ams ZIT ZIT, MET EEN R IN DE MAAND J. W. van ELST BRANDPUNTEN Slotdag Bedrijfssportweek een succes Amersfoortse successen op Kringkampioenschappen Amersfoortse rensuccessen te Lichtenvoorde I DAROLAX Prijsuitreiking in de Markthal Neptunus tweede op jeugdtournooi Ida de Gans won „op haar slofjes" Rcnooy en Vierdag winnen na felle strijd Huizen-S.E.C. 2—3 Opening terrein B.D.C. J. P. Haring St. JORÏSKERK HET GAAT SNEL. IGOOISE lilEN&k IHOTEL NIEUW AMSVORDEI Morgen Regen? HOOGST BELANGRIJKE POSTZEGELVEILING HUWELIJK WILLEMSE JUIST NU ADVERTEEREN! zijn de gure dagen op komst! Aanmaakmateriaal Brandstoffenhandel ffUniiMia fi.6° SPLINTERTJE vertelt uit zijn jeugd Vo9ï êt&JieA£ 6*1 £62crne£e Dinsdag 2 September 1947 De laatste daz vao de bedrijfssportweek op Birkhoveu géorganiséerd door de Federatie \an Amersfoortse pereoneeherenijrinjen. was gewijd aan de finales voetbal en athletiek en aan demonstraties \an verschei dene sporten, die aan taande Vrijdag jn MidrMburg beoefend «orden. De wedstrijden werden door burgc l.eester Molendijk, wethouder Koop man en vele anuere autcriteiten bijgewoond. 12 Blazer en Metz 5 pnt, 13 ATO 4 pnt. 14 Arbeidsbureau 3 pnt, 15 Po lak 3 pnt. 16 Erdal 3 pnt, 17 Remia 2 pnt 18 PTT 1 pnt, 19 Dena Plasti- ca 1 pnt. 20 Nespabo 1 pnt. PRIJSUITREIKING In de Markthal vond 's avonds de prijsuitreiking nlaats. De heer De Haan. voorzitter der sportweékcom- missie, opende de bijeenkomst, wel ke door ca. 800 federatie-leden werd bijgewoond, en bracht dank aan al len. die tot het welslagen dor sport week hebben bijgedragen. Wethou der Koopman reikte vervolgens de groeps- en individuele prijzen uit. Dp Spoorwegen, die met 30 punten de beste prestaties hebben geleverd, ontvingen de Xoack-wigselbeker be- ne\ons een ereprijs, bestaande uit de Hapam-beker. De tweede prijs viel ten dee| aan het Artillerie-Meet- regiment, die \oor hun 23 punten de beker der Amersfoortse Gemeen schap ontvingen. Phoenix en Ha- pan., dié met resp. 17 en 16 punten resp nummer drie en vier werden, ontvingen eveneens eèn wisselbeker. De gemeente kwam met 8 punten op de \ijfde plaats. De lieer M. Korthals Altes. direc teur iler Phocnix-fabriek. bracht de Sportweek commissie en het bestuur van de federatie van personeels\er- enigingen de d^nk over \an de di recties der bedrijven. Voor Je fede ratie sprak tenslotte mr. J. A. Wal- kate, die enkele mededelingen dééd over de op handen zijnde tentoon stelling en de competities, welke op 1 October zullen beginnen. Na dit officiële gedeelte bleven «L- aanwezi gen nog enige tijd gézellig v oor èen dansje bijeen. Het jreiarieerde aautrekkelijke programma nam een aanvang niet een handbalwedstrijd Amersfoort AAV Amersfoort" ha weinig moei te "iét het door invallers verzwakte AAV en wist een verdiende lü1 overwinning te behalen. Na deze wedstrijd lieten de dames en turners van verscheidene Amersfoortse gym nastiek. en atletiekverenigingen aardige en fraaie staaltjes turnkuntt zien. De korfbalwedstrijd tussen Soes- terkwartier en G.-.ffes uit Baern eindigde in een 10 overwiuning voor de Soesterkwartierbew oners. Eén der hoogtepunten was, het défilé op het sportveld van de wan delaars die deelnamen aan de 15 km mars. vpor de burgemeester. Hierna sprak de ourgemcester een woord tot de deelnemers en aanwe zigen. Hij zeide o.m dat liCf een v er heugend verschijnsel is dat het per soneel van alle bedrijven in Amers foort de vrije tijd zelf vorm geeft. Bedenk vooral, zo gin? de burge meester verder, dat wij in ons brave Nederland wonen en dat wij liet ge bied der wereldbeschouwing niet be treden. want dan gaat het andere, dat nu bereikt is verloren. Het ge meentebestuur slaat met vreugde de verrichtingen van de Federatie- gade en als liet mogelijk is, richt uw schreden steeds naar het gemeente huis. de deur staat voo l open. op dé ingeslagen weg voort, ik wcu,s b veel succes, zo besloot de burge meester. Tot slot van deze sportdag werd de finale voetbal gespeeld tussen 8 RIATO. Deze wedstrijd eindig de in een gelijk spel. De militairen wonnen door strafschoppen. De uitslagen luiden: 15 km wan delman: 1 \MP, 2 Hapam, 3 Spoor wegen. 4 Levoba. Athletiek dames: 1 Spoorwegen 5 pnt. 2 Hapam 3 pnt, 3 Noack 2 pnt. 4 Phoenix 1 pnt: here.»: l AMR 14 pnt, 2 Spoorwegen 6 pnt. 3 Gemeen te 5 pnt, Nespubo 4 pnt. Voetbal: deniifinale.-: Spoorwegen -ATO 1—6. Amersfortia— 8 R1 07. iFnale: 8 RI—ATO 1—1 (8 R4 wint met strafschoppen). Totaaluitsl3?: 1 Spoorwegen 36 pnt, 2 AMR 23 pnt. 3 Thoenix 17 pnt, 4 Hanam 16 p- Gemeente 8 pnt. 6 8 RI 8 pnt, 7 VRA 6 pnt, 8 Levoba 6 pnt> 9 Amersfortia 6 pnt, 10 Noack 6 pnt 11 ^.imilhuis 5 pnt. Honkbaluitslagen De uitslagen van de voor de Nederlandse honkbalbond gespeelde wedstrijden luiden: 2e dasse a: HFG Haarlem 2Laakkwartier 1820 (Haarlem 2 moet clegr.wedstrijd spe len): 2c klasse b: Shéll—APGS 1'3— 13, 2e klasse c: Blauw W f 2—Scho ten 3 3—3: Promotie-uier. wedstrij den: le klasse RCIIOVVO 7—12; Ovérg.kl S<Haarlem 2de Kana ries 315 (Haarlem 2 deer.): 2e kl.: Spartaan 2—RCH 3 1615: Halfweg -DWV 12—27; OVVO 2—Schoten 4 23—18. -- Het eindklassement van de Wielerronde van Wést-Frankrijk luidt: 1 Muller trr.) 16 uur 1 min. 52 sec; 2. Le 8 rat (Vr 46 uur 4 mm 16 sec: 3. Sciardis (Fr.) 46 uur 19 min 9 sec Het jeugd-zevental van Neptunus nam Zondag met veel succes deel aan een zeer sterk bezet tournooi, dat door Zwemlust te Utrecht werd geor ganiseerd. Er waren in totaal negen deelne mende ploegen, o.w. de Robben uit Hilversum. ZIAN en HZ Sc PC uit Den Haag. die algemeen tot de steik- ste jeugdplocgen van Nederland wor den gerekend. Het Neptunus-zevental samengesteld uit drie spelers van het eerste. De Gans. Geutjes en Klas horst, en drie spelers van het tweede. Rosier, Brits en Van Eyden. Van Zo meren en Van Walsum. beiden uit la gere zeventallen, wisselden elkander af. De Amersfoortse jongens wonnen cle eerste wedstrijd tegen Vest met 70. I)e tweede wedstrijd bracht hen tegen Zwemlust te water en ditmaal werd met 50 gewonnen. Zij waren toen reeds zeker van een derde prijs. Om de tweede prijs ging het tegen Forel uit Woerden en deze wedstrijd, wérd met 20 gewonnen In de finale kwam het jeugd-zevental uit tegen Robben, een ploeg, bestaande uit pu pillen vaft Jan Stender, de trainer van dé Ned zwemploeg. De Robben wonnen, dank zij groter uithoudings vermogen mét 40. zodat Neptunus als tweede geklassificeerd werd. Amcrsfoorter winnaar van Zonnestraal-wisselbeker Zondagavond zijn in het Holland- hui te Hilversum de prijzen uitge reikt -van de Zonnestraal-vlucht, «elke door de samenwerkende post duivenverenigingen ui Hilversum, A'foort, Baarn, Nijkerk, Laren, Kaar den. fiuESum, Weesp, Minden en Muidcrber"- op 27 Juli ziju gehou den De wedvlucht waaraan 5600 post duiven deel hebben c.nouien. brach ten voor Zonnestraal een uedrag vau f 2500 op. De heer J. Zutphen, de populaire bijna 84 jaar oude voor zitter \an Zonnestraal, sprak cle prijswinnaars toe en herinnerde aan de groei van Zonnestraal in de 20 jaren van haar beslaan, een groei die mogelijk was. raeue dank zij de opbrengst van deze Zonnestraal- vlucht. Persoonlijk reikte hij de Zon nestraal-wisselbeker uit aan de eer ste prijswinnaar, de heer A. J. On- wezen uit Amers'oorc. - De ronds van eo iië is gewon nen door Fausto Coppi, -80 km. in 8 uur 31 min. Tweede Magni (It.) op 8 uiin. Derde Mr non. Bartali was niet aan ue start verschenen. In Pésie's Bad werd Zaterdagmid dag het laatste gedeelte van de Kringkampioenschappen 1947 \cr- zwommen. De wedstrijden, die laat in dé mdidag aaruingen, hadden eén zeer spannend karakter, doch i de algèmenc klacht was, dat het [programma overladen was. Boven dien drukte de koude in de a\ond- uren de prestaties. AZ Sc PC en Ncptuiius namen ook déél aan déze^v edstrijden. .Mej. I de Gans won up haar „slofjes" de 20U_ m. rugctawl. Mej. B. Bukct (AZPC) won dc 200 m. schoolslag, een nummer, dat bij de heren ge wonnen werd door haar clubgenoot NV. d. Sariden. Ina de Gans werd bovendien nog Kringkampioené op 100 m. borstcrawl Hiermede werd het bewijs gelevérd, dat aan dc he gemonie van L'trcchtsc zwemmers! op déze afstanden een einde is ge- j komen. Plaatsgebrek verhindert ons verder op dez «wedstrijden in tc I gaan. jj volstaan mét enkele uit- slagén 50 m. borstcriwl jongens: 2. H. Sluiter (AZPC). 3. NV. Kóus wijk (AZPC). 200 m. rugslag dames: 1 I <ie Gans Nept.) 3.21.7. 2. N. v d Veer (?S'cpt) 3.40.4, Idem herén: 1. G. Linscp (L'ZSC) 2.51 8. 3. G. Mosterd (AZPC) 2.58.9 3. J. dé Gans (Nept.)-3.8.4. 200 m. schoolslag dames: 1. B. i Een fraai, doch zwaar parcours, veel publiek, goed bezette klas sen en een goede organisatie droegen ertoe hij dat de terreinwed- striiden voor |unioren en Senioren motorrenners te Lichtenvoorde een groot succes werden. ln de Juniorenwedslrijden werd felle strijd geleverd. N ooi al Lang- werden uit "Lichtenvoorde en Do- veree uit Tervvolde in de 125 cc. hielden tot bet laatst de spanning ci in. Tenslotte won eerstgenoem de. ïn de kwartliters, waarin zes tenners startten, vielen drie deel nemers door pech uit. Onder hen bevond zich 11. Veer uit Amers foort die een prachtige wedstrijd reed. Na de eerste twee ionden or- de tweede plaats te hebben Vierdag in de zesde ronde de kop en werd eerste met Jaap Roest op de tweede en van Breukelen -uit Scesterberg op de derde plaats. Bijzondep interessant was de strijd in de 350 cc. Seniorenklasse. Nan Heukeloin uit Hilversum won deze spannende race. Llbert- sen uit Soesterberg wist zich steeds meer op te werken en ein digde als tweede. Timmer uit Soest, die de eerste vier ronden op de achtste plaats lag kon de tierde prijs in ontvangst nemen. In de zwak bezette lialveliter- klasse werd Koov uit Baarn. mede door peclit van Smit uit Haarlem, winnaar. gelegen «Ut hij dc kop te .cio.e- V.S. behoudt Davis CllP ren en dez© 3 ronden lang te be- r De Amerikaan Ted Schroeder won vandaag zijn enkelspel van Dinny Pails (Australië) 6—3. 8—6, Bukct (AZPC) 3.22.2. Idem heren: 1. N\v. d. Sanden (AZPC) .3.05. 110 m. borstcrawl heren: 3. J. de Gans (Nept.) 1.08. Idem dames: 1. I. dc Gans (Nept.) 1.18.3. 2. S. v. Kolfschoten (Nept.) 1.18.5. Schoonspringcn héren: 2. B. Bou- ma (Neptunus). 3 x 100 m. v isselsl. est.: 1. Ncptu» nus 4.28.1. ldém heren: 3. Neptunus 3.59. 3 x 50 m. meisjes: 3. Neptunus 2.19.9. Idem meisjes: 2. AZPC 1.59. 5 x 50 m. est. dames: 2. Neptu nus 3.21.9. 5 x 50 m. est. heren: 2. Neptunus 2.33.5. Dc Brandvvjjk-bcher werd gewon nen door l ZSC met 43 punten. Neptunus volgde met 25 punten j DkR had cr 20, Zwemlust 12. AZP F.' twee én NVaterkip uit Barneveld een MACH 8 Het Nederlands crickèt-elftal heeft I afgelopen weekend te Haarlem van het sterke Engelse team Free Fore sters gewonnen, hoewel het er na de eerste dag voor de onzen slecht j voor stond. De stand luidde toen i Free Foresters: 203 en 14 voor 0. J Ned#land 135 runs. Op de tweede dag kwam ons team er beter in. en dank zij uitstekénd bowlen van Tèrwiel die 5 wickets voor 35 runs veroverde, wisten de i Hollanders de zege uit het vuur te i slepen. houden. Te-wijl hij in uiterst gunstige positie lag liet echter zijn motor he.n in de steek. Sla ger uit Den Haag werd tenslotte winnaar. In dc»350 c. Junioren siarttcn liefst veertien renners. NVolèink uit Hengelo nam van begin af de kop en stond deze niet. meer af Aben uit Ledeacker ein digde als tweede. Om de derde, vierde en vijfde plaats werd he- 4—6, 911, 10S in de challenge round voor de Davis Cup tussen dc Verenigde Staten en Austra lië. Amerika leidt thans met 3—1 met nog een enkelspel te spelen, zodat de Davis Cup in Amerika blijft. Zoals reeds werd gemeld won Amerika Zaterdag de beide v ig gestreden tussen NV, de Haas perste enkelspelen, terwijl Austra- uit Amersfoort, Kooy uit Soest cn ~"~j j Vermeulen uit Amstelveen. Met regelmatig wisselende kansen le verden deze rijders verwoed strijd. Lcn officiële rangschikking voor deze drie plaatsen kon niet wor den vastgesteld door een protest tegen een van de rijders, die de laatste ronde niet geheel zou nebben uitgereden. In de zwak bezette 500 cc. werd Lmnielkamp uit Apeldoorn winnaar. In do seniorenklassen werden de 125 en 250 cc. gelijk gcstait. Het begin was bijzonder sensatio neel. In de 125 cc. kwam Dick Renoo.v dc eerste maal als zesde door. Een defecte voetschakeling bezorgde hem belangrijk opont houd doch reeds in de tweede ronde had hij de derde plaats ver overd om tenslotte dc laatste v'.jf tonden nog aan de kop te gaan en onbedreigd té winnen. Tweede werd van Dockum ujt Rotteidam. lii de kwartliters moest Mobi Vierdag oorspronkelijk met\ de derde plaats genoegen némen. Fel was de strijd tussen hem en van Lent uit Maassluis die op een 200 cc Eysink machines de toon aan gaf. Vijf ronden lang wist van Lent zich te handhaven doch iramcbieuk sohakelde hem ten slotte uit. Na Jaap Roest. die op een 250 cr. Yèlocet.te uitkwam te hebben gepasseerd, nam Mobi lie gisteren het dubbelspel in de w acht sleepte. Slijkhuis naar Zweden vertrokken Per K.L.M vertrok Maandagmid dag Wim Slijkhuis naar Stockholm, van waaruit hij onmiddellijk zal doorreizen naar Helsinki Hier hoopt uit te komen. Na Helsinki volgen Slijkhuis tegen dc bekende Hrino nog wedstrijden in Noorwegen, Zweden en Denemarken. Dc gehele tour is bedoeld als een training voor de Olympische spelen. Trainer Van der Kar vergezelt zijn, peul am op de réis naar het hoge Noorden. Engelse League pe uitslagen van de Maandag ge speelde wedstrijden in de Britse League luiden: Eerste divisie: Aston Villa—Sun derland 00: Blackpool—Hudders- field Town 40; Bolton Wanderers —Preston North End 1—2. Tweede divisie: MiwlwaliWest Ham United 1—1; Sheffield Wed nesday— Suthampton 1—2; Totten ham HotspurBury 22. De wedsti id in bet Pare des Princes om dc grote i rijs van Au- teuil, één uur achter grote motoren, gaf als resultaat. 1. Chaillot 71.210 km; 2 Lèmoine op 15 meter. 3 Lam- bole.y op 25 meter. I^esueur op 45 meter, Pronk op 120 meter. Soest Zaterdagavond speeld SEC I een ncderlaagwedstrijd tegen de voetbalver. ..Huizen" te Huizen. SEC won niet J—2. Zondagmiddag werd het. nieu- wt voetbalterrein van de R K. oetbalvereniging BDC te soest geopend, met de wedstrijd BDC SEC. Als genodigden wa/en o.m. aanwezig, de Pastoqrs Smit, N oss en Lomnierse, de laatste als gees telijk adviseur der vereniging, verder 'e gemeente-secretaris de Leer Batenburg, als vertegen woordiger .van de burgemeester, Wethouder K. d® Haan en vele besturen vin verenigingen. Het teriéin was prachtig met bloemen en vlaggen versierd, het geen een echt feestelijk aanzien gal. Pastoor Lornniers Knipte om precies half drie het oranjelint door (jat de toegang tot het ter rein nog versperde. Hierop betraden de resp. elftal len. onder een daverend applaus het speelveld. Nadat getosseld was en de scheidsrechter het begin- signaal ,-uf. trapte Pastoor Lom- niersc d.' bal het eerst het veld in en begon de eerste wedstrijd op het nieuwe BDC-tcrrein, welke eindigde in gelijkspel 11. Na afloop verenigden spelers en besturen zich in café „De Echo uw", waar men nog een tijd je gezellig bijeen bleef. Auto-deur viel open Het portier van een militaire aulo. die op de Berkenweg reed, viel plotseling open Een juist passerende wielrijder kreeg de deur legen zich aan waai door hij Kwam ie vallen en liep een sleu telbeen-fractuur on. Hij is ter ver pleging naar „De Lichtenberg" overgebracht. Onze dagelijks botsing Een motorrijder, di© op de Ho ge-weg achter een vrachtauto reed en de Randebioekervveg in wilde draaien, lette niet op het verkeer uit tegenovergestelde richting. Ondanks hel krachtige remmen van de tegenligger kon een bot sing niet worden voorkomen. De duo-passagier en de berijder van de motor liepen schaafwon den op. terwijl de voertuigen be schadigd werden. Koninginnedag was rustig! Koninginnedag leverde de be keuringen op voor; twee venters met Ranja, zonder vergunning; een dronkaard; ecu winkelier die de winkelsluitingswet overtrad co bier. limonade en feestartike len verkocht en tenslotte enkele voor het afsteken van vuurwerk. Hét laatste niet in die mate als andere jaren. Voor de bewijzen van deelneming in het verlies van onze zoon getuigen wij onze hartelijke dank. J. H. DóBKEX J. H. DoBKEX MULDER. Art f PRAKTIJK HERVAT- AMERSFOORT Donderdag 4 Sept. 1947 8 uur: ANTHON VAN DER HORST! orgel. Bestuurders van Jeugd-, Sport-, Amusements- en an dere Verenigingen overal in Nederland. Interesseert U GRATIS Vacantieverblijf voor Uw leden volgen Je Zomer? Vraagt inlichtingen onder motto verenigingen Adv. Bur. Rouma en Co., Herengracht 226, Amsterdam Laat Uw levensavond niet ver duisteren door nalatigheid. Sluit tijdig een verzekering bij de V.O.V De Staat waarborgt de uit kering v^n Uw pensioen. Vraagt inlichtingen bij de Raad van Arbeid of zijn vertegenwoor digers. Sedert 1877 komt in LANGESTRAAT 113 AMERSFOORT! [4 Consultdagen Dinsdag, Woensdag. Donderdag en Vrijdag 2, 3. 4 cn 5 Sept. 10 uur v.tn. tot 9 uur n.m. Psychometrie van foto's cn voorwerpen TOEKOMST EN VERLEDEN Politie-attestëri van het gehele lasid W| beschikking. INTERNATIONALE VACANTIE-UITWISSELING Deze is wel de goedkoopste manier van vacantie in het buitenland voor schoolgaande kinderen, volwassenen en nok families. Schryven aan: C0MPTON-JAME5 Co., Axminstef, Eng. Het is bést mogelijk. Zorg in ieder géval voor watérdichté schoenen. Laat ze bij ons repareren! op 10 en 13 Sept. a.s. in FRASCATI. NES. A DAM Dfzp. veiling vevat prachtige afd. NEDERLAND en OVERZ. GEBIEDSDELEN" altmede een uiterst belangiiike AFD RESTANTEN' CATALOGUS GRATIS OP AANVRAAG. POSTZEGELHANDEL R. P O S TIE II A HERENGRACHT 227 A'DAM TELEF. 49749. *«CTtfc*' „ACTIEF" Steeds een klasse beter: Telef. 6609. Dames cn Heren, vvien hét 1 werkelijk ernst is. een goéd en gélukkig huwelijk te slui ten. wendt U vol vertrou wen lot BEMIDDELINGS KANTOOR „METROPA" Middellandplein no. 21A, Postbus 70. Rotterdam. Onze betiouvvbare en reëéle behandeling geniet een zeer goede reputatie en onze vé le relaties in alle beschaaf de kringen over hét gehele land bicden U absolute kans op succes Discretie is ab soluut verzekerd. Vraagt U eens inlichtingen, wélke U zonder enige ver plichting en in blanco cou vert wórden toegezonden. VOORZIET U TIJDIG VAN TELEFOON 4981. Hoofdkantoor HELLESTRAAT 13 t/o Rijwielstalling V. D. Magazijn KAMP 92. LEUSDERWEG 27 b/d Overweg. Maken schoenën finds 1898 het ideale laxeermiddel met chocoladesniaak 20 tabletten 60 cent Verkrijgbaar bij apothekers en erkende drogisten Oe moderne gelaatsverzorging Waa 'n Octêrno zó héérlijk Naast coupe, model, vak kundige bediêning ên af werking spelen onze gè- patentèèrde Octirno-balei- nen een zeer voorname ról. Daa hem MAAT-CORSBTTEH Corsètlére. Mévr. S. Bcrmon, p/a Mevr. Kuiper, Lange- atraat 114, AMEBSFOOBT. Maandag. Dinsdag, Wöensdag en. Vrijdag van 10-12 en 2-4 uur thuts. door W. Meuldijk 432. Maar Knars liet zich niet zo gauw over troeven, hij rekte zich uit, trok zijn brutaalste gezicht en spiak: „Ah, wat vei beeld jij je wel, ventje. Je mag dan erg veel op Splintertje lij- kèn, zo slim als dat entje ben je niet. Nee, Carolus, jij bent veel te iom en te klein om over Bulketanië te regeren, dat zullen Ik en mijn viind. Kuots wel opknappen. Ga jij maar naar huis Qiet je. blokkendoos spelen, jochie. Vooruit, scheer je weg!'' Eén ogenblik was ik beduusd over zoveel brutaliteit, ik haalde een paar maal diep adem, balde mijn vuisten en riep: ..Je hoeft niet zo over me t.e schoolmeesteren, Knars, ik laat me niet wegjagen! Jij en die dikke vriend win je hebben hier niéts te maken. Jullie hèbt jezelf koning ge maakt, je onderdrukt de bevolking en je bent in mijn paleis gaan wonen zonder eerst eèn verhuisvergunning aan te vragen, dit zÜn a"e* maal dingen die een nette koning niet doet. Jul lie hebt van Bulketanië een land gemaakt waar het niet prettig cneer is om te wonen, jullie bent ongeschikt om te regeren, verlaat dus dit palcis, want ik wil zelf weer koning zijn. Inge rukt, mars! „Oei," gromde Knars woedend, „dit nu gaat te ver. We zullen jouw grote mond wel dichtkfijgen. mannetje. Vooruit Knots, grijp hemFloep! Ze spiongen allebei op me af en Knars klemde zijn handen om mijn middel. Ik schrok geweldig, maar het viel "nee. Want mijn kleren varen te glibberig van de room om \ast te houden, ik jflbed door Knars' handen en vloog met een boog weg! SCHOON HEI DSSPECIA L18TIF.) Oplèidiug in 6 maanden door schriftelijke privélessen rot medisch gediplomeerd Schoonheidsspecialist(e) met volledige vakbekwaamheid. Het beroep van heden met on gekende toekomstmogelijkheden. Aan deze prettige cur sus is verbonden een lU-daagse practische oefening in onze opleidingsschool te Zandvoort. De nieuwe cursus vangt aan 15 SEPTEMBER. Vraagt zonder verplichting toezending van het geïllus- treeid prospectus no. 3. Wetenschappelijk Instituut „EVER YOUNG AND GRA CIOUS" Haarlemmerstraat 5 te Zandvoort. Tel. 2238. tot 20 woorden J 1-50 3 x achtereenvolgens f 3.50 elk woord meer 1 0.10 per plaatsing extra. TE KOOP GEVRAAGD Tc koop gevraagd, van particulier, oude en roman tische schilderijen, antiek porcelein. enz. Br. no. 7981 bur. van dit blad. IE KOOI' AANGEBODEN Te koop aangeb. g. st. z kinderwagen v o. Br. no. 8037. bur. v. d. blad. PERSONEEL AANGEB. B. z a Herenkapper, v.g.g v Br. no. 8039. bur. van dit bl Amersfoortse Studie Centrale Ouders, laat uw kinderen dadelijk bij het begin van het nieuwe schooljaar onder deskundige leiding leren hoe ze hun huiswerk moe ten maken op onze huis- ueikcursus voor leerlingen van Gymn.. H.B.S Handels- en Uloscholen. Ook privé lessen in klass. cn mod. ta len Nederl.. wis-, natuur- en scheikunde Inl. Olden- barneveltlaan 42 en Madoe- rastraat 33. tel. 6920. 8044 WONINGRUIL PERSONEEL GEVRAAGD Gevraagd Werkster voor enige dagen per week. Co- pier. D. Fockemalaan 82 bij de Vlasakkers 8036 Keurig meisje gevraagd als huisgenote, intern voor h in dc huish. J. Gooi. Saipha- tipark 109 huis A'dam Z kosT en inwoning Nette jongeman, P.G., zoekt net kosthuis met huiselijk verkeer. Zondags afwezig Br. no. 8033. bur. v. d. blad LESSEN Cursus „Ontwikkeling", opl. Middenstandsdiploma. Dit jaar 55 geslaagden. Aan vang nieuwe cursus 8 Scpt Aanmelding bij Vierdags Sigarenmagazijn. Utr.straat 7. Spreekuur directeur elke Woensdag- en Zaterdag avond van 19.3021 uur op Hobbemastraat 7. 8041 Handschriftvcrbctcring. In korte tijd zeer gunstige re sultaten te bereiken. Uitslui tend dagcursussen. Aanvang 4 Sept. Handelsinstituut Van Rouwcndal, Kapelweg 76. A foort, tel. 3489. 8043 Woningruil. Vrije bovenvvo- ning bcv. 2 kamers suite, gr. slaapk moderne keuken en gr. zolder, centrum stad. voor benedenwoning met tuin. onverschillig waar. Br. no. 8040. bur. v. d. blad. VERLOREN Verloren, bruin lederen por tefeuille, inhoudende toewij zingen. geld. levensmidde len cheques enz. Aan de B W.-laan tussen garage Wil- go gaande via rijwielpad naar dc Soestcrweg. rijwiel handel v. Essen. Tegen goe de beloning terug te bezor gen bij W. Dijkhuis, B.W. Ta an 25, Amersfoort. DIVERSEN Passerdozen, verfdozen, te kendozen. tekenborden, diie- hoeken. linialen, enz. Cana dese passerdoosjes 140. Lorie Kantoorboekhandel. Utrechtseweg. 8035 Koopt Zomerpostzcgels. waarvan de opbrengst o.a. ten goéde komt aan de be strijding der T.B.C. 8042

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 6