DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Republiek bereidt zich voor op besprekingen Illegaliteit had geen vrede met na-oorlogse toestand Grootse dag voor duizend Landelijke ruiters Ook Oost-Indonesië tegen koloniaal bewind Offensief tegen veto-recht wordt voortgezet UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL NIEUW POLITIEK PROGRAM AANK.N.I.P. VOORGELEGD Congreslid tevreden over ons land Hoogovens de grootste ruw-ijzerexporteurs Verliezen Nederlandse strijdkrachten Pleiter voor kapitein Heemstra zegt: „Sergeant De Boer liegt" Het weer Prinselijk gezin nam défilé af en bezocht Ruiterfeest Geen nieuwe acties in Indonesië! Vragen 61 leraren van gymnasia Dreigt kabinetcrisis in Oost-Indonesië Belgische middenstand gaat staken Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et* Zaterdag 20 September 1947 Nr. 751 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. admlnlstraüe 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Geprefabriceerd dorp De Republikeinse regering heeft een nieuw politiek program voor een vreedzame oplossing van het geschil tussen Nederland en de Republiek aan het-K.N.I.P. voorgelegd. Men veronder stelt, dat het program Zondag zal worden gepubliceerd. Aan de formulering van het program zijn besprekingen met alle politieke partijen voorafgegaan. In neutrale kringen te Batavia is men van mening, dat de voor uitzichten op een vreedzame oplossing beter zijn dan ooit sinds het begin van de ..politionele actie". Het bericht, dat de Verentede Staten het derde lid van de com missie van drie zouden kunnen zijn. werd zowel door de Nederlanders als door de Indonesiërs goed ont vangen. De verbetering in .de toestand is ln het begin van deze weck inge treden toen Siarifoeddin in ziin ver zoenende rede zei. vol vertrouwen te zijn. dat een basis voor een com promis zou kunnen worden bereikt. Hii duidde hierbij aan. dat de Re publikeinse egering door bemidde ling van de commissie van drie tot een compromis hoopte te komen, op de naleving waarvan de Verenigde Staten toezicht zouden garanderen. Waarnemers geloven, dat. als de Nederlanders daartoe bereid waren, de overeenkomst van Linggadiati het middel zou kunnen ziin om over het dode punt te komen. Twee weken geleden achtte men ln Batavia een oplossing op han den, door een hervatting van de mars naar Djogia en voltooiing van het politioneel ontreden. Sinds het bezoek van dr. Van Mook aan Amerika is de kans hier op echter merkbaar verminderd. Consuls terug De Britse en Amerikaanse consuls, die op Republikeins ge bied rondreisden, hebben hun Inspectietocht plotseling onder broken en zijn onderweg naar Batavia, waar zij eerst de 20ste venvacht werden. Met een constellation-vliegtuig itjn Vrijdagavond de Franse en Bel gische militaire deskundigen, die dc consulaire commissie zullen assiste ren, te Batavia gearriveerd. Het ziin luitenant Claevs Boulaer. se cretaris van de Belgische ambas sade in Den Haag', kolonel B. E. N. A. Servais. militair attaché van de Belgische ambassade in Den Haag en de Franse kolonels Morrizon cn Fauré. Luitenant Claeys deelde Aneta mede, dat dc Belgische afgevaar digden tevens Paul van Zeeland in de commissie van drie zouden as sisteren. Hii achtte het waarschijn lijk, dat leden der commissie van drie Indonesië zouden bezoeken. Nederland verdient de ach ting, het respect en econo mische hulp van Amerika zo verklaarde het lid van het Ame rikaanse congres Charles Wol- verton. voorzitter van de dele gatie. die een bezoek bracht aan Nederland, op een perscon ferentie. Na viif jaren van bezetting is het verbazingwekkend, wat de Neder landers hebben gepresteerd. Thans moet nog al het mogelijke gedaan worden om de normale handelsmo gelijkheden weer te herstellen. Het heeft ons verbaasd, dat er zo veel tot stand is gebracht uit eigen kracht. De „Benelux" vertegen woordigt drie landen, die hebben besloten zichzelf te helpen. Ik ben er van overtuigd, dat zii een grote bijdrage betekent voor het welzijn van West-Europa. De resultaten, die reeds in Ne derland ziin bereikt, geven u recht op de achting en het respect van Amerika. Weest ervan overtuigd, dat wij geen andere gedachte heb ben dan alleen u behulpzaam te ziin zoveel als dat in ons vermogen ligt. De totale ruw-jjzerproductie van de grootste ruw-ijzerexporteur ter wereld, de hoogovens te IJmuiden over het boekjaar 1946—1947 be droeg 222.129 ton en de export be droeg 120.105 ton. De afzet der producten werd hervat naar vrijwel alle gebieden, die voor de oorlog hiervoor iri aanmerking kwamen. Alle onder delen van dc fabriek zijn weer in werking getreden. Men is begon nen met de bouw van een vijfde Siemens-Martin-staalovcn. De regering maakt tot haar leed wezen bekend, dat in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijk Marine: D. de Haan, uit Leeuwarden; G. J. B. Mutsaers uit Venlo; M. R. Koster uit Schaes- berg (Limburg); H. Th. M. van de Ven uit Eindhoven H. A. L. Bila uit Maastricht; L J. Dor uit Breda; P. C. van Dommelen uit Rotterdam. KoninkliH-e Nederlandse Land macht: E. C. M. van Berckel uit Den Haag; C. Klaver uit Winkel (N.H.); A. Palm uit Babberich (Gld.): W. Philips uit Odoorn C- van der Meulen uit Amsterdam W. A. Banning uit Didam (Geld.): J. J. Bakker uit Breda: J. C. Jansen uit Goirlc; J. Th. Ossenblok uit Roosendaal (Br.) B- Oving uit Bor ger (Dr.»; F. Pol uit Leeuwarden; J. H. Alles uit Schermerhorn; A. Kremer uit Hoogezand: J. Willemse uit Nijmegen L. cle Graaf uit Voor schoten: P Kerkhof uit Rotterdam; H. J. van Weynsbergen uit Loosdui nen en A. P. de Wit uit Beverwijk. Koninklijk Nederlands-Indische leger: Ambon sold. Z. Luhulima; E. Peltzi. uit Indië; Ambon, sold. J. Siahaya; Menadonees sold. D. Rumemper; W. Willemsen uit En schede; Socndanees sold. Sana. Min. Mansliolt naar Canada Naar wij vernemen zal minister Manshólt begin October naar Ca nada vertrekken om, nu onze an dere leveranciers hun export sterk moeten inkrimpen, te trachten daar zo veel mogelijk graan voor Neder land te reserveren. /.V ENGELAND worden hele dorpen gebouwd van geprefabriceer de woningen. Een van dc grootste is Shrublunds Estate, waar de daklozenvan Great Yarmouth (Noordzee kust, ten Noorden van Harwich) worden gehuisvest. Het ligt een mijl van dc zee. cn even- ver van het centrum van Yarmouth, waar dc huisvrouwen hun in kopen doen. Winkels (ook geprefabriceerd) zullen binnenkort in het dorp zelf worden neergezet. Dc lanen dragen dc namen van bomen en bloemen; zij zullen beplant worden met dc gewassen waarnaar zij genoemd zijn. Behalve een idyllische woonplaats is het dorr een voortreffelijk landmerk voo- dc vliegtuigen van het nabij gelegen vliegveld Pulham. Verdedigers van Haags bomcomplot: (Van onze speciale verslaggever) sT\jdens de oorlog hebben wij schone verwachtingen gekoesterd over de-tijd, na de bevrijding; van di<j verwachtingen is het merendeel mee dogenloos dc bodem in geslagen. Teleurstellingen resten er slechts en deze ervaringen maken de psychologie van de ex-illegale werker zeer gecompliceerd, omdat hij in veel sterker mate dan zij, die buiten het verzet bleven, zich vastklampte aan het geloof dat uit de nood gulden tijden geboren zouden worden. Hij staat tussen twee werelden: van hem wordt geëist, dat hii zich aan zal passen aan een maatschappij, die de idealen, waarvoor hij vocht, verloochent; en hij voelt zich met allerlei banden gebonden aan die wereld, waarin het geoorloofd wa/3 met alle strijdmiddelen te vechten voor dc verwezenlijking van een ideaal. Twee van de drie hoofdfiguren in TERSCH ELL1NG verliest gro te stukken land door de zee. Regeringsinstanties bereiden ingrijpende maatregelen voor het clrama van de bomaanslag- op dc Prinsegracht. sergeant De Eorr cn de korporaal Pcterse, konden de sprong van de ene wereld naar de andere niet maken. Bij hen kwam het tot een psychologische kortslui ting en hun verdedigers legden in hun pleidooien voor de Krijgsraad vooral op deze geestesgesteldheid, die tot een breuk met de gangbare opvatting van moraal moest leiden, de nadruk om voor de daden van hun cliënten een nulde beoordeling te bepleiten. Korporaal Peterse, zei de verde diger mr. M. P. Plantenga, is een kerel uit één stuk, een voorbeeldig militair die voor zijn dapperheid in de oorlogsdagen beloond werd met het Oorlogsherinneringskruis met de gesp. Voor hem was het volko men begrijpelijk dat de overheid in de na-oorlogse tijd zich zou blijven bedienen van illegale groepen, die zich richten tegen allen, wier stre ven erop gericht was het staatsbe lang te ondermijnen. Peterse was, toen hij meewerkte aan de voorbe reidingen van de bom-aanslag, er volkomen van overtuigd, dat hij zijn plicht deed. Hij ziet nu wel in. dat hij een moordenaar is. Pleiter drong aan op een gedeeltelijk voorwaar delijke straf. De Boer: Simplistisch mens De verdediger van sergeant De Boer. mr. dr. K. W. P. Klaassen, knoopte aan bij het uitgangspunt van de vorige pleiter. De illegali teit baseerde zich op een vorm van gewoonterecht en hierbjj was er steeds een controverse tussen de actieve illegaliteit cn het- passieve verzet. Deze tegenstelling achtte pleiter een van dc belangrijkste oorzaken voor het vastlopen van dc bijzondere rechtspleging. Zij sprong ook naar voren in de opvattingen van de mensen van het Bureau Na tionale Veiligheid tegenover die van dc ambtenaren der P.R.A. In deze wirwar van gedachten zo betoogt dr. Klaassen moet men zich de simplistisch dc.ikcnde ser geant De Boer voorstellen. Dooi- cïat De Boer volkomen door een illegaliteitspsychosc beheerst was werd hij een willig werktuig in han- .den van anderen. Van Heemstra niet de ziel? Als laatste pleiter in de middag zitting van Vrijdag kreeg de verde diger van baron Van Heemstra, mr. J. H. de Pont, het woord. In een met zwier voorgedragen juridisch betoog tracht pleiter aan te tonen, dat niet kapitein Van Heemstra de illegale organisatie en de plannen voor de verschillende bomaanslagen geïnspireerd heeft. Van Heemstra had weinig aandacht geschonken aan de plannen, die sergeant De Boer hem voorlegde over het Ver vaardigen van de „Molotov-cock- tails". mogelijk heeft De Boer een terloopse opmerking van kapt. Van Heemstra als een goedkeuring opgevat. Het Franse militaire bestuur in Duitsland heeft besloten van de Franse sector van Berlijn een af zonderlijke staat te maken. Tot Zaterdagavond: Vry alge mene ochtendmist of nevel. Daarna wisselend bewolkt met enkele plaatselijke buien. Hier en daar ver gezeld van onweer. Zwakke, matige wind uit. Zuidelijke richtingen. Zeer warm voor de t\jd van het jaar. Wilt u detective zijn? Zie dan ome prijsvraag op pag. 3 Vrijdag 10 September 1917 is voor de Landelijke Rijverenlgingen een dag van historische betekenis gewordenImmers, hun vertegenwoordi gers werden door het Prinselijk Paar ten PqJeizc ontvangen, zij zelf defileerden met ruim duizend ruiters langs het bordes tan het Paleis en liet Prinselijk Gezin toonde belangstelling voor het ruiterfeest op een terrein aan de straatweg Soestdijk-De Bilt. Een defile is het niet gewordeneerder een grootse demonstratie. Toen pmstreeks drie uur trompet geschal vao het Trompettercorps in de omgeving van het Paleis klonk verscheen het Prinselijk Paar met do drie oudste Prinsesjes op het balcoo. Klokslag drie uur arriveerde de kop van de stoet aan het Paleis. Voorop reden de heren F. J. M. Roervink en Jansen van Galen, resp. leider van de R.K. Bond en In specteur van de Federatie. Achter hén kwamen de vaandels van de beide bonden. Voor de rijverenigin- gon, die provinciegewijs waren inge deeld, reed het Trompettercorps en de Staffanfare van de R.K. Bond uit St. Oedenrode. Nadat de muziek front had gemaakt voor het bordes en de trompetten schalden, trok de lange en fleurige stoet onder de to nen van marsmuziek van bet fanfa recorps voorbij het balcon. Fier za ten de mannelijke en vrouwelijke ruiters op hun keurig verzorgde paarden. De vaandels negen ten groet, commando's weerklonken en de hoofden werden rechts gericht. Met merkbare belangstelling liét het Prinselijk Gezin bet défilé aan zich voorbijgaan. Nadat dc stoet voorbij getrokken was onderhield bet Prin selijk Paar zich met de voorzitters van de beide bonden, de heren Jhr. van Rijekevorse! cn Dr. C. Brands. Afgevaardigden van vele verenigin gen boden eadeaux aan, veelal zui vel- en landbouwproducten. Het was een aardig moment to< i de Prinse- I:;k3 Familie van het bordes kwam en zich .naar het trompetter- cn, fan farecorps begaf om zch met de mu zikanten een ogenblik te onderhou den. Bazuingeschal kondigde ten slotte het einde van deze prachtige manifestatie van trouw en aanhan kelijkheid aan. Na afloop van liet défilé trok ken de ruim duizend ruiters naar het uitgangspunt. Op het weiland werd 'n keurig carré ge vormd cn om vier uur ver- scheen Prinses Juliana in een auto en Prins Bernhard op een fraaie schimmel, ..1 achter de Prins heel parmantig<le Prinses jes Irene en Beatrix op pon- nies. Opnieuw klonk bazuinge schal ge\ olgd door bet Wilhel mus. Daarna inspecteerde de Prins, gevolgd door de prinses jes te paard de tientallen rij- verenigingen. Het was een grote eer voor het achttal van de Rijvereniging ,.De Vrijheid" uit Terschuur, kampioen van dc Federatie, om een proeve van dressuurkunst te geven. Zij heb ben zich de titel kampioen waardig getoond. Hun. zij het dan eenvoudi ge, oefeningen werden buitenge woon correct afgewerkt. Het ap plaus dat zij te incasseren kregen van de duizenden aanwezigen was dan ook volkomen verdiend. Een achttal van St. Cornelius uit Son (N.B.) kampioen van de R.K. Bond, liet eveneens fraaie staaltjes van dressuurkunst zien. Nadat individu- elen hun rijkunst hadden getoond gaven een vijftiental ruiters spring- demonstraties en hun rijvaardigheid werd vele malen met applaus onder streept. Het was ver over zes uur toen tenslotte dit ruiterfeest werd beëindigd en het Prinselijk gezin, het terrein, verliet. Een en zestig leraren in de geschiedenis aan Nederlandse gymnasia, hogere burgerscholen en lycea hebben zich in een brief tot de ministerraad ge richt, 'waarin zij verklaren zich „op grond van huu historische vorming en hun opvoedende taak" verplicht voelen een drin gend beroep te doen op de mi nisterraad on alle in bet werk te willen stellen teneinde de crisis, waarin de betrekkingen tussen de volken van Neder land en Indonesië zijn geraakt, tot een goede oplossing te bren gen." Zij menen op het gevaar te moe ten wyzen, dat b\j een door Neder lands geweld bevorderde ondergang van dc Republiek Indonesië op de duur een nationalisme zal groeien, dat zich "elieel en al van Nederland afkeert en een voor beide partijen fatale, definitieve breuk za| beteke nen.". Zij maken zich ernstig bezorgd, dat Nederland door zijn optreden in Indonesië de internationale sympa thie verliest- Om deze redenen drin gen- zij er met de meest mogelijke klem op aan, geen gevolg te geven aan de, zowel hier te lande als van overzee geoefende aandrang tot nieuwe daden van geweld, die niet gedekt zijn door het gezag der Ver enigde Naties en op volstrekt loyale wiize gevolg te geven aan de aanbe velingen van de Vciligshcidsraad. opdat opnieuw de kans wordt be nut, vreedzame en rechtv ardige be trekkingen tussen de volken van Nederland en Indonesië te schep pen." Tiet sehriiven word o.m. onderte. kcn.i door dl*. R. W. Schao^r. dr. II. A. Enno van Gelder, dr. P. Minde- raa. drs. .T. O. Bomlioff cn dr. P. Klinkenberg. Volgens Republikeinse berichten wacht president Soekawati in Ma kassar een kabinetscrisis. Tahija, de minister van voorlichting zou overwegen ontslag te nemen omdat het kabinet blijk zou hebben gege ven van een weinig energiek beleid. Dr. Van Mook vertrekt Zondag Dr. Van Mook is voorrteraens om Zondag naar Batavia te ver trekken. President Soekawati zal vanavond of morgenochtend naar Batavia terugkeren. STERKE DECENTRALISATIE KENMERK VAN BINNENLANDS BELEID In diepste wezen verlangen alle Indonesische volkeren naar onafhanke lijkheid. zij willen niet meer terug naar een koloniaal tijdperk, zei de Oost- Indonesische minister van Binnenlandse Zaken, Anak Agoeng Gdc Agoeng tijdens een lezing, die hij voor een talrijk gehoor in Den Haag hield Hij wees er op dat het een misverstand is, te menen, dat de Oost-Indonesiërs m dit opzicht een andere opvatting hebben dan de Republiek. Deze echter heeft dc weg van dc revolutie en het geweld gekozen, dc Oost-Indoncsicrs die van het overleg. Anak Agoeng Gdc Agoong zei dat men in Oost-Indonesië er vol komen van overtuigd is dat samen werking met de Nederlanders een vereiste is om het doel tc bereiken. „Nederland is een kleine mogend heid dat nooit die. imperialistische neigingen zal vertonen van een gro te staat, omdat het zowel in bevol king als in oppervlakte verre dc mindere is van Indonesië. Die sa menwerking dort aan ons streven naar onafhankelijkheid niets af." Indonesië moet een eenheid blil- ven, doch gevestigd op federale grondslag, vervolgde hii. In dc af gelopen eeuwen heeft Oost-Indone sië tc voel de nadelen van te sterke centralisatie gevoeld. Java kreeg zijn scholen, zün ziekenhuizen, zijn bedrijven, voor dc buitengewesten bleef meestal op het budget niet veel over. Een herhaling van deze toe stand. nu onder leiding van de Republiek willen de Oost-Indo nesiërs voorkomen. Daarom aanvaarden zij slechts de onaf hankelijke Verenigde Staten van Indonesië als drager van de souvereinitcitsrcchten- Staatkundige structuur De minister gaf vervolgens een uitvoerige uiteenzetting van de wii ze, waarop Oost-Indonesië staat kundig georganiseerd zal worden. Uit zijn verklaring blijkt zonne klaar, dat ook de inwendige stuc- tuur sterk gedecentraliseerd zal zijn. Grondslag zijn de daerah's. vrij zelfstandige gebieden, geografische belangengemeenschappen. Daarin wordn vertegenwoordigers der zelf- bestuurders opgenomen. Dc samen stellende delen van de daerah zul len. zonder dat de staat daarin dwingend wil optreden, langs de weg van gezamenlijke belangenbe hartiging. aaneengroeien tot een krachtige staatkundige en economi sche eenheid. Zij krijgen ongeveer dc grootte van een residentie. Eén van de eerste taken van de daerah's zal zijn de afvaardiging tc kiezen voor het parlement. Het spreekt vanzelf, jzei de heer Agoeng dat alle publieke organen in Oost- Indoncsiè' een modern democratisch karakter zullen hebben. De gelijk heid van iedere burger, ongeacht ras of landaard, zullen wij waar borgen. Nederlandse ambtenaren Tenslotte belichtte hij de taak van dc Nederlandse ambtenaren. Het is duidelijk, dat zij. waar dit mogelijk is. vervangen worden door Indone siërs. Waar men zc voorlopig niet kan missen treden zij op als be- stuurs- adviseurs. Voor een VERSTREKKEND ARGENTIJNS VOORSTEL Het offensief tegen het veto-recht werd Vrijdag in de Alge mene Vergadering der UNO voortgezet. Ditmaal was het de Argentijnse vertegenwoordiger José Arce, die een zeer vér gaand voorstel op tafel legde: hij wilde het veto-recht volledig afgeschaft hebben en stelde voor een conferentie daarover te houden. Arce keurde vooral het gebruik van het veto-recht af bij de stemming over toelating van nieuwe leden. Hij kondigde een voorstel aan om Eire, Portugal, Transjordanië en Oosten rijk, wier toelating onlangs op- me^ atoombommen aan de an- nieuw werd afgestemd, alsnog als leden toe te laten. Arce gaf twee methoden aan om het veto-recht te vermijden: 1. Een beslissing in de Veilig heidsraad moet met een meerder heid van driekwart der stemmen genomen worden. 2. Elke grote mogendheid kan tegen zo'n beslissing in verzet gaan. en een permanente commissie uit de Algemene Vergadering be slist met een meerderheid van tweederde der stemmen, of het pro test bekrachtigd of verworpen wordt. Arce antwoordde op Wysjinsky's aanval op Argentinië, dat geen ge hoor heeft gegeven aan de oproep van de U.N.O. om de diplomatieke vertegenwoordigers bij Franco te rug te roepen. De Spanje-resolutie was in strjjd met het Handvest, zo betoogde Arce. Spanje bedreigde de wereldvrede niet; de Griekse kwes tie doet dat wel. De leidster van de delegatie uit India, mevrouw Vidjaja Laksjmi Pandit wilde wel een bescheide ner gebruik van het veto-recht, maar geen wjjziging van het Hand vest. Zij drong er op aan dat de vergadering een oplossing zou zoe ken voor het probleem der Indiërs in Zuid-Afrika. Als de U.N.O. zou falen zouden dc moeilijkheden ge vaarlijk kunnen worden door hun principiële karakter op het terrein van de rassen-politiek. Koezma K i s e 1 e f (Wit- Rusland) sloot zich aan bij Wysjinsky's aanval op „oor logshitsers". Hij merkte op: „Laat ons niet vergeten, dat atoombommen aan de ene zijde beantwoord kunnen worden dere zgde en nog iets meer". Op de agenda De commissie Van orde heeft met 10 tegen 3 stemmen en een onthou ding besloten de kwestie van de toelating van nieuwe leden op de agenda te plaatsen. Het is een Australisch voorstel. Dr. Herbert E v a 11 zei dat hij wenste te zien uitgemaakt of de Algemene Verga-: dering dan wel de Veiligheidsraad in laatste instantie bevoegd is over de toelating van nieuwe leden te beslissen. Met 92 steinmen (Sowjet-Unie en Polen tegen) en drie onthoudin. gen werd besloten het Argentijnse voorstel om een conferentie over het veto te houden op de agenda te plaatsen. Gro\nyko had gezegd dat alle pogingen in die richting vijandig jegens de Sowjet-Unie waren. Hij was tegen elke stap om het veto recht te doen verdwijnen omdat de Sowjet-Unie geen vertrouwen heeft in de objectiviteit zelfs niet van de meerderheid in de U.N.O. Uit protest tegen do drastische maatregelen die de Belgische rege ring heeft getroffen om de duurte van het levensonderhoud te bestrij den, heeft de Belgische Midden standsbond besloten alle v/inkels en handelshuizen op 23 en 24 Septem ber te sluiten. In een resolutie eist de middenstandsbond in het bijzon der de onmiddellijke liquidatie van bet ministerie van ravitaillering en vrijheid van handel. dergelijke functie komen karakter volle Nederlanders in aanmerking, die dc geest van de tijd verstaan. Men moet ze zoeken in alle lagen van de samenleving, een specialis tische opleiding zullen wij niet als cis stellen. Waar gaan wij heen? TERWIJL men zich ill ons land bezig houdt met de overigens weinig opzienbarende en niet in het minst markante Troonrede cn de Millioenennota onze trieste verar ming nog eens in het volle licht heeft gezet, terwijl wii met span ning wachten op dc aangekondigde regeringsverklaring over Indonesië, is ver weg, in Amerika, het grote steekspel begonnen, dat in zijn consequenties, ook voor ons, van nog veel groter betekenis kan zijn. Op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag j.l. te Flushing begonnen, gaat het. zoals cle voorzitter Aranha onomwonden uitsprak, over oorlog of vrede. Hot zou struisvogelpolitiek zijn te ver bloemen, dat wij nu, nauwelijks twee jaar na de oorlog, terwijl dc voor naamste vredes nog niet getekend zijn, al weer in een tijd van gevaar lijke spanning leven. Er is geen sprake van. dat binnen een paar weken of maanden een nieuwe wereldoorlog uitbreekt; daartoe ontbreken waarschijnlijk zelfs de materiële voorwaarden. Maar wel mogelijk is, dat dq tegen stellingen tussen de twee grote groepen, die zich in de wereld heb ben gevormd, zó op de spits gedre ven worden, dat aan alle samen werking, ook officieel, een eindo komt. En dan weten wij. dat dc te genstellingen in dc toekomst tot oen oorlog kunnen, misschien zelfs moeten leiden. Dan gaat de wereld zich in ieder geval reeds geestelijk op een nieuwe oorlog voorbereiden. En in een wereld, waar de oorlogs dreiging in de lucht hangt, is geluk en welvaart uitgesloten, angst, eco nomische malaise voor grote groe pen onafwendbaar. Als er geen ze kerheid van de vrede is. is er ze kerheid van de oorlog. Want de om standigheden door de onzekerheid in het leven geroepen, politiek en eco nomisch moeten de mensheid onaf wendbaar naar een nieuwe oorlog leiden. tl EN kind weet waar het om gaat. Om de tegenstelling Ame rikaRusland Beide hebben hun aanhang. En Nederland, ook dat is geen geheim, behoort bii de Q>veri- gens zeker niet homogene) groep van Amerika. Dit op zichzelf is al een gevaar. Als het er op aan komt zal men partij moeten kiezen cn dan zal het gros der Nederlandse bevolking stellig het kapitalistische Amerika verkiezen boven het bolsje wistische Rusland. Zelfs een linkse socialist (maar anti-bolsjewist) als Dc Kadt spreekt zeer nadrukkelijk uit, dat hij. als het er om gaat. aan de zjjde van Amerika staat. Want, zo redeneert hij. onder het kapita listische systeem zoals dat in Ame rika heerst, blijft het mogelijk om de democratie te vestigen, terwijl het bolsjewisme alle geestelijke vrij heid doodt en de democratie onmo gelijk maakt. Ook van dit standpunt gerede neerd vragen wij ons af. of wij in Nederland goed doen ons steeds meer, in woord en in daad bij Ame rika aan te sluiten en heftig partij te kiezen tegen de Russen. Ook wil in Nederland dragen er dag in dag uit toe bij de scheiding van de we reld in twee blokken tc consolideren. Wii maken ons vertrouwd met de gedachte, dat er twee partijen zijn en wij delen ons reeds bij voorbaat bij een dier partijen in. Alleen psy chologisch reeds is 4ht zeer gevaar lijk. Het zou meer op de weg van een klein land als het onze liggen alles te doen om tussen de twee groten te bemiddelen. Met een ver zwakking van de tegenstelling tus sen de twee groten is in deze tijd het belang der kleinen het meest gebaat. \A/A.T in de Assemblée aan de v v orde is heeft men in ons blad kunnen lezen. Van de eensgezind heid bij het beëindigen van de oor log, zich uitende in schoon klinken de overeenkomsten, is niet veel meer overgebleven. De Veiligheids raad. tegen fon klein land als Ne derland nog met veel vertoon optre dende, is waar de belangen der gro ten ernstig in het geding komen, een onding gebleken. Rusland heeft er dit met zijn tot in het belache lijke doorgevoerde veto's van ge maakt. Dit laatste beseffende moe ten wij ons echter afvragen of Rus land. nu eenmaal in de minderheid zijnde, van zijn standpunt bezien, niet dikwijls in èen dwangpositie wordt gebracht. Deze overweging zou niet gelden als in de interna tionale politiek recht en rechtvaar digheid de doorslag zouden geven. Dit is echter niet het geval. Het be lang geeft de doorslag, ook... voor Amerika. Als Amerika het zwaarte punt in de U.N.O. van de Veilig heidsraad naar de Assemblée waar het veto-recht niet geldt) wil ver leggen. dan speelt niet alleen een rol de overweging dat dan beter ge werkt kan worden, maar ook dat de Amerikaanse invloed (ten koste van de Russische) groter wordt. Dat Rusland daarvoor weinig voelt, ligt voor de hand. Tot welke resul taten de besprekingen zullen voeren is nog niet te zeggen. Maar dat de komende weken in wezen zullen be slissen over het bestaan van de U.N.O., het orgaan ter verzekering var. de vrede, althans de U.N.O. in haar huidige gedaante, is wel zeker.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1