DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Premier Nadjamoeddin uit functie ontslagen Militaire oorlogsslachtoffers in congres bijeen Japanse struikrovers in Sumatra's oerwoud Nederland steunt voorstel van Marshall F. LAGUARDIA overleden Ziekenhuizen ingeschakeld bij artsen-studie UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Betrokken in uitgebreid corruptie-schandaal Ongeval aan boord van Mitchell Twee inzittenden gedood Drama in Rijssel Burgemeester schiet zijn vrouw neer Eierenprijs verhoogd Nederland—Zwitserland 6—2 Forse taal van Engeland tegen de Balkan Lage rantsoenen voor Duitsers Jackie Buiterman gearresteerd Het weer Weer geen brood in Amsterdam? Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Posthui 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 CL Maandag 22 September 1947 Nr. 752 6e jaarg. Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Nadjamoeddin Doeng Malewa, de premier van Oost-Indo- nesië en minister van economische zaken, is door de waar nemende president ontslagen, omdat hij betrokken is bij uitge breide malversaties op het gebied van de goederenvoorziening. Plaatsvervangend premier is thans dr Warouw, jpinister van volksgezondheid; ir Sewami, minister van verkeer neemt econo mische zaken waar. In het corruptie-schandaal, hadden behalve personen uit het zakenleven ook een aantal ver- Twee inzittenden van een laag- vllegende Nederlandse Mitchell- hommenwerper werden op Java ge dood en een zwaar gewond door een bom van honderd kilo, die door een technische fout uit het toestel was gevallen. De bemanning van het vliegtuig oefende in de buurt van Batoedja- jar op Java met bommen met ver traagde uitwerking. Het toestel vloog op 35 m'eter hoogte toen te gelijk met een vertraagde bom ook een normale bom van honderd kilo uit het rek viel. De scherven sloe gen door het vliegtuig en doodden de inzittende Kloesman. Een andere inzittende, Larsay, is later aan zijn wonden overleden. Korporaal Lan- gendoen werd zwaar, de overigen licht gewond. Het landingsgestel van het vlieg tuig was vernield, maar piloot Kranenburg, die een beenwond hacl opgelopen, maakte op het vliegveld Andir een geslaagde buiklanding. De burgemeester van Mé- rignys in Noord-Frankrijk heeft op een plein te Rijssel zijn echt genote neergeschoten en ver volgens zelfmoord gepleegd. Burgemeester Raméry bevond zich in een herberg in gezel schap van een vriend, toen hij door het venster plotseling zijn echtgenote zag. die met een man de markt overstak. Zonder een woord te zeggen, verliet bij de herberg en achtervolgde het stel. Op de hoek van het plein trok de bur gervader zijn revolver en vuurde drie schoten af. Getroffen door een kogel in 'de borst en een in het onderlijf, stortte de 37-jarige Marie Messain neer. De burgemeester keerde na zijn daad terug naar de herberg. Onderweg sloeg iemand hem met een stoel op het hoofd. Toen hij kort d. arna de politie zag. schoot hij zich zelf een kogel door het hoofd. De doktoren in het ziekenhuis verklaarden, dat zijn vrouw buiten levensgevaar verkeert. De burgemeester Is in het ziekenhuis overleden. De verkoopprijzen van kippen eieren worden verhoogd; klasse I wordt 18 cent, klasse II 17 cent, klasse III 16 cent. klasse IV 15 cent, klasse V 14 cent cn klasse VI 12H cent. Deze prijsverhoging geldt tot 3 Januari 1948. De regering heeft deze verhoging toegestaan opdat de pluimvee-houders tijdens de win termaanden extra kosten aan de verzorging der kippen kunnen be steden. De minister van Landbouw, Vis serij cn Voedselvoorziening beeft de prijs, welke de veehouders voor hun melk ontvangen, verhoogd van 14 op 17 cent, waurdoor de nadelen van de droogte opgevangen kun nen worden. De verkoopprijs blijft echter onveranderd. Voortaan transportfietsen niét banden Voortaan zullen transportrijwielen compleet met banden worden afge leverd. Transportrijwielen met baiïden kunnen bij de distributiediensten worden aangevraagd onder overleg ging van een bereidverklaring van een fabrikant of grossier, waaruit blijkt, dat deze in staat is door be middeling van een met name te noe men kleinhandelaar, een transport- rijwiel met banden te leveren. Rantsoeubonnen serie E niet meer geldig De rantsoenbonnen van de serie E zijn na 27 September a.s. niet meer geldig. Na. die datum zyn voor voe dingsmiddelen, tabak en zeepartike- len uitsluitend de rantsoenbonnen van de serie G geldig. antwoordelijke autoriteiten een aandeel. Reeds vroeger zijn in Makassar 'arrestaties verricht in verband met corruptie op het gebied der goede renvoorziening, zo wordt in het com muniqué van de Oost-Indonesische regering gezegd. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat het een netwerk van malversa ties betreft. De regering heeft reeds vroeger te kennen gegeven, dat zij met alle kracht en middelen en zonder aan- ziens des persoons wil ingrijpen en het thans verzamelde bewijsmate riaal heeft de regering de overtui ging gegeven, dat er drastische zui veringsmaatregelen nodig zijn. Uit het onderzoek bleek, dat de minister-president bij de onregel matigheden betrokken was op een wijze, die onverenigbaar is met de eisen van een gezond staatkundig en economisch beleid. Dientengevolge heeft de ministerraad eenstemmig vast gesteld, dat verdere samenwer king met Nadjamoeddin onmo gelijk is geworden en dat de leiding der regering ten spoe digste in andere handen gelegd moest worden, zodat met ingang van 20 September aan Nadja moeddin ontslag is verleend als premier en minister van econo mische zaken. De regering van Oost-Indonesië betrem-t de gang van zaken ten zeer ste. Zij is er zich van bewust, dat de feiten een zware last leggen op het morele weerstandsvermogen van de nog jonge staat. Maar tevens is zij er diep van doordrongen, fclat zij zich niet mag laten terughouden van grondige saneringsmaatregelen. De regering van Oost-Indonesië is er van overtuigd, dat zij door dit te doen in staat is aan het eigen volk NADJAMOEDDIN Onverantwoordelijk beleid.. en aan de buitenwereld te tonen, dat in Oost-Indonesië een krachtige leiding zetelt, die zich van haar plicht bewust is en die over de vaste wil cn over voldoende middelen be schikt om te beletten, dat de in opkomst zyncje gemeenschap afglijdt tot het peil vdri de „corruptie-staat", waarvan zij elders het droeve en afschrikwekkende voorbeeld heeft gezien, aldus hét regeringscommu niqué. President Soekawati zal vanavond uit Parijs in Den Haag terugkeren en Donderdag met de ministers Hamelink en Anka Agoeng naar Batavia vertrekken. Onder stromende regen heeft ons Nederlands voetbalelftal Zondag in het Olympisch- stodion te Amsterdam een ecla- tante 62 overwinning behaald op het Zwitserse elftal. Lcn xege, die des te sprekender is, als wij nagaan.dat de Zwitsers enige tijd terug met 10 van de Engelse profs gewonnen heb ben. Onze voorhoede, met de voetbalvirtuozen Wilkes, Abe Lenstra en Rijvers heeft het klaar gespeeld de Zwitserse muur, die gevormd werd door Oyger en Steffen waartegen Lawton, Matthews en Mannian zich nog kort geleden tc pletter liepen te doorbreken, liet resultaat u-as een zestal doel punten, het één nog fraaier dan het ander. De voorhoede der zonen van Helvetia kreeg maar tweemaal kans Kraak tc passé- ren. Hoe dit alles in zijn werk ging kunt u vol&en op pagina 3. Ondanks de grote overwinning van ons elftal ontstonden er voor ons doel toch nog tal van moeilijke en gevaarlijke situa ties, waarvan onze foto er één weergeeft. PRINSES JULIANA EN MINISTER FIEVEZ ONDER DE GASTEN Zaterdag waren in Tivoli te Utrecht vele honderden militaire oorlogs slachtoffers in congres byeen om zich te beraden over de toestand der oud-strijders. Behalve een deputatie van Belgische invalide krijgsmak kers die reeds Vrijdag in de Domstad waren gearriveerd woonden talrijke autoriteiten o.w. de minister van Oorlog It.-kol A. H. J. L. Fiévez en vertegenwoordigers van H.M. de Koningin en Prins Bernhard, maj. Cussaert namens de Belgische ambassadeur en de oud-comman- dant*veldleger gen. J. J. G. Baron van Voorst tot Voorst deze belang wekkende derde congreszitting by, terwijl voor velen onverwacht ook H.K.H. Prinses Juliana later in de middag van haar belangstelling blijk gaf. „Het feit. dat Engeland de vre desverdragen met Bulgarije en Roe menië" heeft geratificeerd betekent geenszins, dat het het gedrag van deze regeringen door de vingers ziet", verklaarde een woordvoerder van het Britse ministerie van bui tenlandse zaken. Te Londen be schouwt men deze regeringen niet als de ware vertegenwoordiging van de politieke mening der beide vol ken. Verdere onderdrukking van de openbare mening in deze landen zal als schending van de vredesverdra gen worden beschouwd. Dr. Van Mook vertrokken De Luitenant G. G. dr. van Mook is Zondag met een toestel van de K.L.M. weer naar Indonesië ver trokken. ZOWEL NEDERLANDERS ALS INDONESIËRS ONDER HUN SLACHTOFFERS Japanse soldaten opereren nog in guerillagroep onder leiding van een rucht gevdbrden naam „Tijgers", zo Er zijn reeds duizenden slachtoffers, een zekere kapitein Inoue, veteraan voor het eerst in Mcdan gezien wer Japanse militaire politie. Toen de geallieerden de archipel naderden, kreeg bii de .opdracht met het oog op een Amerikaanse ont scheping. een geheim guerillaleger op tc richten. Na de overgave van Japan verdween hij in het oerwoud. Zijn bende heeft verleden maand 1300 Indonesiërs ontvoerd, die thans door de Nederlanders zijn bevrijd. Twee Nederlandse detachementen doen op het ogenblik een aanval op de Tijgers om 500 Chinezen te be vrijden. DR. VAN ROYEN IN ASSEMBLEE: Dr. J. H. van Royen, de plaatsvervangende leider van de Nederlandse delegatie in de Algemene Vergadering der U.N.O.. heeft Zaterdagavond, tijdens de voortgezette algemene debatten, gezegd dat Nederland Marshalls voorstel voor de vorming van een „interim-commissie voor vrede en veilig heid" steunt. Dit denkbeeld komt nauw samen met het door Nederland in 1945 ingediende voorstel in het uitvoerende comité en de voorbereidende commissie van de U.N.O. te Londen. De Nederlandse delegatie zal verder haar steun geven aan alle voorstellen, die het gebruik van het veto-recht in de Veiligheidsraad kunnen beperken. donesië. waarover Donderdag door de vertegenwoordiger van de Sow- jet-Unie is gesproken op een wijze, waarover ik niet wens te debatteren zou ik sleehts willen zeggen, dat wii met vertrouwen, doch met ongeduld het rapport van de consulaire verte genwoordigers te Batavia afwachten. Wij hooen als geen ander, dat cr zich bii het opstellen van het rap port epen vertraging zal voordoen. Wij juichen ten zeerste het besluit van de regeringen vqn België en Australië toe om de USA als derde land in de commisie van drie te kie zen en vertrouwen oprecht, dat de commissie ten volle zal slagen in de totstandkoming van een vredelie vende regeling van deze moeilijke kwestie. De Nederlandse regering is er even zeker van als een iaar geleden, dat het riet noodzakelijk is dat de we reld in twee delen wordt gesplitst. Op deze zitting van dc Assemblee zullen "'ii al het mogeliikp doen zulk con splitsing en een blijvende on enigheid le voorkomen. Wij geloven niet. dat het plan- Marshall Europa binnen de econo mische of zelfs de politieke invloeds sfeer van de U.S.A. zal brengen en juichen het plan toe omdat wij gelo ven. dat het ae weg vrij zal maken naar de zo noodzakelijke economi sche wederopbouw van Europa. Met betrekking tot dc kwestie In de oerwouden van Sumatra. Een Japans officier bestrijdt onder de bc- wcl Indonesiërs als Nederlanders. Dc bende staat onder het bevel \an van de strijd in Mandsjocrijc. die d als hoofd van dc „Kcmpetai", de De Indonesische lcide-s zijn even eens niet zeer mild gestemd ten op zichte van deze misdadigers, v aar van vele misdaden op hun rekening worden geschreven. Zjj verklaren, dat het onmogelijk is zich met hen in verbinding tc stellen. Tot'nu toe zijn de Hollanders cr evenmin in geslaagd. Tienduizenden inlanders leven in voortdurende angst voor de oorlogs kreet van dc mannen van Inouc: het gebrul van een tijger.... Fiorello Laguardia. de vroegere burgemeester van New York en voor zitter van de U.N.R.R.A., is Zaterdagmiddag overleden. Hij was in Juni geopereerd, waarbij bleek dat zijn alvleesklier ongeneeslijk ziek was. Dins dagavond was hij in zijn huis ineengezakt. Sedertdien was hij de meeste tijd buiten bewustzijn. Hij overleed in zijn slaap. Hij was 64 jaar. Laguardia was een temperament vol. impulsief, avontuurlijk en wonderlijk tegen strijdig -man. Hij was de zoon van een Italiaanse ka pelmeester en be- gen zijn carrière als oorlogscorres pondent bij de strijd tussen Spanje en de Verenigde Staten in 1898. Hij kwam daal na in consu laire dienst en verbleef vele jaren in Hongarije. Oostenrijk en Italië. In Wereldoorlog I was hij comman dant van een Amerikaanse luchtaf- deling in Italië. Na zijn terugkeer in de Staten in 1919 trad Laguardia op de voorgrond als aanvoerder in de strijd tegen de drooglegging (hij zou als uitdaging bier gebrouwen hebben in zijn bu reau in het Congresgebouw) en was een van de rumoerigste leden van het Huis van Afgevaardigden. Hij ontwierp een wet waarbij stakings breking wettelijk onmogelijk worden gemaakt. Als vertegenwoordiger van New York in het Huis zag hij met lede ogen aan. hoe zijn geboortestad steeds verder ten prooi viel aan cor ruptie cn misdaad. In 1933 werd hij met grote meerderheid als burge meester van New York gkozen. Hij hield grote schoonmaak in de stad. saneerde dc financiën cn hield op ruiming onder de gangsters. Hij werd bekend om zijn onkreukbaarheid, Veel verbeteringen bracht hij aan in het schoolwezen en de ontspannings gelegenheden van de stad. Hij werd twee maal herkozen. In 1937 veroorzaakte hij interna tionale deining, door Hitier te betite len als „wereldschrik numero één" en „de fanaticus met het bruine hemd. die de wereldvrede bedreigt". Berlijn protesteerde heftig, maar Laguardia kwam niet op zijn woor den terug. Het daaropvolgend jaar, toen een gezelschap vooraanstaande nazi's een bezoek bracht aan New York, zorgde hij ervoor, dat zij een erewacht kregen, die uitsluitend uit Joden bestond. Hij was Republikein, maar dat verhinderde hem niet nauw met Roosevelt samen te werken en een voorstander van de New Deal te zijn. Hij was beroemd als arbiter in arbeidsgeschillen, die hii als regel snel tot een oplossing bracht. Hij haatte officieeldoenerij en voor St. Bureaucratius had hij niet de minste eerbied. In 1945 was zijn gezondheid niet best meer en hij stelde zich niet meer beschikbaar voor het burge meestersambt. Zijn energie vond er nieuwe uitlaat toen hij het vol gend jaar voorzitter der UNRRA werd. Hij werkte hard voor deze instelling en critiseerde de regering scherp toen zij niet bereid bleek om zoveel voedsel voor de noodlij dende landen beschikbaar te stellen als hij nodig oordeelde. Laguardia is twee keer getrouwd geweest. Zijn eerste vrouw stierf in 1921, twee jaar na haar huwe lijk. Zijn twee vrouw, met wie hij in 1929 huwde, was Marie Fisher. zijn cx-secretaresse. Hij had twee aangenomen kinderen. Als burge meester woonde hij in. een buurt, die men met dc beste wil niet fashionable kon noemer. Toezicht op pleeggezinnen cn kindertehuizen Bij beschikking van de minister van justitie is ingesteld een com missie met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de Wettelijke voorzieningen, welke op toezicht op particuliere kindertehuizen en pleeggezinnen zullen dienen getrof fen te worden. In deze commissie zijn benoemd: Tot lid, tevens voorzitter: mr. J. Overwater: tot leden: mr. W. P. van Lindonk, by afwezigheid te vervangen door mr. J. Vunderink; mr. H. M. de Vries, bij afwezigheid te vervangen door mr. W. Schoon- derbcek; dr. P. A. F. van der Spek, bij afwezigheid te vervangen door Ph. J. van der Burg, mr. J. Coninck Licfting; mej. mr. T. E. W. Lignac. Als algemeen secretaris is aange wezen: mr. D. Cannegieter. Nadat in de morgenzitting het huishoudelijk gedeelte der vergade ring was afgewerkt, werd het mid dagprogramma geopend met het Nederlandse en Belgische volks lied. begeleid door het U.S.O. o.l.v. Willem van Otterloo, welk orkest de middag opluisterde met goede lichte klassieke muziek w.o. klas sieke dansen van Dvorak en Noten krakerssuite van Tsjaikofski. Dc wnd. voorzitter de heer D. v. d. Heuvel heette daarna de gasten welkom om daarna een breedvoerig overzicht te geven van de gebeur tenissen in het afgelopen 4 jaar, waarbij zijn vreugde uitsprekend over de in werkingtreding der nieuwe pensioenwet, die ondanks enkele leemten veel verbetering had gebracht. De heren de Loz en Schoofs uit België spraken over verbroedering der krijgsmakkers uit de twee buurstaten waarbij aan de Neder landse voorzitter een onderschei ding van het N.V.I. werd overhan digd als bewijs van vriendschap tussen Belgische en Nederlandse oud-strijders. De minister van Oorlog lt.-kol. A. H. J. L. Fiévez achtte het een eer te mogen verkeren in het mid denman hen, die zware offers voor het' vaderland brachten; cn die daarna streden voor verbetering van de sociale toestanden van de getroffen landsdienaren. De minis ter meende dat er reeds veel ten goede was bereikt doch wilde open staan voor gefundeerde verlangens, al zou de armoede van het land lange tijd een ernstige belemme ring blijven. De heer H. Cochaerts bood na mens de 190.000 Belgische oud- strijders de Nederlandse Bond een groot vaandel aan waarby hy een heilwens uitsprak voor het Huis van Oranje. Dit nieuwe bondsbezit bracht daarop zijn eerste groet en nijgde in een muisstille zaal als stille hulde aan dc gevallen kame raden. Tot slot werd aan mevrouw Dreese-Lambrechts uit Maastricht wier man en zwager in de stryd te gen de Duitsers sneuvelden het ere kruis overhandigd, waarna het con gres na het zingen der volkslie deren uiteen ging. Door de droogte moeten de rantsoenen voor Duitse bur gers in de Britse en Ameri kaanse zone met meer dan 100 calorieën per dag worden ver laagd. -zo heeft generaal Clay, de militaire gouverneur van de Amerikaanse zone, in zijn tweewekelijkse rapport mede gedeeld., De Duitse oogst zal naar schat ting 20 k 40 procent minder op brengen dan werd verwacht.1 Er zal slechts 2/3 van het aardappel- en vlccsrantsoen kunnen worden ver strekt; het vetrantsocn zal met een kwart worden verlaagd. Clay deelt mee, dat de electrlclj teitswinning door de droogte met 22 percent is gedaald, waardoor4 verschillende belangrijke fabrieken moesten worden gesloten. Door de lage waterstand van do rivieren heeft men ook het vervoer van steenkool en voedsel over de waterwegen drastisch moeten be perken. Verder maakte generaal Clay bekend, dat de Sowjetrussischo autoriteiten vorige maand hadden geweigerd, om duizenden personen die illegaal de zonegrens w.aren overgestoken weer in de Sowjct- zone op te nemen. Andere moeilijk heden hadden zich voorgedaan door dat de Sowjet-zone een schuld van ongeveer 12.000 spoorwagons aan de Amerikaanse zone heeft. Ook do zo nodige mynstutten zijn door do Sowjet-zone niet volgens de belofto geleverd. Naar men ons uit Hilversum mededeelt is de bekende trompetist uit het radio-orkest „The Ram blers", Jackie Buiterman, op last van de procureur-fiscaal te Am sterdam, mr. Sikkel, gearresteerd en overgebracht naar het interne ringskamp te Laren. Dr. Gieten licht zijn begroting toe Tot Dinsdagavond: Tamelijk hel dere cn koele nacht. Morgen over dag: Toenemende bewolking en la ter plaatselijk enige regen. Geleide lijk aanwakkerende wind tussen West en Zuid-West. Ongeveer de zelfde temperatuur als vandaag. Agenda aangevuld De commissie van orde heeft de volgende onderwerpen op de agenda eeplaatst: le. Van Australië: Beperking van het recht van veto (Sowjet-Unie en Polen tegen). 2e. Van Argentinië: Herzie ning van het vredesverdrag met Italië (Sowjet-Unie en Polen tegen, acht onthoudingen). 3e. Van de Verenigde Sta ten: Instelling van een interim-com missie voor vrede en veiligheid (Sowjet-Unie cn Polen tegen). 4e. Van de S o w j e t-U n i e: Het strafbaar stellen van oorlogspropa ganda. 5e. Van de Verenigde Sta- t e n: Het probleem Korea (Sowjet- Unie en Polen tegen). Brandstofvoorziening loopt gevaar De broodvoorziening in Amster dam loopt opnieuw gevaar. Gelijk men weet staken de bakkersgezel len, die bij de meelfabrieken „Hol land" en „Ceres' in dienst zijh, reeds vier weken. De stakingslei- ding heeft vastgesteld dat Wessa- nens meelfabriek, die normaal on geveer 25 pet der Amsterdamse bakkers van meel voorziet, thans een veel grotere productie heeft, waardoor die van „Holland" en „Geres" grotendeels gecompenseerd wordt. De stakingsleiding overweegt nu de brandstofvoorziening der fabrieken en bakkerijen stop te zetten. Deze stopzetting zal niet onmiddellijk merkbaar zijn omdat vele bedrijven en be drijfjes een kolenvoorraad heb ben gevormd. Enkele kleine bakkerijen zouden er echter vrij spoedig het nadeel van onder vinden. Volgens de directie van „Hol land" is de meelpositie van de hoofdstad précair, men leeft van dag tot dag- De voorraden Ameri kaanse bloem raken op. Verder blijken ongeveer 6000 balen meel ongeschikt te zijn voor menselijke consumptie, zii zullen waarschijn lijk als veevoeder gebruikt worden. Broeiing in de machines is in de „Holland"-fabriek oorzaak van een insectenplaag, die de gehele om geving bedreigt. BEPERKTE TOELAGEN AAN KWEKELINGEN DIE OP KAMERS W ONEN De academische ziekenhuizen in Utrecht en Leiden bicden momenteel aan semi-artscn onvoldoende gelegenheid onder bevoegde leiding patiën ten te onderzoeken en daardoor vertrouwd te raken met de verschillende ziekte-gevallen, zegt minister dr. Gielen in zijn toelichting op de be groting voor Ondcrwys, Kunsten qn Wetenschappen. Ziekenhuizen in Den Haag, Rotterdam en enkele plaatsen in de omgeving verlenen sinds jarenlang hulp hierbij- De minister acht het noodzakelijk deze assistentie op ruimer schaal mogelijk tc maken en daarom heeft hij 150.000 daar voor uitgetrokken. Het is noodzakelijk gebleken een onderzoek in tc stellen naar de aan leg van studenten, die een studie beurs hebben aangevraagd. De mi nister wil daarmee bereiken dat al leen jongelui, die werkelijk ge schikt zijn 'voor universitaire stu die, een beurs ontvangen. Een be drag van 400.000 is gevoteerd voor de studie van jongelieden, die in de overzeese gebiedsdelen hun vader hebben verloren of alle bezit tingen kwijt zijn. De minister wil verder op be perkte schaal toelagen verstrek ken aan jongens en meièjcs. die de onderwijzersloopbaan heb ben gekozen, doch zo ver wo nen van plaatsen, waar kweek scholen gevestigd zijn, dat zy op kamers moeten wonen. Efèn matige subsidie wil hij geven aan de z.g. avondlycea om hen, die door persoonlijke omstandigheden op jeugdige leeftijd niet universi tair kondon studeren', toch in de gelegenheid tc stellen zich daarop voor te bereiden. Wetenschappelijk onderzoek Noodzakelijk ook acht dr. Gielen het meer geld uit te trekken voor het hoger onderwijs, omdat zowel Nederland als Indonesië grote be hoefte heeft aan universitair ge studeerden. terwijl ook het zuiver wetenschappelijk werk ten behoeve van het maatschappelijk leven een stimulans nodig heeft. Nog in de loop van dit jaar kan men een wetsontwerp tegemoet zien dat de instelling van een cen trale organisatie van het zuiver we tenschappelijk onderzoek beoogt- Aan de Groningse universiteit zal een economische faculteit verbon den worden die in het bijzonder het platteland als studieobject zal krijgen. Voor het behoud van monumen ten is een bedrég van 2.500.000 aangevraagd, terwijl het Brabants Orkest subsidie krijgt. De Neder landse Opera krijgt een hoger be drag uitgekeerd dan in 1947. de be narde financiële omstandigheden van ons land maakten het echter noodzakelijk de subsidies aan to neelgezelschappen te verlagen van 380.000 tot 300.000. Gezien de exploitatie-uitkomsten vrij gunstig zijn gelooft de minister niet dat het culturele peil der voorstellingen zal dalen. Voor de radio-omroep ,is 11.857.400 uitgetrokken, welk be drag waarschijnlijk geheel door luisteraars-bijdragen wordt gedekt. De minister verwacht, dat de perszuivering uiterlijk eind 1948 ge ëindigd zal zijn. Gele rijders van de ANWB snel populair Het jaar van de wegenwacht, zo blijft 1946 in dc annalen van de A.N.W.B. geboekstaafd. Inderdaad is dit het belangrijkste stuk werk, dat deze bond vorig jaar heeft verricht. De gele motorfietsen Werden spoe dig zeer populair bij alle rijdende weggebruikers, die er al dadelijk een rijmpje voor vonden: „Gele rij- ders-pechbestrijders". Het jaarver slag van dc A.N.W.B. vermeldt, dat Z^j in 9574 gevallen hulp verleenden eh 30" 000 km. aflegden. Verheugend is de groei van het ledental: het steeg in 1946 met niet minder dan 32.000. De instelling van et speciaal jcugd-lidmaatschap bracht een winst van 10.052 leden. Voor hen stichtte de bond een eigen blad: ..Jeugdkampioen"» Het verslag maakt verder melding van de vele moeilijkheden, die het toerisme in ons land en naar het buitenland ondervindt. Het herstel Vu.i de wegwijzers vorderde snel. De huldiging van prof R. Casimir ter gelegenheid van zijn 70ste verjaar dag zal plaats hebben op 29 September te 14.30 uur in de Aula van het Neder lands lyceum, Willcmstraat 40, 's-Gra- venhage.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1