DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Ware veldslag in ruimen van ,Runnymede Park' Langs ijle luchtlagen naar de beurs Marokko, voor het op de beurs eerst Productie in West Europa dient beter geregeld Van Mook geeft inlichtingen aan Amerikaanse pers Soekarno en Sjahrir zijn te goeder trouw UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Twee-en-twintig emigranten, drie Britse soldaten gewond Amerikaanse vloot blijft in Europa Hulp voor Chinezen in Indonesië? Griekse guerilla's stellen eisen Opheffing tekort aan vetten Prinses Margriet naar „de werkplaats" Socialisten in Italië contra regering Acht jaar voor Blonk Prinselijk paar naar Schotland Gironummer 510330 Bank: R'damscht Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct» Woensdag 10 September '47 Nr. 742 6e jaarg. Red. en Adnu Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER J Wilde tonelen hebben zich gistermiddag in de haven van Hamburg afgespeeld bij de ontscheping van de Runnymede Park, het laatste schip met emigranten van de „Exodus 1947". De gevechten aan boord van de „Ocean Vigour" waren kinder spel vergeleken bij de formele veldslag die twee uur lang ge leverd is in de ruimen Van de „Runnymede Park", en waarbij twee-en-twintig emigranten en drie Britse soldaten gewond wer den. Bijna iedere man en iedere vrouw en zelfs kinderen moesten onder fel verzet door de soldaten van boord worden gedragen en gesleept. Het verzet was georganiseerd door de Zionistische leider M. Rossman. Vijftien emigranten zijn naar gevangenissen in Hamburg gebracht. Weer voor Duitse kust Admiral Bernard Bieri, op perbevelhebber van de Ameri kaanse marine in deMiddel landse Zee. heeft tegenover een correspondent van het Italiaanse blad „Momento Sera" verklaard, dat „de Amerikaanse vloot in de Middellandse Zee hier zal blij ven". Zij zal ten nauwste blijven samen werken met de Britse vloot in de Italiaanse wateren èn andere zónes van de Middellandse Zee zelfs na de ondertekening van het vredesver drag met Duitsland blijven bevaren. Admiraal Bieri sprak de geruch ten, dat de Amerikaanse vloot in Europa zal worden ingekrompen, te gen. Overeenkomstig de door de minister van marine in 1946 aange kondigde politiek zullen de U.S.A. overal, waar dit nodig is, hun strijd krachten handhaven om hun belan gen en politiek in het buitenland te beschermen en steunen. Op het ogenblik bevinden er zich vijf Amerikaanse kruisers, zeven torpedo-jagers, een vliegtuigmoe derschip en ongeveer zes hulpsche pen in de Middellandse Zee. Volgens het Franse persbureau Agence France Prtsse heelt de eerste minister van China, Tsjang Tsjoen, in een rede voor bet cen trale uitvoerende comité van de Kwo Min Tang verklaard, dat de Chinese regering momenteel over- weogt om oorlogsschepen en vliegtuigen naar Indonesië te zen den ter bescherming van zijn Chinese onderdanen. Kunstmatige regen boven München In München heeft het ongeveer 40 minuten lang geregend. De regen werd kunstmatig verwekt door het uitstrooien per vliegtuig van een half ton kool-dioxyde op stapelwolken. Dit experiment is het vierde van een reeks expe rimenten, waarmede men enige dagen geleden begonnen is. De passagiers van het tweede schip, de „Empire Rival" waren Dinsdagmorgen reeds aan land ge gaan, voor de pers tot de kade werd toegelaten. Volgens de officiële le zing is deze ontscheping zonder in cidenten verlopen na een ultimatum waarin bevolen werd, dat de passa giers binnen een uur van boord moesten gaan. De passagiers van het laatste schip ontvingen om half elf een zelfde ultimatum. Z\j weigerden evenwel naar de voorlezing te luis teren en overstemden de luidspre kers met Joodse liederen. Het ulti matum werd met een half uur ver lengd en Inmiddels begonnen de sol daten en militaire politie voorberei dingen te treffen voor gewelddadi ge ontruiming. Om twaalf uur daalden ge helmde politiemannen in de rui men af. Zii hadden snel enige ruimte gemaakt en eisten van de emigranten dat zij de weer opgestelde ladders zouden be klimmen. Als antwoord werden zij bekogeld met blikken, gla zen, flessen en een stortvloed van scheldwoorden. Op verscheidene plaatsen ont stonden gevechten, waarbij vrou wen en kinderen zeer fanatiek op de militaire politie insloegen. Na enige tijd slaagde de M.P.'s er in de orde te herstellen en de passa giers in groepen te verdelen. Met uitzondering van enkele oudéren en zieken bleven allen op de grond lig gen; zij werden met geweld verwij derd. Vier tegen een Het verzet was zo Krachtig dat voor iedere emigrant vier of vjjf politiemannen nodig wa ren. Ofschoon de vrouwen heftig aan de gevechten deelnamen, bevalen de officieren haar niet te slaan. Tegen de mannen moest men stokken ge bruiken, zodat verscheidene emi granten bewusteloos werden gesla gen. De emigranten gebruikten met prikkeldaad omwikkelde stokken en smeten met vleesmessen naar de soldaten. Een jongen van tien jaar beet een soldaat de vinger af. In een der ruimen bleek het voor de politie onmogelijk de toestand meester te worden; hier moesten tenslotte de passagiers met een sterke waterstraal worden verwij derd. Onder de gewonden waren zeven trouwen, van wie vier in een toe stand van hysterie verkeerden. De zwaarste verwonding werd toege bracht aan een politieman, die in een oog werd gesneden, 's Middags half drie was de laatste emigrant van boord gesleept. Aan boord van de „Empire Rival" werd na de ontscheping een zelfge maakte bom gevonden. Zij werd el ders tot ontploffing gebracht. TRAGISCH IS.HET LOT van de Joodse emigranten de meesten be vrijd uit Hitiers concentratiekampen die voor de kust van Palestina werden opgevangen, en weer werden teruggezonden naar Duitschland, waar zij opnieuw in een kamp worden ondergebracht. Dc „Runnymede Park" op de Elbe; emigranten in afwachting. Het weer Tot Donderdagavond: Aanvanke lijk nog verder afnemende maar la ter weer toenemende en geleidelijk naar Zuid-West of Zuid krimpende wind. Wisselende bewolking, bijna overal droog weer. Morgen overdag warmer. MAROKKO, het berg land aan de Noord- Airikaanse kust, heeft voor het eerst in de Jaarbeursgeschiedenis een stand ingericht in de lienebal van het Vrceburggebouw. De chef van het Marok kaanse bureau voor tentoonstellingen en Jaarbeurzen, de heer Henry Bataille, voert hier de scepter en. hij deelde over zijn ver blijf en het doel daar van een cn ander mede. Dc deelneming van Marokko is geenszins eenzijdig, doch veeleer een tweeledige oriënte ring. want het land toont zich sterk geïnte. resseerd voor Neder landse producten als boter, melk en broed- eieren. Daarnaast tracht Marokko, dat ook van de oorlog in Noord-Afrika veel heeft geleden, zijn pro ducten in Europa in gang te doen vinden Reeds worden conser ven, tapijten en fosfaat naar Nederland uitge voerd. maar Marokko biedt meer. waarvoor ook in ons land belang stelling bestaat: sieraden, minera len, vruchtensappen, oud- en -mo dern koperwerk, geneeskrachtige kruiden en lederwaren. Als beta- lingsmiddel voor deze producten geldt, volgens de heer Bataille. de Franse franc. De Marokkaanse stand, een col lectieve inzending, is smaakvol „Benelux" onderhandelt over tariefsverlaging Als eerste stap naar het uit de weg ruimen van handelsbelemme ringen zijn in Genève tussen zeven tien landen onderhandelingen ge voerd over tariefsverlagingen. Be nelux is reeds tot overeenstemming gekomen met Zuid-Afrika, Chili, China. Syrië-Libanon en Birma. Met Engeland, de Verenigde Sta ten en Frankrijk hoopt Benelux binnen enkele weken tot een defi nitief resultaat te raken. Dit zal verwerkt worden in een veelzijdig verdrag. Het treedt in werking ook wanneer men niet onmiddellijk tot een accoord kan komen over een handvest voor een internationale handelsorganisatie. Europese Joden kunnen naar West-Borneo „West-Borneo is bereid alle Joden in Europa, die daar niet kunnen of willen blijven, op te nemen", zei Hamid II, sultan van Pontianak tegen de opper rabbijn van Amsterdam J. Tal tijdens de officiële lunch, welke het Amsterdamse gemeentebe stuur de Oost-Indonesische gas ten aanbood. Het hoofdkwartier van dc gueril- la-strijders in Griekenland heeft bekend gemaakt, dat het slechts met de regering Sophoelis kan on derhandelen op de volgende grond slagen: Ten eerste: Het onmiddellijk sluiten van een wapenstilstand. Ten tweede: Afkondiging van een amnestie zonder uitzonde ringen en de onmiddellijke in vrijheidstelling van alle demo craten cn verzetslieden die zich momentcel in dc gevangenis bevinden. Ten derde: De onmiddellijke re patriëring van alle gedeporteerden en van de bevolking die opgejaagd is door de monarchistische legers. Ten vierde: Herstel \an de vrij heid van drukpers en van alle an dere democratische vrijheden. Het Griekse kabinet heeft een veelomvattend amnestie-decreet, dat aan het parlement zal worden voorgelegd goedgekeurd. Ook be sloot het kabinet dc executie van „bandieten", die door de buitenge wone krijgsraad veroordeeld zijn, uit te stellen. Volgens het decreet zal volledige amnestie verleend wocdcix yooc .alle. nv.otredingen van politieke aard, verband houdend met de rebellie. Op de jaarlijkse algemene vergadering van de Unilever heeft de voor zitter van de raad van bestuur, de heer P. Rijkens, een programma aan gekondigd van opheffing van het tekort aan vetten. Hij bepleit hierin een vermeerdering van de productie van vetten in nog onontgonnen streken, de tijdelijke opheffing van de beperking der walvisvangst en vooral een doelmatiger gebruik van het productieapparaat in de West-Europese landen. 1. Hoewel contrólemaatregelen van overheidswege in West-Europa nog niet kunnen worden gemist, dienen deze aldus te worden gehan teerd, dat een verlaging van de aan koopprijzen der grondstoffen wordt verkregen door middel van een meer doelmatige coördinatie van de aankopen en de afschaffing van sub sidies op consumptiegoederen. 2. De landen van West-Europa kunnen hun eigen productie verho gen. 3. De productie van do overzee se gebieden, die voor de oorlog ex porteerden, moet volledig* hersteld worden en aan het scheppen van de voorwaarden da^rt moet de hoog ste prioriteit gegeven worden. 4. De productie moet w'orden vermeerderd door het in cultuur brengen van nog onontgonnen stre ken naar het voorbeeld van 't Oost- Afrikaanse grondnotenplan. 5. Een toenemend gebruik van uit minerale oliën gewonnen grond stoffen kar extra-hoeveelbeden was middelen opleveren. 6. De beperking van de walvis vangst behoort tijdelijk te worden opgeheven. Tenslotte, tengevolge van de eco nomische moeilijkheden, waarmede West-Europa te kampen heeft, kun nen de middelen, die nodig zijn voor de uitbreiding der productie van oliën en vetten en trouwens van al le andere grondstoffen, waaraan een dringende behoefte bestaat, alleen worden gevonden, Indien het be staande productie-apparaat doelma tiger wordt gebruikt en de daaraan te besteden uitgaven tot het uiterste worden beperkt. Dit laatste geldt in het bijzonder voor al die takken van bedrijf, die niet onmiddellijk bijdra gen tot de voorziening in de aller dringendste noden. Alle factoren in aanmerking nemende, schat de heer Rijkens dat de wereldproductie van oliën en vetten ongeveer 2% millioen ton per jaar lager is dan voor de oorlog waar te genover. staat een bevolkings- aanwas sinds 1939 met onge veer 8 pet, waardoo. het totale tekort op ongeveer vier milli oen ton kan worden geschat. Indien die vier millioen beschik baar zou zijn. was het nogr aan twij fel onderhevig of het tegenwoordige Europa wel in staat zou zijn zijn aandeel daarin te kopen. Wat de West-Europese landen betreft acht spreker het van belang, dat deze met het oog op hun handelsbalansen als kopers niet al te scherp met el kaar concurreren. Aangezien het wenselijk is, dat de levensstandaard overal blijft stijgen, moet de produc tie van nieuwe productiegebieden gelijke tred houden met de toene ming der wereldbevolking, in de eerste plaats door de verbouw van éénjarige gewassen (groodnoten, zonnebloemen, koolza'ad, sojabonen en lijnzaad), olie- en cocospalmen. Gistermorgen, toen dr. Kees Boe- kes „werkplaats" in Bilthoven haar poorten weer open zette na de lan ge vacanticperiod' stapten een zes tig nieuwe leerlingen, meestal kleu ters van 4 a 5 jaar, een beetje ver legen nog, liet nieuwe domein bin nen om er de eerste schoolervaring op te doen in de klassen van voor bereidend lager onderwijs. Onder hen bevond zich, begeleid door haar twee zusjes, xoor wie het schoolgaan al geen nieuwtje meer is, prinses Margriet. Bij de kennis making toonde de kleine prinses, die direct werd omringd door vele schoolgenootjes niet de minste schroom cn welgemoed stapte ze daarna, na een kort afscheid van haar zusjes, aan de hand van de nieuwe vriendinnetjes naar de kleu terafdeling. Zo is ook het derde prinsesje tp- gewekt de voltooiing van haar op voeding begonnen cn is zij gecon fronteerd met de dagelijkse zorgjes van de schoolgaande jeugd nu nog blokkendozen en springtouw, maar straks taal- en rekenproble men. Katholieke Volkspartij congres- seert 25 en 26 October in Utrecht. C'hr. Hist. Unie houdt 20 Septem ber landdag* te Emmen. De U.NO. heeft tot dusver, op zijn zachtst gezegd, vertraging veroor zaakt in het bijleggen van de vijandelijkheden in Indonesië, zei dr. Van Mook gistererf in de aangekondigde persconferentie te Washington. De U.N.O. zou echter veel-goeds kunnen doen dodV dc feiten te constateren. Van Mook hield staande, dat de Nederlandse troepen de bevoegdheid zou den moeten hebben onverantwoordelijke gewapende benden uit te scha kelen. als de Indonesische regering in gebreke bleef het tc doen. De vraag werd gesteld, of ccn be zetting van D jog ja een oplossing zou opleveren. Dr. Van Mook antwoord de. dat men dc vraag niet op deze De socialisten onder leiding van de pro-communistische leider Pietro Nenni. hebben een motie van wantrouwen in de Italiaanse regering van de Gasperi inge diend. In de motie werd verklaard, dat de regeringspolitiek. in het bijzonder rlic op het gebied van economie en financiën, de krachtige pogingen voor de ^wederopbouw compromit teerde. Overal in het land zijn stakingen uitgebroken uit protest tegen de steeds hoger wordende prijzen. Na dat in het Noorden naar raming een millioen boerenarbeiders in sta king waren gegaan, waardoor dc be langrijke rijstoogst in gevaar werd gebracht, breidde de staking zich naar het Zuiden uit. Arbeiders uit de staalfabrieken in Turijn dreigden te zullen staken. Zij eisen een 40-urige werkweek SOEKAWATI meent: ZIJ HADDEN Z.I. ECHTER GEEN MACHT GE NOEG DE EXTREMISTEN TE BEDWINGEN President Soekawati, president van Oost-Indonesië, zei in een gesprek, dat hij met een A.N.P.-redacteur had, dat h\j Soekarno en Sjahrir per soonlek nooit had ontmoet en dus niet veel over hen zeggen kon. Hu bleek er van overtuigd dat zowel Soekarno als Sjahrir zes maanden ge leden in ieder opzicht de onderhandelingen met Nederland tot eon goed einde wensten te brengen. Het is z.i. echter gebleken dat zij niet genoeg gezag en macht hadden tegen de extremisten in hun naaste omgeving op te treden. „Het is goed dat de Nederlandse regering besloten heeft tegen de Republiek op te treden, de toestand was daar vrjjwe} onhoudbaar", zei Soekawati. „U moet bedenken dat de republikeinse militie niet schroomde eigen landgenoten te ontvoeren en te vermoorden. Mjjns inziens heeft de Republiek Lingga- djatl getekend met de bedoeling deze overeenkomst niet uit te voe ren". Soekawati was van oordeel dat de politionele actie niet gericht was tegen de Republiek als zodanig, doch tegen die elementen, welke zich richten tegen de uitvoering van Linggadjati. Amsterdam en Rotterdam hebben besloten de Oost-Indo nesische steden Makassar, Am- bon en Koepang te adopteren. Dit deelde de waarnemend bur gemeester van Amsterdam, wethouder mr. A. de Roos mee tijdens de officiële ontvangst van Soekawati en zjjn gevolg in het Amsterdamse stadhuis. „Onze keus is juist op deze steden gevallen omdat zjj in zeer hevige mate het slachtof fer van de oorlog z\jn geweest"/ zei hij. Soekawati antwoordde op deze voor hem verheugende verklaring, dat het zijn uitdrukkelijke wens is dc goede verstandhouding tussen Nederland en Indonesië te laten be staan. Hij hoopte, dat op Java en Sumatra tenslotte „gezond verstand en juist inzicht in het werkelijke belang van het Indonesische volk zouden zegevieren". PRESIDENT SOEKAWATI Maasbrug ingestort bij Luik Toen werklieden bezig wqren met herstelwerkzaamheden aan de raiddenboog van de Maasbrug te Hermalle bJj Luik, stortte deze plotseling in waardoor Avintig arbeiders in de stroom geraakten. Vijf hunner kwamen hierbij om bet leven, terwijl tien anderen ge wond werden. In de prille ochtend van Dinsdag had op het eens zo drukke, doch thans enigszins eenzame vliegveld Soesterber^ zich een klein, doch select gezelschap verzameld om aanwezig te zu'n bij een gebeurtenis, waaraan in het gouden boek der historie van de Nederlandse Jaar beurs wellicht een voorname plaats zal worden ingeuuimd. Het waren de commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht, de heer M. A. Reinalda, Generaal Giebel, namens de minister van Oor log en chef van de luchtmacht, de burgemeester van Utrecht mr. dr. G. »A. W. ter Pelkwijk, de burge meester van Soest, mr. baron Ben- tinck en mr. J. Miliu3, directeur van de Kon. Nederlandse Jaarbeur zen, die getuigen wilden zjin van de aankomst van het eerste jaar beursvliegtuig. Tussen half zeven en half acht in de ochtend hadden zicfi een groot aantal jaarbeursbezoekers naar de vliegvelden bij Beek (L.), Leeu warden en Eelde bij Groningen be geven om als eerste luchtvaartpas sagiers de Jaarbeurs te bezoeken. Precies half negen bereikten de beide D. C. 3 toestellen, genaamd P.H.T.D.Z, met piloot Moir en de P.H.T.B.L. met piloot Pattrick. Soesterberg en achtereenvolgens kwamen Groningen en Maastricht met een kleine veertig passagiers naar beneden. Mr. Milius begroette de lucht- vaarders op hartelijke wijze en noemde hen de pioniers van de Jaarbeurs-luchtvaart. Een lang ge- kot sterde wens van het Jaarbeurs, bestuur was hiermede in vervulling gegaan. Thans kan de beurs niet alleen langs de weg of over het water, maar ook door de lucht wor den bezocht. Dank zij de medewer king van de militaire autoriteiten, Groningen hadden verlaten, huldig de hjj alle passagiers. De heer Kett- wich Verschuur bood daarna na mens de K.L.M. aan allen een pla teel asbakje als aandenken aan. Direct daarop begaven de 1aar- beursgasten zich naar de gereed staande autobus, die hen tegen ne gen uur aan de Jaarbeurs-ingang afzette. De retourvlucht wordt des avonds om vijf uur gemaakt, zodat de beursbezoekers en zakenlieden reeds -om zeven uur weer op hun plaats van bestemming zijn. Hier uit springt direct het grote belang van deze nieuwe reismogelijkheid, welke door samenwerking van di rectie der Jaarbeurs en de K.L.M. tot stand is gekomen, in het oog. Direct na de officiële ontvangst van de eerste „vliegende" jaarbeurs- „Ter herinnering aan de eerste bezoekers, werd door de KL M. een jaarbeuravlucht" aan de heer Ha- aanvang gemaakt met de rondvlucht selt uit Delfzijl en een fraaie cor- over de Jaarbeursstad en de provin- sage van orchideeën aan zijn echt- cie. Hiermede werd wederom een genote, die het eerste de D.C. 3 uit goede traditie hersteld. die zo belangeloos het militaire vliegveld beschikbaar stelden, is dit thans mogelijk geworden. Het is slechts een eerste stap op de lange weg. welke nog zal moeten worden afgelegd, willen deze jaarbeurs- vluchten volkomen aan hun doel be antwoorden. Het verheugde daarom mr. Milius dat bij deze eerste vlucht de toestellen al zo goed bezet wa ren. Door het aanbieden van een bronzen plaquette, met als inschrift Het moment waarop mr. Milius, directeur der Kon. Ned. Jaarbeurs, de heer A. Hasert uit Delfzijl, als eerste passagier van de J aar beur svluch- ten de her inner ings-plaquette overhandigd. wijze moest stellen, mam* dat men beter kon zeggen: kan de toestand verbeterd worden, als de Republi keinse regering zo kan worden ge reorganiseerd. dat zij werkelijk met de wederopbouw begint cn gezag krijgt in haar gebied? Van Mook be schreef de gevoelens van opluchting, die bij de bevolking van de pas-be zette gebieden tot uitdrukking wa ren gekomen. Van Mook bleek niet bereid over zijn bezoek aan het State Depart ment meer te zeggen dan: ..Het heeft de situatie opgehelderd". Wel zei hij nog. dat, s voorzover het de eco nomische aangelegenheden betrof, de besprekingen louter oriënterend waren geweest. Dr. Van Mook vertrekt Zater dag uit de Verenigde Staten naar Nederland. Hij is voorne mens Donderdag 1B September naar Batavia terug te keren. Handclsproblcmctt Dr. P. J. Koets, directeur van het kabinet van de It G.G.. heeft het. in een interview met A P. zijn groot ste zorg genoemd, dat de Indone siërs. als zij zichzelf besturen, er niet in zullen slagen de rijkdommen van het land met goede constante winst te verkopen, ongeacht of het om producten van énheemse of van Nederlandse bezittingen ging. De Indonesiërs worden van vele zijden door gevaren bedreigd Zij zijn volgens dr. Koets niet al te be dreven op het gebied van de handel. De vrees bestaak dat Engelsen, Indiërs cn Australiërs zullen begin nen in Indonesië gelegenheden te zoeken om snel rijk te worden, als eenmaal de Nederlanders niet meer regeren. Dr. Koets zei dat de enige oplos sing in Indonesië is de geweren t© ontnemen aan hen die ze niet. moes ten hebben en hij zeide, dat öf de Veiligheidsraad* dat zelf moet doen maar die heeft nog geen troepen óf de Raad de Nederlanders hot recht moet geven, dc guerillastrijders hun wapens te ontnemen. Het Amsterdamse Bijzonder Ge rechtshof heeft Hendrik Blonk, be ter bekend als „poppesnor", ver oordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. Do eis was 20 jaar. Blonk heeft gedurende de oorlog dienst gedaan als rechercheur bij het bureau Joodse Zaken. H\j heeft een groot aantal landgenoten over geleverd aan de vijand. Het Hof heeft ecl"U:er rekening gehouden met het feit. dat ook do Amsterdamse politie zij het met schroom en voorts zelfs de Joodse Raad even eens hebben meegewerkt aan de deportatie van de Joden. Bovendien heeft verdachte tegen de Joden, on danks vele arrestaties, weinig ini tiatief getoond en slechts in één ge val zonder opdracht ingegrepen. Ten slotte heeft hij meermalen landgenoten, die hulp aan Joden hadden verleend, clandestien vrijge laten. Het Hof ziet zü'n daden daarom als overdreven en misplaatste dienstijver. „Nationaal Reveil" gaat grote actie voeren In een persconferentie over „Nationaal Reveil" heeft de heer Alfred Schuurman, ex-hoofd van de afdeling publiciteit der Neder lands-Indische regering in Austra lië gezegd, dat Bij in feite hen, ciie zeggen, dat „politiek allemaal vuiligheid is" geen ongelijk kan geven. Want dc oprichters van „Nationaal Reveil" gaan uit van de stelling, dat de politiek, welk© in Nederland bedreven wordt; een unfaire part'j politiek is. „Na tionaal Reveil" kan niet meer geloven in waarachtige onbaat zuchtigheid der staatslieden. Hun beleid voert z.it tot faillissement der democratie. Grote bezwaren beef N.R. ook te gen 't beleid in Indonesië. Verder richt het zijn critiek tegen natio nalisatie en socialisatie. Voor her stel van menselijk© waardigheid doet het een beroep op het parti culiere initiatief. De -huidige so ciale voorzieningen acht N. R. uit den boze. Het gaat binnenkort een grote actie voor zijn ideeen voe ren. Prins Bernhard is per vliegtuig naar Schotland vertrokken, waar hij enkele dagen de gast zal zjjn van het Engelse koningspaar. Prinses Juliana was helaas door een zware verkoudheid genood zaakt de reis uit te stellen, doch zij hoopt tegen het einde dezer week weer voldoende hersteld te zijn om de Prins te kunnen volgen. Communisten zijn sterk, zegt Tsjang De Chinese communisten zijn, thans sterk genoeg om de regering omver te werpen, heeft Tsjang Kal Sjek gezegd in een redevoering voor de Kwo-Min-Tang. die op het ogenblik in Nanking haar jaarlijks© vergadering houdt. Toch hoopte htf de communisten te kunnen ver slaan, omdat zjj noch in het buiten land, noch by de Chinese bevolking steun vinden.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1