DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 3 Rapport der zestien landen onaanvaardbaar Overheidsvoorlichting in nieuwe banen Duitse „kikvorsman" gepakt in Hoek van Holland Rutten maakt jubileumfilm zonder opdracht... Rabbi B. KorffDe man die Londen zou bombarderen Conferentie van Parijs moet opnieuw aan het werk EXODUS 1947 Nieuwe voorstellen aan Vietnam Van waar komen de deviezen? Consulaire missie beschoten Nederlands elftal samengesteld Het weer Gironummer 510330 Banki R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31, per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 12 September 1947 Nr. 744 6e jaarg. Red. en Adra.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER William Clayton, de Amerikaanse onderminister van econo mische zaken, die in Parijs de werkzaamheden van de confe rentie der zestien Europese landen volgt, heeft zo scherpe critiek uitgeoefend op het vrijwel gereedgekomen rapport der Europese behoeften, dat de conferentie op het laatste ogenblik nog snel een nieuw rapport zal moeten samenstellen. De slotzitting, die op Maandag 15 September zou UST is dus toch gebeurd, de ■U-ruim 4000 illegale Joodse Immigranten zijn in de Britse zone van Duitsland ontscheept en zullea voorlopig' in kampen worden onder gebracht. Wij leven toch wel in een krankzinnige tijd, dat het mogelijk is. dat Joden op hun uittocht tot aan de poorten van het Beloofde Land komen om.... in Duitsland te ein digen. Wij begrijpen heel goed. dat de Engelsen geen illegale immigrantie in Palestina kunnen dulden, wij bil lijken het in de gegeven omstandig heden volkomen, dat zij deze schepen met hun trieste menselijke lading naar het land van uitgang. Frank rijk, hebben teruggebracht. Wij zul len de laatsten zijn om goed te keu ren. dat de immigranten geweigerd hebben, om daar van boord te gaan. Integendeel, wij zijn van mening, dat degenen, die hen tot die weigering hebben aangespoord, een hele zware verantwoordelijkheid in deze trage die op zich hebben geladen. Maar dit laatste neemt niet weg, dat de Engelse minister of ambte naar, die bedacht heeft om deze last posten naar Duitsland te voeren, toch wel een zo grote blunder heeft ge maakt. dat hij welhaast onvergeef lijk moet worden genoemd. Wij zijn best bereid voetstoots aan te nemen, dat hierbij geen kwaadaardigheid, laat staan sadisme heeft voorgezeten. Maar een zo volslagen gebrek aan verbeelding, zowel tegenover de Jo den als tegenover de publieke opi nie in de wereld dat is. naar onze mening de oorzaak van deze blun der maakt deze autoriteit ten enenmale ongeschikt voor de plaats, welke hij bekleedt. Er zijn in deze trieste geschiede nis nog andere verantwoordelijkhe den aan te wijzen. Over het Zionis me in het algemeen en over de Jood se terreurorsanisaties in en buiten Palestina willen wij het in dit ver band niet hebben; van de laatste willen wij alleen zeggen, dat zij met die Engelse autoriteit in kwestie het gebrek aan verbeelding gemeen heb ben. daA zij niet in kunnen zien. welk een ontzaglijke schade zij de Joodsè zaak in en buiten Engeland toebrengen. Wel willen wij hier de verantwoor delijkheid signaleren van die organi saties. welke steeds maar weer de illegale immigratie in Palestina aan moedigen en ter hand nemen. Zij hebben in deze tragedie een zware schuld. MAAR de grootste verantwoorde lijkheid rust toch op de hele wereld, dat wil dus zeggen op ons allemaal, omdat wij nu ruim 2 jaar na het einde van de oorlog het Jood se probleem, dat niets dan een on derdeel is van het zoveel grotere vraagstuk der ..verplaatste personen" (BP S'», niet tot een bevredigende oplossing hebben kunnen brengen. Zeker wij schimpen met z'n allen veel en graag op de Engelse regering die deze ongelukkige Joden zo behan delt. maar is er één staat geweest, welke in al die tijd. dat deze schepen voor de Franse kust hebben gele gen, gezegd heeft: stuur deze men sen maar naar ons. wij zullen ze op nemen en verzorgen tot over hun toekomst beslist is? Neen immers. Ook Nederland niet. £9 dai zit ons in deze hele miserabe le historie nog het meest dwars. Onze minister van justitie heeft er ons op gewezen, dat wij barmhartig moeten zijn tegenover de Duitsers, die nog in ons land verblijven en wfj zijn bereid om deze oproep tot mense lijkheid te volgen. Maar hebben wij dan met een nog veel grotere plicht van barmhartigheid en meele ven ten opzichte van deze Joden? Ligt het niet op de weg van Neder land dat in de loop der tijden een traditie van asylrecht heeft ge vormd. om alsnog te zeggen: stuur deze mensen zo spoedig mogelijk uit Duitsland naar ons land O. wij be grijpen heus wel, dat hier grote be zwaren zijn. maar laten we daar mi eens resoluut over heen stappen. Laat Den Haag voor één keer de verbeel ding opbrengen, die Londen gemist heeft. Frankrijk heeft aangeboden bet bestuur over Indo-China over te dragen aan de Vietnamezen, indien zij binnen het verband van de Franse Unie willen blijven en erin zouden toestemmen, dat de Fran sen strategische militaire installaties In Indo-China bezet houden. Dit aanbod werd gedaan door Emile Bollaert, de Franse hoge commissaris voor Indo-China in een redevoering te Haiphong. In dit Franse aanbod wordt voor- fiesteld.dat Frankrijk verantwoorde- ijk blijft voor de buitenlandse poli tiek van Indo-China. worden gehouden is uitgesteld. Clayton stelde gisteren de conferentie voor het rapport als een voorlopig ontwerp te be schouwen en opnieuw aan het werk te gaan met gebruikma king van zijn op- en aanmer kingen. Hij bood aan, dat een Amerikaanse deskundige aan het nieuwe rapport zou mee werken.. Het ontwerp was vol gens Clayton in zijn huidige vorm onaanvaardbaar, omdat het geen overtuigingskracht be zit tegenover het Amerikaanse publiek en het Congres: het had meer van een boodschappenlijst dan van een plan voor Euro pese samenwerking. Claytons critiek op het rapport kan aldus worden samengevat: (1) Het voorziet niet in voldoen de mate in wederzijdse hulp tussen de zestien Europese landen. (2) De cijfers voor de behoeften van Europa zijn slechts globaal ge geven en maken geen onderscheid tussen de behoeften der afzonder lijke landen. (3) De voorstellen inzake het herstel van de inwisselbaarheid der Europese geldeenheden als eerste stap in de richting naar inwissel baarheid van alle geldeenheden over de gehele wereld zijn niet nauwkeurig genoeg. Clayton heeft de uitvoerende commissie dor conferentie gisteren op de Amerikaanse ambassade te Parijs ontvangen om de reactio der officiële Amerikaanse kringen op het eindrapport uiteen te zétten. Hrj wees op het ontbreken van enigerlei overeenstemming ten aanzien van werkelijk posi tieve pogingen om de handels- barricades tussen de landen op te heffen, pogingen die bijvoor beeld zouden kunnen bestaan uit het oprichten van een tol- unie. Verder bevat het rapport geen voorzieningen voor het aanwenden van overtollige arbeidskrachten of overtollige productie in het ene Europese land ten behoeve van een ander Europees land, dat aan ar beidskrachten of aan bepaalde goe deren tekorten heeft. Brittannië's wens In kringen, die met de conferen tie in relatie staan, wordt meege deeld. dat het ontbreken van onder scheid tussen de behoeften der af zonderlijke landen te wijten is aan de Britse delegatie, die de voorkeur gaf aan globale cijfers, omdat de Britse handelsbalans nauw samen hangt met die van de andere Euro pese landen. Het thans afgekeurde rapport der conferentie raamde 't tekort op de betalingsbalansen met 16 Euro pese landen met het Amerikaanse continent voor de eerstvolgende vier jaar op 22.499 millioen dollar, verdeeld als volgt: 1948: 8.049 mil lioen dollar. 1949: 6.350 millioen dollar. 1950: 4.650 millioen dollar en 19513.450 millioen dollar. DE EERSTE JOODSE IMMI GRANTEN %an de „Exodus" 1947 zijn in het kamp Poppendorfaan gekomen. Een groepje is bezig zich ie installeren in de zg. Nissenhutten DADER VAN AANSLAG OP „SUNETTA" Een „Engelsman" die een gevaarlijke Duister bleek te zijn is on langs door de Marechaussee in Hoek van Holland gearresteerd. Het verhaal is echter eerst thans bekend geworden. Hij werd gevonden on der een steiger en was in het bezit van een zwem- en (luik-apparaat zoals de „kikvorsmannen" bij de invasie gebruikten bij hun opruimings acties aan de kust van Normandië. Men vermoedt dat hij aanslagen in de zin had tegen de Engelse schepen voor verlofgangers, die uit den Hoek vertrekken. De „Engelsman" beweerde een student te zijn, die met vrienden om honderd pond gewed had een trip naar Holland te maken zonder de nodige papieren. De heenreis zou hij als verstekeling met een R.A.F.-viegtuig hebben gemaakt. Toen hij gepakt werd was hij juist van plan zich ongemerkt aan boord van een Engelse boot te verstoppen, omdat de weddenschap die dag af liep. Dit verhaal klonk al fantas tisch. bij het onderzoek deed men een ontdekking die niet minder opzienbarend was. De man bleek een 24-jarige Duit ser te zijn, die deel had uitge maakt van een specialisten- groep van Otto Skorzeny, de SS-officier die Mussolini heeft bevrijd. De man gaf toe in Joegoslavië met de kikvorsuitrusting diverse sa- botage-acties te hebben onderno men tegen schepen, waarvoor hij kleefmijnen gebruikte. In verband met deze ontdekking is gedacht aan het ongeluk met het tankschip ,.Su- netta" dat kort tevoren in de Wa terweg op een mjjn zou zijn gelo pen. Onderzocht wordt thans in hoeverre er verband gelegd dient te worden tussen deze arrestatie en het scheepsongeval waarbij men er rekening mee houdt, dat de Duit ser zich vergist zou kunnen hebben en zijn acties eigenlijk gemunt had op de Engelse leüveschepen, die da- Tweede aardbeienoogst van de koude grond Terwijl men zich op de land- en tuinbouwtentoonstelling in de Houtrust hallen te Den Baag moet behelpen met kunstaard beien" heef', de kweker L. Rhijns- burger te Valkenburg (ZB), dank zij de tropische zomer voor de tweede maal in diJ jaar aard beien van de koude grond kun nen oogsten gelijks troepen van Hoek van Hol land naar Engeland vervoeren. Door een misverstand is de Duit ser weer naar zijn land terugge stuurd maar te venvachten is, dat hij weer op transport zal worden gesteld voor het verdere onderzoek der Nederlandse autoriteiten. Nog 350 mensen lijden aan paratyphus Nog 350 mensen in Veeuendaal en Terneuzen lijden aan paratyphus door het den van bedo "en vlees. Na een grondig onderzoek kwam vast te staan dat het vlees afkom stig was van een koe. <jie gekeurd is door een veearts in een kleine gemeente bij T.jrnp.uzen, omdat de keurings-veearts uit deze laatste plaats afwezig was. W ereld voedselr aad opgericht De conferentie van de organisatie voor voedsel eu landbouw der UNO (F.A.O.) heeft te Genève met alge mene stemmen besloten, een we- reldvoedselraad op te richten. De officiële naam' van de raad zal lul den: „Raad van de organisatie S'oor voedsel en landbouw der U.N.O." De nieuwe raad komt in de plaats van de huidige uitvoerende com missie, maar zal niet zoveel macht hebben Ris Sir John Boyd Orr, de Britse directeur-generaal van de F.A.O., had voorgesteld. De raad zal alleen een adviserend lichaam zfln, dat zal helpen bjj de coördinatie van nationale en inter nationale politiek ten opzichte vaiv voedsel. De kracht van de raad is gelegen in het feit. dat zqn leden regeringswoordvoerders in plaats van particuliere personen z\jn. De voormalige Australische eerste-minister Lord Bruce is tot voorzitter van de Wereldvoedsel- raad gekozen. D.P.'s naar Nederland De Internationale Vluchtelingen organisatie deelt volgens U.P. mede dat ruim twee honderd verplaatste personen op 16 September uit Duitsland zullen- vertrekken om in Nederland in de industrieën ge plaatst te worden. Dit is de eerste groep van acht duizend mannen en vrouwen van achttien tot vjjf en dertig jaar die in Nederland te werk gesteld zullen worden. Z\j zullen dezelfde lonen en faciliteiten ontvangen als de Nederlandse ar beiders.-Na vfof jaar kunnen zij desgewenst voor het Nederlandse staatsburgerschap in aanmerking komen. M. Rosmann naar kamp Poppendorf Mordechai Rosmann, die .het ver zet aan boord van de „Runnymede Park" heeft georganiseerd en ge- van het verzet uit de gevangenis te leid. is samen met 61 andere leiders Hamburg naar kamp Poppendorf overgebracht. Sommigen van hen verzetten zich toen zij door paratroopers naar de vrachtwagens werden gebracht. Zij worden afgezonderd van de andere emigranten ondergebracht. Zij zullen niet in staat van beschul diging worden-gesteld. Minister Lieftinck te Londen aangekomen De Nederlandse minister van fi nanciën prof. mr. P. Lieftinck is te Londen gearriveerd en zal Neder land vertegenwoordigen op de tweede jaarlyikse bijeenkomst van de internationale bank en van het internationale monetaire fonds. De cineast Gerard Rutten heeft plannen ontworpen voor een film over de ontwikkeling van ons land tijdens de regering van de Koningin. Voor de ver wezenlijking van deze plannen wil men een stichting in het leven roepen, die Ruttens ideeën zal uitwerken. Men schijnt het plan te hebben de film in het buitenland te laten maken. Vol gens onze inlichtingen zouden behalve de heer Rutten in deze Een gebeurtenis, rumoerige dagen v die in de nie* au-serieux genomen. Hij was de man die niet lang geleden opzien in de ont- baarde door de mededeling, dat wan- Ondank9 de droogt; valt de oogst van consumptie-aardappelen in het Oosten van ons land zeer mee. De aardappelen blijken van uitstekende kwaliteit, terwijl ook de hooveelbeid groter is dan men verwacht had. Het weer is buitengewoon gunstig voor hot inkuilen. scheping der Joodse emigranten gfeevr de .Bn,,en de Pa,"l-"n!e kust even de aandacht trok: de arres tatie op het Parijse vliegveld,van zestien leden van een complot, die Londen wilden bombarde ren. is thans volledig opge helderd. De samenzwering was minder ge en blokkeren, hij de illegale im migranten per parachute in Palestina zou neerlaten. De ongelukkige geschiedenis met de „Exodus" bracht hem tot de wens het Engelse volk een gevoelige les te lezen: hij wilde Londen met een gehuurd vliegtuig bombarderen met zelfgemaakte bommen. Hij koos in Parus een aantal vertrouwden, en zocht contact met de vlieger Gilbert, ex-piloot van de Amerikaanse lucht- vaarlijk dan zijn leek: de piloot van macht. Gilbert accepteerde in schijn het vliegtuig dat voor het bombar dement was gecharterd, stond in contact met de Pariise politie, de mecaniciens van het vliegveld, die het toestel startklaar zouden maken, waren rechercheurs, en de bommen die zouden worden uitgeworpen, moesten, naar men aanneemt, nog gemaakt worden. De politie arresteerde alle betrok kenen: de leider van het complot, Rabbi Baruch Korff. 33-jarige Ame rikaanse staatsburger, zijn secreta resse. de 23-jarige Judith Rosenber- ger, Hongaarse, de man die de bom men maakte, of riiaken zou. en ook de piloot, de 35-jarige Reginald Gil bert. Maar hij werd na een uur weer vrijgelaten zijn arrestatie was „pro forma" hij werd bij zijn aan komst in Londen door Scotland Yard verwelkomd als de man die Londen niet bombardeerde. Niet au séricux Rabbi Korff is een dynamische fi guur; jong, goed gekleed, met het uiterlijk van een actief zakenman. Hij steunt met alle middelen de Stern-groep, maar wordt in zionis tische kringen over het algemeen uit vrees dat Korff er anders in zou slagen een vlieger te vinden die het baantje wèl zou willen opknappen. Hij waarschuwde Scotland Yard en werd van die dag af constant gevolgd door drie Franse rechercheurs. ?4aar ook door een van Korffs ver trouwden: het kostte hem veel moei te de man kwijt te raken als hij de autoriteiten gegevens wilde over brengen. Eerste vlucht De vorige week Donderdag maakte Gilbert zijn eerste vlucht boven Londen. Het was een proefvlucht, waarop alleen pamfletten werden uitgeworpen: „Wij zullen de strijd naar het hart van het Koninkrijk overbrengen", stond daarin. Op de volgende vlucht, vastgesteld op de dag waarop de emigranten in Ham burg zouden aankomen, zouden de bommen worden meegenomen Zij zouden worden uitgeworpen op het departement van buitenlandse za ken Zaterdag voor „dag D" organi seerde Rabbi Korff echter nog een vlucht, waarbij opnieuw pamfletten zouden worden uitgestrooid en op dit ogenblik besloot de Parijse poli tie het complot onschadelijk te ma ken. Op een vrij theatrale manier: toen Korff bij het vliegtuig arri veerde klonk een pistoolschot, en op dit sein schoten dertig met over-alls en olievegen gecamoufleerde recher cheurs toe om Korff de handboeien om te doen. Zij maakten een koffer met tienduizend pamfletten buit. Op hetzelfde ogenblik werden op alle door Gilbert opgegeven adressen de samenzweerders gearresteerd. Bommen werden echter nergens ge vonden; wel werktekeningen. Rabbi Korff is overigens nog dy namisch en fanatiek als steeds. „Ik ga in hongerstaking tot ik word vrijgelaten", zei hij tegen een foto graaf. op weg naar het Huis van Bewaring. En op de foto poseerde hij met Churchills beroemde Victo rie-groet. stichting opgenomen worden enkele vroegere medewerkers van ..Pen Gun", de firma Pier- son en de heer Menten. Ongeveer een halfjaar geleden is bekend gemaakt, dat de heer Rut ten was aangezochrom deze film te maken en daarbij werd vermeld, dat de vervaardiging in samenwer king met officiële instanties zou ge schieden. Vorige maand bleek vrij onverwacht, dat de heer Rutten in de Verenigde Staten reeds bespre kingen had gevoerd om de film daar te laten maken. Deze bespre, kingen zijn volledig mislukt, thans voert de heer Rutten onderhande lingen met de Eagle Lion in Enge land. Verscheidene malen is in berich ten de -indruk gevestigd, dat de heer Rutten. die behalve cineast ook officier in algemene dienst van de Koningin is. zijn opdracht voor het vervaardigen van deze film „van zeer hoge zijde" had gekregen. Geen overleg Niettemin had het, zowel in amb telijke kringen als in de filmwereld nogal verbazing gewekt, dat de heer Rutten en zijn medewerkers bespre kingen in het buitenland hadden ge opend zonder ook maar het gering ste overleg met het departement van 0„ K. en \V., met de Bioscoop bond of met Nederlandse cineasten te bebben gepleegd. Te verbazing wekkender werd dit geacht, omdat men in die kringen stellig meent, dat er alle reden is aan te nemen, dat de vervaardiging van een dergelijke film in Nederland door landgeno ten en met materiaal dat hier aan wezig is. een succes zou kunnen worden. Op het ministerie weet men ook van Ruttens plannen niets, men vraagt zich af, waarvan hij de devie zen vandaan zou moeten halen. Na een nader onderzoek is gebleken dat de heer Rutten geen officiële opdracht heeft en dat van gesugge reerde steun „van hoge zijde" geen sprake is. Nu dit vaststaat, mag men ver wachten, dat oudere plannen van Nederlandse filmmensen, die de steun van de Bioscoopbond schijnen te hebben, met spoed worden uitge werkt. Aangezien men mag aanne men dat deze plannen door brede samenwerking zullen slagen, wordt het weinig waarschijnlijk geacht, dat er voor O.. K. en W. nog reden zal zijn deviezen ter beschikking te stellen voor de vervaardiging van een jubileum-film in bet buitenland 'ALLEEN TOELICHTING OP REGERINGSBELEID (Van onze Haagse redacteur) De overheidsvoorlichting zal worden gereorganiseerd volgens voorstel len van de voor dit doel ingestelde ambtelijke commissie, waarvan de secretaris van de minister-president, de heer H. Hermans, voorzitter was. Deze voorstellen, waarover de heer Hermans het ccn cn ander heeft ver teld voor een bijeenkomst van journalisten cn perschefs, heeft het kabinet aanvaard. Zij wijken sterk af van het systeem, dat de commisise-Van Hcuven Goedhart voorstond, welke commissie op verzoek van de rege ring verleden jaar ccn rapport over de overheidsvoorlichting heeft uit gebracht. Als voorlichting zal alleen wor den beschouwd de toelichting op het overheidsbeleid. Iedere minister blijft verantwoordelijk op zijn eigen gebied. Er komt ccn voorlichtings raad. waarin ieder departement wordt vertegenwoordigd door zijn perschef, met als voorzitter de pers chef van de minister-president. Voorlopig wordt dit de heer Her mans. Deze raad wordt dus een afspie geling van de ministerraad, met een zelfde stemmenverdeling. Aan de raad wordt de Regerings-Voorlich- tings-dicnst als secretariaat toege voegd, waarbij de directeur Aan de R.V.D., de heer J. M. Landré, als secretaris van de raad zal optredcr\. De afdeling planning van de R.V.D. zal de Raad terzijde staan. Beleid cn uitvoering Er wordt ccn scheiding gemaakt tussen de voorlichting over het be leid en de technische uitvoering van deze voorlichting. Voor grote objecten als tentoonstellingen, films en campagnes berust het beleid bij de betreffende departementen en de uitvoering bij de R.V.D. Dc voor lichtingsraad beslist over de plan nen van de voorlichtingsdienst van een departement, met prae-advics van dc afdeling planning van de R.V.D. Er komt écn budget, dat in de voorlichtingsraad zal wor den verdeeld. Dc technische uit voering door de R.V.D, ge schiedt onder verantwoordelijk heid van de minister-president. De persafdelingen der departe menten onderhouden recht streeks het contact met de pers cn ontwerpen radio-redevoerin gen. Zij bepalen verder het be leid ten aanzien van andere voorlichtingsmedia. Bij deze reorganisatie heeft men in veel opzichten het huidige Britse systeem als voorbeeld genomen. Zij zal haar beslag krijgen, wanneer ook de financiële regeling, waaraan wordt gewerkt, gereed is. De Australische en de plaatsver vangende Britse conaul-jreneraals* respectievelijk de heren Eaton en Lambert, die met vier jeeps op weg waren van Malang naar Soerabaja, werden bij Singosarl met machine geweren beschoten door ccn Indo nesische gucrllla-grocp van een af stand van, naar men schat, ruim 400 meter. Het Nederlandse legercommu niqué meldt dat een aanval op het station van Tjiamis is afgeslagen. Verder worden botsingen gemeld met Republikeinse troepen in d© gebieden ten Westen van Lcuwi- liang b\j Tjibatoe en ten Noord oosten van Tjitjalengka. Op Mid- den-Java werden Nederlandse kampementen herhaaldelijk door Republikeinse benden beschoten. Het gebied ten Zuid-Westen van Losari en ten Westen van Ambara- wa werd gezuiverd. In het gebied van Medan op Sumatra. 25 km ten Zuid-Oosten van Tebingtinggi, is een aantal Republikeinse militairen gevangen genomen, waaronder een Japanse deserteur. Het gebied ten Nooi'd-Oosten van Padang werd van rondzwervende benden gezui verd. Volgens het Republikeins com muniqué hebben de Nederlanders voortdurend verkenningsvluchten boven Soemobito en Modjoagoeng ten Zuid-Westen van Modjokerto uitgevoerd. Ten Zuiden van Modjo kerto waren Nederlandse troepen in gevecht gewikkeld met Indone siërs. Baros cn Takokak ten Zui den van Soekaboemi werden door de Nederlanders bezet. Mr Ms Mijnenveger „Pieter Florisz" en „Abraham.van der Hulst" zullen 16 September uit Rotterdam naar Indonesië vertrekken. Bonnen voor fietsbanden worden uitgeloot Zeer spoedig zullen van de ge nummerde bonnen, die zijn uitge reikt aan diegenen, die sedert de bevrijding nog nimmer voor rijwiel banden in aanmerking kwamen, enkele nummers worden uitgeloot. Om deze loterij snel te be4indi- gen en een zo groot mogelijk aan tal gegadigden z\j het ten dele te helpen, is besloten dat de bonnen slechts recht zullen geven op de aankóop van 1 buiten- en 1 binnen band. In gezinsverband kunnen de ban den worden beschikbaar gesteld aan hen, die daaraan de grootste behoefte hebben, terwijl In geval van nood altijd nog gebruik kan worden gemaakt van een massieve band. Nederland gekend in Ruhrkolenkwestie Op de Brits-Amerikaanse confe rentie over de Ruhr-kolen zijn aan bevelingen opgesteld over deze kwestie. Zij zijn aan de regeringen van Nederland. Frankrflk, Luxem burg en België, voorgelegd. Frank rijk en de Benelux-landen zfin ver zocht hun oordeel hierover langs diplomatieke weg /kenbaar te ma ken. De uit°indeU1ke beslissing ligt bfj de landen, die het Ruhrgebied besturen, n.l. Engeland en d^ Ver enigde Staten, hoewel België en Nederland er groot belang bij heb ben. omdat vervoer van Rubrkolen een intensiever gebruik van de ha ven te Rotterdam en Antwerpen tengevolge kan hebben. Voor de wedstrijd tegen Zwitser land op Zondag 21 dezer is het Nederlands elftal als volgt samen gesteld: Doel: Kraak (Stormvogels). Achter: v. d. Linden (Ajax) en Schijvenaar (EDO). Midden: v. Stofferen (Ajax). Möhring (Enschede), de Vroedt (Fevenoord). Voor: Lenstra (Heerenveen). Rij vers (NAC). Wilkes (Xerxes), van Dijk (Ajax) en Drager (Ajax). Reserves: de Munck (Sitt. Boys), Bun (MW) en Hazeveld (GVA V). Nog twee reserves zullen later worden aangewezen. Tot Zaterdagavond: In het Noord- WeatelHk gedeelte Aan het land overdag \rd krachtige Zuid-Weste lijke AAind. wisselend bewolkt met hier en daar enige lichte regen en Iets lagere temperatuur dan van daag. In het overige gedeelte van het land meest matige Zuid-We«- telilke wind met overdrijvende wol kenvelden, doch vrjjwel overal droog weer en weinig verandering van temperatuur. Dr. Van Mook Zondag terug verwacht De luitenant GG. dr. Van Monk wordt Zondagochtend terug ver wacht op Schiphol. Gromyko wenst spoed met Indonesië Gromyko, de Russische gedele geerde in de Veiligheidsraad, sinds 1 September tevens voorzitter, heeft gezegd, dat de Indonesische kwesttie opnieuw aan de orde zal worden gesteld als de Veiligheids raad niet spöedig het consulaire rapport ontvangt. De consuls-generaal van België en Australië hebben besprekingen geopend, die moeten leiden tot de keuze van een derde lid in de com missie van drie. Volgens sommige kringen maken de Verenigde Sta ten, die reeds bij herhaling goede diensten hebben aangeboden, een kans. maar ook het onpartijdig© Brazilië of het onpartijdige Colum bia zouden sterk in aanmerking ko men. Ook met de mogelijke keuze van Groot-Brittannië \vordt ernstig rekening gehouden. Residentierechter ten onrechte in arrest? Het tweede kamerlid F. Goed hart heeft de minister van over zeese gebiedsdelen -gevraagd, of het juist is. dat de landraadvoor zitter en residentierechter mr. D. Duursma te Padang. sinds 24 September 1945 te BataA'ia in arrest Avordt gehouden op grond van een uiterst vage beschuldi ging. Begin 1942 zou mr. Duusma bij het uitbreken der vijandelijkheden tegen Japan, opdracht hebben gekregen van de Nederlands-Indische autori teiten om tijdens een eventuele be zetting A'an Sumatra een rapport op te stellen over de gang van zaken op dit eiland Het rapport, dat na de capitulatie Aran Japan Averd uitgebracht, was vernietigend voor een aantal hoge Nederlands-Indische gezagsdragers. Er bleek om uit dat een resident et* een officier van justitie zich schuldig hadden gemaakt aan levering van meisjes ten behoeve A'an Japanse bordelen. Verder zouden zij deelgenomen hebben aan door Japanse officieren op touw gezette festiviteiten. Het rapport zou ten gevolge A-an een merkwaardig toe\ral in handen zijn gekomen \ran de resident, wiens mis drijven in het rapport waren tóe- beschreven en mr. Duursma £ou hierop plotseling zijn gearresteerd. De minister werd verzocht zo spoe dig mogelijk inlichtingen in te win nen over deze zaak. die kunnen be- Averkstelligen. of mr. Duursma al of niet ten onrechte gevangen AA'ordt ge houden. Troepen verlaten Italië Vandaag begint d© ontruiming A'an Italië door de Britse en Amerikaan se troepen, in verband met het feit dat Maandag het vredesverdrag van kracht wordt. Maandag zullen de geallieerd© troepen worden teruggetrokken van de demarcatielijn tussen Brits-Ame rikaans en Joegoslavisch bezet ge bied Op dezelfde dag zullen de ge allieerde troepen Pola (ten Zuiden van Triëst) ontruimen. Deze stad komt onder Joegoslavisch bestuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1