DAGBLAD VOOR AMERSFOORT LOVETT: Snellere hulp aan Europa is noodzakelijk J Regeringsverklaring na het overleg in Den Haag? Nieuwe spanning in kabinet Mogelijkheid tot hervatting der onderhandelingen? PLAN-MARSHALL KAN NIET AFGEWACHT WORDEN Sovjet-Unie heeft Jalta geschonden Puntenwaardering wordt gewijzigd Tonnen veevoeder gaan verloren BONNENLIJST Dr. Soebandrio ziet sombere toekomst Overeenstemming te Parijs Spiegel der wereld Gironummer 510330 Bank; R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 4 September 1947 Nr. 737 6e jaarg. Red. en Adro.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Robert Lovctt, plaatsvervangend minister van buitenlandse raken heeft in een persconferentie te Washington meegedeeld: De Verenigde Staten zijn van mening dat de toestand in Europa zo snel slechter wordt, dat niet op de aanvaarding van het plan- Marshall kan worden gewacht en tussentijdse hulp aan ver schillende Europese landen als Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië noodzakelijk is. Het is duidelijk, aldus Lovctt, dat de verslechtering van de toestand tengevolge van slechte oogsten - vooral in Frankrijk - cn de uitputting der financiële reserves - getypeerd door de economische crisis in Engeland - ons vroeg of laat in een ge weldige crisis kunnen storten. Onze missies in het buitenland melden, dat de toestand in versneld tempo achteruit gaat. Op het ministerie van buitenlandse zaken heeft dit bezorgdheid gewekt. Wij zullen vóór het eind van het jaar een beslissing moeten U.S.A. protesteren: Overleg over Bulgarije voorgesteld De U S.A. hebben de Sovjet-Unie er van beschuldigd de overeenkomst van Jalta te hebben geschonden door haar weigering, stappen te doen in zake het vonnis tegen Nikola Petkof., de leider der Boerenpartij in Bulga rije. die ter dood veroordeeld is. Amerika wenst met Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie de algemene poli- tieke^toestand in Bulgarije te bespre ken."* Deze Amerikaanse beschuldiging is neergelegd in een tweede protest- nota betreffende Petkof. gericht aan Molotof en Zondag j.l. door de Ame rikaanse ambassadeur te Moskou overhandigd. In de nota worden vonnis cn pro ces „schandelijk" genoemd De Rus sische bewering, dat de gehele kwes tie een binnenlandse aangelegenheid is. wordt betwist. De houding der Sovjet-Unie is een ontkenning van de rechten der U.S.A. als onderteke naar van liet Bulgaarse wapenstil- standsvei'diag. Ook de Britse zaakgelastigde le Moskou. Roberts, heeft een tweede brief gezonden aan Wisjmsky. plaals- - erlangend minister van buitenland se -aken. waarin het Amerikaanse •Aandpunt. dat de bestuurscommissie het recht heeft zich met deze zaak bezig te houden, wordt gesteund. Roberts verklaart, dat gezien de opheffing van Petkofs Agrarische Unie, die bij de verkiezingen in 1946 30 So van de stemmen op zich ver enigde* er goede redenAs te geloven, dat de politieke vrijheid in Bulgarije is vernietigd. Hij dringt aan op onmiddellijk overleg tussen Engeland, de U S A en de Sovjet-Unie. Er is tot nog toe geen antwoord op deze brief ontvangen. Uitspraak over de ramp bij Ivastrup De raa<l voor de luchtvaart heeft uitspraak gedaan inzake do lucht- laarlranu» op het vliegveld Kas- trup hu Kopenhagen op *26 Januari l.l. Df- raad steil vast. dat de ramp is veroorzaakt, doordat gestart is met de hooiderooi klamp aan het hoogteroer bevestigd. De aanwezige klamp kan slechts worden verklaard doordat er ernstige fouten gemaakt iin Hel personeel heJast met de grond dienst moet verzuimd hebben de l^lamp ie verwijderen. Vervolgens zijn ook de werk tuigkundige en de gezagvoerder van hel verongelukte vliegtuig te koi t geschoten. De raad kan geen andere conclu sie aanvaarden dan dat de voor geschreven controle nut. althans niet voldoende heeft plaats gehad. Het is met giool leedwezen, dat de iaad mo t vaststellen, dat deze beide mannen, van wie de gezag voerder Gcvssendorfïer gedurende zovele jaren de uitstekende naam van de Nederlandse luchtvaart heeft helpen vestigen en hooghou den. in voormeld opzicht hebben gefaald. Landmijnen op spoorbaan Bij werkzaamheden op de Do- maniale niijn te Kerkrade ontdek te men aan weerszijden van een dwarsligger twee landmijnen van 3 kg. Sinds de bevrijding hadden Uolentreinen de spoorlijn bereden. Het vervoer op de lijn werd ter stond stopgezet. Direct werd de vrijwillige hulpverleningsdienst te Venlo gewaarschuwd. De projec tielen waren van een druk-ontste- king voorzien en zouden volgens de deskundigen, die ze onschade lijk '."naakten reeds tot ontploffing gekomen zijn indien ze een halve centimeter hoger hadden gelegen. Prins Bernhard op congres e.\-poIitieke gevangenen De N'pd Ver. van ex-politieke gevangenen, houdt van 2427 September a s. haar jaarlijks con gres in Maastricht. Van dit con gres heeft Z.K.H. Prins Bernhard het 'ere-voorzitterschap aanvaard. Lovett wilde niet zeggen, of een speciale zitting van het Congres no dig zou zijn. Hij wees er op, dat de Wereldbank cn de Export- en Im- portbank in enkele gevallen niet een lening zouden kunnen helpen, hoewel de leningen van deze instellingen eigenlijk voor projecten op lange termijn bestemd zijn. Er moet echter een tijdelijk middel worden gevonden om gelden te verschaffen. George Kenman, hoofd van de commissie voor economische politiek van het ministerie van buitenland se zaken, zou nog gisteren uit Pa rijs, waar hij aan de besprekingen over het plan-Marshall heeft deelge nomen. te Washington terugkeren om rapport uit te brengen. Ook Marshall wordt binnen 24 uur uit Rio terugverwacht. Lovett verklaarde verder, dat des kundigen van de ministeries van bui tenlandse zaken en financiën thans de mogelijkheid van het vormen van een „pool tot steun der valuta" be spreken om de financiële stabiliteit van Europa te bevorderen. De besprekingen inzake de „pool" verkeren nog in een beginstadium. Het idee zou zijn de valuta der lan den met te geringe productie door middel an goud of dollars te steu nen. Twee oorzaken Als de twee voornaamste oorzaken van de snelle economische achteruit gang in Europa beschouwt Lovett de terugslag van de economische crisis in Engeland in verband met de kwestie van de omwissclbaarheid van het pond en het feit. dat vele landen gedwongen zijn hun economie I in de eerste plaats te richten op het verkrijgen van voedsel. Welingelichte kringen te Washing ton achten de verklaring van Lovett de meest betekenisvolle uitspraak betreffende de Amerikaanse politiek jegens Europa sinds de rede van Marshall te Harvard. Lovett's ver klaring is tevens de eerste aanwij zing, zo meent men. dat de U.S.A. van mening zijn. dat het rooster, vol gens hetwelk het plan-Marshall zou worden behandeld, door de ontwik kelingen niet meer van kracht is. Een vooraanstaande Britse func tionaris en deskundige in economi sche aangelegenheden heeft ver klaard, dat de Britse leactie op de verklaring van Lovett er een is van „onvermengde voldoening". Lovett's verklaring dat de toe stand vóór het volgend jaar krachtig moet worden aangevat, valt geheel samen met het inzicht waartoe de 16 leden op de conferentie over het plan-Marshall te Parijs zijn geko men. Volgens de bevindingen van de missie van de voedsel- en land bouworganisatie van de U.N.O. zijn acht van de tien Poolse kinderen positief op t b. en de helft van het Poolse vee is tuberculeus. Hongaarse oppositie protesteert Naar Reuter te Boedapest ver neemt zullen verscheidene Hongaar se oppositiepartijen, waaronder de nieuwe Onafhankclijkhcidspartij, een verzoek indienen om de Zondag ge houden algemene verkiezingen on geldig te verklaren, daar op grote schaal de kieswet is overtreden Uit welingelichte bron wordt vernomen, dat dc communisten en de sociaal-democraten de spe ciale verkiezingsrechtbank wil len verzoeken om de verkiezing van alle afgevaardigden der On- afhankelijkheidspaitij ongeldig <e verklaren De leider van de gematigde vleu gel der Hongaarse Kleine-Boerenpar tij. Istvan Szolmoky, is door de poli tieke politie gearresteerd Hij had aangedrongen op een krachtige par- tjjverklaring wegens dc onregelma tigheden bij de verkiezingen Sir Nevile Bland trekt zich terug Berichten uit Dc-n Haag. dat de Britse ambassadeur in Nederland, sir Nevile Bland, zich binnenkort zal terugtrek ken. worden in welingelichte kringen te Londen bevestigd Men gelooft, dat sir Philip Nicholls, ambassadeur te Praag hem zal opvolgen. Doel: Beter verbruik van textielgoederen (Speciale berichtgeving) Op zeer korte termijn zal, naar ufj vernemen, een nieuwe regeling voor de textieldistributie ingevoerd wor den. In tegenstelling met de tot nu toe gevolgde regeling zullen de textiel punten. die het publiek bij de winke liers inlevert en die via de grossiers naar de fabrikanten worden doorge zonden, door deze fabrikanten voor laan bij de distributiediensten moe ten worden ingeleverd ter verkrij ging van nieuwe voorraden Ogenschijnluk is het publiek hier bij maar zijdelings betrokken doch door deze nieuwe regeling zullen de puntenwaarderingen meer dan voor heen op de voorraden der grondstof fen kunnen worden gebaseerd. Hierdoor zullen verschillende tex tielgoederen verhoogd en andere verlaagd w orden in puntenwaarde ring. Het doel dezer regeling is in de eerste plaats een stcngcre controle op de fabrikanten en daarnaast een be ter verbruik van de grondstoffen. Wereldvliegers zijn weer vertrokken De Amerikaanse vliegers Cliff Evans en George Truman, die een vlucht rond de wereld maken, zijn van het vlieg veld bij 's-Gravenhage vertrokken, om hun reis te vervolgen. Hun eerstvol gende plaats van bestemming is Parijs. Sunninghill Park, he landhuis, dat de Engelse koning zijn dochter en Pilihos Mount bail èn Ier gelegenheid van hun a.s. huwelijk ten geschenke gaf, is door een brand gedeeltelijk verwoest .Politic cn brandweer zoe ken naarstig naar de oorzaak. Hier krijgt men een indruk van de ravage (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zal dc eerste conferentie van dr Van Mook met de volledige raad van ministers vandaag beginnen. Hoewel dr Van Mook bij zijn aankomst op Schiphol heeft verklaard, dat het in zijn bedoeling ligt om reeds Zaterdag met hetzelfde vliegtuig naar Batavia terug te keren, acht men het in Den Haag zeer wel mogelijk dat het verloop van de bespre kingen aldaar zijn vertrek zal vertragen. Concertgebouworkest blijft spelen Id eeu gisterochtend gehouden vergadering van het bestuur van het Concertgebouw cnet de leden \an hel orkest is men lot over eenstemming gekomen. Zaterdag a.s. zal het eerste volksconcert van het jubileum-seizoen worden gegeven. 0.1.v. Eduard van Bei- nuin zal in het kader van de Czaar Peter-herdenking, een Rus sisch programma worden uitge voerd. Matser minister van Binnenlandse Zaken? (Van onze Haagse redacteur) In de benoeming van minister Beel tot minister van Overzeese ge biedsdelen ad interim ziet men hier de bevestiging van de geruchten, dat minister Jonkman, wiens physieke ineenstorting ernstiger is dan die van enkele weken geleden, zich waarschijnlijk ook na zijn herstel niet meer met de dagelijkse leiding van dat departement zal bezig hou den. De combinatie van Binnenlandse Zaken met het minister-president schap en nu ook nog Overzeese Ge biedsdelen, zou voor dr. Beel tot een onaanvaardbare overbelasting lei den. In R.K. kringen wordt in dit ver band de laatste dagen de heer Mat ser, burgemeester van Arnhem, als opvolger van dr. Beel aan Binnen landse Zaken genoemd. De heer Matser is R.K., zijn benoe ming zou tot verstoring van het po litiek evenwicht in het kabinet ten nadele van de P.v.d.A. leiden. In so cialistische kringen leeft dan ook de opvatting, dat als minister Jonkman zijn ambt niet langer kan vervullen, daaruit de normale consequenties moeten worden getrokken en een nieuwe minister van Overzeese Ge biedsdelen uit de kringen der P.v.d.A. zal moeten worden aangezocht. Het is echter zeer de vraag, of dr. Deel besprekingen in die richting zal ope nen. In dit verband verluidt, dat de be sprekingen die de regering met dr. Van Mook zal voeren, wel eens tot een herhaling van de spanning tus sen P.v.d.A. en K.V.P. zal kunnen leiden De ingetreden ontspanning was het gevolg van een compromis: uitstel totdat alle betrokkenen van gedachten zouden hebben gewisseld. Dit ogenblik is thans aangebroken. Volgens sommigen zou dr. Van Mook minister Neher geheel aan zijn zijde hebben. Boete van f 1.600.000. voor profiteur Het Haarlemse tribunaal bracht heden advies uit tegen de Zaanse verffabrikanten P. Schoen en zijn mededirecteur W. Wolff, die gedu rende de bezetting enorme voorra den verf aan de Duitsers leverden en daar een behoorlek bedrag op verdienden. Het tribunaal adviseer de beiden te veroordelen tot inter nering gelijk aan het voorarrest cn tot betaling van flinke boeten, nl. f 1.600 000 en f 25.000. De procura tiehouder P. Doves werd een boete van 15.000 gulden opgelegd. Boven dien werden allen voor tien jaar ontzet uit do kiesrechten en uit het recht een leidende positie in de verf industrie uit te oefenen. Al zal het eerste overleg tussen dr. Van Mook en de vergadering van ministers eerst heden tot stand komen, de besprekingen tus sen de lt.-G.G. en minister-president Beel zijn gisteravond reeds begon nen. Met minister van Boetzelaer heeft dr. Van Mook veelvuldig ge legenheid tot overleg, omdat hij ten huize van de minister van buiten landse zaken logeert. Behalve dr. Van Mook zal ook dr. Van Royen vandaag de vergade ring van de ministerraad bijwonen. Aangenomen wordt dat na de be ëindiging van dit oxerleg de rege ring eindelijk de verklaring aan de Tweede Kamer zal geven, welke zij aanvankelijk reeds vorige week Dinsdag had willen afleggen. Aangezien de Tweede Kamer toch reeds voor de gewone verga dering tegen de volgende week Woensdag is bijeengeroepen, wordt hiermede rekening gehouden. Ver der vernemen wij nog dat het waar schijnlijk is dat minister Neher met dr. Van Mook naar Batavia, zal te rugkeren. Het is ook mogelijk dat diens terugkeer eventueel later zal plaats vinden. Georganiseerde aanvallen van de TNI De T.N.I. heeft op grote schaal aanvallen gedaan op verschillende plaatsen in de bevrijde gebieden. Deze aanvallen droegen een georga niseerd karakter. De Ned. verliezen bedroegen gis^ren 3 gesneuvelden en 7 gewonden. Een aanvullend Ned. communiqué meldt, dat verschillende Republikein se strijdorganisaties door vernieling en misdaad een toenemende, con structieve samenwerking tussen de Ned. autoriteiten cn de Indonesiërs in de bevrijde gebieden trachten te gen te gaan. Uit verscheidene plaat sen worden gevallen van roof, brand stichting en vernielingen gemeld. Het weer Tot Vrijdagavond: Tamelijk koele nacht met opnieuw op vele plaatsen nevel- of mistbanken, die tn de och tend weer oplosspn. Morgenmiddag ti.idel\jk wat wolkenvorming, doch bijna overal droog en vrjj zonnig weer. Weinig wind. Ideaal huwelijksleven Ray Wood en zijn vrouw Jerry zijn met hun kleine zeilboot Vagabondia 2'' voor een vier jarige reis in het stroomgebied van de Amazone uitgevaren. De Woods zijn geen nieuwelingen meer. Met hun „Vagabondia 1" zeilder, zij over de hele Rto Grande en toen langs dc Golf van Mexico tot aan de Ameri kaanse Oostkust. „Deze reis duurde bij.ia 2! 2 jaar", verklaar de Wood. „Wij hadden in het geheel toen we weggin gen en bij onze aankomst in Washington beschikte mijn vrouw over 50 cents. Wij leefden op het land, waar we juist wa ren, schoten wild en vingen vis sen, du "ij van tijd tol tijd kon- den verkopen. Onze kleren ver vaardigden wij zelf' De Haagse Bond van Sehillenop- halers. belegde gisteravond een ver gadering, teneinde te komen tot een actie om meer schillen en ander groente-afval ter beschikking van de veehouders to kunnen stellen. „Er worden nog veel te eel schil len in de vuilnisemmers geworpen", aldus de voorzitter, de heer M. van Leeuwen, .,die ton goede zouden kunnen komen aan het vee. Vooral thans, nu de veevoederpositie zo uitermate precair is. is iedere hoe veelheid welkom". Spr. keerde zich tegen de ophalers, die schillen ten eigen bate gebruiken. Het publiek moet er op letten, dat het het afval meegeeft aan erkende ophalers. Het is moeilijk na te gaan, hoe vaak er nog schillen weg geworpen worden; nam schat ting bedraagt dit dagelijks voor een stad als Den Haag een ver lies van 80 a 90 ton kostelijk veevoeder. Om de rantsoenen in het bijzon der de melk. en vetrantsoenen te kunnen handhaven is bet dringend noodzakelijk, dat de huisvrouwen zoveel mogelijk van dit uitstekende \eevoeder verzamelen. Gebeurt dit niet dan staan wij voor een cata strophe. Officiële boniienlijst Bonkaarten KA, KB, KC 709 (Serie L). L-04 Diversen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel «niet uit rijst bereid». L-05 Diversen: 500 gram suiker boterhamstrooisel enz., of 1000 gram jam. stroop enz., of 500 gram versnaperingen. Bonkaarten KD. KE 709 (Serie L) L-14 Diversen: 100 gram bloem of zelfnjzendbakmeel of kinder meel «niet uit rijst bereid). L-15, L-16 Diversen: 250 gram sui ker, boterhamstrooisel enz., of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gram versnaperingen. L-17 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzendbakmeel of kinder meel (niet uit rijst bereid). Bonkaarten MA, IMLD 710 (Serie L) (Bijz. arbeid, a.s. moeders cn zieken) L-21 Suiker: 250 gram suiker, bo- terhamstrooisel enzof 500 gr. jam, stroop enz., of 250 gram versnaperingen. Tabak- en versnaperingenkaarten enz. QA. QB. QC 707 L-35, L-31 Tabak: 2 rantsoenen si garetten of kerftabak. L-33 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen of 200 gr suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gram jam. stroop enz. L-36 Versnaoeringen: 100 gram ver snaperingen of 100 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. Een van Soetan Sjahrlr's naaste medewerkers, dr. Soebandrio, ver toefde Dinsdag op doorreis van Zwitserland naar Londen enkele uren in Amsterdam. Eén der „Pa- rool"-redactcuren had de gelegen heid hem enkele vragen te stellen, waarop liy bereidwillig antwoordde. De eerste vraag betrof uiteraard de kwestie van de heropening der besprekingen tussen Nederland en de Republiek. Wij hebben de onderhandelin gen niet afgebroken, merkte dr. Soebandrio op. Het was Nederland, dat ons op 20 Juli door dr. Koets een nota liet overhandigen met de mededeling, dat Den Haag zich niet meer aan het bestand en het ac toord van Linggadjati gebonden achtte en dat aan generaal Spoor opdracht gegeven was op te rukken tegen het grondgebied van de Repu bliek. 1 Men noemde dit in Den Haag wel is waar een „beperkte politie-actie", maar deze beperktheid heeft dc ge neraal niet belet om niet minder dan twee derde deel van Java te bezetten. De uitdrukking „politie actie" lijkt mij overigens wel heel ongelukkig gekozen. De politie stuurt men op misdadigers af en niet op een millioenenvolk, dat dc strijd heeft aangebonden voor zijn nationale vrijheid. Wat verwacht U van nieuwe onderhandelingen? luidde de vol gende vraag. Wat wii Nederland? - Het hangt er van af, wat Ne derland zich voorstelt. Indien men dc jongste radioredevoeringcn van dr. Van Mook tot uitgangspunt zou willen nemen, dan kan men beter niet aan nieuwe besprekingen be ginnen, omdat wij op Van Mook's plannen, die klaarblijkelijk de ont binding van de Republiek beogen, nooit zullen ingaan. Eerst zal vast gesteld dienen te worden, wat Ne derland nu eigenlijk precies wil. Nederland heeft nog nooit zijn kaarten op tafel gelegd. Wat lieden als Gcrbrandy en Weiter willen, is ons duidelijk. Als zij de macht zou den krijgen, dan zullen wy ons doodvechten tegen Nederland. Een somber perspectief Dr. Soebandrio is het hiermee eens. Maar voor Nederland zou het even somber zijn als voor onszelf. Wij zullen hier zeker niet opzette lijk op aansturen. Maar dc arro gante kolonialen, die nog steeds menen, dat onze nationale revolu tie het werk van een handjevol rad draaiers is en die niet willen polo- ven. dat zij met een grote volksbe weging te doen hebben, zullen dan wel merken, hoe zij de Republiek onderschat hebben. Wie de schuld? Men schrjjft dat in Nederland toe aan cle steun, die de Veilig heidsraad tot nog toe aan de Repu bliek verleend heeft. Dr. Soebandrio lacht onbedaar lijk. Dacht U dan werkelijk, dat onze eenvoudige mensen ooit ge hoord hebben van de Veiligheids raad Zelfs de naam van dit college DR. SOEBANDRIO is hun onbekend. Het is onbegrijpe lijk, dat een intelligent volk als het Nederlandse zich telkens door ul- lcrlei drogredenen een vals beeld van de werkelijkheid in Indonesië vormt. Men spreekt in Nederland over de „ophitsing" van de bevol king door Radio Djogja. Is men dan al vergeten dat de Duitsers hier in dc oorlogsjaren spraken van de „ophitsers" van Radio Oranje? Jawel, maar Radio Oranje liet geen Soetomo's aan het woord, die smakelijke recepten bekend maken voor de manier, waarop men blan ken aan reepjes kan snijden! waag de de „Parool'-redacteur op te mer ken. Een donkere en sombere trek te kent zich af op het open gezicht van dr. Soebandrio. Wanneer thans allerlei wilde en geëxalteerde lieden in Djogja op cle voorgrond gekomen zyn, dan be treur ik dat meer dan wie ook. Maar aan wie de schuld? De rege ring van de Republiek was er voor de 20s\e Juli reeds vrij aardig in ge slaagd om deze wilde lieden uit te schakelen. Maar Nederland heeft deze wildemannen door zyn cata- strophale oorlogsbesluit van 20 Juli weer uit hun isolement verlost en op de voorgrond gebracht. HOGE PRIJZEN STAATSLOTERIJ 501e Stantslolcrii 5e klasse, 15e lijst: 100.000: 13235; 25 000: 14627; 1500 18860: 1000: 4412. 15741. 17549, 19070. 19116, 20982. 21977, 400. 2391. 8682. 13944. 17466; 200: 1005, 9418. 12442. 13334. 18217; 100: 1127. 1164, 2056. 4952. 9028 11332 12360. 15749. 16350, 17082, 17322. 18775, 20119. Motorboot in brand op Sneckermeer Woensdagmiddag Is op he» Snecker meer een luxe houten motorboot uit Workum door een motorontploffing in brand gevlogen en totaal vernield Dc ongeveer tien Inzittenden, onder wie kleine kinderen cn bejaarde personen, konden biitijds op toegesnelde zeilsche pen In veiligheid worden gebracht. Van liet fel brandende wrak. dat juist voor deze dag geleend was, is niets overge bleven. Eindrapport nadert zijn voltooiing Op dc conferentie van Parijs is overeenstemming bereikt over belangrijke onderdelen van het eindrapport, dat aan de Ver enigde Staten zal worden ge zonden ter informatie voor het Marshall-plan. Hiertoe behoren o.m. de hoofd stukken inzake het probleem Duite land, het financiële plan en de Euro pese douane-unie. Verwacht wordt, dat de conferen tie omstreeks 13 September a.s. ge ëindigd zal zijn. Men verwacht dat overgegaan zal worden tot het in stellen van permanente organen. Deze zullen tot taak hebben de werk zaamheden. welke te Parijs zijn ver richt, ook in de toekomst voort te zetten en na te gaan in hoeverre de daar opgestelde plannen gerealiseerd en aan de hand van de praktijk eventueel gewijzigd zullen moeten worden. SS-ers krijgen de strop Het Haraburgse gerechtshof voor oorlogsmisdaden heeft 14 van de 18 Gestapo en S.S.-Iieden, c'ie hebben deelgenomen aan een moord on 50 geallieerde vlicgerof- ficieren. tot de strop veroordeeld. Deze vliegerofficieren werden vermoord toen zij in Maart 1944 getracht hadden tesamen uit een krijgsgevangenkamp m Silezie ie entsnappen, het bevel tot de moord is van Hitier uitgegaan. Staking breidt zich uit in Engelse mijnen Mijn na mijn in het grootste slecn- koolgcbied van Engeland Yorkshire is door de mijnwerkers verlaten Deze zijn een staking begonnen uit solidari teit met de mijnwerkers le Grimethorpc. die het werk 23 dagen geleden uit pro test tegen het feit. dat zij elke nieuwe dienst een groter stuk moesten bewer ken. hebben neergelegd. De staking, die het land reeds 200.000 ton steenkool kost. is overge slagen naar 38 mijnen. In 25 hiervan is het werk geheel neergelegd. Ongeveer 40 000 man zijn bi) de staking betrok ken. Men schat dat Engeland zolang dc staking duurt, minstens 40 000 ton "per dag verliest. Shinwell. minister van brandstof voorziening. zal zijn vacantie onderbre ken om met de leden van de nationale steenkoolraad te confereren. India klaagt Zuid- Afrika weer aan Het nieuwe dominion India heeft in een 18 bladzijden tellend memo randum, dat in de algemene verga dering dei UNO. deze maand zal worden behandeld. Zuid-Afrika er van beschuldigd dat het zich niet gestoord beef} aan de verleden jaar door de algemene vergadering uit gesproken aanbeveling, dat Zuid- Afrika zijn wetten inzake de rasver schillen in nvereenstemrang zou brengen met de beginselen en doel stellingen van 't handvest der UNO. Bodem van de put in zicht... Het Amerikaanse departement van financiën heeft medegedeeld, dat Engeland een bedrag van 150 millioen dollar van de Amerikaan se lening heeft opgenomen. Het thans nog resterende saldo ad f 400 millioen zal. in overeenstemming met het accoord. dat de vorige maand tussen Engeland en Ameri ka tot stand kwam, voorlopig wor den geblokkeerd. Waalse grieven T-I ET Vlaamse -*■ probleem be staat niet meer in Belgic, maar sinds korte tijd heeft men er een Waals probleem. Er is zich een numeriek nog zwakke Waal se beweging aan het vormen die voorlopig nog slechts congressen houdi en daar eisen formuleert, maar die niets minder wil dan een federatieve ver deling van Belgic. Wallonië is 'n in hoge mate geïndustrialiseerd land, en daardoor gevoeliger voor con junctuur-wisselingen dan Vlaande ren, dat overwegend een landbouw gebied is. Het floreerde 111 de bloei- ujd van het liberale kapitalisme, en ziet thans met lede ogen dat Vlaan deren economisch dc leiding heeft overgenomen. Er is ontevredenheid, welke zich voornamelijk richt tegen wat men ginds tie „denataliteit" noemt, de bevolkingsverschuiving over de taalgrens. Dit zou de grootste bedreiging vormen voor de Walen, die daarom ai termen als „Vlaams imperialisme111 de mond nemen en van de taalgrens ook op dc een of andere manier een poli tieke grens willen maken. Het probleem ligt echter ergens anders. Zoals in alle industriële centra is de bevolkingsaanwas in de Waalse steden te klem. Steden zyn afhankelijk van het bevolkings overschot van het platteland, maar in Wallonië zijn dc landbouwgebie den te klein om dc stroom van land naar stad te blyven voeden. Men zou dus de tekorten moeten aanvullen met het overschot uit Vlaanderen (met Nederland de enige gebieden in West-Europa met een gunstige bevolkingsstatistiek). Dit zou een voor de hand liggende oplossing zyn, evenals in ons land (dc stroom van de Noordelijke en Oostelijke provincies naar het Wes ten), als men niet in de Vlaamse invloed een bedreiging van het Waalse volkseigen zou gaan zien; als men niet locaal-,.nationalisti sche" problemen gaat stellen met alle gevolgen van dien. E Waalse „bezwaarden" zjjn nog maar een minderheid, maar er is één kant aan de kwestie die de aandacht verdient Hoewel een socialistisch parlementslid, Grégoirc, de promotor is van de on tevreden Walen, is deze beweging klaarblijkelijk een actie van on-po- litieken. Nu kan het soms wenselyk zyn in bepaalde gevallen de politie ke organisatievormen te doorbre ken, maar in het algemeen betekent dit een gevaar voor de democratie. Hot is bijna regel dat dergelijke „bewegingen" dictatoriale of zelfs fascistische tendenzen krijgen. Het is niet goed in tc zien hoe de Waal se beweging, die zich baseert op motieven als bedreigde volkswaar- den cn economische ontevredenheid, aan dit fatum zou kunnen ontko men. Vooralsnog wyst niets erop dat de heer Grégoire inziet welk ri sico hij op zich neemt door de bron nen aan te boren, waaruit Hitier zyn grootste kracht putte. AD INT.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1