar met het landschapsschoon van Californië kan wedijveren, voor een onderne ming die veel belooft voor de toe komst van de Nederlandse smal film. De Noorse vliegboot „Sandring- ham" is mét 27 passagiers en be manning aan boord ten Zuiden van Harstad ncei gestort. Omtrent het lót dèr in2ittèndcn niéts békend. quait, na dc Februari-staking hield. De voormalige Rijkscommissaris eiste toen, dat het Nederlandse volk zich niet langer door „ccn schaar ver blinde, onverantwoordelijke stokers cn schreeuwers" liet opzetten tegen Duitsland. Letterlijk vervolgde hij. „Als de Nederlanders zich dat laten welge vallen, zullen zij tenslotte nogmaals in hun geheel de gevolgen van een dergelijk optreden te dragen krij gen" In dit verband moge ook herinnerd worden aan liet feit. dat in de lente én voorzomer van 1942 in sommige Berlijnse kringen het voornemen ge koesterd werd m Nederland door mr. M. M. Rost van Tonningen ge steund om drie millioen Nederlan ders naar Polen en West-Rusland over te brengen. Het resultaat van de onderzoekingen naar het door Kersten gesignaleerde plan zal zo spoedig mogelijk door het Rijksinstituut voor oorlogs-documen- tatie worden medegedeeld. Dr. Van Mook komt naar Nederland Officieel wordt medegedeeld, dat dr. Van Mook Zondag per vliegtuig naar Nederland zal vertrekken \oor persoonlijk contact met de Neder landse regering. Met hetzelfde toestel zal ook mi nister Neher naar Nederland terug keren. Nieuw-oud kabinet in Griekenland Een nieuw Grieks kabinet is Don derdag tot stand gekomen. Het is een voortzetting van het afgetre den kabinct-Maxirnos, met enige uitbreiding naar de kant van de kleine partijen. Maximos zou op nieuw minister-president worden. Naar verluidt heeft Tsaldarls, de kabinetsformateur, zijn ministerlijst opgesteld, nadat Amerikaanse ad viseurs zich tegen een kabinet van louter leden dor Volkspartij hadden uitgesproken. Volgens onbevestigde berichten zal cle Volkspartij in de nieuwe regering twaalf porte feuilles beheren, terwijl de andere deelnemende partijen er ieder twee zullen krijgen. Deze partijen zijn: de Sociaal-Democraten onder Geor ge Papandreoe, de Venizelisten. de Liberale Unie van Panayotis Ka- nellopoelos, de partij van de Natio nale Bevrijding van generaal Zer- vas, de Nationaal-Liberalen onder Stylianos Gonatas en de Reformis- tèn ondèr Apostelos Alexandris. buiten Mustafa Momcn, een der twee Egyptenaren die de Veiligheidsraad in opschudding brachten tijdens de besprekingen van de Egyptische kwestie, verscheen gisteren tijdens de rede van Nokrasji Pasja voor de deuren van het gebouw en be gon een hartstochtelijke, tegen Groot.Brittanniö gerichte rede. H(J was vergezeld van een menigte van honderd personen, kleurlingen en blanken, die in twintig taxi's arri veerden. Zij droegen vaandels met de opschriften: „Onrechtvaardig heid van cle Veiligheidsraad bete kent dood van cle wereldvrede", „Weg met het imperialisme", „Vol heid voor cle gehele wereld" cn Vrijheid voor Egypte of terugtrek king uit de Veiligheidsraad". Ook de Amerikaanse vlag werd medege. dragen. Zes politieagenten hielden een wakend oog op de demonstratie toestemmen. „Ik bcgryp niet, waar om Groot-Brittannië het zo belang rijk vindt om de kwestie van do agenda af te voeren". Sir Alexander C a d o g a n (Groot-Brittannic) betreurde het, dat de door Nokrasjy's rode ge schapen sfeer dc kans op succes hij eventuele voortgezette onderhande lingen tot een minimum beperkt. De diverse amendementen wer den verworpen omdat men in het algemeen cle voorkeur gaf aan het oorspronkelijke Braziliaanse voor stel, en dit werd tenslotte verwor pen door toedoen van Rusland en Polen Op dit ogenblik verraste Colum bia de raad door een nieuwe reso lutie voor te stellen, waarin een be roep wordt gedaan op heide partyen om zo spoedig mogelijk te komen lot ontruiming van het Egyptische grondgebied en een wederzijds de fensief verdrag voor het Suez-l<a- naal te bespreken. G r o m y k o vroeg en kreeg be denktijd tot vanmiddag. Vredes-praat over Japan a I- T? EN hoog gezel- i schap is op het ogenblik in Canberra bijeen om te spreken over een mogelijk vredesverdrag met Japan. Het zijn ministers cn func tionarissen van alle zelfstandige delen van het Brit se gemenebest: het Verenigd Ko ninkrijk. Australië, Canada. Zuid- Afrika, Nieuw-Zecland cn de nieu we dominions India, Pakistan en Birma. De aard van de conferentie geeft aanleiding tot enige opmerkin gen over zaken die niet op de agenda staan. Dit is de eerste maal dat Groot- Brittannie zich met de dominions om de tafel schaart onx gezamen lijk een buitenlandse politiek vast te stellen. Het is een demonstratie van eenheid, die zoals alleen maar mogelijk is wordt verkregen doordat Britse regeringen, bij tradi tie, bijtijds afstand weten te doen van souvereiniteits-principes. Londen maakt niet meer zijn eigen politiek inzake Japan, maar gaat dc grootste gemene deler zoeken tussen cle Britse belangen en die van de ande re delen van het gemenebest. Dat v il zeggen: de Britse regering stelt op de voorgrond haar bereidheid om concessies te doen ten behoeve van andere belangen, want anders was de conferentie nutteloos. Het is in dit verband veelbeteke nend dat de besprekingen gehouden worden in de hoofdstad van het dominion dat bij de Japanse kwes tie het nauwste betrokken is: Aus tralië had niet alleen in de óorlng dc vijand aan de rand van zijn zeeen en was van '42 af voortdurend beducht voor een Japanse overval, maar had voor de oorlog ook nau we economische betrekkingen met Nippon. De Australische belangen 'Japanse aggi-cssie moet voorgoed voorkomen worden, maar de eilan den moeten economisch zo spoedig' mogelijk herstellen) zullen bij de besprekingen wel dc hoogste kaart zijn, CT R is nog een andere kant aan 1—deze samenkomst. Op hetzelf de ogenblik is er in Petropolis (Brazilië) een andere conferentie aan de gang, die eveneens ccn groot deel van de wereld omspant. Maar terwijl in Canberra de eenheid het uitgangspunt is. vecht in Petropolis Marshall met de taaie tegenstand der Zuid-Amerikaanse staten, voor wie een toenemende invloed van de Verenigde Staten een schrikbeeld is, groot genoeg om voor het eerste slation der pan-Amerikaanse samen werking, de collectieve veiligheid van het Amerikaanse continent, nog wat te blijven afwachten. De opvallendste fendenz van onze na-oorlogse wereld is de aaneenslui ting van staten tot de drie grote conglomeraten: U.S.A.. het United Kingdom en de US S R met hun respectieve aanhang. Groot-Brit- tannië moge een harde dobber hebben op het ogenblik, maar op dit terrein is het de andeien een stuk voor. En niet uit toeval, maar dank zij een wijs beleid, dat nu de oogst opbrengt. AD INT.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1