DAGBLAD VOOR AMERSFOORT r Zwarte handelaar doodgeschoten r Gevluchte S.S.-er getuige, maar óver de grens Amerikaanse belangstelling voor de Jaarbeurs Vredesverdragen van kracht Maandag aanstaande Ordening in Autobusbedrijf Kurhausconcert verstoord door telephaath? State-Department werkt hard Bewoners van Amsterdamse Zeedijk vielen politiemannen aan Het weer Bonnenlij st Weddenschap met pijnlijk gevolg De Gasperi werd woedend Gironummer 510330 »-* Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week ot 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Donderdag 11 September '47 Nr. 743 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaerdaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Snellere liulp dringend nodig, zegt Marshall Het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken werkt met voort varendheid aan liet plan voor tus sentijdse hulpverlening aan Europa, heeft Marshall iristeren in een pers conferentie te Washington meege deeld. Men neemt in Washington alge meen aan dat een speciale zitting van het congres op handen is. Mars hall. heeft dit echter niet bevestigd. Wij hebben nauwkeurig de rap porten over de economische toe stand in verschillende Europese lan den gevolgd, zei Marshall. Wij zien daaruit, dat de behoeften van deze landen verdeeld kunnen worden in twee fazen van één programma: 1) De een of andere vorm van voorlopige hulp. om dreiging van ondraaglijke honger en koude af te wenden. 2) Een algemeen programma voor het herstel van hun staatshuishou dingen. Nood dringt De aard van het Europese v/eder- cpbouw-probleem op lange termijn blijft ongewijzigd, maar het probleem op korte termijn is spoedeisender geworden. Ten gevolge van de grote droogte en de ongewoon strenge winter zijn de oogsten klein geble ven en de beperkende financiële maatregelen die bepaalde Europese regeringen reeds hebben moeten nemen, hebben daarbij nog ernstige reacties veroorzaakt cn de behoeften van sommige Europese landen aan hulp verhaast. Wü verwachten In de laatste helft van October de beschikking te heb ben over bescheiden, op grond waar van de daartoe aangewezen commis sies van het Congres zouden kun nen beraadslagen over de middelen om de voorraden levensmiddelen cn brandstof in Europa voor de komen de winter aan te vullen, aldus Mars hall. Het grootste gedeelte van dc Con gres-commissies. die een bezoek aan Europa brengen, zal tegen die tijd zijn teruggekeerd. Weer strenge winter op komst? De Bilt weet het niet De klimatologische afdeling van het K.N.M.I. te De Bilt blijkt van mpning, dat wjj zonder twijfel een tijdvak van grote tempcratuur-af- wijkmgen beleven. Zij staat voors hands vrij sceptisch tegenover de bewering, dat deze afwijkingen zouden wgzen op een wijziging van ons klimaat. Pas na verloop van ja ren kan blijken of dit inderdaad het geval is. Het »s ongetwijfeld waar, dat de zomers sinds 1932 bijna zonder on derbreking warmer waren dan nor maal, maar van de winters waren er zeven beneden normaal, acht er boven. Uit de historische gegevens blijkt, dat een,tegenstelling tussen winter en zomè'r, gelijk wij dit jaar beleefden, sinds 1706 niet is voor gekomen, iets minder belangrijke tegenstellingen zijn echter her haaldelijk vastgesteld. Enige regel maat is daarin niet te constateren, zodat het onmogelijk blijkt op deze gegevens een verwachting te base ren. De conclusie van hcT K.N.M.I. luidt: cr is geen betrouwbare regel te geven over de aard van de win ter, die op een warme zomer volgt. Het is even goed mogelijk, dat er een zeer zachte dan wel een zeer strenge winter zal komen. In hoe verre het mogelijk zal zijn volgens de methode van de lange-afstands- verwachttng iets over de komende wintermaanden mee te delen, valt nu nog niet te zeggen. Een Amsterdamse politie-agent heeft gisteravond, tijdens een gevecht met bewoners van de beruchte hnurten rond de Zeedijk in Amsterdam, de 22-jarige zwarte handelaar Kortlevers dood geschoten. Als wraak sleurden daarna tien mannen hem naar dc 'Oude Zijds Achterburgwal en gooiden hem in het water. Pas na telle charges slaagden politiemannen van het bureau Warmoes- straat er in hem en zijn eveneens belaagde collega te ontzetten. Zij gooiden agent in het water Op weg naar kamp Poppendörf „Exodus"-passagiers op de terugweg "N Twee agenten arresteerden op de Zeedijk een jongeman, die clande stien sigaretten verkocht. Nauwe lijks hadden zij de man beef of van alle zijden stroomden de buurtbewo ners toe om de arrestant te ont zetten. Luid joelend en 'scheldend versperde men de straat om de po litiemannen de gang naar het bu reau Warmoesstraat te belemmeren. De jongeman zelf vocht met de agenten, die hem over de straat moesten meesleuren. Op de hopk van de Molens teeg en de Oude Zijds Achterburgwal wer den de vrienden van de zwarte han delaar „actief", zij stormden op de agenten top om hun kameraad te be- rijden. Een formele vechtpartij was het gevolg. Eén der agenten zag kans zijn revolver te trekken, waar mee hij twee schoten in de lucht loste. Ondanks deze waarschuwing vloog Kortlevers, één der velen die mee „oprukten" op de agent top en trachtte hem te ontwa penen. Deze zag zich genood zaakt op de jongeman te schie ten. (wee schoten troffen hem in de borst. In het ziekenhuis is hij kort daarop overleden. Arrestant verdwenen Ongeveer tien mannen grepen de agent heet. droegen hem naar de gracht en wierpen hem in het wa ter. Omdat hij geen kans kreeg op de wal te klimmen moest zijn col lega de arrestanten loslaten om zijn collega hulp te kunnen bieden. De zwarte' handelaar verdween in de menigte. Nol lieten de Zeedijkers de agen ten niet gaan. Ingesloten door on geveer twee honderd mensen kregen zij geen kans zich vrij te vechten. Spoedig echter daagde hulp op: alle beschikbare agenten van het bureau Warmoesstraat rukten uit naar de plaats van de vechtpartij, waar zij met gummistokken en sabels ruim haan maakten. Hierbij vielen vele rake klappen. De politiemannen slaagden cr snel in hun collega's uit hun benauwde positie te bevrijden De hele avond is het in de buurt \an de Zeedijk onrustig gebleven- Te voet en op de motor doorkruis ten agenten de buurt op zoek naar dc arrestant, die echter onvindbaar bleef. Tot Vrijdagavond, Zwakke tot matige wind. Overwegend tusseo Zuid Oost cn ZuJd West. THdftltyk toenemende bewolking met hier en daar een enkele bul. Iets minder warm. Voerman, berucht S.S.-er uit Enschedé, maar naar Duitsland ge vlucht en door dc Britse autoriteiten niet uitgeleverd, was nodig voor een verhoor, omdat hij betrokken was geweest in een incident met smok kelaars. Hij weigerde, begrijpelijker wijs naar Nederland te komen, en daarom moest het verhoor op de grens geschieden: de rechters aan de Nederlandse, Voerman aan de Duitse kant. Enige tijd geleden was een Duitse kommies, die in gezelschap van Voerman langs de grens patrouil leerde, door Nederlandse smokke laar; neergeschoten. Hij had de smokkelaars willen arresteren, maar zij schoten hem in de borst en Voer man in de arm. Tegen de schuldige, Van O. uit Lonneker, een 31-jarige schilder, is een réchtzaak aanhangig gemaakt. Het merkwaardige verhoor, op de grens bij Glanerbrug, was hét slót Het Loo. S.S.-er Voermanop Duitse grond, tegenover de rechtbank op Neder landse. De tafel tussen hen in staat op de grens. van dit proces. Eerst werd de Duitse kommies gehoord, die levensgevaar lijk gewond werd, maar nu weer aan de beterende hand, daarna Voerman, die zich than Vurmann laat noemen, en zich zeer arogant en aggrossief gedroeg. Na het verhoor stelde de recht bank een onderzoek in op de plaats van het gevecht. Daarna werd de zitting voortgezet in het douane kantoor te Glanerbrug, waar de offi cier van Justitie zes jaar gevange nisstraf tegen Van O. eiste. Koningin terug naar Het Loo De Koningin is voomémens 18 Septèmbér a s. terug té kèrèn riair ACHTER TRALIES gingen de emi granten ran de „Exodus" in de trein naar het kamp Poppendorfwaar zij worden ondergebracht. >n afwach ting van verdere beslissingen. Hun woede was begrijpelijk, na de ge vechten die aan boord waren gele verd, maar sommigen namen het nogal gemoedelijk op, zoals op dr. onderste foto blijkt. Zeker is in elk geval dat zij toch vaar Palestina zullen gaan, vroeger of later. De Britse regering heeft dat <*l toege zegd Van Mook bij Lovett Dr. Van Mook en mr. Van Kleffens hebben Woensdagochtend nogmaals een bezoék gebracht aan de Ameri kaanse onderminister van buiten landse zaken. Robert Lovett Na af loop van het onderhoud, dat ruim een uur geduurd heeft zei dr. van Mook tegen een correspondent van Ancta dat gesproken was over ..het aststcllen der feiten", die het Ne derlandse standpunt in de Indonesi sche kwestie verduidelijken Direct na dc conferentie vertrok dr Van Mook naar New York. Weer moeilijkheden met de febrandsen De maatschappij Isbrandtscn, re derij van de Martin Behrman, heeft aan Marshall een memorie over handigd, waarin het Nederlands- Indische gouvernement wordt be schuldigd het internationale recht te hebben geschonden. Zij vraagt Marshall deze aangelegenheid on der dc aandacht van de U.N.O. te brengen en niet met dr. Van Mook te onderhandelen. (Van bevoegde Nederlandse zijde wordt cr op ge wezen dat het Amerikaanse minis terie het standpunt van de Neder landse regering deelt, dat de auto riteiten in Batavia hun bevoegdhe den niet te buiten zijn gegaan). Volgende week verklaring over Indonesië De regering zal in de loop van de volgende week in de Tweede Kamer een verklaring over Indo nesië afleggen. Dit werd gisteren rioor de voorzitter der Kamer, mr. Van Schaik, meegedeeld. Men ken; geen Jaarbeurzen in U.S.A Het klinkt ongelooflijk, maar in het land van alle moderne mogelijk- én onmogelijkheden Amerika bestaat geen enkele Jaarbeurs zoals wjj die in Utrecht kennen. En dat moet wel waar zyn. want de heer J. Kunstenaar, de chef van de afd: jaarbeurzen en tentoonstellingen van het ministerie van handel te Washington heeft er geen enkele kunnen ontdekken. Toch is men onder druk van de gewijzigde omstandigheden liet belang ervan wel degelijk gaan inzien en dat is dan ook de re-Jen dat de heer Kunstenaar op het ogenblik een reis door Europa maakt om het jaarbeurswezen te bestuderen. In Utrecht bejfonuen was hij men mag wel zeggen verrukt van de naiaarsbeurs. Hij was \an mening, dat men in Utrecht de beste weg had gevolgd en het internationale karakter van de Utrechtse jaarbeurs achtte hij een grote aantrekkelijkheid. Deze hood de beste vorm om het directe zakendoen te bevorderen. Deze eerste officièie belangstel ling \an de zijde van Amerika wil niet zeggen, dat men plannen zou hebben van overheidswege hét initiatief voor de stichting van een Jaarbeurs te nemen. Wel wil men particuliere plannen daartoe stimuleren en de kringen van handel en industrie van het grote belang van een Jaarbeurs overtuigen. Zij toch kan veel meer effect sorteren dan de tal rijke tentoonstellingen en specia le beurzen, welke Amerika wel kent. Niet alleen het probleem van de export is aan de orde. maar wel degelijk ook dat der import. Amerika heeft bij beide groot belang. De Jaarbeurs zal ons niet uit alle moeilnkheden kunnen red den maar zij is één der wegen, welke ons dichter bii een oplos sing kunnen brengen. De heer Kunstenaar verklaarde zeer ge ïnteresseerd te zijn in wat hier geschiedt en hij verklaarde ons veel bewondering te hebben voor de moed waarmee wij hier na de oorlog de zaken hadden aange pakt. met het resultaat dat hit in Utrècht reeds zo'n magnifiek oorbeeld"- van een jaarbeurs vond. Dit zou zijn taak in Amerika, de ze matérie te stimuleren, ongetwij feld vergemakkelijken. Grote belangstelling De belangstelling in Amerika vóór Nédérland cd Nederlandse producten is zèer groot. De rich ting, waarin déze belangstelling ten aanzien van de handel zich in het bijzonder beweegt, knn de hepr Kunstenaar niet in finesses aange- \en. Hij was deskundig op een an der terrein en Amerika heeft nu pcnifaal deskundigen op elk gebied. Maar zoiftlcr twijfel zullen' typisch Nederlandse producten gewild zijn. H«-t komt pi- maar op aan, dat de Amerikaanse zakenman ze ziet. Van groot belang is ook de nauwe samenwerking mpIUc er bestaat tus sen de Ned. Jvamer voor Koophan del in New York en het departe ment van de heer Kunstenaar. Tot slot vertelde de heer Kunste naar, die heden naar Praag ver trekt om zijn onderzoekingen voort te zetten, dat in 1048 in Canada in Toronto een jaarbeurs zal worden geopend. Omtrent het karakter van deze beurs is uiteraard nog weinig te zeggen. De ratificatiedocumenten van de vredesverdragen met Italië. Hongarije, Roemenië, Bulgarije cn Finland, zullen bijna zeker Maandag in Parijs en Moskou gedeponeerd worden. Wanneer deze plechtigheid voorbij is. zullen de eeiste vijf vredesverdragen, die reeds in Februari ondertekend werden, eindelijk van kracht worden. De ratificahedocumentcn van het Italiaanse vredesverdrag zullen door dc ambassadeurs van dc U.S.A de Sowjet-Unic cn Groot-Brittannié cn waarschijnlijk door de Franse mi nister van buitenlandse zaken Bi- dault te Parijs worden gedeponeerd, die van Hongarije. Bulgarije cn Roe menië door vertegenwoordigers van de Sowjet-Unic. de US A en Groot- Brittannie te Moskou. De ratificatiedocumenten van het Finse vredesverdrag zullen eveneens te Moskou worden gedeponeerd, maar alleen door vertegenwoordieors van dc Sowjet-Unie cn Groot-Brit tannié. Men verwacht, dat Londen na de plechtigheden onmiddellijk het initiatief zal nemen tot het bijeenroepen van een conferentie van de plaatsvervangers der mi nisters van buitenlandse zaken der vier grote mogendheden om de toekomst te bespreken van de Italiaanse koloniën in Afrika, waarover volgens de bepaling van het Italiaanse vredesverdrag binnen een jaar na het van kracht worden moet worden be slist. Troepen naar huis Een andere conseauentie is de verplichting voor Grool-Brittannië cn de U S A om hun troepen bin nen 90 dagen (vóór midden Decem ber» terug te trekken uit Italië uit gezonderd de vrije zone van Triest Binnen dezelfde tiid zal dc Sowjct- Unie al haar bezettingstroepen uit Bulgariie terug moeten trekken In Hongarije en Roemenië mag de U.S. S R. zoveel manschappen handhaven als noodzakelijk is voor het beveili gen van de verbindingen met Oos tenrijk. Ook zullen nu de vraagstukken acuut worden, die verband houden met dc nadere regeling van de vrije zone van Triest volgens de in het vredesverdrag bepaalde richtlijnen Tot nog toe werd de zaak Triest ver traagd door de onenigheid van de Veiligheidsi aad over de leuze van ccn gouverneur. Weiter zegt Vrees leidde politiek in Indonesië Veiligheidsraad heeft geen gezag Oud-minister Weiter bleek in een radio-rede. welke hij Woensdag avond hield van mening, dat alleen vrees onze regering geïnspireerd heeft bij haar politiek in Indonesië. Vrees voor de Partij van dc Arbeid was het z.i., die het beleid der Ka tholieke Volkspartij leidde, de P. v. d. A. vreesde de communisten en daarachter verrijst het sombere silhouet van het Kremlin. ..Nederland leed in de Veiligheids raad het ene échec na het an der", zei hij. Dit internationale col lege noemde hij een mislukking, waarvoor de regering ook grote vrees koestert: vrees voor boycot, vrees voor sancties van de Veilig heidsraad, dat z i. geen gezag of prestige heeft. Deze angst achtte de heer Wei- ter volkomen ongegrond. De rege ring had moeten zeggen- „Wij zul len orde en rust herstellen in Indië. daarvoor znn wij verantwoordelijk Weest gerust wh zullen in dat land democratische hervormingen invoe ren die tegemoetkomen aan de stoutste verwachtingen der Indische volkeren". Slechts dan had de wereld ons gerespecteerd", riep dé heer Weiter uit. Acht jaar voor mr. Hufman De Amersfoorter P. Hufman, dié tijdens de oorlog zich had uitgege ven voor S.D.-agent en op Duitse wijze juwelen en eigendommen van te Leusden ondergedoken joden had ..gevorderd" werd door het Bijz. Ger. te Utrecht veroordeeld tot 8 jaar R.W.I. met aftrek en onthef fing uit alle burgerrechten voor het leven. Ambtshalve werd hem het recht van cassatie verleend. Veer tien dagen geleden had de Proc. Fisc. 5 jaar gëeist. Zijn vriend A. J. v. d. Eshof, die terechtstond voor hetzelfde feit, werd vrijgesproken. Zaterdag sluiting der Staten-Generaal Zaterdag om kwart voor drie zal de minister-president dr. Beel in het gebouw van de Tweede Kamer in een verenigde vergadering voor de beide kamers van de Staten-gene- raal namens do oningin de zitting 1946—1947 sluiten. Ce vergadering staat onder leiding van de voorzit ter van de Eerste Kamer prof. mr. R. Kranenburg. Ten aanzien van de handelingen der Verenigde Vergadering, heeft de gemengde commiss'e voor de ste nografie besloten dat dtarin voors hands de uitgang-n niet zal worden gebruikt. Ministeriële bepaling voor foute politie-ambtenaren De minister van Justitie beeft be paald dat politie-ambtenaren die op grond van hun g dragingen tijdens de oorlog in rang zijn teruggezet, 7.onder dat h vastgesteld voor wel ke tijd die maatregel geldt, de eer ste drie jaar niet meer voor bevor dering in aanmerking komen. Dit wil echter niet zeggen dat zij drie jaar na hun terugplaa sing automa tisch weer bevorderd zullen worden. Voor het tijdvak van 14 t.m. 27 September a s. geeft elk der volgen de bonnen recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 709 (Serie M) M-01 Brood: 800 gram brood M-02 Brood: 400 gram brood M-01 Boter: 2.r>0 gram boter M-02 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet M-01 Vlees: 100 gram vlees M-02 Vlees: 300 gram vlees M-01 Melk: 4 liter melk Af-03. M-05 Melk: 7 liter melk M-01 Diversen: 200 ..ram kaas of 250 gram korstloze kaas M-02 Diversen: 125 gram koffie M-03 Diversen: 50 gram thee M-04 Diversen: 250 gram waspoeder (geen soda) M-03 Reserve: 1600 gram brood M-06 Reserve: 800 gram brood Bonkaarten KD, KE 709 (Serie M) M-ll Brood: 800 gram brood M-ll Boter: 250 gram boter M-12 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet M-ll, M-12 Vlees: 100 gram vlees M-13, M-15 Melk: 12 liter melk M-ll Diversen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas M-12 Diversen: 250 gram waspoe der (geen soda) M-13 Reserve: 800 gram brood M-16 Reserve: 250 gram waspoeder (geen soda) Bonkaarten MA, MB. MC. MD. ME, MF. MG. MH 710 (Serie M) (büz. arbeid, a.s. moeder cn zieken) M-21 Brood: 800 gram brood M-21 Boter: 250 gram boter M-22 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet. M-21 Melk: 5 liter melk M-21 Vlees: 300 gram vlees M-22 Vlees: 100 gram vlees M-21 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas M-21 Eieren: 5 eieren. Spoorwegen niet bevoordeeld Zonder hoofdelijke stemming keurde gisteren dc Tweede Kamer een wetsontwerp van minister Vos goed. dat beoogt een einde te maken aan de chaos in het autobusbedrijf. Reeds in 1939 schiep de wet Personenautovervoer. hierin orde. welke wet echter tijdens de bezetting onzii werd gescho ven door een besluit van de se cretaris-generaal van Water staat. Dit laatste besluit nu werd gisteren weer ongedaan gemaakt Verscheidene Kamerleden waren bevreesd dat dn Ned. Spoorwegen lanczanmrhand het goheln autover voer zullen gaan beheersen, op welk punt minister Vos de Kamer gerust trachtte te stellen. Er zal geen voorkeur zijn voor een der drie takken van bedrijfparticu lier-, semi-overheids- en het bcdriif van dochterondernemingen der N.S. De minister oordeelde het niet nodig beroep toe te kennen, daar de vervoersvergunningen. welke door de intrekking van het besluit van Juli 1940 vervallen, automa- EGYPTE: Nog altijd geen oplossing De Veiligheidsraad heeft nog geen oplossing gevonden voor de Egyptische kwestie. Een resolutie en een amendement waren gister avond ingediend (door China en Australië) toen de Raad zich op nieuw over het probleem sring be raden. Zij werden echter beide ver worpen. Gromyko. de voorzitter, zei dat de kwestie op de agenda zou blijven. ..Vrijheid voor Egypte, weg met h^t imperialisme!" riep ren Egyptisch student op de publieke tribune bij het opheffen der zitting. Nieuw kabinet gevormd in Turkije De nieuwe Turkse minister-presi dent Hassan Saka, is gereed geko men met de vorming van een nieuw kabinet De minister van buitenlandse za ken wordt vermoedelijk Nedjedin Sadak. Sadak is eén bekend schrij ver en commentator van het blad „Ahsham". dat geacht wórdt de of ficiële mening weer te geven. Alclde de Gasperl onbeheerstheid te laten volgen in haar toegift...." In een café bij hel| Gevers Dev- nootplein vond de telepaath na af loop van het concert de drie man nen terug met wie hij in de trein de weddenschap had gesloten en hij ontving van hen, naar een hunner wen, ongeloof totdat de man. die aan hct bestuur van het Residentie- zich bekend maakte als een befaamd orkest meedceldc. een bedrag van telepaath. voorstelde een wedden- vijfhonderd gulden De zegsman schap aan te gaan. dat hij in staat y'énste aan het bestuur echter niet zou zijn die zelfde dag. Woensdag de naam van de telepaath bekend te r,.. t-n i i September, s avonds tijdens het maken. daar hij aan een belofte tot Bi| Dordrecht kwam een trein afscheidsconcert m het Kurhaus. de geheimhouding gebonden was. solisten onder zijn ban te brengen en 1 s*"""' te beïnvloeden. Wje is dc fclcphaat? Soliste door anqst bevangen Hoewel er algemeen enige scepsis heerst ten aanzien van het bestaan Wat er die avond In het Kurhaus of althans de toepassingsmogelijk- ge»- -«rdc, is bekend. De violist Sam heden vén telepathische gaven is Swaap was naar het oordcel der cri- men in de kringen van het Residèn- tici slecht gedisponeerd cn ontspoor- tie-orkest geneigd waarde te hech- de. al wist hü zich vrij spoedig te ten aan deze verklaringen, te meer, met knarsend geweld tot staan. Reizigers, die de coupe's over- bevofkten, werden door elkaar geslingerd: aan de noodrem ge trokken! Conducteurs gingen op onderzoek uit en vonden de da der: een wezenloos voor zich uitziend man, die toegaf aan de „fl,,fti.i,nn to L.L\nr, iherstellen. Zyn vertolking bleef och- daar beide solisten een reputatie rem getrokken ^e hebben. M3ar tcr jyden onder een grote nervosi- genieten, die hun falen op het af- teit. Janine Weill, die als soliste op- scheidsconcert onbegrijpelijk maakt, trad in het vierde pianoconcert van Het bestuur van het Residcntie- Saint-Saens was Aan het begin af cikest stelt daarom thans een onder- Na enige minuten zette de trein reeds onz,cker. „In het tweede deel zoek in naar de identiteit van de tc- zijn reis naar het Noorden voort en raakte zij zoals de muziekcriticus lcpaath cn het heeft daarbij enige hèt vreemde oponthoud was het ge- un het Haags Dagblad schreef aanknopingspunten gevonden in de sprek van het ogenblik. Grote sen- er geheel uit. Neumark sloeg nog voorgeschiedenis van deze wedden- satic veroorzaakte een man. die te- maten doormaar dc soliste was schap, die het concert tot een fiasco door angst bevangen, haar gchcu- maakte. Men heeft nog niet beslo- gen dat het heus wel wist ten, of het mogelijk" en wenselijk zal daarmee verstorende. Zij had toen zijn om. wannéér schuld hier bèwé- tróle had doen verliezen en zo ge- beter op kunnen houden in plaats zen kan worden, tegen de telepaath hoe en waarom: dat wist hij niet genover een paar medereizigers ver klaarde, dat hij langs telepathische weg zijn coupé-gênant rijn zelfcon dwongen had dé noodrem te grij penVerontwaardiging, wantrou- van nog enige Mandelingen naar de een gerechtelijke partituu/ en eén demonstratie van doen stellen. vervolging te tisch tijdelijk weer terugverleend worden, totdot daarin op andere wijze wordt voorzien. De minister geloofde, dat .de Spoorwegen noch met concessies noch met materieel worden bevoor deeld. Hij voor zich gaf de voorkeur aa«i een organisatie van het streek vervoer, waarbij zowel de Spoor wegen als de autobusondrrneming tengevolge van algemeen overleg een vinger in de pap hebben en' deugdelijk samenwerken. Aan do Spoorwegen ligt hot niet, wanneer ér vin overle~ sprake moet zijn, al dus de minister. De Gasperi, Italië's minister- president, is een beheerst man. Daarom vertelt men elkaar in Rome met genoegen de volgende geschiedenis, die zich afspeelde tijdens de jongste regeringscrisis, in een van de talrijke vergaderin gen van de partijleiding der Christen-Democraten. Het was zo warm in Rome, dat de leidende mannen van de ze grote Itali aanse partij er Jast van kregen. Men besloot daarom in liet naburige café enige verfris singen voor de vier en twintig bestuursleden te bestellen. Ijskoffie was natuurlijk het beste. Kort daar na verschenen, dan ook vier en naast keurig in aparte glaas jes geserveerd vier en twintig porties slagroom. Toen de Gaspe ri de slagroom zag werd hij woe dend. „Weet de eigenaar van dat café /Jan niet, dat het volgens de ie- germgêbépalingen verboden is slagroom te gebruiken bii de ver vaardiging van iedere soort van verfrissingen? Of wil hij door het negeren van de regeringsvoor schriften mij en mijn medewer kers belachelijk maken?" Het antwoord op deze Yraag liet niet lang op zich wachten. Inderdaad, volgens de iaatste be palingen was het verboden om, slagroom bij de vervaardiging van verfrissingen ie gebruiken. .Het was échter niet verboden zoals het hier gebeurde de room apart te serveren. ..Trovato la leggee. trovato l'inganno", zegt een gevleugeld Italiaans woord. Dat wil zeggen, dat de ontduiking van de wet nauw sa mengaat met de uitvaardiging daarvan. Het zal wel niet nodig zijn nog te vermelden, dat de volgende dag een nieuwe regeringsveror dening ook de verkoop van slag room verbood. Het moet echter wel gezegd worden, dat De Gas peri ofschoon het hem zeker niet gemakkelijk viel zijn slagroom liet staan. Zijn minder nauwgezette part ij vrienden ge bruikten daarop echter met zicht baar genot ook zijn portie. Explosie in Engelse mijn Vier mijnwerkers zijn om het le- vén gekomen dóór eèn ondergrond se ontploffing in de Thornhill-mijn te Dewsburg in Yorkshire, terwijl er één zwaar werd gewond. Er wórden nog acht mijnwerkers vermist.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1