Willem 3 Europees kampioen double scull te Luzern Van de Neut werd eerste in de Ronde van Tuindorp Engels renner verongelukt Kriig„' bij races te Alkmaar Verrassende tenniszege van Nederland op België Blauwwit won tournooi om de zilveren crackstate Jany in vorm Een nieuw spel: „Korfball" Slij khuis-de Ruy ter ging niet door Enorme stofwolk belemmerde zicht 4 Dinsdag 2 September 1947 Nadat in de dagen, voorafgaande aan het afgelopen weekend in Lüzern de voonvedstryden van de internationale roeikampioenschappen hadden plaats gehad waarbij twee ploegen uit Nederland, de double scull van Willem 3 en De Laak in het nummer twee zonder stuurman zich in de finale hadden geplaatst, werden Zaterdag en Zondag de finales verroeid. Het Leidse Njord, dat in de eerste wedstrijden als laatste was geëindigd kon het bij de herkansing <wederom niet verder brengen dan de laatste plaats en werd uitgeschakeld. Die Leithc die in het twee met stuurman als vierde was geëindigd, klasseerde zich by de herkansing nog in de finale, ondanks het feit dat de ploeg weer als vierde eindigde. De Delftse Sport tenslotte, dat in dc achtriemsgieken tweede was ge worden bij de voorwedstrijden won in de herkansing van de Deense ploeg en brak tevens het baanrecord, dat sinds 1934 op naam van Hongarije stond. Italië wint coupe glandaz Met deze vier Nederlandse ploe. gen werd Zondag voor de finales gestart onder de prachtigste om standigheden. De grote kans van Nederland op een Europees kampioenschap was gelegen in de double scull waarvoor aan de start verschenen Denemar ken. Hongarije. Frankrijk, Neder land, Tsjecho Slowakije en Zwitser land. Alle boten hadden een snelle en goede start. Na 300 meter was Zwitserland iets voor op Tsjecho- Slowakije en de double scull van Willem 3. Op dat moment verhoog de Neumcyer het tempo en zeer ge makkelijk ging de boot vooruit» nam dc leiding over van Zwitser, land en Tsjecho Slowakije om deze niet meer af te staan. Op de laat ste 300 meter trachtten de Zwit sers nog iets van hun achterstand in te halen maar hun spurt werd onmiddellijk beantwoord door de Amsterdammers. Met grote voor sprong. in indrukwekkende stijl ging Willem 3 als eerste door de finish. Zwitserland eindigde als tweede. Tsjecho Slowakije als derde, Hon garije werd vierde, Denemarken vijfde. Frankrijk zesde. Voor de finale der achtriemsgie ken verschenen aan de start: Italië, Nederland (Delftse Sport), Frank rijk, Zwitserland, Denemarken en Tsjecho Slowakije. Zwitserland nam de leiding tot 350 meter, maar groot verschil was er niet met de andere ploegen. Op 500 meter was Italië voor, met Denemarken, Zwit serland, Nederland en Frankrijk dicht bij elkaar, terwijl Tsjecho Slo wakije een lengte ten achter was geraakt. Steeds wisselde de positie aan de kop, maar tussen de 800 en 1000 meter ging de Italiaanse acht naar voren en qp 1250 meter leidde de Italiaanse acht met een halve lengte voorsprong, terwijl de Delft se Sport in vyfde positie lag. Onbedreigd won dc Italiaanse acht in de baanrecordtyd van 6 m. 8.7 seconden. Het resultaat luidt: 1. Zweden Groot-Brittannië en Frank rijk. In de gestuurde vier won Frank rijk voor Italië. Tsjecho Slowakije, Zwitserland. Portugal en Hongarije. Denemarken won het nummer ongestuurde twee voor Oostenrijk. Frankrijk, Zwitserland en Engeland terwijl De Laak als laatste door de finish ging op vele lengten achter stand. totaal kansloos gedurende de hele wedstrijd. Frankrijk behaalde het kam pioenschap skiffeurs voor België. Zwitserland, Italië. Zweden en Hon garije. Na de eerste dag van de landen zwemwedstrijd F rankrijkTsjech»»- Slowakije leidde Frankrijk met 31— 24. De beste prèstr. ies van de dag was die van Alex .Jany on de 400 meter, welke afstand hij aflegde in 4 min 52.2 sec. In het zwemstadion van Tourelles heeft Alex Jany Zondagmiddag de Grand Prix de Paris gewonnen door zich eerste te plaatsen op de 100 m borst crawl in de uitstekende tijj van 57.7 sec. De Hongaar Kadas werd tweede in 59-1 sec en zijn landgenoot Szatwari d rde in G0.5 sec. De eindstand van de landenwed- strijd F rankrijkTsjecho-Slowakije was 59—41 in bet voordeel der Fransen. De jaarlijkse wedstrijd tussen de kampioen van de Nederlandse Honkbalbond, Schoten en de Rest \an Nederland, is voorlopig vastge steld op 20 Sep'ember a.s. te Haar lem. DIT IS EES CURIEUS PLAATJE dat ons uit Engeland werd toegezon. den. Een nieuw spel, sloud er bij: KORFBALL, dat op het ogenblik ginds furore maakt. Enige Neder landse kor/bal-experts maken op het ogenblik een tournee door Engeland om het daar onbekende spel te in troduceren. Onze foto u-erd gemaakt op het terrein van de Norwoodse Sportclub, waai van de leden enthou siast zijn over het nieuwe spel. Wat toeschouwers het meest verbaasde was het f*U vrouwen en mannen in één lean spelen. k Dc herdenking van het 15-jarig; bestaan van Tuindorps Belang werd Italië; 2. Denemarken, 3. Zwitser, i Zaterdag besloten met een wielerwedstrijd, de Ronde van Tuindorp. De land. 4. Frankrijk. 5. Nederland, (Delftse Sport), 6. Tsjecho Slowa kije. Door deze overwinning in de achtriemsgieken heeft Italië het landentournooi, om de Coupe Glandaz, gewonnen. Evenals Italië heeft ook Frankrijk 2 van de 7 nummers gewonnen, mair de zege in de achtriemsgieken wordt het hoogst aangeslagen, zodat Italië de wissclbeker voor een jaar won. Ook in de ongestuurde vier was de zege aan Italië, gevolgd door Tsjecho Slowakije. Zwitserland, Engelse League Arsenal klopt met 2-1 Sheffield United De uitslagen Aan de Zaterdag in de Engelse League gepeelde Wedstrijden luiden als \olgt: Eerste divisie: Aston villa—Manchester City 1—1. BurnleyBolton Wanderes 2—0. Chelsea—Derby County 1—0. Everton—Blackpool 1—2. Hud- dersfieldPortsmouth 02. Man chester UnitedCharlton Athle tic 62. Preston Northern!—Midd lesbrough 2—1. Sheffield United Arsenal 1—2. Stoke City—Liver pool 0—2. Sunderland—Grimsby Town 4—2. Wolverhampton— Blackburn Rovers 51. Tweede divisie: Barnsley—West Brottowich 01. BrentfordCoventry City J—4. BuryDoncastetr -i2, Chester field—Bradford 0—1, Leicester Ci tyFulhain 0—2. Luton Town Newcastle Unite 1 21. Milwall Cardif City 0—1. Plymouth Argyle —Birmingham 03. Southamp tonLeeds United 1—2. Totten ham HotspurSheffield Wednes day 51. Westharn United—Not tingham Forest 2—1. Annie van Kampen was vele mannen de baas Ter gelegenheid van de Koning innedagviering organiseerde de Am. sterdamse reddingbrigade op de Bosbaan haar jaarlijkse demonstra tiedag. Tevens vierde dc Nederland se Bond tot het redden van drenke lingen ziin 30-jarig bestaan, waar door het geheel een nationaal tintje kreeg. Een 2 km. wedstrijd voor KNZB- leden werd op fraaie wijze gewon nen door de Schiedammer Beider. Deze had al spoedig niet Karei Smits var. de Meeuwen. Slikker van DAW en Stans Scheffer van DJK de lei ding genomen. Na 1000 meter ging Smits alleen aan de kop op de voet geyofgd door Beider, Slikker en Scheffer waren enige meters afge zakt. Op 1250 meter kwam Beider ge vaarlijk opzetten, hij wist de leiding te nemen en zijn voorsprong regel matig te vergroten. Scheffer werd derde, doch daar hij buiten mededin ging meezwom, viel hij buiten de prijzen. Bij de dames was het natuurlijk Annie vaa Karaken, die met een straatlengte voor haar grootste con currente. Claartje van Aurik van de ADZ als eerste eindigd". De Robben- zwemster was zelfs v mannen de baas, want in het algemeen klasse ment tikte zij als npgende aan, en dat uit een veld van 77 heren en 27 dame». belangstelling hiervoor was zeer groot, ccn bewijs dat er in Utrecht wel degelijk belangstelling voor de wielersport bestaat, mits er werkelijk gereden wordt en dc toegangsprijzen niet te hoog zijn. Nu, al was er in de eerste helft in het algemeen niet veel strüd. op het laatst werd het an ders en kreeg het puhliek nog waar voor zijn eeld, al was het goed te bemerken, dat we hier met amateurs te doen hadden. Ronde van RUkevorstel Faanhof vergde teveel van zijn krachten Het parcours was 100 km. lang. 72 ronden van 1400 m. cn voor tal van renners bleek dat wel wat te lang. De renner die sterk zijn sterqpel op deze course heeft gedrukt, doch zich tenslotte met de derde plaats tevre den moest stellen, was Faanhóf 'Am sterdam). Reeds na 6 ronden liep hij weg, gevolgd door Fasel en J. Ket- tenis. De eerste viel al spoedig terug, doch Kettenis bleef bij en Copier en Grift voegden zich bij het leidende tweetal. Ook Simonis kwam erbij, doch ook hij moest al spoedig los sen. Door pech en andere oorzaken wa ren de gelederen al spoedig erg ge dund en op de helft van de wed strijd. met nog 36 ronden te rijden, lagen er nog slechts 25 van de on geveer 60 gestarte renners in de course, waarvan meerderen met 1 of 2 ronden achterstand. Copier, J. Ket tenis en Faanhof met een voorsprong van 350 a 400 m. op kop. Krever. waarvan nogal wat verwacht werd. bleef maar in het grote peloton han gen en viel ten slotte uit wegens last van maagkramp Faanhof deed toen een poging Co- pier en J. Kettenis van zich af te schudden, wel wat vroeg met nog 21 ronden te rijden en.dit bleef ook niet ongestraft. Hij bleek daarbij te veel van ziin krachten te hebben gevergd, zakte wat terug cn van dat moment maakten v d. Neut en Van Elswijk gebruik, liepen steeds meer op de kopgroep in en kregen aan sluiting. Faanhof bleef hierbij han gen. J. Kettenis viel uit en na een lange sprint won de Amsterdammer v. d. Neut in 2 uur, 45 min. 58 sec 2 Elswijk Zaandam: 3. Faanhof. Am sterdam: 4 Ton. Hoorn: 5. Wilte- veen. Amsterdam: 6 Timmerman. Zaandam: 7 Hooijschuur, Zaandam: 8. v. Bruehem. Rotterdam: 9. Grift, Soest: 10. Sieveking, Amsterdam; 11. Vet. Amsterdam. Dagblad Tubantia-prijs In Enschede werd Zondag het wie- Iercriterium voor profs en onafhan- kelijken om de Dagblad Tubantia- prijs verreden. De afstand, die oor spronkelijk op 125 km werd vast gesteld. werd op onverklaarbare wij ze tijdens de wedstrijd ingekort tot ongeveer 100 km. Na 70 km. namen Gerrit Schulte cn Henk de Hoog een kleine voor sprong. die zij geleidelijk wisten te vergroten. In de eindsprint klopte Schulte met een wièllengte de Amsterdam mer de Hoog. Ronde van Nijmegen Zondagmiddag werd te Nijmegen op initiatief van de ren- en toeris tenclub Groenewoud de eerste ronde van Nijmegen gehouden voor ama teurs. Onder zeer grote belangstel ling werd de ronde, aanvankelijk 100 km lang. doch op 68 km terug gebracht gereden. Er werd goede sport gegeven, door de beste ama teur van Nederland. De Amsterdammer Bakker reed een uitstekende rit met grote kans op de eerste plaats. Jammer genoeg zette hij dc eindspurt te vroeg in waardoor hii in dc laatste acht ronden afzakte. Toen werd de kop genomen door de Bosschenaar Vos die onbedreigd won in *n tijd van 1 uur 29 min. 39 sec De verdere uitslagen luiden- 2 Fleury (Asd.): 3 De Turck (Geldrop); 6 Pronk (Utrecht) allen met gering verschil op de winnaar. De ronde van Rijkevorstel, waar aan 98 wielrenners deelnamen, werd gewonnen door Van Overloop (Bel gië'. die de afstand over 155 km. af legde in 4 uur 2 min.; op 2 lengten volgde Poels en dan op een halve lengte Decoster. De Hollanders be reikten de volgende resultaten1 7 Opstaken: 11. Pauwels; 18 Steen bakker en 10 De Otter. Bijster heeft Zaterdag schitte rend revanche genomen op de we reldkampioen Harris, door de En gelsman in de sorintwedstrijd te Heme Hill te verslaan. In de amateur-sprintwedstrijd oai de Baileyprijs, Zondag in hot Pare des Princes te Parijs gehouden, word de eindstrijd gewonnen door Harris v oor Bijster op 1 lengte. Db Nederlandse stayer Bakker nam Zondag deel aan wedstrijden achter grote motoren te Lyon. De Nederlander reed drie uitstekende manches en plaatste zich in het al gemeen klassement als twee vóór Frosio en Besson. Eerste werd Mi nardi (Fr.), AAC wint weer de PH-bekér Het duel Slijkhuis—Du Rujrter op de 1500 m. dat als een der hoogtepunten was geannonceerd van de Zondag op de Haagse sin- telbaan aan de Laan van Poot verwerkte clubkampioenschappen van Nederland is niet doorgegaan. Frits de Ruyter is ziek geweest en mocht van zijn dokter maar aan één nummer deelnemen en kwam zodoendo alleen op dc 800 m. uit. Bij de aanvang der wedstrijden werd dit aan het duizendkoppi ge publiek zoveel mensen heb ben wij in Den Haag bij een ath- lctiekwodstrijd noq nooit gezien (5 6000) bekend gemaakt, het geen nogal teleurstelling teweeg bracht. Lanq heeft dit gelukkig niet geduurd. De strijd op de verschillende numiïiCis was dermate spannend, dat wij van deze dertigste P H- bekerwedstrijd niet anders kun nen zeggen dan dat hij goed ge slaagd is. De geleverde prestaties stonden op een behoorlijk niveau. Zoals verwacht werd ging het Amster- domse AAC weer met de beker naar de hoofdstad terug. Zij het echter niej met zo'n voorsprong als vorig jaar toen AAC voor het eerst in de hekerhistorie met meer dan 100 punten zegevierde. De Amsterdammers behaalden nu 8VA punt. gevolgd door hun stad genoten 4V '23 met 71 en het Haagse V cn L iuet 56V£ punt op de derde plaats. Mislukte recordpoging van Fanny Blankers-Koen Op de sintelbaan te Amsterdam werden Zondagmiddag de districts kampioenschappen van Noord-Hol land voor dames gehouden. Verras singen deden zich niet voor. Op de 200 meter, waar Fanny Blankers- Koen een record-poging deed. had zij zo weinig tegenstand, dat de po ging mislukte. Toch bleef zij slechts 0.2 sec. boven haar record, dat op 24.5 sec. staat. Haar naaste mede dingster mej. de Jongh van Zaan land. bleef 2 1 sec. achter de kam pioene. Kogelstoten: 1. Blankers-Koen Sagitta 11 14 m.; 200 m: Blankers-KoenSagitta 24 7 sec. Hoogspringen: Van Dijk—Zaan land 1.48 m. Speerwerpen: DammersZeeburg 36 86 m. 100 m. dames klasse A. en B.: StamA D A. 13 sec. Discuswerpen1 RoosLodder Sa gitta 37.81 meter. Verspringen: Blankers-KoenSa gitta 5.75 m. 4 x 100 m. dames1 1. Sagitta. 4 x 100 m.: 1. Sagitta, 51.9 sec. Courses op Duindigt De resultaten der Zondag op Duin digt gehouden courses luiden: Grote prijs van Nederland, heat- draverij afstand 2000 m.: Ie. heat: 1. Priola. W. H Geer sen, tot. tijd 2.46.7, km tijd 1,22.9; 2e heat1 1 Priola W. H Geersen, tot. tijd 2.48.8, km tijd 1.23.4. Korthals van Schoten memoriaal, ren afstand 1800 m 1. Crantor, D. Wagenaar. tijd 2.04.3. Priola prijs, draverij voor 2 jar. Ned. paarden, afstand 1200 m 1 Ma ria. V. Lcusing, tot. tijd 1.57.8 km tijd 1.39.8. Van Brienen memoriaal, ren voor 2 jarigen, afst 1200 m.: 1. Zephyr, F. Delbrassine, tijd 1.06.4. Epaminonda prijs, handicap drave rij afst. 2000 m 1. Irene Hanover, N. Heskes, tot. tijd 3 04.8. km tijd 1.30.6. Grote sprinters handicap ren afst. 1300 m.: 1. Sialkot, J. C. Pex, tijd 1.25.6. Viola Sunshine prijs, draverij afst. 2000 m 1 King Spencer. E. G. in 't Veen tot. tijd 3.09. km tijd 1.33. De Alkmaarse kermisraces, die voor de eerste maal na de oorlog door liet Alkmaarse VVV werden I georganiseerd op het gein. sport- I nark hadden een buitengewoon ongelukkige afloop. Als buitenge wone attractie namen de bekende Engelse Speedwayrijders Jack Ladd en Buddy King aan deze wedstrijden deel. Eerstgenoemde kwam in de finale van de 500 cc klasse in de voorlaatste bocht te vallen. Een enorme stofwolk hing boven de baan, waardoor het uit zicht belemmerd werd. Ladd werd allereerst meegesleurd door Eis- berts waardoor hem de slapen werden ingedrukt, terwijl daarna zijn Engelse collega dwars over ziin borstkas reed. In hoogst zorg wekkende toestand werd hij naar het ziekenhuis te Alkmaar ver voerd, waar hij kort na aankomst overleed. Hij laat een vrouw en vier kinderen achter. De beide andere renners kwamen gelukkig niet de schrik vrij. Reeds tevoren had een valpartij plaats gehad, die zich aanvanke lijk ernstig liet aanzien, toen van Marie in de 350 cc junioren uit d»' bocht vloog, waarbij hij onder zijn machine terecht kwam. Hij brak hierbij enige middenvoet beentjes. Nu Aartsen en Hartman niet van dc partij waren wegens hun schorsing door de KNMV, werd de strijd op de 350 cc zeer span- send. Nu was het Cordang die op zijn Norton als overwinnaar naar voren kwam. echter eerst na spannende strijd met De Rijk en Baas. De 500 cc werd gewonnen door Bosman, die enorm hard reed. Zeer sportief besloot hij echter Nederlands motorteam samengesteld Voor de internationale zesdaagse, welke van 16 tot 21 September in Tsjecho-Slowakije wordt gehouden, zijn de volgende Nederlandse teams samengesteld: Triumph: Bovee. Van Rijn en J. Veer. Eysink: Renooy. Van Zijlaard en de Wit. Het team dat voor de Zilveren Vaas uitkomt: Roest, Van Rijssel en H. Veer. De Nederlandse deelnemers zullen op 9 September per autobus uit Am sterdam vertrekken, waarbij als ma nager dc heer J. H. Sybrandy. lid van de sport-commissie en het dage lijks bestuur van de K N.M V. zal meegaan. Terreinrit Numansdorp De uitslagen .van de Zaterdag te Numansdorp gehouden terreinrij lui den: 125 cc kiat.se 10 ronden van 2?4 km: 1 F M Bijl, 's-Gravendeel DKW 38 min 20 sec; 2 W Ruiten beek. Amersfoort, Eys.nk, 250 cc klasse, 12 ronden: 1 C Baas, Haarlemmermeer. Velocette 43 min 56 sec; 2 J Priem, Nijkerk, Matchless. 350 cc 12 ronden: 1 F J Vos. Dor drecht. Velocette. 42 min. 44 sec; 2 J v Laarhoven. Best, Velocette. Ï00 cc'12 ronden: 1 T Hoes, Til burg. Royal Enfield, 45 min 14 sec; 2 G Slootweg, Pijnacker, Norton. Onder grote nu' lieke belang stelling organiseerde de paarden- sportvereniging Hilversum in samen werking met de Gooise Jachtvereni- ging eeft concours-hippique, dat zeer oed geslaagd is, er werd een geva rieerd programma uitgevoerd, waar voor ruim 80 paarden ingeschreven :-en. zijn ereronde in Verband met het bovengenoemde ongeluk niet te rijden. De lange, baanwedstrijden werden eveneens om bovenge noemde redenen niet verreden. Tenslotte vermelden wij nog de prachtige overwinning van rle nog zef*r jeugdige Metselaer uit 1.mi ni en in »le 350 cc junioren door welke overwinning hij naar 'le seniorenklasse ove:ging. Een aanval op het baanrecord op naam staande van J. Bosman met 25.fi sec. mislukte Dh ge- maakte, tijden luiden; l Iesberts 25 min. 9 sec. 2 Kops 26 niin. 2 sec. 3 Latld 26 min. 4 sec. 4 Bos man 26 min. 6 sec. Amerikaanse lof voor Nel van Vliet In een terugblik op de zwemkam- pioensehappen van de Amateur \thletic Union constateren Ameri kaanse deskundigen dat Nel van Vliet aller aandacht monopoliseerde door dc wijze waarop zij de Ameri kaanse benevens d- \AU-records voor de 100 cn 200 ni schoolslag ver pulverde. Zij is dp eerste Europese zwemster die sinds 1922 een AAU- titel op haar naam bracht. De Ame rikaanse coaches waren verwonderd dat zij de gewone ouderwetse school slag toepaste, inpla'ats van de meer bioderne vlinderslag die bij an dere zwemmers in zwang is. Ook de hockey-wereld is zich op het a seizoen aan het voorbereiden. Zaterdag 13 September vindt te Am sterdam een buitengewone algemene vergadering van "de K.N H B plaats, welke gaat beslissen over het al of niet in het leven roepen van een Hoofdklasse. De heren openen hun seizoen met de bekende hockey-dagen, waarvan de voorronden op 14 He eindstrijd op 21 September gespeeld zal worden. Die voorronden vinden plaats te Bloemendaal. Bussum, Deventer, Eindhoven. Don Haag en Groningen voor afd. A (le en Prom -klasse), te Amersfoort, Bloemendaal, Deventer, Don Haag, Groningen. Rotterdam en Tilburg voor Afd B (2e, 3e en 4e klassers). Het eindtournooi voor beide groepen zal op 21 September worden gehouden in het Wagener stadion te Amstelveen. De dames houden hun hockey- dagen op 21 en 28 September. De voorronden hiervoor worden gehou den: voor Afd. B te Rotterdam, voor A en B te Bloemendaal. Den Haag, Hilversum, Groningen of Leeuwar den. Deventer. Helmond en voor Afd. A te Eindhoven. De aanvang van de heren-compe- titie is vastgesteld op Zondag 28 Sep tember a.sdie der dames op 5 Oc tober. De Ajax-speler Michels heeft tij dens de wedstrijd, die Ajax Vrijdag in Karlsstad in Zweden van de twee deklasser Adversary niet 6—2 ver loor, het ongeluk gehad een sleutel been te breken. Tsjecho-Slowakije heeft in het stadion te Praag ec~» 63 zege over Polen behaald. Ruststand was 10 voor da Tsjechen. Op de eerste dag van de tennis- ontmoeting Nederland-Belgie zag het er niet naar uit dat onze natio nale ploeg tenslotte de match zou winnen. België leidde toen met 10—7. De uitslagen van die dag waren: Heren enkelspel: Wilton verliest van Washer 64, 1—6. 4—6. van Swol slaat Delire 60. 61, Krijt verliest van van den Eynde 46, 16, Rinkel slaat Geelhand 36. -7. 60, van Meegeren slaat Ivahn 63, 62; van der Kruk slaat de Bodt 2—6, 64, 6—1. Ta- miniau slaat Brichant 6—3, 3—6, 64, A. Borren slaat de Borman 6—1. 6—4. Dames enkel: mej. Couqerque verliest van mevr. de Meulemeester 46, 26. Mej. Hermsen verliest van mej. de Bornian 57, 46, mevr. Lubbers slaat mevr. Prion 62. 62 mevr. Roos van de Wal verliest van mej. de Ridder 79, 26. na 52 in de eerste set. Gemengd dubbelspel: mej. Cou- auerque en Wilton verliezen van mevr. de Mculemeester en Geel hand 63. 26. 1—6, mvr. Lub bers en Rinkel verliezen van mej. de Borman en Washer 63. 79, 26; Mej. Hermsen en Harsten verliezen van mevr. Prion en van den Eynde 62, 46. 46.. mevr. Sclioltcn en Knottenbelt verliezen van mej. Marcotty en de Borman 4—6. 4—6. Heren dubbelspel: Van der Kruk en T. Borren verliezen van' Delire cn de Bodt met 97. 57. 26 Op de tweede dag bleek de vecht lust der Hollanders zo groot, dat tegen alle verwachting in de natio nale ploeg niet 2014 won. De uitslagen van Zondag waren: Heren1 enkelspel: van Swol ver liest van Washer 63. 6—8. 46 Wilton slaat de Lire 63. 46, 7 5: Rinkel slaat van den Eynde 75, 63: Krijt slaat Geelhand 36, 64, 64; van der Kruk slaat Kalm ,63, 97van Meege ren slaat de Bodt 63, 61; A. Borren verliest van Brichant 75, 57, 26; Taminiau slaat de Bor man 64. 26, 97. Dames enkelmej. Couquerque slaat mej. de Borman 36. 6 2, 62; Mej. Hermsen verliest van mevr. de Meulemeester 2—6, 16; mevr. Roos van cje Wal slaat mevr. Prion 6—3. 6—3; mevr. Lubbers slaat mej. de Ridder 36, 63, Heren dubbelspel1 van Swol en Rinkel slaan Washer en Brichant Zaterdag begonnen de wedstrij den in het eerste tournooi om de Zilveren Crackstate. uitgeloofd door Heerenvecn. De gastheren, die zon der Jan Lenstra, Ploeg en Hofrna uitkwamen, gingen tegen Blauw-wit ten onder met 32. Het Eindho- vense Baronie kraakte de Volewü- ckers met 50. Het tournooi werd Zondag beëindigd. Tegen de ver wachtingen in wonnen de Amster damse Zeipa's van de Baronie met 52. VerTiozersronde: Heerenveen- de Volewijckers 20. Zilveren Baltournooi Te Rotterdam werd het Zilveren Baltournooi voortgezet. De uitsla gen luiden: Unitas-'t Gooi 0—1. VVV-HVV 0—1: SVV-Emma 2—1: BVV-Hera- clcs 3—1; 't Gooi-HVV 1—2; SVV- BVV 2—2 (SVV wint met doel- schoppen). Zondag 7 Sept komen in de eindstrijd tegen elkaar uit HVV cn SVV. Groninger Dagbladbeker Be Quick heeft door twee over winningen. resp. op de bekerhouder Enschedese Boys en Veendam, de leiding genomen in de wedstrijden om de Groninger Dagbladbeker. De uitslagen luiden: Sparta-Veendam 50; Be Quick- Enschedese Boys 21; Velocitas- Sparta 32: Veendam-Be Quick 1—4; Enschedese Boys-Velocitas 1-0. Om dc Arol-bcker Op het A.F.C.-terrein te Amster dam werd de eerste ronde gespeeld van het jaarlijkse Arol-beker tour nooi. HBS. HDVS, AGOVV en KFC behaalden overwinningen en zullen elkaar volgende week als demi- finalisten ontmoeten. De uitslagen luiden: HBS-AFC 2—0: HDVS-Zeeburgia 2—1; AGOVV-PSV 2—1; KFC- DWS 1—0. Zilveren Domtournooi Het door Velox georganiseerde tournooi om de Zilveren Dom werd gewonnen door Xerxes. De uitsla gen luiden: Velox-Excelsior 1—2: UVV-Xer- xes 22; (Xerxes wint met straf schoppen). Verliezersronde: Velox- UVV 01. Finale: Xerxes- Excel sior 10. Om de Zilveren Molen R.C.H. organiseerde op haar ter rein het jaarlijkse tournooi om de Zilveren Molen van Groenendaal. De uitslagen luiden: Eerste ronde: UVS-Leeuwarden 1-0; Stormvogels-RCH 1-1 (Storm vogels wint na strafschoppen). Ver liezersronde: RCH-Leeuwarden 5-1; Finale: Stormvogels-U VS 31. Zilveren Steentournooi In Arnhem begonnen de wedstrij den van het door Vitesse" georga niseerde Zilveren Steentoumooi te Arnhem. De uitslagen luiden: Phemx-Schpndel 0—1: HSC-Hel- mondia 20: Vitesse-Frisia 10; Wageningen-Rheden 11 (Rheden wint na strafschoppen). Zilveren Vostournooi Op het Be Quick-terrein te Nij megen werd het jaarlijkse Zilveren Vostournooi gehouden, waarbij het Nijmeegse Quick de Vos moest ver dedigen. De uitslagen luiden: Juliana-Achilles (Assen) 41; Quick- SCH (Nijmegen) 22 (door SCH met strafschoppen gewonnen) DFC (Dordrecht) - Tubantia 11 gewonnen door Tubantia met straf schoppen); Be Quick (Zutphen)- Sittard 0—3. Zondag 7 Sept. worden de finales gespeeld. Vriendschappelijk VUC speelde tegen de racing club (Brussel) welke wedstrijd zei ver loor met 51. De middenvoor van VUC. Oosdijk kwam vrij bard te vallen, waardoor hij zijn sleutelbeen brak. Dc Amsterdamse club Wilhel- mina moest het onderspit delven tegen Chaudfontaine, met 32. Noad-Mechelen 03: White Star- Be Quick (Gr.) 31; Berchem Sports-NAC 30. Een opname uit hef tour nooi om de Zilveren Bal SVVBW spelmoment vpor het Sphiedamse doel 75, 64; Wilton en Knottenbelt slaan van den Eynde en van Zuy- len 62 63; Krijt en Karsten slaan Lacroix en de Borman 57, 6—4 6—4. Dames dubbelspel: mej. Hermsen en mevr. Roos verliezen van mevr. de Meulemeester en mej. dc Bor man 64, 06, 16; mevr. Lub bers en mevr. Schuiten slaan mevr. Prion en mej. Marcotty 6-4 64. In het te Ostende gehouden in ternationale tournooi voor junioren won mej. Louwagie (B.) in de kwart finale van mej. Cleton (Ned.) met 63. 62. In de eerste ronde van het heren enkelspel sloeg Deweert (B.) met 61, 64 Cleton (Ned.). In de Daviscup-wedstrijd Ame rikaAustralië leidt ^merika met Ned. waterpoloteam kraakt Engeland In het Zwembad Terworm t© H«o*- len werd Zondagmiddag de water- polo-interlandwedstrijd Nederland —Engeland gespeeld. Het zwakke Engelse zevental was gen he^ snel le en technisch uitstekende spel van de goed op elkaar ine speelde Ne derlanders niet opsrewas.-i'M en moest met 80 liet onderspit delven. De I stcr van het veld was aanvoerder Braasem. die met zijn snelle rushes lanuit de achterhoede telkens Bet Engelse doel in groot gevaar bracht. Hij scoorde drip doelpunten, daar naast schiep hij steeds fraaie kan sen voor Smol on Van Feggelen, die \an deze gelegenheden ook goed ge bruik wisten te maken; Smol niet zijn befaamde boogballen, Van Feg- - gelen met goede doorslagen. De gro te kracht van het Nederlands zeven- lal in de periode vóór de rust blijkt wel uit het feit, dat doelman Rohner geen enkel schot te verwerken kreeg. Behalve Braasem moet de Merwede- man Korevaar genoemd worden; ook hij speelde een prima partij. Het spel \ias nauwelijks aan de gang, toen Braasem zich uit de achterhoede los zwom en een snelle rush besloot met en uitstekend schot (1—0). Even later was het weer, de Zian-man die fraai wist te doelpunten. Nog voor rust v'ist Van Feggelen de stand op 3—0 te brengen. Hoewel de Neder landers het na rust veel gemakkelij ker opvatten en de Engelsen enkele aanvallen konden ondernemen, kon Rohner 't nog gemakkelijk af. Eerst was het Smol, die de score verhoog de, daarna Van Feggelen (50). Ko revaar bracht de stand Of. 6O.jnet een fraaie hooghal werd het 70 door Smol. C'or Braasem besloot bet vuurwerk en kogelde no. acht in de netten. De wedstrijd tussen een Zuid-Ne derlands zevental en het Luxem-, burgs zevental werd k al een rui me Nederlandse zege. Met - wer* den de Luxemburgers verslagen. De landenwedstrijd schoonsprin- gen Nederland—Engeland eindigde in een flinke Engelse zege. Het springen was beslist slecht. De uit slag luidt: 1 Heatley (Engeland) 115,41 pt; 2. Kern (Engeland) 111,79 pt; 3 Haasman (Nederland) 102,43 Internat, worsteltournooi te Amsterdam Een formidabel1 internationaal wor steltournooi waarin 10 der sterkste Europese beroepsworstelaars elkaar in de vrije stijl zullen bestrijden, zal op Woensdag, en Dond.rdagavond, 17 en 18 September a.s. in de Apol- lohal te Amsterdam worden gehou den. Geen onzer Nèderlarfdse ama teurs kan zich met dez® beroeps- worstelaars meten, zodat in dit tour nooi slechts buitenlanders tegen el kaar in de ring.zullen komen. Tot do deelnemers behoort o.1 de zwaarge wicht: Assirati uit Engeland, wereld, kampioen 1947 en reeds 10 jaar Jang kampioen van het Britse ryk, 105 kg. Het Chinese team Tsing Tao F. C. uit Hongkong heeft tot dusver twee wedstrijden in Engeland ge speeld en beide verloren Het sterke Dulwich Hamlet bleef met 52 de baas. en een keur-ploeg van de Athe nian League bracht hun een 51 ne derlaag toe.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 4