Zon-overstraalde Koninginnedag uitbundig gevierd Evert Jan van Ginkel won met verbluffend gemak Speeltuin „De Vlasakker" feestelijk geopend MOTORRACES EN VUURWERK DE HOOGTEPUNTEN Dansen in zalen en op straat Weer luidt de schoolbel Noteert U even Burgemeester Molendijk sprak Dinsdag 2 September 1947 LS bekroning van de mooiste zoiner sinds vele jaren heeft Amersfoort het Koningmnefeest gevierd, op een mooie zon nige zomerdag en toch nog, nu de zaken in Indonesië een waar schijnlijk gunstige wending '*ebben genomen, op een zonnige wijze en met zon in het hart. Overal in de stad wapoerden de vlaggen en de tallozen, die reeds in de morgenuren giote drukte in de binnenstad verwekten, waren met oranje of roM-wit-blauw getooid. Het is een ouder wets uitbundige .feestvie ing geworden, die tot Iaat in de avond werd voortgezet en die /ooral op de Leusderweg na het vuur werk, tegen het middernachtelijk uur, tot vrolijke „hos-partijen" leidde. Burgemeester Molendijk heeft de gehele dag door op verscheidene plaatsen de feestelijkheden bijgewoond. herkansingsritten te doen houden. Van iedere klasse wrden zes rijders in de finale geplaatst. Er werd op standaard-motoren gereden, dus alle rijders hadden dezelfde kansen! Toch waren het de geroutineerde renners, die met de prijzen gingen strijken. Cadeau hebben zij ze echter niet ge kregen, want onder de debutanten waren zeer behoorlijke* renners. Nadat de finales verreden waren, werden de beste twee uit elke klasse in het veld gebracht om uit te ma- Fleurige stoet trok door de straten T_JET was nog heel vroeg, zeven uur, toen Wilskracht een muzi kale reveille door het Bergkwartier begon. Het was een zoet ontwaken voor de bewoners van deze wijk. De zon stond reeds aan een smetteloos blauwe hemel en de vroege vogels werden verdreven door de masmu- ziek van de kranige muzikanten in het groen. „Wilskracht" had de aar dige attentie om een serenade te gaan brengen aan een burgemeester uit het verleden en die uit bet heden, de heren Graaf Van Randwijck en Molendijk. Tezelfder ure, zorgden de politie harmonie en „Juliana" er voor. dat de mensen in de binnenstad en in het Leusderkwartier wakker werden. Van alle kerktorens luidden de klok ken en om half acht bespeelde Ma llus van do Werf het carilloh van de Lange Jan. Helder klonken de- tonen van vaderlandse wijzen over ontwakend Amersfoort. Op liet terras van „Amieitia" had den zich veel»*'zanglustigen verza meld, die onder leiding van Ferd- de Goey de samenzang beoefenden. Pfechtii' klonk het Wilhelmus boven het stadsgeruis. vrolijk het „Tn naam van Oranje, doet open de poort". Kinderspelen In het Bergkwartier werden intus sen kinderspelen gehouden, die vol ledig succes hadden De kinderen marcheerden met muziek voorop door het Bergkwartier naar *t feest terrein bij liet Gymnasium. Daar hield dn heer Goprhuis een rede en de driekleur werd gehesen, terwijl het volkslied uit honderden jonge kelen klonk. De heer Van Mourik leidde de spelen, die een vlot ver loop hadden. Het zaklopen en de hinderniswedstrjjden verwekten on der deelnemers en toeschouwers grotp hilariteit. Voor <le allerkleinsten was er een poppenkast, die ook veel „aftrek" had. Op ]o Rubcnsstraat «as inmiddels de allegorisrhe optocht met bloe mencorso gevormd, die door het Leusderkwartier en het stadscentrum zou trekken. Duizenden hadden zich langs dp weg geschaard c n de fleu rige optocht gade te slaan. Het «as maar een korte stoef. doch alle deel nemers hadden wetk gemaakt van hun idee. De muziekcorpsen en het pijnerrorps bliezen vrolijke marsen. De iiiry had geen gemakkelijke taak De uitslag was als volgt: Eer ste priis Speeltuinvereniging Vrien den kring (met eervolle vermelding}. Zwemver. Neptunus, „Dianthus, Wilhelmina". „Wederopbouw" (met bijz vermelding) en „De Lange straat'. Een tweede priis verwierven Het Bloemenhuis Oranie. C.TVV. As- sepoestpr. Oranie-theetuin en Noor- danus. Een derde priis werd tenslot- ten gewonnen door „Irene", Sneeuw wit ie. Oké on/p jongens over zee, en Firma Van Empelen. Aan de rij- vereniging .Nimmerdor" werd een speciale prijs toegekend. Parade Ook de militairen wisten, dat het Koninginnedag was. Zij moesten reeds Zondagavond in het garnizoen Amersfoort terug zijn van hun ver lof om deel te nemen aan een grote parade, die op de Koninginnelaan werd gadegeslagen door een groot aantal militaire en civi.de autoritei ten, o.w vertegenwoordigers van het garnfzoenbureau en gemeente. Velen sloegen langs de weg het militaire schouwspel gade. De Oranjevereniging Bergkwartier verschafte Amersfoort de primeur van strandmotorraces. Het was een experiment, dat gezien de reacties van h,et duizendkoppige publiek, herhaling verdient. Men heeft in het Bosbad Birkhoven van spannende en uitermate sportieve motorraces kun nen genieten De. deelname was in vrijwel allo klassen voldoende om lonvaarder Boesman, die waarschijn lijk van de Betuwe terugkeerde. Avondfeest Na de avondmaaltijd, die door e- len aan een stalleti t in een café of restaurant werd genuttigd, keerde men weer naar het terrein terug, dat nu feestelijk was verlicht. De Veluw. se Boerendansers. in Gelders cos- tuum met begeleiding van de „speul- man mit sien trekpieper" dansten onder leiding van de heer W. L. de Gans oude Gelderse Boerendansen Het publiek mocht meedoen, want do dansers leerden de toeschouwers ,,up sien Veluws" praoten. dansen en zingen. Haoksebarge, horlepiep, driekusman en vleegerd werden braaf meegezongen en gedanst. On danks de minder goede geluidsweer gave bij de tekenfilms, elke na de dansdemonstratie en het daaropvol gende concert van de Postharmonie werden vertoond, vlijden zich hon derden in het gras voor het witte doek. De avonturen van de muizen, katers, katten, zeerove-s en alle an dere hoofdpersonen werd uitbundig mee beleefd. Nog was de laatste film niet afgelopen of met een hevige knal ontplofte hoog tegen de maan- belichte lucht de eerste bom van het muurwerk. De dr. liende zonnen, vuurpijlen, watervallen, vuurspatten- de raderen, sterrenregens in prachti ge helwitte, felrode, groene, blauwe ken wie er kampioen van Amers- foort*zou worden. Men gaf de lichte re machines een kleine voorsprong, teneinde alle gegadigden dezelfde kans te geven. Zo kon het gebeuren, dat Dick Renoov (125 cc.) een fel gevecht leA erde tegen Mobi Vierdag (250 cc.). Renoov maakte echter in de laatste ronde, midden in het duel. een slipper in het mulle zand. waar door Vierdag zijn kan© kreeg en deze benutte. Jo Bovéë was inmid dels wegens motordefect uitgevallen, zodat Mobi Vierdag met de titel ging strijken. Zwemmende renners De organisatoren hadden tot slot nog een komisch nummer ingelast De als dames vprklede renners moes ten een rondje rijden, een stukje zwemmen oin hardlopen en daarna weer p hun motoren springen om naar de finish te rijden. Een en an der verwekte grote hilariteit. Het publiek heeft kostelijk genoten. De heer Hoorbuis reikte n afloop de prijzen uit De uitslagen waren: 125 cc. 1. Dick Renoov, 2. I.uitenbeek: 3. Henk Verhoef: 250 cc: 1 M. Vier dag, 2. Henk van Har: n: 350 cc: 1. G. Brom. 2. Ie Haas, 3. Ber- kelo: 500 cc: 1. Jo Bovéo, 2. W. de Graaff, 3. G. van Hoeyen. Kampioen, schap van Amersfoort: 1. Mobi Vier dag, 2. Dick Renooy, 3. Henk van Harten. Gecostumeerde handicaprace: Eer ste serie 1 W. de Haas. Tweede se rie 1. Theo Consen. Op het feestterrein De duizenden Amersfoorters. die niet naar de strandr-ice? waren geto gen, v erzamelden zich omstreeks twee uur op het feestterrein aan de Leusderweg, waar zij werden inge haald door marsmuziek van ..Wils kracht". Een variété-gezelschap on der leiding van Johnny Rovo voer de daarna op het podium een pro gramme uit van acrobatiek, jongle ren en clownerie. Vooral de komi sche wielrijders en de vallende man verwekten grote vrolijkheid. Omstreeks halfvier werden 3Q0 duiven losgelaten. Met wijde wiek slag cirkelden zij enig malen hoog over het veld, waarna ij in Noorde lijke richting verdwenen. In d© pauze vervolgde „Wils kracht" zijn concert met Aisha Inter mezzo, Leeuw-er i k 1 potpourri"" en Faithfull And Bold. De lucht-acrobaten op hun draaien de ladder hielden tijdens het tweede gedeelte van het Aariété de toe schouwers in spanning. Een verras sing voor de Amersfoortse koningin- nefeeetvierder was het overvaren van de ballon van de bekende bal- Twee der deelnemers aan de sirand m race In het Bosbad Birkhoven, razen door het mulle zand in de bocht ten der hoogtepunten van de feest' viering was het vuurwerk op het terrein aan de Leusderweg. en helrode kleuren volgden elkaar in snel tempo op. De „èaach",s en „óöoch"'s waren niet van de lucht. In een eelkeurige lijst verscheen als hoofdnummer het portret van on ze verjarende vorstin, waaronder do woorden „Oranje Bo\en". Héj was een schoon schouwspel: Je duizen den opgeheven hoofden, starend naar de uiteenspattende pijlen waarvan het licht ypak bijna werd overheerst door het oranje-kleurige licht \an de opkomende maan, die waarschijnlijk in stijl wilde blijven. Duizenden, ook buiten het terrein, tegen de bosrand, genoten \an de kleurige licht-manifestatie, die een waardige bekroning vormde van een vreugdevolle dag. Ook de Oranjebols en de feest vreugde in lafë's en restaurants hebben dit jaar net ontbroken. In de Markthal was de Orde van Goede Tempelieren bijeen. In de Académie de Danse gaf Bert Kam- perman een soiree dansante. Jan van Loo en zijn makkers lieten dc danslustigcn genieten in Café van 't Hul, terwijl velen op het topje van onze Amersfoortse berg in dc Stichtse Heuvel hun vermaak zoch ten. Voorts werden er nog in tal van andere gelegenheden bals ge houden. In Monopolc was de Oranje-vere niging Bergkwartier bijeen. Daar zorgde de Exvado.-band voor een vrolijke sfeer Er, was volop stem ming. Er werd met serpentines ge gooid, velen waren getooid met feesthoeden en groot was het en thousiasme, toen de dame, die de mooiste feestjurk droeg, werd ge huldigd. In de binnenstad hield men op sommige plaatsen een openlucht bal. Het was enorm druk op cn bij de Varkensmarkt. Opgeschoten jon gens maakten het de wandelaars lastig met hi.n rotjes. De politie moest verscheidene waarschuwin gen en bekeuringen uitdelen. Pas na middernacht verminderde dc drukte Parade en défilé van Uitrustingstroepen Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het regiment uitrustings troepen. paradeerden vanmorgen op de Startbaan van het vliegpark Soes- terberg het 1ste en 4de Bataljon van dit leger-ondcrdeel. Vooraf werden de troepen door de regiments-com mandant It.-kolonel de Bruijn ver gezeld van de garnizoenscommandant maj. C. R. Dekker en gen. Winkel man. de burgemeester van Soest, Ba ron Bentinck en andere autoriteiten geïnspecteerd Het imposante militaire 'schouw* spel had veel bekijks, het was een 2 Vj km lange stoet die over de beton weg hel vliegveld trok. Alle soorten materiaal die in het Ned, leger in gebruik zijn, waren in de stoet opge nomen. De geweldige colonne werd voorafgegaan doorNhet muziek-korps van het regiment Op de Veldmaar schalk Montgomerywèg nam de reg. commandant op een podium een de- filé van zijn mannen af Hier bevon den zich verscheidene andere mili taire en civiele autoriteiten, waaron der gen Winkelman, de garnizoens commandant, de burgemeester van Soest en zeer veel andere genodigden. Vanmiddag worden sport en behen digheids-wedstrijden voor de mannen uit de Dumoutin-kazerne gehouden. Vanavond is er een feestelijke bij eenkomst. e Nog steeds bonnenhandel Vijf inwoners kregen een be keuring wegens handel drijven in distributie bescheiden. Kinderen behoren op school tien winkelier uit de Utrechtse straat liet een leerplichtig kipd arbeid verrichten. Hiervoor ging hij op de bon. Als je aan de praat raakt... Voor caféhouders geldt nog steeds de sluitingstijd \an twaalf uur op gewone dagen. De vijftienjarige Evert Jan van Ginkel uit Ederveen won tijdens de gras baanraces, die Zaterdagmiddag nabij het station BarneveldVoorthulzen werden gehouden, stormenderhand de sympathie van het talrijke pu bliek. Dat was geen wonder want het was werkelijk af zoals deze knaap op zijn 125 cc. D.M.F. zat en bochten „nam". Op buitengewoon tactische wijze en met verbluffend gemak wist hij dc erepalm in de wacht te slepen. Het daverend applaus waaronder hij zijn ereronde reed was volkomen verdiend. Kok en Van Harten deden het over Interessant was de strijd in de j 250 cc. Henw Vink uit Maasland w*as onbetwist de snelste en ging met Je eerste prijs strijken. Bijzon der fel was de strijd om de tweede, plaats. In de twee manches behaalden Henk van Harten uit Amersfoort en Gijs Kok uit Soest een gelijk aan tal punten. Zij kwamen overeen nog eens te iijlen, waarna van Harten met de tweede en Kok met de derde prijs naar huis ging. Ook in de 350 cc. won Vink. Na span nende strijd. In de 500 cc. klasse won Jac. van Ginkel uit Ederveen door zijn tactisch en technisch rijden de eerste prijs. De motorclub „De Stoorn^iets" uit Barneveld heeft bewezen een goede organisator te zijn en wij twijfelen niet of deze eerste ken nismaking van het publiek met een officiële grasbaanwedst'ijd is in coedo aarde gevallen. De uitslagen waren als volgt: 125 cc. 1. E. J. \an Ginkel, Ederveen, D.M.F.; 2. K. Prummel, Stadskanaal. D.K.W.; 3. J. H. de Bie, Ughelen, D.K.W. 250 cc. 1. H. Vink, Maasland. Velocett-e: 2. H. v. Harten, Amers foort, Triumph; 3. G. Kok, Soest, Ariel; 4. D. de Waard. Doorn; Jawa; 5, D. van Ekris, Scherpen- zeel. Velocëtte. 350 cc. 1. H. Vink, Maasland, Ve- locette; 2. D. Rijkens, Groningen, Matchless; 8. B. Robben, Ede. Triumph; 4. G. Timmer, Soest, Matchless. 500 cc. 1. Jac. van Ginkel. Eder veen, N.S.U.; 2. A. L. J. Heikens. Den Ham (Ov.) Norton: 3. D. Rij kens, Groningen, Velocette; 4. Joh. Bruinekreeft, Barneveld. Ariël; 5. K Catsburgb, Voorthuizen, "Norton; 6. A. M. v. d. Kemp, Voorthuizen, Norton. Extra ingelaste langebaan wei- strijden brachten de volgende uit slagen: 125 cc. 1 H.~H. Vos, Stadskanaal. 250 cc. 1. D. de Waard. Doorn 350 cc. 1. D Riikens, Groningen. 500 cc. 1. D. Rijkens, Groningen Hebt U hen vanmorgen ook ge zien, die schoon opgepoetste kin deren? Voor de meesten is het weer de eerste schooldag van een nieuwe cursus. Ze zullen weer nieuwe din gen leren. Het wordt nu wat moei lijker en het huiswerk wat meer. En tussen diegenen, die de gang naar school al kennen, lopen jon gens en meisjes met nog schoner kleren, nog netter gekamd haar en nieuwe schooltassen. Het summum van hun waardigheid. Ze zijn nd groot en gaan naar de groté schoor Sommigen gaan met hun oudere broertjes en zusjes mee. onderen lopen honderd uit te pra ten aan de hand van Vader of Moeder. Voor deze kinderen is het tevens de eerste stap in het nieuwe leven. Ze zijn niet langer alleen moeders kindjes Vaak is het zo, dat alleen wat „Juf" zegt goed is. En zo gaat met deze eerste schoolgang de jeugd haar weg naar het meer bewuste leven PUCKJE. GRAND: Tarzan in New Yorfc (alle leeft.) 14.30. 18.3Q en 21 u. Zo.: 13.30. 16. 18.30 en 21 uur. CITY: Rldfler zonder vrees (alle leeft.) 14.30, 18.30 en 21 u. Zo.: 13.30. 16.00, 18.30 en 21 uur. REMBRANDT: 5e Colonne (18 J.) Vriid. en Zat.: 14.30, 18.45, en 21 uur. Zo 14. 16.15. 18.46 en 21 u. Overige dagen: 14.30 en 20 u. 3 en 4 SEPT.: Theater Plezier m.m.v. Toon Hermans, Grand Theatre. 20 uur. 6 SEPT.: Wiener S&ngerknaben, Markthal. 20 uur. .STICHTSE HEUVEL": Iedere avond dansen 19.30—23 u. (Or kest Harry Verbeke). DANCING VAN T HUL: Zat., Zon. en Woensd dansen, 20-23 uur. Zon.mid. 15 -18 u. (Orkest Jan van Loo). DANCING d ORANJEEOOM: Zat.. Zon. en Woensd. dansen. Veertigjaar bij P.T.T. Gisteren vierde de he§r G J. van de Hul zijn 40-jarig dicnstjubileum bij de posterijen. De heer Kuiper wnd. directeur van het PT T.-kantoor, complimen teerde de Jubilaris namens het be- drijf. Hij overhandigde de heer v. d Hul een fraaie oorkonde en envelop pe met inhoud. De heer Hofland, hoofdbesteller, stelde de heer v d. Hul ten voor beeld voor jongere bestellers. Het was hem een genoegen namens het personeel de jubilaris en zijn vrouw een fraaie lamp aan te bieden De heer v. Kolfschoten haalde als oud ste ploeggenoot oude herinneringen op. waaruit bleek, dat v. d. Hul steeds met anirpo en grote ijver zijn werk deed. Daarnaast wist hij ook tijd te vinden de Postharmonie te dienen èn als muzikant èn als pen ningmeester. Dat dè jubilaris meer nog is dan een goede plichtvolle brievenbesteller daarvan gewaagde de heer Kanis, die in een zeer waar derend speechje enige voorvallen uit de bezettingstijd releveerde Na het officiële gedeelte bleef men nog gezellig enige tijd bijeen. Opstelling Amersfoorts voetbalelftal De opstelling van het Amers foorts elftal voor de stedenontmoe- ting MiddelburgAmersfoort is als volgt: Doel: L. Hoek (Amf. Boys); ach ter: A. v. d. Flier (APWC), R. Pie- terse (Amsvorde): midden: Jekel (Amf. Boys). A. de Jong (Quick). A. Hienekamp (Quick); voor: Van Zuilen (KVVA). P. Snijders (APWC), Joh. van Empelen (AP WC). S. Mossing (APWC), W. van Empelen (APWC). Reserve: Van Loon (KVVA), Veldhuizen (Amf. Boys); J. v. d. Flicr (APWC); Hilhorst (Amsyor- de). Door bijzondere omstandigheden zon van H.V.C. geen spelers voor deze wedstrijd beschikbaar. De commissie heeft echter veel vertrouwen in dit elftal. Korfbalcompetitie gaat beginnen Voor de korfballers staat het be gin van de competitie voor de deur: Zondag 14 September gaat het rad weer draaien. Dit laar heeft de districtscommis sie Noord-Holland/Utrecht een be langrijke wijziging aangebracht in de competitie-indelinr. nl. invoering van een reserve-klasse in de KNKB. Voor onze Amersfoortse korfbal vereniging Soesterkwartier vloeide daaruit voort, dat diverse reserve twaalftallen uit haar afdeling ver dwenen en dat Amsterdamse ploe gen ingedeeld werden. Soesterkwartier gaat daardoor dit jaar een zware competitie in de 3e klasse A. der KNKB tegemoet. Deze klasse is als volgt samenge steld: Vogel (Utrecht). Tovers (Zeist), Rhenen, S.K.V. (Utrecht). Soesterkwartier (Amersfoort); Al- tius (Hilversum). K.V.D. (Amster dam), M.E.O. (Amsterdam), TOGO (Amsterdam. Het eerste twaalftal van Soester kwartier is als volgt samengesteld; Dames: R. WijnenHendriks, W. MunsHuystee, M. v. Empelen, T. Gerritsen, H. Snijder en J. Bauhaus. Heren: K. dc Bot, W. F. Muns, H. de Kruyff, D. Lynsveld. T. v. Empelen. P. Knopper. Om de promotie en degradatie, in de competitie der KNKB zal een hevige strijd ontbranden. Deze is nJ. als volgt geregeld: Degradatie le klasse (1 afde ling): 3 ploegen; 2e klasse (2e af delingen); 3 ploegen per afdeling. Promotie 2e klasse: 2 ploegen to taal; 3e klasse: 2 ploegen totaal. Einduitslagen Alta- tournooi Zondag werden de finales van het ALTA A-tournooi 1947 gespeeld op de banen aan de B.W.-laan. De uit slagen zijn: Dames enkelspel: Mevr. Waldhau- sen. die met 6—3. 6—4 won van Mevr. Timmer. Dames dubbelspel: Dames Wald- hausen-Smolders, die met 64. 46 en 6—4 wonnen van de dames Is- raell-Korsten. Gemengd dubbelspel: Waldhausen- Hofland, die met 6—2. 7—9 en 64 wonnen van Israell-Spiro. Heren dubbelspel: Moens-Marij- nen, die met 86, en 63 wonnen van Kloots-van Maanen. Heren enkelspel: van Manen, die met 7—5 en 64 won van de heer Spiro. Met een grote schaar, die hem op een bloenienkussen werd aan geboden, knipte burgemeester AÏolendijk Zaterdagmiddag liet blauwwitte lint door. dat een blijde kinderschaar nog scheidde van de nieuwe speeltuin der buurtvereniging „De Vlasakker' Dc heer R. Rijn, voorzitter der vereniging, had tevoren dc burgemeester, wethouder Koopman, ouders, kinderen en genodigden hartelijk welkom geheten voor de speeltuin, welke in enkele weken titels door de buurtbewoners zelf werd gebouwd. T t r7 WTl~. werd gedaan, zullen degenen, die Ineke Zwan en Wim Pansier hesen de vlag Aan liet einde van zijn korte speech bracht de heer Rijn clank aan het gemeentebestuur, dat alles in het werk heeft gesteld om de cjannen van de buurtver eniging te doen slagen. Daarna stormden de kinderen, die, voorafgegaan door „Excel sior". eerst een rondgang door de buurt hadden gemaakt, hun nieuw domein binnen. W ippen. schommels en draaiende tonnen waren in een ommezien door de enthousiaste jeugd bezet. De ouderen hadden zich inmid dels op het achterste gedeelte van het terrein verzameld, waar bur gemeester Molendijk de openings rede zou uitspreken. Onder de aanwezigen bevonden zich vertegenwoordigers van de buurtverenigingen „Irene". ..Ri vierenbuurt". „Voor de Jeugd (Bonifaciusstraat). „Stephenson- straat". en het bestuur van de Fe deratie van Buurtverenigingen. Dc burgemeester wees er °P- d*1 dn noodzakelijkheid van afgezon derde speelterreinen voor de Amersfoortse jeugd nergens beter wordt gedemonstreerd" dan juist op het punt, waar de nieuwe speeltuin is gelegen; aan de Nc- derberg. Daarom wordt het door het gemeentebestuur des te meer nn prijs gesteld. da( in zo korte tijd op dit gevaarlijke punt ei-n gelegenheid werd ingericht waar kinderen naar hartelust kunnen spelen en ravotten. In dit werk dat voor de eigen kinderen Vliegende Hollanders namen revanche De Vliegende Hollanders hebben Zondag tijdens de te Rijswijk ge houden speedway races revanche ge nomen voor de onlangs in het Olym pisch stadion tegen de Windmolen- ploeg geleden nederlaag. Hoewel de door de K.N.M V. geschorste Dirt- Track specialisten Hartman, van Aartsen en Steman op het appèl ontbraken, hadden de wedstrijden toch een spannend verloop. De snel ste tijd van de dag boekte Jan Bos man 'Den Haag) met 1 min 24.2 sec Bij de Vliegende Hollanders ver sterkte de Engelsman King als gast de gelederen. De Vliegende Hollan ders eindigden de wedstrijd met 47 punten, terwijl de Windmolens 36 punten verzamelden. Alleen tnej. Piel hielrl de eer hoog te Parijs Op de Academische wereldspe ler) te Parijs wist mej. Piel beslag te leggen op de 100 meter dames in 12,(3 seconden. Hongarije won de 4 x 103 M. estafette. Italië won het equipe-kampioenschap Op sa bel waarbij Nederland laatste werd met geen enkele overwin ning. In de eerste ronde werd onze equipe reeds door Frankrijk met 13—3 uitgeschakeld. In de indivuduele schermwedstrijden \erloren de Nederlanders. Boyen en Van Rooyen werden direct ver slagen. Mej. Piel won verder nog het verspringen met een sprong van 5.47 M In het eindklassement voor athletlek eindigde Frankrijk ala eerste met 133 pnt. met Ne derland op de tiende plaats (15 pnt). Frankrijk won de finale voetbal van Egypte met 3—2. In de halve finale lawntennis verlo ren onze landgenoten de dames Eggersraan en Jamin van de dames Peterdy en Straudne (Hon. garije) met 8—6. 6—2. Nederlandse successen waren er niet meei te noteren. Ronde van Feijenoord voor Van ^er Star Voor de zevende „ronde van Feyenoord", die Maandag op een circuit op de linker Maasoever te Rotterdam werd verreden, bestond enorme belangstelling. Zeker 150.000 toeschouwers hadden een plaatsje gezocht langs het 2km. lange par cours. dat enkele slechte gedeelten bevatte en waarbij de renners moei lijke bochten kregen te verwerken. In de ochtenduren reden de amateurs De wedstrijd voor profs moest van 125 tot 100. km. ingekort worden. Er startten 55 amateurs die 30 ronden reden. Eerst tegen het einde gelukte het drie deelnemers n.l Koot uit Eind hoven, Kiekens uit Haarlem en Geerts uit Teteringen van het pele- ton los te korden en een flinke voor sprong te nemen. Onvermoeid zette dit drietal door en övan hen ging Koot het eerst over de eindstreep. Bij de profs die 40 ronden moesten rijden, verschenen 58 deelnemers aan de start. Kort voor het einde vormde zich een kopploeg waarin vooral Teuns. Hopstaken, van der Star, Braspen ning en De Vries een rol speelden. Hot veld werd to.taal uit elkaar ge trokken en het was de Hagenaar van der Star die tenslotte de over winning in de wacht sleepte. Schulte wint Ronde van Oss Maandagmiddag werd onder over weldigende belangstelling de ronde van Oss verreden, 28 Renners begon nen 't parcours, dat 1.225 km. lang is en 100 maal gereden moest worden Het eerste uur werd gereden met een gemiddelde snelheid van ruim 44 km. Nadat in de tweede helft van de wedstrijd, zowel Liebrechts als Steenbakkers een uitlooppoging had den gewaagd, waardoor zij een voor sprong kregen, lag in de 78e ronde het hoofd-peleton weer bij elkaar In de 86e ronde liep Schulte uit. Hij kon zijn voorsprong ronde na ronde vergroten. De overwinning kon hij op zijn slofjes in de wacht slepen Hij had de afstand van 122Ï4 km. afgelegd in de tijd van 2 uur 51 min. 45 sec Tengevolge van enkele val partijen moesten verscheidene ren ners. waaronder Boeyen. Lakeman. Janssen. Pellenaers en De Hooge de strijd staken. Slechts 14 deelnemers reden het parcours geheel uit. werd gedaan, zullen degenen, avond aan avond bun wjjc tijd offerden aan de inrichting, hun beloning moeten vinden, aldus de burgemeester. „Dij i. onze speeltuin, kunt U nu zeggen", vervolgde de burge meester. maar denkt U nu niet dat het daarmee is afgelopen. Brengt hrt leven e-' in. houdt het le.ven er in. niet dagen, of maan den maar jaren lang. Altijd maar weer nieuwe plannen maken, al- r'jd maar weer volhouden. F.n be denkt daarbij, dat heel veel han den licht werk maken. Onder het spelen van het Wil helmus werd daarna de nationale driekleui gehesen door Ineke Zwan en Wim Pansier Tenslotte brachten de heren Former en Van Helsdingen de gelukwensen van zusterorganisaties en de fed*- latie o\er. De kinderen bleven echter nog enkele uren in hun nieuwe speel tuin. Niet alleen om te spelen met het prachtige speeltuig, maa? ook om te kampen om de mooiste prijzen voor zaklooen en andere spelen. Buraerlijke stand 30 Augustus Geboren Marly, d. v D P G Be- kink cn E, M. Siljadc; Leonardus Robert Franciscus, z v. G. C. Prin sen en A. L. Schouten. Examons Zwemonderwijs F.venah andere iaren zullen in de maanden October en Novem ber 1017 examens voor hei diplo ma Zivemonderw ijzerfea) worden ci-hnuden. Zij. die zich aan dit examen wensen te onderwer pen, dienen zich voor 25 Septem- her'as. aan te melden bil het Bondsbureau K.N.Z B.. Gerard Doustraat 20 Utrecht. Alleen can didates, die reeds eerder examen hebben pedaan. kunnen zich aan de najaarsexamens onderwerpen. Robben wint Zwemlust- tournooi Zondagmiddag organiseerde Zwem- lust haar 9e Jeugdtournoot voor waterpolopioegen-van spelers tot 19 jaar. Er is weer heftig gestreden en het heeft In vele wedstrMden aan spanning niet ontbroken. De Robben toonden zich In alle opzichten de meerderen en hebben dan ook zonder enige nederlaag de wisselbeker in de wacht gesleept. De tweede prijs won Neptunus. de derde Forel. De resultaten luiden- HZPC Robben 0—5; Zlan—Forel 44; NeptunusVest 10, RobbenNe- reusHZPC 0—2; Brandenburg— 50, de VestZwemlust 12, Ne- reus—HZPC 0—2 Brandenburg— Zlan 27; Zwemlust—Neptunua 05; finale: Robben—Forel 3—2, ForelNeptunus 02; Robben Neptunus 40. Hoogland Bevestiging en intrede Ds. O. S. Jellema Zondagmorgen vond in de Ned. Herv. Kerk aan de Ham te Hoogland de bevestiging plaats ^an ds O. S. Jellema, welke door ds. A. Tichelaar uit Santpoort werd geleid. Na het zingen van psalm 146 1. 3 en 8 en gezang 215 5 hield ds Ti chelaar zijn predikatie, waarvoor hij gpkozen had: Openbaring 21 5A. „Hij die op de troon is getrouw', waarna de bevestiging plaats had In zijn gebed vroeg ds. Tichelaar om bijstand op het ziekbed van mevr Posthumus Meyjes, weduwe van wijlen ds Posthumus Meyjes. de vorige voorganger dezer gemeente. Tijdens de middagdlenst deed ds. Jellema zijn intrede. Hierbij waren o m. aanwezig: de burgemeester van Hoogland, ds. Blok en ds. Gerritsen uit Amersfoort. In zijn preek haalde ds Jellema aan, dat hij hoopte op een nauwe sa menwerking tussen leraar en ge meenteleden. In zijn welkomstwoord hoopte de burgemeester, dat er een goede sa menwerking zowel op geestelijk als op sociaal gebied zal bestaan. Vervolgens spraken ds. Gerritsen en ds. Blok nog enige woorden, waar bij laatstgenoemde nogmaals het goede werk van wijlen ds. Posthu mus ?!>yjes in dankbare herinnering bracht. Verder zeide spreker, dat de gemeenteleden de nieuw-bevestigde predikant vooral jjioesten zien als een hun hulpbiedende predikant en riet als iemand, die er toch voor betaald wordt. Daarna werd ds. Jellema toegezon gen met gezang 96. waarmee de plechtigheid ten einde was. Aanrijding Zaterdagmorgen omstreeks 12 uur had op de Provinciale weg bij de Schothorsterlaan een aanrijding plaats tussen een motorrijwiel en een bestelauto. De motorrijder sloeg te gen de grond en liep een hersen schudding en een hoofdwonde op. Het motorrijwiel werd deerlijk geha vend. terwijl de auto slechts lichte schade opliep. Burgerlijke stand 17—23 Augustus Geboren: Johanna Petronella. d. v. Joannes Adrianus van de Grootc- vheen en van Alida Gerarda van Wijnbergen. Gehuwd: Bernardus van Asch en Christina Pasker.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 5