DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Wysjinski doet tegenaanval J Sint-Nicolaas-bomaanslag in Den Haag berecht Van Klef fens: Nederland is teleurgesteld over UNO We zitten te „springen" om serviesgoed Geen opmars naar Djogja? „Brittannië en U.S.A. maken misbruik van de U.N.O." Propaganda,' zegt Britse delegatie Deense slopers door Russen opgepakt Duitse socialisten naar Nederland Reeds drieduizend doden in Japan U.S.A. aanvaarden uitnodiging Pakket met f. 100.000 verwisseld My. Zeeland terug naar Vlissingen Yroorzittcr der N.C.R.V. gearresteerd N.C.R.V. in beroep Het weer Nederlands lectoraat tc Bazel Twee meisjes war en zoek Tien dagen in een Duitse cel Poging tot bigamie niet bewezen Gironummer 510330 Bask: R'damsehe Bank Postbus'9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Vrijdag 19 September 1947 Nr. 750 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Wysjinsky heeft op Marshalls rede in de Assemblee geant woord met een krachtige tegenaanval in de richting van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Zij maken misbruik van de U.N.O. voor zelfstandige en bekrompen doeleinden. Zij nemen maatregelen buiten de U.N.O. om en werken de ont wapening tegen door geen afstand te willen doen van de atoom wapens. zei hij. Het Nederlandse optreden in Indonesië kan de Sowjet-Unie slechts als een daad van agressie beschouwen. Wysjinsky ver wierp' Marshalls voorstel voor een veiligheids-commissie. De Sowjet-Unie kan geen buitenlandse inmenging in haar atoomkrachtproductie toestaan, maar is bereid zich te onder- werpen aan een internationale Oorlogsophitsing? Wysjinsky's beschuldigingen aan het adres van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten (dat zij zich schuldig maken aan oorlogs-ophit- sing) moet men beschouwen als pro- pagada. zei Hector McNeil, de voorzitter van de Britse delegatie ln dc Assemblée, van de vergadering van gisteravond. De ontwerp-resolu- tie om oorlogspropaganda strafbaar te stellen was volgens hem niet se rieus bedoeld, maar „propaganda- tactiek". Ook dr. Evatt (Australië) sprak in de vergadering van Donderdag. Hij lei Marshalls voorstel voor een vei ligheids-commissie te zullen steunen en verzocht de Assemblée opnieuw een commissie van onderzoek op de Balkan te benoemen. Dr. Evatt deel de verder mee dat Australië een voorstel zal indienen inzake de toe lating van nieuwe leden tot dc UNO. één van de vele zaken die door het overvloedige veto-gebruik in de Veiligheidsraad zonder oplossing zijn gebleven. Gevaar voor de U.N.O. De Canadese minister van buiten landse zaken, Louis St. Laurent stemde eveneens in met de voorstel len van Marshall en zei dat de landen die streven naar vrede en samenwerking, geen genoegen wil len en kunnen nemen met een Vei ligheidsraad zoals die op het ogen blik functionneert. Twee of meer af delingen voor het vestigen van de vrede zijn ongetwijfeld minder ge wenst dan één familie van landen, die samen in vriendschap wonen, niet gescheiden door gordijnen of nog grotere stukken politiek meubilair, maar zij zijn te verkiezen boven het alternatief van een groot aantal geheel op zichzelf staande bouwers aan de vrede. Het zou dwaasheid zijn te ontken nen, dat bepaald# gebeurtenissen in het afgelopen jaar de positie van de U.N.O. hebben verzwakt. Het zou even dwaas zijn te ontkennen, dat een voortgaan op deze weg tenslotte tot een ineenstorting van de organi satie kan lieden. Canada is vasbe- slotcn al het mogelijke te doen een dergelijke tragische ontwikkeling te verhinderen. De Sovjets gaven bevel aan twaalf Denen, die bezig waren met het slopen van het wrak van de voormalige Duitse slagkruiser ..Gneisenau" bij het Deense eiland Filster, het schip te verlaten. Toen de Denen weigerden, zijn zij door de Russen aan boord van het schip ge vangengezet. De regering van de Sovjet-Unie heeft verklaard, dat alle wrakken van Duitse schepen in de Oostzee aan Rusland toebehoren. Het Deen se ministerie van buitenlandse za ken stelt een onderzoek in. De Partij van de Arbeid had en kele leden van het bestuur van de Duitse sociaal-democratische partij uitgenodigd eind October een bezoek aan Nederland te brengen. A.F.P. verneemt, dat het bestuur de Nederlandse uitnodiging heeft aanvaard. De Partil van de Arbeid heeft medegedeeld, dat men met de Duitse bestuursleden van gedachte wil wisselen over de internationale politieke toestand en andere kwes ties. zoals het vredesverdrag met Duitsland. Het water stroomt vijf Noordelijke en Oostelijke wijken van Tokio bin nen, tengevolge van een typhoon, die reeds 3370 slachtoffers heeft gekost. Amerikaanse soldaten hebben reeds duizenden Japanners uit de over stroomde vlakte ten Oosten van Tokio gered. Opnieuw hebben zich aardver schuivingen voorgedaan. Nederland koopt suiker en tarwe Nederland heeft 20.000 ton Cu baanse suiker gekocht. De levering zal tegen het einde van het jaar ge schieden. Het Amerikaanse departement van Landbouw maakt bekend, dat de tarwe-toewijzing in November voor Nederland 34.000 ton bedraagt. controle. De Truman-lcer en het plan- Marshall zijn inbreuken op de be ginselen der U.N.O.. zei Wysjinsky. en een poging der Verenigde Staten om andere landen hun politiek voor te schrijven. De zogenaamde hulp van Amerika aan Griekenland en Turkije wordt gebruikt als een po litiek wapen. Het plan-Marshall is een poging de Europese staten af hankelijk te maken van Amerikaan se monopolies en om Europa in twee kampen te verdelen en 'n blok te vormen, dat de Sowjet-Unie vijandig gezind is. De Westerse mo gendheden, zo zeide hij verder, wil len Duitslands zware industrie, voor al die in het Ruhr-gebied tot de voornaamste economische basis van Amerika in Europa maken. In de volgende „afwijkingen van de door de U.N.O. gegeven richtlij nen" moet de Assemblée volgens Wysjinsky maatregelen nemen: de aanwezigheid van Britse troepen in Griekenland en Transjordanië. de aanwezigheid van Amerikaanse troe pen in China, Argentinië's reactie op de resolutie dér U.N.O. aangaande Spanje en tenslotte de tegenwerking van Zuid-Afrika bij de pogingen voor 'n beheers-overeenkomst voor Zuid- West-Afrika. De Perzische kwestie moet van de agenda worden afgevoerd. Wysjinsky verweet de Verenigde Staten cn Washington dat zij dit met bepaalde bedoelingen in de weg zouden staan. De klachten ten aanzien van Grie- kcnlands buren noemde hij onge grond en willekeurig. Dat Marshall de kwestie Korea in de Assemblée ter sprake had ge bracht was in strijd met de overeen komst van Moskou. Marshalls voorstel voor een veilig heidscommissie was in strijd met het Handvest der U.N.O. Wysjinsky trok hevig te velde tegen oorlogsophitsing, waarvan hij de Amerikaanse pers, Ameri kaanse prominente figuren en in stituten en vooral ook Churchill beschuldigde. Hij diende een ontwerp-resolutie !n, waarin oorlogspropaganda wordt veroordeeld. de regeringen wordt verzocht oorlogspropaganda straf baar te stellen en wordt voorgesteld spoed te zetten achter het werk der ontwapening. De Amerikaanse oorlogspropa ganda maakt volgens Wysjinsky ge bruik» van de volgende middelen: vrees voor de Sowjet-Unie, die le vendig wordt gehouden door laster campagnes. openlijke propaganda voor toeneming der bewapening en verbetering van het atoom-wapen en openlijke propaganda voor een aan val op de Sowjet-Unie, „zo lang zij nog geacht wordt zwak te zijn". De Verenigde Staten hebben de uitnodiging van Austral en België om ais derde mogendheid zitting te nemen in de drie- landencommissie voor Lndones aanvaard. Als Amerikaanse vertegenwoor diger zou volgens Reu ter prof. Frankis B. Savre in de commissie Oud papier in plaats van bankbiljetten Het postkantoor te Leiden ont ving gistermiddag uit Alnhen aan de Rijn per postauto een pakket, welks inhoud moest bestaan uit honderd briefjes \an duizend guide-. In plaats \an een bedrag \an 100.000 gulden bleek het pakket oud papier te bevatten. De politie stelt er on derzoek in. De ondervraging van het perso neel der postkantoren te Alphen aan de Rijn en Leiden duurde tot na middernacht voort. De Stoomboot Maatschappij Zee land, die voor de oorlog een gere gelde bootdienst met Harwich on derhield. keert terug naar Vlissin gen. Na de oorlog was de maat schappij overgebracht naar Rotter dam. Toen het heuglijke nieuws beleend werd, stak Vlissingen de vlag uit. De fiscale recherche te Wagenin- gen heeft de voorzitter van de Ne- - n vu JICI.1 t vuuiMiiLi tan uc itt:- zittmg nemen. Prof. Savre is een derlandse Christelijke Radiovereni- speciale medewerker van Marshall ging. mr. A. v. d. Dcurc. gearres en voorzitter van de der U.N.O. Beheersraad De N.C.R.V. is in beroep gegaan bij de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen tegen het besluit van de regeringscom missaris van het radiowezen, waar in hij prof. mr. P. S. Gerbrandy ge durende twee maanden het "recht ontzegt voor de radio te spreken. tcerd. Het zou hier oen ernstig ge val van belastingontduiking betref fen. in verband waarmede op het ogenblik een uitgebreid accoun tants-onderzoek wordt ingesteld. Mr. van de Deure. die in het politie bureau te Ede is ingesloten, zal Za terdag a s. voor dc officier van jus titie te Arnhem worden voorgeleid. SERGEANT DE HOER. een fanatiek, Ohysterisch psycho paat h, volgens het officiële rapport. KAPITEIN BARON VAN HEEMSTRA: GEHEIMZINNIGE FIGUUR (Van onze speciale verslaggever) De merkwaardigste figuur in het complot, dat de bomaanslag op de Prinsegracht in Den Haag beraamde, is de 38-jarige reserve-kapitein bij de Generale Staf F. J. J. baron van Heem stra. Is hij het, die het complot in het leven riep en leidde bij al zijn daden? Was hij slechts een man die het spel meespeelde, zonder zijn loop te beïnvloeden, of - derde mogelijkheid - is hij inderdaad de oprichter van deze na-oorlogse knokploeg, maar kon hij het apparaat, dat hij in het leven riep, niet meer be heersen en werd hij van leider tot geleide? Draagt hij uiteinde lijk de verantwoordelijkheid voor de plannen, die het complot uitvoerde? Tot Zaterdagavond: Wisselend bewolkt, warm weer met enkele plaatselijke buien, hier en daar ver gezeld van onweer. Dea nachts wei nig vrind, mei enkefe nevel- of mlst- lianken. Overdag djdelük matige wind alt Zuidelijke richtingen. Wanneer de auditeur-militair bij de Krijgsraad te Velde, majoor mr. dr. J. M. J. Baak, de lange ten lastelegging tegen hem voorleest, luistert hij, uiterlijk rustig, zonder enige emotie te verraden, de lippen strak opeen geklemd. Een jeugdige figuur in de kracht van zijn jaren met scherpe ernstige gelaatstrek ken en een soms fanatieke oogop slag. Kapitein Van Heemstra erkent, dat hij door sergeant De Boer in contact werd gebracht met de ka pitein Gerrits, die vertelde, dat er een illegale organisatie op touw ge zet werd, die een reactie zou zijn tegen de slanpe politieke rechtsple ging en zich zou keren tegen allen, die, ongemoeid door de overheid, de veiligheid van de Staat ondermijn den. Van Heemstra verloor het con tact met kapt. Gerritse weer, doch het plan liet hem niet los. Hjj be sprak het met twee oude bekenden. Bakker en Luyendijk, en gedrieën kwamen zij tot de conclusie, dat het wenselijk zou zijn een soort knokploeg te vormen. Sergeant De Boer werd bij deze plannen betrok ken en hij voerde enige malen hier over besprekingen met Bakker en Luyendrjk, waarvan hij later kapi tein Van Heemstra verslag uit bracht. U erkent dat sergeant De Boer op 3 December bii U is geweest met een exemplaar van een tijdbom? Inderdaad. U geeft toe, dat U bij die gelegenheid als toekomstige slachtoffers de hoofdofficieren Goedewagen en Droste ge noemd hebt? Neen. dat ontken ik ten stel ligste. Bij die gelegenheid zijn die namen niet genoemd. Kapitein Van Heemstra erkent wel, dat hij op 5 December aan sergeant De Boer de adressen van Boer en Zwolsman heeft opgegeven. Het psychiatrisch rapport dat over van Heemstra, die sedert 11 December in streng arrest wordt gehouden, uitgebracht werd, con cludeert. dat Van Heemstra vooral in de tijd, dat hjj aan de voorberei ding en uitvoering van de hem ten laste gelegde feiten werkte, leed aan een „ziekelijke stoornis zijner geestelijke vermogens", die voerden tot een ..lichte mate van vermin derde toerekeningsvatbaarheid." Als getuige wordt nog gehoord de voormalig P.R.A.-rechercheur F. G. A. Bakker over wiens feitelijke activiteit bij de voorbereiding van de bomaanslag een andere instantie dan de krijgraad een oordeel zal vellen. Hij bevestigde de verklarin gen van kapt. Van Heemstra, dat deze laatste slechts zijdelings bii de voorbereiding van de bomaanslag op de heer Boer betrokken was. Even glijdt er een vreemd licht over de gehele zaak, wanneer hem ge vraagd wordt of het juist is. dat hij gezegd zou hebben, dat er getracht was commissaris Pool te bewegen het onderzoek naar de bomaanslag in de doofpot tc stoppen. Hoewel de verdediger van kapt. Van Heemstra, mr. de Pont, met nadruk op deze vraag terugkomt, blijft get. Bakker ontkennen, dat hij zelf bij dergelijke pogingen be trokken was geweest óf er kennis van gedragen zou hebben. Ik heb voor het eerst iets met commissaris Pool te maken gehad toen ik zelf in hechtenis was ge nomen. Negentien jaar oud, is de beklaag de. die dan binnengeleid wordt, de soldaat J. J. H. van Haastrecht, een jongen nog, zich nauwelijks bewust wat hem overkomen is. Hij bracht op verzoek van korporaal Peterae in de avond van 5 December per motor een bompakket. dat bestemd was voor overste Goedewagen. naar Amsterdam. Hrj pikte onderweg een liftende militair op. die tijdens de rit door de ontploffende granaat gewond werd. Van Haastrecht be weerde wel gehoord te hebben, dat het pakket ontploffen kon. Hij be schouwde het echter als een Sinter- klaasgrap en zegde niet geweten te hebben, dat er een gevaarlijke ex plosieve stof inzat. Hij had zich om het vreemde van de opdracht niet bekommerd, omdat hij graag op deze wijze een vrije Sinterklaas avond wilde verdiénen.... WEG NAAR VERBETERING ZEER MOEILIJK Wij in Nederland zijn over het algemeen teleurgesteld over dc U.N.O.. zei mr. Van Klcffcns in een rede. ter gelegenheid van de „weck der Ver enigde Naties" in de Verenigde Staten. De U.N.O. heeft ons aangename verrassingen bereid, maar ook onaangename. Zij is met name veel minder effectief gebleken dan wij gehoopt haddjen. Vooral de mislukking inzake Griekenland cn dc atoom-energie en de ongelukkige stap tegen Franco, die de positie van de dictator alleen maar sterker maakte, wegen zwaar op dc debet-zijde van dc balans. Het feit dat Italië. Eire en Portugal door het in de blinde toegepaste veto-recht wijzen niet op effectiviteit. Het is niet duidelijk of de U.N.O. wel inziet dat zij zich op gevaarlijke wegen begeeft door het internationa le recht tc veronachtzamen. In twee gevallen waarin de bevoegdheid van de U.N.O. werd betwist, dc kwestie der Indiërs in Zuid-Afrika cn het Indonesische geschil, was voorgesteld het oordeel van tiet Internationale Gerechtshof tc vragen. Beide keren werd het voorstel echter verworpen. Deze dingen zijn in Nederland niet onopgemerkt gebleven en zij hebben een slechte indruk gemaakt. Wan neer een ooenbaar lichaam begint de rechtsregelen, die hun handelingen bepalen tc miskennen, voorspelt dit een willekeurig machtsgebruik of hel begin van -zijn eigen ontbinding. Dil is een zeer. zeer gevaarlijke ten dentie. en in Nederland ziin wij daarover ten zeerste verontrust. Vertrouwen? - Neen Kunnen de kleine mogendhe den vertrouwen hebben in de U.N.O.? Bittere ondervinding doet ons zeggen: neen. Bij de recente behandeling van de Indonesische kwestie kregen wij in het geheel geen gelegenheid, zelfs niet de gebruikelijke drie dagen, om onze zaak voor tc bereiden. Toen ik om een uitstel van niet meer dan twee uren verzocht, omdat ik een belangrijke telefonische mededeling van mijn regering verwachtte, werd dit geweigerd. Belanghebbende In donesiërs. de vrijelijk gekozen ver tegenwoordigers van twaalf millioen mensen, weigerde men te horen. En boven alles ging de veiligheidsraad niet ernstig in op de vraag of zij te dezer zake bevoegdheid bezat. Geen wonder, dat de mensen in Nederland critisch staan te genover de U.N.O. Zij hadden zich enthousiast, zij het onder een zeker scepticisme, aangeslo ten. maar zij zijn ernstig teleur gesteld. Zij weten, dat zij niet de enigen zijn. die zo teleurgesteld cn verontrust zijn. Weg naar verbetering Behalve wat betreft het vetorecht zijn de klachten omtrent de UNO niet terug tcbrengcn op het hand vest. Wat wel verbetering behoeft is iets, dat veel moeilijker te verbe teren zal zijn. namelijk, de kortzich tigheid cn zelfgenoegzaamheid van de individuele regeringen, en haar bewust zijn van verantwoordelijk heid niet alleen voor eigen land, doch voor dc gehele wereld. Daar ligt de wortel van het kwaad, en daarom is het zo moeilijk tot verbe tering te komen. Meer tabak voor sigaren Het ligt in hut voornemen, eer lang grotere hoeveelheden tabak voor 9igaren-fabricage beschik baar te stellen; ook wordt over wogen of het tabaksrantsoen eerstdaags met een pakje cigaret- ten per veertien dagen kan wor den verhoogd. Verwacht wordt dat de memo rie van toelichting op de ont- werp-wet op de Middelen over deze mogelijkheid iets meer ze kerheid zal geven. Brand op de „Aruba"' Hen hardnekkige brand heeft dc koelkamcr van het stoomschip „Aruba" vernield. De boot ligt aan de Lcvantkadc in Amsterdam. Het was een lastige opgave voor de brandweer dc vuurhaard tc be reiken. Het bleek nodig dc scheeps wand voor een deel tc slopen. De rookontwikkeling was aanzienlijk, waardoor een der brandweerlieden onwel raakte. Bij dc wedstrijden om het Brittannia Shield werd bij het schieten Nederland laatste met 8 punten. Overal in den lande neemt dc be langstelling voor dc stichting Ncd - Zwitserland toe. Zo zijn reeds plaatse lijke afdelingen opgericht of in op richting. Een groot bedrag is beschik baar gesteld, dat door dc bemoeiingen van de stichting Is aangewend voor liet stichten van een lectoraat ln liet Nederlands aan dc universiteit te Bazel. Voorts zal zo mogelijk financiële steun worden verleend aan hel Zwit sers-Nederlands asthmafonds, dat zich ten doel stelt. Nederlandse kinderen van sociaal mindci draagkrachtige ouders gelegenheid tc bicden tot her stel van krachten in het Prinses Bca- ti ix-Lyceum 1e Glion sur Montreux. Op allerlei gebied hoopt men hel con tact tussen Nederland en Zwitserland te verstevigen. Herziening van de collegegelden? Het ligt in het voornemen van cle minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen, een commissie ln te stellen, die zal dienen te onder zoeken of en in hoever een herzie ning van de regeling der collegegel den gewenst is. In de grensstreek heerst grote verontwaardiging over het op treden van de Duitse commie zen. Twee meisjes uit Enschede verdwenen onlangs bij dc grens. Het waren de zeventienjarige Claasje Wicgcmink en dc twee en twintigjarige Jo ten Donkc- laar. De politie stelde reeds gerulmen tijd tevergeefs een onderzoek in. Thans zijn de meisjes door Duitse kommiczen bii Denekamp uitgele verd. In het z.g. Lutterzand waren de meisjes, die Uit nieuwsgierigheid „even naar de grens" wilden fiet sen, op Duits gebied terechtgeko men Zodra zij haar vergissing: be merkten, begaven z\] zich ijlings op de terugtocht, doch in het zicht van de Nederlandse grenspaal werden zij door Duitse douane-beambten aangehouden. De Duitser floot ziin collega's in de nabijheid en geza- menijk brachten zij hun arrestanten naar de gevangenis in Nordhom. Onderweg poogde Claasje VVleg- mink zich te verzetten: zii reed met haar fiets een der Duitsers met rjj- wiel en al in een sloot. Pas na tien dagen werden zil voor een Britse rechter geleid. Deze be greep onmiddellijk dat het een on schuldig geval betrof en hij gaf de Duitse grensbewakers opdracht de meisjes naar Nederlands gebied te rug tc brengen. Hierbij deden de Duitsers, bewerende dat do meisjes koffie hadden gesmokkeld, nog een poging zich van de fietsen moester te maken, doch ook dit mislukte. College van adviseurs Een andere vraag is ook. wat de regering met de commissie-generaal zal doen. Het gerucht gaat. dat zü wordt opgeheven. Het schijnt ech ter, dat binnen het kabinet ernstige bezwaren daartegen zijn aange voerd. Een oplossing wordt gezocht in deze zin. dat de C.-G. wordt om gezet in een college van adviseurs, waarmee dr. Van Mook overleg zou moeten plegen. Men verwacht dat de regering Dinsdag in de Tweede Kamer een verklaring over de Indonesische kwestie zal afleggen. Philips adopteert Malino- Staten De „Philips"-fabrieken hebben Oost-Indonesië en West-Borneo ge adopteerd. De bedoeling van deze adoptie is beide staten in hun opbouw en ont wikkeling met raad cn daad bij te staan. Daartoe zal Philips haar ken nis en ervaring en haar relaties over de gehele wereld ter beschikking stellen. Productie stijgt maar aanmaak van sier-aardewerk is nog veel te groot ENKELE malen reeds heeft op een der Nederlandse markten een koop man gestaan met losse kopjes en schoteltjes, die hU voor f 1.50 per vier stuks vrij mocht verkopen. De belangstelling van dc huismoeders voor dit onmisbaar serviesgoed was zó enorm, dat zelfs de politie cr aan te pas moest komen om de vrou wen in een lange rü op te stellen en er voor te waken, dat de koopman niet met kraam en al omver gelopen werd. Is er duidelijker voorbeeld van de grote schaarste aan gebruiksaarde- werk, die op het ogenblik in Nederland bestaat! \\Tfk4- io /Ia AAvrrnnlr? voegde hij er onmiddellijk aan toe, W at IS (16 OOI ZaaK. dat dc productie van huishoudelijk aardewerk van sommige fabrieken Wij spraken onlangs met een Maastrichtse aardewerkfabrikant, die in tegenstelling met onze ver wachtingen. een betrekkelijk opti mistisch geluid liet horen. „Het gaat met de aardewerk productie in ons land gelukkig in stijgende lijn," zo zei hij. „De pro ductiecijfers van de laatste maan den zijn aanzienlijk gestegen. Per soonlijk ben ik van mening, dat het wel mogelijk zou zijn aardewerk voor de verkoop vrij te geven... met het behoud van het systeem van in- nog niet een vijfde bedraagt van die van vóór de oorlog. Twee oorzaken noemde hij hier voor: tekort aan ge schoolde ar beidskrachten en gebrek aan grond stoffen. De China-klei moet hoofd zakelijk... niet uit China gelukkig, maar uit Engeland komen. Maar we kunnen te weinig importeren! Ook is er gebrek aan gips, dat de industrie nodig heeft voor het gie ten van modellen. Dan zou de productie belangrijk kunnen stijgen als de aflevering koopvergunningen en een prioriteit voor jonggehuwden." Maar als domper op onze aan vankelijke vreugde op het verne men van dit hoopgevend nieuws, zekere van ,in het buitenland bestelde machines wat vlotter ging Tot zover de fabrikant. Geen degelijk huishoudelijk aar dewerk, maar wel vazen en scha len, zgn. sleraardewerk en ceramiek kan men in de winkels volop kopen. Maar aangezien er weinig vraag naar is, blijven vele winkeliers met hun voorraden zitten. Het gevolg is reeds geweest, Cat fabrieken en fa briekjes, die ln 1945 cn '46 vanwege de hogere winsten bijna niets an ders vervaardigden dan deze sier- dlngetjes, nu vanzelf, zij het schoor voetend, er toe overgaan, serviezen en losse, kopjes en schotels te pro duceren. Maar nog wordt veel gla zuur en kiel verknoeid met de aan maak van peper- en zoutstelletjes, mosterdpotjes, jampotten, koekdo zen e.d. minder nodige dingen, waarmee de markt op het ogenblik wordt overstroomd. Jonggehuwden echter krijgen maar 35 punten toegewezen voor de aanschaffing van huishoudelijk aardewerk. Wat hebben ze daaraan als een 44-delig eetservies b.v. al leen al 80 punten vereist! Zolang de vraag naar gebruiks- aardewerk groter blijft dan die naar Een 'doodgewoontheeserviesje niet erg mooi, niet erg lelijk. Maar koevele huisvrouwen zouden het niet dolgraag in haar theekast heb' ben slaan! sieraardewerk, zou de productie hiervan door de fabrieken geheel stopgezet moc'.:n worden. De helft van de grondstoffen van iedere fa briek zou geheel moeten dienen voor de aanmaak van serviesgoed voor jonggehuwden; de andere helft voor de productie van vrij huishou delijk aardewerk. De Maastrichtse aardewerkfabri kant. waarmee wij spraken, raadt de jonggehuwden en huisvrouwen aan nog wat geduld te hebben. Maar hoe lang wachtten z\i reeds! Hebben zij niet het recht om te eisen, dat de beschikbare grond stoffen op de nuttigste wijze wor den aangewend1 Dr. Van Mook kon Amerikaanse regering niet overtuigen van de noodzaak Het schijnt thans wel zeker te zijn dat de regering de gedachte aan e«a opmars naar Djogjakarta voorlopig heeft laten varen. Dr. Van Mook heeft, onmiddellijk na zijn aankomst uit de Verenigde Staten, dr. Bcel verslag uitgebracht \an zijn bevindingen. Naar verluidt is dr. \an Mook er niet in geslaagd de Amerikaanse regering te overtuigen van dc noodzaak van een snelle veldtocht tegen dc republikeinse hoofdstad. In welingelichte Haagse kringen verwacht men. dat dr. Van Mook spoedig naar Indonesië zal vertrek ken om een interimregering in te stellen. Dc regering Wil thans dc consolidatie en pacificatie van de door dc Nederlandse troepen bezet te gedeelten van Java en Sumatra bevorderen. Geen zekerheid bestaat er over de vraag of in de interim regering voorlopige vertegenwoor digers van de Republiek worden op genomen, of dat men plaatsen voor hen zal reserveren. De ministerraad schijnt zich ook bezig te houden met de vraag wat er met de Regerings-Voorlichtings- dienst tc Batavia moet gebeuren en vooral, of deze ondergeschikt moet blijven aan de Nederlands-Indische regering of regelrecht onder Den Haag moet ressorteren. Wel schijnt men van mening tc zijn dat de R.V.D. in vele opzichten te ver is gegaan in zijn beleid. Krijgsraad te velde spreekt verdachte vrij Ondanks het feit, dat hij op 21 April 1945 in Duitsland ipet een Duitse was getrouwd, stapte de 24- jarigc J. J. K. uit Rotterdam in Ja nuari van dit jaar naar de ambte naar van de burgerlijke stand in Go- rinchem om opnieuw, doch nu met een Nederlands meisje aan te teke nen. De ambtenaar vertrouwde het zaakje echter niet en kon het huwe lijk nog op tijd verhinderen. K., die in militaire dienst was, stond Woensdag voor de krijgsraad te velde in Rotterdam terecht we gens poging tot bigamie. Hij ver klaarde, dat hij bü zijn terugkomst in Nederland van een officier van de repatriëringsdienst hoorde, dat hu- welyken met Duitse onderdanen on- geldig waren, hetgeen hij bevestigd achtte door een ambtenaar van de burgerlijke stand te Rotterdam, die ile bemerking „getrouwd" slechts met potlood in zijn register had ge zet, daar hü vermoedde dat het hu welijk toch wel ongeldig zou worden verklaard. K. had zyn Duitse vrouw, die met hem naar Nederland was ge. komen, teruggebracht en daarmee het eerste huwelijk als afgedaan be schouwd. Op de vraag van de audi teur-militair. of zijn Nederlands meisje van het eerste huwelijk af wist, antwoordde hy bevestigend. Zij' was ook van de ongeldigheid van dit huwelijk overtuigd. De auditeur-mi litair, mr. A. W. baron van Imhoff, achtte wel degelijk een poging tot bigamie aanwezig en eiste drie maanden gevangenisstraf. De verdediger mr. S. Ivens, beriep 1 zich op een arrest van de Hoge Raad van 1899, waarbij in een analoog ge val vrijspraak was gevolgd. Hij was van oordeel, dat de termijn tussen het aantekenen en het sluiten van het huwelijk juist is ingesteld, om huwe lijksbeletselen te leren kennen en een huwelijk eventueel te kunnen sluiten. Het aantekenen achtte hij dus louter een formaliteit, waarin nog geen overtreding is gelegen. Spr. drong aan op vryspraak. Na in raadkamer te zijn gegaan sprak de krijgsraad de verdachte inderdaad vrij. Deviezenbesparing aan beide kanten Naar wij vernemen overweegt do Nederlandse regering om bin nenkort het vervoer van Neder landse passagiers naar Engeland, zowel te water als door de lucht, alleen door Nederlandse schepen en vliegtuigen te doen plaats heb ben. Dit voornemen houdt ver band met de Engelse maatregel dat met ingang van 1 October En gelse passagiers die het Continent willen bezoeken, slechts van En gelse vervoermiddelen gebruik moeten maken tot besparing van deviezen. De Nederlandse rege ring wachj op advies van onze ge. zant tc Londen, alvorens een de- linitief besluit te»nemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1