Stichting van een cultureel centrum in het Soesterkwartier? Gasbedrijf en Reiniging onder de loupe Kinderverlamming is wel degelijk besmettelijk r e» 2 Gemeente-begroting 1947 behandeld in de raads-afdelingen Volksopvoeding en onderwijs vragen veel aandacht Hij wilde flinker schijnen dan hij was Inbraak-fantasie Engelsen bezochten Arnhem en Nijkerk Jubileum-concert A.M.K. MJ „Tempo" bestelwagens uit Duitsland Von Wühlisch pleegt zelfmoord Beurs van New York Dinsdag 23 September 1947 De beantwoording van het begrotings-afdelmgsverslag van gen wij gaarne aan met een woord van dank voor de uitgespro ken waardering. Het doet ons genoegen dat de behandeling van de begroting voor 1947 althans zoveel vroeger kan plaats vinden, waardoor de kans bestaat om die voor 1948 vóór de aanvang van dat jaar aan uw vergadering aan te bieden. Dien tengevolge zal het ook voor ons college mogelijk zijn op meer normale wijze te werken en zal een van de vele naweeën van de oorlog, namelijk de belangrijkste achterstand in de administratie, tot bescheidener omvang worden beperkt. Het achteraf toestaan van gelden, welke al zijn uitgegeven, zal mede dan voorkomen kunnen worden. De verplichtingen, door de noodlijdendhcid aan de gemeente opgelegd, zijn vooral drukkend voor de administratie en werken in menig opzicht remmend op een vlotte afdoening van zaken. bureau voor zuigelingen, openba re leeszaal en bibliotheek, zaal voor uitvoeringen der verenigin gen in de wijk, kamers voor be- stuurs- en huishoudelijke verga deringen. clubs) kan sterk mede werken tot verbondenheid en be slotenheid van de wijk. Wij willen overwegen, wat wij kunnen doen, om de stichting van een dergelijk centrum in het Soes terkwartier te stimuleren. Voorts kunnen de huurt- en speeltuinverenigingen, muziek-, zang- en sportverenigingen bin nen het gebied der diverse wijken sterk bijdragen tot do groei van een nieuw organisch geheel. Indien dit stadium is bereikt is het naar de mening van ons col lege eerst tijd om te overwegen, of naar het voorbeeld van Rotter dam, „de wijk" officieel in het ge meentewezen moet worden inge schakeld. Voorshands is het o.i. voornamelijk een aangelegenheid van het gecordineerde, vrije, ver enigingsleven. Volksopvoeding Het ligt in onze bedoeling om do „Amersfoortse gemeenschap" in de gelegenheid te stellen een en ander te ondernemen op het gebied der volksopvoeding. Wij stellen ons voor. dat onder de auspiciën van de Amersfoort se gemeenschap diverse dingen op cultureel gebied worden geor ganiseerd- a. een viertal goede volksvoor stellingen in die zin, dat, de toe gangsprijs geen ernstig beletsel behoeft te zijn voor financieel minder sterken; b. een viertal concerten. c. didactische concerten voor de jeugd dor middelbare, u.l.o. en nijverheidsscholen, gymnasia en lycea. d. een jeugdleiderscursus voor Zo vangt het college van burge meester en wethouders zijn beant woording aan op de vele gestelde vragen in de twee gehouden afdc- lingsvergaderingen der gon\pcnte- raad over het ontwerp-begroting 19-47. Het college vervolgt o.m.: Met instemming hebben wij kennis genomen van de beschou wingen, gewijd aan het vraagstuk van de gemeentelijke zelfstandig heid. Indien nodig, zullen wij niet nalaten ons met kracht te verzet ten tegen inbreuken op deze zelf standigheid. In dit verband heb ben wij er behoefte aan te memo reren de voortreffelijk© arbeid, welke door d© vereniging van Ne derlandse gemeenten ook in dit opzicht wordt verricht. Herhaalde lijk heeft deze vereniging hege- ring en volksvertegenwoordiging gewezen op de gevaren voortvloei end© uit de rijksregelingen met centraliserende tenclenzen. Woningbouw De bouw van arbeiderswoningen wordt onzerzijds zoveel mogelijk bevorderd, omdat wij aan de huis- vestingsmoeilijkheden wel in bij zondere mate doordrongen zijn. In hoeverre liet te zijner tijd '.moge lijk zal zijn \an gemeentewege de bouw van middenstands^oningen te stimuleren, hangt af van de maatregelen^ welke dienaangaan de van regenngswege worden ge troffen. Wij zijn volkomen bereid bij deze bouw de particulier archi tecten in te schakelen. Overigens zal in het uitbreidingsplan nog een grotere plaats worden inge ruimd voor middenstandsbouw Onzerzijds zullen ceen ogstakels j de leiders der Amersfoortse jeugd- tcn aanzien van de vestiging van industrie worden opgeworpen, tcnz.j het gemeentebelang zulks vereist. De verwachting bestaat, dat in het voorjaar 1948 het eerste com plexwoningen in het Soesterkwar- t.er zal kunnen worden betrok ken. Het tempo, waarin de arbei derswoningen zullen kunnen wor- j tonkunst den afgebouwd, hangt voorname- Volksuniversiteit verenigingen. Deze cursus zal worden opengesteld voor leiders en medewerkers van alle jeugd verenigingen. onverschillig of zij bij de Amersfoortse jeugdgemeen schap zijn Aangesloten of niet. De verdeling van het bedrag ad 10 000.— wordt dan als volgt: Volksmuziekschool van 2.500,- 1 000,- iijk af van de matenaaltoevoer en de beschikbare arbeidskrachten. Wij verwachten, dat hierin gelei delijk verbetering zal komen. Wat het aantal t© bouwen wo ningen betreft, zijn wij afhanke lijk van de „toewijzing"' van de centrale directie voor de volks huisvesting. .Aangezien juist het onderdak brengen van de grote gezinnen de' meeste moeilijkheden oplevert en voor de huisvesting van kleine ge zinnen de 'meeste moeilijkheden oplevert en voor de huisvesting van kleine gezinnen nog steeds een oplossing kon worden gevon den, verdient het geen aanbeve ling woningen, voor dubbele be woning geschikt, te bouwen, om dat hiervan in de eerst© plaats de kleine gezinnen profijt zouden hebben. Dc achterstand in deze gemeen te van het hotel- en restaurantwe zen is ons ten volle bekend, zodat wij indien mogelijk gaarne onze medewerking ter bevorde ring van de bouw van hotels en restaurants zullen verlenen. De voorschriften voor de wederop bouw zijn evenwel van dien aard, dat voorlopig op bouw van hotels en restaurants van enige omvang niet valf t© rekenen. De bouw van noodscholen heeft onze aandacht. Momenteel zijn de houten barakkon echter niet op korte termijn leverbaar. Het ligt in do bedoeling om ook voor het oostelijk deel van de ge meente te komen tot een uitbrei dingsplan. Wijkgedachte De „wtjk-gedachte" zal eerst goed tot haar recht komen als meerdpre afgeronde wijken rond de stadskern zijn ontstaan. Het Soesterkwartier leent zich. wat omvang en ligging betreft, nu reeds voor een eigen wijkfèven. Het bezit van een buurthuis, waarin zich het sociale en cultu rele leven van een stadsdeel voor een groot deel afspeelt, (bad- en washuis, schoolbad, consultatie- Actie „Jeugd van de straat" 1 500,— Zomercöncerten 7 x f 150 1.050. Jeugdleiderscursus 1.000, Yolksv oorstellingen en concerten 2.950, Onderwijs De onderwijsvernieuwing heeft sedert kort na de bevrijding van ons land onze aandacht gehad. In 1946 hebben wij een commis sie ingesteld voor bestudering niervan. Deze bestudering moest onzerzijds beperkt blijven tot het openbaar lager onderwijs, omdat het gemeentebestuur over dit on derwijs rechtstreeks het bestuur heeft. De bovenbedoelde commissie heeft in Maart 1946 aan ons colle ge een rapport uitgebracht. Wij kwamen tenslotte tot de conclu sie, dat de medewerking die de commissie van de leerkrachten verwachtte voor de bestudering van het probleem onderwijsver nieuwing (dat, zoals zij terecht opmerkt, veelomvattend en ge compliceerd is) de commissie niet voldoende materiaal heeft opgele verd om het in studie genomen probleem van alle, althans van zo veel mogelijke zijden te bena deren. Wij zullen gaarne bevorderen, dat die commissie zich ook in het vervolg op de hoogte kan stellen van de verschillende stromingen op dit gebied om daardoor bij te diagen tot d© practisch© doorvoe ring hiervan. Mede gelet op dit streven hebben wij sedert enige tijd doen zorgdragen, dat regel matig bij het onderwijzend perso neel portefeuilles 'met paedagogi- sche tijdschriften circuleren. Nu dit personeel gedurende eni ge tijd in de gelegenheid is ge weest zich te dezer zake te bera den, ligt het in de bedoeling om te bevorderen, dat binnenkort met toepassing van bovengenoemd Koninklijk besluit een vergade ring wordt belegd van afgevaar digden van de verschillend© scho len ter voorbereiding van de her ziening van het leerplan en daar bij behorende boekenlijst. In overleg met de inspecteur van het lager onderwijs zijn wij op deze herziening sedert enige tijd reeds vooruit gelopen door mede te werken aan de invoering van nieuw© onderwijsmethoden, in het bijzonder voor de Neder landse taal en het rekenen. Het ligt voor de hand, dat bij het in te stellen onderzoek naar d© mogelijkheden op het gebied van de land- en tuinbouw ook het onderwijs niet aan de aandacht zal ontsnappen. Wij kunnen d© verzekering ge ven, dat aan de voorziening in tsrreinen voor het onderwijs in de lichamelijke oefening bijzjmdere aandacht zal worden geschonken. Het initiatief-voorstel tot instel ling van een medisch-paedago- gisch bureau is nqg bij ons colle ge in behandeling. Bij verschei dene begaand© bureaux hebben w ij inmiddels een onderzoek inge steld. Zodra mogelijk hopen wij uw vergadering een advies hier omtrent uit te brengen. Het verkeersonderwijs is nog niet in het leerplan opgenomen. De verwachting bestaat dat hier in spoedig zal worden voorzien. Diversen Ons college is er ten volle van doordrongen, dat verbetering moet worden gebracht in de fi nanciële positie van het gemeente- personeel Wij hebben bij de be- tiokkén autoriteiten, zowel schrif telijk als door persoonlijk bezoek, meerder© malen aandrang uitge oefend om de door uw vergade ring toegestane verbetering goed te keuren. Naar ons is medege deeld zal binnen korte tijd een beslissing worden genomen. Het is niet waarschijnlijk, dat de markthal binnen afzienbare tijd zijn oorspronkelijke bestem ming herkrijgt. Mocht dit wel het goval zijn, rian kunnen niettemin het podium en her buffet in ge bruik blijven. Wij hebben daarom aan de dienst van gemeentewer ken verzocht een plan tot inrich ting van de markthal als nood- schouwburg aan ons voor te leg gen*. Bij een recent bezoek van ons college en de directeur van ge meentewerken aan de hoofdinge nieur van de rijkswaterstaat is ons toegezegd, dat aan de kwestie '\an de verkeersweg Hoevelaken— Hertekop extra aandacht zal wor den besteed. DE ZWARTE HANDEL flo reert in Indonesië. Op de pasar van Batavia verwisselt een sarong voor ongeveer f 100. van eigenaar Dirk le Paire uit Amersfoort, een slappe figuur, door zijn raadsman een man met geestelijke afwijkin gen genoemd, die het Tribunaal vertelde tijjens de nvzett'iig aller lei verhalen over zich zelf te heb ben verteld," om flinker te schijnen dan hjj was", had zich gistermor- gejvvoor z(jn gedrag in de oorlogs jaren te verantwoorden. In een dui zelingwekkend tempo had hij aller lei baantjes aangenomen en weer opgezegd. Eerst was hij bij -ie Nachrichtentruppen in België," later bij de politie-opleiding te Schalk haar, een week was hij werkzaam in het concentratiekamp te Amers foort, daarna een tijd als timmer man in Duitsland en onder de be- dryven door collecteerde hij voor Winterhulp, en diende hij als vaan drig bij de W.A. Ook was hij aan gesloten bij het N.A.F. De tenlaste legging vermeldde, dat Le Paire deel had genomen aan het opsporen van Engelse parachutisten. Desge vraagd deelde beschuldigde mede, dat er wel was gezocht, doch op zodanige wijze, dat toch niets ge vonden zou worden. Om te ontko men aan de verplichte dienstne ming bjj de W.A., was hij in Duits land gaan werken. Le Paire was in die tijd, na sinds 1932 lid van de be weging te zijn geweest, oneervol uit de X.S.B# ontslagen. De raadsman noeimfe beschuldig de een man met een goedaardig ka rakter, die door sommigen een zon derling wordt genoemd. Noteert U even GRAND: Zie je ze vliegen? (alle leeft.) 14.30, 18.45 en 21 uur. Zo.: 14, 16.15, 18.45 en 21 uur. CITY: Het begon in Berlijn (alle leeft.) zelfde tijden als Grand. REMBRANDT: 2e deel: De duivels v. d. Rode Cirkel (14 j.) Vrijd. en Zat.: 14.30, 18.45 en 21 uur. Zo.: 14, 16.15, 18.45 en 21 uur. Ove rige dagen: 14.30 en 20 uur. 23 SEPT.: Chopinavond Stephan Askenase, Amicitia, 20 uur. 25 SEPT.: Ver. „De Dageraad". Ds. J. van Rossum: „Levensver nieuwing", Volksgebouw, 20 uur 26 SEPT.* Filmavond: Vissen en planten. Causerie drs. F. J. M. Lodewijks, 19.30 uur, 's Prinsen hof. 27 SEPT.: Vergadering P. v. d. A. Markthal, 20 uur. Speeltuinver. „Vriendenkring" - „Strijd achter 't witte front". Amicitia, 20 uur. 29 SEPT.: Afd. ontwikkeling Fed. van Amersfoortse Pers. Ver. K.L.M. filmavond. Markthal, 20 uur. „STICHTSE HEUVEL"Behalve Vrijdags, Iedere avond dansen 19.3023 u. Zondagsmiddags 15 —18 u. (Ork Johnny Schouten). DANCING VAN '1 HUL: Zat., Zon. en Woensd. dansen, 20- 23 uur, Zon mid. 15—18 u. (Orkest Jan van Loo). DANCING d ORANJEBOOM: Zat., Zon. en Woensd. dansen. Op 28 Aug. j.l. deed de 37-jarige gehuwde vrouw G. B. bij de politie te Amersfoort aangifte van een in die nacht gepleegde inbraak, waar bij de inbrekers zich van haar dis tributiebescheiden zouden hebben meester gemaakt. Daar er niets anders dan juist deze documenten verdwenen Wa ren. voelde de politie de aanklaag ster eens ernstig aan de tand met resultaat, dat zij ten slotte beken de de distributiebescheiden ver kocht te hebben om enige kleding stukken te kunnen kopen. Tenein de nieuwe kaarten te krijgen had zjj deze „inbraak" gefingeerd. Maandag had de vrouw, die In middels naar Culemborg is ver huisd. zich ter zake van het in braak-fabeltje voor de Utr. Poli tierechter te verantwoorden, die haar tot vier maanden voorw. gev. straf met een proeftijd van drie jaar veroordeelde en verdachte on der toezicht van het Ned. Ge nootschap voor Reclassering stel de. De laatste dagen van het verblijf van de vpftig zwemmers en zwem sters uit Rotherham in Amersfoort zijn een succes geworden. In sa menwerking met beide Amers foortse zwemverenigingen AZ PC en Ncptunus werd Zondag een zeer geslaagde bustocht georgani seerd naar Arnhem en omgeving. O.a. bracht men een bezoek aan het Airborne-Cemetry bjj Ooster beek. De zwemclub Flevo uit Ntlkerk was Maandag gastvrouwe van de Engelsen, die al vroeg naar Nij kerk vertrokken, waar zij op het gemeentehuis werden ontvangen door de burgemeester van Nijkerk en het college van wethouders. De Engelsen gebruikten de lunch in Nijkerk. Daarna gingen zij aan boord van een door Flevo gechar- ter schiD, dat een tocht maakte over het IJsselmeer en Spaken burg aandeed. Het vissersdorpje maakte een groote indruk op de mensen uit Rotherham. Vandaar voor men terug naar Nijkerk. Per trein gingen de FJngelsen ten slotte naar Amersfoort. Maandag avond kwamen zij bij elkaar in de Stichtse Heuvel. Hc£ was oorspron kelijk de bedoeling, dat er zwem wedstrijden zouden zijn, maar zo als wij gisteren reeds berichtten zijn alle sportwedstrijden op last van de burgemeester verboden en dus moest er inderhaast iets anders georganiseerd worden. Mr. Buckly. ofwel „Buck", de leider van het Engelse team, bedankte in een geestige speech de Amersfoort ers voor do betoonde gastvrijheid en bood de heer E. Gerritsen, lid van het comité Rotherham voor het on derdeel zwemmen, een polobal aan, evenals hij tevoren aan de zwem vereniging Nijkerk een bal ten ge schenke had gegeven. Hedenmiddag om een uur ver zamelden de Engelsen zich bii het station, vanwaar men per trein naar Rotterdam vertrok. Van avond zullen zij de terugreis naar Rotherham via Huil aanvaarden. Buraerliike stand Géboren: Jacob Gijsbertus Nico- laas, z. v. G. N. van Leersum en A. G. Schild: Woutera Geertruida Aantje Petertje, d. v. P. A. Mos sing en J. van Ouwerkork: Anto- nius Gerardus. z. v. A. A. Dijkhuis en J. A. Apeldoorn: Albertus Cor nells. z. v. A. van Garderen en C.- van Eek* Cornells Johannes Maria, z. v. A. J. WerdmÖlder en E. Jorna. Gehuwd: R. M. Schippers en C. W. Sotiriou. OverledenA. Reinders, oud 65 j. echtg. A. F. Vaartjes; P. C. Peek, oud 68 j.. wed. v. J Horens Grove; C. Pronk, oud 75 j. wed. v. E. Sa- lomons Het college van B. en W. heeft ten aanzien van de gaslevering en het vraagstuk van de vuilverbran ding, o.m. het volgende naar aanlei ding van gestelde vragen over de begroting 1947 medegedeeld. De gemeenten Hilversum, Amers foort. Zeist, Bussum, Baarn, Huizen, Soest en Laren hebben het vraag stuk der gasvoorziening gezamenlijk in studie genomen. Van do staats mijnen is een aanbieding ontvangen, welke er op is gebaseerd, dat ook met Utrecht een gasleveringsover eenkomst tot stand zal komen en dat de bovengenoemde gemeenten aanvankelijk naast eteen productie bepaalde gashocveelneden van de staatsmijnen zullen betrekken, om later tot afname van de totaal no dige gashoeveelheden over te gaan. Indien de gemeenten en de staats mijnen vóór 1 September 1947 tot het tekenen van een overeenkomst geraken, achten de staatsmijnen het mogelijk dat de gaslevering aan het einde van 1950 zal kunnen begin nen. De aanbieding is aan de staatsmij nen gevraaed, te weten de enige in stantie, welke in staat is op korte termijn flinke hoeveelheden gas te leveren, zodat het investeren van grote bedragen voor de productio- gedeelten van de gasbedrijven ?o- veel mogelijk kan worden voorko men. Dit is voor Amersfoort mede van groot belang, omdat het terrein van de gasfabriek geheel of gedeel telijk moet worden gebruikt bij de uitvoering van het uitbreidingsplan. Het is niet bekend, wanneer de centralisatie van de gasverzorging van ons land zal plaats vinden. Het aantal losse werklieden van d© gasfabriek, waarvan enkele te vens dienst doen in de buitendienst hij het waterleidingbedrijf, bedraagt 39. Binnenkort zal de directeur een voorstel doen om 4 van deze werk lieden aan te stellen. Van de overi ge 85 loss© werklieden zijn er 15 werkzaam op vaste posten, welke ongetwijfeld voor bezetting door vast personeel in aanmerking zou den komen, indien er geen sprake zou zijn van centralisatie van de gasvoorziening. Vuilverwijdering Voor onze gemeente is met be trekking tot een betere oplossing van de "vuilverwijdering contact op genomen met het ingenieursbureau Dorr Oliver te Amsterdam. Dit bu reau heeft in grote lijnen een plan ontworpen voor het verwerken van het organisch stadsvuil met de uit- gerotte slib, afkomstig uH de voor zuiveringsinstallatie. Daar hiermede de verwijdering van het anorganisch stadsvuil, dit is pl.m. 35 a 40 van het totaal aangevoerd© stadsvuil, nog niet is opgelost en de verkoopmogclijkheid van een der twee eindproducten, nl. de uit de vuilverwerkingsfabriek ge wonnen, gedroogde slib. zeer labiel is, is naar een andere methode ge zocht. Te dien einde is contact opgeno men met de vuilafvoermaatschappij t© Amsterdam. Zoals bekend, voert dez© maatschappij het Haagse stads vuil naar Wijster (Drente). De VAM heeft thans een plan voor Amers foort in studie, zodat het indioncu hiervan moet worden afgewacht. Als 3e method© kan de vuilver branding worden genoemd. Ver branding zoals dit vroeger reeds ge schiedde. zonder dat de vrijkomen de warmte wordt benut, is thans en vermoedelijk in de toekomst evenzo, niet meer verantwoord. Het denkbeeld de vrijkomende warmte bij verbranding van het stadsvuil, aan te wenden voor een eventueel op te richten installatie voor wijkvenvarming, kofnt bier wel sterk naar voren. Uit het vorenvermelde moge n bljjken, dat een betere vuilverwijde ring onze speciale aandacht heeft te meer daar de wijze, waarop dat thans geschiedt, niet alleen onbe vredigend is, doch waarschijnlijk binnen afzienbare tijd door gebrek aan stortgelegenheid niet meer mo gelijk zal blijken. Met betrekking tot de privaatton- nen wordt medegedeeld, dat alles wordt gedaan, deze zo spoedig mo gelijk geheel te doen verdwijnen. In het artikel in uw blad van 22 Sept. j.l. betreffende kinder verlamming cn de maatregelen, die hiertegen moeten worden ge nomen. staat in de laatste alinea: „Of kinderverlamming besmette lijk is, is niet bekend. Wel is be kend, dat lichamelijke en geeste lijke vermoeidheid de vatbaar heid voor deze ziekte ernstig ver groot." Dit is echter niet geheel juist Kinderverlamming is zeer zeker een besmettelijke ziekte en men is er dan ook de laatste jaren in geslaagd het virus te isoleren en onder de microscoop aan ts tonen. Speciaal in de faeces en het keelslijm wordt dit virus gevon den. Door apen met dit virus te enten, kan men ook bii deze die ren de ziekte opwekken. Iets anders is echter, dat men de wijze van overbrenging bij de mens in de meeste gevallen niet kan nastaan, daar de ziekte ge lukkig slechts een klein aantal van de bevolking aantast en we zelfs in de naaste omgeving van een patiënt zelden meerdere ge vallen waarnemen. Bij uitzonde ring zien we dan ook in één ge zin meer dan één geval. Men neemt ook wel aan. dat veel meer mensen geïnfecteerd wor den die echter geen uitgesproken verschijnselen krijgen. Bij herhaling vindt men in het ruggemergsvocht van mensen uit de omgeving van lijders af wijkingen. zoals wij die ook bij de patiënten niet kinderverlam ming zien. zonder dat zij verder afwijkingen vertonen. Vermoedelijk is een patiënt het meest infectious in het stadium, vóór hij de typische verschijnse len krijgt. Hoewel het geenszins mijn be doeling cis om de dikwijls over dreven angst voor kinderverlam ming. die er tijdens een epidc- mietje bestaat, nog te vergroten, toch zou ik er wel met alle klem op willen wijzen, om bii voorko mend© gevallen van kinderver lamming alle maatregelen te ne- nien. zoals wij dit bij infectie ziekten gewoon zijn (isolatie van de patiënt, afzonderlijk houden van was- en eetgerei; etc.) Ter geruststelling mag ik hier nog aan toevoegen, dat. we in Amers foort piet van een epidemietje mogen spreken, daar het hier om een gering aantal gevallen gaat. dat echter iets groter is dan ge middeld in deze tijd in Neder land voorkomt. J. HARDON. zenuwarts Men schrijft ons: De herdenking en de feestelijk heden ter gelegenheid van het 40- jarig bestaan van A.M.K. liggen ons nog vers in het geheugen. Zo als in het feestprogramma stond aangekondigd, zou in October a.s. het feestcoQcert plaats vinden. De kroon op het werk van dit herden kingsfeest. Wij kunnen hierover thans nadere bijzonderheden mededelen. Zoals wij van A.M.K. gewend zijn. heeft Gerrlt v. d. Burg het programma voor dit feestconcert ook op grootse wijze samengesteld. Op Maandag 20 October zal het jubileum-concert en op Dinsdag 21 October het gala-concert in de Gem. Markthal worden gegeven. Solisten van grote naam zijn geëngageerd, n.l. de bekende sopraan-zangeres Greet Koeman en de vermaarde bariton-zanger Herman Schey. Ver der zal de Arnhemse Orkestvereni ging haar medewerking verlenen. Twee grote werken voor mannen koor. solisten en orkest zullen wor de uitgevoerd; een nieuwe compo sitie van Herman Strategier „Don Ramiro" en de Frithjof Sage van Max Bruch. Verder zal nog ccn koorwerk met orkest ten gehore worden gebracht van Dr. J. Wage naar en de Arnhemse Orkestver eniging zal het feestconcert openen met de Piet Hein Rhapsodie van Dr. Peter van Anroov. De heer Gerrit v. d. Burg zal met dit concert tevens ziin 20-jarig jubi leum herdenken als dirigent van A.M.K. Deze beide avonden verdienen dan ook de volle belangstelling van het muziekminnend publiek, want ontegenzeggelijk zijn deze concer ten een muzikaal gebeuren in onze stad. In verband met een gisteren door uns gepubliceerd bericht over de in Amersfoort in geringe mate heersende kinderverlam ming, geeft de heer J. Hardon, Zenuwarts ie Amersfoort in ne venstaand artikel enige belang rijke wenken, die van betekenis zijn voor de bestrijding van deze ziekte. Verder vei wijzen wij onze lezers naar pagina 3, waarop een artikel voorkomt over de be smettelijkheid van kinderverlam ming, geschreven door onze me dische medewerkster. Eerste 50 driewielers in Rotterdam aangekomen Aan de Merwehaven naby de Vierhavenstraat zUn vandaag vijf tig auto's ingeklaard afkomstig van de Tempo-fabriek te Hamburg. Het zUn de bekende drlewielige bestelwagentjes die vooral voor de oorlog in ons land veel in gebruik waren. Deze vijftig auto-s die op 25 open goederenwagons van Hamburg naar Rotterdam werden vervoerd, vorm den de eerste zending van een be stelling van in totaal enkele honder den wagens. Zij zullen voorlopig in de loods „Quick Dispatch" worden opgeslagen. Alvorens deze aankoop uit Duits land mogelijk was, moesten zeer langdurige onderhandelingen wor den gevoerd met de Engelse bezet tingsautoriteiten die aanvankelijk niet bereid waren wagens te laten exporteren. Tenslotte konden de auto's echter door de firma P. A. van Es en Co. onder extra beveili ging tegen diefstal naar ons land worden getransporteerd. Onderdelen zijn er al en worden nog steeds aangevoerd. De Temjpo-fabriek bereikt op het ogenblik slechts twintig procent van haar voor-oorlogse capaciteit d.w.z. dat zij ongeveer tweehonderd wa gens per maand aflevert. De drie wieler waarop men een nuttige last van ongeveer een ton kan laden, heeft inmiddels enige belangrijke verbeteringen ondergaan. Het star ten werd vergemakkelijkt de vering degelijker. De prijs voor een „Tem po" met open laadbak zal 2500 gul den bedragen. (Fan onze correspondent)c Von Wühlisch, een der vroeger# stafofficieren van generaal Christi ansen heeft in de nacht van Zater dag op Zondag in het internerings kamp Avegoor bij Arnhem zelf moord gepleegd. De procureur-fiscaal bij het Bij zonder Gerechtshof te Arnhem heeft hem verscheidene malen verhoord als getuige in verband met het pro ces dat tegen Christiansen zal wor den gevoerd. Hoevelaken „Nicodemus en z'n schaduw" Aanslaande Zaterdag om half acht geeft de toneelvereniging „Hierna Beter" uit JN'ijkerk in het Verenigingsgebouw ëen uitvoering van het toneelspel „Nicodemus en z'n schaduw" Atcft. Baltim. Can.Pac. lllm.C. N.V.Ce n. Penns.R. dOut.Pac. Un.Pac. Ali.Ch. Am .Can. Am .Car. A.Smeit. A. en Am. ob. AnacjC. Uethi.b. boeunjzA. Chryeier I Citv B. Consoi H Douglas Du.P.N. Eaatm K. üen.Ei. Gen .Mot. 19/9 22/9 82% 82^ 13% 13% 11% 11% 2Jb% 26% 14% 14% 18 18 43% 43% 136% 136 186% 187 84% 83% 46% 45% 61% 62% 159% 159% 73% 73% 34% 35% 86% 87% 19% 20 59% 59% 41% 41% 190 189% 44 43% 37% 37 58% 59 19/9 22/9 ÜOOÖ 45% 45% HudsonM 18 18% lot. H. 83% 84 I. Nicke- 28% 28% Int. en 11% 10%. Kenn.C 46% 48% Monte. W 57 57 Pac.M. 4% 4% Radio C, 8% 8% Rep.St. .e 26% 26% Rev. B.' 40% 40 i ötar» R. 36% 36^ Shell Un. 30% 30% 50C. Vac. 16 16 Stano Br. 28% 28% bt.OIIN 76 75% Stuoegb. 20^ 20% Texa* C. 5655% U. Ajct. 22% 22% Un Corp. 3 3 Un F4uit 54% 54 US Rubb. 45 45% US stcei 71 71% ïm» 2* gg Woolw. Omzet 670.000 Amsterdamse Effectenbeurs Act. aandelen Op een enkele uitzon dering na was de effec- tenmarkt prijshoudend gedisponeerd. Er bleek evenwicht te zijn geko men in vraag en aanbod en daar geen nieuwe fac toren hun invloed uit oefenden kwam er in het totale marktbeeld weinig verandering. In het ver dere verloop bleven de fluctuaties gering en de beurs sloot dan ook in ongeveer dezelfde stem ming als bij opening De mededeling van de AKU omtrent het passeren van het dividend over 1946 kwam niet onverwacht en heeft haar uitwerking blijkbaar reeds gehad, gezien de aarzelende houding die het fonds de vorige week reeds de monstreerde. AKU bleef dan ook vrijwel op het vorige peil gehandhaafd. Een zwakke stemming heérste op de industrie- markt voor Unilever, waar voor morgen de in schrijving openstaat op de 12.000.000 gulden 4 firocent cum-pref-aande- en. Het fonds zakte tot bij de 300 in, naar ver luidt onder invloed van een ruilorder. Herstel ontstond tot 302. Philips bleef op 389'/; gehand 22/9 22/9 hldk Slik 19/9 Slik Koloniale Bank 104% 104% 104% N I. H bank 102% 101% 101 Ned. H. Ml). 137% 135% 136 A.K.U. aand. 174% 174 174% Bcrgh's Jurg. 12 314 314 v. Berkels pat. 129% 129% 127% Calvé Delft Crt lt>2 181 180% Centrale Suiker 217 218 218 Fokker 203 2o7 207 Van Gelder 163% 175 172% K. Nd. H.ovcns 172% 181 182 Lever Cert. 306% 300 302 Ned. Ford 412% 415 415 Ned. Kobelfabr. 318 315 317 Bhllips gloell. 389 389% 388% W Petrol. MJJ. **30 437% 437 Kon Petr. MIJ. 449 450 449% A'dam Rubber 142% 1%3% 143% Band. Rbb MU. 101% 101% 101% Deli-Bat. R M. 104% '00% - Oost Java RM - £0 80 Scrbadjadi SR. 76% - 76 Holl. Am. LUn 219% 21% 221% Java-C -J. LUn 152% 1:4 154% K.N.S.M, Sch. Unie Rott. Lloyd St Mij. Nederl. H V A. Jav. Cult. MU. Ned. Ind. S. U. Ver. Vorst C M. Deli-Bat Dcli Tabak Senemb. 1-4% |74% "3'/i 191 191 190% 167 168 »-8% !«1% 171 l'l 234% 234% -32 119% 119% '19% L4% 125% 5 03% 62 63 132 133 '31 157% 157 156% 141 140% 140% AcUeve Oblie.: 19/9 22/9 Ned. '38 (3%) 3 100% dito '47 (3%) *3 99% Ned '37 3 Dollarl '47 3% 101% NWS 2% 81% Sp. eert. 100 2% 10134 N.L '37 A 3 96% Nlet-actleve obUgaUes A'dam '37 1. 3% ioiy. 's-Hage '37 3% J02 R'dam le en 3e Lng. 1937 3% - R'dam'38 (3%) 3 I01& Utr. pr. '37 3% - Ut. gm. 37 1 3% - Pandbrieven Amst. Hypbank 101% Arnh. Hyp. B. 98 Frle6Ch Gr. H. Grav. Hyp. Bk. 102 Ned Hypb. Veendam 3% 99 Rott. Hyp.bank Utr. Hypb. (2% vpl. ultl.) Wesü. Hyponk. Industr. obllg.: Bergh's en 1 3% 104% Levers Z M 3% 104% Werkspoor 3% 104% Bt. Ptr. MU 3% 104% Ned.-Ind. Spw. 69% 100% 99% 101% 81% 101% 97 10i!£ 101Y; 98 102% 99 100% 101% 102 i 103% 104 104% 104% 59 Nlet-act aand. A'damse B. Hll. Bank Unie Incasso Rott. Bankver. Tw. Bank. Cert Gist en Sp. fab. Rott. Dr. MU- Werksp Serie A Wilt Fy en oord Aniem Ned. Ind. Gaa Interaatlo BUIiton 2e rubr. Amst. Ball. MU DeU Sp. MU. Ned. Ind. Spw. Diversen: Lever Br.* MU. Fin. N. H. Ned. Walvisv. Prolongatie Amer fondsen Anaconda Bethl. Steel Chrysler Gen. Motors Intern. Nickel Xennecott Republic Steel U.S. Steel Phillips Shell Union Tidewater i: timore Pensylvania t laten bicden 19/9 22/9 '56% 1-6% 198% 200% «51% 154% 15' 158 .68% 168 385 391 345 347 1'9% 141M 113% 114% 150 1 '2 -73 153 383 150% <5% 8 28% 28% 107% 10/% 105 107 2% 2% 36% 36 91 90' 121 Si 60% 61 32% 32% i' 16% 18% De Pacific Telephone and Telegraph, heeft het plan. het dividend op haar aandelen te passeren. De maatschappij heeft onaf gebroken gedurende 20 Ja ren een regelmatig kwar taaldividend uitgekeerd van 1 aan gewone aan- haafd. Circa 10 procent deelhouders en in Juni j.l. hoger waren zowel aan- dit verlaagd tot 65 $- delen van Gelder als cents. De American Tele- Hoogovens, beide op de phone and Telegraph be- gunstige jaarverslagen. zit 2.2 millioen gewone aandelen Pacific Telepho ne and Telegraph. Invoer In Augustus. In Aug. werd in ons land 1.369.208 ton goederen in gevoerd ter waarde van f 348,1 millioen tegen 1.824.824 ton en f 424,6 millioen in Juli. Gebr. Stork en Co. In een algemene vergade ring van aandeelhouders der machinefabriek Gebr. Stork en Co. te Hengelo, werden na behandeling van het jaarverslag de balans en de winat- en verlies rekening goedgekeurd. Overeenkomstig het voor* stel der directie werd be sloten 4 pet. dividend uit te keren op de preferente aandelen. De aftredende commissarissen, de heren lr. W. H. van Leeuwen en F. Rosingh, werden herko zen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 2