DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Deze winter weer 12 mud kolen Algemene debatten in Lake Success gesloten Droogte heeft weilanden in hele land verschroeid Befaamde avonturier duikt weer op in Duitsland Zwarte handelaars krijgen zwaardere straffen Niemand is tevreden over servies-distributie Het weer Gas- en electriciteitsdistributie blijft gehandhaafd Gironummer 510330 Bankt R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week ot 4.— per kwartaal Losse nummert 10 ct UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL oensdag 24 September 1947 Nr. 754 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Consulair rapport nog deze week? Het tussentlidse rapport van de consulaire commissie zal waarschijnlijk no? deze week gereedkomen. De commissie heeft vanmov^n opnieuw vergaderd. In een commu niqué wordt gezegd, dat de com missie besloten heeft Republikein se autoriteiten uit te nodigen hun standpunt over verschillende kwes ties. die zich sedert de aanvang van het onderzoek hebben voorge daan. uiteen te zetten. De Franse kolonel Morizon en een Belgisch of ficier ziin vanmorgen ner vliegtuig naar Diogia vertrokken. Het Nederlands communiqué meldt, dat de verliezen van Maan dag bedragen: 1 gesneuveld en 8 gewond. Zwendel met sigaretten in Indonesië De Nederlandse politie te Batavia heeft een bende ontmaskerd, die in Indonesië duizenden pakjes namaak- Amerikaanse sigaretten verkocht. Er werden 30.000 pakjes sigaretten ge vonden met de namen ..camelus" en Philippine. Het merk van de ..came lus" was een imitatie van de Ameri kaanse camels en de verpakking van de ..Philippine" geleek sprekend op die van de Philip Morris. Beide imitaties waren zo goed. dat de ko per alleen kon bemerken, dat hij geen Amerikaanse merken kocht als hij de namen zorgvuldig las. Aangezien 93% van de inheemse bevolking lezen noch schrijven kan. vonden deze sigaretten grote aftrek, omdat men ze voor camels en Phi- lipp Morris hield. Twee fabrieken hielden zich geheel met het fabrice ren van deze namaak bezig. Von Wühlisch pleegt zelfmoord Von Wiihlisch, een der vroegere stafofficieren van generaal Christi ansen beeft in de nacht van Zater dag op Zondag in het internerings kamp Avegoor bij Arnhem zelf moord gepleegd. De procureur-fiscaal bij het Bij zonder Gerechtshof te Arnhem heefi hem ve.rscheidene malen verhoord als getuige in verband mot het pro ces dat tegen Christiansen zal wor den gevoerd. Belgische winkeliers staken De Belgische winkeliers hebben uit protest tegen het strenge optre den van de regering tegenover de overtreders van de prijsvoorschriften hun winkels gesloten. Tot nu toe nam het namelijk niet ernstig met de prijzen en het behoorde tot de ge woonste zaak ter wereld, dat een bepaald artikel in twee verschillen de winkels met een prijsverschil van 25 procent aangeboden werd. Controleurs traden drastisch, en volgens de Belgische pers. onrecht vaardig op. Alleen in Brussel wer den 700 winkelc gesloten. De mid denstand eist afschaffing van het ministerie van bevoorrading, waar op de regering een beroep deed op het gezonde verstand van de win keliers ZwitserlandNederland in 1949 Tussen de Zwitserse Voetbalbond en de KNVB is overeenstemming be reikt inzake het spelen van landen- wedstrijden in de toekomst. De af spraak is, dat dc landen elkaar om de twee jaar zullen ontmoeten. In 1949 speelt Nederland dus in een Zwitserse stad tegen de vertegen woordigende ploeg der bergbewo ners, in 1951 komt het Zwitserse elf tal weer naar Nederland. Tot Donderdagavond: Koude nacht met kans op llehto nacht vorst op beschutte plaatsen en nog enkele buien in de kuststreek. Mor gen overdag: wisselende bewolking en bijna nergens buien meer. Onge veer dezelfde temperatuur als van daag. Zwakke tot matige wind tus sen Noord en West. Ook deze winter krijgen we niet meer dan twaalf mud kolen. omdat de Limburgse mijnen de twaalf millioen ton. welke men verwachtte, niet halen. De fabrieken ontvangen een redelijke voorraad industriekolen, zij krijgen gemiddeld voor zes weken „in huis". De gas- en elcctricitcits-distributie blijft gehandhaafd. zij wordt pas opgeheven als de kolendistributie van de baan is De directeur van het Rijkskolenbureau. die deze mededelingen tijdens een persconferentie deed. vreesde, dat dit nog wel enige jaren zal duren. Half October hebben alle gezin nen hun eerste zes mud in huis. Spoedig daarna hoopt men een nieu we bon voor drie mud aan te wij zen, welke dan sneller gehonoreerd kan worden dan vorig jaar. Het Rijkskulenoureau zal honderddui zenden folders verspreiden, waarin het ons vertellen Z3l hoe wij zo zui nig mogelijk moeten stoken om toch zo veel mogelijk warmte te hebben Voor dc grote gezinnen wil het Rijkskolenbureau iets extra's doen, maar dat kan pas geschieden als \ast staat, dat alle gezinnen hun twaalf mud krijgen. Reclame-verlichting blijft verboden, maar misschien mag de étalage-verlichting branden in dc uren, dat de win kels open zijn na zonsonder gang. Te weinig prqductic Hoewel de arbeidsproductiviteit der mijnwerkers regelmatig gestegen is heeft men nog lang niet de 80% van de vooroorlogse bereikt, welke men als redelijk na-oorlogs peil aanvaardde. Zij blijft vrij stabiel tussen dc 60 cn 65% De gemiddel de dagproductie steeg tot 78% van 1939. „Willen wc meer kolen boven de grond halen dan moeten we meer arbeiders aan het „kolenfront" zet ten," zei de lieer Beekman, chef van de voorlichting der mijnen. „De na tionale wcrfactic heeft niet dat re sultaat gehad wat wij er \an ge hoopt hebben Het is een interna tionaal verschijnsel dat er weinig animo voor mijnarbeid bestaat. Wij kunnen nog enige duizenden mijn werkers gebruiken". Het kolcn\crbruik van ons land bedroeg in 1939, zowel voor indus triële als voor huishoudelijke doel einden, ruim J4 millioen ton. x'oor 1947 kunnen we rekenen op 10 mil lioen u;t de Limburgse mijnen, op bijna vier millioen ton uit het bui tenland, terwijl wij 525.000 ton cokes moeten exporteren. Voor binnen lands verbruik is dus beschikbaar ruim 13 millioen ton, maar omdat sinds 1939 de bevolking met 10 pro cent toenam cn dus niet alleen de behoefte aan huisbrandkolen, maar ook het industriële verbruik steeg, zitten we met onze kolcnvoorzie- ning nog altijd krep. Voor het huisbrandrantsocn kan dit jaar niet meer beschikbaar wor den gesteld dan 3 millioen 650.000 ton. dat zijn juist twaalf eenheden. Van Mook in Batavia Dr. Van Mook is Dinsdagavond in Batavia gearriveerd. IK* heb in de Verenigde Staten veel begrip gevonden cn, zei hii Ook in Nederland is de situatie verbe terd. Het vorige jaar was er 1102 veel verdeeldheid en verwarring maar er is nu grote eenstemmig heid over het doel van de Indone sische politiek: het stichten van een vrije natie. Omveer vernielde vele ruiten Bij het korte onweer dat zich bo ven dc hoofdstad ontlastte, heeft zich een eigenaardig voorval voor gedaan. Op het Ceramplein trof het hemelvuur een boom, die licht werd beschadigd. In de omgeving werden van ongeveer 80 woningen 2 a 3 ruiten van ieder huis vernield, waardoor het plein er uitziet, alsof het door een bomexplosie is getrof fen. Het K.N.M.I. achtte het ver schijnsel ook uitermate vreemd, Grote ïtianoevres in Engeland Op Salisbury Plain in Engeland hebben de grootste manoeuvres met lucht landingstroepen sinds de oorlog plaats gehad. Veldmaar schalk Montgomery en luchtmaar- schalk Todder, die tic oefeningen bijwoonden, zagen 1000 parachutis ten met kanonnen, jeeps en ande re uitrustingsstukken uit de lucht dalen om een „op de vijand ver overd vliegveld te bezetten." In zweefvliegtuigen werd het zware materiaal, zoals tractors en zelfs een bulldozer van 7 ton, aange voerd en een der zweefvliegtuigen werd floor een Dakota, die laag over het veld kwam scheren aan een uitgeworpen lijn met haak om- hooggesleept. Hongaarse coalitie niet gewijzigd De nieuw Hongaarse regering bestaat uit vijf communisten, vier leden van de partii der kleine boe ren, vier socialisten en twee leden van "dc nationale boerenpartij. La- jos Dinnyès (Kleine Boerenfeblijft premier. Als vice-premiers Tunge- en Mathias Rakosi (communist) en tic socialistische leider Arpad Szakasits. Erik Moln&r (commu nist) is minister van buitenlandse zaken. Minister van binnenlandse zaken blijft Laslo Rajk, communist. Mijnwerkers staken in Schotland Zesduizend mijn'w erkers van negen mijnen in Lanark'. Schot land. zïj 11 Dinsdag een staking begonnen. Men vreest, dal arbei ders van andere mijnen in dit district aan de staking deel zul len nemen. De mijnwerkers eis ten een loonsverhoging overeen komstig de loonsverhoging voor dc mijn-brandweerlieden en over lieden. KOREA, ITALIË, GRIEKENLAND OP DE AGENDA VAN ASSEMBLEE De onafhankelijkheid van Korea, het vredesverdrag met'Italië en het Griekse probleem, heeft de Algemene Vergadering van de U.N.O. met 41—6, 22—8 en 38—6 stemmen op haar agenda geplaatst. De overige punten van de agenda, die de commissie van orde had vastgesteld, werden zonder stemming overgenomen. Verder besloot de Assemblée een speciale com missie voor de Palestijnse kwestie in te stellen voor de duur van deze zit ting. De algemene debatten werden gisteren voltooid. Vandaag begint het werk in de commissies. Enorm défilé langs La Guardia's baar Meer dan tien duizend burgers van New-York, waaronder dc gou verneur Thomas Dewey cn de bur gemeester William O.Dwyer, heb ben Maandag een laatste groet aan La Guardia gebrecht tijdens een plechtige rouwdienst in de kathe draal van de St. John the Divine. Volgens de schattingen van de politie hebben meer dan drie vijftig duizend mensen langs de baar gedefileerd. (A.P.) PRINS BERNHARD KEURT DE SOEP i de keuken van het kamp der mariniers tc Volkel (N.-B.), waar hij troepen inspecteerde. OOK AARDAPPELEN VOLDEDEN NIET AAN DE VERWACHTINGEN De droogte heeft over de gehele linie de stand der landbouwgewas sen nadeho beïnvloed. Het weiland is nu niet alleen op de hoge zand en de rivierkleigronden verbrand, doch laat in het gehele land"te wen sen over. Ook de aardappelen voldeden niet aan de verwachtingen Voor fabrieksaardappelen ligt dit zelfs belangrijk boven normaal. De granen zijn dit jaar alle zijn dit jaar onder zeer gunstige omstandigheden binnengebracht, doch de dorsresul- taten vallen over het algemeun niet mee. De stambonen bleven wat klein van stuk, doch de stand was normaal. De aardappelen konden door de aanhoudende droogte niet aan de hoog gespannen verwachtin gen, die in Augustus nog gekoes terd werden, beantwoorden. De poteroogst stelde reeds enigszins teleur. De vroege aardappelen ver tonen veel kriel en brengen, behalve in Groningen. Friesland en Dren the, lechts een matig tot vrij goed beschot. De kwal'teit is over het al gemeen goed. Dc late aardappelen, die bijna overal reeds geheel afge storven zijn en waarvan de oogst ook reeds/5p volle gang is. stellen meestentijds teleur. De fabrieks aardappelen ontwikkelden zich gun stig en geven een goede#stand te zien. welke nog iets betei is dan die der vorige maand. Het zetmeel- gehalte is hoog. De s u i k e r b 1 e t e n die in Aug. reeds van de warmte en de droogte te lijden hadden, konden zich. be halve in Noord Groningen en Fries land. niet langer handhaven. Op de droge gronden verwelkte het loof reeds vooi de tweede keer. terwijl gevreesd moet worden, dat bij nieu we neerslag lut 'lilad opnieuw zal uitlopen ten koste van dc toch reeds kleine biet. De groenvoederpositie voor de komende winter is uiterst somber. Hoera. naar de gevangenis „Twee heerlijke maanden in een Zweedse gevangenis, dank u wel meneer de edelachtbare. Laat mij u de hand drukker", zei een Fin, die in een plaats in het Zuidwesten van Zweden wegens het aannemen van 50 kronen gestolen geld was veroor deeld. Hij had zo krachtig mogelijk ge protesteerd, toen het gerecht hem voorwaardelijk in vrijheid wilde stellen, omdat hij een Zweedse ge vangenis hoven de vrijheid in Fin land verkoos. Twee gesneuvelden in Indonesië Het Nederlandse communiqué te Batavia meldt, dat het aantal in breuken door de republikeinen op de order tot staken van de vijan- dedlijkheden thans gestegen is tot circa 1650. Zuiveringsacties zijn nog steeds noodzakelijK. De Neder landse verliezen bedroegen gisteren 2 gesneuvelden, 5 gewonden cn 2 vermisten. Tijdens zuivringsacties ter Zuiden van Tjiandjoer kwamen Nederlandse troepen in botsing met een afdeling van de T.N.I. die met een witte vlag zwaaide, doch on middellijk daarna het vuur opende. W y s j i n s k y verzette zich met kracht tegen ^e agendapunten Korea en Italië. De Assemblée had vol gens hem niet het recht om de Ko reaanse kwestie te behandelen en wat Italië betreft zei hij dat de ver gadering zich volgens het Handvest niet met internationale verdragen zou hebben bezig te houden. Ook politiek gezien, zo ging hij verder, zou het onjuist zijn, aanbevelingen voor revisie te doen. Hij betreurde het dat de Verenigde Staten zich achter het Argentijnse voorstel had den gezet. „De Verenigde Staten tonen niet altijd volledig begrip voor het feit dat zij krachtens na-oorlogsc overeenkomsten zekere verplichtin gen op zich hebben genomen". De Russische afgevaardigde kreeg steun van Akliloe Abte Wold (Abbessinië). Het is voor de ande ren gemakkelijk om te vergeten hoe onze vrouwen en kinderen door de Italianen levend zijn verbrand, zei hij. Herbert Evatt (Australië) en Warren Austin (U.S.A.) ver dedigden het voorstel. Italië heeft volledig het recht zich met zijn moeilijkheden tot de U.N.O. te wen den. zei Austin. De Zweedse delegatie heeft aange kondigd een resolutie te zullen voor stellen, inhoudende dat alle landen die op het ogenblik candidaat zijn voor het lidmaatschap van.de U.N.O. moeten worden toegelaten. De lid maatschapskwestie zal Donderdag in de Veiligheidsraad besproken wor den. Vijf keer getrouwd Een 58-jarige man te Houston (USA) heeft voor de vijfde maal een eis tot echtscheiding tegen de zelfde vrouw ingediend. Hij had haar in 1913 leren kennen door bemiddeling van een huwe lijksbureau en is sindsdien vijfmaal niet haar getrouwd en viermaal van haar gescheiden De laatste keer, zei hij: „Nu nooit meer!" Markos wil géhoord zijn Generaal Markosfde leider der Griekse guerilla strijdkrachten, heeft volgens linkse Griekse krin gen de Algemene Vergadering der U.N.O. 0111 toestemming ver zocht voor het zenden vah een delegatie namens de „vrije gebie den van Griekenland" naar de Algemene Vergadering. DEGENSLIKKER, TROONPRETENDENT EN THANS PARTIJLEIDER Degenslikker, troonpretendent, kidnapper van een prinses en thans partijleider. Dit is het avontuurlijke carrière van Otto Witte, een Duitser, die tijdens de oorlog van alle nazi-smetten vrij bleef en die nu een partij wil oprichtenDeze partij stelt zich ten doel in het bijzonder de belan gen van de exploitanten van openbare vermakelijkheden aan te trekken. Van de partij is op het ogenblik alleen het avontuurlijke verleden van de 76-jarige leider interessant. Witte is namelijk een avonturier van wereldfaam en hij heeft de be kroning van zijn loopbaan reeds vele jaren achter zich. In 1913 was hij na melijk drie dagen gekroond koning van Albanië. Hij had ziel uitgege ven voor do troonpretendent, de Turkse prins Halim-Edda, en kwam met praaluniformen naar Albanië om er de kroon te ontvangen cn im posante parades af te nemen. Toen het bedrog na een paar dagen ont dekt werd, wist de valse majesteit tijdig te ontvluchten. Kort voordien had hij zich ook reeds in een moeilijke situa tie bevonden, doordat hij ver liefd werd op dc dochter van de Negus van Abessinië en bij een poging haar to ontvoeren slechts kon ontsnappen, doordat een Abessijnse wachtpost onder de invloed van alcohol was. Voor Witte zich in vorstelijke aan gelegenheden mengde was hij de genslikker, in welke kwaliteit hij met pircussen de gehele wereld be reisde. Na zijn Albanese avontuur leefde Witte in de jaren van de eerste wereldoorlog als eenvoudig handwerker in Duitsland. In de Duitse politiek dook hij voor Hit- Iers tijd op met de zelfde partij, die hij nu nieuw leven wil inblazen. Hij bracht het "in 1932 zelfs tot 100.000 aanhangers, maar verdween toen bij het opkomen van het nazi- onweer van het politieke toneel om zich weer aan toverkunsten en de- genslikken te wyden, Daarmee heeft hij zijn politieke blazoen van nazi smetten schoon gehouden en hij ver wacht, dat dit voldoende is voor de oprichting van een nieuwe partij. N Speling der Natuur Voor de tweede keer staat een pereboom in bloei te Ede. Een verrassing voor de eigenaar de heer J. Looman, die jl vele peren had geplukt. Zou hij nog een tweede oogst plukken V.J Kinderverlamming in Zwolle Behalve uit Amersfoort komen ook uit Zwolle berichten over ge vallen van kinderverlamming. Hier.werden dertien gevallen ge constateerd. 1 De afdeling volksge zondheid van sociale zaken heeft in verband hiermee verklaard, dat er geen enkele reden tot on gerustheid bestaat. Gedurende de zomermaanden neemt het aantal' gevallen van kinderverlamming altijd iets toe. Gewoonlijk' komen per jaar in ons land ongeveer honderd gevallen van kinderver lamming voor. Tot nu te zijn er dit jaar zestig gevallen geconsta teerd. MET DE RATIFICERING van het vredesverdrag met Hall# is het gebied om Triest, een vrije staat gewordenDe eerste da gen van de nieuwe miniatuur staat was de stad het toneel van opgewonden demonstraties en relletjes tussen pro-ltalianéh en pro-Joegosla ven. Betogers in het centrum var de stad Koningin neemt rust op Het Loo Dp Koningin voelt zich na haar ziekte nog zeer vermoeid en i- ge noodzaakt rust to nomen op het pa lcis Het Loo. In verband hiermede en met het. oog op thans reeds bin nenkomende verzoeken, acht de Koningin het gewenst er reeds nu do aandacht op vestigen, dat nog niet gezegd kan worden of, cn 7.0 ja, welke plechtigheden naar aan leiding van haar regeringsjubileum Zij met het oog op haar leeftijd en gezondheid zal kunnen mede maken. Het is overigens do wens van d« Koningin, dat haar aanstaand jubi leum in soberheid zal worden ge vierd en (lat daarbij het maken van grote onkosten zal worden verme den. Men zal er do Koningin een persoonlijk genoegen mee doen do gelden, (lie men aa de jubileum feesten ten kt ste zou willen leggen, te gebruiken ter leniging van de noden hier te lande en in Indonesië. BEDRIJVEN KUNNEN STILGELEGD WORDEN In de toekomst zullen economische delicten (zwarte handel e.d.) zwaar der worden gestraft dan thans. De regering heeft een wetsontwerp inge diend, waarin naast de gewone vrijheidsstraffen aangekondigd staan: do mogelijkheid van ontzetting uit de burgerlijke rechten, maximaal voor de tijd van zes jaar; plaatsing in een rijkswerkinrichting; gehele of gedeelte lijke stillegging van het bedrijf, ten hoogste gedurende zes jaar; verbeurd verklaring van de goederen of het vermogen, waarmee het delict is gepleegd, ongeacht of deze de veroordeelde toebehoren; gehele of gedeel telijke ontzetting uit rechten, welke het bedrijf zijn toegekend en open baarmaking van het vonnis. De regering acht de gehele of gedeeltelijke stillegging van het bedrijf bij uitstek geschikt voor die ondernemers, die menen, dat over treding van economische voor schriften niets abnormaals is en dat straf daarop behoort tot het gewone bedrijfsrisico, dat zij in hun calculaties kunnen verdisconteren. Bij stillegging van het be drijf zal men maatregelen ne men om haar effectief te doen zijn, bij voorbeeld door het doen inleveren van onmisbare machinedelen of van het be langrijkste der bedrijfs-admini- stratie. De instituten van tuchtrechters voor de prijzen en van tuchtrechters voor de voedselvoorziening worden opgeheven. In plaats daarvan zul- PUNTEN TE WEINIG, SERVIEZEN TE GROOT Over de distributie van serviesgoed is eigenlijk niemand tevreden. In de eerste plaats de klant niet. Hij heeft zijn „porceleinkast" waarvan de „voorzichtigheid" wel eens een ontrouwe „moeder" is geweest, gedurende vijf oorlogsjaren zien uitdunnen, terwijl er practisch nooit aanvulling is gekomen en n% de oorlog is „schraalhans keukenmeester" gebleven. Wie de woonkamers in zijn omgeving n. binnengaat komt tot de schrikba- .73 .1 fJ.?™ 5 rendste ontdekkingen, voor wat het serviesgoed betreft. Vrijwel iedereen heeft tekort aan kop en schotels, borden, schalen, luskommen. Overal gebruikt men geschonden eetgerei of behelpt men zich zelfs door in een conserven blik de maaltijd op te dienen. „Dove", d.w.z. oorloze kommen zijn geen zeldzaamheid meer en een kopje met vreemde schotel, wat de volksmond „blouse en rok" noemt, vindt men vrijwel in elk huis. Is het eigenlijk nog nodig om te vertellen hoe slecht het er met ons servies goed voorstaat, nu iedc/ er zich dagelijks over ergert? Na de oorlog heeft men maar zitten wachten op verstrekking van punten, terwijl hier en daar in de etalages weer enkele serviezen werden uitgestald en een groothandelaar in Utrecht zijn kelders zag „blootleggen" door de C.C.D. Jonggehuwden, repatrian ten en oorlogsgetroffenen kregen wat punteh en konden met veel moeite hun toewijzingen honoreren, maar het grote publiek kreeg na Augustus 1945 ..geen vinger in de pao" en keek met lede ogen naar de zieltogende scherven, die ditmaal gpen geluk brachten. Is het wonder dat dit publiek op roerig werd. zich in rijen zette, als er eens een buitenkansje te haleD scheen en met alle mogelijke mid delen trachtte de leveranciers te vermurwen om zonder punten af te leveren. Aan de andere kant ont stond er een levendige handel in soms rneer de voorkeur gaven aan klinkende munt dan aan het in den beginne nog slechte gerei. Dit blijkt ook, als we ter bespreking van de serviesproblemen enige win keliers opzoeken. Hun winkel staat vol en er wordt grif gekocht, maar het is ondenkbaar dat al deze men sen hun punten op eerlijke wijze verkregen hebben. Maar ie kunt de pap ook niet op het ontbiitlakcn opdienen. Ook dc winkeliers In de tweede plaats klagen de winkeliers zelf. Ze zijn ontevreden over de toewijzing van punten en de distributie van serviesgoed. Hu wenden kriigen 35 punten, maar als ze opgewekt de winkel binnenstap pen. moet er maar al te vaak „neen" worden verkocht. Er zijn geen eetserviezen beschikbaar, om dat er ln dit artikel een enorme achterstand is. De aardewerkfa brieken kampen met personeelste kort. hadden gebrek aan brand- en grondstoffen, terwijl de import, waarop ons land voor de oorlog voor een groot deel was aangewe zen. is weggevallen. Bovendien ziin 35 punten niet voldoende*voor een eet-, ontbijt- en theeservies. Een gevolg daarvan is dat de winkelier, wanneer hij zijn klant wil helpen, ziin serviezen gaat splitsen, maar dan kan hij het overgebleven ge deelte niet verkopen omdat nie mand meer punten heeft. Het argu ment van de vakgroep is dan ook: het publiek krijgt te weinig punten, en de serviezen zijn te uitgebreid. Er is gebrek aan coördinatie tus sen industrie en distributie en een schromelijk tekort aan complete serviezen. Het Rijksbureau zal een oplos sing moeten vinden door óf meer punten te verstrekken, óf de distributie vrij te geven en aan de handel over te laten óf de diverse keramische pro ducten lager te waarderen. Wil dit Rijksbureau niet luiste ren naar de argumenten en klach ten uit de middenstand en het pu bliek, dan overweegt de vakgroep de serviesuitzet te besnoeien, zodat voor 35 punten wel een servies kan worden gekocht, zij het dan dat de handel met tegenzin incomplete serviezen verstrekt. Het aantal borden b.v. zal dan moeten worden teruggebracht op 3 platte, 3 diepe en 5 dessertborden. Ingrijpen nodig Tevens zal de industrie moeten worden aangemaand doelmatiger voorwerpen te fabriceren. In dit verband moge wel worden opge merkt dat het publiek zich vaak ergert aan de z.g.n. sierproducten Doch uit vakkringen is ons ver klaard, dat deze producten komen van speciaal daarvoor ingerichte fabrieken, die geen ander aarde werk kunnen afleveren, terwijl de grondstoffen ervoor vaak in over vloedige mate in ons land aanwe zig zijn. Ook moet ons land wel eens sierproducten aanvaarden uit andere landen, die hun overtollige goederen spuien omdat wii hen óok onze bloembollen ..aansmeren". Bo vendien is het wel eens noodzake lijk sierproducten of minder ur gente goederen te importeren, om hier de belangstelling van de bui tenlandse markten levend te hou den. Met dat al zit ons land nog ln grote problemen, wat de kera mische industrie betreft en de over heid zal spoedig dienen in te grij pen. len bij elke arrondissementsrecht- bank worden ingesteld één of meer enkelvoudige of meervoudige ka mers, die de naam krijgen van economische kamers. Hun bevoegdheid wordt zoda nig. dat zij zich niet geheel be hoeven te specialiseren op econo mische delicten, doch ook recht kunnen spreken over misdaden, welke daarmee verband houden. Een principiële wijziging is ook dat de cassatie-mogelijkheid ver valt, uitgezonderd in het belang der wet. De beroepsmogelijkheid wordt gecentraliseerd in het. Gerechtshof te 's Gravenhage. Dit brengt met zich mee, dat de procureur-gene-» raai bij dat Hof toezicht houdt op de opsporing van economische de licten in het gehele land. Hij kan zich daartoe richten tot de officie* ren van Justitie, voor zover deze zich bezig houden met de opsporing van dergeliike delicten. Het is do bedoeling dat de taak. welke aan de procureur-generaal is opgedra gen, wordt toevertrouwd aan ad vocaten-generaal. die zich hieraan geheel kunnen wijden. De minister van Justitie heeft in de nieuwe regeling van de berech ting van economische delicten aan leiding gevonden enkele wijzigin gen in het wetboek van strafvor dering voor te stellen. Zo krijgt do politierechter de bevoegdheid ge vangenisstraffen op te leggen tot maximaal één jaar. Duitse kolenproductie stijgt De gestadige vooruitgang van' de steenkolenp.oductie iu West- Duitsland en Polen staat in scherpe tegenstelling tot de ach teruitgang tijdens de vacantie- periode in Frankrijk, Bolgië en Nederland. De steenkoolproduc tie in het Ruhrgebied is in Au gustus ten tweede male de zes millioen te boven gegaan en be reikte voor de eerste keer 60 van het vooroorlogse gemiddel de met 6.166.000 ton. Nog veel belovender voor een verdere stijging is het aantal ar beidskrachten, dat met 8 000 is toe genomen tot 255.000 of 93 van de vooroorlogse sterkte. De steenkolenproductie van Polen heeft voor de tweede opeenvolgende naand haar vooroorlogs niveau overschreden en bedroeg 5.107.000 ton. De Franse steenkolenproductie is in Augustus opnieuw beneden het vooroorlogse niveau gekomen n l. op 8.720.ÖÓ0 ton. De achteruitgang in Nederland is te wijten aan het feit, dat er in Au gustus een g'ringer aantal werkda gen is geweest.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1