DAGBLAD VOOR AMERSFOOIÏT Belang van export domineert op najaarsbeurs Dreigde in 1940 Engels- Russische oorlog? Australië in commissie Plan-Marshall moet drastisch versheid worden Tóch geweld bij ontscheping van Joodse emigranten Uitbreiding van gebouwen eerste en dringende eis Brand in liftkoker op Sociale Zaken Weer sinaasappels uit Suriname Sensationele onthullingen in Zweeds witboek Niet-te-vergeten tonelen op kade van Hamburg se haven Sophoelis belooft amnestie Het weer Spiegel der wereld Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0J1 per week of 4.<— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 9 September 1947 Nr. 741 6e jaargang Red. eD Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Benoeming van D jog ja l aangenomen Australië heeft het lidmaatschap van de commissie van drie, waar toe het door de Republiek gekozen was, aanvaard. Na afloop van de vergadering der consuls te Batavia deelde Wal ter Foote. de Amerikaanse consul- generaal. mee dat de Australische consul. Eaton, vandaag per R.A.F.- vliegtuig naar Soerabaia zou ver trekken. Eaton zal waarschiinlijk ook Malang bezoeken. Het vlieg tuig, gaat door naar Darwin om vier Australische officieren op te halen, die aan dc consulaire com missie zullen», worden toegevoegd. Ter assistentie van de Amerikaanse consuls worden zes A acht Ameri kaanse leger- en marine-officieren verwacht. De Amerikaanse liaison marinestaf te Batavia, bestaande uit een kolonel, een majoor en twee sergeants is reeds aan de commis sie toegevoegd, evenals Britse leger en marine-liaisonofficieren. Walter Foote treedt op als voor zitter der commissie; als secretaris zal fungeren Glen A. A. Abbey, die onlangs uit Tokio is gearriveerd, waar hij politiek adviseur van gene raal MacArthur was. Als persoffi cier is Colin MacLaren, thans pers chef van het Britse consulaat, aan de commissie verbonden. Dc verga dering. welke de consuls Woens dagmiddag gehouden hebben, was van intern, organisatorische aard. Walter Foote verklaarde, dat de taak der consuls is ter plaatse de toestanden te observeren en acties te rapporteren. Het is niet de taak der commissie te bepalen wat wel en wat niet schending van het wa penstilstandsbevel is. Dè 49ste Jaarbeurs opent haar poorten temidden van vele internationale, economische conferenties. Hoe is de economi sche toestand nu In ons land, zo vroeg mt J. Milius zich af in zijn gistermorgen op de gebruikelijke persconferentie uitgespro ken inleiding tot de Jaarbeurs. Stelt men de activiteit van onze industrie in 1938 op 100 dan was dit cijfer in Maart van dit jaar 78 en in Mei was het reeds gestegen tot 87. Er zit dus een regel matige stijging in de prestaties van onze industrie, een stijging waarbij de steenkolenproductie van 71 op 74 ten achter blijft tij het algemene beeld. OPPERVLAKTE VERGKOOI Hoe verdienstelijk de prestaties van onze agrarische en industrië le sectoren ook zijn de afwijking lussen in- en uitvoer is nog niet verdwenen. Voor 1947 is de im port geschat op 3900 raillioe», de export daarentegen op 1600 mil- lioen. Daarom is de faclor export op deze Jaarbeurs van zo buitenge mene betekenis en alles is gedaan om de buitenlanders zoveel moge lijk behulpzaam te zijn. Maar dit alles zal niets baten als ook niet de onontkoombare economische voor waarden zijn vervuld. De buiten landse koper zal de goederen ook in het buitenland aan de markt moeten kunnen brengen en nu is het hplaas waar, dat tal van lan den zich gedwongen zien bun im porten te reduceren. Minder dollars nodig? Van groot belang is het dat de Nederlandse exporteurs in het buitenland hun transacties goed voorbereiden. In Amerika is het b.v. nodig dat reeds een half jaar tevoren de markt wordt onder zocht. Men vergete niet dat daar niet minder dan 1 millioen consu mer-units aanwezig zijn. Slagen onze zaken daarmee dan zullen w-j heel wat minder dollars no dig hebben. Spr. bepleitte in verband met de export een verdere mechanisatie van het agrarisch bedrijfsleven, waarin ook het binnenkort in te dienen zes jarenplan van minis ter Mansholt voorziet. Zonder te kort te doen aan andere inzendin gen wees mr. Milius op de Belgi sche afdeling in verband met de belangrijke handelspolitieke ach tergrond. Nadelige invloed op de ex port heeft het feit, dat niet mipder dan 300 deelnemers moésten worden afgewezen i oradaj de ruimte voor uitbrei ding blijft ontbreken, niette genstaande de plannen voor een onmiddellijke uitbreiding gereed liggen. De expansie van de export eist expansie Prinses Marijke wordt gedoopt in de Dom! Het -jzcretariaat van H.K.H, Prinses Juliana meldt, dat de doopplechtigheid van Prinses Marijke op Donderdag 9 October a.s in de Domkerk te Utrecht zal plaats vinden. De dienst u'ordt geleid door ds. J. F. Ber ks/, hofprediker te Apeldoorn. van het apparaat der Jaar beurs. Moge spoedig kunnen word er medegedeeld dat alle beletselen daarvoor verdwenen lijn. Een ander probleem is dat van de toeneming var. het aantal ten toonstellingen en streekbeurzen. Zo langzamerhand is de vraag ge wettigd of de grens van het eco nomise verdedigbare niet o\er- schreden is, evenals de vraag of »;p schaarse grondstoffen en ar beidskrachten niet nuttiger be steed zouden kunnen worden. De voorwaarden om het bestaan van de Streekbeurzen te wettigen, «elke in het begin van de bezet- ting aanwezig waren, zijn verdwe nen. Zij zijn thans het gevolg van Gistermiddag brak brand uit in een liftkoker op de vierde verdieping van het departement van Sociale Zaken aan de Zee straat in Den Haag. Het vuur greep snel om rich heen. De bran weer rukte met groot ma terieel uit. De rookontwikkeling was zeer hevig. Het vuur was na enige uren bedwongen. De brand, die ontstond in de vleu gel, waar de directeur-generaal van de volksgezondheid zijn afdeling heeft.-had bijna nog zeer tragische gevolgen gehad. Op een balcon op de vijfde (hoogste verdieping) zag men vijf mannen wanhopig wenken. Later bleek, dat zij zich door de brand ingesloten waanden. De dienstdoende commandant van de brandweer, adjudant hoofdbrand meester J. bfc Marseille en een zjjner assistenten drongen door de-dichte rookmassa's en bereikten de vijf mannen, die in een paniekstemming verkeerden. Met rukken, duwen en vuistslagen zijn deze twee brand weerlieden erin geslaagd de vijf mannen van het balcon te verwijde ren en voor zich uit door de rook massa's in de smalle gangen naar veiliger oorden te brengen. Naar de oorzaak en eventuele veroorzaker(s) van de brand, die vrij beperkt is gebleven, wordt een onderzoek ingesteld. Vierhonderd patiënten door slechte worst Honderdveertig inwoners van Veenendaal lijden aan para- typhus, welke veroorzaakt is door worstvergiftiging. De meeste gevallen blijken van niet ein%fige aard, slechts twee pa tiënten zijn er ernstig aan toe. locaal patriottisme of andere fcon- currentiazucht, ze gebruiken de naam wederrechtelijk en bezwa ren de handeldrijvendcn cn in dustriëlen. omdat zij een steeds groter can tal beurzen moeten be zoeken. Het is nodig om tot een kunstmatige beperking over te gaan en maatregelen daartoe zijn gelukkig in voorbereiding. Terugkomend op do najaars beurs kan worden medegedeeld, tfat de opper vhalUe vergeleken met de vorige najaarsbeurs met 1.128 M2 is gestegen tot 32.119 M2. De overdekte ruimte steeg van '22.150 M2 tot 25 550 M2, dank zij vooral twee nieuwe gebouwen. Voor dc buitenlandse deelne ming zijn «Ie volgende c'jfers te noemen: Engeland 207 deelne mers, Ver. Staten lti. België 115, Zwitserland 111 en Frankrijk 108. Daarnaast Rijn er nog een aantal landen met kleinere deelneming Tenslotle bracht ?pr. dank aan fie militaire autoriteiten en de K.L VI. voor de verleende mede werking. Hij hoopte dat de tijd niet ver meer zou zijn dat ook uit het buitenland bezoekers per vliegtuig zullen kunnen worden aangevoerd. Zie verder pag. 2 Engelse mijnstaking duurt voort 35.000 mijnwerkers een kwart van het totaal aantal in Yorkshire hebben besloten de staking, die thans reeds vier weken duurt, voort te zetten. B\i deze staking zjjn 31 mijnen betrokken, in negentien ligt het werk geheel'stil, in twaalf ge deeltelik. Het beroep van de mpn- werkersbond in het afgelopen week end heeft gedeeltelijk succes gehad, daar velen naar hun werk zijn te ruggekeerd, daarentegen Is het gelegd. K<jasrantsoen wordt bedreigd De aanzienlijke vermindering van de melkproductie tengevolge van de droogte houdt voor het kaasrant soen ccn ernstige bedreiging in. Daar het in dc bedoeling ligt, de melkvoorziening van de bevolking 7.0 lang mogelijk op bet huidige peil te handhaven, zal, dit indien er maatregelen npdig zijn, van inv loed zijn op dc industriële producten. Reeds is de kaasbereiding sterk teruggelopen, doch cr was nog een vrij ruime voorraad: die voorraad wordt thans echter krachtig aange sproken cn aangezien men een ver mindering van de kaasexport niet kan overwegen, wordt ccn vermin dering van het kaasrantsocn althans "voor enige tijd zeer veel mogelijk ge acht. Binnenkort zal daarover een beslissing worden genomen. Boter aangewezen op margarinebon Voor de periode van 14 t.m. 27 September a s zal voor personen, geboren Jn 1942, en vroeger in het totale vet rantsoen 125 gram marga rine vervangen worden door 125 gram boter. Het rantsoen bestaat dan uit 250 gram boter en 250 gram margarine vet. Deze maatregel moet voor EENMAAL genomen worden om dat het tekort aan koelhuisruimte opslag voor de wintermaanden van deze hoeveelheid niet mogelijk maakt. Kolcnbon aangewezen Voor kamerbewoners Bon 74 BV van de aan kamer bewoners e.d. uit te reiken brand- stoffenkaart TB 707 Is geldig voor het kopen van drie eenheden vaste brandstoffen. De zon was heerlijk, de hele zomer, maar regen is toch ook leuk. Onder moeders paraplu en met nieuwe gummi-regenjasjse aan te wandelen door de straten, wij vinden dat erg prettig. Weet je. wat jammer is. dat heerlijke buitje van gisteren duurde zo kort. Paul Nitze, fungerend directeur van het bureau voor inter nationale handelspolitiek van het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken heeft voor de radio verklaard: ,,Wij geloven, dat ons rooster van behandeling van het plan-Marshall drastisch versneld zal moeten worden, om nog voor het einde van dit jaar Europa te hulp te kunnen komen." Deze verklaring, zegt Reuter, betekent, ccn ondersteuning van het pleidooi voor bespoediging van het plan-Marshall, dat Robert Lovett, dc onderminister van buitenlandse zaken, in de afgelopen week heeft doen horen. Verwijzend naar het "'bezoek aan Parijs van George Kennan. gaf Nit- ze een opsomming in zes punten van wat de Amerikaanse regering ver wacht van het uiteindelijk rapport van de zestien Europese landen, die over liet plan-Marshall beraad slaagd hebben, als volgt: 1. Wij verwachten, dat Europa al les in het werk zal stellen, om de productie van voedsel, steenkool en grondstoffen op te voeren. 2. Wij verwachten, dat de betrof fen landen ons niet alleen zullen mededelen, wat elk land voor zich zelf kan produceren, doch ook wat het kan produceren om andera Europese landen te helpen. 3. Wij verwachten, dat zij een plan zullen opmaken ter stabilise ren e van hun geldwezen, 1 Wij verwachten, dat zi| éen plah zullen opstellen ter verdeling van hun surplus-productie onder elkaar, alvorens zij om hulp verzoeken. Dit betekent onder meer. dat er opge treden moet worden tegen de zwar te handel. 5. Wij wensen een zo vrij moge lijke uitwisseling van goederen tus sen de landen van Europa te zien. 6. Wij verwachten een plan. waar door na enkele jaren Europa zich zelf kan bedruipen. Na het plan-Marshall zal men van ons geen verdere buitengewone hulpverlening kunnen verwachten, de Europese landen zullen van die tijd af tegen betaling van ons ko pen. wat zij nodig hebben." Nitze legde er de nadruk op, dat de U.S.A. zich niet kan permitteren, niet alles te doen. wat men kan voor Europa. ..Uit moreel gezichts punt kunnen wij niet toelaten, dat mensen verhongeren of dat landen wegzinken in anarchie, alleen om dat zij niet voldoende dollars heb ben om de materialen voor de we deropbouw te betalen." Gisterpn arriveerde in de Lek haven het s.s. Titus van de K.N.S.M. uit Suriname met 11 a 12000 kisten sinaasappels cn grape-fruits aan boord. E>e Zuidvruchten zullen Donder dag geveild worden. Verwacht wordt dat de vruchten, die zonder bon ver krijgbaar worden gesteld heel wat la ger in prijs zullen zijn, dan die van de eerste partij die onlangs in Am sterdam werd aangevoerd. De hoe veelheid, die than? in 'Rotterdam is aangekomen i zeven -aal zo groot. Ruhr-confcrcntie in Berlijn begonnen De besprekingen tussen verte genwoordigers van dc Britse en Amerikaanse militaire besturen en een Franse delegatie over de steen koolexport van het Ruhrgebied zijn gisteren te Berlijn begonnen. De be sprekingen. aldus Britse kringen, zijn uitsluitend van voorbereidende aard. VOOR DE EERSTE MAAL NA DE BEVRIJDING werd hij de Xed. Dok en Scheepsbouw Mij. ee\ nieuw gebouwd schip te water ge laten. De „Bougainville" verlaat de helling en begeeft zich in zijn element. Groot-Brittannië cn Frankrijk zouden in 1940 op het punt ge staan hebben de oorlog te verklaren aan de Sovjet-Unie. Deze sensationele onthulling wordt gedaan in een Zweeds witboek, dat dezer dagen is verschenen. Dit witboek behandelt verder de Duitse aanvalsplannen tegen Noorwegen en Denemarken. Zwe den zou niet zijn aangevallen, omdat Hitier er door de Zweden van op de hoogte zou zijn gebracht, dat zij de ertsvelden en de weg naar Nar\*k zouden verdedigen. De documenten willen aantonen, dat indien de Russisch-Finse oor log voortgeduurd had na 15 Waart 1940 Groot Brittannië en Frankrijk om te beginnen een leger van 50.000 man door het Noorden van Noorwegen naar Finland gestuurd zouden hebben voor een aanval op grote schaal op do Sowjet Vnie. Maar de vrede tussen Rusland en Finland werd op 13 Maart 1940 getekend en dientenoevolge werd een streep gehaald door de Brits- Franse plannen. In het witboek wordt gezegd, dat de Zw^ftse consul-generaal in Parijs Noflmng op 2 Maart een speciale boodschap van premier Daladiër voor koning Gustaaf bracht, waarin verklaard werd. dat de militaire hulp. die Finland aangeboden was een onderdeel vormde van een plan voor een groot offensief, dat op 15 Maart in het gebied van Bakoe tegen de Sowjet 'Unie begonnen zou wor den. De Zweedse gezant in Berlijn berichtte in Januari 1940, dat de Fuehrer voor de zomer een revo lutie in Frankrijk verwachtte. Hitler was van mening, dat dit aanleiding zou geven tot een rege ringscrisis in Engeland, waardoor cr in Engeland een regering zou komen, die bereid was vrede te sluiten. Toen Hitler later uit Frankrijk berichten ontving, die volgens hem deze theorie steunden, zou Hitier zo in de wolken gèweest zijn, dat hij steeds maar geroepen had: Der Siég ist da. Adolf Hitler, wordt in het witboek betoogd, was vlugger en meer terughoudend bij het maken van zijn plannen. Eerst op 5 April was de Zweedse regering er \olkomen van overtuigd, dat de invasie van Denemarken en Noorwegen binnen een paar dagen to venvachten was, ofschoon reeds enige, tijd krachtige waarschuwingen uit Berlijn waren ontvangen. De doeltreffendheid van de Nazi propaganda en van het militaire apparaat werd ter dege erkend door de Zweedse marineattaché in Berlijn. Uit zijn rapport blijkt: 2 April: Hitier gaf marsbevelen aan militaire commandanten. 5 April: Het diplomatieke corps in Bprlijn werd uitgenodigd tot een filmvoorstelling van de ver woesting van Warschau door de Luftwaffe, om de vertegenwoor- cfigers van kleine landen onder de indruk te brengen. 7 April: Voor alle militaire, ma rine- en luchivaart-attaché's in Berlijn een tocht naar de West- wal. zodat zij uit de weg zijn. 8 April: De voornaamste onder delen van het invasieleger zijn op weg. Zweden werd niet aangevallen, volgens de documenten, omdat Hitier door de Zweden er van in kennis was gesteld, dat zij hun ertsvelden en de weg naar de haven van Narvik zouden verde digen en hij wilde niet het risico lopen, dat de levering van oor logsmateriaal zou worden onder broken. De ontscheping van de 1520 Joodse emigranten van de „Ocean Vigour** in de haven van Hamburg was gisteren binnen vier uur geëindigd. In dia vier uur hebben zich aan boord en op de kade tonelen afgespeeld, die geen der aanwezige militairen cn journalisten zal vergeten. Tientallen mannen, vrijwel uitsluitend jongeren, moesten met geweld van het schip worden verwijderd en verzetten zich zo sterk, dat zij door Britse soldaten letterlijk over de valreep moesten worden gesleept. Daarbij zijn wilde taferelen voorgekomen, die Ie pijnlijker waren, waar het mensen betrof, die vele jaren hebben doorgebracht in Duitse concentratiekampen en ternauwernood aan de gaskamers zijn ontkomen. Nadat een boodschap aan de op varenden in het Frans. Hebreeuws, Jiddisch en Hongaars was omgeroe pen. begon de ontscheping, die aan vankelijk zeer rustig verliep Een aantal immigranten heeft verklaard, dat in de omgeroepen boodschap ook gedreigd is met een Duits ge recht. voor het geval het bevel tot ontruiming van het schip niet werd opgevolgd, maar in dc officiële tekst was deze passage in elk geval niet cpccnomen. Na half negen trad plotseling een stilstand in Men kreeg de indruk, da» er ernstige moeiliikheden waren ontstaan. Uit het schip klonken He breeuwse liederen en kreten als Heil Israel". Eerst na een half uur wer den de eerste Joodse jongemannen door Britse soldaten aan dek ge bracht en in een voortdurende wor steling weggeleid naar dc spoorwa gons. Mannen en vrouwen kwamen aan dek en riepen: ..Terug naar Pa lestina" cn ..Er is geen verschil tus sen Hitier en Bevin Aan alle zijden klonk geschreeuw cn geroep en de brede valreep geleek op som mige momenten een kluwen vech tende mannen. Met meer kracht De bevelhebber aan boord gaf la ter order tot versterking der pressie. Dc paratroopers wisselden hun ba retten voor helmen. Een groep, even eens gehelmde, militaire politie ging aan boord, gevolgd door een afdeling Sherwood Foresters. Alle manschap pen bleven evenwel slechts gewa pend met een houten stok, waarvan weinig gebruik is gemaakt. Twee journalisten werden in dc gelegenheid gesteld dc ge beurtenissen aan boord te vól gen. Zij hebben niet kunnen constateren dat ergens onnodig ruw werd opgetreden. De trein, waarin de emigranten naar het kamp bij Lübeck werden vervoerd, vertrok zonder verdere moeilijkheden. Tijdcrfs de reis is ech ter een ongeluk gebeurd, toen emi granten een deur van de trein ram den. De deur sloeg tegen een juist passerende, overvolle trein, waar door enige Duitsers, die op de tie- plank stonden, van de trein werden geslagen. Zij werden gewond, waar van één zwaar. De ontscheping van de „Empire Rival" is vanochtend zonder inciden ten begonnen. Van Mook sprak met Marshall en Lovett Dr. Van Mook heeft tezamen met de Nederlandse ambassa deur in de U.S.A., mr. Van Kleffens, een onderhoud van bijua twee uur gehad met de Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, Marshall, en de onder-minister van buiten landse zaken, Robert Lovett. Na afloop yan de bespreking zef dr. Van Mook, dat de perspectieven gunstiger geworden waren. Hij was er van overtuigd, dat de Ameri kaanse functionarissen de situatie in In lnnesië thans beter begrepen. Dr. Van Mook zal een persconferen tie op de Nederlandse ambassade tfe Washington houden. In de haven van Rio dc Janeiro zijn twee \eerboten met clkaajJin aanva ring gekomen. Tot nu de licha men van zestien slachtoffers gevonden. lei rier van Dc nieuwe Griekse premier Themistocles Sophoelis heeft in een uiteenzetting van zjjn politiek aan het Griekse parle ment om oorwaardelijke am nestie aan alle guerillastrijders aangeboden, die hun wapens neerleggen. Hij beloofde, dat 'n internationale commissie zou worden uitgenodigd om er op toe te zien, dat da amnes tie zou worden verleend. „Wanneer de opstand definitief ten einde is", a I'd us Sophoelis, ,,zal do regering algemene amnestie verlenen aan allen, die in gevangenissen'' verble ven". Ook de positie van de Grie ken die naar eilanden aan de kust verbannen waren zou „zonder ideo logische vooroordelen" in overwe ging genomen worden. Als het aan bod der regering om de strijd te staken echter niet zou worden aan vaard, zou de regering de gehele natie in het geweer roepen om de opstand meedogenloos te onderdruk ken. Sophoelis beloofde verder de levensstandaard van dc arbeiders klasse ten koste van dc bezittende klasse op te voeren en maatrege len te nemen om de vrijheden van de vakverenigingen te waarborgen. Zodra er geen samenzweringen meer worden beraamd zou Grieken land bereid zijn met z\in Noorde lijke buurstaten vredelievend sa men te werken. Britse ministerraad morgen bijeen Het zal Dinsdag voor het eerst na het zomerreces zijn dat het Brit se kabinet in voltallige vergadering bijeen komt. De ministers hebben zich voorbereid op een week van grote activiteit zowel wat binnen landse als buitenlandse zaken aan gaat. Vrijdag a.s. zal de regering haar plannen met betrekking tot de verhoging van de export ter tegemoetkoming aan de dollar- schaarste bekend maken. Het ka binet zal de volgende kwestie be handelen: 1. Maatregelen om een einde te maken aan de mijnwer kersstaking in Yorkshire, die het land tot dusver 350.000 ton steen kool heeft gekost: 2. Het plan- Cripps om de Britse export de eerstvolgende maanden met 40 pro cent te verhogen; 3. De te voeren politiek in de assemblee der UNO inzake Palestina; 4. De voorstellen, die de minister van financiën. Dal ton, aan zijn Amerikaanse collega Snyder zal voorleggen ter bestrij ding van het dollartekort. Tot Woensdagavond: Vooral In het Noorden \an het land nu en dan krachtige wind tussen West en Zuid-West, Veel bewolking mpt tij delijk enig? regen, voornamelijk in de Noordelijke provincies. Weinig verandering in temperatuur. Bij, over, zonder U 7 O is het dan eindelek toch gelukt, om een Griekse regering te vormen op een bredere basis: de Populisten (de mo narchisten van uiterst rechts^) en dc Liberalen gaan samenwerken. De o- laatstgenoemde partij, de 87-jarige Sophoelis,kleeft zjjn zin gekregen, hij is premier geworden. En het program, waarmede het nieuwe kabinet te voorschijn komt, ziet er op papier ten min* ste tamelijk aannemelijk uit. Aannemelijk, dat wil zeggen niet voor de militante communisten in Griekonland cn hun vrienden van over de grenzen, maar vermoedelijk wel voor de regeringen in Londen cn Washington. Het is trouwens ccn bekend feit, dat deze verbre ding van de basis van het Griekse kabinet niet in dc eerste plaats het gevolg is van een beter inzicht van de Griekse politici zelf; z\j is alleen tot stand kunnen komen onder he vige pressie van do Ver. Staten. De onderhandelingen hierover zijn gro tendeels gevoerd in de Amerikaan se ambassade en Mac Veagh, de ambassadeur der V S. in Athene, heeft wel een extra pluim van het State Department verdiend, nu het eindelijk zover is. Deze openlijke bemoeienis van de Amerikaanse regering met da binnenlandse verhoudingen in Grie kenland, een bemoeienis, waartoe zij zich gerechtigd acht op grond van de wet tot hulpverlening aan Griekenland, bewijst eens te meer, welk een grote betekenis het State Department hecht aan deze kleine Balkan staat. Griekenland is inder daad een van de gewichtigste stuk* ken op het schaakbord van de grote politiek van dit ogenblik, een situa tie, waarop men allesbehalve ja loers behoeft te zijn Hot „bfl U, over U. zonder U", dat eens een vertegenwoordiger van een Franse koning Nederland toesnauwde, ka rakteriseert ook de positie van Griekenland. IVFOG altijd ^bevinden zich onge- 1 veer 5Ö00 man Britse troepen in Griekenland. Hun aanwezigheid daar is bij voortduring een doorn in het oog van de Labourleden, in het hijzonder natuurlijk van allen, die tot de linkervleugel van de partij behoren. Maar ook de Britse rege ling wil ze wel weghalen, zij heeft meer dan genoeg van dit wespen nest, dat zij van Churchill heeft ge- erfd; in dé tegenwoordige dollar crisis zou dit bovendien een aan trekkelijke bezuiniging betekenen. Bevin weet echter tegeljik heel goed, dat de Ver. Staten heel on gaarne zouden zien, dat het Britse knbingt aan dit voornemen gevolg gaf; hij hanteert het dreigement, dat Engeland wel tot terugtrekken van z\jn troepen uit Griekenland moet overgaan, dan ook als een middel om pressie te oefenen op Washington. Een paar dagen geleden hpeft de Britse ambassadeur in de V.S lord Inverchapel. het zeer nadrukkelijk verzoek van het State Department om de Engelse troepen minstens tot het einde van dit jaar in Grie kenland te laten, aan het Foreign Office overgebracht. Intussen dikken er tegelijk tel kens berichten op. dat de Amerika nen er op voorbereid zouden z\jn om de plaats wan de Engelse troe pen door hun eigen soldaten te doen innemen. Aanleiding tot deze be richten is de aankomst van nieuwe Amerikaanse troepenafdclingen in Venezia Giulia geweest; men ver onderstelt, dat dit slechts een tus senstation op de weg naar Grieken land zou zijn Een feit is, dat de Turkse rege ring door deze berichten nerveus is geworden. Zij Is kennelijk bevreesd, dat de verschijning van Amerikaan se troepen in Griekenland tot een tegenactie van de Sowjet-Unie of van haar satellieten zou leiden en dat die wel eens tegen Turkije zou kunnen z\jn gericht. En aan nieuwe pressie van die kant heeft men in Ankara waarlijk geen behoefte.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1