Verder oprukken was noodzakelijk Een Vacantie-délice, maar ook meer dan dat Kinderverlamming, kans op genezing iets gestegen Dinsdag 23 September 1947, 3 Zonder piloot over de Oceaan Haagse Meesters Spiegeler wereld Internationale foto tentoonstelling LANGS DE WEGEN DER KUNST Wie het buskruit uitvond Radio-programma Regering vreesde aanvankelijk Vervolg van pag. 1 Aanvankelijk groeide, tijdens de behandeling in de Veiligheidsraad de gedachte, dat verder oprukken een dreigende waarschijnlijkheid was. Daarnaast kwam het besef op. dat verder oprukken, gezien de stemming in de Veiligheidsraad steeds ernstiger bezwaren zou ople veren. In ieder lid van de regering groeide een schier spanning. Dr- Becl constateerde tot zijn vreugde, dat de laatste weken een verbetering ten goede is in getreden. De Republiek schijnt haar vat op de vredelievende bevolking te verliezen, het ter rein wordt rijp voor consolida tie. Ongetwijfeld hebben de ge ruststellende verzekeringen van Dr. Van Mook deze verbetering in de hand gewerkt. De rege ring heeft weer het vertrou wen gekregen dat Nederland er uiteindelijk tot in slagen zal de Indonesische bevolking defini tief te bevrijden uit de terreur der onverantwoordelijke ele menten in de Republiek. Het beperkte doel. dat de regering zich stelde met haar politione le actie komt dus in zicht. Hervormingsarbeid Dr. Beel belichtte daarna de drie doelen, welke de regering met haar politionele actie wenste te be reiken. Ondanks alle moeilijkheden met de Republiek, zo zei hij. gaat de staatkundige hervormingsarbeid in Indonesië voort. Hij wees er op. hoe Oost-Indonesië en West-Borneo een eigen regeringsprogram heb ben. dat zij uitvoeren onder eigen ve r an t woord elijkhe id. Het binnenlands bestuur, de po litie. zorg voor gezondheid en het onderwijs, verscheidene taken en bevoegdheden, behorende tot de werkkring van de departementen van Justitie en Waterstaat, de re geringen van Oost-Indonesië en West-Borneo hebben ze in eigen onhoudbare j hand genomen. Het ogenblik na dert. waarop, zelfs op Zuid-Bor- neo. vrije verkiezingen kunnen plaats hebben. Deze ervaringen hebben bil de u-gering steeds sterker het besef „Mechanisch breinbracht vliegtuig naar Engeland De Amerikaanse luchtmacht heeft bekend gemaakt, dat een viermotorige C 54 „Skymaster" Maandag de eerste trans-Atlanti sche vlucht zonder piloot heeft volbracht. De machine startte Zon dagavond te Stephensville op New foundland. en landde tien uur en vijftien minuten later tc Brisenor- ton in Engeland. De machine werd bestuurd door een „mechanisch brein", dat alle nodige berekeningen omtrent windsnelheid en windrichting maakt en door middel van radio golven het vliegtuig Impulsen doet toekomen voor zijn besturing. De ONS plan om in een tweede be schouwing wat dieper in te gaan op de lotgevallen van de Haagse School en wat daarop volgt kon niet doorgaan. Laten wij ons dus, nu de tentoonstelling in het Centraal Mu seum haar einde ziet naderen (28 Septnog enkele notities veroorlo ven. ook om. zo mogelijk, het bezoek tc stimuleren. Want de tentoonstel ling is. afgezien van welke andere waarde oog. in hoge mate represen tatief. De Haagse School is geschiedenis, zelfs méér dan de ouderen onder ons wel hadden kunnen denken, maar aan boord, bemanning waaronder een nood- van negen koppen. ioen groeien dat de beginselen maar gedurende de ganse vlucht van Llnggadintl Juist zijn. dat zli heeft geen mensenhand de appa- tot prachtige resultaten kunnen raten van het vliegtuig aange leiden, indien zli aan beide zijden raakt. eerlijk en loyaal worden ultge- Volgens waarnemers werd de voerd. Britse regering volledig op de De daad aan USA DE zestien staten, die sinds het midden van Juli te Parijs in conferentie bijeen zijn. hebben Za terdagavond met algemene stem men het door de desbetreffende commissie voorgestelde programma van wedetopbouw aangenomen. Hiermede is van de zijde van het in nood verkerende Europa een be langrijke stap gedaan op de weg, welke naar de verwerkelijking van het plan-Marshall voeren moet. Op zichzelf doet het reeds goed om te kunnen constateren, dat het in deze tjjd dus toch nog mogelijk is. dat een vergadering van ver schillende mogendheden in betrek kelijk kort tijd tot concrete resul taten komt. Dat het overigens lang niet gemakkelhk is geweest om het zover te brengen, weten we: min stens éénmaal leek het. of deze con ferentie de weg van zovele andere zou opgaan cn in een "mislukking zou eindigen. Ook is bekend, dat de commissie voor het program var\ wederopbouw zich tot twee keer toe genoodzaakt heeft gezien ont haar voorstellen in een nieuwe vorm le gieten, aangezien dc Amerikaanse ..waarnemers en adviseurs" in Pa rijs cn ipet name de onderstaats secretaris William Clayton, de re sultaten waartoe de commissie was gekomen, onaanvaardbaar voor het State Department cn het Congress oordeelde Nu is ook deze hindernis met glans genomen: Clayton heeft ten minste verklaard, dat zijn bezwaren geheel weggenomen zijn. Thans is het de vraag: wat zullen de Ver. Staten doen en vooral, in welk tempo zullen zij iets doen. Op het State Department is men er wel van overtuigd, dat de een of andere spoedige hulp voor Europa geboden is. waarbij in het bijzonder aan Frankrijk en Italië wordt gedacht. Dat hierbij ongetwijfeld de vrees voorzit, dat deze beide landen wel eens naar de communistische kant zouden kunnen afglijden, wanneer de dollars niet gauw korden opda gen. maakt dit probleem voor Marshall en zijn adviseurs alleen nog maar te dringender. EEN belangriike. ja de belang rijkste kwestie hierbij is: zal er een speciale zitting van het Con gres worden bijeen geroepen Aan vankelijk heeft Truman (tot grote teleurstelling van de Parijse Confe rentie) verklaard, dat hij niet van plan was dit tc doen. Maar sinds dien zijn de mannen van het State Department er. mede door Clay tons onrustbarende rapporten uit Europa, van overtuigd geraakt, dat een behandeling van de hulp aan Europa langs de normale weg .wel eens tot gevolg zou kunnen hebben, dat die hulp. welke dan immers in geen geval voor April/Mei 1948 te gemoet gezien kan worden, wel eens te laat zou kunnen komen. Zo hebben zij ook al overwogen, of het mogelijk zou zi1n om een bepaalde voorlopige hulp aan Europa te brengen zonder dat het Congres. In speciale zitting bijeen zou hoeven te worden geroepen. Volgens de laatste berichten ech ter is de speciale adviseur van pre sident Truman, Clark Clifford, In zijn rapport over de international© situatie tot de conclusie gekomen, dat er ook voor die tussentijdse hulpactie geen andere weg is dan het Congres nog in deze herfst bij een te roepen. Verwacht wordt, dat Truman, die op 20 September uit Rio de Janeiro naar Washington is teruggekeerd, zich na bestudering van dit rapport met Cliffords con clusie zal verenigen. Gebeurt dit. dan zal hi1 vermoedelijk de leiders van de Republikeinse partij in het Congres bij zich roepen, hun zijn gegevens voorleggen en hun vragen om een speciale zitting van het Congres te convoceren. Deze heren zullen dit echter wel niet willen doen. Zowel de voorzit ter van het Huis van Afgevaardig den. Martin, als Vandenberg. de president van de Senaat, hebben immers al verklaard, dat zij deze verantwoordelijkheid niet van Tru man wensen af te nemen Dus zal de president zelf net Congres moe ten bijeen roeoen. Ingewijden ver wachten. dat hij zulks zal doen in een radiorede tot het Amerikaanse vork. Tot zoverre laatste berichten. In ieder geval zullen wfl over enkele weken, misschien wel over een paar dagen al wel weten, of zi1 het bil het rechte eind hebben gehad. Dc Oost-Indonesische regering heeft de wens te kennen gegeven met Nederland een overeenkomst te sluiten, op grond yan de over- gangswetgeving. De regering is bereid aan deze wens tegemoet te komen. Situatie in de Republiek Dc regering ziet de situatie in de Republiek aldus: na een tiid van opgang hebben zich in de in wendige organisatie verwordings- verschijnselen voorgedaan. Men had een gebouw geschapen, dat op alle onderdelen zwakke punten vertoonde. Uiterlijk trachtte men de schijn van een staat hoog te houden, innerlijk ontbrak zowel een gezagsapparaat als een derge lijke administratie. Men had een politle-apparaat. doch de misdaad had vrij spel. men had een departe ment van financiën, doch niemand wist bij benadering hoeveel geld er uitgegeven en hoeveel bankpapier in omloop was. Twee groepen openbaarden zich: de constructief denkende leiders, daartegenover een groep fanatici en kwaadwil lende elementen, die geen gevoel voor de juiste verhouding hadden Met bezorghcid nam de regering waar dat de laatste groep steeds meer aan invloed won. Verschei dene constructieve elementen zette men opzij, onmiskenbaar heeft de eerste groep het onderspit gedol ven. De regering realiseert zich zeer w.l dat het internatio nale aspect van het Indone sisch conflict een bijzondere belichting heeft gekregen. Zij ziet de resultaten van de rap porten. het onderzoek en de bemiddelingspogingen met vertrouwen tegemoet. Zij zal alle medewerking verlenen om het welslagen van deze arbeid te bevorderen. Nog onrust, dan Mocht echter na al deze nieuwe pogingen tot een vreedzame rege ling een haard van onrust en ter reur blijven beslaan dan is Neder land er van overtuigd beter begrip te vinden voor d<* taak, welke ook tegenover de Verenigde Volkeren op haar rust: dc taak. om samen met Indonesische gezagsdragers de \eiligheid te waarborgen, het recht gelding te verschaffen en de voor waarden te scheppen \oor het eco nomische en geestelijke welzijn der Indonesische volkeren en voor de duurzame samenwerking van Ne derland, Indonesië. Suriname en de Nederlandse Antillen. Dit is echter alleen mogelijk, indien de beginse len \an Linggadjatl ook ten aan zien van de Republiek weer tot le ven komen. Nogmaals, de regering blijft ho pen dat aan republikeinse zijde de wil tot samenwerking aanwezig blijkt, doch dan zal de leiding ge heel in handen moeten komen van de constructieve elementen in haar midden- De regering hoopt, dat de goede diensten van de Veiligheids raad een ontwikkeling in deze rich ting kunnen vergemakkelijken. hoogte gehouden van deze proef neming. Onder de inzittenden be vonden zich ook enige R.A.F.-of- ficieren. Naar verluidt zal het toe stel ongeveer 14 dagen in Enge land blrjvcn. Het ..mechanische brein" zal door deskundigen van dc R.A.F. en door niet-rnilitaire deskundigen inzake geleide pro jectielen worden bestudeerd. Tot en met 5 October wordt in het gebouw van Arti et Amicitiae te Am sterdam een tentoonstelling van foto grafische kunst gehouden ter gelegen heid van het 60-jarig bestaan van de Ned. Amateur Fotografen Vereniging, na de Royal Photographic Society de oudste van Europa. Deze Jubileumten toonstelling is gcorqaniseerd ln combi natie met de jaarlijkse internationale Focusyfotosalon en staat onder be schermheerschap van Prins Bernhard. die heeft toegezegd ook enig eigen werk in te zenden. Behalve de Amsterdamse afdeling, die met dc enige Nederlandse inzending is vertegenwoordigd, exposeren 21 landen ruim 200 foto's. Bovendien is een inte ressante collectie uit het historisch foto grafisch museum van de Royal Photo graphic Society te Londen te bewonde ren. waarin men o.m. 2 opnamen vindt van de uitvinder van het negatief-posi tief procédé Henry Fox Talbot en een foto van de hand van Henry P. Robin son. de meest bekroonde fotograaf ter wereld. Van de Engelsman Readhead is een kleurenfoto van Prins Bernhard ge- exposeerd. machine had veertien personen jkhet blijkt interessant de kopstukken. nier bijeengebracht, nog eens aan dachtig te bekijken en na te gaan wat blijft en wat niet. Soms wekt het werk alleen nog koele achting, soms ook piëteit en een glimlach van vertedering, meermalen geluk kig, ook oprechte liefde en bewonde ring. Veel van deze kunst is zozeer ver trouwd bezit. Gat wij moeilijk af stand kunnen nemen en uiteraard gaat onze neiging 't meest naar die doeken. waarin wij naast andere elementen ook geestelijke en con structieve bedoelingen aantreffen. Vol pieteit wandelen wij langs het piëteitrijke werk van Jozef Israéls, dat toch in betekenis wel zeer heeft Ingeboet; maar eensklaps staan wij verrast voor een fluitspeler van hom (niet in de cat. vermeld), een jeugd werk waarschijnlijk, dat nieuwe charmes openbaart en dat ergens verwant moet zijn met de Italianen. Wij dwalen met onze blik door de Kerkinterieurs van Bosboom met hun „sobere grandeur" en de zowaar naar Brueghel verwijzende Oude Schuur, maar in wezen trekken zijn aquarellen 't meest, door een luchtige verteltoon; die schijnt hij ..fluitend" gemaakt te hebben (een enkele tech nische fout wijst daar nog nadruk kelijker op). Hij bezigde zelf die uit drukking voor Schelfhout mis prijzend? als bewijs waarschijn lijk. dat deze collega geen proble men kende. Inderdaad, leest men uit Schelfhout's_ landschappen, hoe vol beminnelijke attracties ook. weinig van een persoonlijke gesteldheid. Hij tracht alleen te behagen en te beko ren. wat hem dan ook wonderwel gelukt Bezie echter naast ziin ge kunstelde en in meer dan één op zicht verstarde wintereezicht. Roe lof'? landschap In 't Gein". Hrt is donkerder, melancholisrher wellicht, maar het is of de pittige Hollandse bries hier doorheen waait, terwijl het andere volkomen naar het atelier riekt Hier heeft, men ..In a nutshell" bijeen, dat de voorlopers van He Haagse School, geïnspireerd in de Barbizonners. heeft bezig gehouden en bezielde. DEENSE GASTEN.Een Deense viermaster opleidings schipis op bezoek in Amster dam JONGKIND was. méér dan de t© jong gestorven fijnzinnige Bll- ders. ook zo'n voorloper, één zelfs die 't impressionnisme in z'n diepste bedoelingen reeds heeft onderkend en verwezenlijkt vóór dat z'n andere (Franse en Nederlandse» kunstbroe ders zover waren. Aardig is het ver schil op deze tentoonstelling tussen zijn romantische en impressionnisti- sche werkwijze. De drie gebroeders Maris blijven in de publieke opinie, naast Mesdag en Mauve, en mcér dan Weissen bruch," het troetelkind van de latere critiek. de Haagse meesters bij uit stek. Matthijs. de middelste en ge niaalste, wordt meestal met hem in één adem genoemd, hoewel ook op deze expositie weer duidelijk blijkt boe eenzelvig en apart hij staat. Staande voor zijn machtige Ramskop kan men 't haast jammer vinden dat hij de schilderkunst ging gebruiken om het onzeglijke in zulke vage dromen uit te drukken. Matthijs kon juist zo prachtig zien! Veeleer dan Mesdag, wiens zeegezichten toch al tijd de burger meer épateren dan boeien door een persoonlijke kijk is en blijft Jacob Maris een figuur die onze blik verwijd en verruimd heeft; al zijn wij ons ook z'n tekorten levendiger bewust geworden Mauve is van allen misschien nog de meest spontane en Weissenbruch zonder „IN EEN GLASHARDE TIJD zonder enig zichtbaar perspectief gaan onze kunstenaars voort schep pend werk te maken, in de hoop. dat de wereld eenmaal weer aan opbouw moge beginnen en behoefte moge krijgen aan schoonheid." Wij citeren de toespraak, die de heer J. Haver Droeze dezer dagen hield ter opening van de tentoon stelling van de Ned. Kunstkring in verband met het 30-jarig bestaan. Deze tentoonstelling is gearran geerd in de zalen van Panorama Mesdag te 's-Gravenhage. Uit de rede van de voorzitter, die tot de mede-oprichters heeft behoord (geen van de anderen is meer in leven) en dertig jaar lang de lei ding heeft gehad, bleek duidelijk, met welke bedoelingen deze ver eniging is gesticht: als 'n stuwdam tegen onbekookte mode-stromingen, als een waker over eeuwenoude waarden in de kunst. Is deze groep dus eigenlijk reactionnair? Tegen over dit verwijt stelt de voorzitter, dat het geslaagde experiment bij hen steeds een goede plaats zal krijgen. In één opzicht heeft de Nederl. Kunstkring zeker vernieuwend ge werkt: h\l was de eerste vereniging in ons land, welke geregeld in ver schillende plaatsen tentoonstellin gen organiseert (men zal zich her inneren, dat enkele jaren geleden het Centraal Museum voor deze vereniging heeft opengestaan). Dat de Kunstkring ook met andere, oudere en jongere formaties op goe de voet staat bleek uit dc aanwe zigheid van afgevaardigden van Pulchri Studio. Arti et Industriae de Onafhankelijke de Erug en do Ned. Fed. van Beeldende Kunste naarsverenigingen waaraan de Ned. Kunstkring mede de stoot heeft ge geven. DE STEEDS GROEIENDE schare van Bach-vereerders, be leefde Zondagmiddeg een bizondere ervaring toen in dc Bachzaal te Amsterdam de Bachweek geopend werd. georganiseerd door de Ned. Bachvereniging. Voor de eerste maal werd hier een volledige uit voering gegeven van „Das musica- lische Opfer", een verzameling van canons en recercari. gebouwd op jiet koninklijk thema, dat Johann Sebastian Bach van Frederik de Grote had opgekregen bij zijn be zoek aan Potsdam in 1747. Herman Rutters betoogde in zijn inleiding tot deze compositie, dat nog in deze tijd geredetwist wordt over de vraag of „Das musicalische Opfer" slechts bedoeld is als stu deerwerk of wel bestemd voor open bare uitvoering. Aan het slot van de uitvoering was dit voor de vele toehoorders geen vraag meer en zii hebben het ensemble „Musica Antlqua". dat het werk evenals de daarop voJgen- de „Kunst der Fuga" gestalte gaf, van harte toegejuicht. EEN AANTAL GRONINGSE studenten heeft het initiatief geno men tot de opvoering van Hooft's herderspel „Granida" binnen het kader van de Hooftherdenking. De regie wordt gevoerd door Abraham van der Vies. De illustratieve mu ziek is van de concertmeester van de G.O.V. Het ligt in de bedoeling eind October te Groningen een ga la-opvoering te geven. DE 7e INTERNATIONALE FO- cus-fotosalon, die dit jaar gecombi neerd is met de diamanten foto- schouw van de Ned. Amateur Foto grafen Vereniging, is door de bur gemeester van Amsterdam ge opend in de zalen van „Arti et Ami citiae". Deze tentoonstelling staat onder beschermheerschap van Prins Bernhard en omvat behalve de Ne derlandse inzending, kunstfotogra fieën uit 21 verschillende landen. De voorzftter van de N.A.F.V., de heer A. P. W. van Dalsum, maakte de benoeming van drie ereleden be kend: mevr. .T. HaasbroekHes sels (Amsterdam), de heren K. H. Idema (Amsterdam) en C. J. J. Schacpman (Zwolle). Spreker wees er op. dat de Nederlandse inzen ding in het nadeel is b(j de buiten landse foto's aangezien met het in geringe mate toegemeten materiaal gewoekerd moet worden. Een hartelijk welkomstwoord werd gericht tot de heer A. D. Lo- man, een der oprichters van de N.A.F.V. en uitvinder van de re flexcamera. twijfel de meest verdiepte en ver fijnde (z'n naamgenoot en voorloper Jan Weissenbruch heeft in de 17e eeuw 't meest bewaard van de idea len van de Hoogh en Vermeer: Stads gezicht in Rhenen). En wie heeft in de gedachtengang van de Haagse School een zó imponerend cn fors geschilderd doek gemaakt als Tholen in z'n Afzondering (93). Ook Ak- keringa's „Theedrinken in de tuin" zou men hier niet graag missen, al is 't dan veel discreter van opzet (evenmin als „Dame in Loge" van de wel wat erg vergeten Neuhuys). T N 't kort gezegd zijn er twee A richtingen, die na de Haagse School en met behoud van het pic turaal bereikte, naar vorm en geest nieuwe wegen inslaan. Enerzijds fi guren als Toorop. Van Konijnen burg. Thorn Prikker. Hoytema en Havermans. allen met 'n meer mo numentale (ook wel symbolische) tendenz. sterk' aangetrokken tot vormproblemen, en anderzijds de Amsterdamse impresslonnisten on der aanvoering van Breitner (Rij dende Artillerie!) en Isaftc Israels, die wel het Impressionnisme tftuw blijven, maar intenser en psycholo- igischer zijn. meer de stad en de mens zoeken. Er is van al deze schilders maar het hapert hier wel in chronologische opzet ka rakteristiek werk aanwezig, speci aal van Toorop (Trio Fleurl!) en van Willem de Zwart, een typische overgangsfiguur tussen „Haag" en L.Amsterdam" (z'n stillevens van groot formaat waaneer Ik minder) doch ook van Isa&c Israels, een bui tenbeen. misschien meer Fransman dan Hollander, maar schilder tot in de toppen van z'n vingers. De vroe ger wel veronachtzaamde Suze Ro- nertson schijnt het monument als streven van Toorop etc. met de Im pressionistische techniek van de Amsterdammers te kunnen vereni gen. Zo biedt ook deze tentoonstelling, als vacantie-délice aangeboden, nog stof tot vergelijkingen en misschien zelfs als dat nog mogelijk is tot „her-iikingen". Men lope vooral niet aan de qouarellen voorbij, een techniek die iuist dpor de Haagse School een nieuwe vlucht heeft ge kregen. Van de dei minores noem ik nog met voorliefde „Floris" Arntzeniiis (De Spuistraat). Jan Hoynk van Papendrecht. Klinkenberg, v. d. Maarel (Vruchtenstilleven 46) en Ch. Rochussen. C.A.S. Ambassadeur contra squatters... De Amerikacr.se rmbassadeur in Polen. S'.cntan Griffis, probeert squatters vP zün huls t° Warschau te verdrijven door middel ven mu ziek. Hij heeft vier krachtige radio toestellen, die dag en nacht aan staan en zonder ophouden in de oren tetteren van tien vroumen, een man, een ket en eefi h.cnd die t:cee jaar geleden op esgen initiatief hun intrek in een paar vertrekken van de Amerikaanse ambassade namen en niet weg ivilten en kunnen. De ambassadeur hoopt, dat het radio-lawaai hen zover zal weten te krijgen. De toestellen zijn'geplaatst in de kamers die grenzen aan de ruimten waar de squatters wonen. De strijd speelt zich af in een huis van vier verdiepingen, dat in het hartje \an Warschau staat en oor spronkelijke bestemd was voor de Amerik. ambassadeur, 't Amerikaan se consulaat slaagde er in de eerste en tweede verdieping in beslag te nemen, maar de squatters zitten nog op de derde en vierde etage. Deze ruimte heeft de ambassadeur dringend nodig. Hij heeft de squat ters een behoorlijk bedrag aangebo den en hun zijn medewerking be loofd bij het vinden van een anlere woning, maar tevergeefs. Er ztfn tui echter tekenen, die er op wy.Mjn', aldus de ambassadeur „dat de squat ters murw worden en dat een nieuw aanbod resultaat zal opleveren. Het is maar de vraag hoeveel en ik pro beer iuinig te zijn met het geld van de ambassade." Het Poolse ministerie van buiten landse zaken neemt het standpunt in, dat het gebouw inderdaad aan de Amerikaanse ambassade toekomt, maar dat het aan de andere kant moeilijk is de squatters er uit te zet ten, omdat er in het verwoeste War schau geen andere woonruimte voor hen is. Pianist £or de Groot zal in October-November een tournee door Scandinavië maken. In Januari is De Groot geëngageerd voor een concert van de Société Philharmo- nique te Parijs en een optreden voor dc Parjjse radio. Voor Maart en April staat een Italiaanse tournee op het programma Een bom (schuit) op het strand door Ant. Maure OORZAAK DER ZIEKTE NOG NIET BEKEND Mon vraagt mij. over kinderver lamming te schrijven. Ik doe dit ongaarne. In de ©erst<? plaats schrijf ik in deze rubriek eigenlijk nooit over een ziekte, maar over de maatregelen, welke men moet no. men om bepaalde afwijkingen te voorkomen. Mijn tweede bezwaar tegen een bespreking van kinderverlamming richt zich tegen het feit, dat deze ziekte een der ernstigste is, die in ons land voorkomen. Het derde bestaat hierin, dat ik geen aanwijzing kan geven hoe deze ziekte te voorkomen, noch om om haar minder ernstig te doen verlopen. De aard van de ziekte is n.l. nog te weinig bekend. Het enige dat we weten is, dat de kinderverlamming behoort t/)t de infectieziekten en wel tot de z.g. virusziekten. Deze worden veroorzaakt dor een virus, een levend organisme, 'vele malen kleiner dan een bacil en zelfs roet de beste mioroscoop niet waarneem baar. Het bestaan er van kan men slechts aantonen door een experiment, waarbij door uitschei- dingsstoffen van een ziek dier een ander dier geïnfecteerd kan wor den. Infectie: hoe? On welke wijze de infectie van kinderverlamming geschiedt, staat niet vast Men neemt daarom bij het optreden van deze ziekt© alle maatregelen tegelijk. Zwembaden worden gesloten en gedesinfec teerd, hetzelfde gebeurt met scho. len, aangezien mon wel klassicale verspreiding heeft waargenomen. Op grote afstand doen zich echter vaak sporadische gevallen voor, waarvan men moet concluderen, dat z« door overbrenging tot 6tand zijn gekomen. De ziekte vertoont zich onder een beeld wisselend van lichte „griep" tot ernstig algemeen ziek zijn met levensgevaar. Vaak treden enkele uren na het begin van het ziek-zijn al verlam mingen op. Eerst dringen de infec- tiekiemen het lichaam binnen, dan vermeerderen ze zich tot het lichaam zich begint te verweren. Daarbij treden koorts en algemeen ziekte- Perziken aan de Noordpool...? De Zweedse regering houdt momenteel ten Noorden van de Poolcirkel in samenwerking met boomkwekersorganisaties proef nemingen met frutt-kruipbomen. Alen verwacht in 1959 een goede oogst van appels, peren, pruimen en zelfs perziken. De bomen worden gedwongen zich vlak boven de grond te ont wikketen, zodat 's winters de sneeuw ze geheel bedekt en aan de bomen zijn bescherming biedt tegen de feite Ponlkonde. Des zomers staan de bomen volop in het zonlicht, dat hier vaak bijna 24 uur per dog schijnt. Dit prin cipe is reeds met succes door Sowjet-geleerden in Siberië toe gepast, De Sow jet -legatie te Stockholm heeft de Zweedse re gering 800 stekken van appel bomen ten geschenke gegeven, die in Siberië zeer goed gedijen. De Amerikaanse en Nederlandse legaties te Stockholm hebben naar Jamtland, waar de proeven genomen worden vertegenwoor digers gezonden om deze cultuur te bestuderen. V.J FEUILLETON JMjOztai I/A/v SM£tLE/vBE-/2G Na een poosje werd er aan de deur geklopt. Het was Don Carlos. De dikke hotelhouder stond het huilen nader dan het lachen. „Por el amor de Dios. Hooggeëerde graaf, dit is te erg. Gij weet, ik klaag niet gauw. De motor mag lopen. U kunt hameren, dansen, springen maar dit. dit heer graaf, een geit zou uit mijn hotel vluchten, neen dat kan toch niet. Mijn gasten, „ay de mi!" „Klaagt er iemand, don Carlos?" „Neen. gelukkig, ze zijn allen uit op het mo ment. Nu vlug alle ramen open. ik bid U en staak deze experimenten. Uw buurman, de senor Zwen- dasky. ik vraag me af hij zal toch hoop ik niet zijn gestikt? „Senor Zwendasky schijnt niet om een luchtje te geven" .zei graaf Paul spottend. „Vraag maar eens aan de bewoners van het arme buurtje, waarom hij de riolering nie* maakt „Si. si ik weet het. maar toch Ach. eerwaar de graaf, beloof het mij. Staak Uw scheikundige proefnemingen totdat de senor vertrokken is. Hij is een gevaarlijk mens als men bij hem in onge nade valt. Wie weet deze stank!" Don Carlos zag er nu werkelijk meelijwekkend uit. Graaf Paul klopte hem geruststellend op de schouder: „Maakt U zich geen zorgen. Don Car los. Ik zal met verdere proefnemingen wachten totdat uw hoge gast verdwenen is. Dat kunt U senor Zwendasky mededelen en hem mijn excu ses aanbieden". Don Carlos schudde graaf Paul's hand met warmte; toen boog hij en verdween, zeer opge lucht. „Dat gaat prachtig!" lachte graaf Paul. „Jonska, zet de motor af en gooi de ramen open. 't Is nu mooi genoeg geweest. Ik verwacht een tweede be zoeker". Toen ik uit het laboratorium terugkwam, vond ik Zwendasky reeds in gesprek met graaf Paul. Ik bleef bescheiden bij de deur staan. Maar graaf Paul riep: „Kom Jonska. je moet een pahr brie ven voor me tikken". En tegen Zwendasky: „Neemt U me niet kwalijk het aanbod was zeer vriendelijk, maar ik kan het tot mijn spijt niet aannemen". „Zoals U wilt". Zwendasky bleef vriendelijk, joviaal zelfs. Bij de deur zei hij nog: „Als U er soms anders over mocht denken vanavond U komt zo maar binnen, hoor. Het zou ons allemaal genoegen doen". „Wat was het, graaf Paul?" vroeg ik nieuwsgie rig. toen de bezoeker weg was. „neeft hq U nu al een aanbod gedaan?" „Neen, compagnon Loop niet zo hard van sta pel Onze tegenstander nodigde mij uit Het schijnt, dat er een gezellig avondje gegeven wordt dans. muziek, enz., wijn en vrolijkheid. Zoals Je hoorde, heb ik geweigerd". „Waarom? U bent toch niet bang om in 't hol van de leeuw te gaan „Neen, held Jonska. Diplomatie, niet angst, deed mij dit besluit nemen. Laat Zwendasky maar h-.ngelen. Deze vis zal bijten wanneer hij er zin in heeft". „O. en wat zei hij van de geur?" „Zo ongeveer wat ik voorzag: het kan hem niets schelen, ik moet vooral mijn experimenten niet staken, omdat er „een luchtje aan zit". Zwen dasky heeft er helemaal geen last van! En nu, secretaris, ben je gereed om een dictaat op te nemen?" Ik haalde de kleine draagbare schrijfmachine te voorschyn, en tikte de volgende brief; „Sir James Crew, Postbox 451, New York, N.Y. Beste James, Vandaag kwamen de laatste proefnemingen klaar. Wat dunkt je: Z. 19 1, zelfs bij verschil lende snelheden. Dus het „dubbel" zo goed als be reikt. Je begrijpt dat ik geen rust heb nu. voor ik het op de weg onder alle omstandigheden heb geprobeerd. Maar ik zal toch eerst enige dagen rust moeten nemen: de dokter vindt dat het moet. Ik slik braaf elke dag een liter van het heilzame water. Het schijnt wel te helpen, maar ik kan me iets smakelijkers voorstellen. Tot ziens, beste vriend. P.S. Denk je dat I O. mij nog een voorschot wil geven: ik zit wel erg krap. Nu, dat zal ook niet meer lang duren. Het beste. Paul". Toen de brief klaar was. vroeg graaf Paul: „Overtuigend, niet waar? Net echt Wat denk je. da* ik er mee ga doen?" „Ik weet het niet Bestaat er een Sir James Crew?" „Inderdaad". „Nu. dan doet U hem op de post". „Bijna. Ik laat Juan de brief posten". Juan was een Creool, een van de hotel-bedien den. „Ik vertrouw hem óók niet", antwoordde graaf Paul. ..Daarom juist laat ik hèm die brief op de öbs doen Denk eens goed na. Sherlock" „Ik snap het U denkt dat Juan is omgekocht door Zwendasky". Ik wéét het". Graaf Paul belde. Juan kwam boven en ontving de brief. (Wordt vervolgd). gevoel op. Het virus van »le kin derverlamming nestelt zich bijzonder graag in liet. zenuwweefsel en wel bi]' voorkeur in lat gedeelte vpn het rugpemerg, dat de zenuwen naar de spieren uitzendt. Door de ontsteking in die ruegeniergscellen en de daarop volgende degeneratie, is het ruggemerg niet meer fn staat ie spieren behoorlijk vap op drachten te voorzien Ze worden dus belemmerd in hun functie, ver liezen kracht en omvang Daar door kan men verklaren, dat gene zen patiënten zulke slappe, dunne benen en armen'hebben. Niet alle zenuwvezels In de laatste jaren is steeds dui delijker geworden dat, meestal niet alle zenuwvezels getroffen zijn. Hiervan maakt men gebruik met de oefeningen nadat de acute ziekte geweken is Door de patiënten dui delijk te maken, dat. ze met inten sief en doelmatig oefenen weer een groet deel van hun spieren- functie kunnen terug krijgen, kan men op de duur uitstekende resulta ten bereiken. Het is moeilijk het juiste tijds|ip te bepalen, waarop de patiënten met oefenen moeten beginnpn. Som mige artsen menen, dat dit vrijwel direct moet gebeuren, als de ziekte bekend is, andere evenwel menen dat een ontstekingsproces in elk geval rust moet hebben en -dat men dus niets mag doen, tot koorts en ziektegevoel verdwenen zijn. In elk individueel geval, zal door do behandelend© art.» nauwkeurig overwogen worden óf en in hoe verre -de zieke met oefeningen mag beginnen. Behandeling in een zwembassin kan de oefeningen zeer vergemak kelijken en wordt in Engeland op grote schaal toegepast. Nauwkeu rige» spieroefeningen buiten het water, blijken echter vaak doelma tiger. Daardoor worden langzamer hand weer meer zenuwstelsels inge schakeld en wordt de verlamming tot een minimum beperkt. Tussen Noord-en Zuidpool Er wordt te veel gekletst over het verschil in leeftijd tussen ons bei den. zei dc 86-jarige Mary Mann en daarom zag zij maar af van het huwelijk met de 72-jarige William Nunn uit Londen. Niet acteren maar blussen, is het motto in Tsjecho-Slowakije, nu er zo veel bosbranden woeden In Teplicp werden de schouwburgpro gramma's afgelast, daar de toneel spelers zich bij een leger van 50 000 vrijwilligers aansloten voor blus werkzaamheden Reusachtige slangen van twee me ter lengte hebben een toevlucht ge zocht in de puinhopen van de stad Gulfport, na de orkaan die Florida geteisterd heeft Radiowagens waar schuwden de inwoners uit de buurt te blijven Hedenóvond HILVERSUM I: 19.00 Nieuws, 19.20 Orgel en zang. 19.15 Nlwin* 19.50 Wederopbouw. 20.00 Nieuws. 20.12 Gewone man. 20.20 Radio Philh. ork. 21.45 Lezing. 22.00 Pia no. 22.15 Avondgebed. 22.30 Nieuws. 22.45 Kwintet in de kamer muziek. 23.25 Gemengd koor. HILVERSUM II: 19.00 En ntl naar bed. 19.05 Bernard Person. 19.15 Piano. 19.30 Muz. tocht door twee eeuwen en 5 landen. 20.00 Nieuws. 20.15 Bonte Dinsdagavond- trein. 21.30 Contact. 22.15 Bultenw lands overzicht. 22.30 Cor de Groot. 23.00 Nieuws. 23.15 Robert Schu mann. Morgen HILVERSUM I: 8.00 Nieuws. 9.00 Voor de zieken. 9.30 Tsjai- kowski. 10.30 Morgendienst. 11.00 Vioolrecital. 11.30 Ens. Lachman. 12.00 Ork.muz. 12.30 Weerover- zicht. 12.33 Ned. kamerkoor. 13.00 Nieuws. 33.15 Volkslied. 13.45 Me- tropole-ork. 15.00 Concert. 15.30 Drie symph. dansen. 15.45 Rott. pianokwartet. 16.20 Meisjeskoor. 16 45 Voor de jeugd. 17.30 Ned. Volksherstel. 17.35 Orgelopn. 18.30 Progr. Ned. Strijdkrachten. HILVERSUM II: 8.00 Nieuws. 8 50 Voor de huisvrouw 9.30 Wa terstanden. 10.00 Morgenwijding, 10.20 Voor de vrouw. 10 35 Holl. lied. 10.55 Pop. non-stop progr. 12.00 Miller sextet. 12.30 Wcerover- zicht. 32.38 Pianoduo. 33.00 Nieuws. 14.00 Voor dc vrouw. 14.15 Kamermuz progr. 15.00 Voor de kinderen. 3 5 45 Voor de zieken. 36.15 Voor de Jeugd. 17.15 Boyd Eachman. 1800 Nieuws. 18.20 Ra- diokoperkwartet. 18.45 Toespraak door H. Meyer.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 3