DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Hongarije: Stembus-overwinning voor de communisten „Jubileumjaar der Koningin kan beslissend zijn" Palestina moet in twee jaar onafhankelijk worden Spiegel der wereld Socialistische ministers afgetreden uit protest tegen vervalsingen Krachtig optreden in de Pendsjaab België in commissie van drie Lt. G.-G.: Toestand slechter geworden Het weer Nederlanders en Indonesiërs maken zware tijden door Egoisme bedreigt ons volk Meerderheid wil verdeling Burgerdienstplicht in Palembang H Gironummer 510330 Bank: R damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 2 September 1947 Nr. 735 be jaargang Red. en Adra.: Snouckaerüaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Dc sociaal-democratische ministers in het Hongaarse kabinet zijn afgetreden wegens de georganiseerde fraude tijdens de Zondag gehouden verkiezingen. Hun besluit werd tijdens een bewogen nachtelijke vergadering van de politieke commissie der partij genomen, nadat dc politie het bevel van de sociaal-demo cratische minister van justitie om een onderzoek in te stellen had tegengehouden. De berièhten over de verkiezingsuitslagen zijn nog vrij ver ward. De communisten hebben ongeveer 23 pet van de stemmen, de sociaal-democraten en de partij der Kleine Boeren, die in het oude parlement dc volstrekte meerderheid had, beide ongeveer 18 pet, de Nationale Boerenpartij 4 pet. Het regeringsblok heeft daardoor ongeveer 65 pet der zetels, dat is in elk geval minder dan in het oude parlement. Twee nieuwe partijen van dc oppo sitie, de (Katholieke) Democratische Volkspartij en dc On afhankelijkheidspartij van Pfeiffer, haalden beide ongeveer 15 pet. De Moskouse radio heeft op grond van de berichten uit Boeda pest de volgende waarschijnlijke zetelverdeling gegeven: Communisten 97; Kleine Roeren -68: Sociaal-Democraten 66; Natio nale Boeren 39; Demoovatische Volkspartij 59; Onafhankelijkheids- partij 53: Onafhankelijke Democra ten 18; Radicale partjj 6; Christe lijke Vrouwengroep 4; Burgerlijke Democraten 3. Reuter's correspondent meldt uit Boedapest enigszins afwijkende ge tallen, die door waarnemers wor den gegeven: 93 zetels voor do Com munisten, 65 voor de Kleine Boeren, 62 voor de Sociaal-Democraten en 38 voor de Nationale Boeren. Een woordvoerder van de rege ring zei, dat de twee nieuwe par tijen de Democratische Volks partij en de Onafhankelijkcn ruim een millioen stemmen op zich hebben verenigd, hoewel zij geen organisatie en geen hoofdkwartier bezitten, hetgeen, naar zijn mening, de eerlijkheid der verkiezingen in het licht stelt. De woordvoerder er kende. dat op kleine schaal bedrie gerijen hadden plaats gehad. „Vliegende brigades" Britse en Amerikaanse waarne mers bij de verkiezingen in Honga rije zijn tot de volgende, voorlopige conclusies gekomen De stemming is overal strikt geheim geweest en in of bij de stemlokalen is geen pressie op de kiezers uitgeoefend, maar het staat vast, dat ..vlie gende brigades" in vele dis tricten in meer stemburcaux hebben gestemd. Zi.i bestonden .voorde meerderheid uit com munisten. De blauwe formulie ren, die door deze personen werden gebruikt en die recht gaven om buiten de plaats van inwoning te stemmen, waren geen vervalsingen. Het is bekend dat Cr 500.000 van deze blauwe formulieren zijn ge drukt, waarvan er 200.000 op wet tige wijze over de kiescommissies zijn verdeeld, doch 280.000 zijn „ver dwenen". Het schijnt thans duidelijk te zijn, dat het schrappen van kiezers op grote schaal aan de vooravond van de verkiezingen nodig was om het stemmen door de ..vliegende brigades" mogelijk te maken, zon der dat het aantal uitgebrachte stemmen boven het aantal kiesge rechtigde burgers zou stijgen. Of ficieel werd Zaterdag ontkend, dat men ter elfder ure een g»oot aantal kiezers had geschrapt,, doch in vele districten heeft men vast staande bewijzen gevonden, dat dit inderdaad gebeurd is, aldus de waarnemers. Geknoei met lijsten Naar een correspondent van Reuter meldt, kwamen Zondag op de'hoofdkantoren van alle opposi tiepartijen telegrammen en brie ven uit vele plaatsen binnen, waar in wordt meegedeeld, dat op het Prinselijk gezin in Scheveningen Heel stilletjes zijn prinses Juliana en haar drie oudste dochtert les gisteravond naar het Schevenmg- se vuurwerk gekomen. Vlak voor het begin van dit laatste vuur werkfestijn van dii seizoen reed een hof auto voor het Kurhaus aan het Gevers Deijnootplein en vrijwel ongemerkt gingen de Pem.es en de prinsesjes door het hól el naar het terras, van waar zij het kleurige v uurspat- lende feest goed konden volgen. Slechts enkele van de vele dui zenden, die zich in hel overvolle Scheveningen bevonden hebben iets van dit prinselijk bezoek ge merkt, liet behoeft nauwelijks •ertelcl Ie werden, dat de prin sesjes Irene, Beatrix en Margriet zeer genoten hebben. Een wit olifant ie, daoranje-vuur uit zi/n bewegende slurf spoot en vrolijk met zijn staart wapperde, bleek een der grootste attracties tus sen de vele fraai ekleurde stuk ken en de talloze vuurpijlen. Het sluitstuk, een portret van de Koningin in wit vuur met een orante versiering aan weerszijden werddoor de prinsesjes direct als beeltenis van haar grootmoe der herkend. Het publiek gat met luid applaus uiting aan zijn waardering voor dit slotstuk Snel en vrijwel ongemerkt zijn prinses luliana er haar drie oud sten na afloop van het vuurwerk weer uit Scheveningen verdwe nen. laatste ogenblik een groot aantal kiezers van dc lijst is geschrapt. In het dorp Nagyszokoly zouden van de 600 kiezers"-180 Vrijdag aanzeg ging hebben gehad, dat zij niet mochten stemmen. De hoofdkanto ren der oppositiepartijen, hadden slechts een vierde deel van dc kie zerslijsten ontvangen, zodat zij geen contróle kunnen uitoefenen. Vertegenwoordigers van alle oppo sitiepartijen zijn Zaterdag te Boe dapest bijeengekomen om gezamen lijk een protest aan de eerstc-minis- tèr op te stellen. Dc Onafhankelijkhcidspartij heeft geprotesteerd tegen het feit, dat er veel gefingeerde namen op de kie zerslijst voorkomen. Fascisten betoogden opnieuw in Londen De derde opeenvolgende Zondag hebben zich te Londen onlusten voorgedaan in verband met de Brit se liga van oud-gedienden, die. naar men zegt. oud-leden van Mosley s ..Britse Unie van Fascisten" onder haar leden telt. De politic, die zich gereed had gehouden om onmiddel lijk in te grijpen, slaagde er na 15 minuten in de menigte te verdrij ven. Een groot o an tal jongelui mar cheerden arm in arm voorbij een anti-fascistische vergadering en zong luid het Horst-Wessellied. Zij werden echter door de politie op gevangen. Acht personen werden gearresteerd en drie, onder wie een politie-agent, werden licht gewond. Heide- en bosbranden op vele plaatsen Ook Reichswald weer in vlammen Zaterdag is brand ontstaan in een houtstapelplaats bi) Kalden- kirchen. even over de Duitse grens. Ter hoogte van Maalbeek kwam het vuur de Nederlandse grens over. bereikte de gemeente Tegclen en bedreigde de Lconar- dus-Hoeve". Spoedig stond onge veer 10 km.2 in vlammen. De onmiddellijk gealarmeerde brandweren uit Venlo, Bleric.v. Tegelen en Belfeld bonden met alle kracht de strijd tegen het vuur aan en het gelukte haar de boerderijen en de oogst te redden. In Belfeld (Duitsland) kon men voorkomen dat enkeLe grote hoe ven en huizen een prooi der vla iu men werden. Ook bij Brunssum woedde een grote heide- en bosbrand. Begon nen op (te zg. „Heksenberg" tus sen de staatsmijnen Hendrik en Oranje-Nassau sloeg liet vuur la ter over naar de dichte bossen in dr- naaste omgeving. Spoedig wa- itii ongeveer 200 h a. hei en bos door het vuur aangetast. De brandweren van Heerlen, Wesch en Couwenberg verleenden assis tentie. Reichswald ook weer liet Reichswald brandde even- Pandit Nehroe, de minister president van India heeft ver klaard. dat hij in het aan Paki stan behorende deel van de Pc tisjaab zal blijven tot de vrede in dit gebied zal zijn te ruggekeerd. Liakwat Ali Khnn, de minister president van Pakistan, die met Pandit Nehroe een rondreis door het geteisterde gebied maakt, heeft bevel gegeven om niet de grootste gestrengheid tegen rust verstoorders op te treden. De troepen van Pakistan, die de controle van het Pakistaanse gebied van de Pendsjaab overnamen, heb ben van hun opperbevelhebber, ge neraal Me'sservv. opdracht gekregen om weerbarstige ordeverstoorders neer te schieten. Er beweger zicffr een millioen vluchtelingen in twee stromingen naar liet Oosten en het Westen door Lahore. Per trein, vrachtauto, ossen- kar en te voet komen zij uit de Pend sjaab. Volgens het te Lahore uitge geven legercommuniqué zijn in de afgelopen 3(3 uur meer dm 100.000 iiiet-Mohammedanen oostwaarts de Soetlej overgetrokken. Nog steeds worden zowel .Mohammedaanse als Hindoese vluchtelingen aangevallen. Rij onlusten te Calcutta zijn 20 personen gedood en 202 gewond. Er rukten troepen uit en de politie maakte, zestien maal van de vuurwa penen gebruik. Officieel wordt medegedeeld: Ingevolge de uitnodiging van de Veiligheidsraad, om een land aan te wijzen, dat bereid is zit ting te nemen in dc commissie van drie, bedoeld in het tweede lid van dc Amerikaanse resolu- I tic, die door de Veiligheidsraad werd aangenomen, heeft dc Ne derlandse rcgcrihg zich tot dc Belgische regering gewend. Dc Belgische regering heeft I heden het verzoek van Neder land, om in deze commissie zit ting te nemen, aanvaard. Opnieuw revolutie in Ecuador In Ecuador is tegen de regering van kolonel Carlos Mancheno. die verleden weck de regering van pre sident dr. Ibarra omverwierp, in de steden ^tiobarnba en Guaranda een militaire revolutie uitgebroken. In een officieel communiqué heeft de regering gezegd, dat in de rest van het land alles rustig is. Gemechaniseerde strijdkrachten van het leger van Ecuador en het garnizoen van Guayaquil, de voor naamste haven van het land. hebben zich aangesloten bij de opstand. Dc regering van kolonel Carlos Menchcno, heeft in geheel Ecuador de staat van beleg afgekondigd. Ook dc militaire bacis San Antonia. waar gemechaniseerde troepen liggen, het garnizoen van Toelcan, ten Noordoosten van Quito, en de bur genvacht hebben zich bij de opstan delingen aangesloten. Benzineprijs verhoogd Met ingang van 1 September is de benzineprijs met 3 cent ver hoogd en op 22 cent per liter ge bracht. Het egalisatiefonds, waar door de prijs tot nu toe op 19 cetii kun worden gehouden, is op die datum uitgeput. Van Mook en Van Roven k'i'V'V! naar ons lanil - T-, an >s met Het A.N.P verneemt, dat dr. Van Mook hedenmiddag om 1.30 uur op Schiphol wordt verwachtf Definitief staat thans vast. dat de sultan van Pontianak. Soekawati. Nadjamocddin en Anak Agoeng Vrijdag uit New- York arriveren. Ook dr. J. H. van Rc^'en. Neder lands ambassadeur in Canada, wordt in ons land verwacht. Hij heeft dc gehele behandeling van de Indonesische kwestie in de Veilig heidsraad meegemaakt. Zijn bezoek houdt enerzijds verband met de komst van dr. Van Mook. anderzijds met zijn fui van plaatsvervan gend leider der Nederlandse delega tie in de algemene vergadering der UNO, welke midden September be gint. Mr. E. N. van Kleffcns heeft tegen over Aneta het m Nederland ver spreide bericht ontkend."dat hij door dc Nedèrlandsc regering voor belang rijke besprekingen naar Dén Haag ontboden zou zijn. De Christelijke Zang- en Oratorium -vereniging bracht de Koningin een aubade ter gelegenheid van haar verjaardag, liet prinselijke gezin, dat momenteel ei eneens op „De Ruige Hoek" verblijf houdt, u'as ook aan wezig. Maar millioenen willen samemcerking De toestand in Indonesië is de af gelopen weck nog verscherpt en ver slechterd. zo zei dr. Van Mook Zater dagmiddag in een korte radio-rede. Hij becritiseerde de resoluties van de Veiligheidsraad, waaraan geen vol doende onderzoek ia voorafgegaan. Dc landvoogd beschuldigde de Re publikeinse regering van trouwe loosheid en van ophitsende acties en propaganda. Niettemin sprak dr. Van Mook zijn vast geloof uit in de goede wil tot samenwerking van millioenen Indo nesiërs binnen Republikeins gebied. Hij zeide. dat deze wil hem een vast vertrouwen gaf in de mogelijkheid van een toekomstige vruchtbare sa menwerking. De internationale situatie beeft mondeling overlég tussen dr. Van Mook en Den Haag nodig ge maakt. Hij zeide daartoe thans voor korte tijd naar Nederland te vertrekken. Goede wil nodig Nederland heeft niets te verbergen en staat open voor elk onpartijdig en zonder bijbedoelingen in te stellen onderzoek. Staking van vijandelijk heden, het aanbieden van goede dien sten e.d. kunnen alleen tot een resul taat - -« wanneer aan beide zijden goede wil en goede trouw voorop staan. Wat dit betreft, is aan Repu blikeinse kant daarvan nog niets ge bleken. De vijandelijkheden duren voort en internatior--1 overlég zoekt do Ronnbiek alleen, wanneer baar dit voordelen biedt. Deze politiek der Republikeinse regering zal op de duur falen. De feiten spreken in dit opzicht een te duidelijke taal. Steeds meer blijkt dat de voortgezette vij andelijkheden niet slechts bij ons. maar ook bij het volk van Indonesië tegenkanting ondervindt, aldus dr. Van Mook. Het wéér tot Woensdagavond Na het oplossen \an dé hier ën daar in dé nacht gevormde nc\H nf mist morgen overdag vrij zonnig en droog wèèr. Geleidelijk iets oplo pende temperaturen. Zwakke, tijde lijk matige wind tussen Noord cn Oost. Radiorede dr. Beet „Eerstdaags gaat het vijftigste jaar van Koningin Wilhclmlna's regering in. Moge dit Jaar beslissend rijn voor de opbouw van een nieuwe, vrede lievende gemeenscha» van Nederland mot Indonesië cn de gebiedsdelen in het verre Westen Aldus de minister-president dr. L. J. M. Beel tijdens zijn radiorede, welke hij ter gelegenheid van de verjaardag der Koningin hield. Die opbouw is reeds begonnen, zo vervolgde hij. Wanneer in de aller naaste toekomst de huidige ernstige moeilijkheden zullen zijn overwon nen en alle construetlexe krachten zich verenigen, dan kan Iets groot» worden verricht. I)an kan het komende jaar, het jubileumjaar van onze Koningin, beslissend zfjn. hoogste levenswaarden, zo. als onze Koningin ons is voorge gaan en ons nog steeds voor gaat/. Zware tijden In de aanvang van zijn rede her- -innerde dr. Boel aan dê zware tijd welke ons Nederlandse volk, maar ook onze Indonesische rijksgenolea doormaken. Een tijd, die vele ge zinnen zowel hier als in Indonesië in leed heeft gedompeld. Een tijd, waarin ieder van ons m zijn dage lijkse leven de terugslag voelt van de roof cn de plundering, waaraan wij vijf jaren lang blootstonden. Een lijd, waarin het voor iedere huisvrouw moeilijker wordt", om de eindjes aan elkaar te knopen, waarin de schaarste en het ruimtegebrek ons nog altijd dwin gen tot pijnlijke beperkingen. Een tijd bovendien, waarin het de schijn heeft alsof de wereld aan de normen van gerechtigheid pn naastenliefde geen gelding méér toekent. Laat dus t'xv vreugde geen kwctscnd-ultbundige z\jn, zei dr. Beel. Sprekend over Indonesië vervolg de hij: ..Het was onze Koningin, die in haar bekende, diep-indvuk- wekkende Londse radio-rede het begin aankondigde van een nieuw tijdperk in onze betrekkingen tot Indonesië, Suriname cn de Neder landse Antillen, een tijdperk van samenwerking op basis van vrijwil ligheid en zelfstandigheid. Het moge haar gegeven zijn hier van de vervulling te aanschouwen en in deze nieuwe verhouding tus sen de gebiedsdelen nog vele jaren de waarborg hunner eenheid te vormen. Laat ons op 'deze dag echter niet alleen over vreugde spre ken. Laat ook een belofte en een bede over onze lippen ko men, de belofte, dat wij allen, voor wie de jaren van oorlog en bezetting een tijd van bezin ning en loutering zijn geweest, thans, nu verruwing en ver vlakking, egoïsme cn gezags ondermijning ons volk weder om bedreigen, ons zullen inzet ten voor het behoud onzer UNO-commissie rapporteert De U.N.S.C.O.P., dc speciale commissie voor Palestina van de U.N.O., heeft zich in haar rapport, dat Zondag naar Trygve Lie gezonden Is, op het standpunt gesteld, dat liet Britse mandaat ten spoedigste moet ein- 1 eens weer. Nauwelijks hadden de digen. Over de xvensclgkste toekomstige status xan Palestina is men Nederlandse arbeiders, die daar werken. Zaterdag de bossen ver laten toen in de buurt van Fras- selt de vlammen weer oplaaiden. Naar schatting stond spoedig x\eer 100 b.a. in brand. Het vuur woedde in de omgeving van een enorme voorraad gekapt en ge schilferd dennenhout, dat geëx ploiteerd wordt door een Eindho- vense firma. Het is bestemd vo.or de Nederlandse kolenmijnen. Vooral ecu grote groep 50 tot 60- jarige fijne spanen liepen groot gevaar. liet vuur breidde zich uit in dc richting van de bossen van de Plasmo'cn bij Mook. Gemeentebestuur van A'dam naar Moskou Het "gemeentebestuur van onze hoofdstad heeft een uitnodiging ont vangen van de voorzitter van de Moskouse Sovjet om de plechtige herdenking van het 800-jarig be staan van de stad Moskou op 7 Sep tember a.s. bij te wonen. Deze uitnodiging heeft het ge meentebestuur aanvaard. De burge meester Mr. Arn. J. d'Ailly cn de wethouder B. C. Francke zullen de hoofdstad van ons land by deze plechtige viering vertegenwoordi gen. Zij zullen daartoe op 1 Septem ber a.s. per vliegtuig via Stockholm naar de Russische hoofdstad reizen. het niet eens gexx orden. De meerderheid der commissie Cana da, Tsjeehosloxx akije, Guctemala, Nederland. Peru, Zweden cn Uru guay stellen voor om Palestina te verdelen in een Joodse en Arabi sche slaat en de stad Jeruzalem, welke delen echter een economische eenheid moeten vormen. Drie leden van de commissie India, Perzic cn Joegoslavië stelden een onafhankelijke federale staat voor met als hoofdstad Jeruzalem. Australië onthield zich van stemming ten aanzien van beide ontwerpen. van de toekomstige Joodse staat mogen toelaten. Het Joods bureau zou met de verantwoordelijkheid voor het organiseren der immigra tie worden belast. Op 1 September 1949 moeten de Joodse en de Arabische staat onafhankelijk worden. Zij zullen dan een grondwet moe- ton hebben aangenomen, een verklaring moeten overleggen niet oen aantal waarborgen aan de U.N.O. en een verdrag tekenen dat zij een economi sche eenheid 'zullen vormen. 9 Volgens het meerderheidsont- werp zou de Joodse staat de vol gende gebieden omvatten: Oost- Galilea, vlakte van Jizreël cn het grootste deel van de kustvlakte, en de Arabische staat uit: West-Gali- lea, het heuvelland van Samaria, Judea (met uitzondering van Jeru zalem) en de zuidelijke kustvlakte tot de Egyptische grens. De aldus afgebakende gebieden 'zouden op basis van algemeen stemrecht ieder een constituerende vergadering moeten kiezen, die een voorlopige regering moet benoemen en een cohstitutieopstellen, die zal voor zien in de bescherming van de hei lige plaatsen en dc rechten der minderheden. Tevens zullen deze constituties waarborgen moeten bieden tegen rassenonderscheid. Het ontwerp'wil het bestuur van Pa lestina tijdens het overgangstijd perk. dat twee jaar zou duren, aan Engeland opdragen onder bescher ming van de U.N.O. Gedurende de ze .periode zou Engeland 150.000 Joodse immigranten in het gebied Twaalf aanbevelingen De voornaamste punten van de aanbevelingen, die eenstemmig door de commissie werden goedge keurd zijn de volgende: 1 Het mandaat over Palestina moet zo spoedig hogelijk beëindigd worden 2. De onafhankelijkheid van Palestina moet zo spoedig mo gelijk verleend worden. 3. De over gangsperiode moet zo kort moge lijk zijn. 4. Tijdens de overgangspe riode moet dc verantwoordelijkheid voor het bestuur van Palestina bij bij dc U.N.O. berusten. 5 De gods dienstige belangen en de heilige plaatsen moéten beschermd en be waard blgven. 6 Dê Algemene Ver gadering der U.N.O. moet onmid dellijk een internationale regeling treffen en ten uitvoer léggen voor de in nood verkerende Europese Jo den. 7. De grondwet van de nieuwe staat of staten moet m wezen de mocratisch zijn. 8 In deze grondwet moeten de voornaamste beginselen van het Handvest der U.N.O. ver vat zijn. 9. De economische een heid van Palestina moet behouden bljjven. 10. Landen, die speciale voorrechten in Palestina genieten, moeten van deze rechten afstand doen. 11. De bevolking van Palesti na moet aangespoord worden om volledig met de U.N.O mee te werken en zich te weerhouden van daden van geweld. De afgevaardigden van Uruguay en Guatemala waren eht niet eenè met de twaalfde aanbeveling. In deze aanbeveling drukt de commis sie haar mening uit dat. welke op lossing ook voor Palèstina aan de hand gedaan wordt, deze niet kan werden beschouwd als een oplos sing van het Joodse probleem in het algemeèn. Arabisch protest Een lid van het Joods bureau te Genève zeide ,dat de officiële Jood se reactie op het rapport slechts kon uitgaan van hét bestuur van het Joods Büreau, dat in Zürich bijeengekomen is. Van Joodse zijde is officieel commentaar op het rap port vooralsnog schaars, daar men het plan eerst wil bestuderen. Van Arabische zyde daarentegen is de eerste reactie er een van bit tere verontwaardiging. Jamal Hoesseini, vice-voorzitter van het Arabischp Hoge Comité, verklaarde in een telefoongesprek met het Arabisch blad te Haifa: ,,de Ara bieren zullen niet accoord gaan met het rapport of elk ander rap port, waarin verdeling van Palesti na wordt voorgesteld. Wij zullen met alle middelen en met de hulp van de aangrenzende Arabische landen vechten om Palestina als Arabisch land te laten voortbe staan". In dc bezettingszone xan Paloni- bang Is de burgerdienstplieht inge- xoerd om te voorkomen dat onmis bare xverkers ontslag zullen nemen. Twintig Republikeinse leiders die anti-Nederlandse propaganda voer den. zijn buiten het door Nederland bezette gebied verbannen. Nog meer zullen volgen. Van officiële Nederlandse zijde is medegedeeld, dat dit ccn tegen maatregel is tegen de ophitsende propaganda van Radio-Djogia. Moer en meer leggen de Republikeinse ambtenaren het werk neer. In oen door dr. A. K. Gani aan het Philippyjns Congres gezonden telegram doet <le Republiek een be roep op de Philippijnen om mate riële en geestelijke bijstand. In het telegram wordt gewezen op de geo grafische en politieke verbondenheid der beide landen en op de vroegere vriendschap van de Fhilippynae en Indonesische leiders. Na oen betui ging van dankbaarheid aan de ver tegenwoordiger der Philipphnbn in de Veiligheidsraad eindigt het tele gram: „Iedere hulp in de vorm van kleding of medicamenten zal de toe stand van het Indonesische volk helpen verlichten." Volgens het Republikeinse pers bureau Antara heeft de Republi keinse regering ebn boodschap uit gezonden voor de consuls te Bata via van China. Frankrijk, de Ver enigde Staten. Australië en België met het verzoek zo spoedig moge lijk naar Djogja te komen om zich van de situatie op de hoogte te stel len. Engelse mijnstaking duurt voort De 2 300 mijnwerkers te Grime- thorpe te Yorkshire hebben met een overweldïge meerderheid besloten de staking, welke Engeland in het totaal reeds meer dan 100 000 ton steenkool kost. voort te zetten. Te Frickley cn South-Kirby. op korte afstand van Grimethorpe beslo- de mijnwerkers na een toespraak van de minister van brandstof cn ener gie. Shin well, het werk Ie hervatten. Dit zijn echter slechts enkele op de 14.000 mijnwerkers, die zich de vo rige week aangesloten hebben bij de oorspronkelijke staking te Grime thorpe. Het bestuur varj dc vakvereni ging van bij de mijnen werkzaam ad ministratief personeel heeft de 10.000 ledén bevolen 6 September in sta king te gaan. als protest tegen het in gebreke blijven van dc nationale steenkoolraad afzonderlijke onder handelingen ten behoeve van de le den mogelijk te maken. Militaire censuur in Griekenland De nicuxve Griekse minister president, Tsaldaris, heeft in een communiqué meegedeeld, dat zijn regering besloten heeft 'n militaire censuur in te stellen. Op grond van een wet, die sinds 1945 van kracht is, zal het aan de pers verboden worden artikelen te publiceren over militaire acties. Franse spoorwerkers contra Franco De Franse federatie van spoorweg arbeiders heeft naar alle afdelingen eèn circulaire gestuurd, waarin ver klaard wordt, dat ,,dc treinwagons van Franco niet op Frans gebied moeten komen". De circulaire be vatte nogmaals instructies, die com municatie per trein via de Frans- Spaanse grens verbieden. (Zoals be kend is de Frans-Spaanse grens vol gens een door de Franse en Spaanse regeringen gesloten overeenkomst voor het door-reizen van personen opengesteld A.N.P.) Verloren slag Kenya-expeditie op weg De ..Boschfontein" is Zaterdag om zes uur met bestemming Z.O. Afrika uit Amsterdam vertrokken. Aan boord bevindt zich de Kenya- expeditie. bestaande uit dr Van Herk en de eerste luitenant ter zee Zadelhof, beiden met hun echtge noten en kinderen, alsmede 'n ama nuensis. Naar bekend gaat deze, door de Leidsc sterrenwacht uitge ruste expeditie, in Eequatoriaal Afrika astronomische onderzoekin gen verrichten. In het bijzonder waarnemingen van het zodiakale licht. ET samen gaan van de Hongaarse So ciaaldemocraten met de communis ten is misschien te billijken, maar al leen als de socia listen ervan zjjn doordrongen dat zij, wanneer de Kleine Boerenpar tij op de knieën is gedwongen, het volgende slachtoffer zullen zijn van hun bondgenoten van het ogenblik". Dit schreven wij dc vorige weck in een voorbeschouwing over de Hon gaarse verkiezingen, daarbij de ge- orekkige informatie in rekening brengend op het stuk van de bin nenlandse situatie in Hongarije, waarover de rapporten al even een zijdig pro cn contra plegen te zijn als zij het vroeger over de Sowjet- Unie waren Wij weten nü wat wy toen niet wisten, maar wat de so cialistische leiders hadden moeten voorzien: dat zij al het slachtoffer wéren Wij weten nü wat zij had den moeten doen: op het ogenblik van de putsch tegen Nagy's partij de samenwerking afbreken en de zijde te kiezen van alles wat, op welke gronden ook. bereid was de democratie tegen de communisti sche aanslagen te verdedigen. Er is voor deze nederlaag, voor dit met open ogen naar de valkuil marche ren, moeilijk een excuus te vinden. Het excuus is niet de fascistische invloed in alle centrum- en rechtse partijen (ook de communisten zijn er niet vrij van), niet de beschul digingen aan het adres van de Kleine Boerenpartij (in ernst: wie gelooft aan een mogelijke rechtse staatsgreep, binnen Ruslands ver dedigingsgordel want een moeilijke keus is geen excuus voor een slappe politiek. TTr is weinig kennis van zaken nodig om in te zien dat de Hon gaarse communistische partij by de erkiezingen van Zondag op grote schaal heeft gefraudeerd. Men hoeft slechts te weten dat de So ciaal-Democratische Party een mil lioen leden telde en de Communis tische Party 800.000, om geen enkel geloof te hechten aan de gepubli ceerde uitslagen. Wij hebben dan ook alle reden om cie (voor het overige opvallend eensluidende) verklaringen over vervalsingen te aanvaarden. Er ls geen sprake geweest van terreur, dit moet men vaststellen (daar is trouwens tijdens deze hele commu nistische campagne geen sprake van geweest), maar er zijn op het laatste ogenblik nog grote aantal len kiezers van de lijsten geschrapt om plaats te maken voor de stem men van de „vliegende brigades". En dit zijn de resultaten, die inder daad op geen andere wijze te ver klaren zijn: Communisten ongeveer 25 Co (tevoren 16). Socialisten 18 (18), Kleine Boeren 17 0 (57), Na tionale Boeren 4 (6). Het is alle machinaties ten spijt nog geen indrukwekkende overwinning voor de communisten. De resultaten van de beide pas opgerichte oppositiepartijen zyn trouwens belangrijke gegevens voor het peilen van de ware geest onder de Hongaren Maar de com munisten kunnen nu alle sleutelpo sities in het kabinet opeisen. Er is geen twijfel over mogelijk dat zij daarvan gebruik zullen maken om ..ccn remedie te brengen voor de ondoelmatigheden van de Hongaar se democratie", zoals Rakosi be loofde. Wat dat betekent weten wij al- AD INT.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1