DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 r Resultaat van de politionele actie is onbevredigend J Italianen trekken weg uit Venezia Giulia Britse, Australische experts op Java aangekomen Nel van Vliet won de titel Een electrische locomotief uit Engeland Voor kinderkleding minder punten nodig Algemene vergadering der U.N.O. opent morgen UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL KOOS VORRINK ZEGT: ONGEREGELDHEDEN: ELFJARIG MEISJE HET SLACHTOFFER n Isbrandtsenlijn gaat procederen Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbu» 9 Abonnementsprijs: 0.31 per wéék of 4.— per kwartaal Losse nummer» 10 et Maandag 15 September 1947 Nr. 746 6e jaarg. Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER DUIDELIJK PROGRAM NOODZAKELIJK VOOR NIEUJV CONTACT De beperkte politionele actie in Indonesië heeft niet die goede resultaten gehad, welke velen er van verwacht hadden. Dit leidde tot een impasse, die het gevaar van een kabinetscrisis opriep. Nederland is uit deze impasse geraakt, doordat de Repu bliek kans zag het geschil in de Veiligheidsraad aan de orde te laten stellen, zeide de heer K. Vorrink, Voorzitter van de P. v. d. A. in een radiorede. Frans- Ital. tolunie in studie genomen Frankrijk en Italië zullen de mogelijkheid van het aangaan van een tol-uni bestuderen. De Fianse en de Italiaanse re* gering hebben te Parijs een ver klaring getekend, waarin zij uit drukking geven aan hun wens om de mogelijkheid van het slui ten van een tol-unie tussen beide van een tol-unie bestuderen. Er is een gemeenschappelijke commissie ingesteld, die voor het einde van dit jaar aan de respec tieve regeringen rapport zal uit brengen. Deze commissie zal te vens de mogelijkheid onderzoeken van het deelnemen van Frankrijk en Italië aan een grotere Europese tol-unie. Dr. Max Troendle. die deel uitmaakt van de Zwitserse delegatie bij de conferentie der 16 landen over economische samen werking van Europa, heeft in een rapport over de werkzaamheden van zijn delegatie verklaard, dat Zwitserland niet actief deel zal nemen aan de vorming van een Piuropese tol-unie. aangezien de Zwitserse regering niet gelooft, dat een dergelijke tol-unie onmid dellijk verbetering zal brengen in de economische situatie van Eu ropa. Twintig doden op Engels schip Twintig personen zijn verdron ken, toen een plezierboot ou de Firt of Clyde in Schotland bij zware zee omsloeg. Toen de boot kapseisde, geraakten alle drie en twintig opvarenden, waaronder vrouwen en kinderen te water. Een motorschip van de marine slaagde erin drie personen te red den. De heer Cleys Bouart en ko lonel Servais van de Belgische am bassade te Den Haag zullen de vol gende week Nederland verlaten met bestemming naar Indonesië, teneinde aldaar met de Belgische consul de komst van de commissie van drie. belast met het onderzoek naar het geschil omtrent de demarcatielijnen voor te bereiden. Naar zijn mening zijn er twee houdingen denkbaar na de in menging van de Veiligheidsraad: hidelyk afwachten met de stille hoop, dat alles op niets uitloopt en Nederland toch kans krijgt de Re publiek te vernietigen of het besef dat het ingrijpen van de Veilig heidsraad opnieuw een reële kans biedt om met de Republiek tot een accoord te komen. Daartoe moet de Nederland se regering alles doen om de onderhandelingen weer op gang te brengen. Het is juist thans noodzakelijk dat de re gering beschikt over een pro gram, dat een duidelijke en voor beide partijen aanvaard bare weg aangeeft. De heer Vorrink- achtte het van groot belang dat vóórdat de offi ciële besprekingen onder leiding van de drie-mogcndheden-commis- sie beginnen voorbereidend contact tussen Nederland en de Republiek tot stand komt. Het program mag en moet eisen stellen aan de Republiek, als het maar zonder reserve getuigenis af legt van de wil om samen te wer ken met mensen als Sjahnr, Sja- rifoeddin en Setyadjit, die toch voortdurend blijk gaven met de Nederlanders tot een goede ver standhouding te willen komen. Het feit dat men in Djogjakarta niet. wilde profiteren van het juiste in zicht, de goede wil en de staats manswijsheid van deze drie Indone sische leiders zag de heer Vorrink als de voornaamste oorzaak van het mislukken der onderhandelin gen. Hy zag een kans, dat onder het directe toezicht van buitenlandse waarnemers de republikeinse re gering zal buigen voor de resulta ten van een hernieuwd overleg met haar eigen vertegenwoordigers. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan er ook voor de we reldopinie geen twyfcl bestaan omtrent de vraag, waar de schuld ligt voor een misluk king. Daaruit zullen dan Ne derland cn de Veiligheidsraad de consequenties moeten trek ken. „Het is een illusie te menen, dat Nederland dan weer, met voorbij zien van het internationale aspect en met een beroep op zijn eigen verantwoordelijkheid, domweg zyn eigen gang zou kunnen gaan. Het conflict is in de sfeer van de inter nationale politiek getrokken, waar het naar zyn diepste wezen thuis hoort en, niet of zonder protesten, met of zonder tegenstribbelen, daar komt het niet meer uit", zo besloot de heer Vorrmk. Koningin niet bij opening der Staten De Koningin zal morgen de Staten-Generaal niet persoon lijk openen, aangezien Zij tegen deze vermoeienis nog niet is op gewassen. Doodstraf voor Griekse communisten Van zeven en zestig Griekse com munisten, die te Saloniki terecht stonden wegens terroristische acti viteit, zjjn er drie en vyftig ter dood veroordeeld. De veroordeelden zijn verantwoordelijk gesteld voor de moord op een hooggeplaatste politie-functionaris en op de pro cureur van het krijgsgerechtshof te Saloniki en voor de overval op een autobus van de Griekse luchtmacht in November 1.1. waarbij mili tairen gedood werden. Ongeregeldheden die Zaterdagavond laat ontstonden en waarvan een 11-jarig Italiaans meisje het slachtoffer werd. duurden Zondag in ver scheidene delen van Venezia Giulia voort. Het Italiaanse meisje werd gedood toen met een machinegeweer geschoten werd op een communis tische culturele club in het Sloveense district van San Giacomo in Triest. Het machinegeweer was van Italiaans fabrikaat, maar de politie heeft nog niet kunnen vaststellen, wie de daders geweest zijn. Italianen, die hun bezittingen op hun rug of in karren meevoerden, verlieten hun huizen in het gebied, dat ingevolge het Italiaanse vredes verdrag Dinsdag aan Joegoslavië zal behoren. In Triëst kwamen twee schepen met Italiaanse vluch telingen uit Pola aan, waar acht en twintig duizend van de bevolking van drie en dertig duizend te ken nen hebben gegeven niet onder het Joegoslavische bewind te willen staan. De Britse commandant in Triest heeft meegedeeld, dat de geallieer de troepen niet Maandag maar Dinsdag van de Morgan-linie terug getrokken zullen worden. Het uit stel is een gevolg van het feit. dat de proclamatie van de ratificatie van het Italiaanse vredesverdrag eerst vandaag om middernacht in Parijs zal plaatsvinden. Vier Britse en vier Australische officieren zyn in Batavia aangekomen om de consuls-generaal b(j hun onderzoek by te staan. Dc Australiërs zyn reeds naar hun standplaats vertrokken (twee naar Djogja, twee naar Soe- rabaja) waar zy als waarnemers worden gestationneerd. Vandaag zal er een voltallige vergadering van de consulaire commissie gehouden worden. Op deze vergadering* zullen dc Belgische cn Chinese consuls rapport uitbrengen over hun bezoek aan het front op West-Java en de Britse cn Australische consuls over Oost-Java. bracht, zodat de reis zonder verdere incidenten kon worden voortgezet. De Ffanse consul-generaal, Etien- ne Raux. heeft medegedeeld, dat hij en de Australische consul deze week naar Sumatra zullen gaan om daar de fronten te inspecteren. Amerikaanse militaire experts zullen waarschijnlijk van de Philip- pijnen komen. Hun aantal is nog niet bekend. Over de beschieting van het ge zelschap van de consuls Lambot en Eaton meldt een Nederlands com muniqué: De consuls waren er bij Singosari van in kennis gesteld, dat kort tevo ren een jeep met drie officieren op de weg van Malang naar Singosari van een afstand van honderd meter met een mitrailleur en een karabijn was beschoten. Nadat een brcnncar- rier was gecommandeerd werd deze. vergezeld van een jeep. vijfhonderd meier voor het gezelschap uitge stuurd. Ongeveer 2 km ten Noorden van Singosari. aan de boszijdc pa- ï^allel aan de weg. werd een vuur stoot algegeven en hoorde men het fluiten van kogels. De brenncarrier gaf vuur af. Spoedig bteek. dat het Republikeinse mitrailleursnest door het brenyvuur tot zwijgen was ge- Belgische ambassadeur gaat Den Haag verlaten (Van onze Haagse redacteur) In diplomatieke kringen wordt verwacht dat de Belgische ambassa deur in Den Haag Leon C. Nemry, eerlang zijn post zal gaan verlaten. Volgens tot nu toe onbevestigde be richten zal 't in 't voornemen liggen <J?.t de heer Nemry wordt opgevolgd door de vroegere Belgische minister van onderwijs Herman Vos. Heide Mij. heeft tekort aan werkkrachten Op de dezer dagen te Zwolle gehouden 57e jaarvergadering van de Ned. Heide Mij. bleek dat deze instelling, die dikwijls bij de We deropbouw wordt ingeschakeld, met een groot gebrek aan arbeids- kiacbten heeft, te kampen. Men besloot een commissie Bosbouw in te stellen. Tot nu toe bracht men in ons land vijf en vijftig ruilverkavelingen tot stand, die in totaal een oppervlakte van 30.000 HA besloegen. De aftreden de commissarissen werden her kozen. Brussel weet van niets Functionarissen van het Belgische ministerie van buitenlandse zaken hebben tegenover AP. verklaard mets te weten van een uitnodiging welke aan Nederland en België ge stuurd zou zijn tot bijwoning van een conferentie met de Brits-Ameri kaanse overheid, betreffende de in schakeling van Rotterdam en Ant- _werpen in het scheepvaartverkeer naar Duitsland Zij bevestigden dat de gehele kwestie wacht op een be slissing van het ministerie van bui tenlandse zaken in Londen en Wash ington of van de Brits-Amerikaan se overheid in Duitsland. Noorsé hulp voor Joden De organisatie Noorse hulp aan Europa en het Noorse Rode Kruis hebben volgens AP. besloten de Jo den in het kamp Poppendorf in de Britse zone van Duitsland te hulp te komen. Zodra de Britse bezettings- sutoriteiten toestemming geven, zal er onder de geïnterneerden van het kamp, kleding, voedsel en zeep wor- Onze speciale verslaggever by de Europese zwemkampioenschappen in Monaco telefoneerde Zondagavond: In het bagagenet van de rode autobus, die onze zwemcracks morgen van de Cóte d'Azur zal brengen de bergen in, op weg naar Noordelijk Frankrijk om nog wat wedstrijden te zwemmen, zal één koffer vaak worden opengemaakt, de koffer van Nel van Vliet, waarin de enige gou den medaille, die Nederland bij de Europese kampioenschappen verover de, naar ons land wordt gebjacht. Nel van Vliet behaalde deze kost bare herinnering op de allerlaatste dag. Twintig minuten voor het eind van de finale 200,meter schoolslag heeft de gehele Nederlandse kolo nie enkele seconden een brok in rle keel moeten wegduwen en Jan de Vries, de voorzitter van de K.N.Z.B. die naast ons stond, sloot zelfs de ogen en draaide zich om Dat was op het ogenblik, dat de Hongaarse Eva Szekely met haar mannelijke butterflyslag zich bijna naast Nel van Vliet vocht. Ik kan niet meer naar de kant Over een afstand van 180 meter had zij de Robbenzwemster op één meter gevolgd. Toen viel zij aan. Nel v. Vliet, die de Hongaarse niet zag, zette in deze seconden ook aan. Met steeds kortere slag rukte ztl zich door het water, iedere slag dichter by het eerste en laatste Ne derlandse kampioenschap In dit zwemtournool. Even later draaide Jan de Vries zich weer om. keek en liep onmid dellijk naar de Europese kampioene toe, die ditmaal Nel van Vliet heet te. Het Hilversumse meisje trok haar muts naar achteren, keek met grote ogen naar al die uitgelaten Nederlanders daar boven haar en riep plotseling zacht: „Ik kan niet meer naar de kant zwemmen." Jan Stender: „Gewoon maar zwemmen. Nellv, dan kom je er heus wel." Toen lachte zii even en dreef met een paar flauwe beenbewegingen naar de kant. Achter haar Jannie de Groot, niet minder gelukkig met haar derde plaats en niet minder omhelsd en vertroeteld door haar zwemvriendinnen. De tijd van Nol van Vliet 2 min. 56.6 sec. was één sec. minder snel dan haar serie-tjjd van gisteren. Voor Jannie de Groot werd 3 min. 0.5 sec. afgedrukt. Felle strijd Bijna had Nederland Zaterdag middag reeds een Europees kam pioene gehad op de 100 meter vriie slag. Daar stonden toen op de startblokken Fritze Nathansen en Hanni Termeulen. fel naast elkaar, gespannen te kijken in het rimpe- loze water van baan 3 en 4 en nog vyf andere finalisten, waaronder Ir ma Schumacher en dat zeer ge vaarlijke andere Deense meisje An dersen. Nog voordat het schot viel keek iedereen al naar Hanni Ter meulen en Fritze Nathansen. Toen de starter afdrukte ging Hanni Termeulen niet zo flitsend weg als Vrijdag. maar na vijftig meter zagen wy ha^j benen toch het eerst bij het keerpunt boven water schieten. Op 100 M. van de finish gleed zij precies gelyk op de finishwand toe, die Fritze Nathan- Niet onwaarschijnlijk zal men van vapdaag af op de lijn Utrecht Hilversum en wellicht ook op enige andere geëlectriflceerde banen zoo nu en dan bovenstaande locomotief kun nen zien rijden. Hët is de eerste electri sche locomotief, die dan in Nederland loopt, want de andere electrische trei nen stellen het naar men weet zonder locomotief. Het is een Engelse „wagen", die al dateert van 1940. maar die in Engeland nog vrijwel geen kansen heelt omdat daar het electrische net te klein is gevolg ook van oorlogsstagnatic. De locomotief rijdt hier met een twee ledig doel. Ten eerste om de Engelse ingenieurs ervaring te laten opdoen, ten tweede om onze eigen ingenieurs en machinisten ervaring te bezorgen. Bo vendien zal d? ervaring wellicht kun nen strekken ten profijte van het type. dat in de toekomst in Nederland komt en waarvoor gelijk men weet al con crete plannen in de maak zijn. Drie electrische locomotieven zullen waarschijnlijk uit Zwitserland komen. 7 worden vermoedelijk hier te lande ge bouwd. Het vermogen van bovenstaande zware locomotief bedraagt 1900 RK. cn de maximum-suclhcld is 105 KM per uur. Wij zullen hier wel locomotieven willen hebben van mécr vermogen, gro tere snelheid cn liefst van minder ge wicht. Deze Engelse wordt dus niet in ons locomoticvcndepot ingelijfd en zal over zekere tijd wel weer van onze spoorbaan verdwijnen. Hoeden, mutsen en petten vrij van distributie Het CD K deelt mede, dat met ingang van 15 September 1947 alle soorten hoeden, mutsen en petten zonder inlevering van textielpun ten mogen worden verkocht en afgeleverd. DE EERSTE De eerste electrische locomotief, welke op de Nederlandse spoorbaan rijdt. Z. is een Engelse machine, die hier proef draait". Vandaag, 15 September treedt een nieuwe regeling voor de herbevoor rading van textielproducten ih wer king. Deze regeling houdt in. dat, in tegenstelling met het tot dusverre toegepaste systeem ook de confoc- tiefabrikant zich voortaan moet her- bevoorraden door middel van de puntencoupures. welke hij van zijn afnemers ontvangt. Dit nieuwe systeem maakt een be tere controle op de afleveringen ?liik. terwijl deze regeling ertoe kan bijdragen dat de lextielproduc- tie in meerdere mate zal worden aangepast aan de vraag van het pu bliek. De nieuwe regeling brengt met zich mee. dat de puntenwaardering der t .tielgoederen zoveel mogeliik in overeenstemming dient te zijn met de daarin verwerkte hoeveel- Oud hcid materiaal. In verband hiermede is de puntenwaardering van verschil lende textielartikelen herzien. In sommige gevallen was het noodzak-Mnk deze iets te verho gen, derszijds was het moge lijk enige verlagingen toe te ot n. Bij de nieuwe -puntenwaardering is de leeftijdsgroep van 4 t m. 14 jaar gesplitst in de categorieën 4 tm. 9 en 10 t.m. 14 jaar. Dit heeft het voordeel, dat in de meeste gevallen de puntenwaardering van textiel- goederen, bestemd voor kinderen van 4 tm. 9 j.. lager kan zijn dan voor die van 10 t m. 14 jaar. Hieronder volgen enkele voorbeelden van be langrijke artikelen, waarachter de oude en de nieuwe puntenwaarde ring wordt aangegeven. Nieuw 15 jaar en ouder Broek (kort) 5 Colbertjasje (heren) 35 Costuum (2-delig) 60 Costuum (3-delig) 60 Demi-saison 40 Japon, jumper, jurk 15 Mantel 40 Overhemd 15 Winterjas 60 Directoire, onderbroek S (kort) t.m. 14 15 jaar en ouder 10 t.m. 14; 4 tm 9 jaar jaar 5 20 35 35 25 10 25 10 35 5 6 35 50 60 45 15 40 15 50 fi 6 20 30 37 30 10 25 10 37 3 5 15 18 7 15 6 30 3 Een jaar NIWIN Radiorede Prins Bernhard In een radiorede, die Z.K.H. Prins Bernhard als voorzitter ter gelegenheid van het een-jarig be slaan der Niwin Zondagavond uit sprak bracht hij vooral dank aan comité's en particulieren, die de actie hebben mogelijk gemaakt. Ook de steun van het Rijk, die voor 1948 twee en een half mil- lioen gulden zal bedragen, en als gevolg waarvan uitzending van altisten, films en radioprogram ma's kon plaatshebben droeg veel tot succes bii. Prins Bernhard eindigde zijn toespraak met een beroep op elke Nederlander om militairen en burgers bij huri plichtsvervulling in het Oosten en Westen naar beste vermogen to steunen. Huishoudelijke artikelen in prijs verlaagd Een nieuwe prijsregeling voor houten huishoudelijke goederen is afgekondigd, waarin het aantal z.g. Utility-artikelen met 44 stuks is uitgebreid. De prijzen van de reeds bestaande Utility-artikelen op dit gebied zijn, mede in ver band met het niet van toepassing zyn der omzetbelasting op deze. a. tikelen, gemiddeld met ruim 6 pet. verlaagd. Ambtenarensalarissen moeten verhoogd Op dc laatste dag van het drie- daags jubileumcongres van de Alge mene K.K. Ambtcnarenvcr^nicing is ccn motie aangenomen, waarin er bij de regering op wordt aangedron gen de salarissen der ambtenaren op het zelfde peil tc brengen als do salarissen, die in de industrio wor den betaald. Verder wordt ccn maand extra-salaris gevraagd om de achterstand in de ambtenaarsge zinnen in te halen. Met algemene stemmen be sloot het congres tot voorlopige aansluiting van de A.R.K.A. bij de Katholieke Arbeidersbewe ging. Prinses Juliana in Schotland Prinses Juliana is op het vlieg* veld van Dyce bij Aberdeen in Schotland aangekomen. Vandaar beeft zij zich per auto naar het kasteel Balmoral, waar Prin» Bernhard thans de gast is van koning George van Engeland, be geven. De bonnen A 01, A 06, A 16, A 21 (voor een buitenband) en B 01. B 06, B 16 en B 21 (voor een binnenband) van de inschrj- vingsbewijzen voor eerste ver» strekking van rijwielbanden zijn geldig t/m 31 October a.s. in plaat* van t7m 30 September. HOOFDPUNTEN VAN DE AGENDA: BALKAN PALESTINA, SPANJE,. VETO Morgen wordt de tweede zitting van de Algemene Vergadering der U.N.O. geopend. De agenda is zeer uitgebreid: zy bevat 62 onderwerpen van veelzijdige aard. De blangrijkste problemen zyn: de Balkan, Pales tina, Spanje en het recht van veto. Verder moeten drie nieuwe leden van de Veiligheidsraad worden gekozen, ter vervanging van Australië, Polen en Brazilië. Canada is reeds candidaat, Tsjechoslowakye zal mis schien de plaats van Polen innemen, en voor Brazilië zal wellicht een ander Zuid-Amerikaans land worden gekozen. tionale voordelen te verkrijgen. AIS zy de U.N.O. willen betekent dat, dat zij internationale samenwerking willen. Amerika wil niet dat de we reld opnieuw in internationale anarchie wegglijdt. De trainer van de Nederlandse zwemploeg, welke deelnam aan de Euro- pese zwemkampioenschappen te Monte Carlo, Jan Stenderwas zeer gelukkig met de overwinning van Nel van Vliet, Men ziet hen hier bei den, direct na het veroveren van de Europese titel sen wy hingen met onze hoofden pal boven de wand met 10 c.m. verschil aantikte... omdat Hanni Termeulen zich even liet uitdrijven. Jammer, maar toch een voortreffe lijke prestatie van onze snelste zwemster, die nog nooit zo nerveus voor een finale geweest was als die middag. Vanmiddag, toen de ploegen voor de 4x100 M. estafette aan de start werden geroepen, was Hanni Ter meulen veel rustiger. Zij en Irma Schumacher veroverden kort achter elkaar twee zilveren medailles. Een uur later zwom Hanni Termeulen de 400 M. vriie slag, zoals zy nog nooit had gedaan. Met ongeveer 6 seconden ging haar persobnlyk re cord naar beneden, maar toch was haar 5 m. 21.8 s. slechts voldoende voor een vierde plaats. Karen Ha- rup werd eerste in 5.18 2. Onze waterpolöploeg legde van morgen door een 61 overwinning op Engeland beslag op de vijfde plaats. De gevolmachtigde van de Is- brandtsen-company heeft vandaag verklaard, aldus A.P.. dat zijn maat schappij een proces tegen de Neder- lands-Oost-Indische regering en de Nederlandse regering begonnen Was, teneinde schadevergoeding te krij gen voor beweerde onwettelijke in beslagneming van een Amerikaans schip door de Nederlandse autori teiten op Java. Dr. van Mook. P. G. Jansen, de Oost-Indische handels ambassadeur c-n mr. G. K. G. van Swindaren. de Nederlandse consul s'--1 zijn hiervan gerechtelijk op de hoogte gesteld. De maatschappij beweert dat het stooms ip Martin Behrman op één Maart in Cheribon onwettig in be klag -•■°rd genomen* door gewapende Nede:1andse mariniers, terwijl de lading werd geconfisqueerd. Marshall, die de Amerikaanse de legatie in de Algemene vergadering zal leiden, sprak Zondag is het ho tel Woldorf-Astoria in New York bij de opening van de „Week der U.N.O." Hij legde er de nadruk op, dat zyn delegatie de pogingen om het dode punt in de Griekse crisis te overwinnen zal steunen. „Wy zyn in het bijzonder bezorgd over de hulp aan Albanië. Joegoslavië en Bulgarije aan de Griekse guerilla- strijders, een directe bedreiging van de territoriale onschendbaarheid en politieke onafhankelijkheid van dat land. Wy hebben geen andere inte resse dan het herstel van de vrede in het gebied, waar de strijd thans woedt" Marsall kondigde aan, dat de Amerikaanse delegatie met een aantal voorstellen voor de dag zal komen, waarvan hil echter geen bij zonderheden gaf. Over het veto-recht zei Marshall, dat Amerika niet onveranderlijk af wijzend staat tegenover voorstellen tot herziening van het Handvest. Hy geloofde echter niet, dat er op het ogenblik behoefte bestaat aan belangrijke herzieningen of aan een wijziging in het algemene karakter der U.N.O. Een nieuwe fase De komende vergadering be tekent wellicht het begin van een nieuwe fase in het leven van de U.N.O., zei Marshall. Gedurende de twee jaren van haar bestaan hebben de rege ringen en volken een prijzens waardige sympathie betoond. Deze beginperiode loopt thans ten einde. Ons werk zal nu aan een criti3ch onderzoek worden onderworpen. Wel is er weer een onzekerheid over de toekomst der U.N.O., maar zij zyn een weerspiegeling van de onzekerheid omtrent het doel en de bedoelingen van de leden zelf. De Verenigde Staten zien in de U.N.O. niet een gemakkelijk han teerbaar middel om tydelyke na- Het weer Tot Dinsdagavond: Hipr en daar ochtendmist. Overdag overdrijvende wolkenbanken met ren enkele bul en matige, nu en dan vry krachtige wind uit Zuidelijke richtingen. Warm. Rondetafelconferentie met West-Indië Ministerpresident dr. Be el heelt een commissie samengesteld, die de rondetafelconferentie met Surina me en de Nederlandse Antillen moet voorbereiden. Prof. mr. R. Kranenburg i3 voorzitter van deze commissie, die verder bestaat uit twee Surinaamse leden, de heren F. H. R. Liniapo, oud-voorzitter der Staten en H. K. A. Kleine, gouver nementssecretaris twee Curagaoe- naren, dr. M. T. da Costa Gomez, vertegenwoordiger van Curasao in Nederland en dr. A. W. J. M. De- sertine, voorzitter der staten en twee Nederlanders, de voorzitter en mr. W. H. van Helsdingen, oud voorzitter van de Volksraad van Nederlands-Indië. Als secretaris is aangewezen mr. Th. H. Bot, amb tenaar ter beschikking van de mi nister van Overzeese Gebiedsdelen. De commissie is terstond met haar werkzaamheden begonnen. Nationaal Plan komt na de begroting (Van onze Haagse redacteur) Wij vernemen dat het Nationale Plan 1948 dat verleden jaar tegelijk met de begroting gereed was. dit jaar later zal verschijnen, daar de cijfers van het tot dusverre gereed gekomen plan alsnog herzien en nog gecoördineerd moeten worden. Bij de opstelling van de begroting heeft men uiteraard wel gebruik gemaakt van gegevens van het Plan-bureau. Vrijheid van dienstplicht Op initiatief van de minister; van oorlog is een interdeparte mentale commissie geïnstalleerd, die van advies zal dienen bij het verlenen van vrijstelling van dienstplicht. De commissie heeft de bevoegdheid belanghebbenden te horen en eventueel deskundi gen te raadplegen,

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1