DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Koninklijk geschenk voor Eisenhower gereed Congres te Scheveilingen over energie-problemen 1 Gezag van Djogja in bezette ^ome"f0"'"8* ""'f gebieden niet meer erkend Ambtenaren kunnen in dienst komen van Ned.-Indisch gouvernement Vijftien ton goud naar Nederland Hendrik Andriessen naar Den Haag? J Ruim zeshonderd deelnemers Ook atoomenergie komt ter sprake Verliezen der Ned. strijdkrachten Schoenen op nr... 6 Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 30 Augustus 19-17 Nr. 734 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaao 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER In een gisteren gepubliceerde bekendmaking van dr Van Mook wordt gezegd, dat het Nederlands-Indische gouvernement geen enkel gezag van de Republiek meer erkent in de bezette ge- bieden van Java, Madoera en Sumatra. De bevolking van deze gebieden wordt verboden de bevelen van de Republikeinse regering op te volgen. Ambtenaren kunnen gehandhaafd blijven als zij bereid zijn onder het gezag van het Nederland-Indische gouvernement te werken; de anderen worden geacht te zijn ontslagen. De regering nodigt de ingezetenen en organisaties, die tot een nieuwe staatkundige opbouw willen meewerken, uit om met haar in georganiseerd overleg te treden om ten spoedigste te geraken tot een staatkundige organisatie, die in het kader van de beginselen van Linggadjati haar taak kan overnemen cn ver tegenwoordigd kan worden in de zo spoedig mogelijk te vormen centrale interimregering. Als motivering voor* de nieu we maatregelen wordt aange voerd. dat de huidige Republi keinse regering te Djogja. ook j a. nadat door de Nederlandse regering tot staking der vijan- j delijkheden besloten was, is voortgegaan met bedreiging aan haar ambtenaren, hun de ver- vulling van hun taak te verbie- i den en dat zij bovendien tot voortzetting van gewelddadig- j heden in dit gebied regelmatig bleef aansporen. In de bezette gebieden zal het beleid van het Nederlands-Indische gouvernement door de volgende richtlenen worden bepaald: Volledig herstel a an orde en veiligheid en volledige ontwape ning cn ontbinding van alle ge. wapende organisaties, die het gc/.ag van de bestaande en er kende of nog te vormen o\er- heidsorgancn in de bedoelde ge bieden niet erkennen. Spoedige samenwerking tussen alle delen van Indonesië voor een verdere staatkundige op bouw tot voorbereiding van de Verenigde Staten van Indonesië van met inachtneming van de rech ten en belangen van diegenen, die te goeder trouw dergelijke bezittingen beheerden en ver zorgden of overeenkomstige be drijven cn beroepen uitaefen den; h. Systematische verzorging van arbeidsgelegenheid, opdat zo veel mogelijk voor een ieder een passende arbeid gevonden wordt met inachtneming van de noodzaak tot snelle vorming van Indonesische leidende krach ten op ieder gebied en van ar beidsprestatie gedurende de pe riode sedert de aanvang der Ja- pense bezetting. i. Regeling der sociale verhoudin gen in zodanige zin. dat niet al leen dc belangen van werkge ver en werknemers met elkaar in harmonie worden gebracht en een zo groot mogelijke be langengemeenschap wordt be vorderd, maar dat ook een ge regelde sociale zorg. samenwer kend met erkende of te vormen organisaties van beide groepen, onderdeel zal uitmaken van de economische bedrijfsvoering. j. Systematische opbouw van de middenstand, met name van de Indonesische middenstand sa men met die politieke of maat schappelijke organisaties die rte- zn onhouw meer in het bijzonder op hun programma hebben. Twcc-dcrdc van Java Blijkens de bekendmaking be vindt zich twee-derde van Java thans onder Nederlands gezag. In grote trekken samengevat wa ren op 4 Augustus i.1. dc volgende delen van het gebied der Repu- bliek door de Nederlandse troepen bezet: Het deel van West- cn Midden- Ja va. dat in het Westen begrensd wordt door de lijn lopend van Kra- ongeveer 30 km N W van Ba- „Weg van het Recht verlaten" Handhaving Rijkscenheid over Veiligheidsraad Het comité „Handhaving Rijks- eenheidheeft tegenover het ANP zijn mening ten aanzien \an de re soluties van dc eilighcidsraad als volgt geformuleerd: „Het comité Handhaving Rijks- eenheid sluit zich geheel aan bij de uitspraak van de heer Schouten over de resoluties van Lake Suc cess. Lr kan zijns inziens geen twij fel over zijn, dat dc Veiligheidsraad, onder communistische invloed, de weg van het recht heeft verlaten. Nederland behoort daar tegenover de houding aan te nemen, dat het vasthoudt aan het recht cn kan zich dus niet door de Veiligheidsraad laten binden in dc vervulling van zijn sou\crcinc verplichtingen. Het verheugt het comité, dat zo wel dc voorzitter der KVP als de voorzitter der RK kamerfractie in beginsel hetzelfde standpunt inne men als dc leider der AR Partij, evenals de P. v. d. Vrijheid blijkens de verklaring van de heer Vonk. Het eomitc weet zich dc tolk van de grote meerderheid des volks als het Bclgic cn Frankrijk dankbetuigt I voor hun ridderlijke cn vriendschap- pelijkc houding jegens Nederland I en Frankrijk bo\cndicn voor het i feit. dat het, door toepassing van j het vetorecht, de Veiligheidsraad I heeft belet een onduldbare aanslag I op de Nederlandse souverciniteit te plegen. Het comité betreurt ten diepste. dat dc order om het vuren te sta ken heeft geleid tot het vergieten van stromen bloed, hetgeen voorko men had kunnen worden, indien zonder aarzeling aanstonds ware besloten Djogja tc bezetten. De oppositie daartegen \an dc P. v. d, A. en de beslissing van de Veiligheidsraad, die voorgeeft de humaniteit te dienen, hebben inte gendeel ontzaglijk leed en ellende veroorzaakt, gezwegen nog van de materiele schade cn de ontwrich ting van de economie van Indone sië. Deze verklaring werd afgelegd door de heren prof. P. S. Gerbran- dy, Ch. J. I. M. Welter en generaal H, G. Winkelman. Verzekering; van vrnheid godsdienst cn gelijkheid van I tavia. Zuidwaarts naar de Wijn- koopsbaai aan de Zuidkust (de pio- vincie Bantam staal dus nog onder Republikeins gezag' cn in het Oos ten door lijn. lopend van Pekalongan aan de Noordkust naar het district Kcboemen. 70 km N.O. van Tiila- tjap. Op Midden-Java in het regent schap Scmarang de districten Sala- tiga. Ambarawa cn Demak. N O. van Semarang. Oost-Java tussen Straat Bali en de lijn Malanc—D.iombang—Crissec. Op i Madoera zijn dr gehele Zuid- cn Westkust onder contröle Op Nooi d- Sumatra een gebied met een straal Rechtsherstel \an no km rond Medan. Op Midden- Sumatra de vlakte van Padnr.c en Herstel van recht voor allen, j op Zuid-Sumatra een gebied jat zich die uit hun bezittingen, bedrii- 150 km N V/ cn Z.V. van Palem- ven en beroepen zijn verdreven bang uitstrekt. gosddiensten in hun verhoudin tot de overheid. Herstel van het onderwijs en spoedig herstel van de monetaire en economische toestand door een volledisre samenwerking op ieder gebied. Spoedig herstel van het ver keerswezen met volledige ge bruikmaking van alle daarvoor beschikbare personele en mate riële middelen. Gouden herinneringssabel, een staaltje van edelsmeedkunst in Utrecht vervaardigd In dankbare herinnering aan de bevrijding van ons vaderland zal na mens H.M. de Koningin en de Nederlandse bevolking een gouden herinne- ringssabcl worden aangeboden aan generaal Dwight D. Eisenhower. Dit huldeblijk, een voortbrengsel van Nederlandse edelsmeedkunst, werd dezer dagen voltooid en zal gedurende twee weken worden tentoongesteld in het gemeente-museum tc 's-Gravenhage. Ontwerpers cn makers van het kunstwerk zyn de edelsmeden Jan-Eloy Brom en Leo Brom uit Utrecht. Sterfgeval op „Volendam" Zoils eerder gemeld hebben zich aan boord van de „Volendam" ziekteverschijnselen voorgedaan die aan paratyphus doen denken. Van de 110 gevallen zijn 20 als ernstiR gekwalificeerd; één pa tiënt is overleden. Een bacterio loog cn internist van de rail. ge neest*. dienst zijn met personeel r.aar Sibang vertrokken en zullen do verdere reis meemaken. Zelfde neer beeld Weersverwachting van De Bilt, geldig tot Zaterdagavond Enkele overdrijvende wolken velden. doch vrijwel overal droeg weer. Weinig verandering van temper at j w, Zwakke tot matige wind ui' vi bi g tus sen Koord en A'oord-Oost, „Wapen der ere" per koerier naar de V.S. In de vormgeving cn uitvoering van de stalen zwaardkling, welke naar de tekeningen en aanwijzingen van de ontwerpers werd gesmeed door de laatste „zwaardeveger" van de Kon. Ned. artillerie-inrichting Hembrug" komt het verdwijnende ambacht van de wapensmid nog een maal tot uiting. Op beide zijden van de stalen kling werden in dc werkplaats van dc ontwerpers volgens een ouie in onze tijo slechts zelden meer toege paste werkwijze, namelijk die uer fijn-goudincrustatie, de wapenspreu ken van Nederland en de Verenigde Staten: ..Je Mainliendrai" en ,.E Plu- ribus Unurn" aangebracht. Op de smalle zijden van de kling zijn in gravure de inscripties geplaatst: „Me Hembrug cxcudit chalvbis mctallo mcmxlvi" cn „Brom UI tra i incrus- tavit me auro mcmxlvii" (Hembrug maakte mij van staal. Brom te Utrecht incrusteerde mij met goud). Het gevest en de schede zijn ge heel in massief goud gedreven over een kern van palisanderhout. Deze onderdelen zijn versierd met een grote rijkdom van filegrainvverk, edelstenen cn paarlen. De tekst van het schenkingsop schrift luidt: .Queen Wilhelmina to general D D. Eisenhower in grateful memory of the glorious liberation". Het gehele werkstuk, dat bewaard „liet wapen der ere", dat binnen kort namens de Koningin aan ge neraal Dwight D. Eisenhower zal worden overhandigd. wordt in een inwendig met witte velours bekleed rood lederen fou- draal. is bezet met 246 turmalijnen cn 194 paarlen. Aan het ontwerp en de uitvoering van deze opdracht werd in dc Utrechtse werkplaats gedurende ruim anderhalf jaar gewerkt. De grootste afmeting van het geheel bedraagt 102 cm. terwijl het totaal gewicht bijna 2,5 kg bedraagt. Per koerier naar de V.S. De hcrinneringssabel zal over eni ge tijd per speciale koerier naar de Ver. Staten worden gezonden. De Nederlandse ambassadeur mr. E van Kleffens zal dit „wapen der ere" te zamen met een oorkonde op perka-* ment. welke door dc Koningin per soonlijk is ondertekend, aan gene raal Eisenhower overhandigen. De oorkonde is eveneens een staat van Nederlandse kunst. Dc tekst werd door mcj. E, van Onselen uit Amsterdam op Engels schaapperkament getekend, waarne vens zij voor de verluchting zorg droeg. Mcj. E. Menalda uit Amster dam verzorgde het bijbehorende omslag, dat de vorm heeft van een portefeuille. Merkwaardig is. dat niemand meer v. eet, wie eigenlijk het initiatief tot dit huldeblijk heeft genomen. If klink, dit jaar op de verjaardag van Konngjn dhelmina slechts 'n gedempt fees'geruis. De tijden zijn ern stig, de moeilijkheden vete en dwars door ons volk loopt €en diepe scheidslijn, die, er dan welke politieke kwestie ook, welke voorheen ons volk heeft beroert/, vermocht tc trekken I'rijheid cn recht zijn daarbij in het geding, twee kostbare kleinodiën. welke 2i vaak tie zorg ri. cn ran ome Landsvrou we. H zulten met verstand rn begrip de wegen moeten zoeken naar nieuwe vr rhoudingen, ver houdingen welke voldoen aan dc hoqo eisen, welke uij ver plicht zijn aan de nagedachte nis van de grote f-guren, the ons volk op volkenrechtelijk fcrrriii heeft voortgebracht- Het t inden van die u gaat 'liet N Verpakt.in 267 kratten, vervoerd per KLM Agence France l'resse deelt mee, dat van het Londense vliegveld Croy don vijftien ton goud. in tweehon- derdzevenènzestig kratten verpakt, in vijf Nederlandse vliegtuigen naar Amsterdam zijn verstuurd. Het goud vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 42.500.000.— het betreft een gedeelte van de goud reserves. welke kort na de Duitse invasie in Nederland door de toen malige Nederlandse regering zijn overgebracht naar Groot-Brittannic. Sinds 1930 heeft geen goudlading van een zodanige omvang Groot-Brittan- niè verlaten. De vijf KLM-vlicgtuigcn. die de 15 ton goud uit Engeland naar Neder land overbrachten, landden gister middag om vijf uur op een speciaal afgebakende hoek van het platform van Schiphol. Direct werd een politie- cordon rond de machines getrokken, om de nieuwsgierigen op een afstand te houden. De zware bewaking en de grote stilzwijgendheid die met dit transport werd betracht, deden op het vliegveld allerlei geruchten ontstaan. Zo wist men al spoedig te vertellen dat er een belangrijke staatsman was aangekomen. Onopgemerkt verliet even later een vrachtauto van de KLM. die de 267 kratten vervoerde, het terrein op weg naar dc Neder landse Bank te Amsterdam, waar het goud in de kluis is opgeborgen. Van f 16.000.beroofd Een echtpi&r uit Brunssum dat in Scheveningen logeerde werd in rie slaap gestoord en ontwaarde een man, die door het raam van do hotelkamer verdween. Het bleek dat de indringer zich had meester gemaakt van de kleding van het echtpaar met inbegrip van f IG.000.— aan bankbiljetten, die zich in het colbertjasje van rif. mannelijke logeergast bevon den. Een spoedig verschenen agent van politie ontdekte in een straat bij de N'. Boulevard een uan, die daarop een pakket weg wierp on het op een lopen zette. De agent loste vier schoten op de vluchteling die echter wist te ont komen. In het pakket bevond zich de kleding van do vrouwelijke loeé; de kleren van haar echtge noot bleven onvindbaar. Dresden nog één jaar aan 't Kon. Conservatorium Sem Dresden, directeur van het Kon. Conservatorium in Den Haag zal, al heeft hij de pensioengerech tigde leeftijd bereikt, nog een jaar deze functie waarnemen. Als zijn eventuele opvolger be schouwen sommigen Hendrik An driessen, directeur van het Con servatorium in Utrecht, maar van andere zijde, o a. door de ..Maasbo de" wordt Henk Badings genoemd. pijnen moeilijkheden gepaard en die moeten werpen een schaduw ovtr het leven van enze Landsiiouwe. Zij troont niet hoog l reu dat volk, maar cn wie bijvoorbeeld een plechtigheid uls die bij de Woeste Hoeve bijwoonde, waar zij verkeerde met hen die iets dierbaars offerden voor de vrij heid van ons land cn volk, weet het als e.u Lartdsnwe- der temidden van haar volk. Zij leeft midden onder haar landoenóieti. in smart en in vreugde. Daaróm is haar ver jaardag ouder alle omstandig heden een feestdag, wel i$ waar, nu eens uitbundiger, dan weer ingetogener, maar altijd zulten wij die dag v'ëren oh de ge- boorti dag van iemand die on zer één is, Republiek uitgenodigd op conferentie te Havana Het Republikeinse persbureau Antsra meldt, dat Sjanfoeddin van de secretarisgeneraal der V. N.. '1 rygve Lie. een officiële uitnodiging heeft ontvangen tot bet bijwonen van de economische conferénlie (e Havana, welke op 29 November zal plaatsvinden. Dr. Van Mook onder scheiden Bij K.B. is dc luit.-Gouverneur-ge neraal. dr. H. J van Mook, onder scheiden met het grootkruis in de Orde van Oranje Nassau. Dr. van Mook wordt met minister Nehcr Dinsdag a s. om 14.30 uur in Neder land verwacht. Het Schevcningse na-seizoen zal een ycriodc van opleving krijgen door de „World Power Conference", die van 2 tot 10. en hot Internationale Congres op het gebied der Elcctrovvamite en EIcclrochemic, dat van 3 tot 5 September in het Kurhaus wordt gehouden. Aan het eerste evenement zul len ongeveer 500 deelnemers uit 33 verschillende landen, aan het tweede 145 personen uit 9 Europese staten deelnemen. bezette Europese gebieden zijn nt 1940 op dit terrein bij het buiten land achtergebleven, maar zij wen sen de achterstand zo spoedig mo gelijk in tc halen. Wist U overigens, dat reeds 14 procent der Nederland se huismoeders elcctrisch kookt en dat onze electrochemische industrie in grote omvang deviezen verdient cn bespaart? De World Power Conference is een internationale organisatie, die zich bezig houdt met energieproble men. De eerste na-oorlogse confe rentie. waarvoor Nederlhnd als gast land is uitverkoren, heeft tot onder werp de brandstoffencconomic. een thema, dat in deze tijd van gebrek aan steenkolen en olie in het middel punt der belangstelling staat. Ten einde productie cn verbruik met el kaar in overeenstemming te bren gen staan de wereld twee wegen open en wel de verhoging van de productie enerzijds cn het opvoeren van de efficiëntie bij het gebruik, waardoor uit een kleinere hoeveel heid brandstoffen een groter effect wordt vérkregon. anderzijds. Beide zijden van het vraagstuk worden op dé conferentie behandeld. De grote interesse allerwegen voor de te bespreken stof komt tot uiting in het feit. dat er niet minder dan 89 wetenschappelijke rapporten ter behandeling zijn ingediend. Daar van houden such vier met de atoom energie voor industriële toepassing bezig. Over dit onderwerp zal bo vendien van Nederlandse zijde door prof. G. J Sizoo een verhandeling worden gegeven. In kringen van insiders is men overigens van me ning. dat de atoomtrein en -auto nog in een heel ver verschiet liggen. Een ander interessant onderwerp, dat ter sprake zal konicn, is dat van de ondergrondse vergassing van ko len, waardoor het werk in de mij nen, dat niet bijzonder in trek meer is, in bepaalde gevalle overbodig kan worden. De Russen schijnen het op dit ge bied reeds ver gebracht te hebben. Het is echter nog niet zeker, of dc Sowjets de conferentie met hun aanwezigheid zullen vereren en al dus ook de buitenwereld van hun ervaringen op de hoogte zullen stel len. Ook het thema „mechanisatie van het ondergrondse mijnbedrijf" houdt rekening met de noodzaak, het werk in de mijnen met 70 wei nig mogelijk menselijke arbeid te verrichten. Niet minder belangrijk zullen de rapporten over moderne methoden van stadsverwarming zijn. Zoals bekend maakt men daarvan, wat ons land betreft in Utrecht al een vrij groot gebruik cn Rotterdam is van plan het in de toekomst in zijn nieuw te bouwen wijken even eens te doen. Verwacht mag dus worden, dat. wanneer minister Huysmans Dins dag a.s. in de Ridderzaal tc 's-Gra venhage de deelnemers toespreekt, op Nederlandse bodem een conferen tie wordt ingeluid, waarvan de be tekenis moeilijk kan worden over schat. Het doel van het tweede congres, dat Nederland de volgende weck herbergt, is bespreking van de be langrijkste ontwikkelingen in de oorlogsjaren op het gebied der elec- trowarmtè en electrochemic. Dc Populistische regering in Griekenland Vanochtend vroeg zy de namen van de nieuwe Griekse ministers bekend gemaakt. Constantln Tsal- daris is premier en minister van buitenlandse zaken. Behalve Sakelanoe, die onafhan kelijk royalist is. behoren alle mi nisters tot dc Volkspartij. Naar verluidt, draagt dit kabinet echter een voorlopig karakter en iaat Tsaldaris de deur open voor de andere partjjen om eraan deel te nemen. Men verwacht, dat het beleid van de VolKspartij met betrekking tot de guerilla cn de communisten „dynamisch" zal zijn, zonder reke ning" te houden met buitenlandse reacties, zowel van het Slavische blok als van de openbare mening in de U.S.A. Het enige punt, waarop Tsaldaris het Amerikaanse advies schgnt te hebben opgevolgd, is de uitsluiting van generaal Zérvas als minister van openbare orde. V.S. willen conferentie over Korea De VS hebben verzocht om een viermogeridhedenconferentie ter be spoediging van de onafhankelijkheid van Korea. Het verzoek werd gedaan in een nieuwe nota aan A\oskou. waarin ge zegd wordt, dat de huidige impasse, waarin de gemengde Sowjet-Ameri kaanse commissie is geraakt bij de voorbereiding van een voorlopige re gering. volgens de mening der VS niet kan voortduren. „Dc Amerikaan se regering", aldus de nota. „kan de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koreaanse onafhankelijk heid niet langer uitstellen en stelt voor dat de vier mogendheden, die zich houden aan de overeenkomst van Moskou, de VS. Groot-Brittannië. de Sowjet-Unie en China op 8 Sep tember bijeenkomen om te overwe gen. hoe deze overeenkomst zo spoe dig mogelijk kan worden uitgevoerd". Sowjet-Unie ratificeert vredesverdragen Radio Moskou meldt, dat de opper ste Sowjet hedenavond de vredes verdragen met Italië. Roemenië. Hon garije, Bulgarije en Finland heeft ge ratificeerd. Selectie op „Exodus" Generaal Bishop, plaatsvervangend leider van de Britse bestuurscommis sie van Duitsland, heeft op een pers conferentie medegedeeld, dat van dc Joodse landverhuizers van dc ..Exo dus". de „Refugie's" in de Duitse economie opgenomen en als Duitsers behandeld zullen worden, terwijl de ..verplaatste personen" naar kampen als Belscn gezonden en ingeschreven worden \oor officiële immigratie in Palestina. Voorts zul';n transportmid delen icr beschikking gesteld worden van de Joden, die het aanbod der Franse regering voor huisvesting ui Frankrijk accepteren. Reuters correspondent aan boord van een der drie schepen, die met de emigranten van de „Exodus" op w eg zijn naar Hamburg, meldt, dat drie Britse torpedojagers zich bij de sche pen gevoegd hebben om tegen even- tu Ie ongeregeldheden aan boord der schepen te kunnen optreden. Onder de emigranten deed hartnekkig het gerucht dq ronde, dat de VN tussen beide zou komen en zou verzoeken dat de schepen weer koers zouden zetten naar Palestina. Mijnstaking in Engeland Naar de „Daily Telegraph" meldt, hebben in Zuid-Yorkshire 15.000 arbeiders, het personeel van 15 mijnen>het werk neergelegd al? protest tegen het ontslag van een aantal collegas in een der mijnen. Deze laatsten hadden ge weigerd een besluit van de direc tie tot vergroting van de dagtaak uit te voeren. Niet minder dan 22.000 ton steenkool gaat tenge volge van deze staking, die zich steeds uitbreidt, verloren. Vonnissen te Boedapest Andre Misteth, voormalig minis ter cn lid van de partij der kleine boeren, is te Boedapest tot 3* 2 Jaar tuchthuisstraf veroordeeld wegens „medewerking aan een complot ter omverwerping van het democrati sche regiem in Hongarije". Tibor Ham. voormalig afgevaardigde van de kleine boerenpartij, werd vrijge sproken. Andere beklaagden kregen gevangenisstraffen van drie maan den tot negen jaar. De regering maakt tot haar leed wezen bekend, dat in de afgelopen weck de navolgende verliezen zijn gerapporteerd Koninklijke Marine: Mar. 3de kl. D. de Haan, Leeuwarden; Korp. mar A. J. v. d. Moesdijk, Eindho- cnMar. 3e kl. G. Paskamp, Dnlf- scn; Mar. 3de kl. II. \V. dc Wilde, Dieren: Korp. mar. C. de Jager, Ar- ne muiden. Koninklijke Landmacht: 2de lt. A. A. Brand, Nijmegen; Sold .T. Bronshorst. Lcidschcndam; Sold. P. A. M. v. Rooy, Loon op zand; Sold. M. N. Scheepers, Nispen; Sold. P. J. W'illems, Oirschot; Sold. J. te Paske, Amsterdam; Scrg. B. P. Cor- sten, Rotterdam: Korp. L. v. Strien, Rotterdam; Sold. 1ste kl. H. Ber- kcl, Den Haag; Sold M. L. Boc- schotcn, Amsterdam; Sold 1ste kl. M. Hoep, Zijpc; Scrg. \V. Kool, El- lekom; Sold. J. d. Brink, Veenen- daal; Sold. 1ste kl A. G. Polman, Eist; Serg. maj. G. Yolbers, En schede; Jager H Wolswijk, Alphen a.d. Rijn; Sold. A. Bijl, Zeist; Sold. D. Damsteeg. W illcskop; Sold. P. C. Ovcrmccr, Voorburg: Sold. 1ste kl. L. Bcnnc. Si Maarten; Sold. C. W. Eggcnkamp, I.eusdcn; Sold. 1ste kl. A. J. Foudrainc, Goes; Sold. A. Francke, Zoutcknde: Sold. J. C. Leegwater, Brock op Langcndijk; Sold. 1ste kl. O. Verhagen, Haar lemmermeer; Scrg. H. van dcr El, Rotterdam; 2dc It. L. C. Haancn, Maastricht. Koninklijk Nederlands-Tndiscf Icgcr: Istc It. L. P Aan Aarcm; Ambon sold. Iste kl. Chr Rinsam- pessy; Men sold. 2dc kl. C Kalawo; Sold. 2dc kl. Barisan Madoera Matsocpi: Sold 2dc kl Barisan Ma doera Hoh Salim; Sold. 2dc kl. Barisan Madoera Nakam; Korp. Barisan Madoera Sinai; Ambon sold. 2de kl. S. M. Malawan; Men sold, lsfe kl. E. Socrcntoc, Korp. Para 1 S. Trapman; Sold lstc kl. G. Simon; Sold 2de kl. H. E. Rabc; Sold Iste kl. H. Pcrsijn: Ambon sold. 2de kl. H. M Y Waftimurv; \mbon sold. 2dc kl. C. "Gerdinan- dus. Op plaatselijk door de distributie- dienst bekend te maken dagen in het tijdvak van 2 tot en met 27 Sejitem- ber zal een schoenenbon naar keuze worden verstrekt aan hen. wier stam- kaartnummcr eindigt op het cijfer zes, voor zover de bon 612 zich nog aan hun inlegvel bevindt. Dc tweede dis- tributiestamkaart moet worden over legd evenals het inlegvel, waarvan bon 612 zal worden verwijderd. Te vens zal in genoemd tijdvak aan kin deren geboren in de maand Septem ber van een der jaren 1932 tot en met 1945 alsmede aan kinderen ge boren in de maand November van het jaar 1946. een schoenenbon worden verstrekt van de soort en maat als overeenkomt met leeftijd en geslacht van het kind. Bij laatst genoemde uit reiking zal bon 604 van het inlegvel worden verwijderd. Massagraf gevonden In Duitsland, even over de grens, massagraf ontdekt, waarin zich de stoffelijke overschotten moeten be vinden van dertien mannen uit Roer mond. die op de tweede Kerstdag van 1944 door de Duitsers werden gefusilleerd, omdat zij schuldig zou den zijn aan ondergrondse activi teit. NEDERLANDS LLGERBERICHT Aanvallen op een Nederlands bivac en beschietingen van patrouilles ble ven voortdurend in aantal toenemen. By Loemadjang werd een aanval van circa 200 man afgeslagen. Gisteren hedrocgen dc Nederlandse verliezen: 3 gesneuvelden. 11 gwonden en 5 vermisten. Een poging van republi- kinse zijde om het pompstation van de olievelden in het Palembangse in brand tc steken werd verijdeld, de saboteurs werden verdreven. Willy van Hemert, die nog niet Ung geleden met zijn Regenboog- cabaret uit Indië terugkeerde, be gint op 1 September in het Thea ter de La Mar te Amsterdam Geen krant op 1 September Op dringend advies van de Vereniging De Nederlandse Dag bladpers is besloten op Maandag 1 September geen dagbladen te doen verschuilen. Onze abonné's ontvangen dus Dinsdagavond voor het eerst weer een krant.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1