DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Marshall doet hevige aanval op Sowjet-Unie Slag bij Arnhem herdacht Orkaan losgebroken boven Florida Enquête zal triomph der democratie zijn Europa's, behoeften: Ruim 19 milliard dollar BEPERKING VAN VETO-RECHT VOORGESTELD Wysjinskysteltzijn rede uit U.S.A. uitgenodigd voor commissie van drie? Het weer Duitse C.S.P. wenst zendtijd Zachte zeep Gironummer 510330 Bank: R'damiche Bank Posthui 9 Abonnementsprijs: 031 per week ol L—per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 18 September '47 Nr. 749 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Marshall heeft in de Algemene Vergadering van de U.N.O. een hevige aanval op de politiek der Sowjet-Unie geopend. Hij gaf te kennen dat de Verenigde Staten genoeg hebben van de Russische tactiek, die geen enkele oplossing van de meest drin gende problemen mogelijk maakt. Hij stelde voor dat de Assemblée thans oplossingen zal zoeken voor Griekenland. Palestina, Korea en de veto-kwestie. Verder stelde hij voor dat de Assemblée een permanente Veiligheidscommissie zal instellen die de dagelijkse zaken zal behandelen en tot een bijzondere zitting zal adviseren als dat nodig is. Zijn rede was het bewijs dat de Verenigde Staten hun politiek willen inschakelen in de U.N/O., maar daarvoor wensen dat de U.N.O. over krachtige organen zal beschikken. Marshall behandelde de volgende punten: GRIEKENLAND: De Verenigde Staten zullen de Vergadering een re solutie voorstellen, waarin Joegosla vië, Albanië en Bulgarije ronduit verantwoordelijk worden gesteld voor de moeilijkheden aan de Griek se grenzen en waarin van deze lan den wordt geëist, op te houden met het verlenen van steun aan de Griek se guerillasrtijders. PALESTINA: De Verenigde Sta ten hechten groot gewicht aan de voorstellen vati de Palestina-commis- sie van de UNO inzake de verdeling van het land tussen Joden en Ara bieren. Zij zullen hun uiterste best doen om de Assemblee te helpen een oplossing voor Palestina te vinden, maar verwachten niet dat er een ge vonden zal worden, die Joden en Arabieren gelijkelijk op ideale wijze bevredigt. KOREA: Na twee jaar van ver geefse onderhandelingen met Rus land over de onafhankelijkheid van Korea hebben de Verenigde Staten dc hoop opgegeven, op deze wijze tot een oplossing te kfmen. Zij zullen voorstellen doen, die het herstel van de onafhankelijkheid van Korea ten doel hebben, maar ver trouwen op het onpartijdige oordeel van de Assemblée om een oplossing tot stand te brengen. ATOOMENERGIE: Twee leden van Jo atoomcommissie Marshall noemde Rusland en Polen niet met name hebben belet, dat in de com missie overeenstemming werd be reikt. Als deze twee het niet spoedig met de anderen eens worden staat de commissie voor een volkomen mis lukking. Toch doorwerken BEWAPENING: Een bruikbaar systeem van controle op de bewape ning is onmogelijk zolang in de we reld geen internationaal vertrouwen heerst, maar de U.S.A. wensen dat dc bewapeningscomtnissie van de UNO met energie blijft werken aan haar taak, een regeling der bewape ning onder gezag van de Veiligheids raad te ontwerpen. VETO: Misbruik van het ve torecht heeft de Veiligheids raad belet haar eigenlijke taak te vervullen. De Verenigde "Staten zijn voornemens voor te stellen, dat de Assemblée éen bijzondere commissie in het leven roept om de mogelijkheden te bestude ren het vetorecht minder ingrij pend te maken en daaromtrent in 19-18 rapport uit te brengen. VEILIGHEIDSCOMMISSIE: De Assemblee heeft thans zoveel werk te doen, dat zij een bureau nodig heeft, dat permanent zitting houdt GEORGE MARSHALL om het oog te houden op de beroe ringen in da wereld, dagelijkse aan gelegenheden af te handelen en tot een bijzondere zitting van de volle dige assemblée te adviseren als dit noodzakelijk is. Deze commissie moet terstond als een voorlopig lichaam met haar werkzaamheden aanvangen. De Assemblée zou het volgend jaar kunnen overwegen, of zij permanent moet worden. Griekenland op agenda van Assemblée Wysjinsky. de plaatsvervangende minister van buitenlandse zaken der Sovjet-Unie, heeft zich, nadat hü de tekst van Marshalls rede te voren ter inzage had gekregen, als spreker laten schrappen voor de eerste dag van de Assemblée. Men neemt aan dat hü eerst Marshalls rede wil bestuderen voor hü spre ken zal. Vóór Marshall sprak Jaime Tor res Bodet. de Mexicaanse minister van buitenlandse zaken. Hij hield een krachtige lede tegen het mis bruik van het veto-recht. De eerste tegenaanval kwam van de zijde van de Poolse minister van buitenlandse zaken, Zygmunt Mod- zelewskv, die in ondubbelzinnige bewoordingen het plan Marshall veroordeelde, de Amerikaans-Britse politiek in Duitsland en Grieken land laakte en elk plan tot beper king van het veto-recht verwierp. Met betrekking tot Duitsland zei Modzelewsky. dat een snel herstel van dit land slechts een herhaling zou betekenen van de fout. die eens tussen twee wereld-oorlogen ge maakt is. Gromyko beschuldigt In de commissie van orde, die gisteravond vergaderde om het werkplan en de agenda voor de Assemblée vast te stellen, maakte Gromyko bezwaar tegen de plaat sing van de Griekse kwestie op de agenda. De bespreking van het vraagstuk in de Assemblée zou de spanning op de Balkan nog maar vergroten, zei hij. Amerika heeft zich met het toezicht op de Griekse buitenlandse politiek belast en is dus verantwoordelijk voor de ge beurtenissen. Gromyko beschuldigde de U.S.A er van pressie te hebben uitgeoe fend op sommige leden van de Vei ligheidsraad. opdat de Griekse kwes tie van de agenda van de Raad zou worden afgevoerd en door dc sembléc zou kunnen worden be sproken. Met tegenstemmen van dc Sovjet- Unie en Polen besloot de Raad de Griekse kwestie op de agenda tc plaat.-:n. .,The last post" klonk over Overbeek ontroering was groot (Van een speciale verslaggever) Op die heldere zonnige herfstdag van 1911 zijn zij hier bij honderd tallen gedaald om in een stoutmoedige aanval de Duitsers bij Oosterbeek en Arnhem terug te dringen. Voor twee maal 24 uur was hun actie uit gerust en het duurde tien dagen. Zij die vijf jaar in de oorlog waren ver klaarden, dat dit tot het ergste hoorde wat zij hadden meegemaakt. „This is no fight, this is murder". Gisteren waren de mannen van de Airborne divisie kenbaar aan hun paarse baretten, nabestaanden vim de helden die hier sneuvelden en ontelbaar velen van hun Neder landse vrienden op het Oosterbeekse kerkhof samengekomen om hen in dankbare herinnering te gedenken. De graven waren gedekt met de felle kleuren van herfstbloemen en bii het podium, dat voor het hoge witte kruis is opgericht stond het regi mentsvaandel van de Airborne-divi- sie, clat vorig jaar aan de gemeente Oosterbeek is geschonken. Nadat 's morgens om negen uur een H. Mis was opgedragen door father Eagon, geassisteerd door father Duker en pastoor Brugge- man en kransen van papavers door Consuls op Sumatra naar Djogja Spaak en Evgtt hebben gistermor gen een onderhond gehad met Mars hall. Men neemt aan dat zij hebben geïnformeerd om de Verenigde Sta ten bereid zijn zitting te nemen in de commissie van drie. Aneta verneemt uit zeer be trouwbare bron, dat er goede re den is om aan te nemen, dat de Verenigde Staten de uitnodiging zullen accepteren. Lambert, Raux en Eaton, de con suls van Groot-Brittannie (plaats vervangend», Frankrijk en Australië, die op Sumatra op onderzoek uit zijn, hebben Woensdag te Palembang en Padang conferenties gehad met militaire en burgerlijke autoriteiten. Zij gaan vandaag naar Fort de Koek. F M. Shepherd en Charles Liven- good. dc Britse en Amerikaanse consuls-generaal zijn. vergezeld van vijf militaire waarnemers, naar Djogja vertrokken. Het Nederlands-Indische Gouver nement heeft de consulaire commis sie in de gelegenheid gesteld gebruik tc maken van de P.T.T.-zenders om in contact te treden met de Repu blikeinse regering. Tot VrüdagavondWisselende bewolking met. in de namiddag kans op enkele verspreide onweers buien. Matige wind uit Oosteiyke richtingen. Voornamelijk in het Noorden van het land hogere tem peratuten. TW AALF VLIEGTUIGEN ALS MANDJES IN ELKAAR GEDRUKT Een orkaan met een snelheid van 145 km per uur is losgebroken boven Florida (U.S.A.) en neemt nog toe in kracht. Twaalf vliegtuigen werden als mandjes m elkaar gedrukt. Duizenden inwoners in de bedreigde zone bij het meer van Okeechobee zjjn gevlucht. As- nabestaanden waren gelegd, had om elf uur de grote herdenkingsplech tigheid plaats, welke werd bijge woond door Prins Bernhard. Onder de talrijke autoriteiten bevonden zich voorts Sir Neville Blanch En gels ambassadeu Hymne bij dc graven Nauwelijks hadden de autoriteiten hun plaatsen incenomen of de prachtige hvmne. dat sterkende ge zang „O God. our help in ages past" klonk over de begraafplaats Dan werd dé as van de herderi- lringskruisjes. geplant op het Em- Tijdens liet congres van de Christel.jk Sociale Partij te Keu len gehouden, werd een resolutie aangenomen waarin aangedron gen werd op het verkrijgen van toestemming om in Duitsland christelijke radio-uitzendingen te mogen houden. Volgens een be licht van Radio Yaticiano hebben d- gelo\ igen hun teleurstelling uitgesproken over de regeling der radio-uitzendingen in Noord-West Duitsland. Sjahrir désavoueert dr. Van Mook Sjahrir heeft een perscon ferentie te Washington ontkend dat er uiindcr-vcrautw oordelij- Ke figuren in de Republikeinse regering zijn gekomen, zoals Van Mook had gezegd. Mat betreft de beschuldiging van dr. Vin Mook, dat Republikeinse bandeloze troepen het centrale ge- zag niet gehoor/amen, zei Sjahrir, dat. deze aantijging een klacht was, die slechts betrekking kon hebben op activiteiten, .nadat de vijandelijk heden waren begonnen. Over het werk \an de consuls zijn de Indone siërs teleurgesteld, ojndat zij menen, dat deze commissie on\o!dóendc ge zag heeft oin verdere strijd en ver der oprukken van de Nederlandse troepen te voorkomen." Als de Ne derlanders geen »eind maken aan hun krijgsverrichtingen en als zij er op blijven staan Djogja te nemen, zal hC[ w erk der commissie helemaal geen resultaten opleveren." Sprekende over het communisme in Indonesië, zei Sjahrir dat de com munistische partij versterkt was door ingevoerde Nederlandse leden. Het communisme heeft \l Indonesi weinig mogelijkheden "omdat de Mo hammedanen een zeer bewust Se' vpel hebben voor privé-bezit. Er zal geween zijn „Als gij dit rotsblok zietzal er geween zijn en hongci worden geledenDeze onheilspellende inscriptie is Te zien op een steen in de Donau bij het plaatsje Vils- kofen iti Oostenrijk. De steen is jarenlang niet te zien geweestmaar nu de Donau in peil sterk is gedaald door de droogtekomt deze sombere waarschuwing boven de golven uit De honger bedreigt Oos tenrijk! J In 1928 jaagde een orkaan dit meer buiten zijn dijken, waardoor ongeveer 1500 mensen verdronken. Duizenden in Palm Beach aange komen vluchtelingen vroegen zich af. of de nieuwe dijken het zullen houden tegen de stórm. Twee trei nen van 74 wagons zwoegden uit het station van Pahokee, dat aan het meer gelegen is. Alleen hon derden journalisten, waaronder van Associated Press 25 corresponden ten en fotografen zijn de orkaan tegemoet gereisd In Miami en Palm Beach viel de regen onder hevige windvlagen met bakken uit de zwarte hemel. Miami Beach was compleet geïsoleerd, doordat de twee dijken (opgehoog de wegen) naar het binnenland on begaanbaar waren en de electrische stroom en watertoevoer verbroken waren. In Miami is op grote schaal geroofd en geplunderd. Een plun deraar werd doodgeschoten en zes anderen waren gevangen genomen. OfLcieel wordt medegedeeld dat sir Neville Bland, de Britse ambas sadeur. in verband met de leeftijds grens. aan het einde van dit jaar, ontheven wordt van ziin functie in Den Haag. Hij'zal worden opgevolgd coor Sir Philip Nichols, de tegenwoor dige ambassadeur in Tsjecho-Slowa- kije. ENGELAND'S GROOTSTE V LILGEOOT GAAT DE LUCHT IN. Hier een opname van de staart van deze vlieg- boot. Het mannetje op het zij vlak van het hoogteroer geeft duidelijk aan, van welke afme tingen dit toestel is. pire Hcrdenkingsveld te Westmin ster de z.g. puppv-kruisen (pa paverkruisen) door een moeder en een weduwe over de graven uit gestrooid. Schoolkinderen stelden zich bij de graven op en legden er bloemen uit de Nederlandse tuinen. The Last Post. door een enkele trompetter geblazen, klonk over de roerloos staande meuigte. Er werden kransen gelegrf door Prins Bernhard, Brig. Lathburv, luit. gen. Van Voorst tot Voorst, nabestaanden en vele anderen. Toen volgden nog de volksliederen en de zegen cn daarmee was het eind ge komen aan de indrukwekkende dienst Plechtigheid bij Airborne-monument De afgeknotte zuil bii de op rit van de Rijnbrug te Arnhem moge zij nooit door een an der „officiëler" monument wor den vervangen getuigt van de felle en verwoede strijd, die hier in de Septemberdagen van 1944 is gevoerd. Een groot gedeelte van het ter rein rondom liet monument is afge zet. Op dit .vrijgehouden gedeelte zullen zich zo straks de deelnemers san dc stille omgang verzamelen. Vlaggen en vaandels gaan aan het hoofd van de stoet. .Alle groe pen en alle schakeringen van cle ne- volking zpn vertegenwoordigd. De banieren stellen zich aan bèido zij den van het monument op. Dan volgen officiële personen, oen detachement, van de Airborne divisie, stram marcherende kerels, die dc stad wel onder heel andere omstandigheden zien dan in de da gen dat zri hier hun leven waag den. nabestaanden en vrienden van hen die hier hun leven lieten, en daarachter de Nederlanders in lan ge rij. Nog zijn ze niet allen orrj het monument verzameld of men maakt een aanvang met het neerleggen van kransen en bloemen: dc man nen van dc Airborne wat zouden zij anders meebrengen dan hun pup pies? de Commissaris der Konin- :in en de burgemeester van Arn hem. vertegenwoordigers van de on politieke gevangenen, van de illega liteit, van allerlei verenigingen, en schoolkinderen. Er zijn kostbare kransen en simpele ruikers, prach tige gekweekte gewassen en een voudige takken en vruchten uit de bossen waar de paratroopers voch ten. Een kleurig tapijt dekt het grasveld, en ook opzjj en achter het monument moet een plaats voor de bloemstukken worden gezocht. Zo gaat het door ruiker na ruiker en als de laatste bloemen zijn neer gelegd. kunnen de Engelse gasten nauwelijks scheiden van de plaat sen, die met het bloed van hun dap peren zijn gedrenkt. Het Bijzonder .Gerechtshof tr Assen veroordeelde de voormalige NSB-bur- eemeester der gemeente Schoonebeck H M. Verbeek tot een gevangenisstraf van 12 jaar met aftrek, ontzetting uit beide kiesrechten en uit het recht ambten te bekleden. Hem werd het recht van cassatie verleend. Ontroerende lufciclcii speelden zich af op het kerkhof bij Oosterbeek waar duizenden Engelse soldaten ran de luchtlandingsdivisie begra ven Hggen. Diep bedroefde familie leden legden bloemen op de graven overlevende manschappen van deze dappere geallieerde troepen lazen met ernstige gezichten dc namen van hun vrienden, die op dc sobere kruisen vermeld staan. Mr. v. d. Goes over Loudens beleid NADER ONDERZOEK IN ZAAK-DE GEER MOET MOGELIJK ZIJN gezag vraagt nadere toelich ting. Het bezwaar, dat de enquête het prestige van Nederland zou kun nen schaden wijst hij beslist van de hand: integendeel, het buiten land zal haar als een triomph der Nederlandse democratie beschou wen. Ook dc moeilijkheid, welke enkele Kamerleden zien in de be handeling van het verslag der commissie in het jubileumjaar der Koningin, acht hij van geen belang. IIet beleid van de Konin gin wordt gesierd door getrouwe handhaving der democratie", schrijft hij. Trouwens, dan zou in 1958 alle critiek moeten zwij gen. dan zou de begrotingbelian- deling afgeschaft moéten worden, dan zou men de oppositie moeten muilbanden Behandeling niet voor '49? Met nog één argument ontze nuwt lei het laatste bezwaar: de termijn, waar binnen de comniis- In de memorie van antwoord, welke het Tweede Kamerlid mr. dr. M. v. d. Goes van Naters pu bliceerde over zijn wetsontwerp tot bet instellen \an een enquête „daar de gebeurtenissen in ver band met dc Duitse inval in Ne derland en naar het beleid der opeenvolgende kabinetten in Lon den", schrijft hij met genoegen vastgesteld tc hebben, dat vele Kamerleden een dergelijk onder zoek wensen. Hii stelt voor cle en quête te houden over bet tijdvak van 1 Januari 1940 tot "20 Juni 1945. hoewel de commissie niet strikt aan deze data gebonden moet zijn. Dat de enquête beslist nood zakelijk is toont hij aan door te vermelden, dat de regering- de Geer nooit inlichtingen heeft willen geven over het ontslag aan generaal Rein- ders. Ook de instelling en de handelingen van het Militair sie haar taak verrichten moet, dient de Kamer op minstens één jaar te stellen; liet. rapport zou dus niet eerder dan in het najaar van 194S uitkomen, de behande ling waarschijnlijk niet voor 1919 kunnen beginnen. Om het werk der commissie te vergemakkelijken neemt mr. Van der Goes van Naters bet voorstel over' haaj- uit te breiden tot negen leden, verdeeld in drie subcom missies. Als secretariaat beveelt bii aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Hij erkent de moeilijkheden bij het verhoren van buitenlandse getuigen. Dc vraag is, naar welk recht men deze zou moeten beëdi gen. Natuurlijk is er geen be zwaar tegen dat de commissie leden zich naar Engeland begeven om hun ooi deel te verdiepen. Ten einde dc taak van de voorzitter der commissie tc verlichten stelt liij voor twee vicc-voorzitlers aan tc stellen. Mr. van der Goes wil de mogelijkheid tot een nader onderzoek van de zaak-De Geer. ook na een uitspraak va.n het Bijzondere Hof van Cassatie open laten. Jhr. De Geer heeft onlangs een brochure tot zijn verweer geschre ven. welke weer nieuwe vragen opwerpt. In ieder geval zou de minister van Justitie medewer king moeten verlenen, opdat dè commisie inzage krijgt van h.ct dossier-De Geer. Joegoslavisch protest in Washington De Joegoslavische regering heeft haar vertegenwoordiger te Was hington opdracht gegeven om ccn krachtig protest in te dienen tegen „vernielingen cn andere wandaden", waaraan de Amerikaanse troepen zich in Istrie en Goriza zouden hebben schuldig gemaakt. Joegosla vië eist hiervoor schadevergoeding. Een vertegenwoordiger van het Joegoslavische departement van buitenlandse zaken zei dat dc Ame rikaanse troepen in Istrië plaatsen die aan Joegoslavië zouden worden overgedragen, hebben uitgeplunderd Brits protest in Belgrado De Britse ambassadeur irt Belgra do heeft bij de Joegoslavische mi nister van buitenlandse zaken krachtig geprotesteerd naar aanlei ding \an dc poging van Joegosla vische troepen om dc stad Triest binnen tc trekken. (Joegoslavië bezet volgpns het vredesverdrag hel deel van dc vrije staat Triest buiten de stad. Groot- Brittannic en dc U.S.A. de stad z<i)f. Tweeduizend man Joegoslavische bezettingstroepen wilden Dinsdag toch dc stad binnentrekken, rriaav werden tegengehouden door twaalf Amerikaanse schildwachten). Spitfire stortte in zee Tiidens de vllegdemonstratics ter herdenking van de slag om Engeland is een ..Spitfire bestuurd door de Canadese eerste-luitenant vlieger Green bij Bournemouth in z.ec gestort. Ofschoon vier reddmgsvaartuigen on middellijk te hulp snelden, kon dc pi loot niet meer worden gered Duizen den toeschouwers waren getuige van het ongeluk, dat gebcurdè kort nadat de burgemeester van Bournemouth zich per radio met de piloot had onderhou den. Voor het tijdvak van 21 September t.m. 4 October a.s. BONKAARTEN KA. KB, KO 709 (Serie M) >105 Diversen: 750 gram suiker, boterhamstrooiscl enz. of 1500 gram. jam, stroop enz. of 750 gram versnaperingen. M06 Diversen: 250 gram. zachte zeep. M—03 Vlees: 100 gram vlees. BONKAARTEN KD. KE 709 (Serie M) M—18, M—14, M15 Diversen: 250 gram. suiker, boterham strooisel enz. of 500 gram jam, stroop, enz. of 250 gram versnaperingen. 3116 Diversen: 250 gram. zachte zeep. 3117 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kin dermeel (alle soorten) of kiudcrbiscuits. 3118 Reserve: 250 gram zacht© zeep. BONKAARTEN MA, 3fD 710 (b\|/. arbeid, a.s. moeders en zieken)1 (Serie 31) 3121 Suiker: 250 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 500 gram jam, stroop enz. of 250 gram versnaperingen. TABAK- EN VERSNAPERINGENJ KAARTEN ENZ. QA, QB, QC 707 3131, 3132 Tabak: 1 rants, ciga- rctten of kerftabak. 3135 Tabak: 2 rants, cigaretten of kerftabak. 31S3 Versnaperingen: 200 gram versnaperingen of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 400 gram jam, stroop enz. 3136 Versnaperingen: 100 gram versnaperingen of 100 gram suiker, botvhamstrooisel enz. of 200 gram jam, stroop enz. Regeringsverklaring Vrijdag verwacht In parlementaire kringen wordt de regeringsverklaring in de Twee de Kamer over het Indonesische vraagstuk Vrijdag verwacht. Ver moedelijk zal dc Kamer reeds 's morgens bijeenkomen, waarna de vergadering gedurende enige uren zal worden geschorst om dc fracties gelegenheid tc geven de mededelin gen van het kabinet te bespreken, 's Middags volgen dan de beraad slagingen. Extra-zitting van het^ kabinet Hedenmorgen om tien uur wordt een extra-kabinetszitting gehoudeu, die zal worden bijgewoond door d© Luitenant-G.G. dr. Van Mook. Oud-voorzitter ANWB overleden Dinsdag is te Velp in de ouderdont van 67 jaar. na een langdurige ziek te overleden de heer H. P. J. Bloe- mers, oud-burgemeester van Gronin gen en Arnhem en oud-voorzitter van de Kon. Ned. Toeristenbond A. N.W.B. RAPPORT VAN PARIJS BIJNA GEREED West-Europa hoopt b'yna de helft van zjjn wederopbouwkosten zei te betalen, niaar het zal toch nog hulp ter waarde van 19.689 millioen dollar aan de Verenigde Staten vragen. Het verslag van de rarjjse conferentie over het plan-3Iarshall, dat bjjna gereed is, zegt, dat de zes- tien landen in de eerstkomende vier jaar 35.141 millioen dollar nodig zullen hebben voor brood cn opbouwwerk/aainheden. Zelfs» met een veelomvattend plan voor zelf-hulp, waarbjj Wcst-Duitsland zal worden Ingeschakeld, zal Europa door middel van export niet meer dan 15.453 millioen dollar kunnen opbrengen. De totale behoeften van West- Europa bedragen in millioenen dol lars: Levensmiddelen 13.717 Kolen 684 Petroleum 2.229 IJzer en staal 1.292 Hout 972 Eindproducten 12.853 Landbouwmachines 1.188 Mijninstallaties 221 Elèctr. installaties 500 Petroleumindustrie 555 Staalfabrieken 400 Verkeersmiddelen 490 Houtindustrie 10 De handelsbalans van dc zestien landen over de vier komende jaren geeft een verliessaldo in het han delsverkeer met de Verenigde Sta ten van 22.499 milliard dollar, maar een winstsaldo van 2810 milliard dollar voor de handel met de rest van de wereld. De tekorten (-^-) en overschotten f-b) op de handelsbalansen voor 1948 zijn. in millioenen dolars, als volgt geraamd: Met Westelijk Met rest halfrond v. d. wereld België —332 nihil Frankrijk —1756 —137 Italië —930 —213 Nederland —632 —145 Noorwegen —50 20 Zweden —146 nihil Brittannië —2630 -f35C West-Duitsland —1150 nihil Partij van Benesj wenst geen fusie De Tsjecho-Slowaakse „nationale" socialisten, dc partij van de presi dent der Republiek, dr. Benesj, heb ben geweigerd zich^bij het „socia listische eenheidsblók" te voegen, Zwitserland snakt naar water De ongewoon lievige droogte 1n een groot deel van Zwitserland tussen d® Alpen en de Jura houdt aan Alleen al in het kanton Bern moeten min stens 30.000 stuks vee wegens gebrek aan veevoeder geslacht worden. Het vlees is dan ook sinds enkclo dagen zonder bon verkrijgbaar. De grote scha de voor de bomen en weiden zal eerst in de loop van het volgend jaar in haar volle omvang "blijken. Tengevolge van de droogte zijn bossen en boerderijen in vlammen opgegaan en door water gebrek kan men deze branden niet voldoende bestrijden. In de omgeving Sankt Gallen Is in een gemeente een verbor tot het doen van de was uit gevaardigd. Opnieuw gevechten in de Pendsjaab Het militaire hoofdkwartier van Pakistan heeft bekend gemaakt, dat dienstdoende Gurkhatroepen in West-Rcndsjaab liet vuur heb ben geopend op een grote menig te Mohammedanen, die een troep vluchtelingen aanviel. Het aantal doden wordt onder de vluchtelin gen op 100 en het aantal gewon den eveneens op 100 geschat. Veer tig van de aanvallers werden doodgeschoten. In West-Pends- jaab werd eveneens een trein met vluchtelingen beschoten door het Mohammedaanse escorte van een andere trein. Naar schatting kwa- Tneir hierbij zestig mensen om het leven en werden zeventig ge wond.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1