Gromyko meent het niet zo kwaad Koninginnedag werd op waardige wijze gevierd Minder stenenmeer huizen Wantrouwen en gebrek aan samenwerking H.M. bij opvoering Veel munitie ligt in het Gooi Kerkelijk gesprek boekte er zeër belangrijke resultaten Karakter boven intellect 2 Dinsdag 2 September 1947 De Koningin en het Prinselijk gezin hebben te Rotterdam ln het Fcyenoordstadion gisteren de opvoering van „De Waterweg heroverd" bijgewoond. In het stadion werd de vorstelijke familie door duizenden aanwezigen met een enthousiast applaus ontvangen. van „De Waterweg" Aan het einde van het spel ont bood de Koningin de heren Carel Briels en A. den Doolaard om haar grote waardering uit te spreken voor hetgeen haar deze middag ge boden was. Rotterdam heeft op waardige en traditionele wijze Koninginnedag gevierd. Deze werd ingezet met ko- raalmuziek en nationale lierleren van de toren der Prinsekerk. Voorts begon al om even negen uur de be kende ..ronde van Fcyenoord". de wegwedstrijden voor profs en ama teurs. waarvoor zoals gewoonlijk buitengewoon grote belangstelling bestond. Om 10 uur verenigden vele genodigden uit de burgerij zich in de burgerzaal van het raadhuis, waar mr. K. P. van der Mandele, voorzitter van het comité tot vie ring van de Koninginnedag een rede hield, welke ook buiten door middel van luidsprekers was te volgen. Spreker gewaagde van de ernst, die zich paarde aan onze gevoelens van blijheid. Burgemeester Oud beantwoordde deze rede en sprak de wens uit. dat het komende jaar ons de oplossing zal brengen van het probleem van het koninkrijk, opdat dit zal staan in nieuwe vorm als een hecht ver bonden eenheid van verschillende volken dié zich in vrijheid verbon den zullen voelen. Na deze beide redevoeringen had onder leiding van mevrouw M. C. Grimberg-Huyser de gebruikelijke massale aubade met communitvsin- ging voor het raadhuis plaats. Tc Den Haag De feestelijkheden te Den Haag zijn begonnen met een aubade van de ring 's Gravenhage van de Ko ninklijke bond van christelijke zang en oratorium-verenigingen. Om- streeks 1500 zangers en zangeressen verenigden zich daartoe op het voorplein van het paleis ..Huis ten Bosch" tezamen met een aantal j muziekcorpsen. Deze feestelijke zanghulde trok grote belangstelling, i De jarige vorstin verscheen met Utrechtse kinderen speel den met granaten In Mei 1945 toen Nederland be vrijd werd zijn Duizenden Duitse soldaten ontwapend. De gevaarlijk ste elementen onder hen werden door de Canadezen bijeengedreven in de bossen rond de Lage Vuürse. Dertig duizend man zijn daar gedu rende zes weken bijeen geweest. Zij hadden niet veel zin hun*wape nen in te leveren en smeten giana- ten, pantservuisten en flesjes met gevaarlijke vloeistoffen weg. daar na begonnen ztf hun wandeling naar de Heimat de bossen in grote wanorde achterlatende Zo is de toestand thans na twee .aar nog. De ergste rommel heeft de eigenaar van deze landgoede ren, de heer E. H. D. Insinger laten opruimen, maar de munitie bleef tot op de huidige dag liggen. Nog geen week geleden maakte een on derwijzer uit Utrecht met 60 leer lingen een schoolreisje naar deze omgeving. De jongens speelden een partijtje voetbal met handgranaten, terwijl de meisjes er mee balden. De onderwijzer dacht dat na twee jaar deze munitie niet meer gevaarlijk was. De grote munitie-dump b\j Kie- itsdal is door de mijnopruimings- dienst uit Leiden gezuiverd, maar aan de rest werd weinig of niets ge daan. Enige weken geleden kon men een detachement van deze dienst in Soest waarschuwen, wanneer er munitie was. dan kwamen deze haar weghalen. Enige maanden geleden is een afdeling gearriveerd, die de Lage Vuursche zou zuiveren, men is er mee begonnen maar na enkele weken weer verdwenen. De moeilijk heid school in de onmogelijkheid een pomp te bemachtigen om de wate ren in de omgeving weg te zuigen en de gemeente Baarn vond het te duur een dergelijk apparaat te hu ren. De mijnenopruimingsdlenst mag sedert kort slechts militaire objec ten opruimen. De rest moet gezui verd worden door de z.g. hulpver leningsdienst. die onder Einnenland- se zaken ressorteert. De heer Insin ger heeft echter nog steeds niets daar de toestand van de houtop stand voortdurend achteruitging, vernomen van deze laatste dienst en besloot hij in Mei van dit jaar zelf in te griiDen. De afwatcringssloten die in twee jaar niet uitgegraven maakt. Acrit arbeiders zijn ermee zijn. moesten worden schoonge- begonnen en zij stuiten voordurend op granaten en andere munitie. Ten einde raad heeft de heer Insinger zich thans gericht tot de burge meester van Baarn en een afschrift van dit schrijven naar elk der negen ministers gezonden. Broeiende tarwe wordt verwijderd Gisteren werd geconstateerd, dat de temperatuur in de karen, waarin 160 ton regeringsfarwe ligt opgesla gen, tot graden celsius was op gelopen Op initiatief van de heer Kok. voorzitter van het bijkantoor Amsterdam van het Aan- en Ver- koonpbureau voor Akkerbouwpro ducten. zijn gisteravond 15 arbei ders begonnen de tarwe weg te ha len. Hedennacht was reeds 60 ton tarwe gelost. Wegens het brandgevaar, dat bij het toenemen van do temperaturen in de karen voortdurend groter wordt, heeft do directie van de Holland" de hulp ingeroepen van de Amsterdamse brandweer, die enige deskundigen naar de fabriek heeft gestuurd. Uitbreken van brand zou funest kunnen zijn, omdat ook do arbeiders uit het ketelhuis in staking zijn ge gaan. waardoor de uitgebreide brandhi|i«-in«t.a1lntio niet kan wer ken. Wanneer de 160 ton tarw© uit haar kluisters bevrijd zal zijn, valt nog niet te bezien. Prinses Juliana, Prins Eernhard en de vier prinsesies op het bordes van het paleis, hartelijk toegejuicht door de duizenden deelnemers en belangstellenden. Het was een ver rassing voor allen, dat ook het kleine prinsesje Marijke even naar buiten werd gedragen. Na de aubade, die besloten werd met het „Wilt heden nu treden", werd onder vrolijke marsmuziek een défilé gehouden, waarin tal van vlaggen en banieren werden mee gedragen. In Amsterdam Neerlands nationale plein in de hoofdstad, de Dam. bood voor het eerst na acht jaar weer een voor oorlogs beeld met allerlei kraam pjes, waar de feestvierende burgerij zich kon laven en de honger stillen. Muziekcorpsen wisselden elkaar de gehele dag in de muziektent af met het spelen van vrolijke mar sen en nationale liederen. De vereniging tot veredeling van het volksvermaak heeft in de mid dag een gevarieerd programma in het Olympisch stadion georgani seerd. Massale vrije oefeningen van leden der Amsterdamse turnbond, wielercoureurs achter motoren, ecu springconcours en acrobatische monstraties wisselden elkaar t! af. Het Oranje-comité organisci voorts allerlei kindervoorstellingen en -wedstrijden in verschillende buurten. Bijna een millioen kilo hooi verbrand Genemuideji liep gevaar Ongeveer één millioen kilo hooi is onbruikbaar geworden, doordat Zondagmorgen door tot dusverre onbekende oorzaak één der hooi schelven in hot zg Blokhuis bij het Zwolsche Diep te Genemuiden in brand raakte. Het rieten dok brandde vrijwel onmiddellijk als een laaiende fakkel cn de weg waaiende vonken zetten boven dien de andere hooischelven en een aantal hooimijten in vlam men. Een kwartier na het uitbre ken van de brand sloegen de vlammen uit alle ruim twintig afzonderlijk opgestelde borgen. Een bewoner uit de omgeving werd door de rosse gloed gewekt en waarschuwde de vrijwillige brandweer, die met een tiental stralen zeer snel ingreep, maar uiteraard niet'meer kon verhinde ren, dat het door het vuur aange taste hooi onbruikbaar is gewor den. Nadat de overkappingen van de hooibergen waren verbrand, bleven de zwart geblakerd© ber gen, waarin het hooi is samenge perst, als rokend© toortsen over. De gehele dag is de brandweer aanwezig gebleven. De brand zou zeer ernstig© ge volgen voor Genemuiden met zich hebben kunnen brengen, indien in de afgelopen nacht de wind nipt toevallig uit Noord-Oostelijke richting was gekomen. De regens van vunken werden daardoor naar open weilanden en naar het IJsselmeer geblazen en konden weinig schad© aanrichten. Bij Westenwind zoj het hele dorp ge vaar hebben gelopen. Ongeveer '25 boeren, eigenaars van het hooi. zien zich door deze biand gedupeerd. Een gedeelte van het hooi was laag. een ander gedeelte iij het geheel niet ver zekerd. Het kan nog erger zegt Ramadier Aan de vooravond van de stren- fere broodrantsoenering, waar- ij de Fransen 200 gram per dag zullen krijgen, wat minder is dan ooit tijdens de Duitse be zetting. heeft minister-president Ramadier te Limoges verklaard, dat de regering er niet zeker van is. dat zij dit rantsoen zal kunnen handhaven. „Het is niet te verwonderen, dat na de grote beproeving van de be zetting. het volk aan betere tijden gaat denken", aldus Ramadier. „De herwonnen vrijheid is echter nog onzeker. Het fascisme heeft gevaar lijke kiemen achtergelaten, en op de vernietiging van deze kiemen moeten wij al onze krachten con centreren. Ik wil niet het Gaullisme of het communisme als zodanig aan de kaak stellen, daar in beide groe pen mensen zijn. die niet zo ver van ons verwijderd zijn, doch die dolen en teleurgesteld zijn. Ik oefen alleen critiek uit op deze besluiteloosheid en misschien lafheid, die hen van de luiste weg in vertwijfeling doen af dwalen. Van tijd tot tijd wordt een complot ontdekt. Men kan niet zeg gen. dat een ervan tot nog toe de staat heeft bedreigd, maar in de aanwezigheid van deze ongelooflijke afwijkingen schuilt echter een ge vaar voor de doeltreffendheid van de nationale inspanning". Parijse bioscoopbrand' eist 92 doden Twee-en-negentlg peisonon zijn rbrand of aan brandwonden crleden tengevolge van brand it de Parijso bioscoop ,.Le Se lect". Er zijn vele gewonden. Een officieel onderzoek heeft uitgewezen, dat de brand werd veroorzaakt door kortsluiting in het electrisch net tussen het eer ste en tweede balcon. De meeste mensen op het tweede balcon werden door de vlammen ingeslo ten en verstikt. Die op het eerste balkon liepen zulke ernstige brandwonden op. dat vele hier aan zijn overleden. Sommige ouders gooiden hun kijideren van het halkon naar de mensen bene den om hen voor verbranding te sparen De bioscoop is geheel af gebrand De directeur van de bioscoop, Antoine Mouillade, is door de po litie in hechtenis genomen. Hij wordt ervan beschuldigd, dat hij de veiligheidsvoorschriften niet heeft opgevolgd. In Bergen op Zoom is een typhus- epidemie uitgebroken onder de deel nemers van een gezelschap, dat een kampeertocht heeft gemaakt. Zon dag moesten weer zes patiënten naar de barakken van het Algemeen Burger Gasthuis worden gebracht. SOETAN SJAHRIR en, aan zijn linkerschouder, HADJI AGOES SALIM tijdens de besprekingen in de Veiligheidsraad. Besparing op en tijd door (Van onze speciale verslaggever) Het huis dat in Leidschendam volgens het Pronto-systeem in zes. dagen werd gebouwd en waarover wij reeds hebben bericht, heeft, zoals vanzelf spreekt, in Neder land en in het buitenland sterk d© aandacht getrokken. Deze me thode betekent besparing op elk gebied, op materiaal, tijd en ar beid. Het zwaartepunt van de bouw wordt verlegd naar de fa briek. waar machines moeUn doen wat anders in handenarbeid moest worden verricht. Dit bete kent echter, dat een gversnellin van de woningproductie slechts kan worden verkregen door in dustrialisatie en dan zijn de tien machines, welke binnenkort uit Amerika worden verwacht, niet voldoende om de woningnood te overwinnen. Met dit aantal im mers zal de productie van de Uronto-elementen kunnen worden verhoogd tot tienduizend per dag, hetgeen neer komt op 36 huizen per week. Bij een tekort van 340000 woningen is dat slechts een druppel op een gloeiende plaats. Maar het is een begin en een goed begin. Enome belangstelling Het inmiddels beroemd gewor den landhuisje in Leidschendam van de architecten Hoogstrate en Bijna een millioen k.g. hooi ging verloren doordat een aantal grole hooischelven in Genemuiden in vlammen opgingen. Gelukkig was de wind zeewaarts, zodat de vonkenregen niet naar Genemuiden woeizo bleef dit dorp gespaard. De schade bedraagt vele honderd duizenden guldens. materiaal, arbeid .Pronto" Lucas, trekt enorme belangstel ling. Duizenden kijklustigen uit de omgeving stromen toe. Om des avonds het unicum in wording te gen nieuwgierigen te beschermen is bet onder toezicht geplaatst. Bijna even lastig en talrijk zijn de aspirant'opdrachtgevers, die uitvinder (de heer K. I. Blaauw), directie en architecten persoonlijk of telefonisch bestormen met be stellingen. ..Kunt U mij over drie weken daar cn daar zo'n huisje leveren" Uit binnen- en buitenland arri veren dagelijks deskundigen en officiële, vertegenwoordigers. In Amerika en Zuid-Afrika vindt men het blijkbaar belangrijk ge noeg om er een speciaal vliegtuig voor te charteren. Vooral de Ame rikanen hadden veel waardering voor deze typisch Nederlandse wijze van bestrijding der woning- schaarste. Het Pronto-bouwsysteem is een synthese tussen de baksteenbouw en de prefabrication. Zonder aan het uiterlijk der huizen veel te veranderen verlegt het de pro ductie naar de fabriek. Deze als baksteen vermomde betonbouw zal in ons conservatieve landje het pad effenen voor de echte 'montagebouvv. Wij zullen hier dus Machiavelli's: „Het doel hei ligt de middelen" stellen boven dé woorden van de Franse bouw meester Violet le Due: „Iedere vorm, di© niet door d© structuur bepaald wordt, is te verwerpen". Wat wij in Leidschendam aan schouwden is blijkbaar de enige \i, Nederland aanvaardbare ver snelling van de woningproductie. En daarom is een snelle inscha keling van Pronto in de strijd te gen de woningnood toe te juichen. Met weinig en grotendeels onge schoolde arbeiders en voldoend© beschikbare materialen kunnen zo de open plekken in onze ste den en dorpen in snel tempo vol gebouwd worden. Odin heeft de nederlaagwed- strfjden voortgezet met de ontmoe ting tegen P.V.C. Bij de rust was de stand reeds 41 voor Odin en het einde kwam met ten 81 over winning voor Odin. MEN heeft zich bij ons verbaasd over de gemakke lijkheid. waar mede Gromyko in de Veiligheids raad heenstapte over het bezwaar dat duizenden mensenlevens op Java verloren zouden gaan in dien niet veiligheid en orde ten snelste werden hersteld. Ondanks hetgeen wij sedert 1940 beleefd hebben, i9 bij ons het mensenle ven noe steeds van primair be lang. In zeker opzicht schijnt dit ook bij ons in waarde gedaald. Wij hebben takken van sport in gevoerd. waarvan wij weten dat zij geregeld doden vragen. Wij berusten in het grote aantal do den dat het verkeer geregeld van ons eist, terwijl dit onze voorva deren in ontzetting zou hebben gebracht. Niet dat hun bestsan veiliger was dan het onze. De ge stadig terugkerende epidemiön sleepten vroeger een nog heel veel groter gedeplte van de bevol king ten grave dan de verkeers ongelukken, waarmede wij die plagen hebben vervangen. Maar daartegenover meend© de mens machteloos te staan, terwijl onze auto's, vliegtuigen enz. van men selijk maaksel zijn. Toch waar onze snelheid van verplaatsing eT niet door wordt belemmerd, zijn wij nog steeds zuinig op het menselijk individu. En dat is het Oosten niet en nooit geweest. Misschien i9 de mens daar er te veel massa-artikel. Toen de Russische revolutie door haar bloedige tijdperk heen was, is-zij doorgegaan kwistig om te springen met levens. Om de Russische boer te dwingen zich te schikken in het systeem der col lectieve landbouwbedrijven waar hij voor het overige nooit ver van had afgestaan werden honderdduizenden weerbarstigen naar de toendra verbannen, waar zi, ellendig onrjkwamon. Met zach ter middelen ging het niet. Wij zouden geschroomd hebben men senleven»; er voor in gevaar te brengen. In Oost Europa lag dat voor de hand. Een mensenleven heeft verschillende waarden, in een revolutie of in vrede, in het Westen of in het Oosten. door Maar ook in Duitsland en in het bijzonder Pruisen. Daarbij hoeven wij niet enkel aan Hitier te den ken. Toen in 1914 de oorlog uit brak. zei een hoge Duitse dignita ris tot onze gezant te Berlijn: „Het zal ons een millioen mensen kosten. Maar dan zijn wij ook meesters in Europa". Geen sentimentaliteit GROMYKO'S gedachtengang wordt niet bepaald door vij andige gezindheid tegenover ons. Ware dat het geval geweest dan zou hij te Lake Succes in de In donesische aangelegenheid her haaldelijk het veto hebben gehan teerd. waar hij zich nu tot ont houding van stemmen bepaalde. Maar voor hem zijn de doden op Java en Sumatra eenvoudig een verlies dat men voor een vrij heidsstrijd moet over hebben. Hij i» daarin zonder sentimentaliteit. En dat is het hele Oosten. China zal niet van zijn diplomatieke w eg afw ijken om de Chinezen, die in de Indonesische Republiek het slachtoffer worden van terreur en roofzucht. Het ware ook een op merkelijk© tegenstelling tegen hetgeen in. China zelf met een "koppigheid, waarop alle Ameri kaanse pogingen tot pacificatie stranden, wordt voortgezet. Die burgeroorlog is er niet een, zoals wij ons die plegen voor te stellen. Het is do lijnrechte voort zetting van hetgeen China sedert de val van het vermolmde kei zerschap heeft ondergaan Gene raals streden met generaals om de heerschappij van provincies. Er waren echte, oude generaals onder, en ook roverhoofdlieden, di© zich int eigen macht toj .lie waardigheid hadden opgewerkt Dr AA. VAN BLANKENSTEIN zijn omgeving, aan de beurt Het was zaak raals, hun gebied breiden, teneinde aan en als zodanig werden erkend. Iedere generaal had ambitieus© volgelingen in die ook eens wilden komen, voor d© gene- steeds uit te di© ambi ties te kunnen voldoen, anders werden die op de duur levensge vaarlijk voor de baas zelf. Zo ontstonden oppergeneraals, maar. schalken over vele provincie*. Tsjang Tso-lin, Feng Ju-sjang. Woe Pei-foe, het zijn alle bekend© namen uif deze strijd, waarvoor patriotisme slechts een voorwend sel, of half een voorwendsel was en di© men het best vergelijkt met het streven der Amerikaanse trusts. Regels van het spel GEVOCHTEN werd er weinig in die worsteling. Het ging \oIgens regels: Wie door een te genstander in 'manoeuvreren over wonnen was. gaf zich eerlijk ge wonnen. Het gevaar was niet voor de soldaten maar voor de bevol king, daar voornamelijk plunde ring en wat daarbij hoort het loon der krijgslieden vormde, ik was in China toen Feng Ju-sjang d© regels van het spel brak. door werkelijk te vechten. Toen moest bij het wel vinden. En ik wat» in Tientsin, toen hij de stad innam, tof grenzeloze verbazing vm iedereen daarbij plundering on derdrukkende. Maar millioenen mensenleven-, gingen verloren, rechtstreeks door uitmoording of door de ellende, die al dat vechten over het land bracht en brengt. Trouwen*, dit was klassiek Chinees. De verlie zen van de T'ai-P'in-opstand tus sen 1818 en 1861 vvo-den wel op 25 millioen levens geschat. Ook in de tegen woordig© bur geroorlog zijn ©r elementen van dit alles. Er zijn te veel belanghebbenden. en Ttjiang Kai-sjek heeft nog sterke elementen gemeen met de oude generaals, de tchte generaals dan. Hoe zou China zich dan druk •maken ove rd© Chinezen, die in cie klem komen op Java en Su matra. De consul-generaal te Me- dan, di© bij wijze van protest ontslag neemt, denkt eenvoudig westers en valt uit de do toon. Massa-slachtingen HOE weinig in het Oosten men senlevens tellen, leert ons cok India. De strijd tussen de twee grote gemeenschappen die in het laatste jaar honderdduizenden ólacli toffe rs heeft gemaakt, is waarlijk niet ten einde met de verdeling in twee staten. De Sikhs in het land van „de viif rivieren", de Pendjaab. heb ben op het opheffen van het Brits gezag gewacht, om hun oude re kening te vereffenen niet hun mohammedaanse streekgenoten. Zij zijn bezig di© stelselmatig uit te roeien, bij voorkeur op de wreedste wijze, en bij tienduizen den. F.r is geen gezag, dat dit kan stuiten. Het relaas van deze gebeurte nissen zal noch Russen, noA Chi nezen schokken. Dat hoort nu eenmaal in overgangsperioden die naar de vrijheid leiden. En de Russen zijn (lol op vrijheid be halve op de vrijheid van de vol ken die onder de dwingelandij staan van henzelf, hen en hun hardhandige vrienden. Ook daar bij zijn nog steeds mensenlevens goedkoop. Wat Gro nvko zeide was Jus niet kwaad gemeend. Voor hem 7ijn deze dingen dagelijkse kost 1 n men vrage eens de volken, en ir liet bijzonder de vrouwen der volken die door Rusland zijn be vrijd. Dat heeft desniettemin nog Ne derlandse bewonderaars, vooral or.de'r zachtzinnige salonmensen die o zo verlicht zijn. In Indonesië ai verh°U(hng tussen Nederland en Indonesië moge sedert de bevrij ding dan al gevoelige klappen hebben gekregen en in menig opzicht ge havend zijn, er zjjn gelukkig nog altijd contacten die niet verbroken en integendeel zeer vruchtdragend zijn. Daartoe mag men ook het kerkelijk gesprek rekenen, dat onlangs met belangrijke resultaten werd bekroond. Ds. W. A Zeydncr. praeses van de Gen. Synode der Ned. Hcrv. Kerk en j Brink, secretaris van de „Indische Commissie" hebben een rondreis van enige maanden door Indonesië gemaakt en een groot aan tal besprekingen gevoerd met de Protestantse Kerk in Indonesië onder alle politieke spanningen door en het resultaat daarvan is neergelegd in een ontwerp-verband tussen de beide kerken dat binnenkort aan de 'beide Synodes ter behandeling zal worden voorgelegd. F)S. A. W. BRINK, die Indonesië reeds van vroeger kende, was nog maar enkele dagen in het va derland terug toen hij ons ontving om enkele bijzonderheden van zijn reis te vertellen. Het kon niet an ders of daarbij moest ook de poli tieke situatie ter sprake komen. Wij kenden het standpunt, dat ds. Brink inneemt reeds uit vorige gesprek ken en deze reis heeft hem die reeds omstrèeks de dertiger jaren tot de Stuw-groep behoorde niet van opvatting doen veranderen. De politieke situatie op Java en Sumatra maakt een typisch chao tische indruk. Persoonlijk heb ik zo verzekerde ds. Brink ons ge durende drie maanden geleefd tus sen hoop en vrees: hoop, dat het gewelddadig conflict zou kunnen worden voorkomen en vrees, dat er toch toe zou worden overgegaan. De vrees is bewaarheid en de vraag is of we met het politieel optreden op het ogenblik niet verder dan ooit van huis zijn en of de kloof tussen de beide volken biikans niet onoverbrugbaar is geworden. Aan beide zijden gezondigd Ds. Brink wil voorop stellen, dat er grote bezwaren zijn aan te voe ren tegen de Republiek, die de de- moniën binnen in haar niet heeft willen of kunnen beheersen, al is hij geneigd aan te nemen dat het laat ste het geval is. Bezwaren tegen de Republiek, die erin heeft berust, dat mannen als Soekamo. Soetomo en Soedirman, aan één stuk door op ruiende redevoeringen hielden, die evenzovele wapens werden in de handen van die Nederlanders, die in de grond van hun hart het hele ba- sis-accoord van Linggadjati een wassen neus vonden. Maar er Is aan beide zijden gezondigd en telkens weer worden wij in Indonesië herinnerd aan het oude woord: Wat zal de blinde staatskunst brouwen, wanneer zij raast uit misvertrouwen. Of het in grijpen van de U.N.O. en thans het door de consuls in te stellen onder- zoek iets in de situatie zal veran deren blijft een open vraag. Vóór alles is de gezindheid van de Nederlanders, die naar Indonesië uitgaan, van belang. Men zal hen ervan moeten doordringen, dat het verleden onherroepelijk voorbij is en dat het in de toekomst veel meer zal aankomen op karakter dan op diplomatieke en intellectuele gaven. Soms ontstaat er sterke twijfel, gezien het ongelukkige verloop der onderhandelingen, of dit aan Neder landse zijde voldoende wordt inge zien. Wat is uw mening betreffen de het verwerpen van de gezamen lijke gendarmerie? Het is natuurlijk te betreuren, dat de Republiek de gezamenlijke gendarmerie heeft verworpen, maar er z\jn factoren, welke het min of meer begrijpelijk maken, vooral als men bedenkt, dat over en weer de bereidheid tot samenwerking een uitermate moeilijk punt zou zijn en deze o.a. bij lang niet alle Neder landse officieren aanwezig is. Ds. Brink was ook naar Celebes geweest. ..Wat is uw mening over de staatkundige toestand daar?" zo vroegen wn hem. In Makassar, de hoofdstad van Indonesia Timoer, heb ik iets kun nen zien van de eerste schreden op het levenspad van een nieuwe staat. De toekomst za! moeten uitwijzen of deze staat inderdaad de expo nent is van de volkswil of dat hfl toch niet kunstmatig in het leven is geroepen. In een tweede artikel zullen wfl het kerkelijk aspect van deze reis belichten. „Westen verliest Azië's vertrouwen" Verklaring Indonesische Christenen De organisatie van Indonesische Christenen in Nederland deelt het volgende mede: „De Indonesische Christenen in het buitenland, zien in de door Ne derland op 21 Juli 1947 begonnen actie tegen de republiek van Indo nesië een koloniale oorlog in mo derne gedaante tot het herstel van voor-oorlogse economische belangen en andere voorrechten. Het Nederlandse oorlogsgeweld zal als resultaat opleveren: De ver nietiging van de kansen voor een samenwerking op de basis van vrij heid en vrijwilligheid. De aanwezig heid van Ned. soldaten in de archi pel is fataal voor het vertrouwen van de volkeren van Azië en Afrika in de Westerse machten. De Ned. kerken en hun zending missie dienen zich duidelijk uit te spreken, omtrent het wezen en de al-of niet rechtvaardigheid van deze actie. De Bataviase verklaring van 1 Aug. 1947 van 14 kerkelijke en zen dingsarbeiders, waarschuwt wel voor de rampzalige gevolgen van deze actie, doch onthoudt zich van een oordeel omtrent de rechtvaar digheid. De oproepen van Ned. Christenen aan het adres van Ind. Christenen tot de eenheid en ge meenschap in Christus, zoals ge schied z(jn. in de verklaring van de directie vq,n de Ver. Ned. Zendings corporaties van 7 Aug. 1947 en in de boodschap moeten door de Ind. kerken en Christenen worden afge wezen, zolang in die oproepen de onrechtvaardigheid van deze oorlog niet wordt aangewezen. Zolang is een eventuele coöperatie tussen Ne derlandse en Indonesische Christe nen onwerkelijk en onaanvaard baar." Brandstoffen voor kamer huurders Op nader door de distributie diensten te bepalen dagen kun nen kamerverhuurders aanvra gen om brandstoffen indienen ten behoeve van hun kamerhuurders. Zowel huurder als \erhuurder moet de op desbetreffend formu lier gestelde vragen beantwoor den. Voop brandstoffen komen sleclits in aanmerking kamer huurders, die een afzonderlijk te verwarmen woninggedeelte heb ben gehuurd, dat zij gedurende tenminste vüf dagen per week be wonen. Niet in aanmerking komen kin- c'oren van verhuurders, kostgan gers met huiselijk verkeer, inwo nend dienstpersoneel, personen ai© alleen een slaapkamer heb ben gehuurd en personen gebo ren na 1 October 1931. De brand- stoffenkaarten voor kamerhuur ders worden uitgereikt aan de verhuurders, doch zijn eigendom van de kamerhuurders. Pensions met tien of meer gaston moeten brandstoffen aanvragen bij het toewijzingskantoor van het Rijks- kolenbureau. Tsaldarls heeft op een perscon- '®rentJ© meegedeeld dat hij de hoop op een verbreding van het ka binet nog niet heeft opgegeven. De samenstelling van het kabinet Is voorion!het heeft niet de meer derheid in het parlement. Paters Franciscanen drie eeuwen te Venray De paters Franciscanen te Venray vieren dit jaar hun 300-jarig ver blijf in deze gemeente De Venrays# bevolking, zal een paar kerkklok ken aan het klooster aanbieden. De ze zullen op Woensdag 17 Septem ber door de heer W. Berden, deken van Venray. worden gedoopt. Op dezelfde dag zal een Iridium worden geopend waar o.a. pater Borromeus de Greeve ofm., Pater dr. Ludovicus, M Daniëls o.j). van het St. Domini- cus college te Nijmegen en de heer W. Hillebrandt. pastoor te IJssol- steijn (L.) predicaties zullen houden. Op Zaterdag 20 September wordt een tentoonstelling geopend, die het werk der paters Minderbroeders zal weergeven, terwijl des avonds de toneelvereniging „Hloob" uit Ven ray een Franciscusspel zal opvoeren. De eigenlijke feestdag Zondag 21 September zal worden geopend met ex pontificale mis. opdragen door Mgr. Dr W. Lemmens bisschop van Roermond. Na afloop van deze plech tigheid zal een receptie worden ge houden in de aula van het gymna sium der paters Franciscanen. Des middags volgt een défilé van alle plaatselijke verenigingen; op de feestvergadering die plaats vindt in huize ,.St. Servatius' 'zal de heer Henri de Greeve de feestrede uit spreken. Des avonds wordt een volksfeest geopend, dat op Maandag 22 September zal worden voortgezet. De feestelijkheden worden op 23 September gesloten met een tweede opvoering van het Franciscusspel. Hotelrat die f 15.000 stal gearresteerd De Haagse recherche heeft gear resteerd de 28-jarige E. T. uit Den Haag die, kort geleden uit een kamer van een hotel te Scheve- mngen de kleding van een echt paar uit Brunssum meenam. De man verklaarde na zijn arresta tie. dat hij. nadat de politie op hem geschoten had, een huis was binnen gevlucht met het gesfölen colbertjasje van de mannelijke helft van het echtpaar aan. Hij was op het dak vqn het huis be land en daar had hij de inhoud van de jaszakken onderzocht. Daar bemerkte hij, dat er in de porte feuille een bedrag van f 15.000. aan bankbiljetten aanwezig was. Staken Bossche bakkers? De bakkersgezellen te 's-Herto- genbosch zijn Zaterdagavond in een vergadering bijeen geweest ter be paling van hun standpunt naar aan leiding van het feit, dat de bakkers- Eatroons hun woord niet zouden ebben gestand gedaan inzake uit kering vacantietoeslag. De vak organisaties der gezellen in Den Bosch hebben unaniem besloten een ultimatum tot de patroons te rich ten dat a.s. Donderdag afloopt en waarin te kennen wordt gegeven, dat wanneer aan hun wensen in zake onmiddellijke uitkering vacan- tietoeslag niet wordt voldaan, de gezellen a.s. Vrijdagmorgen vier uur in staking zullen gaan. Internationaal contact op chemisch gebied Naar het Brusselse dagblad „Le Soir" bericht hebben Nederland. Belgié en Engeland besloten nauw samen te werken op het gebied van chemisch onderzoek. Zij zouden een chemisch onderzoek. Zij zouden 'n ov overeenkomst hebben gesloten voor de duur van drie jaar. De samenwer king zou vooral betrekking hebben op de vervaardiging van chemische producten. Na af loon van een vergade ring van de vereniging van leden van het concertgebouworkest heeft het bestuur verklaard dat er een mogelijkheid van een gunstige wen ding in de situatie aanwezig is.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 2