DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Onze voedselvoorziening loopt geen gevaar |7 U.S.A. stellen verdrag tegen agressie voor Droogte geeft geen reden tot ongerustheid Hoe zou U dan stemmen? Onenigheid over de grenzen van vrijstaat Triëst Herziene rapport van Parijs vrijwel gereed NOTA Gironummer 510330 Bank; R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.~ per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Woensdag 17 September 1947 Nr. 748 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER ONS volk maakt zich zorgen over de aanstaande winter. Het geeft allerwegen uiting aan zyn vrees, dat de gevolgen van de abnormale droogte van deze zomer funest zullen zijn voor de voedselvoorziening; het Is beducht voor een drastische verlaging van de levensmiddelen- rantsoenen. Na Informatie by bevoegde instanties in Den Haag is ons echter gebleken, dat het met de voedselvoorziening in de komende win ter wel los zal lopen, al zal ook Nederland zich enkele beperkingen moe ten opleggen in verband met de wereld-voedsel-situatie. brood zal op korte termiin vervan gen worden door 5 pet. aardappel meel. Samenstelling brood wordt gewijzigd In rle vorige zomer was er een abnormale regenval, waardoor er schot in het graan kwam. Toen is er in de daarop volgende winter, ondanks de pessimistische ver wachtingen van broodgebrek geen sprake geweest. Ditmaal is de ab normale droogte oorzaak van de al gemene ongerustheid. Maar dc bin nenlandse graanoogst is goed bin nengekomen behoudens enige uitval als gevolg van de droogte. De kwa liteit is zeker niet minder dan in vorige jaren daar het graan reeds grotendeels rijp was. voordat de grote clroogteperiode een aanvang nam. Wy moeten het dit jaar echter geheel stellen zonder de oogst van het winterkoren, dat in de winter van 1946-'47 zo goed als geheel op de akker., is uitgevroren. Hierdoor is de totale opbrengst aan brood graan in ons land dit jaar kleiner dan normaal. Van het voor ons broodrantsoen benodigde graan levert dc binnen landse oogst echter slechts een zes de gedeelte terwijl de rest mo^t worden geïmporteerd. De Verenig de Staten hebben ons al gewaar schuwd, dat ze dit jaar 20 pet. min der broodgraan kunnen exporteren dan het vorig laar. Gelukkig is ons land voor import niet uitsluitend op Noord-Amerika aangewezen. Bo- vendien is de Internationale NoorJ- voedsclraad. die de beschikbare hoeveelheden groodgraan in de we reld vaststelt en o a. distribueert over Europa, ons land goed gezind. Niettemin ziet de regering zich thans genoodzaakt, tot liet voeren van een voor-iehtige broodpolltiek. Daathij is niet in de eerste plaats gedacht aan verlaging van het rantnoou (al Is dit met 2200 gram hngrr «tan dat vr»u Engeland, Dene marken, Frankrijk en zelfs Zwitser land). In de loop van de herfst en win ter zal de samenstelling van het brorul echter gewijzigd moeten wor den. Het thans in het brood aanwezige percentage maïsmeel (10 pet.) zal komen te vervallen daar de mais- aanvoer waarschijnlijk binnenkort geheel afloopt. Het maïsmeel in het Zestig inillioen dollar voor Engeland Het Engelse ministerie van financiën heeft medegedeeld, dat het Internationale mone taire Fonds pr in heeft toege stemd. Engeland binnen en kele ei ..gen 60 millioen dollar te verschaffen tegen ponden sterling. Kamers kort bijeen" Mr. Van Schaik voorzitter der Eerste Kamer De beide Kamers der Staten-Ge- neraal hebben gistermiddag, nadat dr. Beel de Troonrede voorgelezen had, een korte vergadering gehou den. De voorzitter van de Eerste Ka nier. piof. Kranenburg, bleek in zijn korte rede cr van overtuigd dat in het komende zittingsjaar enorm veel van het parlement gevergd zal worden. Hij hoopte echter dat het tempo wat regelmatiger zal zijn dan in het verlopen zittingsjaar. In de Tweede Kamer heeft de. minister van Financiën officieel zijn begroting ingediend. De Ka mer koos met overgrote meerder heid weer tot haar voorzitter mr. Van Schaik. Tot plaatsvervangend voorzitter is gekozen mr. Joekes. De Koningin is ziek: daarom las de minister president dr. L. J. M. Beel gistermiddag in de Ridderzaal de Troonrede voor. Met grote aan dacht luisterden dc leden der Eerste en Tweede Kamer en de vele geno digden naar de opsomming van de ontzaglijke moeilijkheden, waarvoor de regering is geplaatst. Vctrantsocn constant In het afgelopen voorjaar is de boterproductie niet onaanzienlijk geweest, zodat een flinke partij in de koelhuizen voor de winter kon worden opgeslagen. Er wordt geen boter geëxporteerd daar onze pro ductiekosten zo hoog zijn. dat wtj niet op de wereldmarkt (b.v. met Denemarken) kunnen concurreren. Door de abnormale droogte van de zomer is de melkproductie te ruggelopen. Dc boeren moesten we gens getrek aan voeder er zelfs toe overgaan een deel van hun melkvee als slachtvee aan te bieden. Hpt boferrantsocn zou evenwel gehandhaafd kunnen worden ten koste van de kaasproductie en de export daurvan. Het staat thans nog niet vast of een eventuele ver mindering van de kaas-aanmaak 't binnenlandse kaasrantsoen dan wel de export liet zwaarst zal treffen. Het molkranlsoen zal deze win ter moeten worden aangevuld met melkpoeder. Getracht zal worden het rantsoen zo lang mogelijk op peil te houden ook al weer eventu eel ten koste van de kaasproductie. Voor margarine is Nederland ge heel afhankelijk van de wereld-vet- positie. Ons land Is een bepaald Quantum toegewezen er nu dienen we maar af te wachten of wij dit inderdaad ook ontvangen zullen. Meer nog dan in bei* vorig ïaar is onze hoon gevestigd op de ..VT1I- lem Barendsz". wat die aan wal vistraan zal meebreng uit de Zuidelijke IJszee. Wat het vleesrantsoen aangaat, zullen wij blij moeten zl|n wanneer het basisrantsoen va- 150 gram ge handhaafd zal kunnen worden. De abnormale aanvoer van sincht* van de laatste weken heeft reeds haar' hoogtepunt bereikt en za! thans snel afnemen, waardoor ook do extra rantsoenen vervallen. De te verwachten vlees-Import uit Denemarken, Ierlarv1 en Argen tinië is niet \an die aard. dat hier door het rantsoen \erheogd zou kunnen worden. Aardappels cn groente P)E aardappeloogst Is niet slecht dit jaar. Vooral de kleiaard- appelen hebben de droogte goed doorstaan. Er bestaat geen enkele reden om aan te némen, dat de aardappelen weer op de bon zullen komen. De boeren zullen evenwel geen consumptieaardappelen aan 't vee mogen voeren. Hierop zal streng gelet worden. Met de groente staan wij er niet zo gord voo.. Zeer veel bladgroen ten zijn verdroogd, waardoor van overschotten reeds enige tijd geen sprake meer is. De oonenoogst o.a. is zo goed als geheel mislukt; de sluitkool daarentegen belooft een goede opbrengst. Ook peen en uien staan er niet ongunstig voor al zal de oogst kleiner zijn dan vorig jaar. Voor de boeren is het een strop, dat de opbrengst van de voederbie ten- en stoppelknollenoogst (vee voeder) dit jaar circa dc helft min der zal zijn dan in 1946. Ook de hooioogst is dit jaar slecht ge weest. Dc regorin" zal echter haar best doen om liinkoeken en voeder bieten in het buitenland aan te ko pen om het tekort enigermate te comnënseren. Uiteindelijk komt dit de.voedselvoorzicning weer ten goe de. Verwacht wordt, dat de oo- brengst van de suikerbietenoocst dit jaar wat minder zal zijn. Het suikergehalte van de bicten zou echter hoger zijn dan vorig jaar, zodat mag worden aangenomen, dat het suikerrantsoen ongewijzigd zal blijven. wat tenslotte de koffie-, thee- en cacaorantsoenen betreft deelde men ons mede, dat hierin althans voor lopig geen verandering te verwach ten is. AI met al heeft ons volk dus geen reden tot bovenmatig pessimism?. Vergeleken met vele West-Europe- se landep staan wij er wat de voed selvoorziening betreft zelfs betrek kelijk gunstig voor! Fooien worden „vast" (Vün onze Haagse redacteur) Om tegemoet te komen aan de klachten van vreemdelingen dat zii in Nederland Ae hoge fooien betalen, d oord ar daaromtrent niets geregeld is. heeft men het voornemen voor het volgend jaar uniform \ast te stellen dat in Cdfé'9 lo fooien en in hotels 10 voor bediening enz. gebrui kelijk zal zijn. Republikeinse aanvallen afgeslagen Republikeinse troepen hebben I verscheidene aanvallen op Neder- landse kampementen ondernomen. De aanvallen werden afgeslagen. De Nederlandse verliezen van gis- J teren bedragen: 2 gesneuvelden en 5 gewonden. Een vijandelijke for matie van 350 man viel een Nedei- lands kampement bjj Kawali (West-Java) aan. Bij Gombong op Midden-Ja va moesten opdringende T.N.I.-troepen worden verdreven. Een detachement aan de rivier Se- rajoo bij Rawalo sloeg een aanval af. Van benden ten Zuiden van Awembagocs op Oost-Ja va, welke dit gebied onveilig maakten, zijn 72 man gevangen genomen. Bij een intensieve patrouillering in het ge bied van Medan zijn een aantal sa boteurs gevangen genomen. y-sf:- Zóveel vliegtuigen bij elkaar, groot en klein, met of zonder staart, al of met voorzien van schroeven, zijn thans te zien op een uitgestrekt teriein Ie Radiett in Engeland, waar de Vereniging van Britse vlieg- tuigfabrikanten haar nieuwste producten ten toon stellen. De belang stelling hiervoor, vooral uit het buitenland, is bijzonder groot. Clayton zeer tevreden Het herziene rapport \an de Pa- rijse conferentie voor het plan- Marshall zal binnen enkele dagen gereed zijn. Maandag of Dinsdag wordt de slotzitting-gehouden on der presidium \nn Eruest Bevin. William Clayton, de Ameri kaanse onder-minister voor eco nomische zaken, heeft in Parijs met de leiders rler zestien dele gaties geconfereerd. Hij was zeer tevreden over do wijzigin gen die op zijn verzoek zijn aan- rebracht in het rapport van de Parijse conferentie. Alle landen, met uitzondering van Zwitserland, hadden de Ameri kaanse voorstellen aangenomen, maar de Zwitserse afgevaardigde heeft te kennen gegeven, dat zijn land de eenstemmigheid niet in de weg wil staan. Er wordt met nadruk opgewezen Als vandaag verkiezingen waren INDONESISCHE POLITIEK VERDEELT DE MENINGEN ..Indien er vandaag een nieuwe verkiezing gehouden zou worden. I zou U dan op dezelfde partij stemmen als in Mei vorig jaar of op een andere?" vroegen de enquê- j teurs van het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie in de eer- ste week van deze maand tijdens de Gallup-enquéte over Indonesië. De antwoorden hierop luiden: •Vfln de mensen, die in Mei 1946 gestemd hebben op- Ik zou op de zelfde partij stemmen. Kalh. Volkspartij 89% Partij v. d. Arbeid 63% Anti-Revolutionairen 98% Comm. Partij Ned. 88% Christ. Hist. Unie 86% Partij v. d._Vrijheid 78% De trouw aan de partijkeuze van vorig jaar loopt dus vrri sterk uit een. De Anti-Revolutionnairen van Mei 1946 zijn het bijna allen nu nog. Het weer op dezelfde partij stem men van tussen de 80% en 90% der kiezers van ruim een jaar geleden lijkt normaal (K.V.P.. C.P.N., en C.H.) Daarbij vergeleken is de aan hang der Partij v. d. Vrijheid met 78% wat minder zeker en wijkt het percentage trouwe P. v. d. Arbeid- stemmers wel heel veel van dat der andere partijen af. OP WELKE PARTIJ DAN? Aan alle ..onzekeren" hebben de Gallup-enque.teurs ook gevraagd, op welke partij zij dan zouden stem men. De meeste ondervraagden hebben daarover hun keus nog niet be paald, maar toch is het mogelijk om na te gaan of de afwijking van de partijkeuze van 1946 naar rechts of naar links gaat. Van de ondei vraagden, die toen op de Partij v. d. Arbeid stemden, is dit speciaal onderzocht. Ten eerste blijkt, dat van hen. die wèl een nieuwe partijkeuze aange ven er tweemaal zoveel zijn, die voor de Partij van de Vrtiheid voe len, dan voor de C.P.N. Uit hun mening oer de Indo nesische kwestie blijkt verder, dat deze totaal 37% ontrouwe Partij v. d. Arbeid-stemmers tezamen een ..rechtser" stand punt innemen. Terwijl van allen, die vorig jaar F.v.d.A. stemden 41% vindt dat ge heel Java bezet moet worden, is dat de mening van slechts 34% der ..trouwe" maar van 54% der „onzekere" P. v d. A.-stemmers. De rest dezer gegevens is in onder staande tabel vastgelegd: a. b. c. d e. f. pt. pt pt. pt. pt. Allen PvdA -st. 31 49 41 34 47 18 De „trouwen" 33 41 34 39 54 12 De „onzekeren" 23 63 64 26 34 29 a. Met Indonesisch Regeringsbeleid eens: b. oneens; c. geheel Java bezet ten; d. niet bezetten; e. Veiligheidsraad volgen: i. niet volgen. Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie. Nadruk verboden. TWEEDE ZITTING DER ASSEMBLEE IN FLUSHING MEADOW S GEOPEND De delegatie dtr Verenigde Staten zal in dc Algemene Vergadering der L N.f)., die gistermiddag in Flushing Meadows is geopend, een voorstel doen voor ccn verdrag van onmiddellijke wederzijdse verdedi ging tegen agressie, met gewapende troepen van ondertekenende par tijen. Hot voorgestelde verdrag, dat de vorming ten gevolge zou kun nen hebben van een intc/nationale politiemacht om Griekenland on middellijk te verdedigen tegen agressie van Joegoslavië, Albanië cn Bulgarije, zou in overeenstemming zijn met artikel 51 van het Hand vest, dat het recht van individuele of colIcQtieve zelfverdediging er kent in het/geval, dat ccn gewapende aanval plaats heeft op een lid van de U.K.O. tot aan het moment, waarop de Veiligheidsraad de noodzakelijke maatregelen voor het handhaven van internationale vrede en veiligheid heeft getroffen. De Amerikaanse delegatie bedoelt het met dit verdrag mogelijk te ma ken, dat op grond van het Handvest der U.N.O. wordt opgetreden tegen een agressor wanneer een actie van de Veiligheidsraad door een veto onmogelijk is gemaakt. In het bij zonder wordt hierbij gedacht aan dc Noordelijke buren van Griekenland. (Tie door een regen van veto's door de Sowjet-Unie in de Veiligheids raad worden gedekt. Men hoopt hiermee tegeliikertijd te ontkomen aan de tegenstand van de Sowjet-Unie tegen het instellen van een internationale politiemacht, waarmeje de besluiten van de U.N.O. dienen te worden uitgevoerd. Het verdrag zou door elk lid der U.N.O. ondertekend kunnen worden, maar het zou terstond van kracht worden, ook al tekent een aantal le den niet. De tweede regelmatige zitting van de Algemene Vergadering der U.N.O. is gistermiddag ge opend. Senator Oswaldo Aranha (Brazi lië) werd als voorzitter gekozen. Hij versloeg dr. Herbert Evatt (Austra lië) en Jan Masaryk (Tsjechoslowa- kije). Aranha kreeg bij de laatste stemming 29 stemmen. Evatt 22. Bij de eerste stemming was de verde ling: Aranha 26, Evatt 23 en Masa ryk 6. De Luxemburgse afgevaardigde Joseph Bech is op voorstel van Groot-Brittannie als voorzitter van de invloedrijke politieke commissie gekozen. De Sowjet-Unie had de Poolse minister van buitenlandse za ken, Modzelewski, voorgesteld. Voor de overige commissies wer den als voorzitter gekozen: Econo mische en financiële commissie: Her- nan Santa Cruz (Chili); sociale, hu manitaire en culturele commissie: dr. Oscar Lange (Polen); commissie voor het beheer: Sir Carl Berend- sen (Nw. Zeeland); administratieve en budgetaire commissie: Fazli Ali 'Egypte); Juridische commissie: Fa res cl Khoury (Syrië). Millioen textielpunten achterhaald Een millioen gestolen textiel punten bleek een „meneer" bij zich te hebben, toen de Amsterdamse politie hem in eén woning aan de Van Woustraat arresteerde. Hq stond juist op het punt zijn „schat" aan een ander over te dragen. Het bleek, dat dc ene arrestant op de hei bij Blaricum een soort voor raadkamer ingericht had. waar de politie nog honderd bonnen in be slag nam, elk geldig voor twaalf luiers. Van de punten, die deze zwarte handelaars in hun bezit hadden, konden 20.000 mannen een costuum of 65.000 vrouwen een jurk kopen De zwarte waaide bedraagt niet minder dan ee; half millioen dat dit rapport, in verband met de korte tijd die de conferentie ter be schikking staat, een voorlopig ka rakter draagt. Regelingen worden getroffen voor een bijeenkomst van de coördinatie-commissie, wanneer dit tijdens de besproking van het rapport door de leiders der confe rentie cn de Amerikaanse regering raadzaam mocht blijken. Verder is een semi-permanente organisatie in het leven geroepen, die de zestien landen vertegenwoordigt cn een on derzoek zal instellen naar de ge maakte vorderingen en de uitvoe ring van liet programma waartoe dr landen zich hebben verplicht. Met dit laatste punt hooft Zwitserland zich nog niet formeel accoord ver klaard. maar men verwacht, dat dit binnenkort zal geschieden. Toch tol-unic Verder is het rapport uitgebreid in die zin dat de landen op zich nemen onmiddellijk maatregelen te treffen ter bereiking van binnen landse financiële en economische stabiliteit en onafhankelijkheid van buitenlandse hulp. Dit laatste kwam niet in het oorspronkelijke rapport voor. De nadruk wordt ge legd on de uitvoering van het over-, eengekomen herstel- en productie- programma, terwijl het rapport verder tot uitdrukking brengt, dat de zestien landen het eens ziin over de noodzakelijkheid van een Euro pese douane-unie. De slotzitting wordt Maandag of Dinsdag gehouden onder presidium van Ernest Bevin. Kwestie van India voor dc U.N.O.? Zafroelliah Khan. de leider der delegatie van Pakistan bij de UNO heeft in rle algemene vergadering verklaard, dat Pakistan een for mele klacht bij de UNO zal indie nen. indien de regering van India geen stappen onderneemt «>m het afslachten van Mohammedanen te doen ophouden. Indien geen bevredigende oplos sing gevonden wordt, zal Pakistan zich gedwongen zien zijn toevlucht tot „directe maatregelen" te ne men. JOEGOSLAVIË W IL DEELNEMEN AAN GEALLIEERDE BEZETTING Dinsdagavond hebben de geallieerde troepen hun terugtocht voltooid van de nieuwe voorlopige Italiaans-Joegoslavische grens. De Amerika nen en Joegoslaven waren het er Dinsdagavond laat echter niet over eens wat de juiste afscheiding zou zyn van het vrjje gobied van Triëst. Er heerste onenigheid over de grens aan de hoofdweg van Triëst naar Ljubljana, in Noord-Joegoslavië. waar de grens volgens de Joegoslaven ongeveer 180 meter achter de posities der Amerikanen zou moeten lopen. Ook over de Italiaans-Joegoslavische grens in Venezia Giulia was men het oneens. Gencraal-majoor T. S. Airey, ge allieerd bevelhebber te Triest, heeft gisteravond een nota ontvangen van generaal Lekiteh, bevelhebber van het vierde Joegoslavische leger, waarin wordt meegedeeld, dat 2.000 Joegoslavische manschappen te midde'rnacht de zone van Triëst wilden binnentrekken om deel te nemen aan de tijdelijke bezetting van de vrije stad door de geallieer den. De Joegoslaven waren in hun op zet niet geslaagd omdat twaalf Amerikanen" aan dc wachtpost bij Prosecco het verzoek weigerden in te willigen en znAi strijdvaardig maakten. Nadat Amerikaanse ver sterkingen aan de post waren ver schenen. trokken de Joegoslaven zich terug. In diplomatieke kringen te Triëst wordt dit Joegoslavische initiatief than.s besproken. Generaal Airey verwacht binnenkort een oplossing. Nu de staat van oorlog met de voormalige satellieten is be ëindigd heeft de Britse rege ring gezanten benoemd in Hon garije, Finland, Bulgarije en Oostenrijk. Een Italiaanse en een Ameri kaanse delegatie zjjn besprekingen begonnen over een verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart. Petkof voor het hof van cassatie Het hoge hof van cassatie van Bulgarije heeft Dinsdag het beroep van Nicola Petkof de Bulgaarse oppositieleider, die ter dood was veroordeeld, behandeld. Petkof's raadsman verdedigde hem in een pleidooi van drie uren en trachtte te bewijzen, dat de „militaire liga" door middel waar van Petkof zich van de macht zou hebben willen meester maken, noch in wezen, noch in schiin een mili taire organisatie was. De uitspraak wordt over enkele dagen verwacht. Togliatti contra dc Paus Togliatti. leider der communisten in Italië heeft de Paus ih een rede te Florence ervan beschuldigd „te geliikertijd voor de vrede tc bidden en aan de andere kant de oorlogs zuchtige redevoeringen van presi dent Truman toe te juichen. Wij kunnen niet begrijpen, hoe Christus t i dollarpoliticVc met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht." De meest tragische episoden uit de strijd voor de bevrijding van ons land is ongetwijfeld de slag bij Arnhem. Duizenden Engelse soldaten van de Britse lucktlandigs-divisie lieten daar het leven. Tc herinnering aan hun dappere strijd is op de plaats, waar het hoofdkwartier van deze divisie gevestigd was, een groot monument opgericht, da. de sym bolen draagt van 1 'rede en Vrijheid. Gisteren bezochten 500 Britten deze historische plek, vandaag vindt daar een grote herdenkings plechtigheid plaats. Engeland zet import van fruit stop Zware slag voor kwekers De Engelse regering heeft beslo ten de invoer van groenten en fruit stop te zetten als gevolg van een al gehele herziening van de exportre gelingen. Dit besluit betekent een onverwachte slag voor onze kwe kers. Voor de groenten is hij betrekke lijk gering, daar sedert 1 Augustus alleen nog maar komkommei s naar Engeland konden worden uitgevoerd. Ook voor meloenen en perziken, voor welke vruchten het seizoen bij na ten einde is. betekent de stopzet ting niet zo grote terugslag. In de uitvoer van druiven en pe ren ligt de situatie echter geheel an ders. Het vorige jaar nam Enge land in totaal 5400 ton druiven van Nederland af Nu zijn er dit jaar wel is waar reeds 1200 ton verscheept, maar wij staan nog maar aan liet begin van ccn goed oogstseizocn cn de verwachtingen waren dit jaar aanzienlijk hoger. Van de grote pe- renoogst zijn tot nu toe 12 000 ton naar Engeland vervoerd (in 1946 5600 ton». De huidige overvloed van peren maakt een ruimere export zeer gewenst. Voor een aantal landen, waaron der Nederland is de mogelijkheid opengesteld voor een individuele ex port van fruit na 3 October a.s. Deviezen voor toerisme naar Frankrijk In verband met een met Frank rijk getroffen reisregehng bestaat de mogelijkheid tot het verkrijgen van een deviezentoewijzing ter be strijding van reis- en verblijfkosten in Frankrijk voor niet-zakelijke doeleinden. Por persoon zal ten hoogste f 400.worden toegewe zen, met dien verstande, dat per dag over niet meer dan f 40,per persoon mag worden beschikt. Eventueel niet verbruikte reismid- delen moeten bij terugkeer hier te lande binnen drie dagen aan de Nederlandse Bank of een deviezen- bank worden afgedragen. Het Haagse tribunaal heeft de dichter H. Klomp, die publiceerde onder de naam Mien Proost aan het einde van de terechtzitting van Donderdag in vrijheid doen stellen. Klomp was tijdens de bezetting lid van de N.S.B. en trad voor deze be weging als propagandist op. Het weer Weersverwachting, medegedeeld door het K.X.M.Ï. te De Bilt. geldig van Woensdagavond tot Donderdag avond. Na een koelere nacht morgen overdag weer flink oplopende tem peratuur. Wisselend bewolkt, doch bijna overal droog weer. Weinig wind. zonder achtergrond Velden heeft een Nederlands staatsstuk een zo sombere klank laten horen als dc juist door minister Licftinck voor het jaar 1948 inge diende Millioencnnota. Waarom al weer te vermelden, dat wij feitelijk van een milliarden-nota moeten spreken! Zelden ook is zo onomwon den als ditmaal uitgesproken, dat zonder krachtdadige buitenlandse hulp een ernstige stagnatie van ons economisch leven onvermijdelijk zal zijn en dat bij uitblijven van deze hulp de verzorging van onze bevol king beneden het bestaansminimum terug zal vallen. Wij kunnen betreuren slechts dat minister Licftinck het niet mogelijk heeft geacht aan te geven hoe groot de buitenlandse crcdietvcrlening moet zijn om dit te voorkomen. Hij wijst erop, dat de onzekerheid om trent dc mate van dc buitenlandse crcdietvcrlening ons gehele im- cn exportprogramma en dus tevens ons inductie-programma op losse schroe ven zet. Volgens onze mening had men. uitgaande van een noodzakelijk geacht verzorgingsniveau, de daar voor vereiste productie, in- en uit voer, cn de besparingen juist aan de hand van het aanwezige statistische materiaal moeten afleiden, opdat dan als sluitpost de benodigde cre- öieten waren overgebleven. Het Nationale Budget voor 1947, dat het vorig jaar tezamen mot de milliócncnnota is gepubliceerd, be vatte ook niet de gedetailleerde prognose van ons nationaal inkomen. Vermeld werd slechts de omvang van de productie, buitenlandse han del. besparingen etc.. die moest wor den bereikt en de buitenlandse cre- dieten, die moesten worden ver strekt, opdat een bepaald, gewenst resultaat zou worden bereikt. In dien dat resultaat niet is bereikt dan ligt de schuld hiervan niet uitslui tend bij de onjuiste prognose van het Planbureau. Daar hel bureau ter. ene male de bevoegdheid mist om de noodzakelijke maatregelen te tref fen, die voor het realiseren van het plan noodzakelijk waren en onze mi* nister van Economische Zaken </r zeker niet op krachtdadige wijze naar heeft gestreefd de noodzake lijke leiding aan het economische le ven te geven, heeft het Centrale Planbureau gaandeweg aan beteke nis ingeboet Waar inmiddels is ge bleken dat de functie van het Plan bureau min of meer tot een fraai ornament van de hoe langer hoe meer op de achtergrond geschoven socialistische politiek is verworden, is het te begrijpen dat men het Na tionale Budget dit jaar maar geheel heeft weggelaten. En toch zal alleen dit budget ons in staat kunnen stellen een helder oordeel te vormen over de omvang der buitenlandse credietcn, die de stagnatie van ons economisch leven kunnen voorkomen, terwijl dan te vens tegen de achtergrond van al deze cijfers de betekenis van de uitgave voor het Indonesische con flict tot voller klaarheid zou zijn gekomen. ÏV/T ISSEN wij dus in deze milll- 1VX oonennota node de hand -van prof. Tinbergen, als winst willen wij gaarne wijzen op het belang rijke werk, dat dr A Mey, de direc teur der Rijksbegroting, heeft ver richt met betrekking tot de reorga nisatie van de begroting. Zeer te recht wordt er in de milliocnen- nota op gewezen, dat een efficiënt bestuur van het overheidsapparaat slechts mogelijk is, indien de kos ten cn baton van iedere „beheers- eenhcid" afzonderlijk worden be paald. Dat minister Lieftinck het plan koestert om in de toekomst ook een overheidsbalans te publi ceren zoals deze reeds eerder door minister Vos in zijn, bij het Nederlandse economische Instituut verschenen, studie voor het jaar 1936. is opgesteld bewijst, dat men op het ministerie van Financiën met de algemene reorganisatie van onze overheids-administratie ernst maakt Al geeft de huidige begroting dan ook qua ,inhoud weinig reden tot optimisme, de wijze waarin de ge gevens volgens moderne bedrijfs economische opvatting zijn gerang schikt, verdient alle lof. Ruim twee jaar na de bevrijding werd ons volk tegenover een aantal feiten geplaatst, waarvan het mis schien nog niet onmiddellijk alia consequenties zal kunnen doorgron den, doch waarvan het, naar wij vrezen, binnen weinige maahden da realiteit aan den lijve zal onder vinden. Ons resten twee wegen. Of wij kunnen naar het Franse voorbeeld in een niet te overziene inflatie geraken öf wij kunnen naar Engels voorbeeld ons tot het aller uiterste inspannen, om de bestaan de impasse te boven te komen. Doch wil dit laatste geschieden, dan zal toch allereerst van de regering een bezielend woord tot ons volk moeten worden gericht en dan zal ons volk moeten geloven, dat onze regering de weg naar herstel reeds in grote lijnen heeft uitgezet. Doch noch het een, noch het an der hebben wij in de Troonrede kunnen vinden Dr. L. Zimmerman De Luitenant G.-G. dr. Van Mook is per vliegtuig uit New York naar Amsterdam vertrokken.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1