DAGBLAD VOOR AMERSFOORT f WIL SAMENWERKING REPUBLIEK REGERING MET DE Volgende week: minder brood, melk en kaas Zij heeft zich nooit tot doel gesteld haar te vernietigen „Zuivering" in Makassaunog niet geëindigd. Een nijdig, wild gedrocht: helicoptère in Stel politiek-verdoolden vrijheid UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Eerlijk staatsstuk Commissie-generaal ontbonden Wordt Roosendaal grensstation? Vluchtelingen trekken naar Turkije Rapport van Parijs getekend Zomer van 1868 geëvenaard Het weer Gironummer 510330 Back: R'damsche Bank Postbu» 9 Abonnementsprijs: 031 per week of i.per kwartaal Losse nummer» 10 et Dinsdag 23 September 1947 Nr. 753 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De minister-president, dr L. J. M. Beel. heeft hedenmiddag om één uur in de Tweede Kamer een verklaring afgelegd over de stand van het conflict met de Republiek Indonesia. Hij zei, dat de regering nog steeds hoopt, dat de Republiek een vreedzame oplossing wil, dat zij bereid blijft met Nederland samen te werken. Het doel van de politionele actie, welke op 21 Juli werd in gezet. was drieledig: de onhoudbare toestand te beëindigen, die zich door de onverzoenlijke hou ding van de Republiek binnen de oude demar catielijnen had ontwikkeld: het scheppefi van betere voorwaarden voor de uitvoering van Linggadjati en ten derde, niet de Republiek te vernietigen, doch voor haar de mogelijkheid open te houden, zodra zij aan bepaalde voorwaarden voldeed, haar plaats in het federatieve verband naast de andere delen van Indonesië in te nemen. Regeringsverklaring DS Regeringsverklaring inzake Indonesië ligt thans voor ons en er is, dunkt ons, meer dan één reden om het kabinet met dit staatsstuk geluk te wen sen. Zij brengt een weloverwogen, zakelijk overzicht van alles wat er sinds de aanvang der politionele actie heeft plaats gehad. Het kan ons inziens niet anders, of deze ver klaring moet juist door haar zake lijke ernst een goede indruk in het buitenland maken; het ligt trou wens voor de hand, dat bij de op stelling overwegingen van buiten lands politieke aard op dit tijdstip zeer sterk hebben gewogen. Duidelijk en niet mis te verstaan zelfs niet voor een buitenlandse pers, die zich reeds heel wat on- billykheden t.o.v. het Nederlandse standpunt heeft gepermitteerd) worden de grenzen van de politio nele actie en het doel, dat de rege ring er mede wilde bereiken, om schreven. Dat hiermede niet alle bezwaren van principiële of oppor tunistische aard, welke in binnen- en buitenland tegen het onderne men van deze actie hebben bestaan en nog bestaan, kunnen worden weggenomen, spreekt vanzelf: de regeringsverklaring is hiervoor trouwens niet bedoeld- meer dan één reden achten wij het juist, dat de regering In haar verklaring uitvoerig ingaat op de behandeling van het Indone sisch probleem door de Veiligheids raad en het standpunt, dat zij hier tegenover heeft ingenomen en nog inneemt. Wjj erkennen gaarne, dat wij dit standpunt in de omstandig heden, waarin het werd bepaald, rationeel vinden en zijn van mening, dat de regering er met haar tactiek redelijk in is geslaagd om tussen de Scvlla en de Charvbdis. waar z\j het zelf over heeft, door te komen. \J OOR de wijze, waarop de rege- v ringsverklaring verantwoor ding aflegt voor het sinds 20 Juli gevoerde beleid, hebben wij dus waardering. Moeilijker wordt het voor ons echter om te beoordelen, welke politiek de regering nu in de naaste toekomst denkt te gaan voe ren, hoe zij uit de impasse denkt te komen, waarin zij erkent dit zelf volmondig de verhouding tot de Republiek is geraakt. Zeker, op dit ogenblik dient het rapport van de consuls te worden afgewacht en moet eerst de commissie van drie (België. Australië, de Ver. Staten) haar werk aanvangen. Maar dat neemt niet weg. dat onze regering zelf toch in de eerste plaats een voorstelling dient te hebben van wat er gebeuren moet. Zo zji die heeft, dan is die ons uit deze re geringsverklaring niet duidelijk ge worden. Om maar één ding te noemen: de opvatting, die het kabinet heeft, over de tegenwoordige politici van de Republiek, moet de lezer van de regeringsverklaring toch wel de indruk geven, dat onderhandelen cn samenwerken met hen onmogelijk 'is. Maar als dit het geval is, met wie zal er dan wel onderhandeld moeten worden Denkt onze rege ring, dat het mogelijk is. dat er in Djogja nieuwe mannen aan het bewind zullen komen Of verwacht hij, dat dit eerst zal kunnen gebeu ren, nadat de „politionele actie" hervat is en wel... tegen het hart van de Republiek? Wij menen dit laatste te lezen uit een passage te gen het eind van de verklaring, waarin het heet: „Mochten binnen het gebied der republiek toestanden blijven voortduren, die een gevaar vormen voor de veiligheid in het Verre Oosten, mocht daar 'n haard van onrust en terreur blijven be staan, dan is Nederland er van overtuigd, dat het beter begrip zal vinden voor de taak, die ook tegen over de verenigde volken op haar rust: de taak om te zamen met In donesische gezagsdragers de vei ligheid te waarborgen, het recht gelding te verschaffen en de voor waarden te scheppen voor het eco nomisch en geestelijk welzijn der Indonesische volken en voor de duurzame samenwerking met Ne derland. Suriname en de Nederland se Antillen." Een hervatting der po litionele actie, welke dan de sanctie der Ver. Naties zou hebben? Amerikaans schip op een mijn Het 4000 ton metende Ameri kaanse stoomschip „New London" is ongeveer veertig mijl ten Noor den van Schiermonnikoog op een mijn gelopen. Het schip liep schade op en kon niet op eigen kracht zijn reis vervolgen. Een Duitse sleep boot heeft de „New London" naar Bremerhafen gesleept, Dc regering meent, dat de commissie-generaal in de verander de omstandigheden geen taak meer heeft. Zij overweegt ten einde de iware taak van de luit.-gouverneur-generaal te ver lichten, de instelling van een college, waarin dr Van Mook zijn verantwoordelijkheid fnet anderen kan delen. De beide leden der commissie-generaal hebben zich bereid verklaard hun man daat ter beschikking te stellen. De regering zal beide heren uitnodigen haar van advies te blijven dienen. Opgewonden demonstra ties voor Nokrasji B(j zijn eerste bezoek aan Alexan dria sinds z\jn terugkeer uit New York, waar h(j de Egyptische zaak tegen Engeland in de Veiligheids raad heeft verdedigd, wachtte mi- nister-president Nokrasji Pasja een opgewonden menigte de monstranten. Een sterke politie macht moest door de stad patrouil leren om te voorkomen, dat de monstranten van verschillende par tijen slaags raakten. Een demonstratie van 12 000 le den van de oppositie marcheerden door de straten en riepen: „Waar bl\jft de ontruiming door de Britse troep&n, Nokrasji? Lang leve de Sowjet-Unie, onze vriend". Anderen schreeuwden: „Weg met Engeland, Amerika. Frankrijk en de Verenig de Naties". Belgische en Nederlandse douane autoriteiten hebben te Roosendaal een bespreking gehouden over de toekomstige samensmelting van de douaneposten Esschen ^n Roosen daal. Men kwam tot de conclusie, dat technisch het station te Roo sendaal het meest geschikt zou zjjn voor contrólestation. In die geest zal voor dc instanties, die uiteinde lijk moeten beslissen een rapport worden opgemaakt. Om technische redenen zou de samensmelting echter niet kunnen ingaan voor 1 Januari 1948. Petkof terechtgesteld Do Zwitserse radio meldde van ochtend dat Nlcola Petkof, de op 11» Augustus ter dood veroordeelde leider der Bulgaarse Boerenpartij, In de loop van de nacht is terecht gesteld. GEVOLGEN VAN STRENGE WINTER EN GROTE DROOGTE De minister van voedselvoorziening S. L. Mansholt heeft in een radiorede voor beide zenders gisteravond aangekondigd, dat met ingang van 28 September het broodrantsoen voor personen van vijf jaar en ouder met twee honderd gram per week zal worden verlaagd, het melk- en kaasrantsoen zullen worden ver minderd. In het brood wordt binnenkort vijf procent aardappel meel opgenomen. Deze verminderingen zijn het gevolg van de droogte en de strenge winter. Het melkrantsoen wordt voor kinderen van 0—4 jaar teruggebracht van twaalf tot tien liter, voor kinderen van 514 jaar van zeven tot zes en een halve liter per twee weken. Voor personen van 15 tot 20 jaar van zeven tot zes liter en voor personen van 21 jaar en ouder van vier tot drie en drie-kwart liter per twee weken. In de aanvang van zijn rede her innerde dr. Beel er nogmaals aan, dat de Republiek het vinwillig ge sloten bestand niet nakwam, dat zi1 de Nederlandse troepen bleef be stoken, de bevolking aanzette tot geweld en de voedseltoevoer naar de gebieden binnen de demarcatie lijnen blokkeerde. Na lang wachten achtte de regering het noodzakelijk tot een politionele actie over te gaan- Duidelijk legde hij er de na druk op dat de regering zich nooit tot doel stelde: vernietiging van de Republiek. Dr. Beel gaf vervolgens een over zicht van de gebieden, welke de Ne derlandse troepen hebben bezet: zij waren daardoor in staat noodzake lijke economische objecten veilig te stellen: waterleidings- en electrici- teitswerken, verscheidene cultuur gebieden. Dat de actie beperkt kon blij ven is te danken aan het feit. dat er geen sprake was van goed-geordende weerstand. De republikeinse troepen hadden zich dikwijls reeds teruggetrok ken of waren uiteengespat voordat ernstige gevechten plaats vonden. Nergens vond men een georganiseerd verde digingsfront. nergens een re delijk werkend gezagsapparaat. Republiek had geen succes De minister-president schetste daarna uitvoerig het verloop van de beraadslagingen in de Veilig heidsraad. waaruit hü concludeerde, dat de Republiek daar uiteindelijk geen enkel succes heeft geboekt, terwjjl de Nederlandse ideeën schier alle aanvaard zijn. De beroepscon suls zullen een rapport samenstel len, terwijl een commissie van drie landen België (door Nederland aan gewezen Australië voor de Repu bliek) en de Verenigde Staten (ge kozen door beide vorige landen) een onderzoek zal instellen en trachten zal, beide partijen tot elkaar te brengen. "Nederland aanvaardde de beslui ten van de Veiligheidsraad, hoewel het er van overtuigd was dat dit college geen bevoegdheid bezat over het geschil met Indonesië te oorde len. Doordrongen echter van de noodzaak van een internationale rechtsorde legde de regering zich er tenslotte bij neer. Zij gaf ook onmiddellijk bevel het vuren te sta ken. toen de Veiligheidsraad haar daartoe verzocht. Ook de Republiek gaf dit be -1. maar wat kwam er van terecht? vroeg dr- Beel. Ongunstige wijziging Nauwelijks waren de bevelen ge geven of de situatie wijzigde zich in ongunstige zin. Van het staken van het vuren was aan Indonesi sche zijde geen sprake, steeds weer vonden- infiltraties plaats, zelfs tot in de gebieden binnen de oude de marcatielijnen. Ophitsende propa- panda en terreur richtten zich in het bijzonder tegen de Chinezen, die ontzaglijk te lijden hadden. Een wilde en doelloze vernielzucht greep een deel der Indonesiërs aan. On danks de aankondiging van Sjari- foeddin, dat alleen doelen, welke van militair belang waren voor de Nederlanders, vernietigd zouden worden ging men veel verder. On misbare economische en weten schappelijke objecten gingen in vlammen op. Twee weken na het bevel „Staakt het vuren" hadden Indonesische groepen 1400 aanval len op de Nederlandse soldaten ge daan. Vooral generaal Soetomo hitste op tot verzet tegen de Neder landers. Zie verder pag, 3 AANTAL ARRESTATIES VRIJ HOOG Een woordvoerder van de Oost- Indonësische regering in Batavia zei op het bericht van Nadjamocddins ontslag: In Makassar zal men hier van ongetwijfeld met voldoening kennis genomen hebben.. Wat thans openlijk door de regering is meegedeeld werd reeds lang in de Makas- saarse gemecnschop besproken. Het was duidelijk dat men de houding die de regering tegenover de ambtelijke corruptie zou aannemen als toets zou worden beschouwd voor haar werkelijke gezagspositie. Het aantal arrestaties is vrij hoog. Het onderzoek is echter nog niet voltooid en het is mogelijk dat er nog meer opzienbarende mutaties zullen plaats hebben. De woord voerder vestigde er de aandacht op dat niet alleen de strafbaarheid, maar ook de noodzakelijkheid van morele onbcsprokenhcid bij de ge nomen cn wellicht nog te nemen maatregelen als maatstaf gelden. De Oost-Indonesische regering is vastbesloten alle gecompromitteer de personen uit verantwoordelijke functies te verwijderen. Vóór bet ontslag van Nadjamoeddin heeft minister Soumokil reeds gezegd dat het kabinet volkomen eenstemmig en onverbiddellijk in deze aangele genheid zou optreden. Politieke gevolgen „Dc Nieuwsgier", het te Batavia verschijnende Nederlandse dagblad, schrijft dat het ontslag van de Oost-Indonesische premier een gro te politie^- weerslag zal hebben, nu Nadjamoeddin juist als lid van de Oost-Indonesische delegatie in Amerika is opgetreden, door de Koningin is ontvangen en contact heeft geh„ 1 met belangrijke figuren in Nederland. De sultan van Soembawa, de waarnemende president van Oost- Indonesië, die Nadjamoeddin ont slagen beeft, zal voor Radio-Makas- sar een rede houden. UNO-consuls zenden interimrapport Dp consulaire cominisie die in opdracht van de Veiligheidsraad een inspectietocht houdt in In.io- nesië, heeft Maandagmorgen be sloten de raad een interim-rap port te zenden over de waarne mingen die zij tot dusverre heeft gedaan en niet te wachten tot de inspectietocht geëindigd is. De commissie hoopt eind September met haar werk klaar te zijn. (AP) Weer zeven gesneuvelden in Indonesië Het Nederlands lcgerbericht van gisteren meldt, dat „de Republiek onverminderd voortgaat met agres sieve handelingen in de grensstre ken en met het plegen van sabotage en daden van terreur in de bevrijde gebieden." De verliezen van giste ren bedroegen zeven gesneuvelden en 32 gewonden. HET SCHIJNT ZEER NUTTIG TE ZIJN De heer Bulten neemt plaats in een soort tandartsenstoel, waar schijnlijk zal hij een kies laten trekken. Maar vreemd, hij trekt handschoenen aan en even later blijkt, dat hij zelf als „operateur" optreedt. Hij grijpt enige handels en trekt heel voorzichtig. Nauw keurig kijkt hij toe, het „geval" blijkt stevig bevestigd te rijn; eindelijk geeft het 'mee en even later verheft het hefschroefvlieg- tuig zich langzaam van de weide. Een raar apparaat, zo'n hèlicop- tère. Alsof het door een hevige pijn, overvallen wordt, steigert het vóór-wereldlijke gedrocht de lucht in, „bokt" voorover, zwaait wild in het rond met het achterlijf, biijft dreigend als een stier met de kop voorover stokstijf staan en gaat dan tot de aanval over. Kwaadaardig brommend dreigt het de opdringende toeschouwers, die reeds hun gezicht in de han den hebben verborgen (maar voor het opwaaiend© stof!), van de aardbodem weg te vagen en het stationsgebouw van Ypenburg te versplinteren, maar de bestuurder weet het ergste te voorkomen. Nu wetende meteen waarom hij dit beestje niet zonder handschoenen aanpakt. Deze ontboezeming is niet uit onze pen ontvloeid, omdat w*i tijdens een persconferentie een blanco lootje uit de hoed van Frits Diepen trokken, hetgeen be tekende, dat wij niet in de buik van de Sikorsky mochten krui pen. Het is alleen onze nuchtere ervaring van de veilige grond af over een zeer onveilig schijnend vliegtuig, hetgeen het in werke lijkheid toch niet is, want de heer Senger, ook een der weinige he ren, die de kuren van de helicop tère naarstig heeft bestudeerd, had ons voordien op ons gemak gesteld en er zelfs zeer goede din gen van verteld, waarin diverse 'ministeries en overheidsinstellin gen aanleiding vonden om er proeven mee te laten nemen. Het ministerie van Landbouw is er dp stand van de gewassen al mee nagegaan en denkf het toe stel ook te kunnen gebruiken voor het bespuiten van gewassen tegen insecten en plantenziekten, cn het bemesten en bezaaien van akkers. De P.T.T. ziet er veel in om snel post van en naar de vliegvelden en naar afgelegen streken te brengen. De Spoorwe gen denken- de passagiers ermee thuis op het dak te brengen en de scheepvaart ziet reeds loodsen hij vliegende storm aan boord bren gen en schipbreukelingen naar veilige wal. En zo zijn er nog veel meer baantjes voor hefschroef- vliegtuigen 'te bedenken, om nog maar niet eens te spreken van oen hefschroefvliegtuig-glazen- wasser. of aen dito politieagent, die een in overtreding zijnde au tomobilist in de meest letterlijke zin van het woord op zijn dak komt. Maar zover zijn we nog niet! Iloe ver we wel zijn, vertelden de heren nog niet, want de proeven behoren tot het geheime eigen dom van de hefschroefvliegtui- gen fabriek. Wel kunnen wij U waarschu wen een hefschroefvliegtuig nooit autogiro te noemen want dan zal de wraak U, als U hef vliegveld IJpcnhurg bezoekt, niet ontgaan, Dc kastanjes heeft dc jeugd voor het oprapen en het dorre blad ligt overal, maar officieel cn volgens de kalender is de herfst vandaag pas begonnen. Laten wij de kalender trouw blijven cn in overeenstemming daarmee vandaag een foto bren gen van de herfst. De bomen beginnen zoals men ziet el aar dig hun mager skelet te verto nen, de jonge dames hullen zich in warmerkledij en de straten raken overdekt, met wat de lak ken prijs geven aan de -wind. En de zon, die in 1947 zo'n trouwe, constante verschijning is geweest, wil nog niet finaal de strijd opgevenhoewel de vijand wordt, sterker, en door het gouden licht weeft zich een waas van vocht cn weemoed. Do laatste tfjd zoeken voortdu rend kleine groepen politieke vluchtelingen uit de Balkan hun toevlucht in Turkije. Onder de 150 Roemenen, die de laatste weken Turkije bereikt hebben op hun vlucht voor de communistische ver volging, zoals z\j allen verklaren, bevinden zich .een Roemeense prir.s met zijn gezin. Tot de Bulgaarse vluchtelingen behoren zeven func tionarissen van petkofs oppositie partij. Geestelijke verzorgers van Vught vragen: TOT DE OP HET FESTIVAL te Cannes vertoonde films behoren „Antoine et Antoinette" van Jac ques Becker en „Kapiteinsdochter", naar het verhaal van Poesjkin, on der regie van de Italiaan Mario Ca- merini. ZIJ VERBITTEREN IN DE KAMPEN Geestelijke en sociale verzorgers van het interneringskamp Vught hebben in een adres aan dc Koningin aangedrongen op voorwaardelijke óf onvoorwaardelijke invrijheidstelling van allen, waarvoor de Tribu nalen internering hebben geadviseerd of die, geïnterneerd, naar de Tri bunalen zijn verwezenook voor hen, die door Bijzondere Gerechtshoven veroordeeld zijn of daarnaar verwezen, en die bij nadere beoordeling tot de politiek-verdoolden behoren. Zij hebben vastgesteld, dat de scheiding tussen bestraffing der criminele politieke delinquen ten en de heropvoeding van de politiek ontspoorden in de prac- tijk onvoldoende wordt getrokken. Daarnaast merkten zij op een uit eenlopende behandeling van in we zen ongeveer gelijke gevalleh, soms zelfs door éénzelfde recht sprekende instantie. Tengevolge daarvan groeit bij de politieke delinquenten een gevoel van rechts onzekerheid, dat een ernstig tekort aan ontzag voor het recht ten ge volge heeft. De ondertekenaars van het adres zijn tot de conclusie ge komen dat de kampen verwor den zijn tot verzamelplaatsen van politiek verwarde, lang zaam maar zeker verbitterde mensen, gedeeltelijk frontsol daten, gedeeltelijk sociaal- achterlijke en disharmonische karakters, die zich nog meer dan vroeger bondgenoten voe len in een hard lot en voort durend meer verwijderd raken van de opvattingen, die bij een gezonde samenleving behoren. Het bewakingspersoneel werkt deze „nihilistische levensinstel ling" weinig of niet tegen. De adressanten zijn tot de over tuiging gekomen dat de mogelijk heid tot heropvoeding vrijwel uit sluitend ligt in de vrije maatschap pij. Zij wijzen er op, dat de vrou wen en kinderen der politieke delinquenten ten onder dreigen te gaan. Deur blijft open voor andere landen Het Parijs© rapport over het plan-Marshall is gistermiddag door de gedelegeerden der zestien deel nemende landen getekend. Tevoren had Bevin, die de slotzit ting presideerde, gewezen op Euro pa's recht op vrede en welvaart, de hoop uitgesproken, dat nog ontbre kende leden van de Europese ge meenschap zich alsnog zouden aan sluiten bij de zestien landen, en ge waarschuwd tegen niet nader ge- 'noemde krachten, die de onderno men pogingen zouden willen dwars bomen. De Nederlandse minister van buitenlandse zaken, baron Van Boetzelaer van Oosterhout, bracht uit naam van de regeringen van België, Luxemburg en Nederland dank aan de uitnodigende mogend heden: het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Hij wees op het belang van vermindering der handelsbe lemmeringen door soepeler mone taire overeenkomsten en van een onderzoek naar de mogelijkheid van een Europese tolunie. De Franse gedelegeerde, Pierre Henri Teitgen, zei, dat zijn regering de afwezigheid van Sowjet-Rusland en de Oost-Europese staten be treurde. Hij betoogde de noodzaak van een speciale overeenkomst be treffende de steenkoolproductie van het Ruhrgebied en zei, dat Frank rijk binnenkort landbouwproducten zou gaan uitvoeren. De Italiaanse minister van buitenlandse zaken, graaf Sforza, drong aan op spoe dige hulpverlening De grote aanvoer van slacht vee maakt in de laatste tijd een extra rantsoen vleps noodzake lijk. Een tijdelijke halvering van het kaasrantsoen is daarom ver antwoord te achten. De extra-toe slag van de 1520 jarigen van vijftig gram blijft gehandhaafd. Zodra een verminderde aan voer van slachtvee geen extra vleesrantsoen meer mogelijk maakt, zal het kaasrantsoen weer worden verhoogd, zo moge lijk op het oude peil. terwijl het tevens in de bedoeling ligt het hasisrantsoen van 150 gram per week tot het oude peil van 200 gram te verhogen. De droogte en de strenge win ter hebben onze graanoogst een verlies bezorgd van 350.000 ton. Aan broodgraan is tengevolge hiervan uit eigen oogst 200.000 ton minder beschikbaar. Gere kend naar het huidige broodrant soen, zouden we deze 200.000 ton meer moeten importeren, waar door onze totale broodgraanin- vocr 1 millioen ton zal moeten bedragen voor epn termijn tot eind Augustus 1948. Geen grote Import Helaas is het zo. dat we niet in staat zijn ons een zo grote import te verschaffen. De internationale nood-voed- sclraad kon bii zijn toewij zing aan Nederland onvol doende rekening houden mét onze gestegen Import be hoefte. Door de droogte Is er dit Jaar gebrek aan gras geweest. De oogst aan hooi, stro en ruwvoe- der. zoals voederbieten e.d., be droeg 50 a 60?ó van normaal. Dit heeft geleid tot het teruglopen van de melkpioductie. Aanvan kelijk werd de in het productie jaar 1947/'48 van do veehouders to ontvangen hoeveelheid melk op 3,2 milliard kg. geschat. Een nieuwe raming is momenteel moeilijk te maken. Met een ver lies van ten minste 200.000 ton moet rekening worden gehouden* Tenslotte zal het programma voor de export van zuivelproduc ten terstond worden herzien en in overeenstemming worden ge bracht met de gewijzigde om standigheden. Het is natuurlijk waar. dat deze export ons de zo broodnodige deviezen verschaft fin op de afzetmarken het con tact met onze oude afnemers her stelt. maar een redelijk voedsel rantsoen voor de eigen bevolking blijft primair. Ik ben er mij van bowust, dat hetgeen ik U heb moeten aan kondigen, onpleizierig voor U is, maar ik kan U de verzekering geven, dat ik goede hoop heb, dat wanneer er geen verdere te genslagen komen, het bij deze beperkingen zal kunnen blijven,'* aldus besloot dc minister. Lidmaatschapskwestie weer in Veiligheidsraad? Polen heeft aan de Veiligheids raad verzocht om op de vergade ring van Donderdag opnieuw het verzoek om toejating tot het lid maatschap, ingediend door Bulga^ rije, Hongarije, Italië en Roemenië, ter tafel te brengen. Zaterdag kwam er een eindo aan een periode van grote warmte, door de inval van koelere lucht over do Golf van Biscaye. Tot die dag was de temperatuur ver boven normaal geweest. De maxima kwamen nog verschillende malen boven de 25 graden, soms zelfs boven de 30 gra den. Do Bilt had in de eerste 20 da gen van September nog 10 zomerse dagen. Het totale aantal zomerse dagen kwam daardoor op 62, waar door het jaar 1947 tot du toe, voor zover het aantal zomerse dagen be treft, gelijk staat met 1868. Overtrof fen is deze beroemde zomer dus niet. Tot Woensdagavond: Wisselend beWolkt met af en toe regenbuien, vooral langs de kust. Meest matige Noord-Westelijke wind. Koele nacht. Overdag weinig verandering van temperatuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1