Het leven en zijn groei: veld van ontdekkingen BRANDPUNTEN De „Willem Ruys" nadert zijn voltooiing NIEUWE WERELDATLAS Geniale hypothese over kankeroorzaken Herman Gorter herdacht Vertrek uit Schelde-haventje te Vlissingen wordt lastig karwei Echt Lloydschip D. Renooy wint gouden medaille Wedvlucht van A.C.C. Amersfoortse zeilers maakten laatste tocht NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS Begin October AANVANG CURSUS BAANBIEDINGmm fflawftka HULP IN DE HUISHOUDING LUXE AUTO Uw brandpunt voorlopig alle sportwedstrijden afgelast SPLINTERTJE vertelt uit zijn jeugd T_TET is uiterst moeilijk de veel- -*• omvattende onderzoekingen welke de zo juist 50 jaaT geworden prof Kögl heeft ondernomen en met resultaat bekroond gezien, in een krantenartikel weer te geven. Wij zullen hier de poging desondanks wagen. Allereerst ging zijn belang stelling uit naar de kleurstoffen van paddenstoelen en schimmels; inder daad wist hij met behulp van de micro-cbemische techniek de chemi sche bouw van een groot aantal de zer kleurstoffen op te helderen. Zijn onderzoekingen op dit punt. die nog van vóór zijn Utrechtse periode da teren. zijn reeds thans klassiek te noemen. Toen prof. Kögl te Utrecht kwam vond hij hier een probleem, dat hem aantrok. Door het fundamentele werk van de Utrechtse botanici Went Sr. en Went Jr. was komen vast te staan, dat de lengtegroei der hogere plan ten door een bepaalde chemische verbinding, een ..groeistof", wordt gereguleerd. Omtrent de chemische aard der groeistof, die zeer labiel bleek en in slechts uitermate gerin ge hoeveelheid in de planten wordt- aangetroffen, was niets met zeker heid bekend Prof. Kögl nam de isolering en bestudering dezer groei stof'op zich en wist met behulp van zijn medewerkers en gewapend met do microchemische ervaring van zijn kleurstof-onderzoekingen, het gestelde probleem in zeer korte tijd op te lossen Aangezien de winning uit plantenmaterlaal bezwaarlijk bleek, werd naar een ander uitgangs materiaal omgezien Menselijke urine bevat de groeistof althans onder bepaalde omstandigheden in re latief grote hoeveelheden en het ge lukte na een groot aantal reinigines- trappen en na een 200.000300.000- voudige concentrering van het ac tieve bestanddeel, dit in zuivere, kristalli/ne vorm af te scheiden. De geïsoleerde groeistof verkreeg de naam auxine. Van deze uiterst kostbare stof heeft men zelden meer dan 100 milligram bii elkaar gezien en de winning van het eerste gram auxine vorderde in totaal de opwer king van ongeveer 20 000 L. urine' Nog geen tweede onderzoeker ter wereld is er in geslaagd eveneens het auxine in zuivere toestand af te scheiden. Bij voortgezet onderzoek werd uit een plantaardige olie nog een tweede groeistof, nauw verwant met de eerste, geïsoleerd De physiologi- sche activiteit der zuivere auxinen was verbazingwekkend hoog. Een indruk hiervan krijgt men door zich te realiseren dat Ï'IOOO van een gram auxine in staat is de groeirichting van 50 millioen havernlartjes merk baar te beïnvloeden. Het onderzoek naar de- chemische structuur der auxinen werd met kracht aangevat en ondanks de geringe beschikbare hoeveelheden in zeer korte tijd vol bracht Deze structuur was dermate gecompliceerd, dat aan een chemi sche synthese der auxinen voors hands niet viel te denken. Toch b. schikt men thans over kunstmatige groeistoffen, die op grote schaal practisch worden toegepast. Dank zij de grote zorgvuldigheid waarmede het groeistoffen-onderzoek geschied de. was nl. gebleken, dat in urine, doch in het biïzonder in £ist. nog een derde groeistof, chemisch geheel verschillend van de vorige werd aangetroffen. Deze groeistof, hete ro-auxine, welke de helft van de physiologische activiteit van het echte auxine vertoont, bezit een veel eenvoudiger chemische structuur, welke zoals bleek, identiek is met indolylazijnzuur. waarvan de syn these bekend was. Door deze opzien barende vondst werden de groeistof fen aan de beslotenheid der weten schap onttrokken en kon er op grote schaal practisch mee worden geëx perimenteerd. Dit practische onder zoek. dat tot zeer belangrijke toe passingen der synthetische groeistof fen in de land- en tuinbouw heeft geleid, heeft prof. Kögl asn anderen overgelaten. Biotinc uit eigeel VAN het begin ai werden de fac toren. die de celdeling der mi cro-organismen. b.'v. jist, reguleren, mee in het onderzoek betrokken. Als uitgangsmateriaal werd eigeel gekozen. Voor de winning van de groeifactor in kristallijne vorm. biotine genoemd, was een 3 mil- lioen-voudige concentrering van het uitgangsmateriaal noodzakelijk. Hoe kostbaar het biotine als we tenschappelijk materiaal is. wordt duidelijk als men weet dat voor de winning van 100 mg 1/10 g) bio tine de opwerking van 1000 kg ge droogd eigeel moet geschieden. Eerst enkele jaren geleden zijn van Amerikaanse zijde, waar men door de hier inmiddels ingetreden oor logstoestand over een ruimere hoe veelheid uitgangsmateriaal kon be schikken. de laatste bijzonderheden der chemische structuur van biotine opgehelderd. In een scherp opgezet onderzoek werd ook de regulerende factor van de gisting door prof. Kögl en zijn medewerkers chemisch geïdentifi ceerd. Geniale conceptie NADAT aldus inzicht was verkre gen in de factoren, welke de nor male groei beheersen, verraste prof. Kögl de wetenschappelijke wereld begin 1939 met een zeer onverwachte en geniale conceptie. Steunend op bovengenoemde ervaringen over dacht hij de mogelijke oorzaken van abnormale, ongebreidelde, groei- verschijnselen. zoals deze bij kanker optreden. Het was bekend, dat kan ker door zeer uiteenlopende uitwen dige en wellicht ook inwendige oor zaken kan ontstaan. Voorts kon men bij microscopisch onderzoek het kankerweefsel zeer gemakkelijk van normaal weefsel onderscheiden. Che mische verschillen waren echter on danks tientallen jaren van naarstig onderzoek over de gehele wereld niet bekend geworden. Prof. Kögl zag de diepere oorzaak van de kan ker in een verandering van die cel bestanddelen. welke als de dragers van het leven kunnen worden be schouwd, de eiwitten. Normale eiwit ten zijn opgebouwd uit aminozuren, die alle de zelfde ruimtelijke bouw bezitten. De hypothese van prof. Kögl luidde nu. dat. als gevolg van een primair optreden, de beschadi ging van bepaalde fermentsyste men. ook andere dan deze ..natuur lijke" aminozuren in de nieuw ge vormde eiwitten worden opgeno men. Anderzijds kunnen deze ver keerde eiwitten door de ferment systemen der normale cellen niet worden aangetast en het gevolg is een ongebreidelde doorwoekering van het normale weefsel met de on aantastbare kankercellen. Deze hypothese werd bevestigd, toen het prof. Kögl en rrijn mede werkers gelukte, in de uit kanker gezwellen geïsoleerde eiwitten in derdaad de ..onnatuurlijke" amino zuren aan te tonen. Dit resultaat verwekte zo veel opzien, dat aller wegen de proeven van prof. Kögl Het amateurtoneel in intern, conferentie In Rotterdam is de eerste internatio nale conferentie van het amateurtoneel begonnen. Gedelegeerden van de Unes co, van België, Groot-Bnttannic, Dene marken. Frankrijk, Nederland, Tsjecho- Slowaklje en Zweden kwamen bijeen in een der zalen van het stadhuis, waar de w.n. Secr.-Gen. van het Ministerie van O.K.W., de heer G. Pippel, na mens de minister woorden van welkom sprak. Tot voorzitter van de conferentie werd gekozen Geoffrey Whitworth, president of the British Drama League. Deze hield een rede. waarin hij herin nerde aan de reeds voor de oorlog on dernomen pogingen om tot internatio nale samenwerking le komen. Het ama teurtoneel zal veel kunnen bijdragen om de goede verstandhouding onder de vol ken te bevorderen en elkaar beter te leren begrijpen, want de kunst van het toneel gaat boven de geschillen en ver schillen uit. Wie mag tegen Woodcock? De bokswedstrijden waarvan de winnaar om de Europese titel zal uitkomen tegen de Engels man Bruce Woodcock zullen Woensdagavond in Brussel be ginnen. Verwacht wopdt, dat de kam pioenen van zeven landen er aan deel zullen nemen. Na de weging zullen de wed strijden zes ronden plaats vin den. De winnaars zullen op S October uitkomen in de kwart finales. De semifinale vindt op 18 October en de finale op 4 No vember plaats. Alle wedstrijden worden te Brussel gehouden. De landen die aan de wedstrijden zullen deelnemen zijn: Frankrijk. Italië, Nederland. Oostenrijk, Spanje. Luxemburg en België. Dc totale waarde der geldprijzen van het tournooi beloopt onge veer 30.000 gulden. Operasfemmen getoetst De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, afdeling Rotterdam, is voornemens een onderzoek in ie stellen naar toekomstige opera- stemmen. Op Maandag 29 Septem ber a.s. om 7 uur 's avonds zal zti in haar conservatorium. Mathenes- serlaan 219 te Rotterdam, gelegen heid geven te laten horen wat men vermag. Voor hen die over buiten gewone stemmiddelen beschikken en over voldoende techniek en aan leg voor operazang z;in enkele prij zen beschikbaar gesteld in dc vorm van kosteloze opleiding gedurende twee jaren. De beoordelingscommis sie bestaat uit Suzc Luger. John Daniskas en Felix Huüka. werden herhaald. De inmiddels uit gebroken wereldoorlog maakte elk wetenschappelijk contact onmogelijk en zo ondervond ook dit voor de mensheid uiterst belangrijke vraag stuk de terugslag van de ongunst der tijden. Inmiddels is het op dit gebied zo nodige internationale con tact weer hersteld en de wereld wacht met spanning de verdere re sultaten van dit kankeronderzoek af. Dr. Garmt Stuiveling, die kort na het overlijden van de dichter een der schoonste opstellen aan hem heeft ge wijd. hield Zaterdagmiddag ter herden king van de 20e sterfdag van Herman Gorter een beschouwing over diens per soon en werk in het gebouw van de Arbeiderspers te Amsterdam. Hij schet ste de. economisch-culturele bloei van Amsterdam in 't eind van de 19e eeuw en de vlucht van de dichters in het in dividualisme. Vervolgens gaf hij een beeld van de evolutie van de dichter, wiens verlangen uitging naar de rust van een religie. Vandaar zijn liefde voor Spinoza, die hem echter geen blij vende inspiratie schonk. Wel deed zulks het socialisme. Het geluk van de socia listische toekomst treedt in zijn poëzie in de plaats van de melancholie der Tachtigers. Spreker ging nader in op de Mei en op de sensitieve verzen ..het dagboek van Gorters liefde". Sinds Brecro hebben wij geen dichter gehad, die zijn erotische gevoelens eer lijker en opener tot uiting heeft ge bracht. Het na zijn dood gepubliceerde werk vertoont volgens Stuiveling in grote helderheid het bewustzijn van de kosmische eenheid in de mens. Bevrijdingsraam in Gouda In de St. Janskerk t© Gouda zal, naast de bijna vier eeuwen oude meesterwerken van de be roemde gebroeders Crabeth. die hun ramen maakten naar aanlei ding van de vrijwording der Be- publiek der Ze\en Provinciën, ter herdenking van Nederlands be- rijding der Duitse onderdruk king een nieuw raam worden aan gebracht, ontworpen en uitge voerd door de Limburgse kunste naar Charles Eyck. Het werkstuk, waarvan H.M. de Koningin be schermvrouwe is, is dezer dagen gereed gekomen in de ateliers der gebroeders Flos te Steyl. Het benedenstuk van het raam om vat een groep vlaggendragers. Dc tekst van de verzetsdichter Vge Foppema onderlijnt aan de voet van het raam de betekenis van het geheel: Gedenken hen. die, toen het volk. Verslagen en machteloos scheen, de vaan der vrijheid hebben h oog gedragen door alles been. Verder worden op het raam groepen afgebeeld, die de razzia's en taferelen uit een concentratie kamp voorstellen, alsmede voor stellingen van vliegtuighombar- dementen. vuurpcletons, inunda ties en ruines, terwijl in het bo venstuk apocalyptische ruiters met het zwaard der gerechtigheid opgeheven, liet geheel afsluiten. [Iet go-hele tafereel rust op een brede band, waarin de wapens van Gouda en Nederland en de Elf Provinciën in prachtige kleu ren tegen een achtergrond van eikenbladeren zijn aangebracht. Op 6 October zal in Dc-n Haag in de Dierentuin, de landenbokswedstrijd voor amateurs. NederlandZweden worden gehouden. De Haagse burge meester verleende zijn toestemming hiervoor. De Europese kampioen Kreu- ger komt in de Ztfeede ploeg mede. DE „WILLEM RUYS", het grootste Nederlandse door motoren voort bewogen passagiersschip, dat door de Koninklijke Mjj. „De Schel de" te Vlissingen voor rekening van de N.V. Rotterdamse Lloyd wordt gebouwd, nadert zowel uitwendig als inwendig dc eindphase van de bouw. Een leger van arbeiders, timmerlieden, schilders, meubelmakers, stoffeerders, electriciëns, monteursen technici zwermen dag in dag uit over de negen dekken van het grote schip ,uit. Het is voor de leek aan boord van do „Willem Ruys" als op elk ander schip in aanbouw, een chaos, waarvan hij niet begrijpt, dat daarin nog ooit orde geschapen kan worden. Maar onder duizenden vaardige handen groeit uit deze chaos langzaam maar zeker het eindproduct: een prachtig en comfor tabel schip. Ook de ..Willem Ruys" wordt wat de inwendige uitrusting betreft een echt Lloydschip. De inrichting van hutten, eetzalen, rooksalons. bars, trappenhuizen, warandes, kortom alle verblijven waar passagiers zullen verpozen, werd weer opgedragen aan kunstenaars en architecten van naam, die evenals eertijds bij de „Dempo" en „Baloeran" met vermij ding van elke pompeuze opschik, een rustige en voorname sfeer hebben weten te scheppen. Eenvoudig doch smaakvol zijn de aankleding en ver siering van wanden en plafonds als ook het in het interieur passende, stijlvolle meubilair. Men verwacht, dat het schip nog aan het eind van deze maand Vlis singen zal kunnen verlaten. Het ver trek van dit grootste schip, dat ooit door de Scheldewerf werd gebouwd, zal echter /door de kleine afmetingen van het afbouwhaventje niet een voudig zijn. Al sinds drie maanden is men be zig met baggeren, daar het op diepte houden van de haven en haventoe gang in de oorlogsjaren werd ver waarloosd. Wordt hiermede dus het probleem, dat hét diepstekende schip bij het wegvaren voldoende water onder de kiel zal houden, opgelost, het vraagstuk van het tekort aan ..bewegingsruimte" is daarmee nog niet uit de wereld. Nauwe bochten De situatie in Vlissingen is name lijk zo, dat 't 21 500 ton metende schip zich door een tweetal nauwe bochten zal moeten wringen alvorens het het open water van de Schelde kan be reiken. De eerste bocht naar de ha venuitgang maakt een hoek van bijna 60 graden, waarvoor men 12 uren nodig denkt te hebben om het schip doorheen te brengen. Dan wordt het wachten op een nieuw vloedtij, waarna het wederom twaalf uren zal duren om het vaartuig uit de haven monding naar de Schelde te laveren. Deze manoeuvre, die in haar geheel twee maal 24 uur in beslag zal ne men, kan echter alleen worden uit gevoerd bij windstil weer. Daar de weersomstandigheden een belangrij ke rol spelen, kan dus niet tevoren worden gezegd, wanneer het nieuw ste passagiersschip van de Rotter- damsche Lloyd in Rotterdam zal ar riveren. Zodra de „Willem Ruys" buiten de afbouwhaven is. zal zij voor enige dagen op de rede van Vlissingen voor anker gaan. De korte tocht naar Rot terdam gaat met een omweg om de ingenieurs en technici van werf en fabrieken, die machines en instru menten leverden, in de gelegenheid te stellen do uitgebreide technische installatie te testent Wanneer de „Willem Ruys" voor de eerste maal in haar thuishaven zal zijn aangeko men, zal zij in het grootste droogdok van Wilton-Feyenoord te Schiedam worden opgenomen. Na voltooiing van het werk aan het onderwater schip aldaar, wordt zij naar de Lloydkade verhaald, waar als laat ste phase van de bouw het inwendi ge wordt afgetimmerd en de uitrus ting wordt gecompleteerd. Vierde plaats voor Ned., marineploeg De Deense marine organiseerde Za terdag en Zondag te Oeresund lnter- geallieerde zeilwedstrijden in de Dra- kcnklasse Er werd deelgenomen door boten uit Engeland. Frankrijk. Neder land. Noorwegen en Denemarken De Nederlandse draak bemand door de off. van administratie le klas Beelder en de luitenants ter zee le klas Poort man en Koolhaas klasseerde zich na 5 races als vierde. De totaal-uitslag luidt: 1 Frankrijk 359 pnt 2. Denemarken 314 pnt.- 3 Engeland 251 pnt 4. Nederland 215 pnt. 5. Noorwegen 166 pnt. Op de laatste dag van de inter nationale motor-zesdaagse te Zlin re den 66 deelnemers het parcours van 191 K M. uit. terwijl één renner opgaf De grote prijs werd gewonnen door Tsjechoslowakije met 9 strafpunten. Italië werd tweede met 871 strafpun ten In het eind-klassement voor de zilveren vaas bezet het Nederlandse B- team de tweede plaats achter Tsjecho- Slowakije A Het klassement luidt hier: 1 Tsjechoslowakije a. 17 strafp. 2 Nederland b 120 strafp 3 Polen b. 1 Polen a. 5. Italië 6. Tsjechoslowakije d. 7. Zwitserland. 8. Nederland a. 9. Hongarije. D. Renooy, op Eysink, legde beslag op de gouden medaille, terwijl Van Rljssel, Zylaard en Roest de bronzen penning veroverden. In de clubcompetitie werd de pode- bradv autoclub (Tsjechoslowakije) eerste cn Nederland b derde De fa- brieks-competitie was voor het Tsje chische c-team. Uitslag A.C.C.-wedvlucht Mons afstand 214 Km. gelost om 9.15 met Z.YV. wind in concours 50 jonge duiven. Aankomst eerste duif 11.26.59 idem laatste prtfs- duif 11.39.46 aangw. 25 cent no. 1 en 4 aangew. 10 ct. no. 6 en 7 Ko- ningspoule no. 1. speciale poule no. I. De prijzen verder als volgt: M. v. Keken 1. 5. 7; S. Visscher 2. 3. 6. II. 13; J. H. Reiine 4; H. Lam- brecht 9; Mevr. v. d. Berg 10; F. Jansen 12; E. de Goede 14. Uitslag voor de oude duiven als volgt in concours 34 duiven. Aan komst eerste duif 11.30.24 idem laatste duif 11.36.53. Aangew. 25 ct. no. 4 en 9 aangew. 10 cent no. 8 KoningsDoule no. 4. Speciale poule no. 2. De prijzen werden vor der behaald door Mevr. v. d. Berg: 1. 3. 5. 6. M. y. Keken 2. 4. 8. S. Visscher 7. 9. Overschrijvingen KNVB Blijkens opgave in de ..Sportkro niek". het officieel orgaan van de K.N.V.B. heeft G. H. van Soest overschrijving aangevraagd van H.V.C. naar Amersfoortse Boys en G Koot van H.V.C. naar Amsvordë. Aan dc anders zo stille Eenmond was het Zaterdag en Zondag een hele drukte. De A.Z.R.M.V. en de Nederlandse Vereniging van Kunst- zeilers hadden n.l. dit weekend voor hun leden een sluitingstocht naar de Eemmond georganiseerd. Een veertigtal jachten van allerlei soort en grootte lag Zaterdagavond aan het terrein van de A.Z.R.M.V. ge meerd. Dio avond was er in een drijvend week-end huisje en in een op het terrein geplaatste tent een réunie der zeilers welke zo gezellig was. dat velen slechts een korte nachtrust hebben genoten. Des Zondags verscheen ook de nieuwe ioei-afdeling van de A.Z.R. -M.V. op het appë', om le laten zien dwt hei. de vereniging cmst is met het voornemen, de roeisport ln Amersfoort te stimuleren. Hoewel het weer 's Zondags niet meewerkte, werd toch door de 16 M2 B.M. jachten op het IJselmeer voor de Eemmond nog een wed strijd gezeild. Eerst aankomende was Bertus Hornsveld, direct ge volgd door Teus van Hoogevest. Een goed deel van de Zondag moest worden besteed aan het vlot bren gen van een aantal in de Eemmond gestrande .jachten. Het is in dit verband missschien wel goed, de aandacht te vestigen op de slechte toestand, waarin de Eemmond verkeert. Voor schepen met een diepgang van 1.50 m. is het binnenlopen op het huidige water peil welhaast onmogelijk. Twee jachten van de Vereniging van Kunstzeilers moesten daardoor de gehele nacht buitengaats worden gelaten en konden Zondag niet dan met de grootste moeite door drie motorboten naar dieper water wor den verhuld. Al met al is echter de sluitings tocht van de A.Z.R.M.V. uitstekend geslaagd. Soest Postduivenflieuws De Postduivenvereniging „De Zwaluw" te Soest hield Zondag j.l. een wedvlucht van Mons (België) af. Afstand 213 km. In concours waren 102 duiven, die om 9 uur werden ge lost. De eerste duif arriveerde om II uur 30 min. 34 sec en bereikte een snelheid van 1408 03 meter per minuut; de laatste prijswinnende duif kwam om 11 uur* 36 miD. 33 sec. binnen. De persoonlijke prijzen werden als volgt behaald: N. Baltus 1—17—20, J Kruseman 2, ,T Kamerbeek 3—13 14. G Haks 4. C van Soest 56 8-9—11-21-22-27, C Karstens 7 -23, Sj Rijksen 10-15—19—23—24 —26, G Visser 12, H Gorissen 16, A Priem 18. „Een, die niet geteld wordt" De toneelvereniging „De Figuran ten", een afdeling van de buurtver eniging de Nieuweweg, opende Za/- terdagavond in de zaal van Eem- land het toneelsèizoen met de op voering van het dramatisch toneel spel- in drie bedrijven ,,Een die niet geteld wordt", geschreven door Job. van Eekelen cn Jan Grosveld. De zaal was geheel met belang stellenden gevuld toen de voorzitter, de lieer v. Boeijeu de avond met een welkomstwoord opende. De rollen werden goed vertolkt. Bijzondere vermelding verdienen wel mej. An nie Muis en de heren Th. Visser en L. Wortel. AFDELING AMERSFOORT Opleiding voor: A. Helpster of transportcolonnlst bij het Nederlandsche Roode Kruis. B. Het enig erkend E.H.B.O.-dlpIoma. Aanmelding schriftelijk bij het Secretariaat v. d. Afdeling Korte Beekstraat 2 - Telefoon 4174 Waaraan bij de samenstelling verschillende profes soren verbonden aan de Leuvense en Gentse Uni* versiteiten hun medewerking bebbeo verleend BEVATTENDE f, 400 BLZ. 200 FOTO'S 160 KAARTEN en talrijke schetsen BEHANDELEND o. m. DE VERDELING DER BEVOLKING ALGEMENE AARDRIJKSKUNDE AARDRIJKSKUNDE VASTE LANDEN AARDRIJKSKUNDE VAN EUROPA DE GROTE AARDRIJKSKUNDIGE PROBLEMEN VAN HET OGENBLIK Wetenschappelijk gefundeerde weergave van de aarde Uitgevoerd op prima kwaliteit houtvrij papier in 6 kleuren Ten einde ieder in de gelegenheid te stel len van deze aanbieding gebruik te kunnen maken, wordt dit werk verkrijgbaar ge steld in 20 maandelijkse a/leveringen f 1,50 OPLAAG BEPERKT Vult nog heden onderstaand formulier in en zendt het aan ons hoofdkantoor IM- EN EXPORT BUREAU Schoolstraat 23-25, Telefoon 11.15.18. 's-Gravenhage BESTELBON OndergeL Straat en huisno. Wo o n p 1 a a t s verzoekt toezending Nieuwe Wereldatlas in 20 maan delijkse afleveringen en heeft voor de eerste afleve ring f 1.50 betaald a. door stoning op postrekening no. 425049 b. toezending postwissel C door stoning bij dc Holl. Bankunie N.V. te 's-Gravenhage (giro no. 14632) Met vermelding Wereldatlas d. dispositie (s.v.p. doorh. wat niet verl. wordt) HANDTEKENING. PLAATS EEN ADVERTENTIE Jï60 De moderne gelaatsnermging V R IJ HUIS met 4 kamers, keuken, zol der en grote tuin te Am sterdam. (Huurprijs f 4.75) voor beneienhuis (zelfde grootte). Huurprijs maximum f 27.50 per maand te Amersfoort. Brieven onder No. 9649 bureau van dit blad. Mevrouw MAAT Heinsiuslaan 20, A'foort vraagt, een inwonend meisje Aanmelden zo mogelijk tussen 78 uur TE KOOP merk Chevrolet 1934 Sedan Banden 80—100 Inl.: AGENT JOH. HOP Harderwijker». 546 Hlerden MUZIEKHANDEL j Fa. R. van den Burg Arnhemsestraat Wederom verkrijgbaar: Methodiek van het piano- j spel K. Textor j Techniek van het orgel- spel Hennie ScJjouten in deze krant wordt gelezen in stad en land DISTRIBUTIEDIENST BARNEVELD GELDIGE BANDENBONNEN Teneinde te voorkomen dat bandenbonncn verlopen, vestigt de Directeur van de Distributiedienst Barneveld ie aandacht van belanghebbenden op de navolgende in- schryvingsbewijzen voor bandenbonnen die reeds geldig verklaard zyn. en die dus bij de banienhandelaar dienen te worden ingeleverd. Van B. I. 606 is geldig de bon C 26 voor 1 buitenband tot 30 Sept. en de bon D 39 voor 1 binnenband tot 30 Sept. Van B. I. 607 is geldig de bon C 27 voor een buitenband t.m. 30 Sept. en de bon D 40 voor 1 binnenband t.im 31 Oct. Van B. I. 608 is geldig de bon C 28 voor 1 buitenband t.m. 30 Sept. en de bon D 41 voor 1 binnenband t.m. 31 Oct. Van B. I. 609 is geldig de bon C 29 voor 1 buitenband t.m. 31 Oct. Van de inschryvingsbewijzen A. B., uitgereikt aan hen die nooit eerder bandenbonnen gehad hebben zijn geldig de inschrijvingsbewyzen waarop 't gedrukte nummer 01, 0 6, 16 of 21 voorkomt. Men kan hierop by de bandenhan delaars een buitenband en een binnenband verkrijgen tot 31 Oct. 1947. De Directeur D.K. Barneveld, R. H. HARDEMAN De burgemeester van Amersfoort maakt bekend, dat hij, op advies van de inspeo teur van de volksgezondheid in de provin cie Utrecht en de waarnemend directeur G.G. en G D. Amersfoort, aangezien in onze gemeente meer geval len van kinderverlamming voorkomen dan in andere steden. Amersfoort, 22 September 1947. De burgemeester van Amersfoort, H. MOLENDIJK. O<><X>OOOO<X><><><><><>O<><X>OOOO<><X><><>OCK><>O<>O<X>OOO<><>O<>OO<X>OO<X>ooo<>OO<><>O<X><>OO<X>OOO<>O< door W. Meuldijk 450. Er rras zoveel post dat ill er helemaal op- gewonden vaif werd, ik wilde ze allemaal lezen, de vriendelijke woorden die de Bulketaniërs schreven omdat ze zo blij waren over do bevrij ding van hun land. Maar spoedig werden mijn handen moe van 't openscheuren en van oi'n ogen van het lezen; ik gooide alle brieven bij elkaar en riep: „De rest geloof ik wel, voor vandaag heb ik genoeg gedaan. Patjepoef, breng me wat te eteo, ik wil snel naar bed dan is het gauw morgen. En cnorgen zal ik m© pas echt koning kunnen voelen, als al -die mensen hier feest ko men vieren en me huldigen!" Patjepoef ging een paar dubbeltjes uit de schatkamer halen en" tr ac teerde op petat, toen we daar genoeg van had. den gingen we naar bed In zo'n zacht koninklijk bed slaap je goed, vooral als je weet dat de volgende dag een erg prettige zal worden. „Morgen vieren we feest," dacht ik nog: „Morgen zal ik me echt koning voelen".... toen sliep ik in.... Ik ontwaakte met een veel minder prettig gevoel.... het was nog niet helemaal dagergens werd op een gong geslagen, luiddreunend en dreigend.. Met een schok ging ik recht overeind zitten en begreep er eerst niets van. „Ik heb dit al eens meer beleefd,'* flitste het door mijn hoofd: „En toen varen het die tweegrote griebus.... het zijn ze wéér.'* Voor myn bed stonden zwijgend cn wachtendde twee zwarte man nen, dezelfde die me lang geleden hier naar Bulktanië gebracht hadden. „De dienaren van de echte Carolus", riep ik: „Van mijn dub belganger! Wat komen jullie doen zo vroeg in de morgen?!" K '•■-P?.:-».'J <»OOO<X<>P<><><>C>OP<X<><><X^<X>O<<<><X><>op<X><>OO<>OP<><><X><><><X>OOO«OC><>O<>«O<><>O<X><X>OP<>P<><>OO tot 20 woorden L50 3^x achtereenvolgens t 3.50 eik woord meer f 0.10 per .plaatsing extra. TE KOOP AANGEBODEN Te koop aangeb. 1 zwarte mantel, z bont, maat 42-44, 25.-; 1 lichtbr. fluw. regen jas. m. 42-44. 15.-. Hoge- weg 98.9648 Te koop aangeb., sjoelbak, rolschaatsen, schoolbord, i.g.st.z. jongens-regenjas, jongens-winterjas. leeftijd 13 jr. Dahliastraat 9. 9651 Mooi model beige kinder wagen op kogellagers, op nieuw verchroomd. Te be vragen Breedveld, Hellestr. 8 b. lx bellen. 9663 Te koop: nieuw Magneet herenrijwiel met banden (model „Sport"), m. versnel- lingsapp.; pluche tafelkleed, z.g.a.n.; damesmantel, maat 40-42. Z£. staht; rijwielkin derzitje. verend; voorvork bagagedrager en torpedo naaf. Na 7 uur. A. de Ruyter- straat 64, A'foort. 9653 Te koop aangeb.: luxe schrijfbureau met boeken nis; theewagen en muziek- of tijdschriftenbergmeubel blank en gebeitst eiken, ge heel nieuw. Te bevr.: Bee- kensteinselaan 39 b. 9671 TE HUUR GEVRAAGD Heer zoekt zit- en slaap kamer of grote zit-slaapka- mer. eventueel met garage. Br no. 9672 bur. v. d. blad. FERSONEEL GEVRAAGD Gevraagd, voor enige he le of halve dagen per week een adm. persoon, mnl. of vrl. H. Holsteyn, Utr.straat 28. A'foort. 9655 PERSONEEL AANGEB. Mevr. Havelaar, Sophia- laan 9. zoekt voor haar nicht, jonge ing.wed met schoolg. kind, dipl. L.O., te vens kantoorerv. werkz. voor enige uren p. d. 9659 Steno-typiste. 21 j., dipl. 3-j. H.B.S., telefoniste, zoekt werkkring in Amersfoort, Harderwijk of omgeving. Br no. P 414 de Veluwe, Kan toor Harderwijk. 9664 Thuiswerk gevraagd, on- versch. wat. veel tijd be schikbaar. Br. no. 9666 bur. van dit blad. Jonge vrouw biedt zich aan als huishoudster, kl. gez. of heer alleen. Br. no. 9652 bur. van dit blad. WONINGRLTL WoningruiL Hilversum- Leusden. Mooie woning op de rand van Hilversum te ruil voor flinke woning te Leusden of Stoutenburg. In lichtingen Hessenweg Blla. te Stoutenburg. 9657 Wenst U van woning te veranderen? Wij hebben ca. 160 170 woningen te ruilen in Amersfoort en omgeving cn door geheel NederlanëL Inlichtingen te verkrijgen G. Duits Incasso- Informatie Bur. St. Jorisstraat 14, tel. 3408. Kantoor geopend van 9-12 en 2-5. 9658 WoningruiL Gr. woning te Zaandam, heel huis 6 ka mers, keuken, zolder, tuin 6.- p. w. en woning te Am sterdam beschikbaar. Rui len voor woning te Amers foort. Bevr. Prins, O. Soes- terweg 138, Amersfoort. 9654 RUIL - KOOP Ruil-koop. alleenstaand huisje aan Driebergen, vrijstaande eenvoudig, dorp op de Achterhoek. Driebergen. Aangeb.: een. aardig land- hoofdweg te Gevr.: een kl. woning op een goed gelegen Veluwe of in de Br. Traay 201, 9662 WEGGELOPEN Weggelopen, een zwart poesje, luisterend naar de haam „Blikje". Terug te be zorgen Pullstraat 22 9656 LESSEN Dansinstituut Joop Snij ders, leraar moderne dansen. Korte Gracht 20. Tel. 5083. Inschrijvingen voor de nwe cursussen dagelijks. Privé- lessen volgens afspraak. 8487 De tweede cursus voor be ginners begint Dinsdag 23 Sept., aanvang 7.30 u. Aca demie de danse. Ann Bert Kamperman, Langestr. 113, Telef. 5494. 9539 DIVERSEN Tehuis gezocht voor twee zindelijke poesjes, tevens konijnen te koop. Soemba- str. 3, Amersfoort. 9650 Dames, wanneer U er niet te lang op wilt wachten, is het nu de tijd om Uw oude hoed te laten vervormen. Wij hebben nieuwe model len. Maison Moderne. Utr. straat 21. Amersfoort. 9499 Taxi nodig? Belt 6004. St. Radboudstraat 10. H. V d. Hoek. 9670

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 4