DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Gerbrandy mag twee maanden niet voor de radio spreken Paul Ramadier afgetreden en aangebleven? Grootste kanon ter wereld gaat naar een museum UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Djogjakarta kiest Australië Dr. Van Mook naar Amerika Niets aan de hand,zegt Schuman Het weer Oms nieuwe feuilleton De geluksvogel Billijke verdeling van woonruimte Luc van Dam weer kampioen Carpie zwemt over het Kanaal Spiegel der wereld Gironummer 510330 Banlu R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of per kwartaal Losse nummers 10 ct. Zaterdag 6 September 1947 Nr. 739 6e jaarg. Red. en Adra.: SnouckaertJaan 7, Amersfoort Tclef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Volgens mr. Kesper spoorde hij Van Mook aan tot ongehoorzaamheid Prof. mr P. S. Gerbrandy mag twee maanden niet voor de radio spreken. Volgens de regeringscommissaris voor het radio wezen. mr L. A. Kesper heeft hij het te bont gemaakt in zijn aanvallen tegen de regeringspolitiek in Indonesië, in he^ bijzon der tegen het beleid van dr Van Mook. Het besluit is genomen, nadat de commissie van advies van de regeringscommissaris is gehoord. Het verbod is ingegaan op 3 September. Mr. Kesper grondt zijn besluit op een passage uit een rede van prof. Gerbrandy, welke deze op 14 Augustus voor de microfoon uit sprak. Dit fragment luidt: „Maandenlang heeft de luite nant-gouverneur-generaal dr. Van Mook één volkomen ongrondwettig beleid gevoerd en ge*handeld alsof er geen Indische staatsregeling be stond De beide kabinetten zijn hem daarin gevolgd, alsof hij de meest natuurlijke en wettige maatregelen projecteerde en uitvoerde. Staten zijn gevormd, republieken zijn er kend. buiten het Nederlandse volk om langs dictatoriale weg zonder eerst raadpleging der bevolking. Ten slotte is een interim gouvernement ontworpen, dat in willekeur alle vroegere staatkundige handelingen overtreft en nu. sedert 20 Juli 1947. is een eerste schrede gezet op de weg van vrijheid cn rechtsorde. De daarmede in gang gezette bescher ming van de bevolking in Indië stond ineens in het middelpunt van de Nederlandse actie. Die bescherming is een der eer ste plichten van de gouverneur-ge neraal. Dat zegt onze Indische staats regeling zelf in artikel 45, dat be paalt. dat bescherming der inlandse bevolking tegen willekeur van wie ook een der gewichtigste plichten van de gouverneur-generaal is. Zou dr. Van Mook, die. in alle mogelijke twijfelachtige handelingen steeds, als ik het zo zeggen mag. het kabi net heeft ..besprongen", thans, nu het een goede noodzakelijke, een door recht en wet opgelegde plicht betreft, n.l. de waarachtige be scherming van de Indische volken terugschrikken en afwachten wat Mr. L. A. Kesper: Gerbrandy heeft het te bont gemaakt". Gerbrandy's advies over Gerbrandy? De gevolgen van mr. Kespers be sluit zijn niet van humor ontbloot. Prof. Gerbrandy kan ontheffing van het spreekverbod krijgen als hij zijn redevoeringen tevoren door mr. Keeper laat keuren en indien deze zijn toestemming verleent voor het uitspreken van de gekeurde spee ches. Verder kan prof. Gerbrandy tegen dit besluit beroep aantekenen bij de minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen, die alvo rens een beslissing te nemen advies moet vragen aan de voorzitter van de Radioraad. De voorzitter van dit college isprof. mr. P. S. Ger brandy. Men vreest sabotage van extremisten Blijkens een bekendmaking van de heren Becl en Jonkman hem Radio Djogjakarta. heeft Soekamo niet uitsluitend op grond van vanmorgen aan Charles Eaton, de consul-generaal van Australië, medegedeeld dat de regering van de Republiek besloten heeft zich in de commissie van drie door Australië to doen vertegenwoordigen. De Britse waarnemende consul-generaal Lambert en de Belgis-che consul-generaal Van der Stichelen zijn gister middag uit Djogja te Batavia teruggekeerd. Raux en Eaton, de Fransp en Australische consuls-generaal heb ben hun voorgenomen reis naar het front bij Gombong afgesteld om zich snel naar Batavia te be geven. waar hun tegenwoordig heid in de consulaire commissie wordt, vereist. Twee witboeken De Regeringsvoorlichtingsdienst heeft een boekwerk uitgegeven, dat een overzicht biedt van de ontwikkelingen in Indonesië se dert de Japanse overgave. Het eer ste deel behandelt de Republiek in theorie cn practijk; het tweede handelt over de Nederlandse poli tiek ten opzichte van Indonesië. Het laatste deel bevat 66 foto's, die een indruk geven van de Ja panse invloed op de Republiek. Het Republikeinse persbureau Antara meldt, dat ook de Repu bliek een witboek samenstelt. Het Republikeinse witboek bevat even eens foto's, in 't b'jz°uder over de opbouw door de Republikeinen verricht op het gebied van onder wijs en cultuur, landbouw, scheepvaart, industrie en» weten schap. Prinses Juliana bezoekt Studentensanatorium H.K.H. Prinses Juliana zal op Dinsdag 9 September a.s. des mid dags om half vier een bezoek bren gen aan het Ned. Studenten-sanato rium te Laren. hun zelfstandig ministerieel oor deel. maar op gezag der politieke partijen, veroorloven0 Ik kan het niet geloven, want de oorzaak van handelen, die dr Van Mook moet kennen, die noodzaak an handelen kennen ook al zijn me dewerkers. ook de legercomman dant. die kent heel Batavia, die ken nen al onze officieren, soldaten, die kent heel het lijdende volk van Ne- derlands-Indië. dat voor het laatst tot ons schreeuwt om hulp en uit komst. Die kreet verstaan en daar naar handelen betekent opklaring in een groot deel van de wereld". Volgens mr. Kesper komt deze passage neer op een suggestie aan dr. Van I>Iook zich niet te storen aan te verwachten aanwijzingen van het opperbestuur, waaraan hij vol gens de Indische staatsregeling ge bonden is maar in het Indonesisch conflict zijn eigen inzicht te vol gen. Hij acht het niet toelaatbaar dat door middel van de radio hoge gezagsdragers openlijk worden aan gespoord tot overtreding van dc wet telijke voorschriften. „Rijkseenheid'' tekent protest aan Het comité „Handhaving Rijks- eenheid"' heeft geprotesteerd tegen het besluit van mr. Kesper, rege ringscommissaris voor het radio wezen, waarbij het haar voorzitter prof. mr. Gerbrandy voor de tijd van twee maanden verboden is voor de microfoon te spreken. Zij acht het besluit van mr Kesper volko men in strijd met de begrippen van vrijheid cn democratie, welke het overgrote deel van het Nederland se volk als zijn hoogste goed be schouwt. Zij is van mening, dat door deze beslissing de oppositie tegen het regeringsbeleid gemuil korfd wordt. Prof. Gerbrandy: „Van Mook, doe je eigen zin!" Volgende week regeringsverklaring In aansluiting op de bespre kingen, die in Den Haag hebben plaats gehad, zal de luitenant- gouverneur-gcneraal, dr Van Mook, zich heden naar de Ver enigde Staten begeven, teneinde daar contact op te nemen met dc Nederlandse ambassadeur mr Van Kleffens en met Ameri kaanse autoriteiten. Dr Van Mook zal na dit bezoek, dat van korte duur zal zijn, via Neder land naar Batavia terugkeren. Het ligt in het voornemen der regering om in de loop van de volgende week, overeenkomstig reeds eerder gedane toezeggin gen een verklaring over het Indonesische beleid in de Twee de Kamer af te leggen. Met ingang van 1 September zijn de parketwachten der rechtban ken over het gehele land overgegaan in het co4h rijkspolitie. Een reeks wilde geruchten en tegenstrijdige berichten is gisteren ge volgd op de stemming over Raniadiers motie van vertrouwen in de As- semhlée. Do uitslag van de stemming is niet bekend gemaakt, maar vol gens zegslieden in de wandelgangen kreeg de motie do meerderheid der stemmen. Direct na do sluiting der vergadering begaf Ramadier zich naar de president. Men veronderstelde dat hjj zyn ontslag zou aanbieden omdat de meerderheid in de Assemblee te klein zou zijn geweest. Niets heeft tot dusver de geruchten echter kunnen bevestigen. De minister raad heeft de gehele avond vergaderd. Tot Zaterdagavond: Droog, zon nig en warm weer met slechts en kele overdrijvende wolkenvelden. Zwakke wind. Het verheugt ons voor ons nieuwe feuilleton, waarvan Dinsdag a.s. 9 September de eerste aflevering verschijnt, be slag te hebben kunnen leggen op de avonturenroman „EI Chiripero" van John van Snel lenberg. thans wonend in Laren. De schrijver van deze roman ging op 14-jarige leeftijd met zijn ouders en zeven zusters en broers naar Canada, werkte een tijd op de farm van zijn oom in Brits-Columbia, waarna hij zijn studies aan de Vancouver Technical School voortzette. In 1929 won de toen 19-jarige emigrant met een in het Engels geschreven kort verhaal de medaille van de „Canadian Author's Association!'. Ruim tien jaar lang werkte Van Snellenberg als acteur, gooche laar en guitarist bij een reizend toneelgezelschap totdat de oorlog Brussel verraste. Hij begaf zich naar Laren waar hij o.a. „El Chiripero" schreef. In 1941 was in Engeland buiten zijn voorkennis zijn boek u u j ^a>'s Adventure in England" verschenen, waarmede hij zich het lidmaatschap van de „British Author's Association" verwierf, een onderscheiding, waarvan hij echter pas na de bevrijding van ons land op de hoogte werd gesteld. Stellig zullen onze lezers met plezier dit voortreffelijke werk van een Nederlandse auteur, die meer van de wereld heeft gezien dan menigeen van zijn eigen land, in ons blad volgen. Reuter meldde in de loop van de avond, dat Vincent Aurioj het kabinet had overge haald aan te blijven. Robert Schuman, de M.R P -minister van- financiën zei echter na de kabinetszitting: „Er is geen sprake van een crisis noch van een aftreden. Wij bestuderen eenvoudig de détails van het economische regeringsprogramma". Ondertussen heeft na de Assem blee ook de Raad der Republiek de steenkoolsubsidies aanvaard. Reeds gistermiddag was het af treden van het kabinet ter sprake gekomen. Het partijbestuur van de S.F.I.O., waarin de richting van Guy Mollet thans de meerderheid heeft, had geëist dat Ramadier zich in alle opzichten naar de resoluties Van het congres te Eyon zou rich ten Ramadier weigerde, omdat daarmee de regeringscoalitie uiteen zou vallen. Het partijbestuur eiste daarop het aftreden van de socia listische ministers, maar ook dit heeft Ramadier geweigerd. Hy kreeg hierbij de steun van een klei ne meerderheid in de kamerfractie en van president Auriol, die een ontslag alleen in overweging wilde nemen als de stemming in de As- semblée daartoe aanleiding zou ge ven. Protestmecting in Parijs Gehoor gevend aan een oproep van de C.G.T. (het Franse algeme ne vakverbond) hebben tienduizen den arbeiders en employé's te Pa rijs enige tijd het werk neergelegd en zich aan het eind van de middag naar het Champs de Mars begeven om te protesteren tegen do ver hoogde kosten van het levensonder houd en de voedsélmomlijkheden. De betogers droegen talrijke bor den met de leuzen: ..Erood", „Weg met de uithongeraars", „Ramadier moet aftreden". Onder het zingen van „La jeune Garde" en de Inter nationale hebben de betogers zich voor de met rode spandoeken be hangen tribune opgesteld, waar leiders van het C G.T. de menigte hebben toegesproken. Fabrieken gesloten in Sheffield Door genrek aan steenkool ten gevolge van de mjjnwerkersstaking in Engeland hebben de messenfa brieken in Sheffield het beroemde centrum van de staalindustrie in Yorkshire, hun poorten moeten sluiten. Sommige staalfabrieken produceren 45 minder. Een com missie zal een onderzoek instellen naar de toedracht te Grhnethorpe, van waar de een maand geleden uitgebroken staking is overgesla gen tot thans 54 mijnen. W eer een nieuwe regering in Griekenland Uit betrouwbare bron wordt ver nomen, dat de Griekse populistische regering onder Konstantin Tsalda- ris heden aftreedt. Koning Paul zal de liberale leider Themistocles Sophoelis verzoeken een nieuwe re gering te vormen. De verklaring is uitgegeven na uren van grote po litieke bedrijvigheid, waarbij Tsal- daris koning Paul heeft bezocht, terwijl Sophoelis confereerde met de sp'eciale afgevaardigde van de U.S.A., Henderson en met de am bassadeur der U.S.A. in Grieken land, Mao Veagh. Gebouw stortte in te Milaan Te Milaan is een gebouw van ze ven verdiepingen, dat zijn voltooiing naderde, ingestort. Talrijke bouw lieden werden levend bedolven. Tot nog toe zijn zes doden cn vele ge wonden uit de puinhopen te voor schyn gehaald, doch uit dc kelders klinken nog kreten om hulp cn ge steun. De reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt door de enorme hoeveelheid puin cn door het water, dat uit gesprongen reservoirs stroomt. Het gebouw was geschikt verklaard om binnin een maand te xvorden bewoond. Er zouden enige honderden bcMoners in onder ge bracht z^jn. Vertrouwen in regerings beleid te Southport Op de conferentie van de Britse vakverenigingen te Southport is een resolutie verworpen, die dc nationa lisatie der Britse staalindustrie nog tijdens dc eerstkomende zitting van het parlement eiste. Dc schriftelijke stemming Mees uit. dat van dc ruim 7 milliocn uitgebrachte stemmen bijna 5 milliocn tegen en ruim 2 mil liocn voor M-arcn. Dit kan als een be- wys van vcrtrouMcn gelden. De rege ring heeft hierdoor de tijd de kM'es- tie der nationalisatie verder te be studeren. Voor het houden der stemming had de Britse regering verzekerd, dat zij haar opvatting om tijdens het huidige parlement over te gaan tot nationali satie van „daartoe geschikte sectoren der ijzer- cn staalindustrie" niet gc- M'ijzigd had. De regering verwacht, dat dit parlement tot 195Ö in functie zal blijven. Voorts had de regering te verstaan gegeven, dat zij doende was voorbe reidingen te treffen tot het opstellen van een M'etsontwerp voor de ge noemde nationalisatie. De procureur-generaal bij het volksgerechtshof te Tirana (Albanië) heeft de doodstraf geëist tegen 24 personen, die terechtstaan onder be schuldiging van samenzwering te gen de staat. Zij zouden van plan zijn geweest met hulp van het bui- tehland het huidige regiem in Alba nië omver te werpen. (Van onze correspondent) KOPENHAGEN, 5 Sept. HET grootste cn modernste kanon ter wereld zal in do loop van de herfst geplaatst worden in de tuin van „Tpjhusmuscet" (het Mapen museum van Kopenhagen). Het is een van dc kanonnen van Hitler, die de Duitsers in de laatste jaren van dc oorlog hier naar toe hebben ge sleept om het op te stellen bij de batterij in dc nabijheid van Graadyb. Zoals bekend, M'as het de bedoeling van dc Duitsers om in Denemarken dc twee grootste forten van Europa te bouwen, maar zy maakten er slechts één af: het bekende fort in Hanstad. Het andere zou gebouwd M'ordcn bij Esbjcrg, maar op het ogenblik van dc capitulatie M'aren de Duitsers hier nog niet verder dan het uitladen van het materiaal bij Guldager cn daardoor staan hier nog steeds vier kanonnen.. Op het grootste van deze kanon nen legde het Wapenmuseum te Kopenhagen beslag. Het wordt be schreven als het grootste cn mo dernste ter wereld, maar het is nu nog alleen maar belangrijk als mu seumstuk. Het vertcgemvoordigt het eindpunt van een lange M'apen- geschiedenis. In de toekomst zal men ongetwijfeld alleen het raket- wapen gebruiken, zodat deze grote kanonnen ze kunnen schieten tot op een afstand van 70 km. en hun projectielen wegen 800 kg. over bodig worden. Een man kan erin De loop van het kanon is 20 me ter lang en de doorsnede op de smalste plaats bedraagt aan de binnenkant 38 cm., zodat men hier doorheen kan kruipen. In het an dere einde kan een volwassen man rechtop staan. Het kanon weegt 110 000 kg. en zal op een wagon met tien assen in een speciale goe derentrein naar Kopenhagen ver voerd worden, die met het oog op het geweldige gewicht niet sneller zal ryden dan 10 km. per uur. Ook in het museum geeft het ver voer grote moeilijkheden; men moet een muur uitbreken en speciale rails leggen van het goederensta tion tot het museum. Men heeft nog nooit zo'n zwaar transport by de Deense Spoorwegen onder han den gehad; alles bij elkaar genomen zal het ongeveer 15.000 kronen kos ten. De T rereniging tot behoud van Nat uurmonumenten blaast alarm tegen de plannen, die er bestaan, om Giet hoorn droog te leggen Zelfs de huidige burgemeesterde heer J. V oetelink, is een voorstander van demping van dit hevelijke waterdorp. Duizenden toeristen (in 1946 ruim 50.000') laten zich ieder jaar door de schilderachtige vaartjes punteren, zij genieten steeds weer van de grappige brugjes, omzoomd door prachtige bomen. Giethoorn, zo luidt het algemene oordeet van alle vacantiegangers, is zó mooi, dat dit dórp niet ten offer mag vallen aan de neiging om alle dingen alleen met een economisch oog te be schouwen. Hoe de schilders daarover denken, het is volmaakt overbo dig daarover ets te zeggen. Verliezen Nederlandse strijdkrachten De regering maakt tot haar leed wezen bekend, dat in de afgelopen week. de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke marine: geen verlie zen. Koninklijke Nederlandse land macht: J. Does, Heer HugoM'aard; J. L. de lö-aker, uit Terneuzen; Korp. H. J, Wolff, uit Amsterdam: J. H. van den Berg uit Hardenberg; H. A. Courtens uit Maastricht: Hemmes uit Gouda: A. Bclo, uit IJselstein; H. E. Heinen, uit Sittard; T. C. Theu- nissen uit Ginneken: G. J. Beekvelt. uit Weesp; K. Roeloffs. uit Leur (N.B.); F. de Vries uit 's-Gravenha- ge; S. Buisman, uit Vlaardingen; H. Guichelaar, uit Hoogeveen; kapitein A. H. M. Dieperink. uit Overveen; P. W. Huysmans. uit Weert: Serg. Majoor G. B. Rosijn, uit Amsterdam: M. Timmer, uit Wormer; H. van den Wildenberg, uit 's-Hertogenbosch. Koninklijk Nederlands-Indisch le ger: Ambonnees mil. sold. 2c kl. De- fruan; Javaans sold 2de kl. Ponimin; Chin. sold. 2de kl. Oey Eng Ho; 1ste luitenant inf. J. W. Nix. Naar aanleiding van het bericht dat ook in onze krant is geschreven over het neerschieten van een ade laar, deelt; de Ned. Ver. tot bescher ming van vogels mede. dat het hier vermoedelijk een visarend betrof. Daar ovenwei roofvogels in Neder land wettelyk zijn beschermd (de visarend is zeer zeldzaam) heeft genoemde vereniging de politie ver zocht, een onderzoek in te stellen. Ministeriële beschikking De minister van Binnenlandse Zaken heeft bepaald dat vergun ning ten behoeve van vestiging in dc gemeente niet mag M-orden ge weigerd aan Ambtenaren en bedienaren van de eredienst, aan xvie de gemeente als standplaats is aangewezen Personen, die in inrichtingen pf kampen, M-elke door het rijk Mor den beheerd, M*orden gehuisvest; De openbare dienst, M-aarvan een M'oning of gebouw is gevorderd. B. cn \V. zullen steeds vergun ning tot in gebruik nemen van een woongelegenheid kunnen ver lenen aan dc eigenaar, voor het geval hij de kosten van nieuw bouw geheel of gedeeltelijk zelf draagt. Het oordeel van B, en W. over de doelmatigheid van de verdeling van M'oongelegcnhcid en over de doelmatigheid van een vordering moet steeds mede M-orden bepaald door ovenvegingen van rechtvaar digheid en billijkheid. Hierbij ver dient o.m. het lot van bejaarde be- M-oncrs aandacht. Tenzij onverwijlde vordering noodzakelijk is, zal van de vorde ringsbevoegdheid geen gebruik M-orden gemaakt, dan nadat het re delijkerwijze onmogelijk is geble ken, om op basis van vrijM-illigheid een oplossing van de huisvestings moeilijkheid te bereiken. Vordering van een gedeelte \an een M-oning (dM-ang tot samcnM'oning) ten be hoeven van a-socialcn. Indien iemand M-egcns onbehoor lijk gebruik van het gebouM* of de M-oonruimte, of Mcgens ernstige overlast, tot ontruiming is veroor deeld, mag geen Moonruimte-, ge- bouMcn- of inkM-artieringsvordering ten behoeve van de .veroordeelde met betrekking tot dc betrokken Mcjongelegenhcid tot dc eiser Mor den gencli4. Modernste sleepboot van Europa in IJmuiden De modernste zee-sleepboot van Europa ligt thans in de haven van IJmuiden. Het is de „Noord-Holland' onlangs door bureau Wijsmuller te IJmuiden in Amerika aangekocht. Op dc overtocht van Port Arthur naar IJmuiden is de zeewaardigheid van de Noord-Holland ten volle be wezen. Het is een fraai gebouwd schip, fonkelnieuw met harmonische lijnen en een forse brug, dat in niets lijkt op hetgeen men op dit gebied in ons land gewend is. Oorlogsschade in Neder land aan Engels bezit geregeld De schade tengevolge van oor- logsgeM-eld. handelingen of maat regelen van de vijand, of oorlogs omstandigheden, binnen Nederland toegebracht aan onroerende of roe rende goederen, welke tot een be drijf behoren of tot het uitoefenen van een beroep dienen; of aan huis raad, voorzover deze goederen ten tijde van hrt ontstaan van dc scha de eigendom M-aren van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland of van Engelse rechtspersonen, wordt gelijk gesteld met oorlogs schade, geleden door Nederlanders. Om in aanmerking te kunnen ko men voor een bydrage dienen be langhebbende hun schadegevallen uiterlijk voor 1 Maart 1948 bij het Bureau voor Oorlogsschade. Stad houderslaan 130. 's-Gravenhage, te hebben ingediend. De Vereniging voor de Effecten handel heeft een schrijven van de Minister van Financiën ontvangen, gedateerd 3 September 1947, waarin zijne Excellentie mededeelt. ..dat bij nadere overweging er zijnerzijds geen bezwaar bestaat tegen het her vatten van de handel ter beurze in aandelen en certificaten van aande len in de Ned. Bank N V.". In verband hiermede heeft de Ver eniging bepaald, dat de verhandeling van aandelen der Ned Bank N.V. op 8 September as, zal M'orden hervat. Thans moest v. Klaveren de strijd staken Evenals enige weken geleden in Rotterdam vond de partij om het middengeM'icht-kampioenschap van Nederland tussen Luc van Dam en Beb van Klaveren een ontijdig ein de, doordat na de 9de ronde van Kla veren d£ strijd moest staken op ad vies van de dokter. Een wonde aan het linkeroog, had zulke afmetingen aangenomen. dat verder bok sen voor de Rotterdammer onmoge lijk werd. Gedurende het gehele gevecht had van Dam. die de vorige maal door een oogwonde zijn titel verloor en geladen in de ring kwam, het beste van het gevecht. Van de 9 ronden bracht de Amsterdammer er 6 op zij i naam, terwijl er twee onbeslist eindigden. In de 9de ronde begon van Klaveren zeer goed en trof van Dam tweemaal met een rechtse op de kaak. De Amsterdammer wist zich echter te redden door goed weg te slippen. Harry Bos en Jan Nicolaas boks ten een zeer fraaie partij, die onbe slist eindigde. De partij tussen de Amster dammer Walter Kraus en Theo Snijders uit Den Haag eindig de in de derde ronde, toen de Ha genaar werd gediskwalificeerd M'e- gens een te lage stoot. Dit was een zeer slechte partij, die niets meer met boksen gemeen had. Vereniging van adviseurs voor rijbewijzen Vrijdagmiddag is in Hamdorf te Laren opgericht de Vereniging van Adviseurs van het Centraal Bureau Bewijsstukken voor rijvaardigheid. Tot voorzitter M'erd benoemd mr. P Kaag te Utrecht en tot bestuurs leden de heren Ch. W. F. Paine Strieker (secretaris). D. Lette. J. Hoejenbosch en jhr. Quarles van Uf- ford. Veertien uur en 46 minuten nadat hij bij Kaap Gris Nez te water M'as gegaan heeft de Peruaanse zwem mer Danicl Carpie op het Shake speare strand bij Dover voet aan wal gezet, na een bijna voortdurend moeilijke overtocht. Donderdagmiddag om vyf uur be vond hij zich minder dan vijf mtJl van de Engelse kust maar dc getil- stromingen waren zo sterk dat hij nog bijna acht uur nodig had om het strand te bereiken. Volgens Carpie, die voortdurend crawl zwom en tijdens de tocht niets anders dan wat druivensuiker in heet water, gekneusde druiven cn suikerklontjes tot zich nam, wa ren dc laatste paar honderd meters de zwaarste geweest van de hele overtocht. Nieuwe Kanaal-tocht mislukt Na de geslaagde poging van de Peruaan Daniel Carpo om het kanaal over te zwemmen, starten Vrijdag avond te Kaap Griz Nez do Egypte naar Fahmy Attallah tesamen met de Deense EIna Anderson met het doel Dover te bereiken. Hun poging is echter niet gelukt. Na ongeveer 19 uur in het water te hebben door gebracht hebben zij op 6 mijl af stand van hun einddoel de strijd te gen de elementen moeten staken. Slavenhandel in Afrika weer hervat Volgens dc correspondent van Belga tc Durban is de ólavcnhandcl door de Arabieren tussen Afrika %n Arabië, x ia de Rode Zee- hervat. Als gevolg van het terugtrekken der Britse militaire patrouilles na het einde var dc oorlog zouden de slavenjagers stoutmoediger gewor den zijn. Rijke Arabieren zouden voor een mooie slavin 30 tot 40 pond moeten betalen, terwijl een sterke jonge man 80 pond kost. De Arabieren beklagen cr zich over, dat deze prijzen het dubbele zijn van de vooroorlogse. Het merendeel der slaven zou af komstig zijn van de Ivoorkust, de Goudkust en Kameroen. Dc verza melplaats zou zich in de Soedan bevinden. Vredesprijs T N ons blad van A Vrydagavond hebben onze lezers een bericht van Associated Press kunnen vinden, M-aarin de namen van de candidaten voor de Nobelprys voor de Vrede worden vermeld. Eerlijk gezegd hebben wy een heel klein beetje perplex gestaan, toen wrj dit lazen, en wel om meer dan één reden. Er hoort om te beginnen in 1947, een zekere opgewekte moed toe, om over een prys te gaan praten voor een vrede, die er nog niet is. Men zou hier zelfs van een soort van schrille tegenstelling kunnen spreken. Ook bij de namen van de meesten der voorgestelde candidaten hebben wij onze ogen uitgewreven, omdat wij hun verdiensten voor de vrede op dit moment, eerlyk gezegd, niet kunnen zien. Dat aan de andere kant paus Plus XII die verdiensten heeft, wij twyfelen er niet aan, maar wij kunnen ons toch slecht voorstellen, dat men de paus voor zijn vredeswerk gaat eren met een prys. En« degenen, die de combina tie van mevrouw Roosevelt en Alexandra Kollontay hebben be dacht, hebben een prestatie gele verd, die hen naar onze mening veel eerder in aanmerking zou brengen voor een vredesprijs dan velen der voorgestelden. MERKWAARDIG is ook. wie niet op de lyst prijken. Dat de ministers der Grote Vier ontbre ken, begrijpen wij, al erkennen wij tegelijk, dat van weinig mensen ter wereld zoveel geestelijke en licha melijke inspanning voor de vrede geëist is als juist van hen. Maar dat lord Mountbatten ontbreekt, een man, die toch inderdaad zeer positief werk heeft gedaan (dat dev eerste resultaten van zijn vredes-' werk toch weer bloedige moordpar tijen zjjn geweest, mag hem niet speciaal worden aangerekend), heeft ons verwonderd. Alles met elkaar genomen heeft het bericht van A.P. ons dus wei nig bevrediging gegeven. Maar bij deze negatieve critiek willen wy het niet laten, wij M'illen de Noorse commissie voor de Nobelprijs ook een positief voorstel doen. In de oorlog herdenkt men „dc onbeken de soldaat". Welnu, is het thans niet het tydstip om „de onbe kende 'strijder voor de vrede" in het leven te roepen en aan deze symbolische figuur van de kleine man van alle landen, die geen ander doel heeft dan de vrede, de Nobelprijs te overhandigen? Wij hebben zo'n idee, dat deze geste over de hele M'ereld zou worden be grepen en gewaardeerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1