DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Truman te Rio: Troepen der U.S.A. blijven in Europa J Grotere nationale eenheid in het verkeer „Ik zie Indonesië's toekomst niet somber in" Twee consuls naar Djogja Nationaal bureau voor de reclassering geopend Zeeuwse boeren beginnen ongeduldig te worden Inter-Amerikaans defensieverdrag van Petropolis getekend Concurrentiestrijd moet verdwijnen' Paul Ramadier stelt vertrouwensvraag Canberra een groot succes Afgevaardigden zeer tevreden Inundatie was een nationaal belang Spiegel der wereld Het weer Gironummer SI0330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 1per kwartaal Losse nummers 10 ct- UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Woensdag 3 September 1947 Nr. 736 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Dr. Van Mook in ons land gearriveerd Dc deelnemende staten hebben op de Inter-Amerikaanse Conferentie te Petropolis (bij Rio dc Janeiro) het verdrag van wederkerige verdediging ondertekend. Truman, die Rio op de laatste dag van de conferentie bezocht hield een rede, waarin hij de geruchten, dat de Amerikaanse troe pen binnenkort uit Europa zouden terugtrekken, ten stelligste dementeerde: ,,De Verenigde Staten zien zich genoodzaakt tot een langdurige bezetting van vijandelijke gebieden, omdat helaas tussen de geallieerden geen overeenstemming is bereikt over de hoofdlijnen voor een regeling van de vrede," zo luidde zijn formule. De na-oorlogse periode heeft in de U.S.A. teleurstelling: en zorg ge bracht. Mijn land, aldus de presi dent, zal met niet minder vasthou dendheid de \vcreld\ rede nastreven dan het gedaan heeft om de mili taire overwinning te behalen. Ame rika zal zijn militaire sterkte ech ter handhaven, als bewijs voor de ernst waarmee liet zijn verplichtin gen krachtens het Handvest der Verenigde Naties opvat. Een aantal landen staat nog steeds aan die buitenlandse over heersing bloot, die wij getracht heb ben te overwinnen. Vele van de vol ken van Europa cn Azië leven iq de schaduw van gewapende agres sie. Het economisch herstel is ten achter gebleven en grote industriële gebieden zijn afhankelijk van de Amerikaanse economie gebleven: dit is even pijnlijk voor Amerika als voor de betrokken gebieden. Véél van deze economische depressie is een gevolg van politieke vrees en onzekerheid en niet alleen van de vernielingen door de oorlog. Met betrekking tot rle Pariise conferen tie zei de president: Amerika is be reid alles te doen binnen veilige grenzen om Europa te helpen. De vrije landen in Europa zullen spoedig hun behoeften bekend ma ken. Hopelijk zullen de vrije .«talen van het werelddeel Amerika bereid zrin zoveel mngeljik bij te dragen tot èën durende vrede tot heil van de mensheid. Geen besluiteloosheid Vé president vervolgde: Onze tegenzin om geweld te gebrui ken moet niet gezien worden als besluiteloosheid wat betreft nakoming \an het Handvest der Verenigde Naties, noch als een uitnodiging aan anderen om volgens eigen Inzicht met de grondslagen *an dc internatio nale vrede om Ie springen. Amerika schaart zich achter de U N O. Sedert haar ontstaan is de Organisatie bij een welhaast on onderbroken conflict betrokken. Men moot zich hierdoor echter niet tot een onrechtvaardig oordeel over de U.N.O. als zodanig laten verlei den. De president gaJ dc verzekering. Nieuwe Egyptische gezant De Egyptische zaakgelastigde voor België cn Luxemburg Iskan- dar Walihaby Bey. zal in de loon van deze maand Belgie verlaten, fin zich naar Den Haag begeven, waar hij de functie van gezant zal vervullen. Gistermiddag arriveerden op het vliegveld Schiphol tc Amsterdam de heren Dr. H. J. van Mook en minis ter Neher. Verscheidene ministers cn de Commissie-Generaal waren ter begroeting aanwezig. Van links naar rechts prof. Schermerlwrn. minister Fiévez. minister-president dr. L. J. M. Beel. dr. H. J. van Mook, minister Neher en de heer van Poll. Het. verkeer, heeft een economisch cn een bestuurlijk aspect. De ge meenten zyn de publiekrechtelijke organen die de verkeerswegen beheer sen; In de toekomst moet grotere nationale eenheid mogelijk zyn. Inter nationaal zal men geen tarievenoorlog dienen tc voeren ten nadele van onze eigen de\iezcnpositie. Dit was de voornaamste Inhoud van de rede, welke minister Ir. H. os Dinsdag hield voor leden en genodigden der personeelsvereniging van gemeentelijke dienst \oor sociale zaken te Amsterdam over „De beteke nis van Amsterdam als verkecrsoontruixi". Dit was de voornaamste inhoud an de rede, welke minister Ir. H. Vos Dinsdag hield voor leden en genodigden der personeelsvereni ging van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken te Amsterdam over „De betekenis van Amsterdam als verkeerscentrum". De minister begon met liet ver keer te scheiden en wel in het per sonen-. het goederen- en het be richtenverkeer. terwijl hij ook de scheiding maakte van verkeer te water, per rail. langs de weg cn in de lucht. De twee aspecten, die het verkeer heeft. n.l.. het bestuurlijk aspect en het economisch aspect kwamen hierna in het licht. Vooral het bestuurlijk aspect was een be langrijk punt voor minister Vos, die betoogde dat de gemeenten dc publiekrechtelijke organen zijn. die de verkeerswegen beheersen In de dat de U S A. de nauwere econo- i toekomst echter moet het mogelijk mtsche samenwerking tussen de ztfn, dat er bijv in .le havênpohliek landen van Noord- en Zuid-Ame- een grotere nationale eenheid komt. nka niet uit het oog zullen verlie- 1 zen. Hij rieo de Amerikaanse lan- den op om de U.S A. te helpen bij het handhaven van de wereldvrede. Het samengaan dezer naties zou de grootste kracht in de wereld vor men ter bescherming van de mens heid. De Oude Wereld is uitgeput, haar beschaving in gevaar. Haar volkeren leven in verwarring en zijn vervuld van vrees voor rle toekomst. Hun hoop mopf. gevestigd zijn op onze Nieuwe Wereld, zo beslóot de president. Russisch protest can de hand gewezen De U S.A. hééft het protèst van de Sowjet-Unie tegen de beslissing tot verhoging van het industriële peil in de Brits-Amerikaanse zone van Duitsland van de hand gewe zen. Zolang de overeenkomst van Potsdam, die voorziet in de econo mische eenheid van Duitsland, niet wordt uitgevoerd, zal Amerika met zijn èigèn plannen voortgaan. Ouderdom met... of zonder gebreken Russische doktoren koesteren de i erwachitng, dat een experi ment. dat thrns door hen wordt ui/g woerd, de levensduur van een me-s tot 120 en in de meest gunstige condities tot 175 aar zal opvoeren. Dr. Sumikov, werkzaam m de biologische afdeling van het me disch instituut te Moskou is er in hel afgelopen iaar in geslaagd om wat hij noemt „het pigment voor een hoge leeftijd" te isole ren. Deze substantie, aldus dr. Sumikov, ontbreekt totaal in het organisme van jonge kinderen en reduceert het nuttig effect der zenuwcellenja het vernie tigt deze soms zelfs. Prófessot llyin, directeur van bovengenoemd laboratorium heeft in een artikèl in de „Sow- fet Vrouw" verklaard: „Wij be schikken Ihans over een poeder, geliik aan een extract, dat geno men wordt uit de hersenen van Dude mensen, welke de substan tie oor ten hoge leeftijd wordt genoemd Wij moeten deze sub stantie Ihans nauwkeurig bestu deren in hoeverre zij verschilt van die. wélke gevonden wordt in levende cellen en methoden zoeken om deze stol le verwij deren uil het organisme. Dit zou net waarschijnlijk mo gelijk n aken de levensduur le verlengen. Sprekende ovèr de oorzaken van eèn vroegtijdige dood. zeide próf IIvin dat roken zeer scha delijk i~. en de excèssen er van funest zijn. Acht milliard francs voor subsidies gevraagd Na een spoedzitting van het Franse Kabinet heeft Ramadier voor do voorgestelde subsidies voor steenkool en staal in dc Na tionale Vergaderino dc vertrou wenskwostie gesteld. De vergade ring was bijeengeroepen om een buitengewoon crediet van acht milliard francs voor subsidies goed te keuren. „Wij zijn thans bezig een wars strijd te voeren: \vjj zullen deze verliezen, als wij door de puis van de steenkool omhoog te laten gaan de deur openen voor ver hoging der industriële prijzen", aldus Ramadier. Hij conslateeide een sterke ten dens tot inflatie, vooral met be trekking tol de priieen der land bouw producten. Overeenkomstig de Franse con stitutie. die bepaalt, dat 24 uur moéten verlopen tussen het stellen van de kwestie van vertrouwen en de stemming, werd de vergade ring tot Vrijdagmorgen verdaagd Uit Ramadier's verklaring, dat dc regering, als het subsidie-voorstel niet wordt aangenomen, niet in slaat zal zijn om haar economi sche politiek uit te voeren, meent men te kuuncn concluderen, dat Ramadier in dat ge\al zal aftre den. Hoger rantsoenen? Ramadier heeft met de vakver enigingsleiders de mogelijkheid besproken van een verhoging van het voedselrantsoen, daar dc pro teststakingen tegen de verminde ring van het broodrantsoen tot 200 gram per dag nog steeds in geheei Frankrijk voorlduren. Léon Jouhaux. dip. aan het hoofd stond van de delegatie \an het vakverbond, verklaarde na afloop der besprekingen„Ramadier was zeer begrijpend. Op een ogenblik, dat er een grotere productie-in spanning van de arbeiders wordt gevraagd, is het logisch, om hun I een voedselrantsoen le geven, waardoor zij dc kans krijgen nor maal hun werk te verrichten." In verband met de verminde ring van het broodrantsoen heb ben niéuwe stakingen cn demon- Miaties plaats eehad. Het onrus tigst was het in de fabrieksstad Clérmnnt. waar meer Han tiendui zend arbèiders in staking gingen. waarbij het noodzakelijk zal zijn, oat de havenbedrijven in handen der gemeenten blyven. De haven- bouw zal echter meer nationaal bezien moeten worden, omdat de beperkte middelen, die ons in de komende jaren ter beschikking slaan, zo nuttig mogelijk aange wend zullen moeten worden. llavcntaricven j ileu «Ier a.inlr Ernstig treinongeluk in België Een ernstig spoorwegongeluk heeft zich Maandag voorgedaan op het traject Gent-Lokeren. Toen de trein, komende uit Gent. de zgn. ijzeren brug over dc Durme pas seerde. geraakte blijkbaar door de trilling plotseling een der zware met lood gevulde en niet minder dan 35 000 kg. wegende te genwichten. die het soepel werken van deze basculebrug verzekeren, uit zijn houders los. De trein, die op de brug nog een tamelijk grote snelheid had. weid door het reus achtig tegenwicht getroffen en ont spoorde gedeeltelijk. Het eerste rij tuig werd letterlijk verbrijzeld door de loden massa Van dc 11 reizigers, die zich in deze wagèn bevonden, werden er vijf op slag gedood, ter wijl zes anderen zwaar gewonden werden. Joodse emigratie naar Zuid-Amerika Mot het s.s. „Johan de Witt" van de Mij. Nederland" vertrok een groep van 32 joden a ia Curacao naar crschilende landen in Zuid- en Midden Amerika Deze emigratie staat onder auspiciën van de He brew Immigrant Aid Society, een organisatie die eei'.s meer dan 60 j jaren hulp \erleent bij de emigratie Mn doodse personen ia alle lan- Minister IS'eher verklaart: Minister Neher gaf bij zijn terugkomst in Nederland als zijn indruk te kennen, dat men in regerings- cn ambtelijke kringen in Batavia niet naar de voor-oorlogse toestand terug verlangt. Volgens dc minister waren lieden, die in Batavia nog blijk gaven van dc „koloniale geest" hoge uitzonderingen. In het uiter aard nog gevoelige tekort aan voldoende technisch geschoold personeel hoopt de minister door het bevorderen van uitzending van nieuwe krachten zoveel mogelijk te voorzien. Geen bezoek aan de troepen In dit licht Is ook bet probleem van de haven-taneven belangt ijk. aldus minister Vos, cn hij ver volgde: „Dp huidige concurrentiestrijd tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen zal in de toekuinst moeten verdwijnen en men zal moe ten vaststellen, dat elk dor drie havens haar eigen belangrijke ach terland heeft. Wij kunnen geen tarievenoo.-iog gaan voeren ten nadele van onze deviezenpositie. Internationaal zal daarom moe ten worden overgpgaan tot het op bouwen van het Duitse achterland en hoe oei der dit geschiedt, hoe betpr, ook voot- de Duitse psycho logie Vervolgens gaf minister Vos enige cyfers. die dadelijk betrek king" hebben op Amsterdam als verkeerscentrum. De ontwikkeling van het verkeer in Nederland schetste spreker met do begrotingscijfers voor hot depar tement van verkeer in 1946 die in totaal een bedrag van 1300 mil- lioen gulden bedroegen. Ne bespre kingen met de minister van finan ciën moest dit bedrag terugge bracht worden tot 7 «800 millioen gulden Voor 1948 zal het begro tingscijfer ongeveer 3i van dit be drag mogen vormen. Engeland beperkt graanimport Van gezaghebbende zijde wordt te Londep vernomen, dat Groot Bnt- tannië de graantoe wijzingen der U.S.A. voor September en hoogst waarschijnlijk ook die voor October zal weigeren. De toewijzing voor September omvat 59.500 ton tarwe en 12.000 ton tarwemeel, die voor October is even groot. Door de vervroegde terugkeer heeft de minister geen gelegenheid gehad de Nederlandse troepen m de demarcatie-gebieden te bezoeken. Zijn bezoek heeft zich thans tot Ba tavia beperkt. Ook over de verschillende bevol kingsgroepen gaf de minister zijn indrukken weer. De Nederlanders: wat weifelmoedig „omdat ze niet allen weten op welke wijze het einddoel bereikt kan worden". De Indo-Europcse gemeenschap zoekt naar een eigen plaats in de Indische maatschappij cn voelt zich thans nog ietwat verlaten. De Indo nesische bevolking zelf verlangt uiteraard naar een spoedige oplos sing van de regeling voor zelfbe stuur. „waarbij in verschillende groe pen de overtuiging leeft, dat met sommige personen van de regering Djogjakarta het verkrijgen van een bevredigende oplossing niet mogelijk is". En ton slotte de Chine zen. Zii erkennen algemeen het recht der Indonesiërs op zelfbestuur, maar wensen boven alles een veilige en geordende maatschappij, waarbin nen zij ongestoord hun economische leven kunnen voortzetten. Dc Indo's Wat in het bijzonder de „eigen plaats" der Indo-Europeanen in de Indische gemeenschap aangaat, hoe wel velen onder hen Nederlander wensen te blijven, gaat in het bij zonder onder de minder ontwik kelde z g n. kleine Indo's" de ge dachte uit naar een eigen gemeen schap. tc stichten op Nieuw Guinea Minister Neher had de indruk, dat deze groep afzijdig staat tegenover de nieuwe maatschappelijke struc tuur ui Indonesië, omdat zij bang is daarin geen gewaarborgd bestaan tc kunnen vinden Om diezelfde reden geloofde de minister, dat zij hun Ratix en Eaton zijn wel kom in de Republiek De consuls-generaal te BataA ia hebben besloten dat Franse en Aus- I tralischc consuls, Etlenne Raux en j Charles Eaton, naar Djogja zullen gaan om zich op de hoogte tc «tel- len >an de situatie. Radio ..The Voice of free Indo nesia" hooft een boodschap gelicht tot de Australische cn Franse con suls-generaal. waarin gezegd werd. dat hun bezoek aan Djogja zeer welkom is en dat de Republikeinse regering alle faciliteiten heeft ver leend zodat hun bezoek zeer nuttig zal kunnen zijn. In Djogja is een comité van ontvangst gevormd on der voorzitterschap van vice-pre mier Setvadjit. Het college van consuls staat on der leiding van de Amerikaanse consul-generaal Walter Foote. Naar venvacht wordt zullen gemeen schappelijke communique's worden uitgegeven door het kantoor van Walter Foote. zodra met de werk zaamheden een aanvang zal zijn gemaakt. 103 gesneuvelden Het Nederlands actie-commu niqué meldt, dat sedert hot be vel tot staking van de \yande- Ujkheden de Nederlandse verlie zen hedragpn: 103 gesneuvel den, 283 gewonden en 6 vermis ten. Volgens een aanvullend commu niqué hebben Nederlandse troepen 47 Chinezen aan de Zuidkust van West-Ja va bij Pasir Dalang bevrijd. Uit Tjibeurcum bij Tasikmalaya werden drie Chinezen door Republi keinen ontvoerd. In een kampong ten Zuiden van Garuet (West-Java) werd een pamflet gevonden, waar in de bevolking wordt medegedeeld, dat de geheime dienst van de Re publiek reeds een lijst bezit, waar op dc namen van personen voorko- nién, die zaken doen met de Neder landers. In het pamflet wordt ge waarschuwd. dat krasse maatrege len tegen die personen zullen wor den genomen. Geen volledig gezag Het Republikeinse persbureau Antara haalt een verklaring aan van de Republikeinse regering, w aarin deze categorisch tegen spreekt. dat de Nederlanders volle dig het gezag uitoefenen in de cle- facto-Republikeinse gebieden, die zij hebben bezet. De verklaring zegt. dat aankondigingen dienaangaande ..bewust een verkeerde indruk ge ven van de draagwijdte en het ka rakter van de Nederlandse penetra ties op Java, Sumatra en Madoera". Tot op heden zijn de Nederlandse troepen er slechts in geslaagd en kele steden en verbindingswegen en enkele geïsoleerde plaatsen te be zetten. Indien er sprake is van ci viel of militair gezag dan geldt dit slechts van deze gebieden. De ge bieden. welke hier buiten vallen zijn op geen enkele wijze onder Neder lands gezag doch in feite slechts volledig onder contróle van plaat selijke Republikeinse bestuursorga nen. die door de bevolking als wet tig worden -erkend. Maandag a.s. \ertrekt de „Ta- binta" uit Rotterdam met 750 emigranten naar Canada. verwachtingen van een vestiging op Nieuw Guinea te hoog spanden Slechts door in de toekomst deze Indo-Europeanen in de federatie In donesië die posities te laten bekle den. waartoe zij op grond van hun kennis, karakter en geschiktheid aanspraak maken, kunnen de re geringen der deelstaten deze vrees trachten weg te nemen. Als zijn algemene verwachting voor de toekomst van Indonesië sprak minister Neher tenslotte zijn vertrouwen uit in de terugkeer van rechten en veiligheid waarna het economische leven dank zij ook dé giote mogelijkheden, die de natuur dit rijke land heeft geschonken, ge leidelijk weer op gang zal komen Met de woorden: „Ik zie de toekomst van Indonesië beslist niet somber in", besloot hij het gesprek. De conferentie tc Canherra over Japan is geëindigd. Dc afgevaardig den zfjn van mening, dat zyl een groot succes is geweest. Men is tot de slotsom gekomen, dat Japan onmiddellijk na de vredesre geling zelfbestuur moet krygen. De afgevaardigden waren algemeen van oordeel, dat in Japan een bc- stuurs-commissie moet worden ge vormd ter opvolging van het opper bevel der geallieerde strijdkrachten in het gebied van de Stille Oceaan. Deze commissie zou slechts dienen in te grijpen, wanneer de Japannczen de neiging zouden vertonen zich niet aan het vredesverdrag te houden. Op bepaalde gebieden zou controle moe ten worden uitgeoefend, zoals op de invoer van benzine. De landen van het gemenebest hebben nog geen standpunt ingenomen wat betreft de samenstelling van de bestuurscom missie. Zij willen eerst de mening van de U S A. horen. Men is voorts van oordeel, dat van Japan weinig schadevergoeding kan worden geëist en dat alle leden der U N.O.. die rechtstreeks tot dc oer winning in het gebied van de Stille Oceaan hebben bijgedragen, als ook Pakistan, moeten zijn vertegenwoor digd op de vredesconferentie, die zonder verwijl moet worden bijeen geroepen Men is het er over eens. dat Japan al het geroofde moet vergoe den of aan de eigenaren teruggeven. Particuliere instellingen hebben primaire taak Gistermiddag is in Den Haag het Nationaal Bureau voor reclasse ring officiéél geopend. Mr. M. Ch. de Jong. voorzitter van de Vereni ging van réclasseringsinstellingen hield daarbij een rede, waarin hij er op wees, dat reclassering primair ligt op de weg van het particu liere initiatief. Bleef voor de oorlog de opbrengst der collecte voor dc Vereniging van, reclasseringsin,stellingen altijd beneden 100.000. de eerste na-oorlogse collecte in 1946 bracht ruim 280.000 op. In Nederland wordt de reclasse- Walcheren zal herrijzen! Het eiland, dat de tol betaald heeft voor onze bevrijding, moet zo snel mogelijk weer in oude luister hersteld. Daaraan zal het gehele Nederlandse volk meewerken! Schone beloften van twee jaar geleden. Wat is ervan terecht gekomen? Heeft de Walcherse boer neer een bestaansmogelijkheid? Worden er huizen cn schuren voor hem gebouwd? Is zijn land weer voor de landbouw geschikt? Krijgt hy zijn vee, zyn machines terug? Wordt hy schadeloos gesteld voor de stroppen, die hy heeft geleden? Er zyn commissies, er is een bouwplan, er is een schade regeling. Maar inmiddels wonen Walcherse boeren nog in een bunker, is hun land nog met zand bedekt, staan hun machines door en door verroest in de wrakke schuren, bedorven door het zoute water Als alles bij de boer zo ging als m Den Haag, kwam er nooi1 een korrel uit de giond. zei ons een een voudige boer. Hij begrijpt niet. waar om het jaren moet duren, eer hij zijn schadevergoeding in handen krijgt. Hij begrijpt niet. waarom dit in ge blokkeerd geld wordt uitbetaald cn waarom deze armoede, toch een ge volg van de oorlog, drukken moet alleen op deze streek. Zou het dan geen misdaad zijn. zo vraagt een ander, als wij failliet gingen? Was hét dan geen nationaal belane dat Walcheren aan de zee werd prijsgegeven? Met de wederopbouw gaat het traag. De Friese boeren zouden coulanter kun nen zijn in het leveren van vee. De schaderegeling is gebaseerd op de waarde van 1940: nu is het bouwen minstens vier maal zo duur. Hoe zullen wij ooit aan een eigen be drijf komen? Snel hulp nodig Wrange vragen, die met talloze an dere zouden kunnen worden aange vuld Zeker, er wordt geholpen, van velerlei zijden zelfs. Het is een ver kwikking de 200 buitenlandse stu denten aan het werk te zien. die luin vacantie er aan gaven om de Walcherse boer weer op de been te helpen. Er worden crèdieten ver strekt. voorschotten uitgekeérd. noodwoningen gebouwd. Maar het gaat te traag; de hulp komt te laat. Als het zo dooi-gaat, zei ons weer een ander, gaan we er onder. Dit zou toch allerminst een lands belang zijn? Natuurjijk hebben deze vragenstel lers een onjuist begrip voor alle fac toren. die hier in het spel zijn en die de ambtenaren van wederop bouw. schade-enquête, landbouwher- stel zoveel hoofdbrekens kosten. Ook kunnen deze ambtenaren het niet helpen, dat de natuur zo weinig mcéwcrkt om de Walcherse boer weer een bestaan te verschaffen. Maar zou juist dit niet een aanspo ring kunnen ziin om wat voort.té maken? Snelle hulp is hier dubbele hulp! ringsarbeid verricht door verschil lende instellingen, die elk naar eigen geesleliike achtergrond of confessionele overtuiging de be langen van bepaalde categorieën reclasseten behartigen. De over heid vervult daarbij een aanvul lende en controlerende taak, ter wijl de kosten, die o.a door het voorlichtjngsapparaat le hoog ge worden zijn zodat zii niet uitslui tend uit particuliere bijdragen bij eengebracht Kunnen worden, in dc vorm van subsidies voor een aan zienlijk deel door de staat worden gedragen. Met het oog daarop is nauwe samenwerking van dc 4 ereniging van reclassei ingsinstellir.gen cn het Nationaal bureau voor reclas sering met het departement van Justitie noodzakelijk. Méde i.v. met de oprichting van liet riiksreclasseringsbureau werd in rle bezettingstijd, n.l. in 1941, lipt centraal' bureau opgeheven. l)e vereniging bleef bestaan, doch kon door de tijdsomstandigheden slechts weinig vruchtbare arbeid verrichten. De Nationale reclasse- ringsdag mocht in deze jaren niet worden gehouden. Hele-luchtmotor Pro forma HET wezen van de politiek is het compromis, het aanpassen van wensen aan reële mogelykheden, het opgeven van ver langens om aan andere verlangens tegemoet te ko men. Dit is voor sommigen het ver- we rpelyke van de politiek, aan de andere kant is het juist het boeiendste. De Londense conferentie over het peil der Duitse industrie was voor de Fransen een hard gelag. Zy waren, zo bleek achteraf, niet uit genodigd om tezamen met de twee andere Westelijke bezettingsmo- gendheden een nieuw plan op te stellen, maar om kennis te nemen van het plan dat door functionaris sen van de Anglo-U.S.-zone was op gesteld. Brittannie en dc Verenigde Staten bleken niet bereid om van de voorgestelde produetie-cyfers iets af te doen, omdat zij deze als noodzakelijk minimum beschouw den en voor het overige de Franse bezwaren tegen een gedeel telijk herstel van Duitslands zware industrie by voorbaat in rekening hadden gebracht. De Fransen beklagen zich nu. Het was een conferentie pro forma, zeggen zij, geen bespreking. Men heeft geen oor gehad voor onze voorstellen voor een internationaal beheer van het Ruhr-gebied en voor onze overwegingen betreffende het gevaar dat men zich op de hals Productie niet vóór midden 1948 Productie niét voor midden 1948 „Philips heeft de opzienbarende hete-luent motor uitgevonden, en-it 1 kele maanden geleden meldde het A N.P., dat „Werkspoor" ze gaat produceren. Hoe staat het er nu mee, schieten ze daar al een beetje op Wanneer zien wy de eerste auto, gedreven door deze nieuwe motor, langs de Nederlandse wegen racen Wy hebben het antwoord ge vraagd aan „Werkspoor" in Am sterdam. Daar kon men ons niet wijzer maken, omdat men op dit puntzelf nog niet veel wyzer is. De leek (en dat zijn wy) meent, dat als de uitvinding daar eenmaal is de productie dadelyk kan gaan beginnen. Eén der „Werkspoor"-ingenieurs heeft deze illusie verstoord. Hij maakte ons duidelijk, dat er een iange tijd van voorbereiding vereist wordt. Zo moeten tal van bereke ningen uitgevoerd, werktekeningen gemaakt en productieschema's ont worpen worden. Daarna neemt men op uitgebreide schaal proeven en als die gelukken, dan pas kan de fabricage beginnen. Onze zegsman deelde ons mede, dat, zoals de stand \an zaken thans is, „Werkspoor" waarschijnlijk niet binnen het Jaar met de productie kan aanvangen. Wy moeten onze nieuwsgierigheid dus voorlopig intomen. nog Ecuadors regering weer omvergeworpen De regering van kolonel Carlos Mancheno in Eouador, die negen da gen geleden zonder bloedvergieten de regering van doctor Ibarra omver wierp, is thans zelf verdreven. Tot Donderdaga\ ond: In de nacht op vele plaatsen vorming lan uevel of mistbanken, dié in de ochtend weer oplossen. Wisselend bewolkt met slechts énkele vêrspreide re genbuien. Zwakke wind. Weinig \erandcring in temperatuur. en staalproductie gaat opvoeren, r) E Franse bezwaren zyn juist, J-/ maar zij zijn niet redelijk. Want aan de andere kant staat het feit dat de economische situatie in West-Duitsland schatten vraagt van Groot-Brittannië. dat zyn wei nige overgebleven dollars zelf veel te hard nodig heeft, en van Ameri ka. dat ze voor het plan-Marshall productiever kan gebruiken. West- Duitsland moet met spoed econo misch op eigen benen komen te staan, en zolang de Russen weige ren de Oostelijke landbouwgebieden in te schakelen kan dat alleen door opvoering van het peil der zware industrie. Het is waar dat de industrieën in het Westen de voedingsbron zijn geweest van Duitslands agressie in twee wereldoorlogen, maar om dat ?en bankroet Europa zich geen armlastig Duitsland kan permitte ren zal men naar andere middelen ter beveiliging moeten zoeken. Do hardnekkigheid waarmee Frankrijk aan de illusie van een voorgoed on schadelijk gemaakt Duitsland vast houdt is geen bewys van politieke voortvarendheid. Hier geeft Brittannie inmiddels het goede voorbeeld. Het Labour- gouvernement heeft op de verlang lijst de socialisatie van de Ruhr, om onmogelijk te maken dat de zware industrie nog eens in handen komt van een particuliere of staats- trust. Maar de Amerikanen zijn principieel tegen elke socialisatie, zijnde een socialistisch geloofsarti kel. Volgens betrouwbare waarne mers nu heeft Londen van dit pro gramma-punt afgezien hoezeer ook ervan overtuigd dat het de beste oplossing zou zijn. en vastbe sloten om de socialisatie op een la ter tijdstip opnieuw aan de orde te stellen om daardoor met urgen ter kwesties verder te kunnen wer ken. Met een dergelijke beweeglijke politiek lost men problemen op. Wel krygen daardoor alle oplossingen i?ts voorbarigs maar de voorlo pige regelingen hebben gewoonlyk de meest blijvende resultaten. AD- INTERIM.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1