DAGBLAD VOOR AMERSFOORT NIEUWE VORM VAN KONINKRIJK WETTELIJK GEREGELD BegrotingstekortAnderhalf milliard gulden Werkloosheids- en wachtgeldverzekering; zesjarenplan voor landbouw g: Republiek is bereid samen te werken Griekse kwestie van agenda Rokken worden langer - en T=rrgr Buster Keaton is niet zo grappig meer UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL DR. BEEL LAS DE TROONREDE VOOR Overheidsapparaat ingekrompen TROONREDE Veelsoortig en vaag Ruim 100.000 mensen in India gedood Aardnoten-cultures in Indonesië? GROMYKO'S VETO TEGEN RESOLUTIE VAN HERSCHELL JOHNSON Maar een milliard uitgaven voor productieve doeleinden Jany vestigt nieuw wereldrecord Zwitsers elftal nog niet samengesteld De vordering van woonruimte Bloem en bakmeel op de rijstbonnen Van Zeeland in de commissie van drie Dochter van oud-G.G. gehuwd Indonesisch kabinet komt bijeen Complot ontdekt in Slowakije Engeland moet goud verkopen:.. Het weer Gironummer 510330 Bank: R'damscbe Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et Dinsdag 16 September 1947 Nr. 747 6e jaarg. Red. eD Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER In de Troonrede, welke de minister-president dr. L. J. M. Reel hedenmiddag in de Ridderzaal heeft voorgelezen gelijk wij reeds meldden ivas de Koningin wegens ziekte verhinderd deze jaarlijkse plechtigheid te verrichten kondigde hij aan dat de regering de mogelijkheid voorbereidt de nieuwe staatkundige struc tuur van het Koninkrijk een wettelijke grondslag te geven. Zij zal, indien de toestand in Indonesië dat toelaat, haar taak daar overdragen aan burgerlijke ge- ^agsorganisaties. Voor de landbouw is e en zesjarenplan bijna gereed, terwijl de regering ook de industrialisatie sterk zal stimuleren. In 't bouwprogramma staat de woningbouw op de eerste plaats: Een wetsontwerp voor wachtgeld- en werk loosheidsverzekering kan men spoedig verwachten. De regering kondigde verder aan de regeling van het ontslag- recht van werknemers; overheidstoezicht op onmaatschappelijke gezinnen, wier gedrag gevaar oplevert voor de samenleving; effectieve bestrijding van economische delicten (zwarte handel e.d voorlopige herziening van de financiële verhouding van rijk en gemeente; vernieuwing van het onderwijs; bescherming van de titel ..architect"; steun aan de jeugdbeweging; vereen voudiging van de overheidsbemoeiing met het bedrijfsleven: inkrimping van het overheidsapparaat; nieuwe regeling van het zickenfondswezen; wettelijke organisatie van de gezondheids zorg; verbetering van de positie van rentetrekkende invaliden, weduwen en wezen en indiening van wetsontwerpen ter regeling van het goederenvervoer te land en te water. 1 EVOEGD bjj de vele grote moeilik- heden. waarmede wij zowel op het nationale als op het internationale terrein nog voortdurend te kampen hebben zal de behandeling dezer veelheid van zaken grote en voort durende inspanning van U vergen". In NJeze alinea van de Troonrede ligt eigenlijk de quintessens van dit staatsstuk opgesloten. De moeilijk heden op nationaal, zowel als op in ternationaal gebied zijn voor onze regering niet minder geworden, wie zou het durven ontkennen cn wy begrijpen, dat dit het stramien vormt, waarop de hele Troonrede als het ware geborduurd is. Dat ons in ueze Troonrede een veelheid van zaken.wordt voorge zet, zijn wij eveneens zonder meer met de opsteller ervan eens. Voor ons gevoel zelfs een te grote veel- neid; wij wagen het om twijfel uit te spreken aan de mogelijkheid om al deze plannen op de korte ter mijn, welke de Troonrede sugge reert. te verwerkelijken. Bovendien en dat vinden wij nog een veel groter bezwaar komt ons uit deze opsomming van veelsoortige plannen tegelijk een sterke vaag heid tegemoet. Wij zouden liever gezien hebben, dat de regering be perkter. maar tevens concreter was geweest met het uitstippelen van haar plannen. DEPAALD TELEURSTELLEND vinden wij de paragraaf over Indonesië. Hier wordt nu geen, maar dan ook geen enkel perspec tief geopend. Het is natuurlijk mo gelijk, dat het kabinet al zijn richt lijnen voor de toekomst heeft opge zameld voor de regeringsverklaring over Indonesië, die we dezer dagen tegemoet kunnen zien, maar dan nog wil het er bij ons niet in. dat de Troonrede in dit opzicht daar om zo n negatieve indruk had hoe ven te maken. Even negatief is het, wat er over de buitenlandse politiek wordt ge zegd. Dit verwondert ons op zich zelf niet. troonreden plegen op dit terrein een langjarige traditie van nietszeggendheid te hebben. Men kan zelfs beweren, dat deze Troon rede nog heel wat meer zegt dan haar voorgangsters plachten te doen. Zy oefent zelfs critiek op de Veiligheidsraad en constateert, dat het Duitse en Japanse vraagstuk nog geen oplossing hebben gevon den. Ook in een ander opzicht is deze passage welsprekend: de ge bruikelijke lippendienst aan de Ver. Naties blijft ditmaal zelfs a.chter- wege. Maar geen woord ovér het plan-Marshall, geen woord over het Nederlandse standpunt ten opzich te van een eventuele Westeuropese tolunie. ONZE KRIJGSMACHT zal zo oeperkt mogelijk worden ge houden. Aan het leger zal dus voor eerst geen nieuwe taak kunnen worden opgelegd. Wij menen hier uit te moeten opmaken, dat dus (voorlopig) definitief wordt afge zien van deelnemen aan de bezet ting van Duitsland. Als dit juist is, dan constateren wy, dat dit een voudiger en duidelijker had kunnen worden gezegd. Bovendien is dit niet meedoen aan de bezetting van Duitsland een materie van zodanig gewicht voor onze internationale positie, dat wy hierover wel graag wat meer hadden gehoord. Wy ontkennen allerminst, dat onze beschouwing over de Troon rede te zeer uitsluitend negatief is uitgevallen: er staat wel degelijk heel wat in. dat ons hoop geeft, dat het kabinet voornemens is een con structieve politiek te voeren. Maar het geheel is ons toch te veelsoor tig en te vaag. Soberheid, dat was het kenmerk van Prinsjesdag van dit jaar. Hoe wel de feestelijke zomerzon zijn gouden gloed over de Residentie spoelde blonken niet rond Binnen hof en Vijverberg de talloze schit terende statie-uniformen van hoge officieren, toonde de hele plechtig heid een grote eenvoud. Dat was in de eerste pla3ts het gevolg van de afwezigheid \an de Koningin, die na een aanval van bronchitis nog niet in staat bleek de plechtige zit ting van Eerste cn Tweede Kamer in de Ridderzaal te openen. Al was de Koningin wel aanwezig geweest, dan nog was soberheid eis geweest, en wel op uitdrukkelijk verlangen van de Koningin zelf. Twee cn een half jaar na de bevrij ding: de oplossing van de talloze problemen, die de oorlog als erfenis ons heeft nagelaten, is niet zo ver gevorderd als wij allen, als onge twijfeld ook de regering had ge hoopt. De moeilijkheden in Indone sië zijn een schier ondraaglijke last voor ons land; de financiële toe stand van ons land, hoewel niet hopeloos, blijft voortdurend nauw lettende zorg eisen; honderdduizen den leven niet in behoorlijke wonin gen, ontberen dikwijls de allerno- digste meubelenDit is geen tijd voor feestelijk vertoon", had de Koningin gezegd en natuurlijk heeft men zich daaraan gehouden. Dat wil niet zeggen dat de Hage naars niet massaal uiting gaven van hun belangstelling. Reeds vrij vroeg schaarden zich duizenden belang stellenden langs de weg, waar de auto's der ministers (de Gouden Koets bleef uiteraard ..op stal") zich langs bewogen. In de Ridder zaal las dr. Bcel met kalme stem het gewichtige staatsstuk voor. dat wij op pag 3 ir zijn geheel weer geven. Een viermotorige bommenwer per van het type b. 17 is in de baai van Chesapeake (USA) neer gestort. Negen pennen zijn hier- b'i om het leven gekomen. Een wist zich met de - parachute te redden. Dr. L. J. M. Beel Ghazanfar Ali Chan, minister vao gezondheid eu landbouw in Paki stan. die pas is teruggekeerd van eeL tournéu van due weken door de wcelige gebieden van de Pendsjaab, beeft verklaard dat ruin. IO0.00U personen in t oostelijke gebied van de Pendsjaah (India) gedood en on geveer 10.01)0 pers.,i"»D bij geweld plegingen in he, westelijk deel van de Pendsjaab (Pakistan) cm het le ven gekoinêi. zijn Meer dan 1.080.000 vluchtelingen zijn uit Cosi-Pend- sjaab naar Wesl-Pendsjaah en 200.000 tof 800.000 mieren in do richting van West naar Oost ge vlucht. Ali Chan waarschuwde er voor, dat ile wiriteroogst in Fak stan verloren dreigde te gaan daar de vluchte lingen millioenen morgens land on" ve-zorgd achterlieten. Verder trines- ten minstens 2./00.000 mensen in Pa kistan tegen cholera, die in enkele v luchtcdingonkampen voor Moham- Liedarjen om zich reen grijpt, inge ënt worden. Naar een „Volksfront" in Tsjecho-Slowakije? De Tsjechoslowaakse sociaal-de- mochatische partij heeft een over eenkomst getekend met de commu nisten voor een nieuwe poging cm een verenigd front in Tsjechoslovva- kije te vormen. Naar verluidt zouden de ministers van industrie en voedselvooziening, Lausmann en Mayer, hun ontslag hebben ingediend. Lausmann zou zich hebben kunnen verenigen met enkele maatregelen op industrieel gr.'-' J, terwijl Mayer zich zou ver zetten tegen de vorming van een eenheidsfront met de communisten. Velen beschouwen de overeenkomst als een volledige fusie. Een Nederlandse studie-commis sie vertrekt begin Februari 1918 naar Indonesië om de mogelijk heid van verbouw van aardnoten en sojabonen (e onderzoeken. Men schijnt vooral het oog te heb- btn op gebieden op Celebes en in de Molukken. De commissie geniet de volledige steun van het minis terie van Overzeese Gebiedsdelen. Indien de onderzoekingen een gunstig resultaat hebbeii stelt men zich voor grote plantages te vestigen, waar de grond mecha nisch bewerkt zal worden. Vopr de exploitatie, van deze plantages zal een maatschappij gesticht worden, waarin waarschijnlijk verscheidene grote Nederlandse olie-verwerkende industrieën ge ïnteresseerd zullen zijn. MITS EEN GROTE MOGENDHEID OVEREENKOMST GARANDEERT De Republiek Indonesië is nog steeds bereid met de Neder landers samen te werken, maar slechts op basis van gelijkheid en op voorwaarde, dat alle Nederlandse troepen binnen een bepaalde tijd worden teruggetrokken. Dit deelde de Republi keinse premier Sjarifoeddin aan journalisten mede. De Republiek hoopt, dat elke overeenkomst, die eventueel in de toekomst met Nederland gesloten zal worden door een derde mogendheid - waarschijnlijk door Groot-Brittannië of de U.S.A. - gegarandeerd wordt. De Amerikaanse poging om de Griekse kwestie van de agenda van de Veiligheidsraad af te voeren is, zoals te verwachten was, op hevig verzet van Gromyko gestuit. Een Amerikaanse resolutie kreeg gister avond 9 van de 11 stemmen in de Raad (Sowjet-Unie en Polen tegen) maar Gromyko beschouwde zyn tegenstem als veto. De Veiligheidsraad was met de Griekse kwestie volledig in een im passe geraakt toen het rapport van de Balkan-commissie, waarover ieder (behalve de Sowjet-Unie en Polen) het eens was, door Gromyko's veto werd afgestemd. De Verenigde Sta ten hebben nu te langen leste een poging gedaan om de zaak naar de Algemene Vergadering ovër te bren gen. maar daarvoor moest zij regle mentair van de agenda van de Vei ligheidsraad zijn afgevoerd. In dat geval zou de Sowjet-Unie echter eisen dat de Balkan-commissie zou worden opgeheven. De Amerikaanse gedelegeerde. Herschel Johnson, stelde gisteravond voor. de kwestie op de agenda te houden, maar de Algemene Verga dering te verzoeken aanbevelingen te doen. De strijd, begon met een debat of dit als een essentiële of een proce dure-kwestie moest worden be schouwd (voor procedure-kwesties geldt het Veto-recht niet.) Er werd over gestemd, en de Raad stelde vast. dat het een procedure-kwestie was. Maar Gromyko sprak zijn veto uit. Prof. Lieftincks Millioenennota vertoont op de gewone dienst een voordelig saldo van 360 millioen. Uitgaven van tijdelijke aard (troepen in Indonesië, uitgaven voor herstel van de produc tie, enz.) geven echter een nadelig saldo van 1008 millioen. Kapi taalsuitgaven (credietverlening, aanschaffing van materieel voor leger en vloot) en het Landbouwegaliseringsfonds geven nade lige saldi van 419 en 498 millioen. De totale begroting vertoont daardoor een tekort van 1.566 millioen. Dit is beduidend minder dan in het vorige dienstjaar: het nadelige saldo op de defini tieve begroting van 1947 bedraagt 2.108 millioen. Een bedrag van büna een mil- Bezuinigingen gingen voorname- lnk ten koste van de gewone dienst, die voor 1947 nog een deficit, van 85 millioen opleverde. De grootste be dragen komen van de rekeningen Nationale Schuld (228 millioen ten gevolge van de conversie van staats leningen) en Marine (130 millioen minder voor personeel, materieel, intendance 'en luchtstrijdkrachten) Verder verwacht minister Lieftinck minder geld nodig te hebben voor bijzondere rechtspleging, uitkerin gen aan oorlogsslachtoffers en D U.W., en zijn de uitgaven ten be hoeve van de Regerinesvoorlirh- tingsdienst. Centrale Veiligheids dienst en Buitenlandse Inlichtingen dienst. het Riiksbureau voor Oor logsdocumentatie. Rijksverkeers inspecties. Distributiediensten, Staatsbosbeheer. Arbeidsbemiddeling en N.I.W I.N. ingekrompen. Iiard Is uitgetrokken voor ver schillende uitgaven ter verhoging van de productiviteit en in het belang van de toekomstige wel vaart van ons land. Deze uitgaven hebben betrekking op: bijdragen oorlogsschade, land- bouwherstel. reconstructie koopvaar dijvloot. herstel van eigendommen der gemeente Rotterdam, herstel van rijkseigendommen, bijdrage wel vaartsfonds Suriname, aanleg van wegen, kanalen, vliegvelden, huis vesting van leger en marine, aan schaffing van schepen voor marine en loodsdienst. bouw van een Rijks luchtvaartschool. voorschotten wo ningbouw. investering in de staats mijnen. Zuiderzeefonds. landaanwin ning. ruilverkavelingen, gas-voorzie- ningen en een lening voor uitbrei- 1 ten. worden de rokken langer. Beide feiten behoren ofschoon onafhankeliik elkaar. tot de orde van de natuurverschijnselen. Uw oordeel wordt niet gevraagd. Ook in een democratie ontsnapt een aantal ge beurtenissen aan de controle van de kiezer. Door de droogte eten wij minder PARIJSE BRIEF over de dingen van de dag ding van het Nationaal Luchtvaart laboratorium. Tegenover de schulden die de re gering op deze wijze voor de ver wezenlijking van haar plannen moet aangaan, staan duurzame objecten, zodat het tekort op de begroting minder verontrustend is dan het op het eerste gezicht lijkt. Dergelijke uitgaven zijn echter niettemin tot het hoogst nodige beperkt gebleven. Prof. Lieftincks ontwerp bevat geen budget: slechts de raming van de kosten van het regeringsbeleid. De wijze waarop de tekorten zou den moeten worden aangevuld kun nen eerst worden bepaald wanneer bekend is welke hulp uit het bui tenland Nederland zal krijgen, met name op grond van het Marschall- plan. De Amerikaanse resolutie werd hierna met 9 tegen 2 stemmen aan genomen. Maar Gromyko sprak zijn veto uit. Gromyko oogstte een scherp pro test van Herschel Johson, die hem ervan beschuldigde misbruik van zijn bevoegdheden te maken door de wil van de Raad tegen te gaan. Tenslotte stelde Johnson voor dat de Raad de Griekse kwestie van de agenda af zou voeren. Deze resolutie werd met 9 tegen 2 stemmen aan genomen. Daar het hier een kweslie van procedure betrof, was er geen sprake van een veto. De 17-jarige Franse zwem-crack Alex Jany. heeft gistermiddag in het 25 m.-bad te Menton een geslaagde po ging gedaan het wereldrecord 100 m. borstcrawl, dat sedert 1944 op naam stond van de Amerikaan Allan Ford. te verbeteren. Jany vist een tiende seconde van Ford's tijd af te knabbe len en legde de afstand in 55.8 sec. af. Jany is thans in het bezit van de we reldrecords 100. 5oo en 400 m. borst crawl De keuze-commlssle van de Zwitserse Voetbal Bond heeft heden 14 spelers aangewezen, die de reis naar Amster dam maken en waaruit het nationale elftal voor de wedstrijd tegen Neder land zal worden, gevormd. Het zijn dc doelverdedigcrs Corrodi (Lugano) cn Eich (Young Fellows), de backs G>ger en Steffen (beiden Cantonal), de half- spelers Belli (Servette), Courtat (Grcn- chen). Eggiman (Lausanne) en Lusonti 'Young Fellows), terwijl dc voorhoede zal worden gekomen uit: Bickei (Grasshoppers). Fatton (Servette), Fink (Young Fellows). Amado (Grass hoppers). Maillard (Lausannei en Tschuy (Grenchen) Zoals blijkt zijn alleen de achterspelers Gyger en Stef fen zonder concurrentie. PAUL VAtl ZEELAND MAAR zij worden niet té lang. te glimlachen tegen onze groot- denk niet. dat zij langer wnr- vaders. den. des ochtends, zij langer dan 33 cm. van de grond, of des middags dan 30 c.m. 's Ochtends worden zij 38 a 33 Geen mode meer? WrnnH DmrJaf vJü nwr m-Ln mnB" c.m.. 's middags 35 h 30 cm. Zij wor- I-I ET is trouwens de vraag of de imnn.to.on i i den seen millimeter lanjer. deze win- Li glimlach nog mode is tegen geen ter. Nóg langere rokken, zeggen de beste Parjjse couturières. zijn zwaar en ongracieus Jonge vrouwen en de beste Parijse couturières kleden uitsluitend jonge vfouwen moeten er niet gaan uitzien als oude boerinnen, die met haar zware ja ponnen het stof van de boerderijen aanvegen. Langer dus. maar vooral niet tè lang. ten importeren, bezuinigen wij op de benzine. De bakkers in Parijs zullen twee dagen per week sluiten, de slagers zullen slechts twee da gen per week open zijn. gebak mag niet meer worden gemaakt, auto's boven de 15 paardenkrachten mogen niet meer rijden, maar textiel is „vrij" en de wijn is nu ook „vrij" Dat zijn onherroepelijke, besluiten, die over ons komen, even Onafwend baar als het vallen van de bladeren, of van onze haren, of wellicht, van de reeds zo diep gezonken franc De rokken worden weer langer. U protesteert? Protesteert gerust. Gij vindt een bondgenoot in het mach tige Amerika. Het machtige Ameri ka wil ook niets weten van langer wordende rokken Men wil er vrou wenbenen zien Maar geen atoombom mag hier baten Er is^ gedecreteerd. H^JH hier in Paujs. dat de rokken langer die toch ook onze groot-moeders" on- worden. Hoger beroep bestaat niet. verschrokken hebben geaccepteerd De rokken worden langer. en die hen zelfs niet hebben belet Ook de niet direct op straat zicht bare mode wordt vrouwelijker, fluis teren de vrouwen. Ronde voimen (geen rechte schouders meer), een prominente boezem, een ingeregen taille, ronde heupen, zijn absoluut de rigueur. Vandaar corset'es met baleinen en soutien-gorge op iizpren karkasjes en andere char mant vermomde martehverktuigjes. woordig, of misschien weer mode wordt, het komend seizoenIn een Parijs circus treedt op het ogen blik op de Amerikaanse komiek Buster Keaton. welbekend uit de da gen van de zwijgende film. De Parij- zenaars vragen zich af. waarom zij dit. nooit glimlachende houten ge zicht niet meer zo grappig vinden als vroeger. Een hunner heeft het antwoord ge vonden. Vroeger was het grappig als iemand nooit glimlachte. Maar tegen woordig, nu niemand meer glim-, lacht, valt dat niet meer zo op. Wij' leven nu in de ..époque-Buster Kea ton", wij lopen allemaal met houten gezichten rond en nu is Buster Kea ton niet grappig meer. Zullen wij ooit weer lachen om Buster Keaton? Wie weet. als de da gen weer langer worden en. mis- schie. de rokken weer korter, vol trekt zich ook dat natuurverschijn sel.... (Van onze Haagse redacteur). Aangezien in vele gemeenten eerst tegen het einde dezer maand kan worden overgegaan tot het samenstellen van de vaste commis sie die de burgemeester by vorde ren van woonruimte moet assiste ren. heeft de minister van binnen landse zaken besloten deze wet ook 1 October in werking te doen tre den. Er bestaat intussen geen be zwaar deze commissie voor het in werking treden dezer wet te benoe men. mits zulks geschiedt met in gang van bovengenoemde datum. Op de rantsoenbonnen voor rijst is in het vervolg naar keuze ver krijgbaar 250 gram rijst, bloem, zelf rijzend bakmeel, kindermeel (alle scprten) of kinderbiscuits De geldigheidsduur van bon L-01 reserve (voor een ei) is verlengd tot en met Zaterdag 20 September. Paul van Zeeland, de voormalige premier van België, is benoemd tot vertegenwoordiger van België in de commissie van drie. Hij zal terzijde worden gestaan door de Belgische consul-generaal te Batavia, Van der Stichelen, de kolo nel Servais, Belgisch militair attaché te Den Haag, en door de heer Claeys Bouuaert van het Belgische minis terie van buitenlandse zaken. Paul van Zeeland, die op 28 Maart 1893 in Sougnies werd ge boren, behoort tot de matige vleu gel der Belgische katholieke par tij. Hij is een bekend financieel deskundige, was vice-gouverneur van de Nationale Bank, en verte genwoordigde België op menige economische conferentie. Men vertelt van hem dat hij de stratosfeervluchten van de be roemde Belgische ballonvaarder Piccai'd heeft mogelijk gemaakt, In Maart 1935 werd hij premier van België. Hij voerde een waar- devermindering van de Belga van 2o tot 39 in. Grote bekendheid verwierf Van Zeeland in 1937. toen hij bij een tussentijdse verkiezing der kamer in Brussel de rexisten- leider Degrelle verpletterend ver sloeg. Paul van Zeeland was lange tijd een persoonlijke vriend van ko ning Leopold III. Maandagmorgen is in Baltimore (Maryland), Christine, de dochter van jhr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Nederlands ambassa deur te Parys, in het huwelijk ge treden met mr. Fendall Marbury Clagett. zo meldt A P. Haar vader arriveerde tien Sep tember per vliegtuig uit Nederland om de huwelijksvoltrekking by te wonen. Hierna zou hij korte bezoe- j ken aan Washington en Canada brengen. I De Republiek moest absoluut vrfl zyn in haar economische betrekkin gen met andere landen, die beter dan Nederland kunnen voorzien in de behoeften van Indonesië. Neder land zou in geen geval iets derge lijks als ex-territoriale rechten in Indonesië krtjgen. Do Republiek zou Nederlandse adviseurs en ambtenaren in dienst nemen. Zy zouden echter geen voorrechten genieten of een hoger salaris krijgen dan de Indonesische ambtenaren van het burgerlijke bestuur. De Republiek was nog steeds van plan de Nederlandse ka pitaalgoederen en die van andere landen, die daarvan voor de oorlog eigenaars waren terug te geven. Slechts voor het transportwezen, electrische energie en waterkracht wordt nationalisering overwogen. Sjarifoeddin zei, dat de notulen van de overeenkomst van Lingga- djati binnenkort zouden worden gepubliceerd en dat daaruit de Ne derlandse trouweloosheid na de on dertekening zou blijken eveneens, dat de Nederlandse militaire actie op 21 Juli een schending was van de belofte geschillen aan arbitrage te onderwerpen. Naar A.P. meldt zal het Indonesi sche kabinet Woensdag in een spe ciale zifting bijeenkomen ter vast stelling van de politiek met betrek king tot een vreedzame regeling van het Indonesischc-Nedcrlandse geschil. Engeland heeft als tweede land ge volg gegeven aan het verzoek van de consulaire missie van de UNO om militaire experts naar Indone sië, te zenden. Tachtig personen zijn gearres teerd in verband met de ont dekking van een uitgebreid com plot tegen de staat in Tsjecho- Slowakije. Het betrof hier voor malige leden van de Hlinka-gar- de, een fascistische organisatie. Bij huiszoekingen is een aanzien lijke partij bewijsmateriaal in beslag genomen, zoals een radio-zender, wapenen, compromitterend| foto's, drukpersen, gebruikte stencils met tekst van opruiende pamfletten en andere illegale sUukken. De organi satie zou tot doet gehad hebben de vorming van gewapende groepen als basis-eenheden vodr een gewapende opstand tegen de Tsjecho-Slowaakse republiek, samenwerking met de Oekraiense opstandelingen en wer ving van Slowaken. voor deze groe pen. Tot de samenzweerders zou ook de voormalige Sowjfet-Russische ge neraal Vlasof, die tijdens de oorlog legercorpsen, vormde om aan de zij de der Duitsers te stzijden. Ook een groot aantal Tsjechoslowaakse amb tenaren zou bij het complot betrok ken zijn. De Bank of England; heeft aan de Federal Reserve Bamk of New York een hoeveelheid goud ter waarde van 20 millioen pond ster ling overgedragen. De \erkoop van goud uit de re serves van de Engelse regering is de eerste transactie van deze soort. sinds het restant ad 400 millioen doller van de Ameri kaanse lening op 20 Augustus werd geblokkeerd. Aangezien Engeland geen dol lars van de Amerikaanse lening kan krijgen, moeten de goudre serves aangesproken worden. Het Congres wil vegen Nu gaat ook bet Amerikaanse congres zich met het weer be moeien. er zal een wetsontwerp worden ingediend om 500.000 dol lar. zonodig meer, beschikbaar te stellen voor een regenngsonderzoek naar de verschillende experimenten om neerslag te veroorzaken. De republikeinse senator Simpson wil zelfs verder gaan door te onder zoeken of er wolken gevormd en vervolgens neergeslagen kunnen worden. Bij K.B. is benoemd tot voor zitter van de eerste kamer der Staten-Generaal voor de zitting, die zal aanvangen op 16 Septem ber 1947 prof. mr. R. Kranenburg. Tot Woensdagavond: Vanavond of vannacht regen met plaatselijk cnweer. Morgen overdag wisselend bewolkt met enkele regenbuien. Matige, tydeljik vr(J krachtige, wind tussen Zuid-West en West, Koeler.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1